DAGBLAD VOOR AMERSFOORT l Onbeslist stemmenduel om zetel in Veiligheidsraad f Overstroming maakt einde aan vervolgingen Nederlands chemicus doet aanval op aspirine Lesvliegtuig stortte in zee bij Hoek van Holland UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Canada en Argentinië gekozen; IndiaOekraine remise BPM sticht chemische industrie Het weer Meer post naar Duitsland Kan mr. Cud lid blijven van de P.v.d.A.? Arabieren blijven onverzettelijk Opoe Janssen 104 jaar Vrouw verdronk haar beide kinderen Doop van Marijke Massagraf op vliegveld Twentlie Zorgt Amsterdamse fabriek voor deviezen Inzittenden gered door loodsboot „Altair" Vliegfout de oorzaak? Kamer verwerpt de moties-De Groot en Schouten Dr. van Mook naar Sumatra Militaire waarnemers der U.S.A. te Batavia Sovjetsnaar conferentie te Londen Zes gezinnen dakloos Grote brand in Delfzijl Truman met Hitier vergeleken Scandinavisch elftal tegen Engeland? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of i- per kwartaal Losse nummers 10 ct Woensdag 1 October 1947 Nr. 760 6e jaarg. Red. en Adm.: Soouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Een langdurig stemmenduel om de derde vacante plaats in de Veiligheidsraad is gisteren in de Algemene Vergadering der UNO geleverd. In de plaats van Australië en Brazilië werden voor de komende twee jaar Argentinië en Canada gekozen (beide met 41 stemmen), maar voor de zetel van Polen werd een onbesliste lange-afstandsrace geleverd door de Oekraine en India. Zeven maal werd gestemd zonder dat een van beide de vereiste tweederde meerderheid behaalde; daarna werd de stem ming tot vandaag uitgesteld. Pakistan, het nieuwe Britse domi nion, en Jemen, een zelfstandige Arabische staat aan de Rode zee, werden op voorstel van Groot-Brit- tannië als leden van cfe U.N.O. toe gelaten. Alleen Afghanistan stemde tegen Pakistan, om het geschil over de Noord-West-provincie, waarvan nog moet worden uitgemaakt of de bevolking tot de Moslim-staat wil behoren. De eerste officiële taak van de bei de nieuwe leden was het deelnemen aan de verkiezing van de drie leden van de Veiligheidsraad. By de eerste stemming kre gen Argentinië en Canada bei de 41 stemmen, de Oekraine 33 en India 29 stemmen. (Voor de verkiezing waren 36 stemmen nodig). Herstemming bracht de volgende resultaten. 2924, 29—25 en 30—25. Na de vierde stemming stelde voorzitter Aranha voor de stem ming te verdagen, maar Bidault verzette zich hiertegen. Hij kreeg hierbij de steun van de Chinese af ge- vaardigde en van Wisji ky, die er op aandrong dat in plaau van Polen een ander Slavisch land zou woHen gekozen, omdat volgens het T d- vest de vertegenwoordig1 g V Veiligheidsraad geografi - gelij.ii zou Inoeten blijven. De vijfde, zesde en aevende stemming brachten voor Oekraine en India de volgende re«»'taten: 33—23, 34—22, 33—23. Wisjinsky protesteert Na de zevende stemming stelde Spaak kopnieuw voor de stemming te verdagen- Dit deed Wisjinsky do katheder opgaan om te betogen, dat de stem ming voortgang moest vinden. „Ik vraag u op de man af," zei hij, „wat is bier gaande? De Slavische landen hebben onbetwist het recht op een vertegenwoordiger in de Veiligheids raad naast de Sowjet-Unie." De voorzitter, dr. Aranha, inter rumpeerde Wisjinsky met zijn ha mer en wilde hem er op wijzen, dat hy geen stemming mocht maken voor enige candidaat. „Ik vestig er de aandacht van de Sowjetru^ische gedelegeerde op.begon hy, maar Wisjinsky draaide zich om, wuifde met zyn arm en riep: „Ik heb ge zegd." Waarop Aranha vervolgde: „Wij zijn hier niet het recht van lan den op verkiezing aan het bespre ken" Wisjinsky verliet daarop het spreekgestoelte. Mevrouw Pandit (India) krabbelde nog haastig een protest tegen Wisjinsky op papier, maar het werd niet meer voorgele zen. De zitting werd