Wet op het regentschap ingediend Prins Bernhard reikte vele onderscheidingen uit Status van West-Java komt op 12 October ter sprake Somber perspectief AANVAARDINGPLAN-MARSHALL VERGEMAKKELIJKT DAGBLAD VOOR AMERSFOOÜT Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 7 October 1947 Nr. 765 6e jaargang r Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf.'redactle 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER J „MOGEN HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN SPOEDIG TOT HET VERLEDEN BEHOREN-' Bij de Tweede Kamer is thans.ingediend het wetsontwerp met betrekking tot het tijdelijk overdragen van de Koninklijke Macht door de Koningin. Het bevat twee artikelen: Artikel 1 luidt: Wanneer Onze gezondheid naar Ons oordeel daartoe aanleiding geeft, leggen wij de uitoefening van het Koninklijk Gezag tijdelijk neer; Wü bepalen het tijdstip, waarop Wij krachtens het eerste lid van dit artikel de uitoefening van het Koninklijk Gezag neerleggen, alsmede het tijdstip, waarop Wij deze zullen hervatten; De in het tweede lid bedoelde tijdstippen worden bekend gemaakt door plaatsing van Onze desbetreffende besluiten in het Staatsblad. Artikel 2 luidt: Voor de gevallen, waarin wij krachtens artikel 1 de uitoefening van het Koninklijk Gezag tijdelijk neerleggen, wordt mits deze Onze beminde dochter prinses Juliana der Nederlanden tot regentes van het Koninklijk benoemd. 1. 2. 3. Het wetsontwerp is vergezeld van de volgende, toelichting: De Koningin ziet zich genoopt te bevorderen, dat Haar de mogelijk heid wordt geboden om, wanneer Haar gezondheid daartoe naar haar oordeel aanleiding geeft, door het nemen van rust herstel van gezond heid te zoeken en zich alsdan tijde lijk ontheven tc weten van de zor gen voor de zaken van de staat. Het wctsontwern heeft de strek king te dien einde toepassing te geven aan artikel 43 der Grondwet Daardoor zal de Koningin in de gelegenheid worden gesteld, naar gelang de omstandigheden naar Haar oordeel daartoe aanleiding mochten geven, de uitoefening van het Koninklijk Gezag tijdelijk neer te leggen. Het ontwerp, dat volgens even genoemd artikel mede in de benoe ming van een regent dient tc voor zien. beoogt prinses Juliana in die gevallen met deze hoge waardig heid te bekleden. Het is de vurige wens, dat de omstandigheden, welke tot indie ning van het ontwerp leiden, spoe dig tot het verleden zullen mogen behoren. Honger eist zivaarcler tol dan enig oorlogsjaar Sir John Boyd Orr, de directeur- generaal van de organisatie voor voedselvoorziening cn landbouw (F AO), heeft in de economische com missie van de UNO verklaard, dat er in Europa en Azië de komende 12 maanden meer mensen van de honger en zijn gevolgen zullen ster ven dan door gevechten en bombar dementen in enig jaar van de oorlog gevallen zijn. Hij zeide. dat de voedselschaarste nog vele jaren zou aanhouden, wat de landen de gelegenheid bood zich minder bezig te houden met de poli tieke problemen, die strijd en mis verstand verwekken en meer met de tastbare problemen, waarover geen misverstand kan bestaan. Rekening houdende met de ver wachte toename van de wereldbe volking zeide sir John. dat de we reldvoedselproductie in de komende 25 jaar met 110 zal moeten worden verhoogd. MOSKOU ACCOORD MET UITSTEL Ook plaatsvervangers beginnen later De Sovjet-Unie heeft 25 Novem ber als begindatum voor de confe. rentie van ministers van buitenland se zaken der Grote Vier te Londen aanvaard. Dit heeft de Sovjetregering mede gedeeld aan de Franse regering. Ook heeft de Sovjet-Unie