DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Sow jet-veto over lidmaatschap van Italië en Finland Oekraine-India weer remise in de Assemblée Lunshof voor de rechtbank Walcherens gronden worden herverkaveld De Geer voor bijzondere Raad van Cassatie Weer geen beslissing in de Raad Eis: f 13.000 boete BONNENLIJST Jongere krachten in Attleé's kabinet Gironummer 510330 Banla R'danuch, Bank Poitboa 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummert 10 at. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 2 October 1947 Nr. 761 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Indonesië deze week in Veiligheidsraad De Veiligheidsraad heeft be^ sloten In de eerstkomende ver gadering (de datum daarvan ls nog niet bekend) de Indo nesische kwestie opnieuw te bespreken. Gromyko drong: er in de vergade ring van Woensdag op aan. dat de kwestie zo spoedig mogelijk zou worden besproken, omdat volgens zi n inlichtingen de militaire opera ties in Indonesië voortduren. Sir Alexander Cadogan. die de vergadering presideerde, zei dat hij zou trachten de debatten op Vrij dag of Zaterdag te laten plaats hebben. CONSULSRAPPORT VERTRAAGD "Amerikanen willen eerst het front zien Van officiële zijde wordt uit Ba tavia vernomen dat de indiening van het consulaire rapport bij de Veiligheidsraad mogelijk zelfs twee weken vertraagd zal worden, omdat de Amerikaanse autoriteiten er op staan dat eerst de Amerikaanse mi litaire waarnemers die pas 30 Sep tember in Batavia zijn gearriveerd, een bezoek zullen brengen aan het front. Oorspronkelijk zou het rap port 2 October gereed zijn gekomen. De militaire waarnemers van Groot- Brittannië, Frankrijk, België en China hebben hun taak reeds vol tooid. (A. P.). Bij dit bericht tekent „De Nieuws gier" aan, dat het vaststaat, dat de consulaire commissie zeer onder de indruk is gekomen van het funda mentele verschil in inzicht omtrent de betekenis van de demarcatielijnen tussen Batavia en Djogja. „Zijn wij goed ingelicht" aldus de Nieuwsgier, dan is de commissie geneigd over te helleu naar het republikeinse stand punt, dat een eenzijdige vaststelling van de grenzen tussen het Neder lands en Republikeins gebied door de Nederlands-Indische aptoriteiten in hoofdzaak tot de huidige situatie heeft geleid. Intussen is een zo groot mogelijke reserve ten aanzien van dergelijke berichten geboden, omdat de strikte zwijgzaamheid van de commissieleden het onmogelijk maakt omtrent deze vragen enige zekerheid te verkrijgen" zo besluit de Nieuwsgier. Volgens officiële gegevens bedra gen de Nederlandse verliezen op 29 September 6 gesneuvelden en 12 ge wonden. De algemene impasse waarin het werk van de UNO is ver zeild geraakt, vond gisteravond opnieuw een uiting in de be raadslagingen van de Veiligheidsraad over het lidmaatschap van Italië, Finland, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. De Veilig heidsraad had de kwestie opnieuw op de agenda genomen omdat de Algemene Vergadering zich ermee dreigde bezig te gaan houden, maar men kwam weer tot geen resultaten. De Sowjet- Unie eiste voor haar medewerking aan de toelating van Italië de toelating van de drie Balkan- landen; toen dit niet doorging sprak Gromyko zijn veto uit. Aan deze niets-beslissende beslis sing was een uitvoerige discussie over de candidaat-leden voorafge gaan. v Warren Austin, die op het ogen blik de Verenigde Staten in de Raad vertegenwoordigt, verklaarde zich tegen de candidatuur van Bulgarije. Griekenland heeft in de oorlog een Bulgaarse invasie te verduren gehad, maar na de oorlog heeft Bulgarije nog geen enkele maal getoond vriendschappelijke betrekkingen te willen met zijn Zuiderburen. Door de guerillastrijders te steunen vormt de Bulgaarse regering een bedreiging van de vrede. Dit is niet juist, zei de Poolse af gevaardigde: Bulgarije is na vele jaren van een reactionnair regime