DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Prof. Romme wil politionele actie indien nodig, voortzetten Nadjamoeddin mag Batavia niet verlaten Moskou gaat winkelen in Stockholm Loon- en prijspolitiek in v critiek stadium President Truman ontvangt Parijs rapport Waarom Von Wühlisch zelfmoord pleegde Choléra-epidemie in dc Nijldelta Treinoverval in dc Pendsjaab Critieke dag voor Fins kabinet Dreigende crisis in Denemarken Gelukkig was hij helderziende Marine bezuinigt drastisch 't Reichswald smeult nog. Hoger vleesrantsoen, indien mogelijk Bonnenlij st Schoenenbon op eindcijfer 1 Vervoer arbeiders per bus goedkoper Prawda becritiseert geleerden Kolensjouwers aan het staken Spoorwegen bestellen electro-motoren Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.per kwartaal Losse nummert 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 25 September '47 Nr. 755 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER CRITIEK /.V BUITEN-PARLEMENT AIRE ZIN HOORT IN KAMER NIET THUIS Gisteren is het grote debat begonnen over de regeringsver klaring t.a.v. Indonesië. Gelijk te verwachten was bleek de heer Schouten (A.R.) ontevreden over de regeringstaktiek. ter wijl hij ernstige kritiek oefende op de houding van de P. v. d. A.- ministers. die ruggespraak houden met hun partij over het be leid van het kabinet. Prof. Romme (K.V.P.) verweet de heer Schouten de buiten-parlementaire kritiek in de geest-Gerbrandy binnen de Kamer te brengen. Voorts bleek hij een voorstander van voortzetting der politionele actie, indien dit noodzakelijk zou blijken. voortgezet tot Djogja was bereikt. „Wat zijn de plannen van de rege ring t.a.v. de Republiek en Sumatra," informeerde hy. Mr. Vonk (Vrijheid) deelde de mening van de lieren Schouten en Tilanus dat de Veiligheidsraad niets met de Indonesische kwestie te maken heeft. Hy bleek verheugd dat de commissie-generaal ontbonden wordt en zou het zeer toejuichen als de regering de raad van Nederlands. Indië herstelde. „Wie wordt nu eigenlijk bezet?" vroeg Paul de Groot (Com.). Hij herinnerde er aan dat de Neder landse troepen nog verscheidene plaatsen- bezet hebben na het bevel „Staakt het vuren". Hy gaf toe dat de Nederlandse troepen het thans niet prettig hebben en achtte het irreëel nü over troepenvermindering te spreken, want men moet er nog altijd rekening mee houden dat gene raals der Republiek een offensief kunnen voorbereiden. Spreker betoogde, dat de Republiek in de wereld heel wat nieuwe vrienden heeft gekregen. Men kan zich in Zweden niet onder de mensen begaven zonder voor imperialist uitgemaakt te worden, in Azië is de stemming sterk anti-Nederlands. Hy informeerde, hoe het nu precies met Nadjamoeddin stond en vroeg inlichtingen over de „moord partijen op Zuid-Celebes". Hedenmiddag om één uur werden de debatten voortgezet. „Ik ben toch wel zeer verbaasd dat niet alle Tweede Kamerleden het overzicht over de politieke verwik kelingen met de Republiek hebben ontvangen", zei de heer Schouten (a.r.), die als eerste spreker het Kamerdebat opende. Hij had er ern stig critiek op dat de ministers van de Partij van de Arbeid voortdurend ruggespraak houdpn met hun party instanties en zich blijkbaar gebonden achten aan de besluiten daarvan. „Op deze wyze verandert men de grond slagen van ons staatsbestel." De heer Schouten gaf als zijn mening te kennen dat de politionele actie zich in de eerste plaats tegen de Republiek had moeten richten Dat de regering dit niet wilde heeft zich z.i. op velerlei wijzen gewroken. De redevoeringen van nir. Van Klef- fens