DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Brittannië trekt weldra weg uit Palestina Tien gewonden door botsing in De Bilt „Willem Barentsz" vertrekt 4 October weer Radio-raad zoekt weg uit radio-chaos Toeslag voor landbouwers en boeren onmogelijk UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Beslissing van de U.N.O. zal niet worden afgewacht Verliezen Nederlandse strijdkrachten 't GooiAjax toch in Hilversum Vluchtelingenstroom naar West-Duitsland Parade van de week Moordenaar het raam uitgegooid Electrificatie van het middennet Ongeldige bonnen voor textiel Consuls confereren met Soekarno Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week oI 1- per kwartaal Losse nummers 10 CL Zaterdag 27 September 1947 Nr. 757 6e jaarg. Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER VIJFTIG VRACHTAUTO'S uit Duitsland kwamen deze week in Rotterdam aan. Zij zijn aangekocht door een Haagse firma. De wagens kunnen 1000 kg. vervoeren en kosten f 2.500. Onmiddellijk na de besprekingen in de Algemene Vergade ring der UNO. nog voor de zitting zal worden gesloten, zal Groot-Brittannië voorbereidingen treffen om de troepen uit Palestina weg te trekken, zo heeft het Britse ministerie van bui tenlandse zaken gisteravond meegedeeld. Groot-Brittannië is niet van plan om het mandaat te blijven uitoefenen wanneer de Algemene Vergadering de beslissing uitstelt tot de volgende zitting. Alleen in het geval, dat de UNO een aanvaardbare be slissing neemt, waarbij aan Groot-Brittannië nog enige taken in Palestina worden toegewezen, zou de Britse regering bereid zijn op haar besluit terug te komen. De verklaring van het onver wachte besluit der Britse regering ligt in de omstandigheid dat men niet gelooft dat de Algemene Ver gadering een oplossing zal weten te vinden. Brittannië heeft er vijf en twintig jaar naar gezocht cn men heeft gezien dat de Palestijn se kwestie onoplosbaar is. Pales tina was .een erfenis van de Vol kenbond. waarmee men nooit goed weg heeft geweten. De regering trekt nu de consequentie van haar besluit om haar mandaat aan de U.N.O. terug te geven: zij wenst niet langer voor de U.N.O. de kos ten te dragen van een onvervulbare opdracht. De Britse regering zal zich er niet om bekommeren welke bevol kingsgroep in Palestina de macht zal moeten overnemen. Zij zal zich eenvoudig uit het land terugtrek ken. Geen verzwakking Het besluit betekent niet dat Brittannië al zijn machtsposities in het Midden-Oosten zal opgeven. De Britse regering richt haar aan dacht thans op haar bases in Oost- Afrika en op de voormalige Ita liaanse koloniën. In zekere zin, zo wordt in Londen meegedeeld, wordt de Britse positie in het midden- Oosten juist versterkt door het vertrek uit Palestina, 'Avaar de troepen practise!) op voet van oor log staan, en een kostbaar appa raat in stand moet worden gehou den. Men hoopt dat het besluit de Arabieren en Joden tezamen zal brengen, zoals dat ook met de Hin does en Moslims in India is ge beurd. De mededeling van het ministe rie van buitenlandse zaken sloot aan bij een rede van de Britse ver tegenwoordiger in de U.N O.