geen be zwaar tegen uitstel van de confe rentie der plaatsvervangers. Als be gindatum prefereert zij 6 Novem ber. Centraal bestuur voor Westelijke zone? De Verenigde Staten zullen op de Engels-Amerikaanse conferentie over de Westelijke zóne van Duits land, die Woensdag te Washington zal beginnen, waarschijnlijk voor stellen indienen een geheel gecen traliseerd bestuur van de Zóne in te stellen. Engeland zou in het vervolg slechts twintig procent van de be- zettingskosten der Engels-Ameri kaanse zóne willen betalen, terwijl de Verenigde Staten de resterende tachtig procent in dollars zouden moeten betalen. Gevangen militairen vrijgelaten De republikeinse regering heeft besloten de drie Nederlandse mili tairen. die gevangen werden geno men, nadat een Amerikaans vlieg tuig, waarin zi] tezamen met Ameri kaanse waarnemers werden ver voerd, een noodlanding had ge maakt, vrij-te laten. Een gewonde in Indonesië De Nederlandse verliezen in In* donesië bedroegen op 6 October een gewonde, aldus deelt het Nederland se legercommuniqué van die datum mede. Vrouw van millionnair beroofd Drama in New-York Een gewapende bandiet, heeft de vróuw van een millionnair 'mrs. Sari Gabor Hilton te New York aan een stoel vastgebonden, na haar beroofd te hebben van diamanten en juwelen ter waarde van 1S7.500. Hij kwam het huis binnen onder voorwendsel de te lefoon te moeten repareren. Toen hem verteld werd. dat de tele foon normaal werkte, trok hii zijn revolver en dwong mevrouw Hil ton haar juwelen af te staan. „Koehandel" in de U.N.O. Wisjinsky. de Russische afgevaar digde heeft in de politieke commis sie der U N.O. met betrekking tot het Amerikaanse compromis-voorstel de beschuldigingen tegen Joegosla vië, Albanië en Bulgarije fc laten varenmits deze landen zich bereid verklaarden samen te werken met de commissie van onderzoek, de Amerikaanse afgevaardigde Herschel Johnson toegeroepen: ,.U moet be grijpen, dat er heiliger dingen zijn, dan dit soort koehandel". Canada. Uruguay en Nederland steunden het Amerikaanse voorstel. Opnieuw over de Oceaan zonder piloot Hedenmorgen vroeg vertrok de Amerikaanse skymaster „Robert 1?. Lee" uit Engeland, voor de retour vlucht over de Atlantische Oceaan zonder piloot. De machine startte perfect zonder een mensenhand aan c!e stuurinrichting, voor de reis naar Newfoundland. Het vliegtuig had dezelfde passagiers en nood-beman ning aan boord als op de heenreis. De stoffelijke overschotten van 56.0') Amerikaanse soldaten, die in Europa zijn gesneuveld worden overgebracht naar Amerika. Boven staande foto geeft een overzicht van de stoet, op het ogenblik, dat deze door Antwerpen trekt. Washington noemt heroprichting Komintern oorlogsverklaring aan Amerika Op het besluit van de negen Europese communistische partijen tot heroprichting van een communistische internationale hebben officieuze kringen in Washington de mening te kennen gegeven, dat de proclamatie van Belgrado de aanvaarding van het plan- Marshall door het Congres zal vergemakkelijken. Men acht te Washington de proclamatie een oorlogsverklaring aan de Amerikaanse politiek jegens Europa en verwacht een verslechtering in de Amerikaans-Sowjetrussische betrekkingen. In sommige UNO-kringen te Lake Success sprak men van „een Sowjetrussische stap tegen de V.S.". De Franse socialistische partij laakt de Sowjet-Unie wegens haar houding, die ..te kennen geeft dat een conflict tussen Oost cn West on vermijdelijk v> ca die de communis tische partijen in de andere landen verder aan zich onderwerpt. Een