Australië kondigt amendement aan op Sowj et-resolutie Franse staatsuitgaven gaan drastisch omlaag Arabische liga mobiliseert militaire hulp Kindersterfte moet omlaag Van Kleffens in de verdediging Verdachte nam het hazenpad. BALKANCOMMISSIE KOMT OP LOSSE SCHROEVEN Amerikaanse hulp noodzakelijk Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs; 0.31 per week oi 4.per kwartaal Losse nummers 10 et USA WIL RESULTAAT VAN COMMISSIE VOOR INDONESIA AFWACHTEN In de Donderdag gehouden Veiligheidsraadszitting met Indo nesië als onderwerp heeft de Amerikaanse afgevaardigde War ren Austin verklaard, dat zijn land de Sovjetresolutie troepen terug tot achter de demarcatielijnen") niet zou kunnen steunen en geadviseerd het resultaat van de driemogendhedencommissie af te wachten. Ook van Langenhove (België) sprak in dezelfde geest en daarna was het woord aan mr Van Kleffens. De Nederlandse vertegenwoordi ger bepaalde zich tot een soort ver weer tegen de aanvallen. Dinsdag tegen hem fredaan. en richtte zich. na de Russische resolutie als on aanvaardbaar te hebben bestempeld speciaal tot Palar. „De heer Palar heelt feiten aangehaald" zei Van Kleffens. „die verleden iaar in Oost Indonesië zouden zijn gebeurd." Pa lar had. sprekende over wreedhe den, de befaamde kwestie Zuid- Celebes aangeroerd „met de be doeling een verkeerde indruk te vestigen van het gedrag der Neder landse troepen. Ik weet niet. wat deze buitengewone feiten ziin en beperk mij er toe, erop te wijzen, dat de beweringen van de heer Pa lar buiten de agenda gaan." Tot de Chinese afgevaardigde zei Van Kleffens dat hij de republiek Indonesia niet in haar geheel be schuldigd had en verklaarde op nieuw dat „wij" geen onenigheid hebben met de republiek als zoda nig. doch slechts hopen te kunnen samenwerken met haar op Java. Sumatra en de rest van Indonesië. De heer Van Kleffens gewaagde van twee stromingen in Indonesië: de ene richt zich naar een democra tische regering in Westerse beteke nis en gaat uit van Nederlanders, de andere kant zich tegen koloniale verhouding en is gericht op vrijheid. Deze laatste worden deels door In donesiërs en door Nederlanders ge dragen. ..Wij gaven volledig zefbestuur aan Oost-Indonesië en Borneo," al dus Van Kleffens. „Is het dan denk baar dat wii Java cn Sumatra zou den weigeren, wat wij in die gebie den gebracht hebben?" vroeg hij en besloot met de mededeling dat da van drie kon rekenen op onze grootste medewerking. „Wij raken van de kernkwestie af." Ziedaar de inhoud van de korte rede die Gromvkn vervolgens hield. De Sovjetresolutie, zo betoogde hii. betekent slechts een bevel dat een einde wil maken aan de situatie, geschapen door 't niet opvolgen van het bestandsbevel. Hij zei dat onder handelingen via de drielandencommis- sie Nederland zou den bevoordelen omdat België en Amerika de Ne derlanders aan moedigden bij hun verovering. „De sfeer in de Veilig heidsraad. die niet de moed heeft om te zeggen dat er GROMYKO één schuldige is. is als een comedie, terwijl er een oor log aan de gang is," aldus de Sov- jetgédelegeerde. volgens wie 't ver werpen van zijn resolutie er op wees, dat dc Veiligheidsraad een beslissing uit de weg ging. Zaterdagmiddag zal het debat worden hervat. De Australische af gevaardigde kondigde een amende ment op de Russische resolutie aan en sprak zijn bezorgdheid uit over het onnodige uitstel van het „my thische consulaire rapport". DISTANCIëRING VAN LINIES? Volgens Aneta houdt het Za terdag in te dienen Australi sche amendement in. dat de troepen van beide partijen moe ten worden teruggetrokken op 5Jc.m. van de stellingen, welke zij op 1 Augustus, de datum van het bevel „staakt het vu ren" innamen. Dc Australiërs ziin van mening, dat de geringe afstand