DAGBLAD VOOR AMERSFOORT PEINS BERNHARD HIELD PRINSES MARIJKE TEN DOOP Twaalfhonderd aanwezigen hij de plechtigheid in de Domkerk UTRECHT EEN VLAGGENZEE Bij de doop van de Prinses Ochtendstemming rondom de Dom Een dode en drie zwaargewonden Weerschip „Cirrus" terug van haar eerste Atlantische wacht GESCHENK AAN DE PRINSES Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week ol 4.per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Donderdag 9 October 1947 Nr. 767 6e jaarg. Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER J In de vlaggende oude Domstad heerste vanmorgen een feeste lijke stemming. De bewoners voelen het als een uitverkiezing, dat Utrecht de stad voor de doopplechtigheid van het jongste prinselijke telgje is geworden. Evenals met de geboorte van prinses Marijke hebben ook nu de schoolkinderen vrijaf en natuurlijk vult de jeugd de straten der binnenstad met haar gerucht. De burgerij en de vele vreem delingen doen het wat rustiger aan. Langs de weg. die de koninklijke stoet straks zal volgen, staat om de drie meter een soldaat, militairen van het Utrechtse garni zoen. aangevuld met eenheden van de marine en de luchtstrijd krachten. Bij de Domkerk is het een aan- en afrijden van auto's met genodigden. Rechts van de ingang staat de erewacht der studen tenweerbaarheid in de groene uniformen met witte slobkousen. In dc tweede auto volgen prins Felix van Luxemburg en prinses Armgard; in de derde de Zweedse gezant bij het Nederlandse hof. dc heer Lagerberg en Mary Churchill; in dc vierde me vrouw RocllFcith en prins Aschwin: in de vijfde mevrouw PostSalomons en dc heer A. J. Andrce Wiltens: ln de zesde de prinsesjes Beatrix en Irene met mevrouw Pcnnink en in de zevende prinses Juliana en prins Bernhard met prinses Marijke. De stoet nam in de stad dezelfde route, waarlangs de ko ninklijke familie zich vorig jaar naar dit gebouw begaf voor de erepromotie van prins Bernhard. De peten Als peten waren uitgenodigd de Groothertogin van Luxemburg, de kroon prins van Zweden, mr Winston Chur chill, mevrouw RocllFeith, mevrouw J. Post—Salomons en de heer A. J. An- drée Wiltens. De Zweedse kroonprins kon niet aan wezig zijn 4n verband met het bezoek, dat de koning van Denemarken aan Zweden brengt. Hij werd vertegen woordigd door dc Zweedse gezant. Churchill was wegens zijn drukke werkzaamheden verhinderd; Mary Churchill woonde de plechtigheid ech ter wel bij. Groothertogin Charlotte van Luxem burg was met prins Felix gekomen, om de doop van haar petekind bij te wo nen. Zoals men weet is de groother togin een nicht van koningin Wilhel- mina. MARIA CHRISTINA Symbolische namen De prediking van ds. Berkel luidde als volgt: Als psalm 23 zegt„de Heer is mijn Herder" is het een ant woord op het gezocht zijn door God. De schapen zoeken de her. der niet, de herder zoekt het schaap. Heel de bijbel is vol van dat zoeken van God. In Jesaja's profetie wordt Israel getekend als een beroofd en geplunderd volk; maar God roept het: Gij zijt van Mij. In Jezus Christus komt God tot de mensen, wordt God mens, om mensen die niet tot God kunnen komen. Zijn eigendom te maken Daarom heeft Christus het bevel gegeven te dopen. Oorspronke lijk u'. dit onder water houden, het symbool van het afwassen van alle onreinheid Dat zegt nog de besprenkeling: wij deugen niet oor God, maar God neemt het kwaad zelf weg. Dan horen we toch bij God; Zijn eigendom zijn we. Het doopformulier zegt ook niet: dit kind, maar dit Uw kina. De doop is persoonlijk. In