voor het eerst op weg naar de demo cratie. Ook Groot-Brittannië en Frankrijk waren tegen de toelating van Bul garije. Austin ondersteunde de candida tuur van Finland, omdat het zijn wapenstilstands- en internationale verplichtingen is nagekomen. Gromyko zgi: Wij steunen de Finse candidatuur evenals die van de vier andere landen. Wij menen dat elk van deze vijf landen in staat is om zijn internationale verplichtingen na te komen. Maar naar ons inzicht kan geen van deze landen apart ge nomen worden. Zij moeten alle vijf worden toegelaten. Wanneer de Raad de candidatuur van de drie Balkan-landen afwijst zal ik tegen de toelating van Finland en Italië stemmen. De stemming had als resultaat: Italië: Negen stemmen voor, Sow- jet-Unie en Polen tegen. Hongarije: Vijf stemmen voor bij zes onthoudingen. Roemenië: Vier stemmen voor bij zeven onthoudingen. Bulgarije: Sowjet-Unie voor. drie stemmen tegen, zeven onthoudingen. Finland: Negen stemmen voor, Sowjet-Unie en Polen tegen. Lord Russell zegt: WISJINSKY IN DUEL MET VOORZITTER Ook de Algemene Vergadering kwam gisteren niet tot resultaat. Er werden nog twee stemmingen gehouden, voor de nog open plaats in de Veiligheidsraad. De achtste stemming gaf de Oekraïne 31 stemmen en India 23; bij de negende kreeg de Oekraïne er nog een stem bij, maar dit was nog altijd onvoldoende. Aranha besloot toen opnieuw de stemming te verdagen en eerst de zes nieuwe leden van de Economische en Sociale Raad te doen kiezen. Mevrouw Pandit, de afgevaar digde van India, legde een korte verklaring af. Zij zei dat India zich voor de Veiligheidsraad candidaat had gesteld omdat door het uittre den van Australië het gebied van de Indische Oceaan niet meer ver tegenwoordigd zou zijn en Azië als geheel (door China) zeer onvol doende. Voorzitter Aranha deelde mee, dat hij mevrouw Pandit deze ver klaring had toegestaan omdat de vorige dag Wisjinsky enkele malen geïnterrumpeerd had. Verdere dis cussie over de candidaten zou hij echter niet toelaten. Op dit ogenblik sprong Wis jinsky op om het woord te vra gen. Hij betrad het podium en betoogde dat mevrouw Pandits opmerking over territoriale vertegenwoordiging in princi pe juist was maar niet op dit geval betrekking had. De voorzitter onderbrak hem en verzocht dc discussie te staken, op dat de vergadering met haar werk voort kon gaan. Maar Wisjinsky weigerde het podium te verlaten en protesteerde tegen de verklaring van de Indische afgevaardigde. On der gehamer van de voorzitter be klaagde hij zich erover dat Aranha hem niet toestond te spreken. Hy kreeg in dit duel toch het 'laatste woord en maakte hiervan gebruik door te zeggen, dat de vertegen woordiging van het Britse Geme nebest verzekerd was door de ver kiezing van Canada in plaats van Australië en dat Polens plaats door een ander slavisch land zou moeten worden ingenomen. Stemmingen Voor de zes open zetels in dc Eco nomische en Sociale Raad werden bij eerste stemming Brazilië, Groot-Brittannië, Denemarken en de Sowjet-Unie gekozen. In de tweede stemming Australië, in de vierde Polen. Voor de twee toegevoegde zetels in de Beheersraad werd vier keer gestemd, maar geen der candida ten kreeg de vereiste meerderheid. Goenoeng Gedeh rustig De vulcanoloog dr. Steen heeft een onderzoek ingesteld op de Goenoeng Gedeh. de vulkaan tussen Buitenzorg en Sockaboemi, die de vorige week weer is gaan werken. Rekening houdend met de ge schiedenis van de vulkaan, kan men met 70 zekerheid zeggen, dat de werking verder een rustig vérloop zal hebben. OP SLEEr BRAZlLlël Denieuwe sleepboot Noord-Holland is haar eerste tocht begonnen met een sleep van twee 100-tons bokken naar Brazilië. Het waren de bokken „Kluut" en „ÏFu/k", die toebehoord hebben aan Rijkswaterstaat, doch nu zijn verkocht aan de Braziliaanse regering. Men hoopt met de „Noord-Holland" een 2250 p.k. Dieselelec- trische sleper