DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Truman zet Congres-apparaat aan liet werk Nieuwe taakverdeling in het Britse kabinet Productie van serviesgoed onbevredigend Regering regelt pensioenen van militairen Materiaalgebrek belemmert verdere uitbreiding Tussentijdse hulp aan Frankrijk, Italië en Oostenrijk Bezettingsjaren tellen mee Gironummer 510330 Bank; R'damscbe Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 30 September 1947 Nr. 759 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER President Truman heeft de commissie voor buitenlandse aan gelegenheden en de commissie voor toewijzingen van het Con gres verzocht, zo spoedig mogelijk het werk te beginnen voor het program van tussentijdse hulp (580 'millioen dollar) aan Frankrijk. Italië en Oostenrijk. Aan zijn verzoek was een 2/2 uur durende beraadslaging voorafgegaan met zijn naaste medewerkers en de leiders van het Congres. In deze con ferentie was - neemt men aan - vastgesteld, dat het niet mogelijk was over voldoende middelen te beschikken voor de hulp aan Europa buiten het Congres om. Truman heeft zich niet kunnen verzekeren van de onvoorwaardelij ke steun van de Republikeinen. Hij heeft daarom gepoogd de hulpver lening voorlopig te financieren uit dr- beschikbare middelen. Deze ziin slechts toereikend tot December, zo heeft hij in zijn bekendmaking mee gedeeld. Daarna kan de hulp slechts worden voortgezet met middelen d'e hei Cong-cs ter bescnikking van de regering zal stellen. De 580 millioen dollar die Truman thans aan hei Congres heeft ge vraagd >'oor Frankrijk. Italië cn Oostenrijk, zonden toereikend ?ün voor het eersto kwartaal van 1048 Daarvoor wordt de huln uit de he- schikbare middelen p<->finPirWd: daarna schiint he« plan-Marshall te moeten "aan functionneren De behoeften van Oroot-.Brittan- nië ziin in bet tussentijdse hulpplan niet nogonomen Senator Styles Bridges, de voorzit ter van de commissie voor toewijzin gen beeft meegedeeld dat hij de ernmi"'» merbo November in spe ciale zitting biie°n zal roepen. Brand in haven van New-York In het havengebied aan de noor delijke Bever van de rivier de Hud son te New York woedde Zondag een hevige brand die zich na vier uur over twee havenhoofden had uitgebreid. Na vyf uur schatten de autoritei ten de schade op vyf millioen dol lar (A.P.). TWINTIG PUNTEN AANGEWEZEN Er zijn weer twintig textiel punten aangewezen van de kaart V.A. 705. Geldig zijn de bonnen gemerkt E: écn punt; E: vijf punten; F: één punt en f: vijf punten. De bonnen tex tiel E-reserve en textiel F-re- serve zijn niet aangewezen. Nader onderzoek naar Piek's activiteit (Van onze Haagse redacteur) De bijzondere raad van cassatie heeft de stukken die betrekking hebben op de zaak tegen C. Piek, eens leider van Winterhulp en van de Nederlandse Volksdienst, in handen gesteld van dc rechter commissaris van het bijzonder ge rechtshof te 's-Gravenhage om aard en omvang nader te onder zoeken van Pick's werkzaamheden als agent van de inlichtingendienst van de Germaanse S. S. 1943 en in een officiële functie in Frankrijk in 1944. Engeland nog niet Truman betreurde het. nog nie' in staat te ziin de noden van Engeland te \er1ichten Zodra de verschillende delegaties die momenteel Groot-Brittanmë be zoeken zullen zijn teruggeveerd, zal hu deze kwestie aan dc leiders van hel Congres voorleggen Truman noemde een bedrag van 500 millioen dollar nodig om de Britse financiële verplichtingen in Duitsland over te nemen De president wees do Con- presleiders on de slechte oogsten in Europa nr. de hogere Vosten van le- vonsrinHni-'v5ji.I_pn rle vomviryder- de voed-'elvcrsohopincm uit dc Ver- Staten De voedsel- en brand stofvoorraden van Frankrijk en Ita lië zijn uitgeput Verwijzende naar de gevaarlijke politieke verhoudingen in genoemde landen, verklaarde Truman dat on- middelüikê hu'o noodzakelijk is. om Frankrijk en Ftzlië als vrije en on afhankelijke naties te doen voortbe staan. DOORN WIL GEEN HOHENZOLLERN De Gemeente Doorn heeft duidelijk laten blijken, dat zij geen prijs stelt op de terugkeer van de Hohenzollern binnen haar grenzen. De gemeenteraad nam gistermiddag een motie aan waarin hij uitspreekt, dat iedere terugkeer of toelating van Duit sers in de gemeente Doorn vol komen in strijd is met de gevoe lens, die in de Doornse bevol king leven. Alleen de A.R.