DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Han van Meegeren-mysterie komt tot een oplossing Comintern weer opgericht Alleen productie-verhoging kan ons land redden De Gaulle waarschuwt voor communistisch gevaar In spanning wacht de kunstwereld op 29 October, de dag van zijn proces Wat hem ten laste wordt gelegd Was het onderzoek onvoldoende Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 6 October 1947 Nr. 764 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER TT ET proces tegen Han van Meegeren, dat vele malen reeds is aange- kondigd en weer uitgesteld, zal nu definitief op Wóensdag 29 Octo ber voor de Amsterdamse Arrondissementsrechtbank een aanvang ne men. Twintig getuigen, waaronder vooraanstaande schilderijenexperts, kopers van de betreffende schilderijen en personen, die hun bemidde ling hebben verleend bij de verkoop, zijn gedagvaard. Van Meegeren wordt in eerste instantie (art. 326 wetboek van Strafrecht) oplichting ten laste ge legd „ten aanzien van verschillende door hem vervaardigde schilderijen, die hfj valselijk heeft gesigneerd met de naam Verimer of Pieter de Hooch." Een overtreder van dit artikel kan veroordeeld worden tot een maximale gevangenisstraf van drie jaren. Subsidiair kan de kunstschilder (art. 326bis) tot een gcvanucnisstraf van twee jaren of ccn Geldboete van ten hoogste t 5000 worden ver oordeeld wegens het „opzettelijk een werk van letterkunde, weten schap, kunst of nijverheid, waarbij of waarin valselijk enige raam of enig teken is geplaatst of vervalst, verkopen, te koip aanbieden, afle veren, ten verkoop in voorraad Ge ven of binnen het Rijk in Europa invoeren als ware dit werk van de hand van diegene, wiens naam of teken daarop valselijk is aange bracht". Het vooronderzoek Zo nadert één van de meest sen sationele affaires in de geschiede nis der kunstvervalsing haar hoog tepunt. Air. Wiarda, de rechter-cóm- missaris heeft over het onder zoek opgemerkt: het merk waardige van de zaak Van Meegeren is. dat wij niet bewij zen moeten verzamelen tegen een „ontkennende" verdachte, doch moeten nagaan of een af gelegde bekentenis juist is. Of de Vermccr's en Pieter de Hooch's inderdaad door Van Mee geren zijn geschilderd of niet. Onder controle heeft men Van Meegeren in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat hij tot het schep pen van een kunstwerk als de Em maüsgangers a la Vermeer in staat is. In het begin van dit jaar heeft een internationale commissie van vijf experts in het laboratorium van het ministerie van Justitie een na tuurwetenschappelijk onderzoek in gesteld. dat ten doel had vast te stellen of.de schilderijen inderdaad uit de 17e eeuw stamden en indien niet, te bepalen of de vervalsing door Han van Meegeren is Gepleegd. De resultaten van dit onderzoek werden geheim gehouden, maar uit de verklaring van de Belgische voorzitter „dat zich in de loop van het onderzoek geen verrassingen hebben voorgedaan en uit de ten lastelegging van de Amsterdamse rechtbank, kan men geredelijk op maken. dat Han van Meegeren zijn wraaklustig nlan: de kunstwereld, met name de experts en de critici, in een alleronaangenaamste impasse te brengen, met niet gering succes bekroond heeft gezien". Aesthctischc vragen Al zal men zich op 28 October uiteraard uitsluitend «bezig houden met de juridische zijde van de ver valsing, het strafbare feit, het lijdt geen twijfel of de \ele acsthctische vragen, die de zaak Van Meegeren binnen cn buiten de crenzen heeft opgeworpen, zullen, vooral bij het verhoor der getuigen een belangrij ke rol spelen. Tevens zal dit proces een licht kunnen werpen op Van Meegeren's politieke gezindheid, waarover de meningen zeer uiteen lopen. Zoals bekend, werd hij kort na de bevrijding als collaborateur opgepakt, omdat hij een „Vermeer", een kunstwerk