-com- missie voor Palestina, minister van koloniën Arthur Creech Jones. Hij heeft na zijn aankondiging van het aanstaande vertrek der Britse troe pen uit Palestina nog meegedeeld dat Brittannië de aanbeveling van de commissie van onderzoek in Pa lestina steunt. De voorzitter van de commissie van onderzoek, de Zweedse rechter Emil Sandström. gaf bij het overhandigen van het rapport als zijn mening te kennen dat er voor het Palestijnse pro bleem geen oplossing te vinden was die alle partijen zou kunnen vereni gen. Minister Neher naar Bata\ ia? In Batavia verluidt, dat minister Ncbcr weer naar Indonesië rou gaan in verband met de te ver wachten besprekingen der commis sie van drie. Neher zou zich doen vergezellen van jhr mr. H van Vreedenburch. chef directie Politieke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, om de landvoogd gedurende besprekingen bij te staan. De consulaire commissie heeft in Djogja een onderhoud van twee uur ge had met Soekarno en het Republikeinse kabinet. Maandag zullen de consuls te Bata via nog eeq bespreking hebben met de Nederlandse autoriteiten, waarna naar men verwacht, reeds Dinsdag het defi nitieve rapport zal worden uitgebracht De „Traan van Buddha gevonden! Er zijn vele goede speurders onder onze lezers. Wij kregen stapels antwoorder over ons Mi niatuur-Mysterie no. I, cn de meeste daarvan wisten ons te vertellen waar In Maurice Soole's bagage de „Traan van Boeddha" te vinden was. De gedachtengang van de de- tectiven was aldus: Soole's vin gers waren bruin van het roken en in zijn bagage werd een siga rettenpijpje gevonden! Dat had hij kennelijk niet voor gewoon gebruik bestemd. Inderdaad bleek het de gezochte parel te bevatten. Na loting onder dc goede op lossers werden de prijzen van vijf, drie en twee gulden resp. toegekend aan: C. Schut. Braamweg 86, Soest, mevrouw M. van Straalen-Brou- wer, Franklinstraat 47, Amers foort en S. Kielmans, Huls- yhorst, post Hierdcn. Elders in dit nummer vindt de ilczer een njei we opgave, waar- -oor dezelfde prijzen beschik- 'baar zijn vesteld. C- s Landingspogingen in Palestina De Britse zee- en luchtstrijd krachten. die belast zijn met dc be waking van de Palestijnse kust. zijn gealarmeerd, daar een Brits schip, dat zich in volle zee bevindt, mel ding heeft gemaakt van vier a zes kleine schepen, die trachten de kust te bereiken. De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijk Marine: N. A. Mul uit Den Haag; P. J. L. de Greeff uit Hilversum. H. W. F. Bongers uit Maastricht en J. M. Post uit Leek. Koninklijke Nederlandse land macht: J. Velthuis uit Ambtgel den: C. de Graaf uit Amsterdam: J. H. M. Byvoets uit Rotterdam; W. Koenes uit Marium (Gr.); G. Verplak uit Amsterdam; G. J. An- nelink, uit Apeldoorn A. Huisman uit Leiden; A. J. H. Tuilemans uit Weert; L. A. M. Reymer uit Rot terdam; J. van der Wal. uit Tiet- jerksteradeel; A. van der Werve uit Noordgoude (Zld.) Koninklijk Nederlands-Indische leger: L. Levasier uit Indonesië; J. H. E. Kusters uit Utrecht; J. P. Ruytenbeek uit Indonesië en Sagi- man uit Indonesië. De wedstrijd 't Gooi—Ajax zal toch Zondag as. in het Hilver- sumse sportpark worden gespeeld aangezien het conflict tussen het bestuur van 't Gooi en het ge meentebestuur van Hilversum \oorlopig is bijgelegd. De hoofden van de vluchtelingen- bureaux in de Brits-Amerikaanse zone hebben zich tot de Duitse mi nister-president van Rijnland/- Westfalen gewend met het ver zoek om de geallieerde autoritei ten in te lichten over de „onge woon ernstige" situatie, die ont staan is door de „onophoudelijke stroom vluchtelingen, die van de Sowjetzóne naar de westelijke zónes komt." De Duitse autoritei ten hebben onvoldoende macht om de toestand, waarvan de gevolgen gedurende de winter „onbereken baar" zouden zijn, meester te wor den. Mr. Kesper beledigd? De regeringscommissaris voor het radiowezen inr. L. A. Kesper acht zich beledigd door het lid van de Raad van Slate dr. J. W. Meyer Ranneft, die hem in een artikel in Elsevier's Weekblad, betrekking hebbend op do tegenover prof. Ger- hrandv