DAGBLAD VOOR AMERSFOORT KONINGIN MOET RUST HOUDEN Prinses Juliana regentes tm Binnenkort wetsontwerp te wachten Prins Aschwin had illegaal contact met zijn broer Rabbi Silver antwoordt op rede van Creech Jones Zegering Hadders, kamerlid, stond terecht Staten-Generaal komen samen bijeen Weer twee schepen opgebracht Eis: f 10.000 boete of zes maanden Onderhandelingen in Singapore? Sjarifoeddin eist garantie Gironummer 510330 Baak; R'damsche Baak Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse otimmers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 3 October 1947 Nr. 762 6e jaargang .Red. ea Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Reeds in een vorig bericht is medegedeeld, dat de Koningin zich nog zeer veriyoeid gevoelt en zich opnieuw genoodzaakt ziet rust te nemen. Deze rust kan eerst doeltreffend zijn, wanneer Hare Majesteit tijdelijk zich ontheven weet van de zorg voor de zaken van de staat. Teneinde hiertoe de mogelijkheid te scheppen zal eerstdaags hij de Verenigde Vergadering der Sta- ten-Generaal een wetsontwerp aanhangig worden gemaakt, waarin met toepas sing van artikel 43 van de Grondwet de gelegenheid wordt geopend, dat Hare Majesteit zodra haar gezondheid daartoe aanleiding geeft, de uitoefening van het Koninklijk gezag tijdelijk neerlegt. Het wetsontwerp zal inhouden, dat voor de tijd gedurende welke de Ko ningin het Koninklijk Gezag neerlegt prinses Juliana als regentes van het Koninkrijk zal optreden. Hare Majesteit is voornemens om terstond na de tot standkoming van deze wet daaraan voor enige tijd toepassing te geven. De Koningin verzoekt uitdrukkelijk mede te delen, dat voor enige ongerust heid voor haar gezondheid geen aanleiding bestaat. Het behoeft nochtans niet te verwonderen, dat de zware zorgen, welke op haar hebben gedrukt en nog steeds drukken niet ongemerkt aan haar gezondheid zijn voorbij gegaan. Naar aanleiding van het bericht, waarin wordt medegedeeld, dat de Koningin korte tijd rust zal nemen, kan nog worden opgemerkt, dat de mogelijkheid om de Koninklijke waardigheid tjjdelijk te doen waarnemen door een regent, bjj de Grondwetsherziening van 1922 in de Grondwet Is opgenomen. De Grondwetgever is daartoe gekomen, in verband met de destijds wel eens geopperde gedachte van een reis van de Koningin naar Nederlands Indlë. Men heeft deze mogelijkheid in de Grondwet ook opgenomen voor het geval de Koning een reis naar het buitenland zou willen maken, of de regering tijdelijk zou moeten neerleggen tot herstel van gezondheid. e Fraude bij Brits ministerie Verscheidene ambtenaren van het Britse ministerie van bevoorrading staan op het punt te worden gear resteerd wegens frauduleuze han delingen. De Britse politie heeft n.l. in een dorp bij Oxford, evenals in andere plaatsen, grote hoeveelheden kan toorbehoeften en keukenmate-, iaal ontdekt ter waarde van ruim 70 000 pond sterling, toebehorende aan de Britse regering. Eon deel van het materiaal zou reeds tegen lage prijs zijn verkocht aan Frankrijk en Nederland en aan Engelse boeren. Leden van de directie van gro te fabrieken te Hull, Glasgow, Liverpool en Londen zijn ook bij de zaak betrokken en inspec teurs van Scotland Yard hebben reeds talryko verzamelplaatsen ontdekt, waar de goederen door deskundigen van de herken ningstekens zijn ontdaan. Het onderzoek duurt nog voort. Mandsjoerije is thans practisch afgesneden van de rest van China. De communistische aanvallen od de spoorlijn TientsinMoekden heb ben grote afmetingen aangenomen. Het Koninklijk Gezag wordt mede waargenomen door een rege it, in geval de Koning krachtens een wet, waarvan het ontwerp door hem is voorgedra gen, tijdelijk de uitoefening van het Koninklijk Gezag heeft neergelegd. Over het ontwerp dier wet. welke tevens in de be noeming van