dus van grote waar de. aan Goering zou hebben ver kocht. Om zijn vrijheid te herkrij gen gaf hij zijn geheim prijs, cn hiermee was een schildcrijcnzwcn- del van ongekend formaat aan het rollen geraakt. Niet alleen door de omvang van de vervalsing 6 Vermeer's en 2 Pieter de Hooch's voor een vermoe delijke waarde van ruim zeven mil- lioen gulden werd de kunstwe reld en het publiek in grote op schudding gebracht. Het feit, dat verschillende prominente kunstkenners cn experts, zoals dr. Bredius, dr. de Wildt, prof. van Thiencn. dr. Hanncma, A. M. Hammacher de hoogste lof hebben gezon gen van dc Emmaüsgangers (het belangrijkste kunsthistori sche evenement van dc laatste jaren prof. van Thienen) cn geen moment enige twijfel heb ben geuit over dc echtheid cr- Henriëtte Roland Holst j ernstig gewond De dichteres Henriëtte Roland Holst —Van der Schalk heeft in haar wo ning te Zundert een lelijke val ge maakt. Zij struikelde over een drem pel en brak haar heupbeen. Dr. A. _e__. oert uit Zundert. heeft haar ue weert uit Zundert. heelt naar eerst naar het Diaconessenhuis te ?re?al?ten vervoeren, maar later u i v haar voor een verdere be handeling naar het prinsengracht- e Amsterdam laten over brengen. van. heeft de kunstcritiek op haar grondvesten doen schud den. Heftige polemieken werden ge voerd rond het geval Van Meege ren; men noemde hem: een ordi naire bedrieger een talentloze imi tator, 'n artistieke Tijl Uylcnspie- gel. een ongekend genie. Ondanks zijn bekentenis wilde men hem niet geloven, ook niet, toen in zijn villa te Nice bewijs stukken werden gevonden: de witte porseleinen kruik, de tinnen borden en dc wijnglazen, die op de Ver meer's zijn te zien en tenslotte een paneel met voorstudies voor dc Emmaüsgangers en een stuk van het originele doek ervan. Zij. die de moed hadden hun eer tijds gevormd oordeel te herzien, raakten in een benauwende doolhof van twijfel en gevestigde opinie. Was ik eerlijk ontroerd door de schoonheid van de Emmaüsgan gers, zo vroegen zij zich af, of bewonderde ik het werk, bewust of onbewust geïmponeerd door de naam Vermeer? En in onmiddellijk verband hiermee: als dit geen echte Vermeer is, zal daarom de maker geen kunstenaar mogen heten, maar alleen een weergaloos knappe stijl-fabrikant? V3n Meegeren maakte naam De zaak Van Meégcren verdrong het wereldnieuws uit dc publieke belangstelling, men debatteerde in dc pers, de radi'o, op straat, jn café's. Boeken werden geschreven, lamentabel slechte zoals „Em- maüs" van Marie Louise Doudart de La Gree en wetenschappelijk verantwoorde door kunsthistorici. Van Mecgercn's verleden werd uitgeplozen; zijn debacle in de Haagse artistieke wereld, toen hij werd afgewezen als voorzitter van Dc Haagse Kunstkring. Zijn zeer middelmatige „echte werk". Op zijn persoonlijkheid bouwde men wan kele stellingen die de „ware toc- IIAN VAN MEEGEREN Ongekend genie of talentloze imitator? dracht" van deze kolossale verval singen zouden staven. Men herin nerde zich, hoe hij bij wijze van grap'het conterfeitscl van een Haag se letterkundige in de stijl van Trans Hals op het doek wierp. Op een compliment over deze rake imi taties, antwoordde hij: Geen won der, ik ken Frans Hals door en door. Ik heb immers De Lachende Cavalier geschilderd! Kortom, de naam Van Meegeren bereikte in een minimum van tyd een bekendheid, waar ds streber zelf zo vele jaren tevergeefs voor had gp\ochten. Nieuwe opdrachten en bestellingen kwamen in zo'n gro te getale binnen, dat de schilder geen werk meer kon aannemen; de prjjzen stegen tot het vijfvoudige, van wat hjj roeger had kunnen be dingen. Er werden „valse" Van Mecge rcn's in omloop gebracht. Van Ame rika kwam het aanbod om over te komen en daar voor een enorm be drag onder eigen naam portretten tc schilderen in 17e eeuwsc stijl. En hii