verdaagd tot vandaag. In Rotterdamse haven De Bataafse Petroleum-maat- schappy, die het grootste deel van de terreinen aan de Eerste Petro- Jeum-haven bij Rotterdam in ge bruik heeft, heeft thans ook het grootste deel van de tweede petro leumhaven in huur gevraagd. Zij wil een verbintenis met het Rotter damse gemeentebestuur aangaan tot het jaar 2000. Het totale opper vlak harer terreinen zal, na inge bruikneming van het tweede com plex. niet minder dan 132 h a. zijn. De B.P.M. wil op haar terreinen een uitgebreide chemische industrie vestigen, waar aardolie-producten verwerkt zullen worden. In de nieuwe industrie kunnen waar schijnlijk enkele duizenden ar beiders een broodwinning vinden. De uitbreiding van de industriële bedrijvigheid onder Pernis brengt mee, dat er 'goede verkeers- en verbindingswegen moeten worden aangelegd, terwyl het duidelijk is dat er ook nieuwe woonwyken moe ten verrijzen. Mr. J. Linthorst Homan uit Gro ningen is benoemd tot president van de Rijksdienst voor het Na tionale plan. Tot Donderdagavond. Koude nacht met vorming van nevel- of mistbanken, die morgen weer op lossen. Overigens gedeeltelijk be wolkt en droog weer. In de namid dag opnieuw iets hogere tempera tuur. Uitgezonderd tijdelijk nog matige Westelijke wind langs de Waddeneilanden, weinig wind. 2 Oct Zon op 6 40 uur. onder 18 18 uur Maan onder 9 03 uur, op 18.17 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 5.40 uur. 2e t(j 17.42 uur. Geen propaganda materiaal De Amerikaanse bezettingsautori teiten in Duitsland, uitgaande van de gedachte, dat de culturele en zaken relaties der Duitsers met de bui tenwereld zo spoedig mogelijk moe ten worden hervat, hebben de moge lijkheden voor verzending van post van en naar Duitsland aanzienlijk uitgebreid. Deze mogelijkheid geldt niet voor de Britse, Franse- en Russische zone, noch voor de stad Berlijn. Van nu af zullen gedrukte stuk ken, w.o. couranten en periodieken, naar Noord-Baden (postdistrict 17a), Beieren (13a en 13 b), Hessen (16) en Noord-Württemberg (14a), Bre men, Bremerhafen en Wesermünde kunnen worden verzonden. Deze stukken mogen echter niet inhouden: a. propaganda voor of verheerlijking van uiterst nationalistische, milita ristische. rassistische of pan-Ger- maanse beginselen; b. aanvallen op één der bezettende mogendheden of critiek <"»p de besluiten en maatrege len van de geallieerde controle autoriteiten, evenmin provocaties, die oproer of wanordelijkheden zou den kunnen veroorzaken. Als uitbreiding van de bestaande mogelijkheden kunnen naar geheel Duitsland gezonden worden: akten (t m. 2 kg) en monsters (t.m. 500 gram), beiden niet-aangetekend. Verder mogen nu op de enveloppen afbeeldingen staan voor reclame en andere doeleinden. „Moet hij zelf uitmaken' zegt. het bestuur Verscheidene leden van de Party van de Arbeid hebben het bestuur dezer partij gevraagd hoe zijn hou ding is tegenover mr. P. J. Oud, Burgemeester van Rotterdam, die in het „Handelsblad" van 30 Augustus pleitte voor de oprichting van een nieuwe middenparty, en toch nog lid van de P. v. d. A. is. Het partijbestuur der P. v. d. A. erkent, dat mr. Oud „onbehaaglijk dicht wandelt aan de grens van wat loyaliteit tegenover een party waarvan men lid en mede-oprichter is, verdraagt." Toch stelt het P. v. d. A.