de regent vorziet, beraadslagen en besluiten de Staten-Generaal in Verenigde Vergadering. Binnenkort wetsontwerp Verwacht mag dus worden, dat binnenkort een op dit artikel steu nend wetsontwerp aan de Staten- Generaal zal worden aangeboden. Zoals uit de tekst, van het artikel blijkt, is prinses Juliana in te genstelling tot het bepaalde bij an dere grondwetsartikelen, op regent schap betrekking hebbende in dit geval niet automatisch regentes. Het wetsontwerp zal de aanwijzing van prinses Juliana tot regentes be vatten. De voorzitter van de Eerste Ka mer roept de Staten-Generaal in Verenigd Vergadering bijeen. De behandeling, waaraan dc gewone procedure van het onderzoek in af delingen zeven), het opmaken van een verslag door een commissie van rapporteurs, enz. voorafgaat, zal weinig tijd behoeven te. kosten. Volgens het reglement van orde voor de Verenigde Vergadering kan geen besluit worden genomen in- dien niet 76 leden aan de stemming deelnemen. Is het wetsontwerp wet geworden dan zal prinses Juliana in een Ver enigde Vergadering dev Staten- Generaal beëdigd worden. Zij legt de eed of belofte af in handen van de voorzitter.' Moordzaken voor de krijgsraad Vobr de krijgsraad te velde in Den Haag zullen binnenkort enkele zaken van doodslag voorkomen. De sergeant L. J. Paas van het corps tolken zal terechtstaan we gens moord op zijn commandant de luitenant J. H. Wickel te Lünen- burg. De aanslag was het gevolg van de verregaande staat van dron kenschap. waarin de luitenant ver keerde. Verder zal de krijgsraad de zaak behandelen tegen de voormalige commandant van de gevechtsgroep ,.Nico van Dijk", die verdacht wordt van doodslag op de Amsterdammer C. J. Steenbergen. China heeft formeel een resolu tie ingediend, waarin er bij de algemene vergadering van de Ver enigde Naties wordt op aange drongen ie adviseren, dat de vijf grote mogendheden vrijwillig af- sland zullen doen van hun recht van veto in de veiligheidsraad, in kwesties waarbij het gaat om de vredelievende regeling van ge schillen. UIT HET LEGER ONTSLAGEN WEGENS PRINS BE RN HARDS HOUDING Prins Aschwin studeerde van 1931 af tot aan het uitbreken van de oorlog te Berlijn sinologie, Oost- Aziatische kunstgeschiedenis, Alge mene kunstgeschiedenis, archeolo gie. praehistorie. ethnologie en philosophie. In 1933 behaalde hij o.a. het diploma voor Chinese tolk. Evenals iedere Duitser moest hij voor militaire dienst opkomen. Ten tijde van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard had hij de rang van korporaal. In 1938 werd hij als sergeant opgeroepen bij de troepen ter bezetting van het Sude- tenland, hetgeen voor hem een ern stige vertraging in zijn studie be tekende, aangezien het onderwerp van zijn proefschrift, dat nog niet helemaal klaar was, intussen door een Zweedse professor werd ter hand genomen en gepubliceerd, met het gevolg, dat prins Aschwin op nieuw moest beginnen. Begin 1939 werd hij bevorderd tot 2e luitenant. In ditzelfde jaar wer den zijn studies wederom onderbro ken door het uitbreken van de oor log. Hij maakte dc veldtocht in Po len men. In de late herfst van 1939 werd het legeronderdeel, waarbij hij diende, tegenover de Belgische en Nederlandse grens geplaatst. Oude jaar 1939 kreeg hij een speciale ver gunning om prinses Juliana en prins Bernhard in Nederland te bezoeken en daarna wisten laatstgenoemden en prinses Armgrad te bereiken, dat hij overgeplaatst werd in een func tie bij een legei'staf in Polen. Op 25 Mei 1940. tijdens de felle perscampagne tegen prins Bern hard werd hij uit het officiers corps en het Duitse leger ont slagen, zonder opgaaf van rede nen. Mondeling kreeg hij de toe lichting dat dit het gevolg was van de houding van prins Bern hard gedurende de eerste veertien dagen van de oorlog in Nederland. Tot