dit alles vroeg men zich af, hoe Van xMeegeren zijn Ver mccr's cn Pieter de Hooch's heeft weten te spuien. Of cr niets scheef is in de aankooppolitiek van open bare instellingen en particuliere verzamelaars, die millioenen hebben besteed zonder dc herkomst van de kunstwerken .nauwgezet na te gaan. Op deze en talrijke andere vra gen zal het proces ccn antwoord moeten geven. Nederlands schip zonk op de Garonne Bemanning gered Ter hoogte van Bordeaux op de Garonne is het Franse stoomschip „Dornay" tengevolge van de mist in aanvaring gekomen met het Neder landse schip „Walenburg". De „Wa lenburg" is gezonken, doch er zijn geen slachtoffers te betreuren. De 12 leden van de bemanning konden worden gered. Gaat de K.L.M. weer via India vliegen? De regering van India heeft in beginsel besloten het verbod voor Nederlandse K.L.M. vliegtuigen, in India te landen, op te heffen. Een woordvoerder van de Indi sche regering gaf als verklaring van de wijziging in India's poli tiek de actieve belangstelling van de U.N.O. in het Indonesische geschil. Enige arrestaties bij verkeers-inspectie Op last van de officier van Justi tie heeft de politie in Arnhem en Nymcgcn enige arrestaties verricht by de Rijksverkccrs-inspcctie. Enke le ambtenaren zouden onregelmatig heden hebben gepleegd. In het uitge breide onderzoek is ook de prysbe- heersing gemengd. VS-waarnemers maakten noodlanding op Java Nederlandse militairen vastgehouden Een Beechcraft-vlietuig met Ame rikaanse militaire waarnemers heeft op Java. in Republikeins gebied een noodlanding moeten maken, nadat het toestel in een storm, met benzi negebrek te kampen kreeg. Nederlandse vliegtuigen hebben per parachute brandstof uitgewor pen. waarna de Beechcraft weer is opgestegen cn naar Batavia terug gevlogen is. echter met achterlating van drie Nederlandse militairen, die zich aan boord bevonden, cn die geen toestemming van de Republikeinen kregen om weer te vertrekken. Het zijn de majoor Van der Ham. ser geant-majoor Van der Kalken en een soldaat, waarvan de naam niet be kend is. Een der Amerikanen, de ma rine-officier Mccallum is eveneens achter gebleven, daar hij zich per soonlijk verantwoordelijk achtte voor de veiligheid der Nederlanders. De Amerikaanse consul-generaal Walter Footc heeft een radio-bood schap gericht tot Soekarno en Sjari- foeddin, waarin hij op hen een per soonlijk beroep doet de Nederlandse militairen te doen terugkeren. Prof. Planck overleden Uit Hamburg wordt het overlijden gemeld van Max Planck, voormalig hoogleraar aan diverse Duitse univer siteiten. Planck is negen-cn-tachtig jaar oud geworden. Hij Is verscheidene we ken ziek geweest en werd gedurende die tijd verpleegd ln een sanatorium te Göttingen. GERICHT TEGEN „AMERIKAANSE EXPANSIE Verscholen achter het ijzeren gordijn hebben afgevaardigden van negen com' munistischc partijen in Europa (die van Jocgo-Slavic, Bulgarije, Roemenie, Hon- garijc, Polen, dc Sovjet-Unie, Frankrijk, Tsjccho-Slowakijc cn Italic) kans gezien om in alle stilte, onopgemerkt ccn congres tc houden. Op dit congres, is besloten ccn Inlichtingenbureau tc stichten, dat tot taak heeft dc activiteit der verschillende communistische partijen tc coördineren. Het kan dus worden beschouwd als dc eerste internationale organisatie sedert de ontbinding van dc communistische internationale in Juni 1943. Om dc veertien dagen zal dit Bureau ccn communiqué uitgeven. De communistische loiders in Enge land zijn er wel een beetje van ge schrokken. Het is allemaal zo zonder hen afgesproken.'Niettemin achten zij de oprichting van dit „Inlichtingenbu reau" voor de partij het grootste nieuws sedert de ontbinding van dc Komintern in 1943. Men diene echter niet te vergeten, dat voor dc oorlog bij de Komintern communistische partijen uit zestig landen waren