DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r "'-lis Terug achter de demarcatielijnen, zegt India Zwenking naar rechts op til in Engeland? Familiedrama in Rotterdam voor de rechtbank Democratische volkspartij in oprichting tm r- Eis: vier jaar en zes maanden Initiatief van Mr. P. J. Oud EEN PRINSES GAAT HUWEN Het weer Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of L— per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAR 0 OU Woensdag 8 October 1947 Nr. 766 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Palar dringt bij Veiligheidsraad aan op bindende arbritage inzake Indonesië Vier sprekers hebben Dinsdag in de Veiligheidsraad het woord gevoerd bij de voortgezette behandeling van de Indone sische kwestie. Vier sprekers - Pillai (India), Katzsuch (Polen), Tsjiang (China) en Palar (Indonesië) - die het allen over een punt eens waren: de laatste rede van Van Kleffens werd door de een na de ander in min of meer scherpe bewoordingen ver oordeeld. Wanneer het bevel „staakt het vuren" nut wil hebben, aldus be toogde de Indische gedelegeerde, dan moeten en hierbij sprak hij in de geest van de Russische reso lutie de troepen van beide par tijen worden teruggetrokken achter de demarcatielijnen van voor het uitbreken van het conflict. De Veiligheidsraad moet zich, zo sprak Pillai, ervan verzekeren, dat het bestandsbevel wordt geëerbiedigd, voordat de verzoe ningscommissie der drie mogendhe den met haar werk begint. De redevoering van de Pool Katzsuchy bestond voornamelijk uit beschuldigingen aan het adres van Nederland in het algemeen en mr. Van Kleffens in het bijzonder. Van de commissie van drie was naar zijn mening niet veel goeds te ver wachten, omdat de drie léden re geringen vertegenwoordigden die de politionele actie steunden. Katzsuchy drong aan op „krachti ger optreden" maar tot een con creet voorstel kwam het niet, al is de Pool (natuurlijkvoorstander van Gromyko's resolutie: terug naar de demarcatielijnen. Tsjiang (China), die opmerk te dat Van Klefens zijn eigen zaak had verzwakt door te veel accent te leggen op de wreed heden, waarvoor volgens de Chinese gedelegeerde de Repu bliek niet geheel verantwoorde lijk kon worden gesteld, drong er op aan, dat de Raad geen nieuwe stappen zou nemen, voordat het definitieve rapport van de consuls ingediend was. Eenzijdig optreden van de Neder landers, dat was het hoofdthema van de rede van Palar. Lingga- djati hadden de Nederlanders vol gens de Indonesi- sche gedelegeerde eenzijdig vastge steld, eenzijdig ge ïnterpreteerd, eenzijdig losgela ten en daarna de demarcatielijnen eenzijdig bepaald en tenslotte het bestandsbevel ge negeerd. En thans nog overwegen zü, ondanks dc Veiligheidsraad en de UNO. voortzetting van de mili taire actie. Palar noemde de Ne derlandse legerleiding zo machtig, dat zij beslist, wat de Nederlandse regering moet doen. Anders dan Katzsuchy was de Indonesische af gevaardigde er zeker van dat de le den van de commissie van drie de noodzakelijke garantie boden voor een snelle en rechtvaardige oplos sing. Palar drongt er tenslotte nog b\j L. N. Palar Duitse volkswagen komt in ons land Het Duitse product, dat voor de oorlog reeds een van de requisieten was van de Nazi-propaganda, de volkswagen, zal werkelijkheid wor den, maar niet alleen voor de Duit sers. De geallieerden hebben met krachtige hand de productie aan gevat. Na maandenlange onderhan delingen is ook met Nederland een contract gesloten, waarbij voor dit jaar 200 auto's zijn toegezegd en voor 1918 nog 1700. Hiervan zijn reeds negen tien aangekomen negen voor het leger en tien voor de staats mijnen. De prijs zal 2775 bedragen. Het eigen gewicht is 695 kg., maximum snelheid 100 km. per uur, lengte 4 meter, breedte 1,50, stalen