genomen maatregel beschn - digd heeft van een partijdige beslis sing. Aangezien de heer Meyer Ran neft geweigerd heeft de j heschul diging openlijk te hei-oejen, heeft dc regcringscom lissarlg terzake 'u klacht inged:end bij ue officier van justitie. TWEE VRACHTAUTO'S REDEN TEGEN ELKAAR VERMOEDELIJKE OPBRENGST 16.000 TON De „Willem Barentsz" vertrekt 4 October weer naar de Zuidpool gebieden om walvissen te vangen. Vijf en negentig procent van de Neder landse bemanning heeft ueer gemonsterd. Het grootste deel van de Noorse zeelieden, die de vorige tocht meemaakten, is nu vervangen door Nederlanders. Ofschoon het seizoen pas op 8 December begint zal de „Willem Barentsz" drie weken eerder in het vangstgebied zijn en die tijd gebruiken voor het vangen van potvissen. Men hoopt 100.000 vaten traan terug te kunnen brengen (ongeveer zestienduizend ton). De opbrengst was vorig jaar 13.500 ton. Vijf en tachtig honderd ton stook olie is uit de tankboot „Elona" in dc „Barentsz" overgeheveld. Als het schip in de Zuidpoolgebieden is, ver trekt de tankboot „Mijdrecht" uit Curasao met een evengrote hoeveel heid stookolie om de voorraad van dc „Barentsz" aan tc vullen. De tank boot zal dan ongeveer S000 ton traan van de „Barentsz" overnemen direct naar Nederland brengen. Naast de Nederlandse manschap pen gaan enkele Noorse schutters rtiee. Het schieten van walvissen is nl. een specifiek Noors vak, dat Ne derlanders nog niet van hun collega's kunnen overnemen. De walvissen, waarop men jaagt, moeten een mini mum lengte hebben van 65 voet, de Noorse „gunners" kunnen de lengte der dieren zo nauwkeurig schatten dat zij zich zelden meer dan enkele centimeters vergissen. Ministers naar Londen op 25 November De Verenigde Staten en Engeland zijn overeengekomen 25 November als voorlopige datum te stellen voor dc bijeenkomst van de Raad van ministers van buitenlandse zaken te Londen over de opstelling van het vredesverdrag met Duitsland. Frankrijk zou deze datum even eens hebben goedgekeurd en men verwacht niet dat de Sow jet-Unie bezwaren zal maken. Tien gewonden, waarvan twee vrij emitter. htsnweg in Het weer Tot Zaterdagavond: Afnemende wind uit Noord-Oostelykc richting, j Overdrijvende wolkenvelden. Droog weer. Iets warmer. Tóch gehalveerdeNationale Omroep? TWEE-ZENDER-STELSEL ZOU DE BESTE KANS MAKEN (Van een eigen verslaggever) In kringen van de omroepverenigingen wordt verwacht, dat de Radioraad, het adviserend lichaam van de minister van O. K. en W. in October verslag zal uitbrengen van zijn bevindingen in de radiostad Hilversum. Naar men meent te weten is de mogelijkheid niet uitgesloten dat men nieuwe voorstellen tot reconstructie van hét omroepwezen aan de Kamer zal voor leggen. Het gerucht doet hierbij de ronde, dat de Raad zich zal uitspreken voor het zgn. twee-zender-voorstel, dat één zender ter beschikking wil stellen van de Nationale Omroep, waarbij de VARA. VPRO en IKOR zich zullen aansluiten, terwijl de andere zender zal blijven dienen voor de AVRO. NCRV en KRO. Toen wij in Hilversum naar de bevestiging van dit bericht vroe gen, wist men te vertellen, dat do P.C.J. en hel IKOR (interkerke lijk overleg op Hadiogebied) nog steeds ijveren voor een recon structie van het omroepwezen en dat men inderdaad de indruk had gekregen, dat er aan het omroep-' bestel nog steeds wordt gedok terd, hoewel ".Tien weinig hoopvol i» gestemd over de te verwachten resultaten. Men heeft de indruk dat de vooroorlogse omroep-leiders, %vi«»r macht weer is gestegen en die in Hilversum achter de schermen een slimme politiek voeren, zich met