-heer Ouwcjans stemde tegen. Dc gemeenteraad heeft deze mo tie gezonden naar de regering met het verzoek, by haar beslissing met de Doornse opvatting rekening te De „Willem Ruys" verlaat achteruit varend de binnenhaven van Vlissin- gen, Op de voorgrond van links naar rechts de sleepboten Hektor, Delfshaven en Phoenix, STAFFORD CRIPPS AAN ECONOMISCHE ZAKEN, WILSON MINISTER VAN HANDEL De langverwachte wijziging in het Britse kabinet, waarover al een half jaar geruchten lopen, is gisteravond door Attlee aangekondigd. Het blijken echter, in tegenstelling tot de verwachtingen, geen ingrijpende wijzigingen te zijn. Sir Stafford Cripps, tot dusver minister van Handel, krijgt de ver antwoordelijkheid voor de economische politiek, die tot dusver over ver- (ioparicm^nt-n v,-«s verdecH Arthur Ortcnwood. minister ronder portefeuille, neemt ontslag. Herbert Morrison, wiens aftreden werd ver wacht blijft vice-premier. De 31-jarige James Harold Wilson. Cripps eerste assistent, wordt minister van handel. In Attlee'^ bekendmaking wordt gezegd dat de huidige economische situatie een vppi nauwere verweving vereist van de economische nolitfek voor binnen- en buitenland De eer ste minister heeft pu de steun nodig van ren collega, die z.iin aandacht onverdpela j.-an srhenVeo aan econn- mi«ehe imrecHes in b'ujvhl- cn bui tenland. Het liet niet in de hedreling ren departement od te richten in de peest van het ministerie van produc tie tiidens de oorloc. De minister van economische zaken zal de be- sebikkinw hebben over een kleine persoonlijke staf op worden bijge staan door een staf voor de cmtroal- °eonomischc nlanning. een afdeling voor economische voorlichting en Hij stond critisch tegenover het I fe£economische afdeling van het acht punten dat^ab"T>t-=Pcretaoaat. Er zal voorts een nieuwe mi nisteriële commissie voor de eco nomische planning worden ge vormd. die zich zal bezig houden Sjahrir rekent op de U.N.O. Wij houden onze hoop voor een regeling \an het Nederlands-Indone. Bische conflict op de Verenigde Na ties gericht, heeft dr Soetan Sjahrir in een interview met Associated Press verklaard programma van acht punten deze week in Nederland gepubliceerd werd met de ondertekening van vier Indonesiërs en twee prominente Ne derlanders en zei: Het bevat slechts zeer algemene waarheden, maar niets concreets. De mensen die er achter staan hebben geen invloed in de zaken waar het om gaat. De In donesiërs die de verklaring teken den zyn marionetten en reactionnai- ren. Sjahrir heeft in Londen be sprekingen gevoerd met Bevin en enige andere functionaris sen van het ministerie van buitenlandse zaken, meldt het Franse, persbureau A.F.P. Na het onderhoud zou Sjahrir ge zegd hebben: Bevin is een groot bemiddeiaai, en wenst dat de pijn lijke situatie in mijn land zo spoe dig mogelijk wordt opgelost. Volgens A.F.P. hoopt Sjahrir, voor hij uit'Engeland vertrekt, Be vin nog eenmaal te ontmoeten. Een ei voor iedereen Op 9 October a.s. zal voor alle leeftijdsgroepen een bon voor een ei bekend worden gemaakt. De suikerbietencampagne is volop aan de gang. Bij de sui kerfabriek in Halfweg liggen bergen bieten opgestapeld. met de voornaamste kwesties van de economische politiek voor binnen- en buitenland, met hpt oog op de ernst van de huidige economische toestand zal de eer- ste-minister zelf voorlopig het voorzitterschap van deze com missie op zich nemen. De lord