frame, luchtgekoelde 4 cvl. motor achterin, bagageruimte voorin, zit plaatsen voor vier vijf personen. Sinaasappels op de bon In de komende winter zullen, evenals het vorig jaar. op beperkte schaal sinaasappelen worden gedis tribueerd. Hierin zullen ook Suri- naamse sinaasappelen worden opge nomen. Er worden n.l. nog een paar duizend kisten verwacht en zij zul len niet meer vrij worden verkocht, maar op de bon tegeti vastgestelde prijzen. Eerste na-oorlogse tabak uit Java Met het „Tarakan" van de Stoomvaart maatschappij ..Neder land", js de eerste belangrijke partij ruwe tabak sedert de oorlog uit Indonesië aangekomen. Het is een partij uit het district Be- soeki op Java, vermoedelijk uit de oogst 19SO en 1941, die na de bevrijding gevonden en ten be hoeve van de rechtmatige eige naars in beslag genomen is. De partij weegt 200 ton, (ruim 2.000 balen), en za| behalve naar de sigarenfabrieken hier te lande haar weg vinden naar het buiten land. en ons derhalve deviezen opleveren. de Veiligheidsraad op aan, dat de arbitrage bindend zou worden ge maakt. Donderdag wordt het debat voortgezet: dan zullen Amerika, België en Nederland spreken. Ook de Sowjet-Unie had een spreek beurt aangevraagd. Graham te New York aangekomen Graham, dc Amerikaanse vertegen woordiger in de commissie van drie, is Dinsdag in New Y'ork aangekomen. Twee assistenten zullen hem in zijn taak steunen, n 1. Henry P Brandis Jr professor in de rechtswetenschappen aan de universiteit van Noord-Carolina. en Joseph W. Scott van het ministerie van buitenlandse "Zaken, lid van de af deling internationale veiligheid Het Australische lid van de com missie van drie. Kirby. is nog niet in New York, Evatt, de minister van buitenlandse zaken, vervangt hem zo lang. Graham was Dinsdag tegenwoor dig bij het debatf in de Veiligheids raad. Waarschijnlijk zou Woensdag de commissie van drie voor het eerst vergaderen. Twee gewonden Het Nederlands communiqué maakt melding van 2 gewonden op 6 October aan Nederlandse zijde. Met volle zeilen begint dit pronkjuweel van de Deense koopvaardij vloot, dat dienst doet als schoolschip zijn tocht om de wereld. De be manning bestaat uit 120 jongens van ongeveer zestien jaar, die hier hun opleiding voor zeeofficier ontvangen. De tocht gaat o.a. over Amsterdam, Antwerpen, Le Hêvre, Madeira, Rio de Janeiro en West IndiëAls de jeugdige zeelui de wind maar mee hebben! Dertig nieuwelingen in regering De laatste bijzonderheden over de reeds lang verwachte hergroepering in de Britse labourregering vermel den, dat de minister van oorlog. Frederick Bellenger. cn de minister van voorziening, John Wilmot, zijn afgetreden. De minister van brand stofvoorziening. Emmanuel Shin- well, wordt minister van oorlog, zonder zitting te hebben in het kabinet. Voorts zijn afgetreden: lord In- man, die lord geheimzegelbewaar- der was en thans wordt opgevolgd door viscount Addison, die het mi nisterie voor de betrekkingen met het gemenebest verlaat, de minister voor Schotland, Joseph Wcstwood. en de minister voor de pensioenen. John Burns Hynd. Philip Noel Baker, tevoren minis ter van luchtvaart, wordt minister voor de betrekkingen met het ge menebest: Arthur Woodburn wordt minister voor Schotland, Arthur Henderson wordt minister van lucht vaart; Hugh Gaitskell neemt Shin- wells plaats in als minister van brandstofvoorziening: de nieuwe minister van voorziening is G. R. Strauss en de nieuwe minister voor de pensioenen is George Buchanan. Het kabinet telt thans een lid minder, namelijk achttien in plaats van negentien. In de Engelse pers wordt de re organisatie van het kabinet over bet algemeen gunstig ontvangen. De London Star schrijft, volgens A.P ronduit, dat Attlee de onruststoker uit zijn kabinet heeft