hand en tand zullen weren tegen elke „agressie", ook a| zou den ze er, redelijkerwijs gespro ken. wel bij varen. Bovendien schijnt het pu bliek, dat in den beginne vela tienduizenden adhaesie-ge- schriften voor de plannen van één nationale omroep opzon^, weer ingeslapen bij het zoet „gevedel" van de op scheiding beluste omroeporganen. Nochtans hopen onze inlichter>. dat er een oplossing gevonden zal worden, die een einde maakt uaa het monopolie van de op /oin ner- ciële basis gevestigde omroepver enigingen, die in hun onderlinge concurrentiestrijd de radio en b<a Nederlandse volk in zijn geheel zeker seen dienst bewijzen. (Reportage uit Hilversum: Zie pag 3 ziin het gevolg van aufobotsing. die gisteravond op de Utrecliflübweg in De Bilt, tegen over de kwekerij van Gioenewegen, plaats vond. Een militaire vrachtwagen reed daar tegen een gewone vrachtauto, waardoor zes burgers, die op do militaire wagen meereden, op de weg geslingerd werden. Ook de inzittenden van dc beide cabines kwamen door de- schok op het beton terecht. Het ongeluk is nog bctrekkeliik goed afgelopen als men weet. dat vijf auto's niet elkaar in hosting hadden kunnen komen. 1 it de richting Utrecht reden nl. twee auto's, een vrachtwagen en een passagiersauto. I)e vrachtwagen begaf zich naar het midden van de weg om te passeren. Van de Zeisterkant reden drie auto's ach ter elkaar, een gioto militaire Mack (truck met opligger). daar achter een personenauto cn een militaire vrachtwagen. Deze laat ste passeerde zijn voorganger cn wilde nu ook langs de Mack in den. Toen hu opzij was bemerkte de bestuurder de vrachtwagen, die uil Utrecht kwam. Dc mili taire chauffeur zag het gevaar in en trachtte weer achter do Mack te komen, maar inmiddels was de personenauto daar gekomen. De chauffeur trachtte nog een botsing te voorkomen door zijn wagen helemaal naar links te sturen, liet rij wielpad op. doch het was te laat. Met zijn rechter spat bord hotste de wagen met volle kracht tegen de andere vrachtauto. De militaire auto sloeg over de Kop en bleef op z'n zijkant langs de weg lig gen. de cabine van de andere wagen werd vrijwel inge drukt. Portier sprong open Door de schok sprong het por tier van de vrachtauto open en dat bleek de redding van de chauffeur, die nu op de weg ge- voi pen werd. anders was hij er zeker ernstiger aan toe geweest. Het bleek do onmiddellijk toe schietende omwoners dat de meeste gewonden het er vrij goed afgebracht hadden. Zij zijn naar het Acad. Ziekenhuis te Utrecht overgebracht. Twee slachtoffers zijn daar ter verpleging opgeno men, de andere acht konden, na verbonden te zijn, weer vertrek ken. Op deze reis gaan geen vlieg tuigen mee; op het achterdek, waar de machines opgesteld stonden, zijn thans nieuwe hut ten voor het personeel gebouwd. Aan boord zijn verscheiden tech nische verbeteringen aange bracht, waardoor de verwer kingscapaciteit en het comfort voor de manschappen verhoogd zyn. De heer Paul Rykens, president directeur van de Unilever is van mening, dat de beperkingen op de walvisvangst voor enkele jaren opge schort moeten worden om in het nijpend tekort aan vetten te kunnen voorzien. In kringen der Neder landse walvisvaarders is men het volkomen met deze opvatting eens. Deskundigen beweren dat een der gelijke maatregel ook biologisch ge wettigd is, omdat er volgens hen geen sprake van i.s dat de walvissen daardoor zouden uitsterven. De ravage na de botsing bij De Biltde motor van dc vrachtauto is totaal verwoest, de cabine inge drukt. De militai re wagen lag op zijn kant op het rijwielpad. Het mag een wonder heten