aangesloten. In Engeland wijst men cr verder op dat de deelneming van de Italiaanse cn Franse communistische partijen aan de nieuwe stichting de opheffing van haar politieke zelfstandigheid betekent. Crossman. dc bekende „rebel in de Labour-partij", constateerde, dat thans het laatste excuus voor het niet ten uit voer leggen van dc aaneensluiting der Westerse socialistische partijen was weggevallen. De eertijds beroemde, nu beruchte Emmaüsgangers uit het Museum Boym ans. Volgens een eenstemmig aangenomen verklaring omtrent dc internationale toe stand. gisteren voor het eerst gepubli ceerd door hot Franse Communistische blad .l'Humanité". is er nieuwe rang schikking nodig van de fundamentele politieke krachten na de oorlog. ..Aan de <*ric_ zijde staat de poli tiek der Sow jet-Unie cn der an dere democratische landen, aan de andere zifdc de politiek der V.S. cn Engeland. Aangezien de Sowjet-Unic cn de nieuwe democratieën een obstakel voor dc verwerkelijking van de im perialistische plannen zijn gewor den. is cr een kruistocht tegen hen georganiseerd, welke vergezeld gaat van bedreigingen met ccn nieuwe oorlog. Het plan-Marshall is slechts -het Europese facet van de politiek van expansie, die de V.S. in alle delen der wereld nastreven. Het anti-imperialistische kamp moet zich daarom verenigen. Het Russische officiële blad de Praw- da. legt cr nog een schepje op en schrijft; Een bijzondere plaats in het imperialistische „Arsenaal" nemen de socialisten van de rechtervleugel in. Ramadier en Blum in Frankrijk, Attlce cn Bcvin in Engeland. Schumacher in Duitsland. Renner in Oostenrijk en Sa- ragat in Italië worden beschuldigd van „verraderlijk leiderschap", en onderwor penheid aan het Amerikaanse imperia lisme. En dan wordt er nog in de resolutie opgemerkt dat de crisis, waarin het kapitalisme zich bevindt, voortdurend in omvang toeneemt, terwijl de kracht van socialisme en democratie steeds groter wordt... Reactie Dit is practisch een politieke oor logsverklaring aan de Verenigde Sta ten." zeiden Amerikaanse regeringsper sonen in Washington. Vijftig millioen dollar voor Frankrijk Het departement van buitenland se zaken der USA zal de komende veertien dagen een plan ontwerpen, Frankrijk onmiddellijk te helpen met 50.000.000 dollars. Voorts heeft president Truman een kabinetszitting van een uur bij gewoond, waarbij plannen voor de hulp aan Europa op het gebied van voeding enz. zijn besproken. De vijftig millioen dollar worden niet afgetrokken van de 93 millioen dollars, die Frankrijk ontvangt van het door de Duitsers geroofde goud. In alle eenvoud is Zaterdagmor gen de Nederlandse walvisvaarder „Willem Barendsz" onder gezag voerder kapt. Klaas Visser, voor de tweede maal uitgevaren naar de antarctische gebieden. Congres P.v.d.A. concludeert: „PRIJSOVERTREDINGEN GROTER KWAAD DAN FIETSEN STELEN" Het economisch congres van de Party van de Arbeid, dat Vrijdag en Zaterdag in Amsterdam is gehouden, kwam tot de conclusie, dat blij vend herstel van de Nederlandse welvaart alleen mogelijk is door ver groting van de productie. Dit moet geschieden door inschakeling van meer arbeidskrachten voor productieve doeleinden, vergroting van de prestaties, verbetering van het productie-apparaat door meer investe ringen en door rationalisatie van de distributie, de landbouw, het ver keer en de industrie. Verlaging van de kostprijzen, mogelijk gemaakt door verhoogde arbeidsproductiviteit, moet aanleiding zijn tot verlaging van de winsten, van de consumentenprijzen en de overheidslasten. Eco nomische medezeggenschap der arbeiders moet in uitzicht worden ge steld. Deze conclusies zijn vooral ge trokken uit de bijna twee uur lange inleiding, welke het Tweede Ka merlid drs. G. M. Nederhorst Zater dag hield. Deze legde er scherp de nadruk op dat onze, in