tussen de beide legers in de meeste gevallen oorzaak is van wrijving sedert het be standsbevel en hopen, dat door toevoeging van dit amendement verder bloedvergieten, als ge volg van patrouilleactiviteit en infiltratie, kan worden voor komen. Nadjamoeddin's stiefbroer gearresteerd Het onderzoek in de corruptie affaire in Oost Indonesië, die de val van ex-premier Nadjamocduin en zijn kabinet ten gevolge nad, heeft thans lel het resultaat geleid, dat zijn stiefbroeder Aboed Eaeda Daeng Pasoe, dc voormalige chef van het departement voor crimi neel onderzoek in Makassar, gcar- x*estecrd is. Aboed wordt beschuldigd van on- regelmat.gheden in zijn ambt en werd pas ccn maand geieuen tot ridder in de orde van Oranje Nas sau benoemd. Vijf doden en tien gewonden Het Nederlandse legerbericht maakt melding van vijf dóden en tien gewonden gisteren, wat een sterke staging van het gemiddelde dagelijkse aantal slachtoffers in de afgelopen week betekent. Dr. Braak, directeur van KNMI, eervol ontslagen Dr. C. Braak, directeur van het Koninklijk Nederlands Meteorolo gisch Instituut in Do Bilt, heeft met ingang van 1 Januari 1948 eervol ontslag gevraagd. Do rege ring heeft het hem verleend onder dankzegging voor dc .goede dien sten, in deze functie bewezen. Ook raketproeven in Amerika Amerikaanse „Robot-raketvlieg- tuigen" hebben een snelheid bereikt van 700 km per uur. De vluchten worden reeds enige maanden uitgevoerd van een een zaam eiland voor de kust van Vir ginia uit. Evenals bij de Engelse experimen ten worden de raketten uit een moe dervliegtuig losgelaten, op grote hoogte. Het bijzonder gerechtshof te 's Hertogenbosch zette de behande ling voort van het drama op de Vloeiweidc bij Rijsbergen in 1944. De advocaat-fiscaal mr. Houben deed bij het begin van de zitting de enigszins sensa tionele mededeling, dat een der hoofdschuldigen in de zaak Abertus Johan Zuring uit Arn hem na de dagvaarding uit het kamp te Maastricht is verdwe nen en nog niet is opgespoord. Zijn daad werd bij verstek behan deld. Zuring behoorde tot de voor naamste schuldigen. Tegen hem werd de doodstraf geëist. Hij be stookte vrouwen en kinderen in de kelder met handgranaten. Tegen vijf andere verdachten werden ei sen gesteld variërende tussen twaalf en twintig jaar gevangenis straf. Het bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft tot se cretaris van de redactie van het verbondsorgaan „De Gids" benoemd de heer R. Hagoort. DRIE EN TWINTIG PROCENT BEZUINIGING DOOR RAMADIER AANGEKONDIGD De Franse premier Paul Ramadlcr heeft Donderdag in een radiorede meegedeeld, dat de staatsuitgaven met 23 procent zullen worden verlaagd. De tüd is thans gekomen, aldus Ramadier. om inkomsten cn uitgaven van de staat geheel in evenwicht te brengen. Dc uitgaven zullen dit jaar van 900 milliard tot minder dan 700 milliard francs worden, teruggebracht. Voorts zal er voortaan slechts een begroting zijn die geheel uit belastingen zal worden gefinancierd. De voorschotten van dc Bank van Frankrijk aan de staat, waardoor de bankbiljetten-circulatie elke maand werd verhoogd, zullen dus eveneens verdwijnen. Om deze herzieningen, die de basis zullen vormen van Frankrijk's strijd tegen de inflatie, uit te voeren, kun nen tweeërlei maatregelen worden genomen: verhoging der belastingen en bezuiniging op de staatsuitgaven. Dc wijzigingen in het belastingstelsel voorzien in een progressieve ver hoging van de staatsinkomsten. De in de landbouw, handel en vrije be roepen verdiende inkomens. die thans minder zwaar belast zijn dan de salarissen, zullen zwaar belast wordtn.. Voor het overige zal het ta rief der inkomsten- belasting in geen A A Al AUILK geval worden verhoogd, mogelijk zelfs in bepaalde gevallen worden verlaagd. Egyptische