DAGBLAD VOOR AMERSFOORT OLIE ook in onze omgeving in de grond? Eerste taak: herstel rechtsorde in Indonesische gebieden Nederlandse eisen dezelfde als vóór 21 Juli Hoe is 't? - Vrij of niet vrij Regering gemis aan actieve politiek verweten UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Mannen kwamen met grote trucks en geheimzinnige instrumenten DE DEUGD BELOOND Geen beslissing in veiligheidsraad Hertogin Charlotte peet van Marijke Weer extra vlees! „Zwarte" krulstaart op 't kerkhof Twee kinderen dood gereden Tabaksgeruchten tegengesproken Opmars naar Djokja zou leiden tot internationaal échec GEEN ONTMOETING MET SJAHRIR Aanvaring met ernstige gevolgen Herbert Evatt voorzitter Palestijnse commissie Gironummer 510330 Bank: R'damsch$ Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL Vrijdag 26 September 1947 Nr. 756 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Dlrecteur'Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onze speciale verslaggever) Een weiland tussen Amersfoort en Barneveld. Groen als andere weilanden. En even nat als - u'ndelijk - alle weilanden in ons verdroogde land sinds enkele dagen zijn. De wilgen aan de slootrand verzetten zich hardnekkig tegen de wilde Zuidwester. Alleen hun takken zwaaien gewillig met de wind stoten mee en de bladeren dwarrelen gelaten naar beneden. Ook hier wordt het herfst. Als overal. Maar tóch is het anders. Want sinds er mannen kwamen met grote trucks, waarin geheimzinnige instrumenten, met grondboren en seismografen. wordt er maar over één ding gesproken: Olie! De B.P.M. is in deze omgeving bezig onderzoekingen te doen om vast te stellen of aardolie in de bodem aanwezig is. Nee, olie wordt er nog niet gewonnen. Het is zelfs de vraag of men daar ooit aan toekomt. De boer, die het gedoe van de emplové's der Bataafse Petro leum MaatschaDpij op het land van zijn buurman zag en kwam vragen of de heren eens wilden nagaan of er in ziin land mis schien ook olie te vinden was, droomde dus wel iets te vroeg van een met goud gevulde oude kous. De leider van de uit 45 man be staande seismische groep, die hier aan het werk is, lacht er wat om. Hii vindt het wel een knusse bedoe ning Heel wat anders, dan het werk In de ruige rimboe v&n Java. Borneo of Sumatra, waar hii zich twintig iaar lang een weg heeft ge baand door ondoordringbare oer wouden. kannend en gravend, alleen met wat andere Hollanders, in heemsen en Chinezen Waar ie geen rekening behoefde te houden met stugge boeren, die ie pas na veel heen en weer praten op hun land toelaten en nauwlettend toezien of ze wel voldoende vergoeding ont-' vangon voor de in hun land ver oorzaakte ..schade". Wat dan? Geen olie dus! Wat dan? „Da s gauw gezegd." meent onze gastheer ..Het is bekend dat zich vermoedelijk onder een gedeelte van ons land olie bevindt. U weet na tuurlijk dat bh Schoonebeok in Drente zelfs al olie wordt gewon nen Maar ook het overige gedeelte van ons land moot worden onder zocht Onze nloeg bewerkt de streek tussen Wijk bii Duurstede en Nii- kerk. waar wii de loop van de ver schillende aardlagen nagaan. Dn dat gebeurt zo jver het gehele land Aardolie verzamelt zich n.l. *n ..koepelsde topnen der aardlagen Hot is dus onze taak die koepels te zoeken Wy zijn begonnen bii de weg ScherpenzeeJ -Barneveld en werken verder in de richting N\i- kerk. Later zakken we af naar Wijk bij Duurstede. Per dag leggen we een afstand van 700 A 800 meter af F i titanen-arbeid! Maar als ie al tijd in de olie hebt gezeten, houd ie daar wel van! Lopend langs de oosten van de schietmee8ters, de wagen van de waarnemer, de donkere kamer hier een ..donkere tent" en de seismografen wordt ons langzamer hand de werkwiize duidelijk. Dn eindelijk ontdekken