-bestuur zich voorlopig op het standpunt, dat het in eerste instan tie aan mr. Oud zelf moet worden overgelaten of hjj zich voldoende aan de partij en haar beginselen ge bonden acht om nog lid te willen blijven. Algemene proteststaking op 3 October Dr. Jamal Hoesseinl, de lei der van het Arabische Hoge Comité, heeft in de Palestina- commissie van de U.N.O. ge zegd dat de Arabieren zich met alle kracht verzetten tegen de voorgestelde verdeling van Pa lestina. Palestina is ons land, zei Hoes- seini. De Zionisten voeren een agressieve compagne die neerkomt op een invasie. De Arabische strjjd tegen de Zi onisten heeft niets te maken met anti-semitisme. In de Arabische wereld zyn nooit pogroms voorge komen en hebben nooit ghetto's bestaan. Men is nu bezig, aldus Hoessieni, van de homogene Ara bische wereld in het middenoosten een nieuwe Balkan te maken. Een woordvoerder van het Arabische Hoge Comité heeft ver klaard, dat de Arabieren van ge heel Palestina 3 October van zons opgang tot zonsondergang zullen staken als protest tegen het rap port van de commissie der UNO. Een deputatie van vier man zal alle buitenlandse consulaten te Jeruza lem bezoeken om een formeel pro test te overhandigen. Morgen, 2 October, wordt „Opoe" Janssen', die woont in de Verlooplaan te Barneveld, 104 jaar. Zij werd op 2 October 1843 geboren en in de burger lijke stand ingeschreven als Ma ria Janssen. De oude dame is de laatste jaren bedlegerig, doch dit heeft geen invloed op haar goede humeur. Zij staat er bij iedere Barnevelder om bekend, dat zij vele interessante gebeur tenissen uit de vorige eeuw op smakelijke wijze kan vertellen. Een Amsterdamse vrouw heeft gistermiddag haar vijfjarig zoontje in een teil verdronken. Toen het 7- jarig dochtertje na schooltijd thuis kwam, heeft de moeder haar op dezelfde wijze van het leven be roofd en de beide kinderen naast elkaar in bed gelegd. Gisteravond heeft zij zich bij de politie gemeld. De vrouw bleek ruzie te hebben met haar man, die in militaire dienst is. Vroeger is zij enige tijd in het krankzinnigengesticht te Santpoort verpleegd. Het motorschip „Bonaire" is uit Paramaribo naar Nederland ver trokken met een lading van on geveer 14 000 kisten sinaasappe len. Bij Buggenum in Limburg is de eerste nieuwe spoorbrug over de Maas in gebruik gesteld. Zij is vooral van groot belang voor het kolentranvport. De eerste treindie over de brug reed, was met oioemen versierd. Weer bon voor bananen In de bonncnlijst zal voor kinde- dcren tot vijf jaar opnieuw een bon voor 500 gram bananen bekend worden gemaakt. Omdat de leve ring afhankelijk is van allerlei fac toren, is het noodzakelijk dat ook deze bon voor een lange periode wordt aangewezen. Voor zover op de op 13 Augustus aangewezen bon nog niet is afgeleverd, zal deze voorrang hebben op de nieuwe. De dienst waarin aan Prinses Ma rijke de H. Doop zal worden toegC' dientl is een officiële door de Kerke- raad der Ned. Hcrv. Gemeente van Utrecht ingelegde doopdienst, waarin dus ook Utrechtse ambtsdragers dienst zullen doen. De Doop wordt echter verricht door ds. J. F. Berkel uit Apeldoorn, die ook de prediking houdt. De orde van dienst zal zo strak en sober mogelyk zyn en daar bij zal gebruik worden gemaakt van het volledige Doopformulier. De vorstelijke stoet zal de volgen de route rijden: komende van Soest- dijk, fort Biltstraat. Museumbrug, Museumlaan. Overweg Ramstraat, Maliebaan (middenpad), Nachtegaal straat. Nobelstraat. Janskerkhof, Korte Jansstraat, Domstraat, naar Domkerk. DUIZEND VIERKANTE KILOMETERS IN PENDSJAAB^NDER WATER Natuurkrachten hebben voor het ogenblik in de door godsdienstver volgingen geteisterde Pendsjaab aan de troebelen een einde gemaakt. Vervolgden en vervolgers vluchten voor het water van de buiten hun oevers getreden rivieren, dat in de centrale Pendsjaab duizend vierkante kilometers heeft overstroomd/'Het is een onbeschrijfelijke ellende, waar hij de recente onlusten in Delhi tot een onbeduidendheid verbleken, zei een autoriteit Temidden van de vernielde, nog niet rijpe oogst hebben duizenden dorpelingen in de omstreken van Lahore hun toevlucht gezocht op daken en verhogingen Vele dorpen zijn afgesloten en voedsel- zowel als vjuchtelingenconvooien worden door het modderige water tegenge houden. Vluchtelingentransporten kunnen