en Syrische troepenconcentraties De voltallige vergadering van de Arabische Liga heeft met al gemene stemmen de resolutie, waarin op de Arabische staten een beroep wordt gedaan alle mogelijke militaire hulp voor Palestina te „mobiliseren" om het hoofd te bieden aan de Jood se bedreiging van de veiligheid van Palestina, aanvaard. Voor deze vergadering van de liga WYSJINSKY SLINGERT ZIJN BANVLOEK Wysjinsky heeft Donderdag in de politieke commissie der U. N. O. verklaard, dat hij de voorgestelde Balkancommissie zal boycotten. ..Deze commissie is in strijd met de grondbegin selen der U. N. O. en de Sowjet- Unie zal er niet aan deelnemen of meestemmen bij de verkiezing van haar leden," zei hij. De Joegoslavische afgevaardigde, Bebler, rees onmiddellijk van zijn stoel om Wysjinsky te danken voor „deze vriendelijke geste, die geheel in overeenstemming is met de prin cipes. die de grote Sowjetrussische democratie inspireren". Oscar Lange (Polen) verklaarde eveneens, dat zijn land geen deel wil uitmaken van de commisie. De Cubaanse gedelegeerde stelde voor. dat de Grote Vijf geen van alle aan de commissie zullen deelne men. Hij werd gesteund door Ve nezuela en Mexico. De Amerikaanse afgevaardigde verklaarde, dat het hem beter leek, dat de Grote Vijf wel zitting in de commissie nemen, daar deze „een rechtstreeks politiek karakter" heeft. Ook Wit-Rusland. de Oekraïne en Tsjechoslowakije weigerden deel uit te maken van de commissie. De Belgische afgevaardigde Spaak, laakte dc Sowjet-groep om haar gebrek aan wil tot sa menwerking. „Gisteren", aldus Spaak. kregen wij van geen van deze delegaties een amendement of zelfs maar een opbouwend voorstel te horen. Vandaag zeg gen zij, dat de commissie een slechte resolutie heeft goedge- WYSJINSKY keurd en willen zij er geen part of deel aan hebben". Met evenveel sarcasme antwoord de Wysjinsky, dat het onmogelijk is om iets. dat men fundamenteel uit de boze acht. te amenderen. Spaak vroeg daarop Wysjinsky, wat hij wilde, dat de commissie in verband met de boycot zou doen'. „Moeten wij nu maar zeggen, dat wij ongelijk hebben?" Spaak drong er bij de commissie op aan om zich aan het genomen besluit te houden, hoe onaangenaam de Sowjetrussi sche boycot ook is. De Amerikaanse afgevaardigde verklaarde. dat de Sowjetrus sische houding „ernstige be zorgdheid" wekt. doch dat zij voor de commissie geen beletsel mag be tekenen om haar taak voort te zet ten. De zitting werd verdaagd tot Vrijdag. was er een geheime zitting geweest van de ministers-president van Sy rië, de Libanon; Irak, Transjordanië en Egypte, waarin, naar de secre taris-generaal van de liga, Azzam Pasja, volgens Reuter mededeelde besloten was „militaire actie" aan te bevelen in geval de Engelsen uit Palestina zouden terugtrekken. De liga zou het eens geworden zijn over algemene maatregelen en over bepaalde militaire maatregelen, doch de mogelijkheid van economische sancties nog niet besproken hebben. Azzam Pasja, heeft voorts ver klaard. dat hij reeds aanbiedingen van vroegere Britse officieren van leger en luchtmacht heeft ontvangen om aan Arabische zijde te vechten. Aan het slot van de vergadering deelde Azzam Pasja een correspon dent van Reuter mee. dat Egyptische en Syrische troepen reeds optrekken naar de Palestijnse grenzen om ge reed te zijn militaire, morele cn eco nomische steun aan de Palestijnse Arabieren te verlenen wanneer de Britten zich uit het land terugtrek ken. Een vroeger bericht van Reuter meldde uit Londen, dat volgens een woordvoerder van het Engelse mi nisterie van buitenlandse zaken, T. E. Evans, de Engelse minister voor het Midden-Oosten, op eigen initia tief de regering van de Libanon er van in kennis heeft gesteld, dat het besluit om Hadj