wij dan ook, waarom er tóch gaten geboord moeten worden, al is men niet di rect op olie uit. Het seismisch onderzoek, dat hier wordt ingesteld, berust n.l. op het principe, dat trillingen door explo sies onder hpt aardoppervlak ver oorzaakt. hun weg tot honderden meters diep zoeken en telkens te ruggekaatst worden zodra zij de grens van een nieuwe aardlaag ont- De rantsoenering van gas en elec- triclteit zal ook de komende winter gehandhaafd blijven, nebben de kramen gemeld. Men zal weer als welsgetrouw Nederlander scherp moeten gaan letten op de cijfers van ga - en elect ricUeit smet er en zich bij ox erschri/ding van de rant- soengrenzen moeter. oorbereiden op afsnijding e.d Want de kolen zijn noa schaars en er moet dus op de brandstol bespaard worden, ledereen behoort daaraan mede te werken Wie het niet doet. krijgt straf Et is ook een andere methode dan die van „wie stout is de roe," n.l. die van „wie zoet is krijgt lekkers". Die methode gaat m^n, naar we in een Engelse krant lezen, toepas sen in het Stretford-district van Lancashire. Aan de 70.000 gezin ten van dat district is medegedeeld, dat zij van 10 Octobei af een premie krijgen, indien zij op dun elektriciteitsver bruik sparen. Daartoe gaat men bij het opnemen van de meterstand vergelijken mei het vorig jaar. Wie 25% blijft beneden zijn verbruik van een jaar tevoren in dezelfde perio de kriigt ook 25% van zijn aan elec- triciteit bestede geld terug; wie 50% bezuinigd heeft, ont aagt 50% van zijn geld retour. Zou dat niet iets voor Nederland zijn? Men zou drie goede dingen door doen: 1 bezuiniger, op het ko- lenverbruikhetgeen i en nationaal belang is; 2. bezuinigen op zijn uit- gaven aan electriciteit en dus geld besparen en 3. nog aan zijn eigen bezuiniging een losse cent verdie nen ook. Geert dromen van met goud gevulde oude kousen moeten. De over een bep.aalde af stand in de grond verborgen seis mografen nemen de teruggekaatste trillingen over. waarna ze via een electrische draad naar de wagen van de waarnemer worden geleid. Diens toestellen een indrukwek kend aartal registreren tenslot te de kracht en de snelheid der tril lingen op gevoelig papier. In de donkere tent staan ontwikkelaar en fixeer klaar, een paar handgrepen en dan staan op een lange papier strook voor de ingewijden vrijwel onmiddellijk in een massa geheim zinnige curven de eerste resultaten van het onderzoek te lezen. De schietmeester. de man. die de on dergrondse explosie tot stand brengt, is dus 'een belangrijk man in dit team van harde werkers. Want zodra de boormeester met zijn jon gens de buizen tot vijftien, twintig meters diep in de grond hebben ge- drevei.. komt hii aan de beurt. Een telefoontje naar de waarnemer. Al les in orde? Staan de seismografen opgesteld Gereed te ontvangen Dan laat hij een pakje dynamiet door de buis zakken, de electrische ontsteking wordt in orde gemaakt. De waarnemer laat een sirene loeien Zij. die zich in de buurt der seismografen bevinden, staan dood stil. Elke andere trilling, dan die der ontploffing, moet worden ver meden. Adspirant-leden nog niet toegelaten De Veiligheidsraad heeft, nu de Algemene Vergadering de toelating der nieuwe leden aan de orde dreigt te stellen, de kwestie opnieuw be sproken, maar nog zonder resul taat. Herachell Jonhson (U.S.A.) hield een warm pleidooi voor de toelating van Italië. Gromyko zei bereid te zijn om ziin goedkeuring aan Ita- lië's toelating te geven mits dan tegelijkertijd Bulgarije. Finland. Hongarije en Roemenië zuilen wor den toegelaten. „U tracht ons een voorwaarde op te leggen die bedenkelijk veel op chantage lijkt," antwoordde kolonel Hodgson (Australië) hem. De Raad besloot vervolgens over iedere candidaat afzonderlijk te