verhouding tot vele andere landen, vrij welva rende toestand slechts een schijn welvaart is. „Wrj moeten ons spie gelen aan Engeland en de die gen bij hun ware naam durver, noe men", zei hij. „Onze regeringspolitiek geeft geen antwoord op de vragen van de toekomst, zij is er slechts één van de korte ter mijn. Het kernpunt van onze gehele politiek zou moeten zijn de vraag, of er in de naaste toekomst sprake van socialis tische politiek zal zijn", zei spreker. Nog te hoge winsten Drs. Nederhorst schilderde daar na uitvoerig de economische toe stand van ons land en de verhou ding tot andere landen. H\j conclu deerde uit zijn vrjj pessimistische beschouwingen, dat het gros van ons volk dc ernst van de toestand blijkbaar niet aanvaarden wil. „Als wij op de arbeiders een beroep doen tot grotere inspanning antwoorden zij: „Er worden nog steeds grote winsten gemaakt, zorgt er eerst voor dat deze in de schatkist vloeien". Drs. Nederhorst bleek dan ook van mening dat een andere in komstenverdeling dringend nood zakelijk is. De loonstop ^an niet worden losgemaakt van de belofte, dat drastische prijsverlagingen tot stand zouden worden gebracht. Ondanks tal van verbeteringen, de kinderbyslagregeling, de vermindering der loonbelasting, zijn er toch spanningen geble ven tussen lonen en prijzen, die ondraaglijk zijn. Dit heeft een gevoel van wrevel en ontevre denheid gekweekt. Scherpe contröle op het naleven van de prjjsvoorschriften is dan ook hard nodig. Hierbij moeten dan ook de arbeiders ingeschakeld worden. ,,De rechterlijke macht moet leren inzien dat het stelen van een fiets maatschappelijk gezien een kleiner kwaad is dan de prysovertredin- gen", zei drs. Nederhorst. Hij legde er ten slotte de nadruk op dat ons land momenteel een ge controleerde, geen geleide economie heeft, belast met een overmaat van regeringsbureaux. Wil men iets werkelijk duurzaams bereiken dan moet de sociale structuur totaal ge wijzigd worden. Plan-Marshall De minister van Verkeer, ir. H Vos, hield Vrijdagavond een inlei ding over het plan-Marshall. Als antwoord op de vraag, of de Ver enigde Staten door dit plan invloed willen uitoefenen op de Europese politiek, antwoordde ir. Vos: „Als de Verenigde Staten met hrtt Marshall-plan zouden beogen de toenemende drang naar socialisatie van de productiemiddelen, welke in Europa steeds sterker begint te le ven, tegen te gaan, dan zou dit in druisen tegen onze democratische levensovertuiging. De ook door de Amerikanen begeerde democratie drsG. M. NEDERHORST is slechts te handhaven als zy uit groeit tot een socialistische demo cratie". Ir. Vos legde er de nadruk op er geen bezwaar tegen te hebben als de Amerikanen van ons vergen dat Europa meer een economische een heid moet worden. Hij achtte een dergelijke ontwikkeling te liggen in de lijn van iedere socialistische po litiek. Bij dé groei naar een econo mische Europese Unie kan Benelux fils voorbeeld goede diensten bewij zen. Het merkwaardige van het plan- Marshall vond ir. Vos ook, dat een land, dat ons altijd als het meest kapitalistische wordt voorgesteld. Europa credicten wil verlenen om... los te komen van Amerikaanse im port. De V.S draaien, volgens ir Vos hierdoor zeker hun export van kolen en staal zelf de nek om. FRANKRIJK STAAT VOOR FINANCIËLE EN SOCIALE CATASTROPHE Generaal de Gaulle heeft met het oog op de komende gemeenteraads verkiezingen voor de Rassemblement du Pcuple Frangals Zondagmld* dag in het bos van Vincennes voor naar schatting honderd en vijftig duizend Parijzenaars een somber beeld opgehangen van de toestand, waarin Frankrijk momenteel verkeert. „Het land siddert aan de rand van een financiële en sociale afgrond en wordt van buitenaf bedreigd door de compacte massa van twee derde deel van Europa, onder recht streekse leiding van de