de herfst van 1940 heeft prins Aschwin vervolgens bij zijn moeder gewoond en gestudeerd en daarna zijn studies te Bei'lijn voortgezet, waar hij begin 1942 de doctorstitel in de philologie behaalde. Na zijn promotie werkte prins Aschwin aan het Oost-Aziatisch museum te Ber lijn. Deze jaren te Berlijn waren voor hem uit de aard der zaak bijzon der onaangenaam en moeilijk om dat het overgrote deel van zijn vroe gere kennissen uit vrees of om an dere redenen, op grond van de hou ding van prins Bernhard. geen be trekkingen meer met hem wensten te onderhouden. In het verzet Van het moment af dat hij weer naar Berlijn kwam is hij begonnen met een aantal vrienden mede te werken aan het verzet. Hij werkte voor verschillende groepen, waar van verscheidene leden werden ge arresteerd en ter dood gebracht. In Berlijn had hij tevens nauw con tact met de daar nog aanwezige Ne derlanders. die zich voor de goede zaak beijverden, zoals bijv de heer Millenaar. thans lt. Kolonel bij de Ned. militaire missie te Berlijn. In de herfst 1944 werd hij ge dwongen enkele maanden in het Oosten te graven, hetgeen hern vermoedelijk voor arrestatie heeft bewaard Zijn moeder werd intussen door de SS uit haar huis gezet en moest haar intrek nemen in twee kamers in West- falen. Toen de geallieerde legers dit gebied naderden heeft prins Aschwin zich in de winter 1944- 1945 bij haar gevoegd. Prins Aschwin heeft prins Bern hard via diplomatieke vrienden ge regeld voorzien van materiaal, dat door de Engelse intelligence service gebruikt kon worden. De overlevenden van zijn vrien- PRINS ASCIIWIN fietsend op de Rijks traatweg bij Soestdijk. Prinses Armgard en prins Aschwin „ontvijand" Tot de gasten, die bij de doop plechtigheid van prinses Marijke aanwezig zullen zijn, behoren natuurlijk ook prinses Armgard en prins Aschwinde moeder en de broer van prins Bernhard. De minister van Justitie heeft hei den in het begin van het jaar „ontvijand". In het bijzonder naar de gedragingen van prins Aschwin is bij deze procedure een uitvoerig onderzoek inge steld, waarbij vast kwam te staandat prins Aschwin een tegenstander van hel Ilitler- regiem was en dat vooral uitte door het illegaal zenden van do cumenten aan zijn broer, prins Bernhard, den uit de verzetsgroepen, waarme de hij samenwerkte, hebben thans gezaghebbende functies in Berlijn en Potsdam. Auto reed in het water Twee personen verdronken Gistermorgen heeft langs de West- Kanaalweg, onder dc gemeente Ter Aar een ernstig verkeersongeluk plaats gehad, waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Omstreeks 6 uur reed een zoge naamde bellenwagen van de teerfa briek uit Hoorn, waarmede perso neel van dit bedrijf uit Alphen aan de Rijn en Zwammerdam naar het werk wordt vervoerd, langs het Aarkanaal. Uit tegenovergestelde richting naderde een melkauto van de zuivelfabriek Aardam. Vermoedelijk heeft de bestuurder van de bellenwagen, J. iBlijleven. bij het zien van de melkauto te snel geremd, waardoor de wagen op het gladde wegdek is gaan slinge ren. Bij het passeren is de bellen wagen met de melkauto in botsing gekomen. De bestuurder van de bellen- wagen geraakte daarbij Waar schijnlijk de macht over het stuur geheel kwijt, met het ge- vblg, dat de wagen regelrecht hét diepe kanaal inreed. Van de vijf inzittenden konden drie door de bestuurder van de melkauto tijdig op het droge wor den gebracht. Twee van hen echter, de arbeiders J. Kauwenhoven uit Alphen aan de Rijn en G. L. Mor sing uit Zwammerdam. zijn door de val bewusteloos geraakt en ver dronken. Hun lijken zijn later dooi de politie opgehaald. WAAROM GEEN STEUN AAN BESLISSING VAN DE UNO? Rabbi Abba Hillel Silver, van de uitvoerende raad van het Zionistische Congres, heeft voor de Palestina-commissie der U.N.O. geantwoord op de rede