het Oosten duidde de naam het wezen nan. God roept ons bij de naam, dat is, net zoals we zijn. Dat is een reuze troost, ook een eis want we moeten horen, ge hoorzamen. Een kind kan allezn horen, als het op Jezus gewezen wordt. De taak der opvoeding is, het kind tot de Heiland te lei den. Het kind moet zich bewust worden, bij name geroepen te zijn als eigendom van God. Het prinsesje draagt twee namen: Maria, zo heette de moeder van Jezus, die luisterde anderen tot gehoorzaamheid aan Christus drong, en voor wie Jezus nog zorgde toen Hij aan 't kruis hing. Maria heette de vrouw, die zittend aan Jezus' voeten, zijn woord hoorde. Maria heette de Magdaleense. die anderen de boodschap bracht, dat Jezus leefde En het prinsesje heet Christina. In deze naam horen we Christin, bij Christus zijnde. De twee namen zijn symbo lisch. Moge zij zijn een Christin, die luistert: Ge zijt van Mij, spreekt God. Maar zoals God deze dopelinge roept roept Hij ons allen. Pas dan, als we ge hoorzamen, kunnen we antwoor den: de Heer is mijn Herder, kunnen we er bijvoegen: al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, dan nog is God mijn beschermer. gevolgd door gebed, hield ds. Berkel zijn prediking. Groot ogenblik Dc hofprediker had tot tekst geno men: Jes. 431 b. ..Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne". Na de preek werd gezongen gezang 201. Nu naderde het grote ogenblik van deze kerkdienst. Het formulier van dc Heilige Doop werd gelezen, waarna aan dc ouders van de dopelinge de gebruikelijke vragen gesteld werden. Deze werden door prins Bernhard en prinses Juliana met „ja" beantwoord. Hierop weer klonk het eerste deel van gezang 94. Ds. Berkel had inmiddels zijn plaats bij dc doopvont ingenomen om de H. Doop te bedienen in tegenwoordig heid van de oudste ouderlingen. Prins HET PLECH'I IGE OGENBLIK is aangebroken. Op de arm van Prins Bernhard wordt de kleine dopeling binnengedragen. Mevrouw Roëll—Feith heeft acht Ja ren voor de kleine prinsesjes gezorgd en was bovendien een persoonlijke vriendin van prinses Juliana. Mevrouw J. PostSalomons te Rijnsburg is de weduwe van „Johannes", een der lan delijke hoofdfiguren van de K.P. Johan nes Post is in Juli 1944 in Santpoort vermoord na de door verraad mislukte overval op de gevangenis aan de Wete ringschans te Amsterdam. De heer A. J. Andrée Wiltens is de vertegenwoordiger van de studenten- groeperingen, die bij het verzet betrok ken waren. In de kerk In de kerk is op uitdrukkelijke wens van het prinselijk paar geen bloemen versiering aangebracht. Voor het doop hek is de doopvont geplaatst, op welker rand wij deze tekst lezen: „Sta op en laat u doopen en uwe zonden afwas- schcn, aanroepende den naam des Heeren". Ter weerszijden van de ruimte tegen over de preekstoel, waar de koninklijke familie en haar gasten aanstonds zullen plaats nemen, zijn de banken ingeno men door de leden van het kabinet, dat nagenoeg geheel aanwezig is, door de leden van het diplomatieke corps, van het internationale gerechtshof, de voorzitter van de Hooge Raad der Ne derlanden. de commissarissen der Ko ningin, de burgemeesters der hoofd steden, vrienden en bekenden van het prinselijk paar, bevriende relaties ook uit de illegaliteit. In totaal wonen omstreeks 1200 personen déze plechtig heid bij. Alle genodigden hadden hun plaatsen ingenomen, toen de stoet aan de kerk ingang aan de Domstraat arriveerde. Aan de ingang werd de koninklijke familie ontvangen door twee leden van de kerkvoogdij, n.l. de