niet verder en zijn versto ken van levensmiddelen. In het gebied van Delhi werden Dinsdag veertigduizend mensen door de snel stijgende Joemna. een doorgaans rustige rivier, bedreigd. Meer dan honderd dorpen in dit ge bied zijn overstroomd of geïsoleerd. Vliegtuigen ziin gecharterd om voedsel uit te werpen voor de vluch tende bevolking. Nehroe wil godsdienstvrede Pandit Nehroe. de premier van India, heeft gezegd dat hij op de hoogte is van de brute daden die door de bevolking van Pakistan, vaak met de hulp van autoriteiten zyn gepleegd. Ik zou maatregelen tegen de regering van Pakistan willen nemen, zei hij, maar mijn handen zijn gebonden, want ook in ons land zijn dergelijke feiten voor gevallen. Zolang ik aan het roer sta. zei Nehroe, zal India geen uitsluitend Hindoese staat worden. Als het volk niet bereid is mee te werken zal ik aftreden, en op eigen verantwoorde lijkheid verder stryden voor een staat waarin ieder gelijke rechten heeft zonder onderscheid van gods dienstige overtuiging. Op het vliegveld Twenthe zijn zes lyken van door Duitsers vermoorde Nederlanders opgegraven, terwijl men aanwijzingen heeft dat er nog veel meer begraven zijn. De Rijks-identificatiedienst uit Amersfoort verricht deze opgravin gen. Volgens verklaringen van de voormalige chef van de S.D. uit Enschede zouden er op een terrein van 50 bij CJ meter ongeveer hon derd lyken liggen. Nieuw geneesmiddel met voortreffelijke werking komt in de handel De praktijk leert dat van de vele geneesmiddelen die de tech niek aanhoudend op de markt werpt, er slechts enkele zijn, die zich enige tijd handhaven, weinige die een paar jaar in de mode blijven en alleen een hoogst enkele vele jaren. Onder deze blij vers neemt het aspirine zeker de eerste plaats in. Sinds tientallen jaren is dit het meest gebruikte geneesmiddel bij jong en oud in vrijwel alle landen ter wereld. Hoe komt dat? Zeker omdat er inaar weinig geneesmiddelen zijn met een zo betrekkelijk on schuldige werking en in staat om afdoende te helpen tegen allerlei vervelende kwaaltjes die ons 't leven onaangenaam maken als bijv. kiespijn en hoofdpijn. Aspirine was liet middel dat, gemaakt op de beroemde fabriek van Bayer in Duitsand, ten slot te wereldartikcl is geworden. Voor 'n fabriek van geneesmid delen is het een enorm geluk om zo'n 'middel te bezitten, niet al leen vanwege het financiële voordeel, maar ook omdat daar door de onderzoekers in staat* worden gesteld om de kostbare experimenten te nemen om weer nieuwe medicamenten te vinden in belang van de lijdende mens- beid. Ook bij Bayer werden eni ge onmisbare geneesmiddelen ontdekt, doch het geld werd niet enkel gebruikt ten behoeve vin de- zieke mens zoals ieder dezer dagen door de ridio heeft kun nen beluisteren 1 Reeds voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog hadden de scheikundigen van de I. G. Farben waar van ook Bayer deel uitmaak te een gifgas ontdekt waar van één druppel op de huid gebracht al dodelijk was voor een mens. Indirect heeft wel licht de aspirine meegehol pen aan de bouw van Hit- Iers oorlogsmachine. De wetenschappelijke naam van aspirine is acethyl-silicyl- zuur. Reeds een paar eeuwen was het bekend dat de kinabast en de wilgenbast een genees krachtige werking bezaten. Toon. later de scheikundigen vele planten gingen onderzoeken op ae werkzame bestanddelen werd in de bast vin de wilg het sali- cylzuur gevonden. Bij gebruik als zodanig bleek het veel te gif tig te zijn voor de mens bij in wendig gebruik. Men probeerde de giftige werking op te heffen door allerlei chemische groepen ir> te voeren. Men maakte er bijv. een na'triumverbinding van en later een azijnzuurachtige verbinding het acethvl-salicyl- zuur. Dit bleek de gelukkige greep te zijn. Zonder veel be zwaren bleek het een goede pijn stillende