in de Veiligheidsraad en de ver klaringen van Soekawati en Abdoel Kadir hebben de oppositie versterkt in haar overtuiging, dat haar inzich ten de juiste zijn. „Zelfs een radio rede van de heer Vorrink bevatte vernietigende critiek op de Repu bliek", riep hy uit. Requisitoir te laat Dit requisitoir is te laat ge komen, nu staan wy voor een debacle, meende de heer Schou ten. Men streefde naar samen werking met een regering waar mee geen land was te bezeilen. Hij zag als eerste taak van de regering de Republiek te doen verdwynen, eerst dan is z.i. reconstructie mogelijk en kan men recht en vrijheid schenken aan Indië. „Niemand, die thans naar Indië gaat staat nog op het standpunt van de P.v.d.A. of de C.P.N." Spr. verwachtte dat de regering niet zal overgaan tot instelling van een centrale regerings-instantie in Indonesië en het in 't leven roepen van het collegiaal orgaan, dat de luit.-gouv.-generaal ter zyde moet staan dan nadat de Staten-Generaal daarin een stem heeft gehad. Ere-saluui aan soldaten De tweede spreker, prof. Romme (K.V.P.) bracht allereerst een ere saluut aan onze troepen in Indonesië. Hy ontkende ten stelligste dat in Indonesië een koloniale oorlog is ge- VOf' Naar prof. Rommes opvatting is het verschil tussen de parlementaire oppositie en de buiten-parlementaire oppositie vervallen door de rede van de heer Schouten. Hy heeft te ver geefs geluisterd naar datgene, wat de heer Schouten nu precies wil. „Wil hy dat het huidige beleid wordt voortgezet of wil hij vandaag al weer voortzetting van de politionele actie?" Spr. behoort tot hen die menen, dat als blijken zou dat wij met een beperkte politionele actie ons doel niet bereiken, als verdere voortzetting noodzake lijk zou zyn om te komen tot een vrye, federatieve, souvereine opbouw in Indonesië en van een souvereine Nederlands-Indonesi sche Unie op reëel koninklijk gezag, wij haar niet mogen ont gaan." Dat betekent echter niet, dat de Republiek moet verdwijnen. Djogja moest bezet worden De heer Tilanus (C.H.) bleek met zorg vervuld over de ontwikke ling van het Koninkrijk, hij erkende dat de regering het moeilijk heeft Hii betreurde het dat de politionele actie niet nog een paar dagen was Jantjes op visite JANTJES EN MAKVA'S he- zochten de Amerikaanse lucht- afweerkruiser Bordeiondie op het ogenblik in de haven van Rotterdam ligt. HIJ IS ZICH VAN GEEN SCHULD BEWUST Oost-Indonesië's eerste ex-premier. Nadjamoeddin Daeng Malewa. is Woensdagavond per Skymaster in Batavia aangekomen. Hy werd op het vliegveld opgewacht door een ambtenaar van het binnenlands be stuur en begaf zich na de formaliteiten naar een hotel. Nadjamoeddin werd niet onder arrest gesteld, maar mag Batavia voorlopig niet ver laten. Hy wilde zo spoedig mogelijk naar Makassar om zijn beleid tegen over het kabinet te verdedigen. MASSAGRAF IN TWENTHE? Een voormalig lid van de Sicher- heitsiienst te Enschede, Schober, die te Enschede in afremt zit, heeft verklaard dat zich op het vliegveld Twen the bij een der hangars een massagraf bevindt, waarin de stof felijke resten van 80 a 100 Neder landers liggen. Geen pakketten meer uit Curagao Volgens een bekendmaking in het Curagaose Dagblad "Beurs en Nieuwsberichten" is in verband met bijzondere omstandigheden" de verzending van postpakketten en kleine pakketten naar het bui tenland met ingang van 16 Sep tember voorlopig gestaakt. Bij Overzeese Gebiedsdelen kon den wij geen bevestiging krijgen dat ook bet moederland onder deze maatregel valt. ZWEDEN ZEGGEN ZUUR: ZELF KUNNEN WIJ HET NIET KOPEN Stockholm is