van de Britse minister van koloniën, Creech Jones. Hij critisecrde het Britse standpunt om geen medewerking te willen verlenen aan een door de U.N.O. voorgestelde oplossing. Op deze wijze zou Jones' verklaring even goed zes maanden eerder kunnen worden afgelegd, betoogde hij. Twee Joodse immigranten schepen de Paducan en de Northlands ztfn naar Haifa opgebracht. De 3850 passagiers zijr. aan land gebracht. Bii de ontscheping deden zich geen incidenten voor. Alleen or het ogenblik dat Britse mariniers zich In voile zeo aan boord begaven om het schip naar de haven van Haifa te brengen, werd enig verzet ge boden. De schepen lageji in Haifa onder strenge bewaking. Zoeklichten be streken gisteravond de haven, ter wijl onder water dieptebommen tot ontploffing werden gebracht om eventuele saboteurs af te schrik ken. Tegen R. Zegering Hadders. voor de Partij van de Vrijheid lid der Eerste Kamer, is voor het bijzonder gerechtshof te Assen een geldboete van 10.000.- of zes maanden geëist. De heer Zegering Hadders. die wethouder en penningmees ter van het Diaconessenhuis in Emmen is, heeft tijdens de be zetting aan de voormalige af delingscommissaris der raaré- chaussée te Emmen meegedeeld, dat in het ziekenhuis een ge wonde Engelse piloot werd ver pleegd. Tevens zou hij hebben verzocht dc Duitse autoriteiten hiervan mel ding te maken en de administratie opdracht hebben gegeven een nota voor verpleegkostcn uit te schrijven cn deze aan de Luftwaffe te Leeu warden tc zenden. Bij zijn verweer zei Zegering Hadders, dat de piloot langzamer hand een gevaar niet alleen voor het ziekenhuis, maar ook voor de gehele Z.O. hoek van Drente begon tc worden, terneer daar de gcnccs- heer-directcur dr. van Hcerde zich garant had verklaard en dus gevaar liep. K.L.M. brengt vaccin naar Egypte Een Constcllation-vliegtuig van de K.L.M. de Holland-Michigan, heeft een grote hoeveelheid vaccin van Rome naar Cairo vervoerd, voldoen de om 40.000 personen een eerste in jectie tegen cholera te geven. De eigen medische dienst van de K.L.M. heeft ook 'n belangrijke hoe veelheid ter beschikking gesteld. Dit werd meegenomen door de Indone- sië-vliegtuigen. die de laatste vier dagen 4000 cc vaccin, voldoende om 8000 personen te injecteren, naar Cairo vervoerden. Verdachte verklaarde het verzoek aan dc afdclingscommandant van dc marechaussee te hebben gcrieht niet aan de S.D., omdat zijns inziens hierdoor de geneesheer-directeur gespaard zou blijven. Dit verzoek was rctultaat van besprekingen, die hij met een bekende illegale strijder had gehad. De advotaat-fiscaal mr. De Ranitz zei in zijn requisitoir, dat in het al gemeen de enerheid niet graag in eigen vlees.snijdt. De heer Zegering Hadders behoort ook tot dc over heid en daarom was dc eerste reac tie. de zaak te laten zoals zij was. Nader onderzoek heeft hem echter op andere gedachten gebracht. Nederlandse faliir-film in Leicester verboden Een documentaire film over de prestaties van de Nederlandse fakir Miran Dajo, is door de film keuringscommissie te Leicester voor openbare vertoningen ver boden. De film was Zaterdag voor het eerst in Leicester vertoond. Ver scheidene bezoekers vielen flauw, verlieten de zaal of bedekten do ogen om niet verder te hoeven zien Maandag, toen de film in lang zaam tempo werd afgedraaid voor de commissie, voelde de di recteur van de bioscoop zich plotseling onwel worden. Enkele uren later is hij overleden Enkele bioscoopdirecteuren in Glasgow vertelden dat het pu bliek bizonder rieuwsgicrig was Mr. Jack Steward verklaarde: „We hadden één man in de zaal, die flauw viel, terwijl verschil lende anderen onpasselijk wer den, maar de vraag naar de film was zó grootdat we hem drie dagen Lebben gedraaid Een andere directeur de heer Stokes wilde de film tenslotte al leen