president of the council f Herbert Morrison) zal vice-premier en leider van het Lagerhuis blijven. Tevens zal hij, behalve in economi sche aangelegenheden, een coördine rende functie blijven uitoefenen en ook de taak, die totnogtoe door Arthur Greenwood werd vervuld de coördinatie van sociale diensten overnemen. Andere wijzigingen in de regering worden overwogen en zullen later bekend gemaakt worden. Het weer Tot Woensdagavond. Koude nacht met op vele plaatsen nacht vorst en hier en daar grondmist. Morgen overdag: vrjj zonnig, droog weer. Temperaturen oplopend tot iets hogere waarden dan vandaag. Weinig wind. Grondwetswijziging in voorbereiding De regering heeft een commissie ingesteld, die onderzoeken moet in hoeverre het wenselijk is de Grond wet te wijzigen, teneinde de nieuwe structuur van het Koninkrijk daar in vast te leggen. De minister-prc- sident dr. L. J. M. Beel is zelf voor zitter van deze commissie. Vice voorzitters zijn mr. J. H. van Maarseveen, minister van Justitie en mr J. A. Jonk man, minister van Overzeese Gebiedsdelen. Leden: dr S E B Bie- rema, lid van de Tweede Kamer, prof. F I F M Duynstee, hoogleraar te Nymegen, jhr mr M van der Goes van Naters, lid der Tweede Kamer, mr W A van Helsdingen. raadsadviseur van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, prof. mr E H 's Jacob, hoogleraar te Utrecht, prof. dr J H A Logeman, hoogleraar tc Leiden, prof. mr C P M Romme, lid van de Tweede Ka mer J Schouten, lid van de Tweede Kamer, mr B J Stokvis, lid van de Tweede Kamer, H W Tilanus, lid van de Tweede Kamer, lid tevens secretaris: dr M J Prinsen, secre taris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken; adjunct secretaris: mr W Riphagen, refe rendaris van het ministerie vqn Binnenlandse Zaken. De K.N.A.C. deelt mede, dat de Moerdykbrug op Maandag 6 October van 6 uur tot 10 uur of op Vrijdag 10 Oct. van 11 uur tot 15 uur voor alle verkeer gesloten zal zyn. Het verkeer zal moeten omrijden over Hedel of over Keizersveer. Mooyman Donderdag voor het hekje Gerardiis Mooljman, de Neder landse SS'er, die onlangs weer ge arresteerd is, nadat hy maanden lang na zijn ontvluchting in Duits land had gezworven, zal Donder dag voor het Byz. Gerechtshof ln Den Haag terecht staan. DE EERSTE PASSAGIERS VAN DE „WILLEM RUYS"! Maandag middag zijn 170 employé's en arbei ders ran de Rottcrdamsche Lloyd, Ruys (C- Co. en Ruys Zonnen met vijf autobussen naar Vlissingen vertrokken om de werf proeftocht van vier dagen met de Willem Ruys" mee tc maken. Op de foto de deelnemers, die allen langer dan een kwart eeuw hij de rederij in dienst zijn, aan de start van het snoepreisje. FABRIKANTEN VERDIENEN MEER AAN LUXE PRULLARIA Een lezer, die goed op de hoogte is van de toestanden in de Kerami sche industrie, schrijft ons: Met belangstelling heb ik Uw ar tikelen gelezen over de wantoestan den, die heersen op het terrein van de serviesgoedistributie. Hoewel ik het in grote trekken met Uw betoog eens ben, ziet U toch geen kardinaal feit over het hoofd en daaraan voor namelijk is het toe te schrijven, dat het met de productie van servies goed zo treurig is gesteld. De eenvoudige reden n.l., waarom de heren fabrikanten in de keramische industrie geen utiliteits keramiek bakken, is do boycot, die deze heren voeren tegen de prijzenpolitiek \an de regering, speciaal tegen de prijs vaststelling van serviesgoede ren. De redenen, die de vak groep opgeeft, Jie in een Uwer artikelen vermeld staan, o.a. geringe import van speci ale klei, gebrek aan arboids- WW" Bij <le Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend ter regeling van de pensioenen van die militai ren, die na de capitulatie in Mei 1940 op wachtgeld zijn gesteld, om dat hun betrekking opgeheven werd, en voor hen, die op die datum gepensionneerd werden wegens langdurige dienst. De regeling stelt voor de tijd tussen >5 