gestoten, na melijk Shinwell. Of de mutaties een koerswijziging tengevolge zal heb ben, is uiteraard nog niet geheel duidelijk, doch de verwachting, dat er een zwenking naar rechts, zij het ook een geringe, zal komen, licht wel voor de hand. De kabinetswijziging het aftre den van Arthur Greenwood als mi nister zonder portefeuille meege teld heeft ten gevolge gehad, dat En het wordt nog goed betaald. In de wereld van de film zijn drie mannen, wier beroep daar in bestaat, dut zij voortdurend klarpen krijgen Dat zijn de ge broeders Otto, Victor en Tom Metzetti. Zij hebben een specia liteit, die zelfs voor Hollywood origineel genoemd mag worden. Men noemt hen de „fall-guys". Zij laten zich met hel grootste genoegen in het gezicht slaan, uil een venster van de derde étage vallen of wanneer het moet gaan zij onder een trein lig genWanneer het maar betaald word/. En dal wordt het! Het Metzetti-trio moet dagelijks bra- vourstukjes volbrengen voor hel niet te versmaden honorarium van 150.per persoon per dag. Zelfr beweren zij, dat het ge heim *>an hun „kunst" in de vol- ledige ontspanning der spieren ligt. Men moet er echter nog aan toe voegen, dat de gebroeders Metzetti hun carrière als acroba ten zijn begonnen en hun trai ning nooit hebben onderbroken. zes „senior"-ministers en zes „ju- 1 nior"-ministers zijn ontslagen. In totaal zullen in de regering on geveer 30 posten door nieuwe men sen bezet worden. Geen extra-toeslag voor gepensionneerden Het ligt niet in de bedoeling van de regering aan gepensionneerden een extra-toeslag over het jaar 1947 te verstrekken, zoals ook in 1945 en 1946 heeft plaats gehad, heeft de minister van Binnenlandse Zaken mede naar aanleiding van vragen, die door het Tweede-Ksmeilid, de heer Vermeer, waren 'gesteld, mede gedeeld. Wel zijn twee nieuwe wetsont werpen in voorbereiding betreffen de dc herziening van de Pensioen wet 1922 en de verhoging van de pensioenen met ingang van 1 Janu ari 1947. Engels generaal overleden te Delfzijl De 49 jarige Engelse generaal Arthur G. Matthew, die met drie militairen een reis per jacht door Nederland, België en Noorwegen maakte is te Delftzijl plotseling overleden. Arthur G. Matthew was tijdens de oorlog commanderend generaal bij de bevrijding van Eind hoven. KLM over oude route Van Vrijdag 10 October af zul len K.L.M.-vliegtuigen, die naar Indonesië vliegen, weer de vlieg velden Karachi en Calcutta aan doen. Russisch voorstel i.z. Italië's koloniën aanvaard De plaatsvervangers van de mi nisters van buitenlandse zaken der grote vier zijn het er over eens ge worden, welke regeringen dienen te worden beschouwd als belang hebbenden met het recht haar in zichten kenbaar te maken.ten aan zien van de toekomst der voormali ge Italiaanse koloniën. Men heeft het Russische voorstel aanvaard, dat als belanghebbenden beschouwt die geallieerde en verbonden mo gendheden, die het Italiaanse vre desverdrag hebben getekend, en twee landen, die territoriale eisen met betrekking tot de Italiaanse ko loniën hebben gesteld, n.l. Italië zelf cn Egypte, en het dominion Pa kistan, dat ten tijde van de onder tekening van het vredesverdrag nog met zelfstandig was. ZWEEDS VOORSTEL IN ZAKE GRIEKENLAND Na een hartig debat in de poli tieke commissie der UNO. waar bij de Joegoslaaf Bcbler bet bij de debatten over Griekenland zo bont maakte dat de voorzitter Beek (Lux.) hem tot de orde moest roepen Beblcr bad o.a. Spaak er van beschuldigd, de conclusies van dc commissie on der pressie van zijn regering, doch tegen zijn eigen zin, te he'o- bcn gesteund, deed dc Zweed Unden een verzoeningsvoorstel: bij wilde de schuldvraag in het midden laten cn Griekenland verzoeken de normale betrekkin gen met zijn buurstaten te her stellen en het grensprobleem te