de tocht in ongeveer vijftig dagen te volbrengen. Slechts wereldeenheid voorkomt oorlog Sovjet-Unie werkt tegen De bekende Engelse wijsgeer en pacifist lord Bertrand Russell heeft Dinsdagavond in Amsterdam in een vergadering van de Nederlandse afdeling van de „The New Com monwealth" (een vereniging, die streeft naar de wereld-eenheid) gezegd, dat de behoefte naar we reldeenheid nooit groter is geweest dan thans. „Als er geen wereldre gering komt zal de wereld onher roepelijk aan de volgende oorlog ten gronde gaan. Geen verdragen en geen non-agressiepacten kunnen een oorlog voorkomen, de historie heeft hiervan vele bewijzen gege ven. Slechts een internationaal par lement, met voldoende macht be kleed, kan de vrede brengen", zei hij. Russell was van mening, dat de Sowjet-Unie, door haar houding t.a.v. de contróle op het atoomwa pen, de weg naar wereldeenheid verspert, waarschijnlijk omdat zij meent, dat contróle haar binnen lands gezag zou ondermijnen. „Men zal alle machten, die het streven naar wereldeenheid in de weg staan, met kracht mopten bestrij den, vóór het te laat ls. Hoe lan ger men wacht des te vreselijker wordt de vernietiging in een vol gende oorlog." In een bijeenkomst in Den Haag riep hij alle West-Euro- pese landen op sterke diplo matieke druk op do Sowjet- Unie uit te oefenen om dit land er toe.te brengen de Ameri kaanse voorstellen voor de atoomcontróle te aanvaarden. Zou deze druk geen succes heb ben dan is oorlog vroeg of laat onvermijdelijk, voorspelde hij. „Indien er dan toch oorlog moet komen laat hjj dan spoedig komen, hij zal dan minder vernietigend zijn dan één, die later komt." Franse proef-stemming 22 communist Voor de eerste Iccer sinds de stichting van De Gaulle's „Rassem- blement du Peuple frangais" heeft het Franse instituut - voor opinie onderzoek een enquête gehouden over de politieke gezindheid van het Franse volk. „Als de verkiezin gen vandaag gehouden zouden wor den en als u uit de volgende par tijen te kiezen had, waarop zoudt u dan stemmen?", luidde de vraag. Achtentwintig procent der onder vraagden heeft geen antwoord ge geven. Van de overigen zouden twee en twintig procent communist stemmen, zeventien procent voor de Rassemblement du Peuple frangais, tien procent voor de M.R.P., tien procent voor de socialisten, vijf procent voor de Rassemblement des Gauches, viif procent voor de ultra rechtse vrijheidspartij en drie pro cent- verdeeld over andere partijen. (Een resultaat dat wij onder de grootst mogelijke reserves publice ren. Achtentwintig procent „weet- niet's" maken dergelijke cijfers weinig betrouwbaar. Red.). Cadeau van schilders aan de Koningin De Koningin heeft er in toege stemd een album te aanvaarden, dat ter gelegenheid van haar 50- jarig regeringsjubileum zsl wor den samengesteld uit werken door leden van de vakgroep kunstschil ders in de Nederlandse Federatie van beroepsverenigingen van Kunstenaars waarvan zij lid is. De werken wórden ingewacht bi: Gerard van Vliet, Stadionkade 24 te Amsterdam. Boeren zaaien geen wintertarwe Gistermorgen is op de beurs te Middenmeet* bekend gemaakt, dat de drie landbouworganisaties de Katb. organisatie, de Christe lijke Boeren- en Tuindersbond en de Hollandse Mij. voor de Land bouw haar leden adviseren geen wintertarwe te zaaien voor de richtprijzen voor de oogst 1948 door de Regering bekend gemaakt zijn. Donderdag 9 October zal in een gezamenlijke vergadering deze kwestie nader worden besproken. De landbouwers achten de huidi ge prijzer, niet voldoende om lot een draaglijke exploitatie van de met win tertra we ingezaaide op pervlakten te komen. Vergezeld van zijn zoon betreedt jhr. De Geer het gebouw waarin de Bijzondere Raad van Cassatie zit ting houdt. Het weer Tot Vrijdagavond. Enkele over drijvende wolkenvelden en hier en daar ochtend-mist. Na koudo nacht, morgen