langzamerhand de winkelwijk van Moskou geworden. Vooral ambtenaren van gezantschappen en correspondenten van buiten landse bladen hebben er een gewoonte van gemaakt, even naar Stockholm over te wippen om boodschappen te doen. GROEPSEGOÏSME KAN NIET WORDEN GETOLEREERD Wij zijn met de loon- en prijspolitiek op een der meest critieke pun ten gekomen sinds het einde van de oorlog. Allen moeten zich vereni gen op ccn plan. dat prijzen en lonen vasthoudt, dat dc productie op voert en er eventueel niet voor terugschrikt niet nlleen de grondstof fen, maar ook de arbeiders te reserveren voor de bedrijven ten dienst van de export. Het is onmogelijk, dat iedere bedrijfstak op zijn eigen houtje aan de lonen cn prijzen blijft trekken. Dit was de hoofdstrekking van het be toog, dat prof. G. Brouwers, directeur-generaal van de prijzen hield voor een algemene vergadering van dc Algemene Nederlandse Zuivcl- bond. Onze huidige productie, die be langrijk is vooruitgegaan vergeleken met de toestand, waarin wij ons tijdens de oorlog bevonden, is niet slecuts veel te laag, zij kan alleen gehandhaafd worden, wanneer wij er in slagen binnen afzienbare tijd het gat in onze betalingsbalans te dichten. Spreker verklaarde, dat de export nog steeds niet voldoende is om de import te dekken. „Wy leven van de hand in de tand". De voorwaar den voor herstel zijn in de eerste plaats een stabiel prijs- cn loon niveau cn dc uitbreiding van de industrie. Spreker ging uitvoerig in op de vraag of er verschil in behandeling is tussen landbouw en industrie, waarbij hij tot de conclusie kwam. dat de boerenstand niet ongunsti ger behandeld wordt en dat de landbouw cr heel wat beter aan toe is dan voor de oorlog. Het is dan ook zaak, de ter be schikking gekomen bedrijfsresulta ten eens grondig te bestuderen voordat er voor de algemene prijs- cn loonontwikkeling eventueel fata le beslissingen worden genomen. Enkele onberaden stappen op het hellend vlak kunnen ons gemakke lijk in een toestand brengen, waar in alles wat tot dusverre is bereikt weer ongedaan wordt gemaakt. ARNHEM. Omtrent de zelf moord van von Wühlisch verne men wy nog; het volgende: de voor malige luitenant-generaal Heinz Helmoeth von Wühlisth was een rijksduitser en zat derhalve in het interneringskamp Avegoor bii Arnhem. Hii had hier een aparte kamer. Vrijdag 1.1. had de PRA Rotterdam hem een verhoor afge nomen over razzia's die tiidens de bezetting te Rotterdam zijn ge houden. Het vermoeden bestond dat von Wühlisch ook hiervoor verantwoordelijk was. De moge lijkheid was er dus dat von Wüh lisch van getuige oorlogsmisdadi ger zou worden en waarschijnlijk heeft hij dat zelf ook maar al te goed ingezien. De volgende nacht heeft hy zich door ophanging van het leven beroofd. Dc zaak tegen Christiansen zal door zijn dood ongetwijfeld weder om vertraagd worden, want Von Wühlisch was sinds eind 1942 staf officier van de voormalige Befehls- haber en ongetwijfeld zal Christi ansen hem nu proberen verantr woordelijk te stellen voor het ge beurde te Putten. De afstand tussen beide steden bedraagt hemelsbreed ongeveer 1200 kilometer en de bezoekers leggen haar per vliegtuig via Helsinki waar zij in een Zweeds toestel overstappen af. De reis duurt ongeveer negen uur, waarvan zeven en een half uur wordt gevlogen. De laatst ge signaleerde voorname klant was mevrouw Pandit Vijaya Laksja- mi, de gezante van India te Moskou. Zij kwam meubelen en huishoudelijke artikelen kopen vxoor haar gezantschapsgebouw. Haar secretaris zei, dat er te veel tijd mee gemoeid was de zaken uit India