dergelijk geluid laat de Manchester Guardian in zijn commentaar horen. Dit Engelse liberale blad schrijft, dat de vredeskansen in Europa door de heroprichting van dc Komintern niet verbeterd zijn „Een directe slag, aan de UNO toe gebracht", zo wordt de proclamatie van Belgrado betiteld door Le Mon de, het Panjse blad. dat dikwijls de mening van de Quai d'Orsay weer geeft. Le Monde vraagt zich af, of een internationale organisatie be doeld is kennelijk de UNO wel reden van bestaan heeft, als een van haar belangrijkste leden plus zijn volgelingen verkondigen dat er „twee kampen in de wereld zijn". Zilliacus, het bekende Britse par lementslid uit de linkervleugel der Labourparty, vertoeft momenteel in Joegoslavië. Hij heeft gezegd, dat de verklaring van de communisten, waar zij de Labourparty en de com munisten en de Franse socialisten aanvalt, „een niet ongetrouw" beeld geeft van dc huidige toestand. De politiek van de Britse Labourleiders, zei hij. heeft de socialistische partijen in Europa, die naar de raad van La bour hebben geluisterd, nagenoeg vernietigd. Hij hoopte dat de op richting van de nieuwe Komintern de massa der Britse arbeiders door dringen zou van de noodzakelijkheid van internationale eenheid op poli tieke grondslag. Om tijdens de huwelijksplech tigheden van Prinses Elisabeth van Engeland ^alles een veilig verloop te verzekeren, worden de paarden van de trouwkoet sen nu reeds aan het geluid van muziekinstrumenten gewend. In de Kon. stallen luisteren de paarden naar een gramophoon, die luidklinkende fanfares etc. ten gehore brengt. Hieronder volgt de lijst van mili tairen en soldaten, aan wie prins Bernhard gisteren in de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis in Am sterdam het bronzen kruis, het kruis van verdienste of de médaille voor menslievend hulpbetoon uitreikte. Bronzen kruis Koninklijke Marine. Luit. ter zee le klasse kmr. A Wolters; Luit. ter zee le klasse kmr. W. p. A. Ditmar; Maj. mariniers kmr. W. A. van Heuven; Off. van de marinestoomvaart 2e klasse D. H. Pluim Mentz; Serg.-maj. mariniers T. C. Karstanje; de bootslied. J. Glas en M. Velleman; Serg. torpedomaker H. van der Ende; Serg. telegrafist R. J. C. de Bruin; Serg. machinist J. Kummu; Serg. tor£>edomaker W. Snel; Serg. vliegtuigmaker G. A. v. Schooten; Serg. torpedomaker F. La- maire; Serg. machinist R. G. Snij ders; de kwartiermeesters A. Jon- gejan. W. J. Mijnes; de korps, machi nist S. Spruyt, J. H. Hendriks, N. Visser; Korp. seiner P. M. F. Oetel- mans; de matrozen le klasse H. We ver, W. Verweij. F. Kampwart; Sto ker olieman J. A. van der Ende. Koninklijke Landmacht: J. L. van der Wcijden, dpi. sold., Wassenaar: J. L. H. A. Antoni, tijd. maj. inf., Den Bosch; H. Bekkering, tijd. res. kap. inf., Maastricht; F. C. van Breukelen, sergt. kapt. inf., Bo- choltz; J. C. Brouwershaven, dpi. sold, inf., Rotterdam; M. R. H. Cal- meijer, kol. gen. staf. Den Haag; Jhr W. F. Clifford Kocq van Breugel, res. 2e lt. cav., Driebergen; J. K. G. Dhont. sergt. maj. art.. Utrecht; J. van Dieren, wrar. tit. Kon. mar.. Aalten; H. G. J. Lurvink, sergt. kap. inf.. Eist; W. M. van Ooijen, dpi. sold, genie, Dordrecht; M. J. G. E. Reinards, dpi wachtm. art. (kapt. Kon. marine res. tijd. dienstverb.) Heerlen; Ir. A. H H. Robbe Gros kamp, res. lt. (eerste) art., Doetin- chem; J. M. A. F. van Rooijen, sergt. kapt. inf., Sluis; K. de Ruyter, dpi. sold, inf., boven Hardinxveld: H. H. Selande, dpi. sold. inf.. Zutphen; G. A. Schalk, sergt. pol. troepen,, Lent (Gld.); E. Smits. dpi. sold, inf., Rot