president mr. C. Veen en jhr. mr. B de Jonge van Elle- meet en door de voorzitter en de scriba van de kerkeraad, de heren ds A. J. Brinkman en D. J. B. Groenewegen. Deze commissie geleidde de vorstelijke personen naar dc sacristie, waar de stoet werd opgesteld. Kort daarop schreed deze langzaam de kerk binnen. De organist der Domkerk, dc heer Stoffel van Viegen, had van half elf af orgelspel ten gehore gebracht. Toen de hofprediker ds. J. F. Berkel de kansel bestegen had viel een stilte voor een persoonlijk gebed. Na het votum sprak dc predikant dc zegen uit. Hierop verzocht hij de ge meente het eerste vers van gezang 112 te zingen; na voorlezing van psalm 23, De koster van de Domkerk, de heer Kormeïink, plaatst 't doop bekken op zijn voetstuk. Bernhard droeg nu prinsc3 Marijke naar het doopvont, prinses Juliana stond aan zijn zijde. Het water op het voorhoofd van het prinsesje sprenkelend sprak de hofprediker daarop: „Maria Christina, ik doop u in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Gcestes", dc Oranjetelg zo voerend binnen dc ge meenschap der kerk. Staande zongen degenen, die deze ontroerende plechtigheid mochten aan schouwen, het slot van gezang 94. Middelerwijl had prinses Juliana met haar kostbare last in dc armen haar zetel weer ingenomen. Na een dankge bed werd staande gezongen het vierde vers van gezang 93. Tot slot sprak ds. Berkel de zegen uit. Geschenken Na afloop van de kerkdienst begaf de koninklijke familie zich naar de sacristie, waar haar gasten gelegenheid hadden tot feliciteren. Ds. Berkel over handigde, hier aan prinses Juliana en prins Bernhard een oorkonde, welke ge tekend is door dc Utrechtse calligraaf Haalboom. De president-kerkvoogd bood een verkleind model van het doopbekken in zilver aan. Op dc bodem is een afbeel ding van de Domkerk aangebracht en op de achterzijde het kerkelijk zegel met de woorden „Aangeboden door de kerkvoogden - 9 October 1947". Namens dc kerkeraad bood de voor zitter ds. A. J. Brinkman een bijbeltje met opdracht aan. Kort daarop verlieten de koninklijke familie en haar gasten het kerkgebouw om de terugtocht naar het palcis Soest- dijk te aanvaarden, hartelijk toegejuicht door de velen, die zich langs de straten verzameld hadden. Nu heel Nederland kerkelijk of niet-kerkclijk en velen in het buiten land hun belangstelling lichten op dc Doop van Prinses Marijke, zullen vcr- schcidencn. zich eigen gedoopt-zijn te binnen brengend, vragen naar de be tekenis, dc geestelijke achtergrond van deze kerkelijke handeling Meestal bui ten hun weten op een leeftijd, die nog vóór het bereik van het geheugen werd dit Sacrament aan hen bediend Op gezag van het doopbewijs waarop de handtekeningen staan van predikant cn ouderling, meer nog door de over levering en opvoeding der ouders wordt de Doop aanvankelijk erkend om bU het afleggen van de openbare geloofs belijdenis. bij dc bevestiging in de Ge meente pas bewust en persoonlijk aan vaard te worden. De geschiedenis van het verschijnsel dat Doop heet laten wij rusten. Wat verstaat de Hervormde Kerk waarin het Prinsesje gedoopt wordt onder dit Sa crament? Wat gebeurt er? Dc mens. als man cn vrouw, erkent, ook voor zijn kind, tegenover God zijn ellendigheid, zelfs zijn verlorenheid t c n z ij er van elders redding komt. Dc Doop stelt uitdrukkelijk vast. datdie redding uit de ellende, „de afwassing der zonde" er is; dank zij de Rcddei Jezus Christus. Dit innerlijk, geestelijk feit wordt door het uiterlijk teken van water, gesprenkeld