te laten komen en dat de prijzen tc Moskou te hoog waren. Het Stockholmse warenhuis, waar mevrouw Pandit haar inko pen deed. deelde mede, dat het Indische gezantschap het zesde gezantschap te Moskou was. dat zijn meubelen te Stockholm kocht. Nederland, Australië, Canada, Nieuw Zeeland en Uruguay wa ren voorgegaan. Nu en dan komt een Ameri kaans correspondent op het bu reau van Associated Press te Stockholm binnenvallen, die aan het winkelen blijkt te zijn voor al zijn collega's in dc Sovjethoofd stad.' De winkels zijn vol van de beste artikelen uit de meeste lan den der wereld, maar sommige Zweden zeggen een beetje zuur: dat kunnen wc zelf niet kopen, maar we houden het in voorraad voor buitenlanders. In de Njjldelta is een ernstige cho- lera-epidemie uitgebroken. De voor naamste haarden bevinden zich tus sen Cairo en hot Suez-kanaal. Tot nu toe zijn 90 pet. van de gevallen dodelijk. De regering heeft vérstrekkende maatregelen getroffen om uitbrei ding der epidemie te voorkomen. Het hele gebied is afgezet en alle verkeer stilgelegd. De omwonende bevolking is verplicht zich t© laten inenten. Een convooi vluchtelingen uit de Pendsjaab bestaande uit 3500 Sikhs en Hindoes, is op weg naar India twee maal aangevallen. Slechts tweeduizend vluchtelingen zijn in India aangekomen. 1500 vluchtelin gen zijn vermoord, ook werden 150 meisjes uit dit convooi ontvoerd. De overlevenden verklaarden, dat Sikhs aan beide zijden van de spoor lijn het vuur op de trein openden en dat het gevecht drie uur duurde. Finland beleeft vandaag een bij- zonde kritieke dag. want van middag zal blijken of het land ver wikkeld zal worden in een cata- stofale staking. Het ultimatum, door de vakbonden die door de so ciaal-democraten beheerst worden aan de regering gesteld, loopt van avond om zes uur af. Hierin wordt onder meer een loonsverhoging tot dertig procent gëeist. De coalitiere gering die bestaat uit de boeren partij, de sociaal-democraten en de communisten, hebben de eisen der arbeiders afgewezen, door te wijzen op het inflatiegevaar. De vakbonden houden echter vast aan hun eis, waardoor zij de communis ten in grote moeilijkheden bren gen daar hun politiek tot dus verre gericht was op het uitlokken van incidentele stakingen, terwijl thans de communistische minister president weigert de gestelde loon-eis in te willigen. Bij het Deense parlement zijn twee moties van wantrouwen in de regering ingediend, die waar schijnlijk 3 October a.s. In behan deling zullen komen. De Deense pers verwacht algemeen, dat do regering tegen die tijd zal aftre den en dat algemene verkiezin- zingen zullen worden uitgeschre ven. Volgens sommige perscom mentaren zou een volksstemming over de kwestie-Zuid-Sleesvvijk gehouden moeten worden. De eigenaar van een aantal ben zinetank-stations droomde dat in zyn station te Rankin bij Pitts burgh werd ingebroken. Hy telefo neerde. maar er was niets gebeurd. Voor de veiligheid haalde hij ech ter een bedrag van 1700 dollar aan contanten weg. De volgende nacht werd er inderdaad ingebroken. Nadjamoeddin zei niet precies te weten wat de oorzaak was van zijn ontslag. H(j had tijdens zyn verblijf in Nederland bericht gekregen dat zyn ambtgenoten ernstige beschul digingen tegen hem hadden geuit in verband met de texticltoewüzing voord Lebaran Islamitische feest dag). toen hy opdracht had gege ven 50.000 yards textiel aan dc Is lamieten te geven. „Ik had als minister van econo mische zaken hiervoor de bevoegd heid." zei Nadjamoeddin." Als de andere ministers niet met mijn be leid accoord konden gaan