regelen. Hij stelde verder voor een neutrale commissie te vormen om dc oorzaken van de huidige toestand te onderzoeken en maat regelen aan te bevelen om bet ge schil bij te 'leggen. De commissie zou volledige vrijheid van bewe ging moeten bobben. De commis sie zal vandaag beginnen met de bespreking der verschillende re soluties. Wijziging in plannen voor Ruhrgebied? Minder steenkool naar Euroj: pa Engeland en de Verenigde Staten zullen waarschijnlijk binnen een week aan Frankrijk, Belgie. Neder land en Luxemburg mededelen, dat zij bereid zijn enkele details van het Engels—Amerikaanse plan van de steenkolenmijnen in het Ruhrgebied te wijzigen, doch dat zij de hoofdlij nen van het plan ten uitvoer zullen brengen. Antwoord op critiek Men verwacht, dat deze medede ling zal worden gedaan als ant woord op de onlangs door de vier landen geuite critiek op de xover- dracht aan Duitsers van de verant woordelijkheid voor het beheer der mijnen. In liet antwoord zou worden medegedeeld, dat het tegenwoordige Britse beheer zal worden vervangen door een Brits-Amerikaans toezicht op de Duitse autoriteiten, die met het beheer van de mijnen belast zul len worden. Het Amerikaanse de partement van handel heeft een ver mindering van steenkoolexportcn naar Europa aangekondigd. De vol gende maand zal een hoeveelheid van 3,5 millioen ton worden geëx porteerd, vergeleken met een Octo ber toewijzing van 4.050.000 ton. De vermindering van deze export wordt aan het tekort aan spoorweg wagons in Amerika en de toegeno men binnenlandse vraag toege schreven. Beneluxtarieven gaan 1 Januari in De Beneluxlanden zullen 1 Janu ari 1948 geünificeerde tarieven doen ingaan. Dit werd Maandag door de Belgische ministerpresident Spaak medegedeeld, toen hij een bezoek bracht aan president Truman. Spaak vertelde aan journalisten, dat de plannen voor een Europese tolunie „zeer goede voortgang" maakten. Dit is de nieuwe Engelse ambassadeur SIR PHILIP NICHOLS, die de aftredende sir Neville Bland zal opvolgen. Minister Jonkman weer op zijn departement Het Parool meldt: Na wekenlange afwezigheid heeft minister Jonkman Maandag voor het eerst na zijn ziekte weer be zoek gebracht aan het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. De heer Jonkman nam tevens weer deel aan de wekelijkse vergadering van de ministerraad. Verwacht woi^lt, dat de minister zijn normale werkzaamheden vol gende week Maandag zal hervatten. Requisitoir werd bijna pleidooi ,,U kreeg toen een ontzettend© haat en er restte u maar één oplos sing, uw zoon uit de weg te rui men?" vraagt dc president, mr. v. Vollcnhovcn, aan dc verdachte. Verdachte: „Nee, ik deed het in drift, ik weet dat het gebeurde, maar van wat er zich afspeelde tussen het eerste schot en mijn la tere overmeestering door omstan ders herinner ik mij niets meer." Mr. van Doesburg, dc officier van Justitie, zei in z\jn requisitoi, dat het hier gaat om de vraag moord of doodslag. Het is moord. Verdach te droeg een revolver bjj zich. Hij heeft zijn slachtoffer achtervolgd en opgewacht. Maar het eerste schot is het belangrijkste, het twee de is onvermijdelijk gevolgd op het eerste. Als cr een geval is, dat fei telijk met gesloten deuren moest worden behandeld, is het deze zaak. Met politiek heeft deze zaak niets uitstaande. Beslissende factoren in dit drama zijn geweest de chaoti sche tijd, de onvolwaardigheid van dc vader, de psychopathie van do Do tragische gebeurtenissen dio zich op do zonnige ochtend van Zaterdag 7 Juni j.l. In de Jagers- laan in Rotte. Jam-Zuid hebben af gespeeld zijn vanochtend door de Rotterdamse rechtbank behandeld. Aan do hand van de verklaringen van vijf getuigen wordt het afgrij selijke moment, in dit openlucht drama gereconstrueerd. Voor enige twijfel is geen plaats. De 53-jarige H. Feberwee schoot zyn zoon Jan in het been, deze wankelde, greep zich aan de om rastering van het plantsoen vast. Dé vader liep terug naar de huizen kant, prutste wat aan zijn wapen kwam vervolgens weer op dc zoon af, raapte een patroonhouder op en trok op 15 c.m. afstand van het hoofd van- de getroffene af. wat de onmiddellijke dood ten gevolge had. Uitvoerig wordt stilgestaan by de conflicten die de ouders van het slachtoffer steeds met hun zoon ge had hebben. Daar na de bevrijding de vader dié in een N.S.B.