niet draaien voor jeug dige personen. „Ik was ontzei vertelde hij. „Dc film deed mij ineenkrimpen en mijn haar ging rechf overeind staan. Zelfs, als ik er nu nog aan denk, voel ik me niet erg lekker." De regering der Republiek Indo nesia heeft zich bij het Australische voorstel aangesloten, dat beoogt de komende onderhandelingen tussen Nederlanders en Republikeinen in Singapore te houden. In Batavia zouden de besprekingen door een koloniale sfeer kunnen worden be ïnvloed, wordt in een communiqué gezegd. De commissie van drie, die bij de onderhandelingen zal be middelen, is thans voltallig door de benoeming van Frank Gra ham, deken van de universiteit van Noord-Carolina, voor de U.S.A. De andere leden zijn Paul van Zeeland (Beleië) en rechter Kirby (Australië). De Amerikaanse waarnemers zijn vandaag naar verschillende be stemmingen op Java vertrokken: drie naar Djogia, twee naar Soera- baja en twee naar Bandoeng en Tasikmalaja. Zij hebben de op dracht spoed te betrachten. Foote's voorwaarde dat Ameri kaanse waarnemers eerst nog een volledig onderzoek moeten instellen voor hij zijn handtekening onder het consulair rapport zet heeft in neutrale kringen in Batavia de in druk gemaakt dat Amerika het on derzoek, dat tot dusver van inter nationale aard was, op nationale basis wil brengen. Er zouden grot** moeilijkheden komen, wanneer ook de andere consuls een eigen volle dig onderzoek zouden cis_en. Twee gesneuvelden én drie gewonden Het Nederlandse legerbericht meldt, dat do verliezen Woensdag twee gesneuvelden en drie gewon den bedroegen. Er worden acht botsingen gemeld. Het Nederlandse korvet „Tcr- nate" bracht Indonesische kust- batterjen bij Selat Pandjang. op de Oostkust van Sumatra tot zwijgen. De republikeinen lokten dit ge vecht uit door op de Ternate te schieten, toen het korvet twee kleine kustvaartuigen onder schepte om een onderzoek naar de lading in te stellen. Oost-Indisch kabinet afgetreden Het kabinet van Oost-Indonesië Is afgetreden, om na het ontslag van de premier Nadjamoeddin de reconstructie van de regering te vergemakkelijken. Sumatra's Oostkust autonoom gebied Het gebied van Sumatra's Oost kust, waar thans de Nederlandse regering rechtstreeks verantwoor delijk is voor de orde en de veilig heid, zal tot autonoom gebied ge maakt worden (Daerah Istimewa Sumatra Ti moer) in overeenstem ming met de in petitios en betogin gen tot uitdrukking gebrachte wens van de overgrote meerderheid der ingezetenen van deze gebieden. Dit besluit is genomen na een be spreking tussen dr. van Mook en leidende figuren van de Oostkust. Geen vertrouwen in over leg met Nederlanders Volgens een bericht van radio Djogjakarta heeft premier Sjari foeddin Donderdag in een verklaring voor het werk-comité van het voor lopige Indonesische parlement ge zegd, dat de overeenkomst van Ling- gadjati door de republikeinen niet langer als een basis voor verdere onderhandelingen met de Nederlan ders wordt beschouwd. Alle toekomstige overeenkomsten met de Nederlanders moeten gega randeerd zijn door en onder toezicht staan van een derde partij. Hy her haalde nog eens de noodzakelijkheid dat de Nederlanders zich terugtrek ken van republikeins gebied en even tueel uit geheel Indonesië en zei dat hij geen vertrouwen had in toekom stige besprekingen met de Nederlan ders. De premier kondigde aan dat twee nieuwe havens voor/ schepen van tenminste acht duizend ton zou den worden gebouwd en dat de olan- nen voor nieuwe verkeers- en spoor wegen gereed waren. Voorts zal de opvoeding van het Indonesische volk worden verbeterd. (U.P.) Silver vroeg zich af, waarom Groot-Brittannië niet heeft geaarzeld honderdduizend man te gebruiken voor een politiek die door geen enkel internationaal lichaam werd goedge keurd, maar geen geweld wil ge bruiken