hadden zü moeten aftreden, maar niet langs een buiten-parlementaire procedure het ontslag van hun premier moe ten bewerken." .Ik brn plotseling naar Amerika vertrokken, ep weet dus niet'wat er gedurende mijn af wezigheid precies met de textiel is gebeurd," liet hij er op volgen. Nad jamoeddin was zich van geen schuld bewust, en zou trachten nog dezelfde avond Van Mook te be reiken. President Soekawati is Woensdag van Schiphol naar Indonesië ver trokken. De begroting van het departement van marine heeft een ndcyfer van f 230.440-889, wat vergeleken met 1947 een vermindering betekent der begroting met f 144.560.33 (ruim 38 procent). Deze vermindering is ge boden door de noodzakelijke verho ging van de credietwaardigheid van het land. Ook kan in 1948 gerekend worden op de inkrimping van de taak der marine in Indonesië. Men verwacht omstreeks 1 Jauari 1948 de marini.rsbrigade uit Java terug te trekken, waardoor een directe besparing vat. f 21 milliocn aan ma teriele deviezenuitgaven zal worden verkregen. De huidige sterkte van de marine zal binnen een jaar tijd van circa 30.000 tot 15.000 man wor den teruggebracht. Deze maatrege len zullen achterwege blijven, indien na 1 Januari 1948 toch nog een po litionele actie nodig mocht blijken. Nog geen gouverneur voor vrijstaat Triëst De Veiligheidsraad, die Woens dagavond in besloten zitting is by- eengelcomen, heeft geen overeen stemming kunnen bereiken over de keuze van een gouverneur voor Triest. Naar verluidt nam geen delega ties een onherroepelijk standpunt tegen de drie laatste candidaten, de Belg Buisseret, de Chileen Fernan- des en de Noor Brooch, maar de zaak werd hangende celaten voor officieuze besprekingen tussen de Grote Vijf. die binnen enkele dagen aan de Veiligheidsraad rapport zul len uitbrengen. OOK IN ITALIe zijn de kosten van het levensonderhoud hoog Een demonstratie in Rome. De plasregens hebben het vuur in bet Reichswald niet geheel kunnen doven. Het vreet nu als het ware onder de grond voort. De bosbodem is met een dikke humuslaag bedekt. Tientallen jaren lang is bet rijke bladerendak van eiken en beuken hier neerge vallen. Daartussen kwam bet dorre hout, dat afknapte en zo ontstond een uiterst brand bare laag. waarin bet vuur bleef smeulen. Meer dan de helft van dc bos- rijkdom in het Reichswald van eertijds is verwoest, vertelde een houtvester. Deze brand heeft veel schade aan het gevelde hout ge daan, maar ook aan het gewas. De houtvester verhaald© voorts nog van de ontzaglijke vernieling bij de Novemberstorm van 1940. Toen gierde een orkaan over het Reichswald en kraakte tiendui zenden bomen. Twee jaar lang hebben ongeveer driehonderd ar beiders werk gehad om al het door de storm neergeworpen hout te verwerken. 500.000 kub. meter dennen, beuken en eiken lagen legen de grond. Wat er met dit bout gebeurd is? Houten straten... De Duitse regering voerdo een campagne voor minder lawaai in de grote steden. In plaats van met stenen geplaveide straten kregen vela Duitse steden, even- air- dat in Nederland hier en daar het geval was, straten van hout blokken met teer overgoten. In do oorlog stonden deze stra ten bij bomtreffers spoedig in lichter laaie en barricadeerden de hulpverleningsdiensten. Over bre- o'e stroken stijgt de damp uit de grond en een natte rookwalm dringt tussen de dennen, die er nog dicht opeengepakt staan. Zul len ook hier dc wortels door het vuur verteren? Of helpt Pluvius? Honing voor Prinselijk gezin Ter gelegenheid ran het gou den jubileum der Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland is aan het Prinselijk gezin honing aangeboden door mevr, Joustra uit Amersfoort, de echtgenote van de algemene secretaris der vereniging. A. Levensmiddelen-subsidie niet geheel afgeschaft Alle voedingsdeskundigen zijn Jiet er over eens dat een hoger vlees- en vetrantsoen verbetering van de arbeidsproductiviteit ten gevolge kan hebben. Indien de omstandighe den zich in gunstige zin ont wikkelen dan thans zal de minister van Landbouw. Visserij en Voedsel- voorziening streven naar verhogen van deze rantsoenen, zo deelt hij in de toelichting op zijn begroting mee. Eén teleurstellende verklaring laat hij er aan vooraf gaan nl dat de zuinigheid, die de regering moet betrachten met de buitenlandse be taalmiddelen. de verbetering van de algehele voedsel-positie zeer pro blematisch maakt. Na ernstige overweging is de re gering tot de conclusie gekomen dat afschaffing van de gehele subsidie op levensmiddelen thans nog geen aanbeveling verdient. Prinses Juliana en Prins Bern- hard hebben een officiële uitnodi ging ontvangen tot bijwoning van de huwelijksplechtigheid \an Enge- lands kroonprinses Elisabeth op 20 November Voor het tijdvak van 28 Septem ber tot en met 11 October geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 711 (serie N) N ftl brood: 800 gram brood. N 01 boter: 125 grani boter. N 02 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet N 03 boter: 250 gram margarln* of 200 gram vet. N 01 vlees: 100 grani vlees. N 02 vlees: 400 gram vlees N 01 melk: 4 liter nielk. N 03 melk: 6 liter melk. N 05 melk: 6Vj liter melk. N 01 diversen: 100 gram kaas of 125 gram korstl. kaas N 03 reserve: 1600 gram brood. N 04 reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas N 06 reserve: 800 grani brood. BONKAARTEN KD. KE 711 (serie N) N 11 brood: 800 gram brood. N 11 boter: 250 gram boter N 13 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. N 11, N 12 vlees: 100 gram vlees. N 11 diversen: 100 gram kaas of 125 grani korstl. kaas. N 13, N 15 melk: 10 ltter melk. N 13 reserve: 800 gram brood BONKAARTEN MA, MB, MC, RID ME. MF, MG, MH 711 fb»|z. arbeid, a.s. moeders en zieken (serie N) N 21 brood: 800 grAm brood N 21 boter: 250 gram boter N 22 boter: 250 gram margarine of 200 gram vet N 21 melk: 5 liter melk. N 21 vlees: 300 gram vlees N 22 vlees: 100 gram vlees X 21 kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas N 21 eieren: 5 eieren. Zij, wier stamkaartoummer ein digt met het cyfer 1 en die iji het bezit zyn van eea inlegvel, waaraan zich de bon 612 bevindt, kunnen de zer dagen een 6choenenbon naar keuze afhalen. Bovendien komen die kinderen in aanmerking voor een schoenenbon, die geboren zijn in de maan.] October of November van één der jaren 1932 tot en met 1945. De plaatselijke distrihutie-bureaux zullen nader de data bekend maken, waarop de bonnen kunnen worden afgehaald. ALLE REGERINGSINSTANTIES VOOR HET ONDERZOEK GEMOBILISEERD President Truman heeft gisteren een officieel afschrift ontvangen van het rapport der „Zestien" over het plan-Marshall. Lovett, de plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken, heeft meegedeeld dat binnenkort een'commentaar van de president op het rapport te verwachten is. Het zal met spoed in onderzoek komen bij de daarvoor aangewezen of gecreëerde instanties. Waarschijnlijk zullen Sir Oliver Frank en Hervé Alphand. voorzitter en rapporteur-generaal van de conferentie, worden uitgenodigd in Washington het rapport te komen toelichten. Alle regeringsinstanties zijn vol ledig gemobiliseerd voor het on derzoek van het rapport. Lovett, die