Amin el Hoessein, de Moefti van Jeruzalem, in de Liba non toe te laten, geen gelukkige in druk in Engeland heeft gevestigd. Het Engelse ministerie van buiten landse zaken overweegt nog, of bij de Egyptische regering geprotesteerd zal worden tegen het feit, dat aan de Moefti toestemming is verleend om naar Libanon te reizen. In verband met de invloed van de Moefti op de Arabische liga is het van betekenis, dat de vergadering van de liga werd gehouden" in het bergplaatsje Aley, dat in de Libanon ligt. In de UNO Emir Adel Arslan (Syrië) heeft Donderdag in de UNO-commissïe voor Palestina de strijd van de Ara bische landen tegen de voorgestelde verdeling van het Heilige Land voortgezet. „Degenen, die de Joden willen redden, moeten eerst hun eigen deuren voor hen openzetten zei hij. Hij beschuldigde de Zionis ten van imperialisme en vroeg, wat de reactie van de USA zou zijn. als Spanje zijn vroegere Amerikaanse koloniën zou gaan heroveren, nadat het daartoe met de Sowjet-Unie een verbond zou hebben gesloten. De Zweedse gedelegeerde. Sand ler. verklaarde het voorgestelde verdelingsplan voor Palestina in grote lijnen te willen steunen. Ex-bezitters van vuurwapens, die hun geweren en buksen in 1940 moesten inleveren, kunnen van het bestuur der gemeente, waar zij wo nen. schadevergoeding ontvangen. Aldus een arrest van de Hoge Raad. Minder voor leger De bezuiniging van 200 mil liard op de overheidsuitgaven zal in hoofdzaak betrekking heb ben op de uitgaven voor leger, vloot, luchtmacht, ambtenaren corps cu de burgerlijke weder- opbouwprogramma's. Zo zal van de lichting, die in November on der de wapenen moest komen, slechts de helft worden opgeroe pen. Voor de andere helft wordt dit uitgesteld tot Januari. Alle regeringsuitgaven met betrek king tot het wederopbouwplan, zo als geraamd in de huidige buiten gewone begroting, zijn voorlopig verboden. Ook op genationaliseerde en particuliere industrieën zal wor den bezuinigd. „Luxe bouw" zal wor den verboden. Wat het plan-Marshall voor Frank rijk zal ople; ,:ren, zo zeide Rama dier, kan nog niet worden gezegd. Ten aanzien van Frankrijk's produc tie verklaarde Ramadier, dat. hoe wel zij niet voldoende is. zij sterk is onderschat. De landbouwproductie heeft bijna het peil van voor de oor log bereikt met uitzondering van tarwe en melk. waarop weersom standigheden grote invloed hebben gehad. De industriële productie heeft van Maart tot Juli het vooroorlogs peil overtroffen. Het begrotingste kort. dat momenteel 28 procent be draagt. was 32 procent in 1946 en 48 procent in 1945. President Truman heeft op een persconferentie verklaard, dat hij zich volkomen achter de waarne mend minister van buitenlandse za ken. Lovett, schaart, wat betreft diens Woensdag geuite veronderstel ling. dat de nieuwe communistische organisatie zal trachten het econo misch herstel van Europa te ver hinderen. Het enige wat de presi dent daaraan had toe te voegen, was. dat de V.S. slechts een duur zame vrede wensen met welvaart voor alle volken. Amerika maakt geen aanspraak op enig gebied en wenst geen economische overheer sing van enig land of gebied. De door de Russische pers en ra dio op hem gedane aanvallen noem de Truman propaganda. Hij ziet in. dat de doelstellingen van de nieuwe communistische organisatie Ameri kaanse steun aan West-Europa drin gend noodzakelijk maken. De hulp verlening werd echter voordien reeds als zodanig beschouwd. De president herhaalde, dat zijn rege ring alles in het werk stelt de Europese landen te helpen gedu rende de periode tot het begin van het program voor tussentijdse hulp. DE DOOPPLECHTIGHEID m de Domkerk Ic Utrecht. Prins Bern- hard, met direct naast xich Prinses Juliana, houdt Marin Christina ten doop, Ds. Bcrkel