dat slechts twee slachtoffers ernstig gewond zijn, de 4andere licht. (Van onze parlementaire redacteur) Toen minister Mansh^lt ln de Kamer de negen sprekers beantwoordde, die bij de interpellatie van ir. Vondeling over de prijzen der landbouw producten het woord hadden gevoerd, bleek hij af en toe enigszins geprikkeld. Dat was op zich zelf geen wonder want het debat was wel sterk een vooruitlopen op de gedachtenwisseling bij de begroting van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Dat zou op zich zelf misschien nog niet zo kwaad geweest zijn, wanneer dc sprekers niet stelselmatig hadden genegeerd hetgeen de minister na de rede van ir. Vondeling Woensdagavond over de prijzenpolitiek der Regering had meegedeeld. Minister M a n s h o 1 t wees er op, uitgenodigd wordt om op korte dat de prijsbepaling voor landbouw producten uitermate moeilijk is; zij is gebaseerd op kostprijsberekenin gen van het Landbouw-Economisch- Instituut. Als voor een bepaalde periode een overeenkomst is getrof fen moeten beide partijen zich daar aan houden. Tussentijdse afwijkin gen, zoals de Stichting van de Land bouw nu verlangt, zijn niet mogelijk. Voor druk kan de Regering niet op zij gaan, wel voor concrete cijfers. Gistermiddag repliceerde ir. Von deling. Hij vroeg de minister een college in te willen stellen, dat enigs zins overeenkomt met het College van Rijksbemiddelaars, met dit ver schil, dat het geen lonen doch prijzen vaststelt. Verder vroeg hij de instel ling van een bodem-egalisatiefonds voor vereffening van de bedrijfsuit- komsten op vruchtbare- en onvrucht bare gronden. Ten slotte diende hij een motie in, waarin de Regering om op termijn maatregelen te nemen voor de verzekering van een behoorlijk bestaan van alle werkers in econo misch verantwoorde land- en tuin bouwbedrijven. Kamer ontevreden Het thema van de betogen van de meesten der nu volgende sprekers was, dat de Regering haar loon- en prijspolitiek tracht te handhaven door alleen de prijzen der landbouw producten in bedwang te houden. Op andere terreinen is de Regering er niet in geslaagd om de prijzen te beheersen. Algemeen was men van mening, dat de Regering grote fou ten heeft gemaakt en daardoor de boeren heeft gedupeerd. In z(jn repliek zei minister M a n e h o 11, dat de regeling van lonen en prijzen niet te ver gelijken is. Bii onderhandelingen tussen werkgevers en werk nemers is bemiddeling op haar plaats doch niet bij onderhande lingen tussen de overheid en een sector van het bedrijfsleven. Het zou wenselijk zijn voor het egalisatiefonds een commissie te benoemen. Ernstig zal worden overwogen of gebruiksvee billijk ter beschikking gesteld kan wor den van hen, die uit nood hun vee verkocht hebben. Een compensatie-toeslag moest de minister afwijzen, omdat deze tien tallen millioenen zou kosten en bovendien technisch niet uitvoerbaar is. Het prijsbeleid moet naar twee kanten verantwoord zijn. Kapitein Shizuo Nakano, die te Manilla terecht stond wegens 't ple gen van oorlogsmisdaden, werd in de rechtszaal uit het raam gegooid door een bejaarde, grijze Filipino Naar w(J vernemen hebben de spoorwegen het voornemen om per 1 Januari de electrische verbinding UtrechtArnhem te openen. Op 1 Maart 1948 zou de electrificatie van de lijn UtrechtAmsterdam voltooid zjjn. Voorts wordt hard ge werkt aan de electrificatie van het traject DordrechtLage Zwaluwe Roosendaal dat in de loop van 1948 gereed zal komen. De rantsoenbonnen voor textiel van de serie B zullen na 18 Octo ber a.s. niet meer geldig zijn. Na genoemde datum zijn alleen de rantsoenbonnen voor textiel