dis cussiëren en te stemmen. De Franse afgevaardigde zelde Bulgarije niet te zullen steunen. De Amerikaanse afgevaardigde zei. dat de ontwikkelingen in Hongariie aanleiding geven tot ernstige twij fel omtrent de bekwaamheid en be reidheid der huidige regering om de verplichtingen van hét Handvest der U.N.O. na te komen. Gromyko verdedigde Hongarije: hii zeide, dat de In het buitenland circulerende berichten tendentieus zijn Nederlandse volk geen politiek élan Prof. Logeman (Arb.) begon met een diepgaande kenschetsing van dc oorzaken, welke tot het ont staan van de toestand van liet ogen blik hebben geleid. Daarbij wees hij zowel op de innerlijke rechtvaar diging van het nationale vrijheids- streven van de Indonesiërs als op de invloeden van buiten, welke er het Een druk op de knop. Onder de j aarde rommelt het. Het aardopper-c vlak wordt omhoog geduwd. Een ^OBrCflUNJtl C»S. clOBTl T116UILB VOOTStBllBIX appelboompje in de boomgaard, waar de schiettent staat, lijkt op en neer te dansen. En uit het g:at spuit meters hoog een straal mod derwater. Wat grijze rook sliert er achteraan. Voorbij! Aan de andere kant van het weiland rijden de trucks al weer weg. In een aangrenzend wei land zal binnen het uur een nieuwe springlading tot explo sie komen. En nog maanden lang zullen zo elke dag een aan tal gaten worden geboord, zul len de schietmeesters hun lei dingen leggen en hun ontplof fingen teweeg brengen. Nog honderden malen zal de waar nemer zijn toestellen regelen en zijn foto's maker.. De wereld schreeuwt immers om olie! Aardolie, onmisbaar element in onze moderne samenleving als bron van kracht, licht, warmte Als wij weer wegrijden over do modderige landweg draaien wat slome koeien haar konpen naar ons toe. Zij weten van olie niet meer. dan dat olie-koeken lekkeren schaars zijn. ALLEEN INDONESIËRS AAN RONDE TAFEL; NEDERLANDERS ADVISEURS Soekawati. president van Oost-Indonesië, sultan Hamid II, de Oost- Indonesische minister, dr. Hamelink en Anak Agoeng Gde Agocngen en de Nederlanders ir. P. F. S. Otten en E. de Vries hebben de regering, en de Tweede Kamer een regeling voorgesteld voor een snelle en deug delijke oplossing van het conflict NederlandIndonesië. Als eerste taak zien zij het herstel van de rechtsorde in alle gebieden, waar dit tot dus verre nog niet is geschied, in een volgorde, door de verantwoordelijke instanties te bepalen. Vervolgens moeten de beide partijen gezamenlijk ^cn betrouwbare politiemacht opbouwen om dc taak van het leger over te nemen. VAN MOOK DOOR RYAN GEDAGVAARD De Nederlandse eisen zijn nog dezelfde als voor de politionele actie, zei dr. Van Mook op de eerste persconferentie na zijn terugkeer in Batavia. Er kan geen sprake zyn van terugtrekking der Nederlandse troepen zolang dc Republiek niet in staat is de algemene veiligheid te garanderen. Het denkbeeld van een gemeenschappelijke gendarmerie is niet prijsgegeven. In afwachting van de resultaten van de commissie van drie bestaan er geen plannen om de politionele actie te hervatten. Een verandering in de regering der Republiek blyft een eerste ver eiste. zei dr. Van Mook. met alle consequenties daaraan verbonden Ter verduidelijking van de rege ringsverklaring zei Van Mook dat 't benoemen van personen, die met hem de verantwoordelijkheid zullen delen, bedoeld is als een tijdelijke maatregel, in verband met de ko mende onderhandelingen. De keuze van de Verenigde Staten tot onpar tijdig lid van de Driemogendhedcn- commissie. noemde dr. Van Mook een ideale oplossing. - Van Mook deelde mee dat de Isbrandtsen-lijn hem tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten voor het gerecht heeft gedaagd. De dagvaarding be gon: ..Hubertus J. van Mook, hoofd of leider