op het voorhoofd van de dopeling, bekrachtigd. Van magie is geen sprake. Het doop water is gewoon water. Voor bijgelovig heid is hier geen plaats In deze sobere, stellig plechtige handeling, mogen men sen bezegelen wat van Godswege reeds vaststaat. Wanneer man en vrouw elkaar de gouden ring aan de vinger schuiven als onderpand van hun liefde cn trouw dan is die ring geen magisch amulet, niet een mlduel om de liefde te be zweren. De liefde is dc bron. omdat die er al was geven zij elkaar dit zicht baar teken als bezegeling. Zo is de Doop het vaststellen van een door God reeds genomen initiatief in de levende ver houding tot ons mensen. Voordat wij het kunnen bevatten of beantwoorden heeft God al beslag op ons gelegd. Hu heeft ons lief. Hij vergeeft de schuld. Hij schrijft ons in in een duurzamer register dan dat van de Burgerlijke Stand. Dat is dc betekenis van de Doop formule. „Maria Christina ik doop u in den naam des Vaders en des Zoons cn des Heiligen Geestc6" God richt ccn eeuwig verbond der genade met ons op Hij adopteert ons in Christus als dc Zijnen, als Zijn erfgenamen Hij ver nieuwt ons door Zijn geest, in dc dage lijkse strijd van het leven. De mens die dat beseft, die dat ge lóóft. leeft in een durende dankbaar heid en heeft met hart en ziel zijn Redder lief Dat uit zich in zijn leven Ook als liet misloopt en hij zijn strijd verliest. Dan blijft hij niet geslagen liggen maar veert weer op. omdat hij zich herinnert dat dc relatie inct God niet breken kón omdat het initiatief bij God J;c het Verbond welis waar eenzijdig opgezegd door God voor eeuwig gesloten is. Een koningskind is niet anders dan elk ander mensenkind van God. Maar zij moeten het allen weten Daarom vormen degenen die in Christus gelo ven allen tezamen de Gemeente. Door de Doop. niet door geboorte, bloed of ras wordt het kind in de Gemeente opgenomen. Daarom wordt het de Kerk ingedragen en geschiedt de Doop niet ten palcize maar juist „in het midden der Gemeente En de ouders zullen ge houden zijn hun kinderen bij het op groeien in deze dingen breder te onder wijzen. De Doop van de Prinsedochter is geen i toegeven aan een goede oude gewoon te. ook geen Society-gebeurtenis, maar dc blijde belijdenis van deze twee ouders: „dit kind van ons is óók een kind van God." OBERMAN Niet alle P.D.'s terug naar de mijnen (Van onze Haagse redacteur) Naar wjj vernemen ligt het niet in het voornemen om alle politieke delinquenten, ongeveer elf honderd, die als gevolg van werkweigering uit de mijnstreek verwijderd wer den, weer naar de mijnen terug te voeren. Ongeveer vijf honderd van hen zouden daarvoor slechts in aan merking komen. Gedurende de af wezigheid der politieke delinquen ten is de productie der mijnen toe genomen. Dit is een gevolg van het feit, dat men het onderhoudswerk tjjdelijk heeft stopgezet en alle ar beiders voor de directe kolenpro- ductie heeft ingezet. De Koningin ging, vergezeld van de Groothertogin van Luxemburg naar de doop plechtigheid. „Ziezo knap is'ie, die me hier weg krijgt." Energiek klapte ze haar stoeltje open, ging zitten, rommel de wat in haar machtige tas. nam haar breiwerk cn tikke tik, tiktik, tikkc tikDc Dom dreunde ze ven slagen.In de ochtendmistdie in dc straten en op de pleinen hing, doemden anderen op, ook met klapstoeltjes, gingen naast haar zit ten. „Heb U dat effen goed uitge zocht? Ik kom naast U zitten" ook breiwerk.... Allengs groeide het aantal belangstellenden, voorname lijk vrouwen cn om acht uur was het al moeilijk