overdag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Weinig wind. 3e Oct.: Zon op 6 42 uur. onder 18.15 uur. Maan ondei 10 24 uur. op 19 36 u. Waterstanden Rotterdam: le tij 6 13 uur, 2e tij 18.16 uur. HIJ PUBLICEERDE LINGG AD] ATI'S GEHEIME NOTULEN In Januari publiceerde „Elseviers Weekblad" een uittreksel uit de „geheime notulen" van Linggadjatl. De toenmalige hoofdredacteur H. A. Lunshof weigerde de justitie te vertellen hoe hij daaraan kwam. Hij beriep zich daarbij op zqn beroepsgeheim als journalist. Als gevolg van deze weigering moest Lunshof zich verantwoorden voor de Arron dissementsrechtbank te Amsterdam. Mr. P. S. Gerbrandy, die de ver dediging op zich had genomen, had als getuige-deskundige opgeroepen mr. M. Roov, hoofdredacteur van de N.R.C. Mr. Rooy gaf, op een vraag van de president, als zijn mening te kennen, dat als Lunshof zijn zegs lieden had genoemd alle Nederland se journalisten hem als eerloos zou den hebben beschouwd. De publica tie zelf laakte mr. Rooy. Si:cn ambtsgeheim De Officier van Justitie, mr. J. W. A. M. Smit, vond, dat een journalist niet het recht heeft zich te beroepen op ambtsgeheim. Hij kan zich niet beroepen op een ambtseed, evenmin als een bankier of een accountant. Mr. Smit aanvaardt het beroepsge heim alleen voor predikanten, art sen, advocaten en notarissen. De zaak-Lunshof heeft voor hem dan ook geen principiële betekenis. Hij eiste 100.— boete subs. 15 dagen hechtenis. De verdediger toonde aan dat in het verleden menigmaal het be roepsgeheim van journalisten is er- kencL „Als zij dit recht missen zul len zij dikwijls hun beroep niet kunnen uitoefenen, zeker zou objec tieve voorlichting niet meer moge lijk zijn". Hij vroeg ontslag van rechtsvervolging. Uitvinder van „badkuur" terechtgesteld Georges Dclfanne. de uitvinder van de door de Gestapo toege paste „badkuur", waarbij de Slachtoffers in ijskoud water wer den gedompeld tot zij hef bewust zijn verloren, om hun een beken tenis af te dwingen. is vanoch tend vroeg te Parijs door dc kogel terechtgesteld. Toen de bewakers in zijn cel kwamen om hem naar de plaat9 van executie te brengen, viel Delflanne flauw. Hij moest op een brancard worden vervoerd. Echtgenoot vergiftigd In liet Provinciaal Ziekenhuis te Hoorn overleed dezer dagen, schijnbaar onder normale om standigheden, de 32-jarige J. W. uit Hoogwoud. De wachtmeester vaij de rijkspolitie J. Vix vond echter aanleiding een nader on derzoek naar de doodsoorzaa k in ic stellen en betrok hierin dc politiedeskundige dr. Hulst uit Leiden. Diens onderzoekingen be wezen, dat vergiftiging met rat tenkruit dc doodsoorzaak was. Do echtgenote van het slacht offer en haar vriend H. de G. werden op do dag van dc begra fenis (30 September) aangehou den. zij legden terstond een be kentenis af. toen bleek, dat ont kennen niet meer baatte. Reeds eerder hadden zij pogingen ge daan om J. W. te vergiftigen, maar zonder succes. Hongaarse oppositie weer in gevaar De Hongaarse coalitiepartijen hebben besloten de bevoegdheden van de leden van Zoltan Pfeiffers onafhankelijke partij in acht kies districten in te trekken. Er zal een gerechtelijke actie tegen hen wor den ingesteld, daar de documenten voor hun benoeming vervalst zou den zijn. De partij van Pfeiffer, voormalig lid van de partij der kleine boeren, werd opgericht kort voor de Hongaarse verkiezingen op 31 Augustus cn verwierf 14 pro cent van het aantal stemmen. Drie voormalige Hongaarse po litieke leiders Fcrenc Nagv, Deszo Sulyok en Bela Varga, die Hon- gnrije in het geheim verlaten heb ben, zijn van het Hongaars^ bur gerschap vervallen verklaard. KLEINE BOEREN NAAR NOORDOOST POLDER De ruilverkaveling is in ons land en in verschillende streken economisch gebruik van de reeds toegepast systeem om een grond te bevorderen. Het maakt een eind aan de toestand, dat het land van vele boeren geen aan eensluitend bezit