van een groep gemilitairiseerde personen die zich de Nederlands Oost-In dische regering noemt, wordt verzocht te verschijnen Ik geloof dat Ryan onze beste propagandist is. zei Van Mook lachend, en hij wordt er niet eens voor betaald Groot-Hertogin Charlotte van Luxem burg heeft een verzoek van Prinses Ju liana om als peetmoeder op te treden van Prinses Marijke aanvaard. Met haar zal zich Prins Felix naar Neder land begeven om de doopplechtigheid op 9 October bij te wonen. Bon N-03 is aangewezen voor 100 ram vlees of vleeswaren. Dit is een extra rantsoen, dat voor personen geboren in 1912 of eerder beschik baar is gesteld voor bet tijdvak van 26 September t.m. 11 October. Het weer Tot Zaterdagavond: Aanvanke lijk nog tijdelijk krachtige, later wat afnemende Noord-Oostolijko wind. Overdrijvende wolkenvelden. Droog weer. Opnieuw Iets warmer. Zes en dertig „zwarte'" varkens zijn te Rijen (N-B.) gesnapt door de CCD. Het hele industrieplaatsje was in rep en roer. toen de ambtenaren het on lerzocbtrn. In de Stations straat troffen zij een bewoner aan, die bezig was met het schoonmaken van het lege varkenshok. Het nader onderzoek leidde naar het kerkhof, waar men in het lijkenhuisje onder een draagbaar een levende 200-pon- der van de betrokken varkenshou der aantrof. In Hilversum hebben zich twee onge lukken met dodelijke afloop voorgedaan. De 6-jarige Elisabeth Boesscn geraakte onder een auto van de P.T.T. Zij werd ernstig gewond naar het Diaconessen- huis overgebracht, waar zij later is overleden. De tweejarige Robert Schutte liep voor de ouderlijke woning plotseling de rijweg over en raakte onder een juist passerende stadsbus. Een der achterwie len ging het kind over het hoofd, zodat de dood onmiddellijk intrad. In beide gevallen trof de chauffeur geen schuld. Vervolgens moeten volkomen vrije verkiezingen worden gehou den om te komen tot een represen tatieve vertegenwoordiging van elk gebiedsdeel. Volgens de ervaring, verkregen bij de totstandkoming der Malino-srcbiedcn kan ieder ge biedsdeel daarna zyn eigen status en bestuursvorm regelen. Afgevaardigden der gebieds delen moeten daarna 'n ronde tafelconferentie beleggen om gezamenlijk te bepalen op wel ke wijze zij de Verenigde Sta ten van Indonesië zullen vor men. Aan deze conferentie moeten alleen Indonesiërs deel nemen. terwijl Nederlanders daarbij als adviseurs kunnen optreden. Band met Nederland Daar zal bepaald worden oo welke wijze de Federatie van Indo nesische Staten vrijwillig met Ne derland een staatsrechtelijke band kunnen vormen. Het is hun stellige overtuiging dat. indien men deze procedure volgt, de band met Ne derland in een goede sfeer en on een hoog niveau zal staan, en sterk en gezond zal zijn. en daardoor van lange duur. Wanneer op deze wijze de poli tieke vraagstukken opgelost ziin volgen van zelf de economische, de verhouding tot het buitenland en de buitenlandse ondernemingen, doch vooral de economische ver houdingen binnen Indonesië zelf. Dc ontwikkeling van de laatste twee jaar is voor de onderteke naars van deze voorstellen geen uitgangspunt en ook geen voor beeld om de ware oplossing van de moeilijkheden te vinden. Te weinig voorlichting In de toelichting op hun voor stellen zeggen de ondertekenaars, o.m. dat een tekort aan voldoende en psychologisch juiste voorlich ting naar binnen en naar buiten ongetwijfeld de bestaande moeilijk heden hebben vergroot en verdiept. Dit heeft in het Indonesische pro bleem tot een wantrouwen geleid, dat naar hun mening volkomen had kunnen worden. De oplossing, gelrjk zij zich denken, is naar hun mening rechtvaardig, logisch, practisch, voor allen verstaanbaar en daardoor aanvaardbaar voor al le goedwillenden, Indonesiërs, Ne derlanders