werking te bezitten oij inwendig gebruik. Bayer gaf er de merkniam aspirine aan. Niet ongevaarlijk Langzamerhand bleek het mid del toch niet geheel ongevaar lijk: sommige asthmalijders kre gen er hevige aanvallen van. af cn tooe zag men een maagbloe ding en betrekkelijk vaak hoort men klachten over maagpijn en jjiisseijkheid. Er werd door de artsen daarom geadviseerd het gebruik van aspirine te beper- kken zonder geneeskndig voor schrift en vooral bij kinderen moet het tegengegaan worden. Natuurlijk zat de techniek niet stil en vervaardigde tal van va riaties op icethyl-salicylzuur, evenwel tot voor kort zonder succes, het ene praeparaat was te giftig, het andere rook te on aangenaam, enz. Het kan toeval zijn of niet maar het is toch wel merkwaar dig dat de laatste tijd middelen uit de oude doos worden ge haald di© in korte tijd enorme opging maken, ik behoef u slechts aan het D.D.T. te helpen herinneren dat reeds voor 73 jaar ontdekt weTd en volkomen vergeten werd om nu in onge veer 3 jaar tijds wereldberoemd te worden. Zo werd al in 190S een salicylzuurderivaat bereid dat salicylamide heet doch als onnut terzijde werd gelegd. Het vorig jaar maakten twee Ame rikaanse pharm'iceuten bekend dat ze deze stof opnieuw hadden gefabriceerd en dat bij onderzoek gebleken was dat amide onscha delijk wis en een goede pijn stillende werking had. De bereiding was echter om- Dr. NL':, een Nederlands che micus vond een nieuwe weg om salcylamide te bereiden. Het is hem gelukt na intensieve arbeid een eenvoudige synthese te vin den. Een Amsterdamse fabriek nam de bereiding er van ter band en het laat zich aanzien, dat dit nieuwe merkproduct „Samldo" een felle aanval zal doen op de „aspirine" burcht die het Hitier mede mogelijk maakte zyn oorlogsmachine op te bouwen. siachtig en waarschijnlijk wis het praeparaat nog niet hele maal zuiver. Samido op komst Een Nederlands chemicus Dr. Nijk probeerde een nieuw© weg te vinden om salcylamide te be reiden en na een intensieve ar beid mocht het hem gelukken om een 'eenvoudige synthese te vinden. Na, volkomen zuivering bleek de stof zuiver wit te zijn. Verdere eigenschappen warerv; absoluut onschadelijk bij inwen dig gebruik, uitstekende pijn stillende werking zonder slaap- verwekking, geen enkel bezwaar van de kant van de maag, voor aspirine overgevoelige personen is de reactie bij gebruik van het nieuwe praeparaat goed. Geen wonder dat een Amster damse fabriek èr de bereiding van ter hand nam. want als de voortekenen niet bedriegen dan is hier in Holland een zware concurrent ontdekt van het alorn bekende Duitse spécialité. Men heeft dit nieuwe middel Samido gedoopt. Wanneer Samido op grote schaal mocht gebruikt worden en door de speciale bereidings wijze zo goedkoop gefabriceerd kan worden dat het in het bui tenland gemakkelijk op de markt gebracht kan worden, welk een bron van deviezen kan ons land hier niet door krijgen! (Van onze verslaggever) Gisteren in de namiddag is ter hoogte van Hoek van Holland een eenmotorig lesvliegtuig van de Rijks Luchtvaartschool in zee gestort. Dc inzittenden, de leerling-vliegers Snij ders en Werker wisten uit het on middellijk zinkende toestel, 'n Tiger Moth, te ontsnappen. Zy werden on gedeerd door dc bemanning van de loodsboot „Altair" opgepikt. Dc gehele dag zeilden gisteren donkere wolken over Hoek van Hol land. En tegen het wit en grijs daar van en tegen het telkens toch weer doorkomende blauw van de hemel kon men de oefeningen goed volgen, die kleine lesvliegtuigen in de buurt van Hoek van Holland kwamen ma ken; prachtige glijvluchten en zelfs loopings. Tegen twee uur 's middags ronkte er weer een machine ergens boven de Hoek. De ..Tiger Moth" vloog statig en laag boven zee. Plot seling echter gleed de machine af cn stortte in zee. Een flinke waterzuil