terdam; J Vestering. res. 2e luit Hilversum; L. de Vries; sergt. pol. tr.. Zierikzee; G. J. van Werd. dpi. sold, inf., Sliedrecht; M. van Wijn gaarden. dpi. sold, inf., Gorinchem; A. Zoutewelle, res. kapt. inf., Gorin chem; J. Mutters, tijd. res. lt. kol. inf., Voorburg: K. J. P. Prinse, dpi. sold, inf., Made; F. J. Ampt, dpi. sergt. inf.. Goudswaard; J. Bark- meijer. res. kapt. art.. Groningen; B van den Berg. t. serg. sp. d.. Havel- tc (Dr.); G. A. Brouwer, tijd. le lt. genie, Arnhem; P. W. van Dijk, dpi sold. pion.. Groningen; H. G. Ever- wijk. res le lt. inf., Zuidzande (Zl.); H. Frings. dpi. wmr art., Ubach over Worms; A. van Gessel, dpi. serg. inf., Leiden; J. Grit, voorm. wmr. Kon. mar., Middelharnis; M. H. F. Hen- dfix. dpi. sold., Heerlen. Overzeese gebiedsdelen: Kap. inf. KNIL W. E. F. Wasch; res. le luit. inf. KNIL. G. J. Hilde- ring; de landstorm-sold. KNIL. B. N. Tuinenburg; de mil. sold. KNIL, J. van de Wal. Scheepvaart: Bronzen kruis en kruis van ver dienste: Kapitein J. Naerebout. Bronzen kruis: 4de machinist W. Meyer; olieman L. Holkers. Kruis van verdienste; Koninklijke Marine: Luit. t. zee le klasse J. A. Bien- tjes; luit. t. zee 2e klasse kmr. vsd. A. Kuiper; oppersc*hrijver J. K. F. v. Hulssen; serg. mach. P. Boer; ma rinier le klasse M Siccama. Overzeese gebiedsdelen: Res. kap art. KNIL, mr. L. D. G. Krol; mil. korp. KNIL. B. J. Veen- stra; gezagh binnenlands best. Ned. Inlie. H. J. Heynen. Scheepvaart: (2de maal): de kapiteins J. C. Ankel, N. Bag- gus, Tj. Zuidema. (le maal): de kapiteins W. van der Zee, S. Bakker. J. J. Beckeringh, G. Booy, M. Breedijk, J. F. Catlender; A. H. W. Crap. Hellingman, W. Drost, P. Elzinga, P Goes, L. 't Hart, W. H. Hupkus, P Jansonius, J. K. F. Keu- ker, C. Koningstem, M. Kouw, J. v. d. Meer, A. W. Meijboom, W. Post, W. Sissingh. H. Stobbe. W. B. H. Strubbe, H. Stuy, W. Vasbinder. A. v. d. Wees. B. C. "Weltevreden, A. de Willigen, E. K. de Wit, J. J. R. H. Zomer; stuurman P. Steenhuis; 2e stuurman A. J. J. de Feijter; 2de machinist C. J. v. d. Heuvel; de 3de stuurlieden H. \»isser, F. van der Weyde; de 4de machinisten R. C. Be rends. J. de Mul; maitre d'hotel. J. v. d. Vorst; kwartiermeester C. Pronk; olieman F. Vinke; matroos C. God- froid, matroos W. Kuyper. Bronzen medaille menslievend hulpbetoon: lste stuurman C. Heykoop, 3de machinist A. Roeleveld. Geen OVW-ers meer naar Indonesië Do minister van oorlog heeft be paald, dat geen oorlogsvrijwilligers meer naar Indonesië zullen worden uitgezonden, tenzij zij zich schrifte lijk bereid verklaren gedurende twee jaar in de tropen te dienen. Zij die deze verklaring niet wensen af te leggen zullen ook al zijn zij me disch geschikt, niet meer worden uitgezonden. De minister van oorlog heeft de ze maatregelen genomen omdat hij het niet aanvaardbaar acht de oor logsvrijwilligers, waaronder worden verstaan de oorlogsvrijwilligers met een z.g. lange verbandacte ongelimi teerde verplichtingen op te leggen. De bepaling geldt niet voor oor logsvrijwilligers, die met uitzonde- ringsverlof uit Indonesië tijdelijk in Ned«--land verblijven. Oorlogsvrij willigers die deze lange verbandacte hebben getekend, komen bij hun ont slag uit de militaire dienst in aan merking voor wachtgeld, echter uit sluitend indien zij zich door een Gewestelijk Arbeidsbureau als werk zoekenden hebben laten inschrijven. Dit laatste gold reeds geruime tijd, doch deze mogelijkheid genoot blijk baar niet voldoende bekendheid bij de betrokkenen. Klein zakenverlof voor dienstplichtigen Aan dienstplichtigen