Juli 1940 en 5 Mei 1945, voorzover deze volgens de huidige bepalingen niet als wer kelijke dienst in aanmerking komt, als voor pensioen-geldige tijd te be schouwen. Zij maakt hierop enkele restric ties: de t:id na 14 Juli geldt alleen tot het bereiken van de 60-jarige leeftijd of tot het voltooien van dc veertig dientsjaren. Alleen als één deze omstandigheden zich voordoet na 5 Mei 1945 wordt de gehele be zettingstij t meegerekend. De pensioengrondslag voor hen, die op 15 Juli 1940 ontslagen zijn is het vaste salaris, dat zij van 15 Juli 1939 tot 15 Juli 1940 verdienden. De pensioenen, waarop tijdens de bezettingsjaren ontslagen militairen recht hebben worden berekend naar dc hogere bezoldiging, waarop zij recht hadden indien zij op 14 Juli 1940 niet waren ontslagen. Voorts zal de regering de pen sioenen regelen van hen. die vóór de oorlog vrijwillig in dienst waren beneden dc rang van tweede-luite nant, wier dienstverband tijdens de bezetting is verbroken en die na dien overleden zijn. Voorts neemt zij maatregelen om de nabestaan den van militairen recht op gezins pensioen te geven op grond van de weduwenwet 1922, indien die mili tairen na de capitulatie ontslagen en later getrouwd waren. krachten etc. zijn vaak fanta sieën .,De Nieuwe Eeuw" van 14 Juni j.l., citeert een antwoord, dat een fabrikant \an keramische artikelen eraf aan een \erkoper, die dringend aan deze fabrikant om gebruiksser- viesgoederen gevraagd had, in plan ts van al die luxe dingen, die hij tot nn toe had ontvangen. Dit antwoordde luidde nu letterlijk als volgt: „Het spijt ons ook U tc moeten berichtendat wij de 'vervaardi- ging van theeserviezen e.d. reeds geruimen tijd hebben moeten sta ken, in verband met het feit, dat voor dit artikel een prijsvaststel ling was afgegeven die beneden fabnekskosten lagDientengevol ge fabriceren wij uitsluitend luxe artikelen, wat gezien hef voorotn- schrevene voor de hand ligt-'' Financiële kwestie Uit dit antwoord bljjkt dus: le: dat het een financiële kwestie is; (Als de fabrikant niet veel op een artikel kan verdienen, dan rekent hij U in een onmezien voor, dat hij niets verdient, ja. zelfs verlies lijdt!) 2e: dat, in tegenstelling net hetgeen in Uw artikel vermeld wordt, fabri kanten. die normaal serviesgoed produceerden, thans zijn overge gaan tot het bakken van het meer lucratieve luxe goed. Ijlet is ook de reden waarom de nog aanwezige voorraden serviesgoederen bij fabri kanten, grossiers (gebrs. Haubrich!) eu de detaillisten, niet in de handel worden gebracht, doch worden vast gehouden of zwart verkocht. Een andere, niet minder voorna me reden is, dat het Rijksbureau vcor Keramische Producten, een i stelling is. die niet altijd alleen het algemeen belang, doch heel vaak te veel de belangen van handel en in dustrie voorstaat- Enkele leidende figuren van dit bureau, zijn zelf uit de keramische industrie of handel voortgekomen, en hopen daar na opheffing van dit Rijksbureau weer in terug te keren. De Russische zóne van Duits land zal ons land 40.000 ton kali leveren. Winterdienstregeling Spoorwegen NAAR DEN HAAG EN ROTTERDAM EXTRA TREINEN OP SPITSUREN De winterdienstregeling van de Spoorwegen gaat Zondag 5 October in, het nieuwe spoorboekje is thans verschenen. Hoewel het herstel van de Spoorwegen snelle vorderingen heeft gemaakt kampt men nog voort durend met materiaal-gebrek: er zijn nog te weinig rytuigen cn loco motieven om op alle lijnen een voldoende bezetting te garanderen, ter wijl de dicsel-electrische treinstellen, wat de motoren betreft, in een dermate slechte staat vaceren, dat men gedwongen was de lyn Utrecht —Leiden met stoomtreinen te laten rijden, hetgeen evenwel geen ver slechtering van het verkeer tussen deze tweo steden tengevolge zal hebben. Op andere lijnen kon enige ver betering worden aangebracht: het treinverkeer tussen Zutphcn en Winterswijk wordt