-kamp heeft gezeten weer contact zocht met de zoon, bleek deze ongenegen hem een deel van het huis in de Zcisstraat cn de meubelen die aan verdachte toebehoorden en door het beheersinstituut in beslag waren genomen, af te staan. Op uitnodiging van Mr. P. J. Oud zjjn een aantal niet-soeialistische democraten op Zaterdag i October te Utrecht in vergadering bijeen gekomen. Na een uitvoerige ge- daehtenwisseling werd besloten tot de vorming van een comité tot voorbereiding van do oprichting van een democratische volkspartij. Alle aanwezigen ten getale \an twee en zeventig personen tradon tot het lidmaatschap van het comi té toe. Het bestuur werd samengesteld uit mr. P. J. Oud te Rotterdam voorz. H. B. Berghuys te Utrecht, T. de Boer te Nijmegen, mr. K. Bijlsma te Franeker, mr. P. W. J. H. Cort van der Linden, te Groningen, dr. S. Elzinga, te Haarlem, J. J. G. S. Falkema te Heerenveen, J. J. Fe- ringa te Alkmaar, mevrouw Gouds waardKnipscheer te Gorsel, B. Krijt te Diepenveen. D. van Leeu wen te Vlissingen. G. A. Mulder te Ginneken I-I. R. Mulder tc Deven ter, ds. W. M. Nootcn te Meppel. E. F. A. Wiescll te Amsterdam. Als secretaris zal optreden mr. J. G. Bettink, Staten Bolwerk 26 te Haarlem. Het comité staat open voor verdere toetreding van leden. In aansluiting op bovenstaand communiqué vernemen wij nog dat mr. Oud in de vergadering van 4 Vrijgelaten militairen in Batavia Nadat het republikeinse persbu reau Antara reeds had gemeld, dat de Nederlandse militairen vrijgela ten zouden worden, arriveerden op het vliegveld Kemajoran de Ameri kaanse waarnemer Mac Callum cn dc soldaat Polcy. De laatste, afkom stig uit Zeeland, vertelde aan Aneta, dat alle inzittenden van de Beech- craft direct na de landing in een auto naar het huis van een republi keins kapitein gebracht werden, waar zij een goede behandeling on dervonden. De soldaat *W. Poley zal waar schijnlijk Donderdag per constella tion naar Nederland vertrekken, omdat zijn vader stervende is. Ook de andere militairen zijn in middels behouden gearriveerd. Ik zal gehoorzamen, zal zij zeggen Ofschoon de Engelse kroon prinses Elisabeth menselijkerwijs gesproken bestemd is, de eerste van het land te worden, zal zij toch nog aan iemand gehoor zaamheid verschuldigd zijn. Zij zal namelijk bij de inzegening van haar huwelijk met luitenant Philip Mountbatten, beloven haar bruidegom „lief te hebben, te verzorgen en te gehoorza men". Deze formule staat zo in de oude versie van het Engelse gebedenboek. In 1928 is deze versie veranderd het woord „gehoorzamen" werd toen vervangen door een andere vorm maar hoewel de bisschoppen er hun goedkeuring aan deze wijziging heb ben gehecht, is de wet nooit door het Parlement aangenomen en nooit ko ninklijk erkend. Elisabeth zal dus de zelfde formule uitspreken die in 1923 gebezigd is bij het huwelijk tus sen de koning en de koningin. De huwelijksplechtigheid zal door vele vorstelijke personen worden bij gewoond. Kroonprins Gustaaf Adolf van Zweden en kroonprinses Louise van Zweden hebben als eersten de uitnodiging om naar Londen te ko men, aanvaard. Andere vorstelijke personen, die waarschijnlijk de plechtigheden zul len bijwonen zijn: prinses Juliana en prins