van de lich ting 1945 en volgende zal indien twaalf maanden zijn verstreken se dert de datum waarop zij voor de eerste oefening zijn opgekomen, in zeer dringende gevallen klein verlof voor zaken worden gegeven. Dit ver lof zal niet om studieredenen worden verleend. Dienstplichtigen die in opleiding zijn voor een rang, die een cursus volgen om bepaalde vakbekwaam heid te verkrijgen, die tengevolge van onwilligheid de graad van ge oefendheid nog niet hebben bereikt, welke zij redelijkerwijs hadden kun nen bezitten en dienstplichtigen die in de overzeese gebiedsdelen ver blijven, kunnen voor dit klein zaken- verlof niet in aanmerking komen. Op 18 December een bon voor spijsolie In December zal wederom een extra rantsoen van 120 gram spijs olie beschikbaar worde i gesteld. Op 18 December wordt een bon be kend gemaakt, waarop onmiddellijk gekocht kan worden. Het doorgaan van deze distributie van sla-olie ka in gevaar worden gebracht, doordat tc weinig flessen beschikbaar zijn. Publiek cn winkelier kunnen door tijdige teruglevering van de ledige flessen de verstrekking in Decem ber veilig stellen. Importlucifers goedkoper (Van onze Haagse redacteur). De prijs van import-lucifers zal binnenkort worden verlaagd van vyf en twintig tot twee en twintig cent. Er zal dan geen verschil in prijs meer zijn tussen de import-lu cifers en de eerste kwaliteit Neder landse lucifers. De prijs van de Ne derlandse tweede kwaliteit zal wor den verlaagd van achttien tot zes tien centen. De rode lucifers zullen binnenkort in ons land niet meer te krijgen zijn, omdat besloten is dat geen verfstof meer gebruikt mag worden voor het kleuren van het slechte hout. Deze maatregel zal pas tegen begin December voor het publiek merkbaar worden; tot dan worden de oude lucifers uitverkocht. PROF. LOGEMANN MAANT TOT VOORZICHTIGHEID (Van onze Haagse ledactcur) Op de ronde-tafelionfcrentic rlie 12 October in Bandoeng zal begin nen, zal volgens de berichten welke ons uit Batavia bereiken, de toekom stige status van West-Java aan dc orde worden gesteld. Enkele dagen geleden heeft dr. Van Mook in Medan besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de bevolking van Sumatra's Oost kust. Deze besprekingen hebben er toe geleid dat aan Sumatra's Oost kust de status van een „daerah istc- mewa" een bijzonder gebiedsdeel is gegeven. Deskundige en criti- sche waarnemers hebben do indruk dal daarmee niet is vooruiteelopen op de regeling van het conflict tus sen Nederland cn de Republiek. Niet gerust echter is men wat dit betreft ten aanzien van de plannen die met betrekking tot de Socnda-landen bestaan. De vrees schijnt gerechtvaardigd dat Qp de ronde-tafelconferentie te Bandoeng West-Java de gele genheid zal krijgen zich van de Republiek los te maken. In verband hiermede hebben wij mede met het oog op de resolutie die het congres van de P.v.d A. in Augustus heeft aangenomen, ons ge wend tot prof Logemann. een der leiders van de Indonesische politiek van deze partij om hem ziin stand punt ten aanzien van een dergelijke ontwikkeling te vragen. In ant woord op deze vragen zeide prof Logemann het vanzclfsDrckend te achten dat in de door de Nederland se troepen bezette gebieden het be stuur wordt georganiseerd: indien daarbij aar de democratische begin selen wordï vastgehouden en de vol keren van die gebieden worden in geschakeld kan dat slechts worden gewaardeerd. Dc heer Logemann meende te kunnen vaststellen, dat men ten aan zien van Sumatra's Oostkust niet verder was gegaan. Minder gerust was hij