zowel als buitenlanders. „Wij moeten ons losmaken van elk verkeerd begrip van prestige. Alleen door karakter vastheid en een open oog voor eikaars problemen kan men de juiste oplossing vinden", ver klaren zij. Zij voegen daaraan toe, dat tot dusverre angst teveel een rol heeft gespeeld in het zoeken naar een weg uit de moeilijkheden; angst voor de grote machten der aarde, angst voor eikaars bedoelingen, angst voor buitenlandse poli tieke moeilijkheden, angst voor het verlies van bezittingen, vooral angst om gemaakte fouten te erkennen. „Juist nu moeten Indonesiërs en Nederlanders tonen groot te kun nen zijn. dat zy een roeping in de wereld hebben te vervullen. Juist nu moeten Indonesiërs en Neder landers elkaar als broeders de hand reiken om voor vele generaties vrienden te blijven. Juist nu moe ten wij een streep zetten onder de ouderwetse diplomatie". Honegger ernstig ziek Het Franse blad „Le Monde" meldt, dat Arthur Honegger de Zwitserse componist, die zich reeds enige tijd in de Ver Staten bevindt, zeer ernstig ziek is. Woensdag arriveerde het eerste Zwitserse zeeschip, het s-s. „Cristal lina" van de Schweizerische Reede- rei A.G, in de Amsterdamse haven. De Cristallina, een schip van 4386 b.r.t. is in 1941, toen het in Griekse dienst voer. bij de Azoren gestrand en ernstig beschadigd. De Zwitserse Het is en blijft in de wereld van de tabakshandelaren een onzekere „bedoening". De ene keer waait het gerucht over de toonbank dat ook de sigaretten vrijkomen, maar duurder worden, een andere keer strekt het bericht niet zo ver en spreekt men alleen over de vrijla ting van de kerftabak. We hebben de secretaris van de vakgroep sigarenindustrie opgebeld en onze geruchten ter verifiëring voorgelegd. „Meneer" luidde het antwoord „we weten nog van niets, maar spreekt U in 's hemels naam de geruchten tegen. Als we wat weten, zeggen we het U wel." Telefoon op de haak. Het Rijksbu reau van Tabak zwijgt in alle talen. Dan een groothandelaar uit Utrecht. „Meneer! Er gaan tientallen Ook werd ons nog medegedeeld dat de sigarenindustrie nog geen „sprietjes" aflevert, omdat daar geld bij moet. Overigens is het een merkwaar dig feit, dat de groothandel con- maar ik verwacht nog niet dit jaar! stateert, dat het publiek minder Begin volgend jaar misschien. En geneigd is, dure sigaretten te ko- dat ze dan duurder worden is ook zeker de begroting wijst dat n.l. ook uit, maar dit staat in verband pen. *s kV- het verscnyn- met de Tolunie. omdat de prijzen in sel hv. in Zeist en omstreken België veel hoger liggen. Maar insiders vertellen, dat de voorraad voor 1948 nog lang niet binnen is. Het zal dus afwachten zijn, hoe de situatie zich ontwik kelt. Men kan echter niet aannemen, dat zoveel shag- en rooktabak wordt verkocht. Daar wonen nl. rustende predikanten en gepensionneerden. die geen grote luxe uitgaven kun nen doen en zich derhalve beperken tot het roken van kerftabak. Dit zal ook het resultaat zijn van Magistrale rede van prof. Logetnann (Van onze parlementsrrdncteur) De rede, die prof. Lageitiann gisteren bij de debatten over de Regerings verklaring gehouden beeft, mag in alle opzichten boog worden aange slagen. Het was veruit dc beste rede. die gehouden is, zowel naar de vorm als naar de inhofld. Wat vooral trof was de meesterlijke beheersing van de stof en de grote visie op het probleem, dat Kamer en Regering thans bozig houdt. En bet was geen wonder, dat bij door de Regeringsverklaring in menig opzicht bleek te zijn teleurgesteld. In wezen was zijn critiek op dit staatsstuk minstens oven scherp als die van dc heer Schouten, al werd zc minder nadrukkelijk uitgesproken, maar bet verheffende was, dat bij tevens de grote lijnen aangaf van de weg, die