om van de Dom straat uit, over het trottoir, op hel Domplein te komen. Vóór elf uur konden ze nog een mooi stukje breien aan hun jumper- tjes en camisooltjes De druktevan rustig wachten de mensen concentreerde zich voor al in de Domstraat en dijde langza merhand uit tot in de Lange Jans straat cn verder in de richting van waar de Koninklijke stoet door de stad naar de eerbiedwaardige Dom zou rijden. Steeds meer vlaggen worden uit gestoken. Eerst hangen ze nog lauw vn mat in de vochtige nevel, doch bij het optrekken der mist kleurden zij vro lijk en pittig in het morgenlicht het straatbeeld. Op het Domplein bleef het lang rustig. Even scheen het of de bron zen voorzaat. Jan van Nassau, die onverstoorbaar voor zich pleegt te staren, het hoofd wendde naar een peloton politiemannen, dat daar stond in geduldig afwachten van in structies. alsof hij zich afvraagt: waf gebeurt er nu wce*2" Vandaag zou hel Domplein slechts voor hoogwaardigheidsbekle ders gereserveerd blijven. De politiemannen namen hun pos ten in en om half negen was het Domplein stiller dan ooit: niemand mocht er meer op of over. En toch was het vol spanning in afwachting van de grote gebeurtenis. Een taart van 100 kilo voor Prinses Elisabeth Tc Londen is een taart van 100 kilo aangekomen, die een huwelijks geschenk van Ausfralic is aan Prin ses Elisabeth van Engeland. De taart is in verschillende stuk ken aangekomen, die alle in speciale dozen zijn verpukt. Op de dag van het huwelijk zul len de stukken uit de dozen geno men en in elkaar worden gezet. Hoogleraren voor zevende faculteit in Amsterdam B. en W. van Amsterdam heb ben de gemeenteraad eert aanbe veling van curatoren der Univer siteit overgelegd ter benoeming van drie gewone hoogleraren en twee buitengewone hoogleraren; voor gewoon hoogleraar in de we tenschap der politiek: dr. J. Suys te Amsterdam, voor gewoon hoog leraar in dc beginselen der econo mie en de economische en sociale politiek; dr. S. Kleerekoper te Amsterdam voor buitengewoon hoogleraar in dc geschiedenis van de nieuwste tijd: dr. J. Presser, lector aan dc universiteit van Amsterdam, voor buitengewoon hoogleraar in dc leer van pers. openbare mening en propaganda: dr. K. Baschwitz lector aan de universiteit van Amsterdam, en voor gewoon hoogleraar in de oogheelkunde het dubbeltal dr. A. Bakker te Groningen dr. M. C. Colenbrandcr te Delft. Na munitie-explosie in Soerense bossen Bij het opruimen van oude Duitse munitie in dc Soerense bossen bij Apeldoorn, door man schappen van de lc compagnie van de opruimings- cn bergings- dienst der kon. landmacht uit Hoog-Soeren, is een ernstig on geluk gebeurd, dat de chauf feur-korporaal W. Mulder uit Hattum het leven heeft gekost, Drje andere militairen, ser geant-majoor C. A. v. d. Bolt uit Soest, soldaat lc klas A. Duistermaat uit Zutphcn cn sol daat A. Cremcr uit Coevorden werden zwaar gewond. Zij zijn naar het Juliana zieken huis in Apeldoorn overgebracht cn men vreest voor hun leven. Daar de toestand zo ernstig is en z\1 op het ogenblik niet verhoord kunnen worden, tasten de militaire autori teiten over dc oorzaak van dc ont ploffing nog volkomen in het duis ter. Losse textielbonnen nu ook geldig De bepaling, dat losse textielbon nen ongeldig zijn, is komen te ver vallen. Het wordt hierdoor moge lijk bij het doen van textiel-inkopcn een beperkt aantal bonnen mee te nemen. Dc technische dienst van de PTT is in overleg met het gemeen tebestuur van Roosendaal ccn plan aan het ontwerpen in deze stad