echter over de aangekondig de reorganisatie van West-Java. De berichten die daarover in Nederland zün ontvangen hadden prof. Loge mann de indruk gegeven, dat daar krachten aan het werk zijn die van de huidige verhoudingen gebruik trachten te maken om West-Java van de Republiek los te maken. Een dergelijke gang van zaken zou hij zeer betreuren. Naar zijn mening behoort een toe passing van de artikelen 3 en 4 van de overeenkomst van Linggadjati in het huidige stadium volstrekt ach terwege te blijven. Hangende het on derzoek var» de commissie der Ver enigde Naties zou het volkomen on- Gandhi waarschuwt. Gandhi heeft tijdens een godsdien st! g. .ebjjèénkomst te New Delhi zijn toehoorders ervoor gewaar schuwd, dat iedero fout, die ge maakt zou worden op het gebied der voedselvoorziening onvermijdelijk hongersnood en de dood van milli- oenen zou betekenen. Hij spoorde het volk aan, iedere centimeter be bouwbaar land te benutten. Nederlands schip aan de grond gelopen Het vijfhonderd ton metende Ne derlandse stoomschip „Wilpo", eigendom van de red^j van die naam uit Zaandam, is in de Botni- sche Golf by Soderham (Zweden) aan de grond gelopen. Het schip is geladen met cement en staat vol water. Aanslag op Ramadier mislukt In de nacht van Zondag op Maandag is een aanslag ge pleegd op het woonhuis van de Franse premier Ramadier te Decazeville. De premier, die tevens burge meester van deze plaats is, had de Zondag in zijn geboortestad door gebracht, maar was verscheidene uren voor de gebrekkig geconstru eerde bom ontplofte, naar Parijs vertrokken. De ontploffing richtte maar weinig schade aan. Zondagavond is in Decazeville een nogal rumoerige vergadering van communisten gehouden, waarin een socialist, naaste medewerker van Ramadier, in debat is getreden. De politie meent nu, dat een strijdlustig communist ergens een afgedankt explosief heeft gevonden en dat in Ramadier's tuin depo neerde. Dr. Soetan Sjahrir en sir Staf ford Cripps, de Engelse minis ter van economische zaken, in gesprek tijdens een bijeenkomst in Londen, waar cle 78ste ver jaardag van Gaudlu herdacht wordt. Engels elftal tegen Wales samengesteld Voor de wedstrijd tegen Wales, die 18 October a.s. te Cardiff zal worden gespeeld, is het Engels voetbalelftal heden als volgt sa mengesteld: Doel: Swift (Manch. City), ach ter: Scott (Arsenal) en Hard wiek (Middlesbrough); midden: Taylor (Liverpool), Franklin (Stoke City) en Wright (Wolverhamnton Wan derers); voor: Matthews (Black pool), Mortensen (Blackpool), Law- ton (Chelsea), Mannion (Middles brough) en Finney (Preston N. E.) Hardwick is aanvoerder. Na de wedstrijd tegen België is dus alleen Ward van Derby County die te Brussel op de rechtshalf plaats de buteerde, vervangen, juist zijn indien Nederland deze ar tikelen van Linggadjati eenzijdig zou gaan uitwerken, ten eerste om dat dit niet opportuun is cn vervol gens omdat bet in de huidige krachtsverhoudingen unfair zou zijn. Het organiseren van het bestuur in de deer Nederland bezette gebie den in democratische geest kan al dus prof. Logemann zeer wel ge schieden zonder die maatregelen reeds te binden aan de artikelen 3 en 4 van het Linggadjati accoord. Prof. Logemann bracht voorts tot uiting dat hij grote voorzichtigheid met betrekking tot verschillende fi guren uit de Pasoendan-beweging dringend geboden acht. „Nederland-Indoncsië" niet voor de radio In de conferentie, welke de ver eniging „Ncderlnnd-ïndonesië" het afgelopen weekeind in Amersfoort heeft gehouden, zei prof. Wertheim, dat in tegenstelling met