door dc Nederlandse Regering zal moeten worden gevolgd om zowVI het vertrouwen van de Indonesische nationalisten als dat van het buitenland te herwinnen. tempo medo van hebben bepaald. Tegen de revolutie, die wij niet goedkeuren, doch wel begrijpen, moest niet met geweld worden inge gaan, doch met het streven om een nieuwe constitutionaliteit te vesti gen, waarby samenwerking een con ditio sine qua non was. Het Neder landse volk heeft echter niet het politieke elan kunnen opbrengen om dit streven te verwerkelijken. B(j deze moeilijkheid kwam nog het ge- brek aan soepelheid van onze Grond wet De vraagstukken, welke by de oplossing van het Indonesisch pro bleem aan de orde zyn, kunnen niet worden opgelost met juridische dog matiek liet zijn in eerste aanleg poli tieke vraagstukken. Spr. waarschuwt tegen het opnieuw in eigen hand nemen van de oplossing van het pro- bleem, op welke mogelijkheid in de Regeringsverklaring gezin speeld wordt. Dit zou, gezien tegen de internationale verhou dingen, niets dan een gebaar blijken te zijn, maar een duur gebaar. Spreker wees verder op dé onzekerheid van het regeringsbeleid. Dit blykt uit de omschrijving van het doel der beperkte militaie actie, welrke omschrijving ook ruimte laat vooi; een onbeperkte militaire actie. Te veel gebied bezet De heer Lagemann vreesde, dat veel meer gebied bezet was dan nodig was om het leven in de oude evacuatiegebieden weer houdbaar te maken. Dit gebied is bovendien oppervlakkig bezet, waardoor zeer tot ons nadeel gesuggereerd werd, dat een opmars naar Dlokja in het voornemen lag. Slechts een vol komen gebrek aan inzicht kon deze opmars als aanlokkelijk voorstellen. Het internationale échec er van zou verschrikkelijk geweest zijn. Strikte beperking tot het beperkte doel zou niet geleid hebben tot de onhoud baarheid, dio nu weer is ontstaan. Uit de Regeringsverklaring leidde spr. verder af, dat de Regering zon der geloof en zonder overtuiging gaat deelnemen aan het internatio naal verlangde overleg, waardoor de oplossing ons opnieuw gaat ontglip pen. De internationale inmenging schept mogelijkheden, die voor ons niet meer bestonden, omdat wy de vertrouwens- en prestigekwestie niet te boven konden komen. Spr. begreep niet, waarom de Regering het eenzijdige propaganda geschrift van de R.V.D., dat ons her innert aan voorbeelden, die wij ver foeien, had laten passeren. De taak om een oplossing te vinden, is voor ons volk te groot geweest. Hierop doelde spr. toen hij 23 Juli j.l. ge waagde van een niorelo nederlaag. Hij miste in de Regeringsverklariig de aanduiding van een actieve poli tiek en was pijnlijk verbaasd dat in de Regeringsverklaring geen woord van waardering te vinden is vopr de Commissie-Generaal. Wat staat de Regering met de aangekondigde Centrale Organisatie voor ogen? Nadat de heer Logemann nog had betoogd, dat de nu bezette gebieden bestemd zijn om naar de Republiek terug te gaan, zij het misschien voorlopig onder internationaal toe zicht, verklaarde hij de communisti sche motie onaanvaardbaar. Hierna voerden nog het woord de heer Zandt (St. Ger.) die de rege ring en de Veiligheidsraad in ge breke stelde, en de heer Stokvis (C.P.N.), die het betoog van de heer Bruins Slot inzake de bevoegdheid van de Veiligheidsraad bestreed. Vanmorgen om 11 uur komt de Mi nister-President aan het woord. Indonesische oud-premier in Londen Dr. Soetan Sjahrir de voormalige minister-president van de Indonesische republiek die op het ogenblik als gast van de Engelse Hoge commissaris voor India te Londen vertoeft, heeft aldaar verklaard, dat zijn bezoek ten doel heeft de nieuwe politieke verhouding tussen Engeland en India te bestuderen en enkele oude vrienden te bezoeken. Sjahrir wiens