Bernhard, prins-regent Karei van België, kroonprins Olaf en prin ses Martha van Noorwegen en ver tegenwoordigers van de Deense ko ninklijke familie. Koning Paul van Griekenland, een Jacques Griff, de bekende mode ontwerper uit Parijs is bezig, een costuum te ontwerpen voor de bruid neef van lt. Philip Mountbatten, is ook uitgenodigd. Het is echter moge lijk. dat hij in verband met de toe stand in Griekenland evenwel niet aanwezig zal kunnen zijn. In totaal zullen er 1.500 uitnodigin gen verstuurd worden. Van de eerste minister van de do minions heeft alleen veldmaarschalk Smuts van Zuid-Afrika te kennen gegeven, dat hij'de uitnodieing zal aanvaarden. Maar het wordt als zo goed als zeker beschouwd, dat de premiers van Australië, Nieuw-Zee- land en Canada ook aanwezig zullen zijn. Het is hoogstwaarschijnlijk, dat de huwelijksreis tot Groot-Brittannië beperkt zal blijven en dat later als de économische moeilijkheden in En geland minder groot zullen zijn het paar een overzeese reis zal maken. Men is geneigd aan te nemen, dat Philip Mountbatten bij zijn huwelijk de titel zal krijgen van Hertog van Edinburgh. October te Utrecht zijn medc- comitéleden in overweging heeft gegeven eerst contact te zoeken met de voorzitter van de Partij van de Vrijheid, nir. Stikker, met de be doeling te trachten een basis tc vinden voor een gemeenschappe lijke partij met dien verstande dat de conservatieve, reactionnaire groeperingen in de partij van do Vrijheid hier geen plaats zouden kunnen vinden. Zijn we wol inge licht dan heeft dit denkbeeld in de vergadering geen instemming ge vonden. Men zal nu de reactie in dc kringen van de Partij van de Vrij heid afwachten. Geheimzinnigheid rond Beheers-instituut De Kamercommissie voor privaat- en strafrecht blijkt ernstig ontstemd tc zijn over de sfeer van geheimzin nigheid. welke om het Bcheers-in- stituut hangt. In haar voorlopig verslag over het wetsontwerp tot wijziging van het Besluit Vijande lijk Vermogen stelt zij de minister de volgende vragen: Hoeveel vermogens en tot welk totaal bedrag? zijn onder beheer gesteld cn hoeveel zijn er inmiddels weer vrijgegeven? Hoe staat liet met de liquidatie van Duits en ander vij andelijk vermogen? Welke bedragen zijn daaruit de Staat ten goede ge komen? Hoeveel non-encmy-verkla- ringen zijn er afgegeven? Hoe is het toezicht geregeld? Bestaat er een ge regelde accountantscontrole? Waar om noemt de regering het beheer zo kostbaar? Vormen de salarissen der beheerders de voornaamste kosten, of de tarieven van het Beheersinsti tuut? Amsterdamse Bank en de Incasso-Bank fuseren De Amsterdamse Bank cn de In casso-Bank hebben besloten te fuse ren. Deze fusie kan men zien als een eerste stap naar verdere bank-con- centratic. De Amsterdamse bank heeft 88 bijkantoren, de Incasso-Bank 85. Het schijnt niet in de bedoeling te lig gen bezuinigingen door te voeren door opheffing van bijkantoren. Voor de oorlog had dc Amster damse Bank reeds onderhandelingen gevoerd met de Rotterdamse Bank en het leek er op, dat deze onder handelingen tot resultaat zouden leiden. Het uitbreken van de oorlog hoeft echter door deze plannen een streep gehaald. Studiebeurzen voor enkele vrouwelijke academici Dc International Federation of University Women en dc Ameri can 'Association of University Women hebben voor Nederlandse vrouwen, dio academisch gestu deerd hebben, een aantal studie beurzen ter beschikking gesteld, variërend van 500—1500 dollar en 300 pond sterling. De bedoeling hiervan is wetenschappeliik werk in het buitenland mogelijk te ma ken. Nadere inlichtingen ver strekt mej. M. H. J. Fermin. Van Eeghenstraat 105 h, Amsterdam- Zuid. Twee bisschoppen gewijd Gisteren is mgr. dr. J. M. J. A. Hanssen, in de noodkathedraal in Roermond