prof. Ger- brandy on Welter de vereniging geen kans krijgt haar ideeën voor 'de radio .te propageren. „Zelfs de Vara weigerde een spreker, die wij bereid waren in overleg aan tc wijzen", zei hij. Prof. Wertheim bleek van mening dat de politici, die in de Indonesi sche politiek een rol hebben ge speeld en aanvankelijk blijk gaven van progressiviteit, zich thans on mogelijk hebben gemaakt, ook Van Mook. Hij zal dan ook moeten ver dwijnen, was spr.'s opvatting Hij achtte het gevaar groot dat de democratische socialisten in Indo nesië platgedrukt worden tussen een opkomende feodaal-kapitalistische klasse cn het totalitaire communis me Dit gevaar kan z.i alleen be streden worden door de socialisti sche krachten binnen de Republiek zo veel mogelijk te steunen. Nobelprijs literatuur voor André Gide? Dc Franse schrijver Andró Gide wordt in dc Stockholmsc pers een stemmig favoriet genoemd voor do Nobelprijs voor literatuur, die de volgende maand door de Academie te Stockholm zal worden toege kend. Behalve Gide worden nog genoemd Frangois Mauriac. Jules Romains cn André Malraux. In 1937 was het de laatste keer dat een Fransman dc Nobelprijs verwierf, n.l. Martin du Gard. Do enige niet Fransman, die wordt ge noemd, is dc Spanjaard Arturo Barca die als emigrant in Parijs woont. PAUL VAN ZEELAND TE NEW YORK Paul van Zeeland, het Belgische lid van de UNO-commissie van drie voor Indonesië, is te New York aan gekomen en heeft zich optimistisch uitgelaten over de werkzaamheden van de commissie De leden ervan, zouden misschien spoedig kunnen, vertrekken, zei hij, doch voegde er niet aan toe, waarheen. Geen serum voor Egypte Nadat de V.S. 1 millioen eenheden choleraserum naar Egypte hebben gezonden, zijn de voorraden uitge put. Men betwijfelt of men zal kun nen voldoen aan het Egyptisch^ verzoek, nogmaals een millioen een heden te zenden Het Zuid-Afrikaanse instituut voor medische onderzoekingen zendt 100.000 doses anti-cholera vaccine naar Egypte. Ook naar Pakistan zal zo'n hoeveelheid gezonden worden. Naar Aden on Mauritius wordt vac cine gestuurd voor preventieve inen- i ting. Ds. Aris gecremeerd Gistermiddag is het stoffelijk overschot van ds. B. J. Aris op Westerveld gecremeerd. Een grote schare vrienden en belangstellen den, o.w. prof, ir. W. Schermerhorn, volgde de baar. Student doodgeschoten Zondagavond heeft een Leidse po- litie-agent, tijdens een vechtpartij met een aantal wandelaars, een 26- jarige student doodgeschoten. Deze was dronken en maakte het ver scheidene wandelaars lastig door hen de hoeden van het hoofd te slaan. Toen twee politic-agenten hem wilden arresteren koos een aantal nieuwsgierigen partij voor de student. Bij de hierop volgendo vechtpartij waren de agenten eerst gedwongen in de lucht te schieten, later moesten zij uit zelfverdedi ging hun wapens op het publiek richten. Het gevolg was, dat de dronken student in de buik werd getroffen. Zondagnacht is de man in het Academisch ziekenhuis over leden. Eén der agenten moest zich daar laten verbinden. Het weer Tot Woensdagavond: Vannacht en morgenochtend weer op vele plaatsen nevel of mist. Overigens droog weer met enkele overdrijven de wolkenvelden in de liogero nivcaux. Veranderlijke wind. Wei nig verandering van temperatuur. 8 Oct.: Zon op 6.51 uur, onder 18.04 uur. Gisteravond om 9 uur werd door de seismografen van De Bilt een buitengewoon sterke aardbeving opgetekend, waarvan de oorsprong in Turkije is gelegen, vermoedelijk in de omgeving van Smyrna.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1