van de serie C geldig. De geldigheid van de punten der gewone tex- ticlkaarten ondergaat geen wijzi ging. De leden van de consulaire com missie zijn heden in Djogja tezamen gekomen om besprekingen te voeren met de republikeinse regering. Radio Djogja heeft bekend gemaakt, dat de consuls onmiddellijk na hun aankomst te Djogja gedurende enige uren met Soekarno, Sjarifoeddin en andere leden van het kabinet heb ben gesproken. De consuls zullen Maandag te Batavia ook met Neder landse autoriteiten dergelijke be sprekingen voeren. Voorts verwacht men, dat het consulair rapport Dins dag klaar zal zijn. De mogendjheden, die in deze commissie van zes zijn vertegen woordigd zijn Australië, Engeland, België. China, Frankrijk en de Ver enigde Staten. Dr. Gielen laat oud papier inzamelen De minister van Onderwijs, dr. Gie len, heeft het plan de Nederlandse schooljeugd te betrekken in een groot scheepse actie tot het inzamelen van cud papier. Deze actie zal 1 November worden Ingezet. Door raiddel van circulaires, pers. radio en film zal men de jeugd op wekken haar uiterste krachten voor dit doel in te spannen. Teneinde de jeugd bij haar werk zaamheden zoveel mogelijk tc stimu leren. stelt de minister beloningen voor de beste prestaties in uitzicht, welke niet individueel, doch per school worden toegewezen. De scholen, die de beste prestaties J hebben geleverd zal de minister geschen- Strijd tegen honger en koude Degenen die gehoopt hadden dat wij deze winter wat meer kolen in onze kachels zouden kunnen laden dan de vorige, toen we vaak klapper tandend in onze huiskamers hebben gezeten, zullen van do week wel lichtelijk teleurgesteld zijn. Ook de komende winter krijgen wy weer twaalf mud per gezin en ofschoon het wel een wonder zou zijn als we weer zo'n ongekende koude-pcriode zouden beleven als het vorige jaar, toch zal ons rantsoen ook ditmaal onvoldoende zijn. We hebben ons daarby neer tc leggen. De voornaamste oorzaak van ons kolentekort is de nog steeds te ge ringe productiviteit van onze Lim burgse mijnen. De arbeidsproductivi teit der mijnwerkers schommelt nog tussen de 60 en 65 van de voor oorlogse, terwijl men op 80 ge rekend had. Vëór de oorlog produ ceerden wij jaarlijks veertien mil- lioen ton. waarmee wy onze behoef ten konden dekken. (Wij voerden industriekolen uit maar importeer den ongeveer evenveel huisbrand). Momenteel produceren wy jaarlijks ongeveer tien millioen ton, wij voe ren vier millioen in en een half mil lioen (cokes) uit, Er is dus ongeveer evenveel beschikbaar als in 1939. maar onze bevolking is sinds die tya met 10 toegenomen. Hae wankel ook onze voedsel positie nog is bleek uit de deze week hekend gemaakte rantsoenver- mindering voor brood, melk en kaas. De strenge winter en de daarop vol gende abnormaal droge zomer heb ben een vermindering van onze oogst met 25 in vergelijking tot 1946 ten gevolge gehad Dit alles zou nog niet zo ernstig zijn als wy maar on gelimiteerd konden invoeren. Maar in dc eerste plaats is over vrijwel de gehele wereld voedselgebrek (wjj behoren nog tot de best gevoede volkeren van Europa) en in de tweede plaats moeten wy met onze schamele deviezenpositie rekening houden. Op zich zelf if- het verheugend, dat wy zo goed in ons fruit zitten en dat de zo bij uitstek gezonde druiven voor negentig cent per kilo by kisten vol in de winkel staan. Maar het ware te wensen, dat er wat minder aanbod van fruit was, d.w.z. dat wy er wat meer van konden exporteren (druiven naar Engeland b.v.) opdat wij er deviezen voor konden krijgen, die wy nu, o.a. met onze zuivelpro ducten, zo