eerste bezoek aan Lon den aanleiding had gegeven tot enkele veronderstellingen, ontkende, dat er be sprekingen achter de schermen gevoerd zouden worden en sprak de juistheid van het gerucht tegen, dat Nederland een vertegenwoordiger naar Engeland zou zenden om hem te ontmoeten, zoals Dinsdag o.a. door de Daily Herald ver ondersteld werd. Naar aanleiding van het bericht uit Den Haag dat Nederland voornemens is een centrale organisatie in Indonesië te vormen in verband met een voorstel tot beperkte herziening van de Nederlandse Grondwet, zcide Sjahrir: „Zolang ik de volledige tekst van deze voorstellen niet heb gezien, wil ik er geen commentaar op leveren. Het feit dat de strijd in In donesië werd stopgezet en dat dc voor uitzichten op een overeenkomst veel gunstiger zijn dan voorheen wijst er een voudig op. dat mijn opdracht ten einde loopt." zoals een hardnekkig gerucht het feit, dat de prijzen omhoog gaat de kerftabak zou vrij komen, dit jaar nog, omdat dan wederom een verschuiving in de afname van tabak ontstaat, die ten laste van de sigarettenindustrie komt. Wel heeft de regering weer een flink kwantum volksherstel-siga- geruchten met misschien allé" een r<?tt,en geïmporteeerd. die zeer bin- kern van waarheid. De sigaretten nenkort tegen verlaagde prijs aan zullen ongetwijfeld vrij komen, de man zullen worden gebracht. gaan. Het gewone publiek zal dan minder sigaren en dure sigaretten kopen en meer kerftabak en speci aal goedkope soorten. Tot zover onze groothandelaar, die, naar we hopen, in de branding der wilde geruchten, weer enige rust Jieeft gebracht en misschien wacht ons dan toch een verrassing ondanks de officiële tegenspraken. regering die de Doodzaak inzag van een eigen zeeverkeer ondanks de Duitse verzekeringen, dat de Zwit serse handel niets in de weg zou worden gelegd kocht het schip, liet het in Lissabon repareren en ging voor eigen rekening varen. Eerst dit jaar gaf de Zwitserse rege ring haar monopolie op en deed de vloot van vier schepen aan Zwitser se rederijen over. De Cristallina is in Amsterdam gekomen, omdat de abnormaal lage waterstand van de Rijn op bet ogen blik het onmogelijk maakt, de kolen^ die dij schip uit Polen heeft ge haald, direct in Rotterdam op Rijn- schepen voor vervoer naar Zwitser land over te laden. Er moest toen een opslagplaats worden gevonden en de geschikstc plaats hiervoor was in de Coenhaven. De Cristallina gaat nog een reis naar Polen maken en in totaal zullen 35.000 ton kolen in Amsterdam voor Zwitserse reke ning opgeslagen worden, totdat het peil van de Rijn wat hoger wordt. De bemanning van het schip be staat voor het grootste gedeelte uit Hollanders, slechts de tweede en derde officier zijn Zwitsers. Kapi tein is de heer Terling uit Delfzyl. Ter gelegenheid van dit eerste Zwitserse zeebezoek aan Amsterdam werd op de Cristallina een receptie gehouden, Waarbij de Zwitserse con suls te Rotterdam en Amsterdam aanwezig waren. Bij een aanvaring op de St. Lawrence Rivier tussen de 1623 ton metende Engelse tanker „Trmslake" en de Canadese ko lenboot Milverton, werden twee personen gedood en tien gewond, terwijl nog tien leden dor beman ning worden vermist De uif 22 koppen bestaande be manning der ..Translake" is ge red. het schip liep aan de grond. De ..Milverton". die door een ontploffing, tengevolge van de aanvaring in brand raakte, werd aan de grond gezet De Australische minister van buitenlandse zaken, dr. Herbert Evatt, is in de Algemene vergade ring met algemene stemmen tot voorzitter van de Palestijnse com missie gekozen. Een Siamese afgevaardig Ie werd vice-voorzitter van de commissie en een afgevaardigde van* IJsland rap porteur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1