ccn geheel nieuw net voor dc radiodis- trihutie aan tc leggen, dat hoofdza kelijk ondergronds zal komen te liggen. Weer- „en radiodienst De doopvont, waarvan bii de een der leden van zijn gezin de plechtigheid in de Dom gebruik is vraag, waarom hij nog nooit een gemaakt, is, zoals wii reeds schre- opdracht had ontvangen van het ven. een zilveren bekken, dat da- Koninklijk Huis. Het antwoord luid- teert van 1871 en lange tijd dienst de: „Wacht maar. 1e kunt nooit heeft gedaan in de Gcertekerk. die weten." Een paar dagen later werd in de tweede helft van de negen- hem het verzoek gedaan dit drijf- tiende en ook nog in het begin werk uit te voeren. Hij deed het van deze eeuw, bi zonder geliefd was als doopkerk waarschijnlijk van wege haar intimi teit. Het bekken is eenvoudig en sierlijk van vorm en heeft een middellijn van 27 c.m. Een verkleinde copie (20 c.m. mid dellijn) van dit dooübekken, even eens in zilver gedre ven, werd de Prin ses aangeboden als herinnering aan de ze plechtigheid. De bedoeling is, dat dit geschenk als sier- schaal dienst kan doen. De Utrechtse fir ma Mandersloot heeft dit voorwerp vervaardigd. In de bodem is een afbeelding van de niet een roerende toewijding, hoewel Domkerk gedreven, gezien van af de .Domstraat en groot bij 4 c.M. Dit knappe, fijn gedétailleerde hij zich toen al ziek voelde en door ernstige pijnen werd gekweld. Zijn aandeel was voltooid, toen hij opge- drijfwerk. getuigend van een goed nomen moest worden in het zieken- vakmanschap is uitgevoerd door de heer W. Marchal. die tragische bizonderheid dezer dagen over leed. Er zijn weinig mensen in ons land, die het in dit vak zover ge bracht hebben als hij. Enkele maanden geleden stelde de snavel. huis. De schaal moest toen nog ge bruineerd worden, terwijl aan de achterzijde het zegel van de Dom kerk werd gegraveerd; bestaande uit een ark, drijvend op het water: op het dak een duif met palmtak in werkten prima B(j een zeetje zo glad als de Ka- gerplasscn is het eigenlijk een pruts- karweitje geweest voor een zeeman om drie weken lang op een lapje water van tien bij tien mijl rond tc varen of liever rond te drijven. Maar, aldus verzekerde ons de „stuur" van het weerschip „Cirrus", dat Dinsdagmiddag van haar eerste weerdiensttrip op de Atlantische Oceaan in Rotterdam terugkeerde, de volgende reis over twee en een halve week konden we wel eens minder mooi weer treffen en dan zal er voor ons genoeg te doen zijn het schip behoorlijk op haar station te houden. Het mooie weer uitzonderlijk in deze tijd in de Golf van Biscave! betekende niet alleen, dat de be manning rustig de tijd heeft gehad het schip van onder tot boven keurig in dc verf te zetten, maar ook. dat de radiotelegrafisten van de Rijks luchtvaartdienst en de waarnemers van het K.N.M.I. te De Bilt zich on gehinderd aan hun verantwoor delijke taak hebben kunnen wijden. Zij waren volkomen tevreden, daar alles uitstekend had gefunction- neerd. Schiphol kreeg regelmatig de weerberichten. zowel afkomstig van eigen waarnemingen als van an dere schepen op de Oceaan. Die ge gevens waren zowel voor Schiphol als voor De Bilt van groot belang voor het samenstellen der dagelijkse weerkaarten. Had men geen wacht, dan wijdde men zich aan zonnebaden, eten of slapen. Verder was er natuurlijk weinig vertier aan boord, zodat het dagelijks passeren van schepen, die met de seinlamp werden gepraaid, een welkome afleiding vormde. Zondag was de dag, waarop het Belgische weerschip de „Cirrus" zou aflossen. Prompt op tijd. 