vormt, doch her en der verspreid ligt. Door onderlinge ruiling komt men dan tot een bevredigender toestand. Dit systeem wil de regering op Walcheren zodanig toepassen, dat tegelijkertijd sanering plaats vindt, waardoor dwergbedrijven zullen verdwijnen en tevens de overtollige boeren. Voor de laat- sten is 3000 II.A. in de Noord oostpolder beschikbaar gesteld. Over dit wetsontwerp ls giste ren in de Tweede Kamer breed voerig gesproken. Met de spre kers in eerste termijn was de gehele middag gemoeid. Onder hen had slechts ir. Vondeling (Arb.) oog voor het belangrijke principe, dat hier in het geding is In het belang van onze volks huishouding is uiterst econo misch gebruik van de grond noodzakelijk, zelfs eigendoms rechten zullen het juiste gebruik van de grond niet mogen belem meren. Ieder oneconomisch ge bruik van de grond is een sociaal onrecht. Ir. Vondeling hoopte, dat de denkbeelden van dit wetsontwerp spoedig in een alge mene wet aan het parlement zui len worden voorgelegd. De meeste sprekersf grepen deze gelegenheid aan om allerlei klachten te uiten over onvol doende steun aan de boeren op Walcheren. In het algemeen aan vaardde men weliswaar het ont werp, doch met veel voorbehoud, in het bijzonder tegen gedwongen vertrek van Walcherense boeren. Minister Mansholf verdedigde dwang, omdat hij, wil de sane ring tot stand komen, niet ge mist kan worden. Op do vele verzoeken om bepaalde toezeg gingen ging hij in het algemeen niet in. Wel verklaarde hij. dat met de indijking van het Sloe (liet ondiepe en afgedamde water 'tussen Walcheren en Zuidbeve- land) in 194S begonnen zal wor den. Het artikel, dat dwang moge lijk maakt, werd met 43 tegen 19 stpmmen aangenomen, het wets ontwerp ten slotte zonder hoofde lijke stemming. Zedelijkheid in gevaar in zwembaden? Minister Drees buigt uiet voor amendement Het wetsontwerp van minister Drees, houdende bepalingen ter voorkoming van gevaren voor de gezondheid en het leven in verband met het gebruik van zweminrichtingen, heeft alleen tc maken met dc gezondheid van bet lichaam, niet met die van de ziel. Niettemin deed gisteravond in de Tweede Kamer de heer Stokman (K.V.P.) een poging om per amendement te bereikén.dat de gemeentebesturen opgedragen zou worden maatregelen ter be scherming van de zedelijkheid in zweminrichtingen uit te vaardi- gep. Minister Drees heeft zich te gen het amendement krachtig verzet, omdat in dit zuiver tech nische wetsontwerp een regeling op dit gebied niet thuis hoort. De lieer Stokman bleef echter ver stokt en met 35 tegen 26 stem men vierde hij de aanneming \an het amendement. Doch mi nister Drees. die hij vorige ge legenheden berust heeft in de katholieke toevoegingen in tech nische wetsontwerpen, onderno men ter wille van de zedelijk heid, zoals die in de K V.P. wordl gezien, vroeg thans namens de regering schorsing der beraad slagingon. I)i| kan betekenen, j dal het wetsontwerp na deze ver minking zal worden ingetrokken. I TROTSE EIGENWIJSHEID OORZAAK VAN ALLE MOEILIJKHEDEN" (Van onze Haagse redacteur) „Jhr. mr D. J. de Geer", roept de deurwaarder in de geheel gevulde marmeren zaal van de Bijzondere Raad van Cassatie in Den Haag. Op de eerste rij, op de verdachtenplaats, zit de vroegere minister van Staat met zijn witte haren en witte snor, rustig te wachten, tot het onderzoek zal beginnen. Het Bijzon dere Gerechtshof te Amsterdam had hem wegens hulpverlening aan de vijand veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevan genisstraf en vijf geldboeten van vierduizend gulden. De Geer is tegen dit vonnis in cassatie gegaan, omdat naar zijn me ning door zijn vertrek naar Neder land in 1940 geen schade voor Ne derland en zijn bondgenoten in de oorlog tegen Duitsland was toege bracht en de staat ook niet benadeeld werd. Nadat het verslag van de rechts zitting voor het Amsterdamse Hof was voorgelezen, volgde