voor het uitvoeren van een beslissing van de U.N.O. Het Joodse Bureau kan zich met tien van de elf aanbevelin gen der commissie van onder zoek verenigen. Een vraagteken zet liet bij het voorstel voor een internationale actie om het vluchtelingen-probleem op te los sen. Het merendeel der Joodse V.P.'s zijn geen vluchtelingen, maar doelbewuste immigranten. Zij willen alleen naar Palestina. Het punt waarover de commissie van onderzoek verdeeld was de toekomstige status van Palestina vormt ook voor het Joods Bureau een vraagpunt. Verdeelplan aanvaard Het minderheidsvoorslel voor een federatieve samenhang acht het on aanvaardbaar, omdat op deze wijze het Joodse deel een minderheid zou vormen in een Arabische staat. Het mecrdcrheidsvoorstcl voor een verdeling was ook niet be vredigend. Als een verdeling zou worden overwogen, zouden de Joden er bezwaar tegen hebben als West-Galilen en Jeruzalem niet bij de Joodse staat zouden worden gevoegd. Onder dit voor behoud willen de Joden het ver deelplan echter aanvaarden. De Joden zijn bereid de voorstel len voor een economische unie met het Arabische deel te accepteren, hoewel dat van Joodse kapt de meeste offers zal vragen. De Joden moeten dan echter alle middelen in handen krijgen om dc immigratie op grote schaal uit te voeren. Nederlander won op goochelaarscongres in Parijs (Van een bijzondore medewerker) Het Parijso congres van gooche laars Congrès Magiquo is voor de Nederlandse deelnemers een groot succes geworden. De ereprijs is toegekend aan de jonge Nederlandse goochelaar Niberco, Zijn manipulaties en uitvoerings wijze bleken een openbaring. In de afdeling „manipulation" veroverden onze landgenoten Bal- samo en partnerin de derde prijs en in do afdeling „présentation" won Concbito met partner, even eens landgenoten, de derde prijs met zijn ..Sprookje van do Gou den Bal". Ook de laatste, nog jon ge, illusionist, die door liet pu blick en de Par.jse pers bijzonder gewaardeerd werd, bleek een gro te verrassing. Jean Valton, winnaar op het vorig jaar in Amsterdam gehou den congres, ditmaal door Niberco overvleugeld, wist toch nog de eerste manipulafieprijs in do wacht te slepen. Van de tien prijs winnaars waren vier Fransen, drie Nederlanders, één Deen, éèn Engelsman en één Schot. Een beschrijving van het con cours zal ik U besparen, want bet duizelt mij van de duizenden ci- garetten, kaarten, eieren, doekjes er. touwen, die geproduceerd wer den, verdwenen en waarmee ge jongleerd werd. Als slot van het congres werd in het Palais de Chkiliot een gala avond gegeven, waarvan Conchi- to s „Sprookje van do Gouden Bal" het hoogtepunt was, ondanks enige storende technische fouten. Het volgende congres vindt ie Lausanne plaats. Nieuw middel tegen kinderverlamming De Duitse nieuwsdienst in de Brit se zone meldt, dat een zekere dr. Oldshausen wonende in Sleeswijk- Holstein een nieuw middel tegen kinderverlamming zou hebben uit gevonden. dat wanneer het op het juiste ogenblik door middel van een injectie wordt toegediend, zeer snel werkt. Het middel bestaat uit een oplossing van druivensuiker, waarin zich een aantal andere elementen be vindt, o.a. zilver. Griekenland zal twee én twintig duizend ton tabak exporteren naar de Verenigde Staten, drie duizend ton naar Italië en drie duizend ton zal verdeeld worden tussen Joego slavië. Zwitserland, België Neder land en Finland, zo meldt A.P. Het weer Tot Zaterdagavond: Koude nacht met tegen de ochtend vorming van mistbanken. Morgen overdag: En kele overdrijvende wolkenvelden en ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Veranderlijke wind. 4 Oct Zon op 6.44 uur. onder 1813 uur Maan onder 11 48 uur, op 20.01 u. Waterstanden Rotterdams le Uj 6.M uur, 2e tfj 18.57 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1