's morgens om zeven uur kwam de Belgische collega, het weerschip ..Luitenant ter zee Victor Billet", in zicht. Dank zij de kalme zee was het zelfs mo gelijk, dat de Belg langszij de „Cir- Internationale we<jftrijd modelzweefvliegtuigen De Haagse Luchtvaartclub organi seert Zondag 12 Oct. te 11.00 uur v.m. een grote internationale wed strijd met modelzweefvliegtuigen en modelmotorvliegtuigen, op het voor malige vliegveld Ockenburg, nabij Loosduinen. Voor deze wedstrijd hebben ingeschreven Denemarken en België, en een groot aantal Ne derlandse luchtvaartclubs, terwijl vermoedelijk ook Zwitserland en Engeland aan de wedstrijd zullen deelnemen. De gasten uit Denemarken en Bel gië arriveren Vrijdagavond aan het Hollandse spoor te Den Haag en zullen ondergebracht worden bij le den van de Haagse Luchtvaartclub Zaterdag wordt op Schiphol door de K.L.M. een lunch aangeboden, waarna het vliegveld wordt bezich tigd. Zaterdagavond wordt in het K.L. M/-gebouw aan de Raamweg een Luchtvaartavond gegeven. rus" kwam liggen en over en weer bezoeken konden worden afgelegd. Op de eerste reis van de „Cirrus" is gebleken, dat dc inrichting van dit Amerikaanse oorlogsschip nog niet in alle opzichten voldoet. Daarom zal het zusterschip „Cumulus", dat thans van New Orleans naar Neder land onderweg is, na aankomst to Rotterdam eerst worden verbouwd. De verblijven der opvarenden zullen worden verbeterd, terwijl ook aan een betere opstelling der radiozen ders is gedacht. Wanneer de „Cumu lus" gereed is voor de dienst, zal ook de „Cirrus" onder handen wor den genomen. LINKS COMPLOT IN CHILI Regering beschuldigt Joegoslavië De Chileense regering heeft gis teravond laat een communiqué ge publiceerd, waarin wordt verklaard, dat de Joegoslavische regering in Zuld-Amerika „een reusachtige communistische spionnage- en sa-* botagc-organlsatie" heeft gevormd. De organisatie zou door diploma tieke vertegenwoordigers van Joe goslavië in Argentinië opgebouwd zijn. Het hoofdkwartier van de orga nisatie zou volgens het commu* niqué in Rosarto (Argentinië) ge vestigd en opgericht zijn door ge neraal Lubomir Ilic, die in Novem ber 1946 als speciale afgezant van maarschalk Tito bij de installatie van president Gonzalez Videla in Chili was aangekomen. De organisatie zou ten doel heb ben: 1) Een verzetsorganisatie in Zuld-Amerika te vormen tegen de V.S. 2) Het opbouwen van communis tische cellen in Zuid-Amerika, die officieel verenigingen van „de vrienden van Joegoslavië" genoemd zouden worden. 3) Het organiseren van stakin gen e.d. in Zuidamerikaanse indu strieën, die van belang zijn voor de V.S. „De Chileense regering", zo be sluit het communiqué, „kan bewij zen dat er nauw contact bestaat tussen de organisatie te Rosario en Belgrado. Talrijke communistLschc agenten zijn tijdens Ilic's bezoek Chili binnengekomen. Het waren merendeels Joegoslaven die door do organisatie te Rosario van vals© paspoorten voorzien werden". Het weer Tot Vrijdagavond: In de nacht en vroege ochtend op vele plaatsen ne vel of mist en Iets lagere tempera tuur. Morgen overdag: na het op lossen van de mist enkele overdrij vende wolkenvelden, maar vrijwel overal droog weer. Zwakke tot ma tige, overwegend Zuid-Westelijke wind. Ongeveer dezelfde tempera tuur als vandaag. 50.000 toeschouwers waren aanwezig btf rle interlandwedstrijd TsjechoslowaküeOostenrijk, die met 32 door de Tsjechen werd gewonnen. De rust was ingegaan met 1—1.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1