een uren lang vraag- en antwoordspel tussen de president, de leden \*hn de Raad en de verdachte. „U bent met een regeringsopdracht op 5 November 1940 van Londen naar NederlandsIndië vertrokken. Is het niet zo", zo luidde de eerste vraag van de president, mr. Haga. „Ja juist", stemt De Geer toe. die met toestemming van de president blijft zitten. „En had U bij het begin van die reis enige nevenbedoelingen"? vroeg de president verder. „Neen", zegt De Geer opspringend „Aanvankelijk was het mijn plan zelfs geweest een reis naar Zwitser land te maken cn ik zou daarbij door twee ministers vergezeld wor den. Het zou een vacantiereis wor den". President: „Het is toch eigenaar dig, dat U een vacantiereis naar Zwitserland gine ondernemen, een land dat zo dicht aan Duitsland grenst. Is het ook niet juist, dat U. na aankomst in Lissabon, de vijfde November 1940. bij de gezant geïn formeerd hebt of deze wel eens dc Duitse eezant ontmoette?" De Geer: „Ja. ik hob het zeker gevraagd, maar ik heb er geen se conde dc bedoeling mee gehad om informaties te nemen voor een mo gelijk bezoek aan dc Duitse gezant. Geen seconde." Pres.: „Hebt U niet in Lissabon gezegd, ernstig te overwegen of het niet v nseliik zou zijn dat uw vrouw rwiu.2-' Lissabon overkwam, terwjil U i*ceds uw passagebiljet voor Holland in de zak had De Geer: „Het was onmogelijk voor mijn vrouw om Nederland uit te komen." Pres.: „U nam destijds het stand punt. in dat U zich als ambteloos burger beschouwd wenste te zien. Maar U schreef toch uw brochure omdat U ervan overtuigd was,-dat voor het tijdvak van 5 t.m. 18 Oct. Bonkaarten KA. KB. KC 711 (Serie N) N-02 Diversen: 100 gram bloem of zelfrijzend baxmeel of kinder meel, of kinderbiscuits. N-03 Diversen: 500 gram suiker, boterhamstrooiscl enz., of 1000 gram jam, stroop enz. of 500 gram versnaperingen. N-04 Diversen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep. Bonkaarten KD. KE 711 (Serie N) N-12 Diversen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel, of kinder meel of kinderbiscuits. N-13, N-14 Diversen: 250 gram suiker boterhamstrooisel enz of 500 gram jam. stroop enz., of 250 gram versnaperingen. N-15 Diversen: 450 gram huishoud zeep of 360 gram toiletzeep. N-16 Diversen* 500 gram bananen tvoorinl.). N-16 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. Bonkaarten MA, MD 711 (Serie N) (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) N-21 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 500 gr. jam." stroop enz., of. 250 gram versnaperingen. Tabaks- en versnaperingenkaarten enz. QA. QB. QC 711 N-01, N-03 Tabak: 2 rantsoenen siga retten of kerftabak. N-01 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. N-03 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen, of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Reserve 5 Tabak: 50 gram scheer zeep of 100 gram scheercreme of 400 gram snelscheercreme. De bon voor scheerzeep blijft voor lopig geldig. Bon N-16 Diversen, voor bananen, moet uiterlijk op 11 October bij een handelaar in groen ten en/of fruit worden ingeleverd. Weer bandenbonnen aangewezen Het C.D.K. deelt mee, dat t/m 30 November op de bon C30 van het inschryvingsbewijs voor ver vanging van fietsbanden BI610 een toerbuitenband verkrijgbaar is. Voor bet kopen van een bin nenband is tot die datum geldig bon D 42 van bet inschrijvingsbe- wijs voor vervanging van fiets banden B I 609. Verder is eveneens op die datum op bon A 11 van bet in- schrijvingsbewiis voor eerste mon tage een buitenband en op bon B 11 van dit inschrijvingsbevvijs een binnenband verkrijgbaar. De banden kunnen rechtstreeks op deze bonnon gekocht worden Inwisseling tegen een banden- bon bij de distnbuliedienst is niet nodig. U nog een invloedrijke positie had, hier to lande. De uitgever Bakker schreef U dan ook: „Iedere ge strande Nederlander zou terugke