steeg op en zakte weer schuimend ineen boven de zinkende PH-AUS. Twee hevig spartelende mannen ver schenen echter weer boven water, luid roepend, uit alle macht zwem mend voor hun leven, terwijl zij trachtten zich van hun zware vlieg- kledij te ontdoen. De beide jonge vliegers zouden zichzelf zeker niet in veiligheid hebben kunnen bren gen. Maar zij hadden geluk, een zeldzaam geluk zelfs. Zij waren na melijk neergestort tussen de zgn. Gasboei cn de Boei HK 13. En vlak bij de gasboei lag schipper Jol met de loodsboot ..Altair". De vlet van dc ..Altair", die altijd gereed hangt om loodsen aan boord van de zeeschepen te brengen, was spoedig neergelaten en bemand met stuurman Ruseier cn de matrozen Van der Gaag, Jacobs en Bouwman. Dit viertal viste de vliegers op en bracht hen aan boord van dc ..Altair". Schipper Jol liet de brokkenpiloten in droge kleren steken en leverde ze daarna af bij de commissaris voor het loodswezen jn Hoek van Holland. Op diens kan- toor verscheen de overste Quint van de Kon. Marine, die de drenkelingen in ccn auto naar het vliegveld Ypen- burg liet terug brengen. De overste is gistermiddag nog met een sleepboot uitgevaren, om precies de plaats te bepalen, waar het vlieg- Met grote meerderheid De Tweede Kamer heeft gister- raiddag de moties van dc horen Paul de Groot (C.P.N.) en Schou ten (A.R.) met groto meerderhed van stemmen verworpen. Paul de Groot had voorgesteld een nieuw politiek accoord met de Republiek te ontwerpen en de commissie-generaal te handhaven. Zijn motie kreeg negen stemmen. 74 Kamerleden slemden tegen. De heer Schouten's motie kreeg 27 stemmen, tegen 56. Hij had de wettelijke regeling gevraagd van de instelling ener central© be stuursorganisatie in Indonesië en van een collegiaal orgaan, dat met de luitenanf-gouverneur-gene* raai de bestuursverantwoordelijk- beid zal delen. Vóór de laatste stemming ver klaarde prof. Romme (K.V.P.) geen behoefte aan een wettelijke regeling te hebben, omdat de toe zegging van de 'minister hem vol doende was. Zijn fractie stemde dan ook tegen. Dr. van Mook brengt momenteel een bezoek aan Palembang met het doel de plaatselijke toestand in be schouwing te nemen en de onder de bevolking van Sumatra's Oost kust levende "'erlangens te bestu deren. Hii al worden vergezeld door de heer Van der Wal. wnd. directeur van het binnenlands be stuur, en prof. K. Enthoven. Mor gen zullen zij Medan bezoeken. Acht Amerikaanse officieren, die als militaire waarnemers de consu laire commissie zullen bijstaan, zijn te Batavia gearriveerd. De ver traging werd toegeschreven aan slecht vliegweer boven Manilla. De luitenant-kolonel O. Dixon, die deel uitmaakt van het gezelschap, is reeds eerder in Indonesië geweest. Hij maakte in Mei j.l. in opdracht van het Amerikaanse ministerie van oorlog een reis door Neder lands en republikeins gebied. De Sovjetregering heeft de B-itse uitnodiging tot bijwoning van de conferentie van speciale plaats vervangers van de ministers van buitenlandse zaken der grote vier Ie Londen over de toekomst van de Italiaanse koloniën aanvaard. Amerikaanse functionarissen te Athene hebben de departementen van Oorlog en van Buitenlandse Za ken te Washington voorgesteld om een 30 a 40-tal Amerikaanse officie ren toe te voegen aan de Griekse strijdkrachten, die tegen de partisa- nen in het veld staan. tuig is neergestort. Vandaag zou men trachten, met behulp van een duiker, het wrak te bergen. De oor zaak van het ongeval is vermoede lijk aan een vliegfout te wijten. De Rijks Luchtvaartschool wenste hier omtrent nog geen nadere mededelin gen te doen. De Gaulle wilde een liftster meenemen In de aflevering van Maandag van het tijdschrift „Krokodile" komt een spotplaot over ccn volle pagina van generaal De Gaulle voor. Dc Gaulle wordt afgebeeld als de