hervat, evenals dat tussen 's Hertogenbosch en La ge Zwaluwe. Den Helder krijgt een betere verbinding met het Zuiden. Tijdens dc spitsuren zal op de lijnen UtrechtDen HaagRotter dam en AmsterdamDen Haag Rotterdam extra treinen worden in gelegd. Hieronder volgen de wijzigingen, welke voor de provincie Utrecht van belang zijn: Holland-T wente Op het traject HollandTwente ls een sneltrein ingelegd, die alleen op Zon- en feestdagen rijdt: En schede v. 21.51Utrecht CS a 0.09. Te Amersfoort aansluiting met een nieuwe trein. Op Zon- en feestdagen Zutphen v. 22.40Amersfoort a 23.33. UtrechtArnhem: de laatste avondstoomsneltrein en de diesel- electrische stoptreinen ln beide richtingen worden vervangen door één stoom-stoptrein alleen op werkdagen. UtrechtAmsterdam: De eerste sneltrein op werkdagen zal 12 mi nuten later uit Utrecht vertrekken, n.l. 6.00 cn te NieuwersluisLoenen en Abcoude stoppen. In omgekeer de richting kon 's morgens de uurs- sneltrelndienst wat worden uitge breid. De stoomsneltrein op Zon- en feestdagen Eindhoven v 22.12 Utrecht a 23.39 gaat door naar Am sterdam a 0.34. UtrechtDen HaagRotterdam. Op de spitsuren werden op deze lijn drie treinen ingelegd, welke alle drie stoppen te Woerden, Gouda en Voorburg. De trein Utrecht v 17.30 alleen op werkdagen, behalve des Zaterdags, naar Woerden en Lel den, zal ongeveer een kwartier ver vroegd worden en ook op Zon- en feestdagen en Zaterdags gaan lo pen. Op Zaterdag en Zon- en feest dagen wordt een late avond-elec- trische trein ingelegd Utrecht v 23.45Woerden a 23.59, waardoor Woerden via Utrecht nog uit alle richtingen kan worden bereikt. Utrecht-Leiden UtrechtLelden. Door gebrek aan diesel-electrische treinstellen is men genoodzaakt tijdelijk dit tra ject met stoomtreinen te gaan rij den, hetgeen de reisduur een kwar tier langer maakt. Op werkdagen wordt een oehtend-treinenpaar in gelegd. Thans kan een stoomstel te Leiden aanvangen, waardoor een zo gewenste vroejje ochtendtrein kon worden ingelegd: Leiden v 6.45. De laatste avondtrein Leiden v. 23.30. Amsterdam C.S.Amersfoort. Ingelegd wordt een dagelijkse late avond electrische stoptrein Amsterdam v 0.03Amersfoort a 0.49. De avondstoptrein Amersfoort v. 23.30 gaat dagelijks lijden even als de trein die om 23.00 uit Amers foort vertrekt. Omgekeerd zal de trein Amsterdam v 22.30 zf dage lijks gaan lopen, doch de dagelijkse trein Amsterdam v 23.00 zal voort aan alleen op Zon- en feestdagen lopen. Amersfoort v. 5.58 is ver vroegd tot Amersfoort v 5.42, waar door in Utrecht aansluiting wordt verkregen op Utrecht v. 6.12 naar Limburg. UtrechtEindhoven. De eerste electrische trein op werkdagen Utrecht v 5.28 wordt ruim een kwartier vervroegd. Hier door wordt te 's Hertogenbosch Duitsland levert walsproducten De Britse zone van Duitsland zal Nederland walsproducten leveren. De „Nederlandse Trust-maatschap pij' voor de handel met het buiten land" heeft nl. een overeenkomst ge sloten met de „Joint export and im port agency" (Verenigde export en import agentuur) voor het betrek ken van staalproducten tot een waar de van tien millioen dollar met een totaal gewicht van 105.000 ton. Ne derland zal de brand- en grondstof fen leveren. Naar zuiniger motoren voor auto's Binnen drie jaren zullen de auto's voorzien worden van motoren, wel ker benzineverbruik minder dan 66% van dat der tegenwoordige is. zegt Charles F Kettering, adviseur van de researchafdeling van de Ge neral Motors Corporation. Kettering zei tijdens een inter view. dat de nieuwe motor, die in 1950 algemeen gebruikt zal worden, een natuurlijk uitvloeisel is van de technische vooruitgang op het ge bied van'benzine- en dicsselmoto- ren. De motor heeft ongeveer de zelfde onr-ang als de tegenwoor dige. Nederlandse groentedrogerijen zullen 1050 ton gedroogde groenten en 2500 ton gedroogde aardappelen aan onze troepen Ui Indonesië