ren". U. excellentie echter niet. Maar Scyss Inquart, Von Ribben- trop en Rauter waardeerden uw overkomst zeer. Rauter noemde uw overkomst zelfs van bijzondere „bedeutung" en ook de NSB'er Van Geelkerken zei achteraf dat uw komst dc zaak van de Londense regering afbreuk deed. Uw verdediger kan hierop ant woorden. Maar wat bewoog U, die brochure „Dc synthese van de oor log" in het Deens te doen verta len?" De Geer: „Er waren talloze Ne derlanders in dc vreemde, die mfl zeiden, dot die brochure in alle ta len van de wereld vertaald moest worden." Pres.: „Maar ik begrijp niet, hoe U er toe kwam, om Uw geschrift aan de vijand voor te leggen." De Geer: „Wij stonden zo moge lijk voor een wereldramp. Ik vond de brochure wel boven alle verden king verheven, maar niet boven alle twijfel, of een ander cr ook zo over zou denken...?" Pres.: „Uw trotse eigenwijsheid ls de oorzaak van alles. U weyd ge waarschuwd, niet naar Nederland tc gaan, en U ging toch. Nu wil ik van U weten voelt U zich enigszins schuldig?" De Geer: „In het geheel niet." De procureur-fiscaal, prof. rnr. G. E. Langemeyer, eiste na jhr. De Gecrs uitvoerige pleidooi vernieti ging van het vonnis van het Am sterdamse Bijzondere Gerechtshof en veroordeling tot de hoogste geldboete, die in dit geval opgelegd kan worden, nl. 13.000. hjj niet betaling te vervangen door vier maanden hechtenis. Vooraf had jhr. De Geer ver klaard met zfjn reis naar Neder land alleen particuliere doeleinden te willen bevredigen. „Ik heb ge tracht alle andere motieven weg te redeneren, ik had geenszins de op zet de staat te benadelen. Ik erken, dat de gevolgen van mjjn daad noodlottig hadden kunnen zijn. Een oud-illegale strijder schreef mij: „Wij walgen van het onrecht, U aangedaan", zei jhr. De Geer. Dit week-einde nog meer wijzigingen Volgens een zegsman uit Britse regeringskringen zullen dit week einde verdere wijzigingen In het Britse kabinet worden bekend ge maakt. Attlee's brief, waarin h\j de 68- jarige minister zonder portefeuille Arthur Greenwood verzocht af te treden bekend maakte dat hjj nog meer oudere ministers door jonge re krachten uit de partij wil ver vangen, heeft de aandacht gevest tigd op de leden van het kabinet, die ongeveer Greenwoods leeftijd hebben. Het z(jn: de eerste Lord der Admiraliteit Viscount Hall (66), de minister van binnen landse zaken Chuter Ede (65), de minister van arbeid George Isaacs (64), de minister voor energie Emanuel Shinwell (63), de minister voor Schot land Joseph Wcstwood (63) en de minister van landsverdedi ging A. V. Alexander (62). Eigenlijk hoort ook Bevin (66) hiertoe, maar het is niet waar schijnlijk dat hij in aanmerking zou lcomcn om vervangen te worden. Zeker is dat de 77-jarige minister voor de beti*ekkingen van het Ge menebest, viscount Addison, heen gaat. Attlee zelf is 64. „Focke Wulf' ontmanteld De vliegtuigfabrieken „Focke Wulf" te Bremen zijn op de lijst ge plaatst van fabrieken, die ten be hoeve der Duitse herstelbetalingen ontmanteld zullen worden. De ma chines en do rest der uitrustingen zullen onder Gr.-Brittannië, Frank rijk, Australië, Tsjecho-Slowakije, Griekenland en Nicuw-Zceland ver deeld worden. De ondergrondse Messerschmidt- fabrieken in Augsbifrg zijn vernie- tigd. Dr. Dragolub Jovanovitch, voor malig leider van de Servische boe renpartij. die te Belgrado terecht staat wegens spionnage. is er thans van beschuldigd spionnage voor de Britse inlichtingendienst te ver richten. Jovanovitch werd lid van de oppositie nadat h(j critiek had uitgeoefend op maarschalk Tito's ■economische en buitenlandse poli tiek. Hij was de enige in het Joego slavische parlement, die het nieu we vijfjarenplan van Tito bestreed. Jovanovitch wordt er eveneens van beschuldigd, dat htf de rege ring omver wilde werpen en een anti-volksregiem wilde vestigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1