zwaar moeten betalen. de vroegere burgemeester van Da- j ken sturen in de vorm van boeken: schoolboeken zowel als bibliotheekboe ken. De allerbeste prestaties worden be loond met schoolreisjes e.d„ waarvan men dc kosten eventueel kan bestrijden uit een gedeelte van de opbrengst van het oude papier. symarinas die de beschuldigde identificeerde als degene, die in 1944 opdracht gegeven had hem te martelen. Dc zesde kamer van het Am sterdams bijzonder gerechtshof, zitting houdende te Utrecht ver oordeelde de Utrechtenaar A. .T. Etman, redactielid van het Na tionale dagblad cn in 1941 propa gandist voor de Ned. Radio Om roep tot 12 jaar gevangenisstraf, Ook ln het district West-Islington (Londen) heeft de Labour-party haar zetel bij een tussentijdse verkiezing behouden. Albert Evans (Lab.) kreeg 8.760 stemmen: F. Howard (Com) 4.084. Bij de algemene verkiezingen ln 1945 was en Ja> inderdaad! ons aller per- de verhouding 11.4964.090. soonlijke armoede is. De oplossing van het probleem: de bestrijding van honger en kou, is allerminst eenvoudig. Zij hangt samen met het enorme gebrek dat de oorlog over de wereld heeft ge bracht en daarby met de vele inge wikkelde vraagstukken der inter nationale politiek. Voor West-Europa moet de hulp van Amerika en dan op korte termijn uitkomst bren gen. Daarom stemt het tot vreugde, dat de conferentie der zestien landen te Pary's in de afgelopen week met haar rapport naar aanleiding van het plan-Marshall gereed is geko men. Nadat zij aanvankelijk over vraagd hadden zijn de zestien, na de reprimande van Clayton, een toontje lager gaan zingen. Het ingediende wederopbouwprogramma voor Euro pa een vierjarenplan! vraagt een crediet van zestien milliard dollar. Truman heeft zich in principe bij dit rapport aangesloten. Hij zal echter niet wachten tot het nauw keurig is bestudeerd maar wil al vast een tussentijdse hulpverlening voor Europa tot stand brengen. Daartoe zal hij Maandag vergaderen met de voornaamste leden van het Congres. Het onmiddellijke doel van Ame rika afgezien van eigenbelangen, die er onmiddellijk verband mee hou den is in de komende winter Europa te vrijwaren voor honger en kou. Kenmerkend is dat Truman, teneinde de handhaving van Ame- rika's voedselexport te verzekeren, een beroep op de Amerikanen heeft gedaan om minder voedsel te ver morsen. Het brood, dat de Amerika nen plegen weg te gooien, vertegen woordigt ongeveer zeven millioen mud graan. Wanneer iedere Ameri kaan dagelyks één snee brood be spaart kunnen de behoeften van Europa worden gedekt. Heeft deze les van Truman ons, Europeanen, ook niet iets te zeg gen Vermorsen wy in Nederland ook niet dagelijks voedsel (brood b.v.). waaraan elders gebrek bestaat en dat wij ook zelf tekort hebben? Wy zullen moeten Ieren weer de ouderwetse, degelijke zuinigheid te betrachten, met ons voedsel en met onze brandstof. Een Engelse commissie heeft onlangs uitgerekend dat betere gordijnen, in het alge meen: een betere afsluiting van de buitenlucht, Engeland jaarlijks dui zenden tonnen steenkool zou bespa ren. Ook deze les moeten wij, ieder in ons gezin, ter harte nemen. Wy moeten oordeelkundig en zuinig om gaan met onze twaalf mud kolen, ons gas, onze electriciteit. De politiek wordt niet alleen in de conferentiezalen gevoerd. Voor een groot deel bepalen wy haar zelf in ons dagelijkse werken en handelen. Wy zyn allen mede verantwoordelijk voor het lot van de wereld, waarvan ons eigen lot afhankelijk is Dit spreekt ook in de bestrijding var de wereld-armoede, die onze nationale

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1