bestuurder van een auto, ter wijl een vrouw, die Frankrijk voorstelt, over dezelfde weg loopt. „Stap in mevrouw, ik zal U meenemen", zegt de generaal Frankrijk antwoordt met „Ik moet niet dezelfde kant uit als U. U gaat zeker naar rechts?" Zes Delfzijlse gezinnen zijn dak loos geworden doorJat Maandag avond brand uitbrak in dc barak aan (le Paviljoensweg, waar zij woonden. Ilot vuur greep zo snel om zich heen dat zowel de brand weer als dc spuitwagen van bet provinciaal havenbedrijf geen kans hadden het to blussen. De barak brandde tot (le grond toe af. Dc gezinnen, die er woonden, waren oorlogsslachtoffers, die in de bezetting het grootste doel van bun inboedels verloren hebben. Nu zijn zijn weer alles kwijt. De oorzaak van de brand is onbekend. Partij van de Vrijheid en basisverbreding Dc Partij van de Vrijheid heeft in de Stadsschouwburg te Utracht een zeer druk bezochte algemene verga dering gehouden, onder voorzitter schap van mr. D. U. Stikker (Am sterdam), die in zijn openingsrede in het bijzonder hulde bracht aan de Nederlandse mannen, die oen zo moeilijke en zware taak in onze overzeese gebiedsdelen zo uitnemend vervullen. Met algemene instemming werd besloten tol 't zenden van een - telegram van aanhankelijkheid aan H M. de Koningin, waarin tevens de beste wensen voor haar volledig her stel werden uitgesproken. Het definitieve hoofdbestuur werd gekozen en als volgt samengesteld: voorzitter mr. D. U. Stikker (Am sterdam); leden: i .T Baas (Em- men>, R .Th. J. le Cavelier (Amster dam)D. W. Dett Meijer (Den Haag), J. M. F. A. van Dijk (Amersfoort), ir. A. J. Engel (Arnhem). F. H. Holz- muller (Alkmaar), prof. mr. E. H. s' Jacob (Utrecht), H. A. Korthals (Voorschoten), J. Krooshof (Deven ter), prof. dr. J. Lindeboom (Gro ningen). mr. K. P. van der Mandele 'Rotterdam). J. L. Pierson Azn (Am sterdam). mr. H. van Ricl (Den Haag), mevr. mr. E. A. .T Scbeltema Conradi (Haarlem), J. Spaander man 'Hilversum), mevr. C Stemler Tjaden (Heemstede), ir. M. J. Stoel Feucrstein (Goes), ir. A. Voet (Gro ningen). dr. M. P. Vrij (Eindhoven), R Zegering Uadders (Emmen). Mr. S. P. B. Bierema cn mr. A. N. Molenaar hielden inleidingen over het beleid van de kamerfracties's en de algemene politiek, zoals deze door de Party van de Vrijheid wordt voor gestaan. Naar aanleiding van de openbare briefwisseling tussen mr. Oud en mr. .Slikker werd van ver schillende zijden, o.a. door een groep jongeren, uit de vergadering de wens uitgesproken dat verbreding van do basis, welke blijkens deze briefwisseling zowel door de heer Oud als door de heer Stikker moge lijk wordt geacht, spoedig werkelijk heid worde. Met deze wens betuigde de vergadering volledige instemming en het hoofdbestuur verzekerde al het nodige te verrichten om deze verbreding in de practijk tot stand te brengen. Met het zingen van het Wilhelmus werd de vergadering ge- i sloten. De Amerikaanse ambassadeur in de Sovjet-Unie Bedell Smith heeft naar aanleiding van een ar tikel in een Moskous letterkundig weekblad, waarin President Tru man met Hitler werd vergeleken, een protestbrief aan Molotof over- bandied. In dit schrijven wordt betoogd, dat zelfs Goehels zich nog te goed achtte op zo'n minder waardige vvijzeAtegen vijandelijke staatshoofden uit te varen. Molo tof antwoordde hierop, dat de Russische regeering de verant woordelijkheid voor het artikel niet op zich kan nemen en het Amerikaanse protest niet kan aanvaarden. De Londense Sunday Chronicle weet te berichten, dat Denemar ken. Zweden en Noorwegen van plan zijn het beste voetbalelftal van Groot-Brittannië uit te nodigen het volgend jaar een wedstrijd in Scandinavië te spelen tegen een elftal dat samengesteld zal zijn uit de beste spelers van alle Scandina vische landen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1