Sowjet-dictatuur, die voortdurend naar het Westen opdringt". Hij wees op de noodzakelijkheid van een grondwets herziening en becritisccrde scherp dc zijns inziens te grote overheids bemoeiing. Zjjn redo wordt de belangrijksto in z\jn politieke loopbaan tot heden genoemd. Frankrijk moet weer de leiding nemen in West* Europa, was het slot van zijn pukkend betoog. De Gaulle was in zijn beschuldi gingen aan het adres van de Franse communisten nog duidelijker dan bij voorgaande gelegenheden. Hij noem de hen altijd in alles ondergeschikt aan de dictators van het Oosten. „Er is geen vrije burger in de wereld, die het besluit van dc Verenigde Sta ten niet toejuicht hun macht te ge bruiken als tegenwicht voor de am bities van de Sowjets." Frankrijk leeft boven zijn stand. De uitgaven moeten met ruim een derde verminderd worden. Alle Fransen moeten zich verenigen het land te be vrijden uit de onvruchtbare greep der partijen. Hij waarschuwde er voor, dat indien het land blijft in de toe stand van materiële en morele crisis, het spoedig niets meer zal zijn dan een gebroken stuk speelgoed in de handen van buitenlandse concurren ten. Frankrijk produceert niet voldoen de, omdat zijn activiteit wordt ge remd door te grote overheidsbemoei ing. De enige manier Frankrijk uit de atmosfeer van onverschilligheid en zedenverval te redden is de vestiging van een nieuw gezag, dat onpartijdig is en de wet zonder zwakheid toe past. De communisten in Frankrijk dringen zich overal in en stichten ver warring. Nog niet te laat Het is nog niet te Iaat om te handelen. Frankrijk is nog niet in een stadium gekomen, dat zijn lot alleen maar afhangt van het resultaat van de wedijver tusst# anderen. Het moet in West- Europa de leiding nemen bij het herstel van wederopbouw en vrede. Op die wijze zou Frankrijk zijn be langen, vooral met betrekking tot Duitsland, kunnen verdedigen. Het nationaal besef is reeds bezig te ont waken en de meeste Fransen zien in wat hen te doen staat. Het komt echter op daden aan degenen te ver slaan, die# met verheven spot en ver bazingwekkende onbeschaamdheid zich opwerpen als de voorvechters voor democratie en onafhankelijkheid. De gemeenteraadsverkiezingen, zo besloot de generaal, geven het volk een kans te laten zien, dat het weet waarom het gaat. Ik ben er van over tuigd dat Frankrijk tenslotte de juiste weg zal kiezen, maar Iaat het niet te lang wachten, want alles gaat snel in deze eeuw. Het heeft aan pogingen de bijeen komst in het bos van Vincennes te verhinderen niet ontbroken. Verschil lende wegen waren de nacht tevoren met spijkers bestrooid. Zonk Zegering Hadders Fel pleidooi van mr. Lind De Amsterdamse advocaat mr. C H. Lind heeft in een fel pleidooi de verschuldiging van hulpverlening aan de vijand ontzenuwd, waarvoor zijn cliënt, het Eerste Kamerlid R. Zegering Hadders. vorige week voor het Bijzonder Gerechtshof te Assen terecht stond. Volgens mr. Lind had de advocaat fiscaal eerst een grondige instructie moeten instellen naar de aanvaard baarheid der feiten, voor hij de heer Zegering Hadders voor het gerecht daagde. De beklaagde is namelijk zeer kwetsbaar, omdat hij in 's lands politiek een belangrijke rol speelt. „Er is geen sprake van", zei mr. Lind. „dat mijn cliënt de Engelse piloot aan opsporing zou hebben blootgesteld, omdat de man reeds in Duitse gevangen schap verkeerde en onmiddellijk na zijn val was geregistreerd. Het doet er weinig toe of hij in een ziekenhuis of in een kamp was". Mr. Lind, die tevens als verdedi ger optrad van zuster Molenaar, di rectrice van het Emmense Diacones senhuis. waar de piloot verpleegd werd, vroeg zich af waarom naar haar geestvermogens een onderzoek moet \vorden ingesteld. „Mocht dit geschieden. dan betekent dit het einde van haar carrière", riep mr. Lind uit. Soekarno