gewjjd tot co-adjutor van de Bisschop in deze stad mgr. dr. G. Lemmens, wiens ge zondheidstoestand noopte tot het benoemen van een opvolger. De wijding vond plaats in tegenwoor digheid van kardinaal Dc Jong, alle andere Nederlandse bisschop pen en de ministers dr. L. J. M. Beel en mr. dr. P. J. Wittcman. In Bolsward is mgr. Nicolaas Hettinga gewijd tot missie-bis schop. Binnenkort vertrekt hij naar de Pendsjaab (Voor-Indië). De steden-ontmoeting Wenen —Praag eindigde in een 2—1 zege voor de bezoekers. zoon, dip in plaats van een goede vaderlander, die hij door toevallige omstandigheden is geweest (h\J voer voor do geallieerde koopvaar dijvloot) even goed het Duitse uni form had kunnen dragen. Over deze dode is weinig goed* te zeggen. Van kindsbeen af heeft hjj zjjn ouders tot het uiterste ge tergd. Rekening houdend met deze fei ten eist mr. Van Doesburg een ge vangenisstraf van vier jaar en zes maanden met aftrek. Uitspraak volgende weck Don-» derdag. Prinses-regentes wordt Dinsdag beëdigd De datum van do beëdiging van prinses Juliana tot regentes van liet Koninkrijk is vastgesteld op 14 October. Prinses Margriet niet bij de doop Prinses Margriet zal niet bij do doopplechtigheid in dc Domkerk te Utrecht aanwezig kunnen zijn, daar zij nog niet geheel is hersteld van ccn middenoorontsteking. De prinselijke auto's, welke mor gen van Socstdijk naar de Dom in Utrecht zullen rijden, waar dc doop plechtigheid van prinses Marijke plaats heeft, nemen de volgend© route: paleis Soestdijk, Soestdijkcr- straatweg, rechtuit tot aan overweg Bilthoven. daarover tot Dc Bilt, dan rechtsaf langs de tramlijn tot Mu- seumbrug Utrecht. Vloeiweide-zaak komt vandaag voor Vandaag en morgen staan voor het Bijzonder Gerechtshof in 's-Hertogenbosch terecht de elf N.S.K.K.'ers, die betrokken zijn bij de z.g. Vloeiweide-zaak. Op 4 October 1914 hebben dezo N.S.K.K.-ers, die deel uitmaakten van een speciaal Duits commando bij dc Ortskommandantur te Breda, een groep illegale werkers, die zich met enkele radiozenders bevond in een boswachterswoning aan de Vloeiweidc onder dc gemeente Rijs- bergen bij Breda, vci^adcn cn over vallen. Na de aanval, die met mi trailleurs en handgranaten ge schiedde, werden gewonde illegale werkers door een N.S.K.K.-er met een nekschot vermoord. De „dappe ren" staken de boswachterswoning in brand, ondanks het feit, dat zich gewonde vrouwen en kinderen in de kelder bevonden, die luidkeels om hulp schreeuwden. Wijziging Frans kabinet? In politieke kringen te Parijs wordt het mogelijk geacht, dat het Franse kabinet worden gewij zigd en een aantal ministers zullen worden ontslagen. Ramadier zou zichzelf met de portefeuille van binnenlandse zaken belasten. Op deze wijze zou hij beter kunnen op treden tegen de zwarte markt. Ramadicr bereidt maatregelen voor om orde in de staatsfinanciën te brengen. De groothandclsprijzcn, zo wel voor voedingsmiddelen als voor industriële producten, stijgen snel. Communistische leiders gearresteerd liet Zwitserse telegraafagentsehap meldt, dat 12 vooraanstaande leden der communistisch© arbeiderspartij gearresteerd zijn. Zij worden er van beschuldigd gelden verdluisterd te hebben, wel ke door het Zwitserse volk ingeza meld waren voor Poolse en Russi sche kinderen. De arrestaties hebben in Zwitser land groot opzien gebaard. Onder de arrestanten bevindt zich ook het enige communistische lid van do ge meenteraad van Zurich, die de gel den gebruikt zou hebben voor com munistische propaganda. Tot Donderdagavond: Meest zware bewolking met plaatselijk enige lichte regen. Morgen: gelei delijk toenemende wirfd, overwe gend tussen Zuid cn Zuid-West. on iets minder zacht. 9 Oct.: Zon op 6 52 uur, onder ULQ2

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1