de werkverdeling organiseert, wordt hierin bijgestaan door een commissie, waarin vertegenwoordi- digers van de president, de schat kist en andere betrokken rege ringsorganen zitting hebben. Deze commissie zal na het onderzoek een algemeen rapport moeten opstellen. Een nationale adviescommissie, onder leiding van John W. Snijder, minister van financiën, onderzoekt de financiële kwesties. Een com missie onder leiding van Marshall zelf onderzoekt de economische problemen. Voedselvraagstukken worden behandeld door een com missie onder Clinton Anderson, minister van landbouw. Vraagstuk ken met betrekking tot de overige behoeften zyn het onderwerp van studie van een hele reeks commis sies, die meestal onder leiding staan van functionarissen van het departement van handel, dat de Amerikaanse export controleert. De binnenlandse problemen met betrekking tot het plan-Marshall worden bestudeerd door een com missie 'van „eminento burgers", onder Averell Harriman, minister van handel, die zal rapporteren tot welke grens de Amerikaanse hulp „veilig en verstandig" is, een com missie voor de natuurlijke hulp bronnen der U.S.A. onder Julius Krug. minister van binnenlandse zaken, en een economische commis sie onder dr. Edwin C. Nourse, Trumans belangrykste economische adviseur. Volgens Robert Lovett zijn Frankryk en Italië de landen die het meest behoefte hebben aan tussentydse hulp. Deze week treedt een herziene prijsregeling voor het vervoernet autobussen in werking, die zich bepaalt tot bet ongeregelde auto- busvervoer. Hieronder vallen het groepsvervoer, het ongeregeld ver veer en toerwagenritten. Met het oog op de grotere draag kracht van de betrokken reizigers zijn de tarieven voor bet ongere geld vervoer en de toerwagenrit ten verhoogd. Het groepsvervoer daarentegen, dat zich meestal tot arbeidersvervoer beperkt en dat dikwijls door dezelfde onderne mer wordt verzorgd, is in vrij be langrijke mate goedkoper gewor den. In een hoofdartikel van de Prawda wordt scherpe critiek uitgeoefend op de „ideologische misvorming van sommige intel lectuele kringen in de Sowjet- Unie. Het blad verwijt met name de geleerden van de Universiteit van Kazan en verschillende insti tuten van de Oekrainse academie van wetenschappen hun waar digheid van Sowjet-burgers uit het oog te verliezen en naar het voorbeeld van hun voorgangera van voor de revolutie Mn aanbid ding neer te knielen voor de we tenschap in het buitenland," Dinsdagmiddag hebben de arbeN ders bij de verschillende filialen van de N.V. Nederlandse Anthra- ciet-Handel My. te Amsterdam, te zamen ongeveer 100 man, het werk neergelegd. Zy weigeren om kolen te lossen of te bezorgen ten behoeve van de bakkers, die meel betrekken van de fabrieken, die na de staking bij de „Holland" en de „Ccres" meer produceren dan tevoren. Ook de leverantie van huisbrandkolen door deze maatschappy is dienten gevolge lamgelegd. Op het ogenblik acht het gemeentebestuur nog geen termen aanwezig om in het kolenvervoer naar de bakkers in te grijpen. De Spoorwegen hebben by de Elcctro-technische Industrie te Slikkerveer een order geplaatst voor 200 motoren voor electrisch materieel. Bij de Attercliffe fabrie ken van de Metropolitan Vickers Electrical Company in Engeland zijn honderd van dergelijke motoren besteld. Het weer Tot Vrijdagavond: Tamelijk hel dere nacht met Iets minder lage temperaturen. Morgen overdag: enkele overdrijvende wolkenvelden, bijna overal droog weer. Matige wind tussen Noord en Oost. Iets warmer.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1