roept op tot verder verzet In een boodschap aan de Republi keinse strijdkrachten, bij gelegen heid van dc tweede verjaardag van de oprichting van het Republikein se leger, heeft president Soekarno een beroep gedaan op alle militairen om voort te gaan met het verzet ..te gen de imperialistische en koloniale oorlog van de Nederlanders". Slechts terloops zinspeelde Soekarno op de aanstaande onderhandelingen en Verklaarde- „Toen wij on vier Augustus j 1. de order tot hel sta ken van de vijandelijkheden uit vaardigden. hebben wij de weg tot nieuwe onderhandelingen geopend." Generaal de Gaulle sprak voor honderd en vijftig duizend Pa- rijzenaars. Na zijn rede werd enthousiast de Marseillaise gezongen. Prins Bernhard reikte onderscheidingen uit Vijf militaire .Willems orden Hedenmorgen heeft prins Bern* hard in de Burgerzaal van het Ko ninklijk Paleis in Amsterdam aan een groot aantal militairen en zee lieden onderscheidingen uitgereikt. Tot ridders 4e klasse der militaire Willemsorde zijn benoemd: Koninklijke Marine: luit. t. zee le klasse J. F. van Duim; kap. ma riniers A. F. van Velscn; tijd. korp. mariniers oorlogsvr. A. Hoeben. Koninklijke landmacht: H. Mul der. tijd. res. It. kol. inf., Utrecht; C. F. Overhoff, tijd. res. It. kol. inf., Breukelen. Met de bronzen leeuw zijn begif tigd: Koninklijke Landmacht: G. C. Th. de Bot. res. le It. inf., Roosendaal; M. L. Falkenburg, tijd. res. kapt. inf. Den Haag: J. Y. Grolle, dpi. korp. genie, Dordrecht; J. H. van Haaf- ten, dpi. sergt., Den Haag; S. Hei den. dpi. korp. genie. Rotterdam: J. van Rhijn, tijd. lt. kol. inf. Breda; J. G. Geval, dpi. sold genie. Pijn- acker; A. van Groen, dpi. sold, inf., Amsterdam: J. Kalf, dpi. korp. ge nie, Den Haag. Overzeese Gebiedsdelen: de off. v, gezondh. le klasse KNIL, dr. J. P, van der Schroeff; de res. le luit. in* fanterie KNIL, C. J. Overweel; de insp. van pol. lc klasse bij de alg. politie Ned. Indie, C. B. Goossens. Koninklijke Marine: tijd. luit. koL mariniers J, G. M Nass. Bronzen krius (3e maal): off. ma- rinestoomvaartd. le klasse P. C. Kiepe. Bronzen kruis (ten tweede male)t off. van de marinestoomvaartd. le klasse ir. T. A. Vos; maj.-mach. D. A. van Duyn, maj-monteur H. M. C. Terhaar, maj.-monteur A. L. M. den Haan. maj.torpedom. J. J. W. Bom, serg.-mach. C. Peters, serg. telegra fist S. J. J. van Houcke. kwartierm. H. M. Eberwijn, korp.-mont. P. Klein- schmidt, korp.-mach. C. J. Zut, kor- por.-konstabel J. Heymans. Verder reikte prins Bernhard een groot aantal bronzen kruisen, krui sen van verdienste en médailles voor menslievend hulpbetoon uit. De lijst van hen. die daarmee begif tigd werden, zullen wij morgen in haar geheel publiceren. Nieuwe verkiezingen in Hongarije gevraagd De Hongaarse sociaal-demo craten. de onafhankelijke par tij van Pfeiffer en de (katho lieke) Democratische Volks partij van Barankovic hebben onafhankelijk van elkaar verzocht dat de laatste ver kiezingen ongeldig zullen worden verklaard. Het Hongaarse kabinet heeft besloten Ferenc Nagy. voormalig eerste-minister cn leider van do Kleine-Boeren-partij. en Deszo Sul.vok. voormalig leider van de Vrijheidspartij, de burgerrechten te ontnemen. Bela Varga. oud voorzitter van de Nationale Ver gadering. die naar Oostenrijk ia uitgeweken, is teruggeroepen. Zaterdag werd te Leeds eert rugby landenwedstrijd Engeland- N\v Zeeland gespeeld welke in een 11—10 overwinning voor do Engelsen eindigde. Het weer Tot Dinsdagavond: Meer bewol king. doch vrywel droog weer. 's Nachts plaatselijk vorming van nevel of mist en minder koud. Mor gen overdag: Minder warm, veran- I derlijke wind. 16 Oft Zon o,i 6 47 uur, onder 18 03 uur Maan onder 14 26 uur. op 2126 tj. Waterstanden Rotterdam: lo til 8 05 uur, 2e tij 20.33 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1