le veren. aansluiting verkregen op de trein naar Roosendaal. Vlissingen en Bel gië en op de trein ln de richting OssNijmegen. Internationale verbindingen Dc nachttrein ParijsBrussel Z. Amsterdam is tussen Brussel en Amsterdam 42 minuten versneld. Aankomst Amsterdam C.S. 12.18, was 13.30. Dc dagtrein Parjjs Brussel ZuidAmsterdam Is op Ne derlands gebied 12 min. versneld. Aankomst Amsterdam CS 19.48, was 20.00. De dagtrein Amsterdam Brussel ZuidPariis is tussen Amsterdam en Brussel 27 minuten versneld. De D-treinen Amsterdam CS Basel en terug gaan weer driemaal per week in plaats van dagelijks lopen en wel Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Dc dagelijkse treinen Amsterdam Kaldenkirchen, met doorgaand rijtuig le en 2e klas Neurenberg Praag, Oriënt Express, zullen te Neurenberg thans aansluiten naar en van LinzWenen. Oriënt Ex press. Noordhollandse bladen fuseren Met Ingang van 1 October a.i. zullen byna alle Noord-Hollandse dagbladen verschijnend ten Noor den van het Noordzeekanaal onder* gebracht zjjn in een nieuwe combi natie, de N.V. Verenigde Noord- Hollandse dagbladen. Deze combi»' natie is ontstaan uit de fusie van de N.V. Noordhollandse pers, waar toe behoren de drie uit de illegali teit voortgekomen bladen „De vrfje Alkmaarder", „de Nieuwe Schager Courant" en „de Kennemer Koe* rier", en de combinatie van de zgn. „oude" in September 1946 weer verschenen bladen van de ..Noord-Hollandse Courant", name lijk de „Alkmaarse Courant", de „Öelderse Courant", de „Kenne* merland", „De Zaanlander" en de „Vrije Hoornse Courant". Het gevolg zal zyn, dat in plaats van de 10 comparerende dagbladen voortaan nog slechtB ze<s dagbladen zullen versenynen en wel „De Hel- derse courant", „Dp Schager cou rantDe Nieuwe Schager", „Het dagblad voor West-Friesland", „Het Dagblad voor Alkmaar" „Het flagblad voor Kennemetland - - De Kennemer Koerier" en „De Zaan lander". plaatselijke uitgaven van een onafhankelijk, vooruitstrevend dagblad, gelijk de nieuwe N.V. het uitdrukt. Roofovervallen in Spanje Twintig mannen, die zich „gue rillas de levante" noemen, hebben in de bergen van Oost-Spanje twee bussen en vijf personen-auto's aan gehouden. Zij eisten van de reizi gers juwelen en geld. Toen enkelen weigerden afstand te doen van hun bezittingen schoten de aanranders waarbij een persoon gedood en een ernstig gewond werd. Nadat de rei zigers hun geld en juwelen hadden afgegeven, mochten zij hun weg vervolgen. De leider van de bende verklaarde, dat dergelijke daden in de toekomst regelmatig ge pleegd zouden worden en „dat de burger-oorlog niet in 1939 ge ëindigd was". Uit Cordova wordt gemeld, dat zes guerillastrijders gedood zijn in een strijd met de burgerwacht. Bioscoopbezoeker viel in slaap De Romeinse brandweer heeft een advertentie-colporteur door het raam uit een bioscoop moeten ha len, niet omdat het gebouw ln brand stond, maar omdat de goede man tijdens de film in slaap was gevallen en toen hy om een uur 's nachts wakker werd ontdekte, dat hij opgesloten was. Hy maakte brandalarm en gaf, toen zich de eerste helm voor het raam vertoon de, te kennen, dat er geen brand was maar of ze hem er asje blieft maar uit wilden halen. De directie van de bioscoop heeft bekend gemaakt, dat zy voortaan het einde van de laatste voorstel ling met luid trompetgeschal hoor baar zal maken. „Heil Hamm" riepen Engelse fascisten Bereden politie heeft te Londen een einde gemaakt aan een bijeen komst van de pro-fascistische Britse Liga van oud-gedienden. Een menigte van ongeveer twee duizend personen werd uiteenge dreven. Twee personen zijn gear resteerd. De aftocht van de voor naamste spreker Edward Hamm werd begeleid door kreten als ..Heil Hamm". Talrijke aanhan gers van de liga droegen zwarte pull-overs, hemden en dassen en brachten dc fascistische groet.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1