verricht de plechtige handeling. Om de doopvont zijn geschaard dc-peters cn meters: de Groothertogin van Luxemburg, dc kroon' prins van Zweden, mevrouw Roëll-Fcith, mevrouw J. Post-Salomons en dc heer A. J. Andrée WUteris, Krantenfusie ongedaan gemaakt In Noord-Holland oude toestand hersteld De president van dc Alkmaarsc arrondissementsrechtbank mr. J. Krabbe heeft uitspraak gedaan in het kort geding. N.V. „Sprekend Papier" contra de N.V. Verenigde Noord Hollandse Dagbladen die zonder daarbij dc betreffende re glementen in acht te. hebben geno men de drukorder op een termijn van slechts enkele dagen had over genomen. In uitspraak wordt aan de ge daagde partij (N.V. Verenigde Noord Hollandse Dagbladen) ver boden na twee dagen na dagteke ning in Alkmaar, Schagen en Be verwijk kranten uit te geven in sa menwerking met de N.V. Noord Hollandse Pers (Sprekend Papier). Bij niet nakoming zal aan eisers een bedrag van duizend gulden per dag moeten worden betaald. Voorts moet dc gedaagde partij dc proces kosten betalen ten bedrage van f 123.10. Als gevolg van deze uit spraak wordt do toestand, zoal* deze was voor de fusie, weer her steld. Het „Dagblad voor Alkmaar" etc. zal dus verdwijnen, daarvoor in de plaats zullen de Alkmaarsche Courant, de Vrije Alkmaarder, de Nieuwe Schager enz. opnieuw uit komen. Zaterdag en Zondag extra treinen In verband met te verwachten druk reizigersvervoer zullen de vol gende extra-treinen rijden: Op Zaterdag 11 October: Gouda v 11.55—Woerden a 12.17, v. 12.19 Utrecht C.S. a 12.36, v. 12.44— Amersfoort a 13.06, v. 13.10Zwolle a 14.09. Gouda v. 13.59Utrecht C.S. a 14.28, v. 14.33Amersfoort a 14.58 v. 15.10—Zwolle a 16.09. Amsterdam C.S. v. 14.25Amers foort a 15.06. v. 15.14 Apeldoorn a 15.53 v. 15.55 Deventer a 16.14. Op Zondag 12 October: Deventer v 20.20Apeldoorn a 20.44, v. 20.47 Amersfoort a. 21.26, v. 21.29 Amsterdam C.S. a 22.10. Oost-Sumatra autonoom Verder gaande op de weg van de Malinosatie heeft de It. gouverneur- generaal bjj decreet de vorming goedgekeurd van de staatkundige eenheid Oost-Sumatra. Een voor bereidend comité zal worden aan gevuld met vertegenwoordigers van nog onvoldoende vertegen woordigde bevolkingsgroepen en in samenwerking met de regerings commissaris voor Sumatra's Oost kust het statuut en de organisatie van het nieuwe gebiedsdeel tot stand brengen. De machtige Domkerktot de laatste plaats bezetOp dc eerste rij zit prinses Juliana met de kleine Marijke op haar schoot. Naast haar prins Bernharcl. Maandag Beslissing over Overzeese Gebiedsdelen? Minister Jonkman zal Maandag zijn werkzaamheden in volle om vang hervatten. In de Maandag te houden minis terraad zal, naar men verwacht, een beslissing worden genomen over de portefeuille van Overzeese ge biedsdelen. Winst in groentehandel vastgelegd Krachtens een verordening van het bedrijfschap voor groenten en fruit mag de groothandelaar in groenten zijn kostprijs met hoog- tens 12 r'ö verhogen. Mocht de vol gens deze norm berekende verho ging mider bedragen dan fl.50 per „eenheid" (100 kg. 100 bossen of 100 stuks) dan mag f 1.50 in reke ning wórden gebracht. De kleinhandelaar mag zfin kost prijs met hoogstens 30 r/o verhogen. Is deze verhoging minder clan f 3. per „eenheid" dan mag hij f 3. in rekening brengen. BETER ZORG VOOR DE GEBOORTE NODIG Talrijke hoogleraren, doktoren, vertegenwoordigers van gezond heidsdiensten, vroedvrouwen, wijkverpleegsters en sociale werksters woonden gistermiddag de opening bij van liet Congres voor Praenatale zorg (zorg voor moeder en kind vóór de geboorte), door de Nederlandse Bond tot bescherming van zuigelingen en kleuters in het N.V.-Huis te Utrecht georganiseerd. Prof. K. de Snoo. uit Utrecht, voorzitter van de Bond heette in zijn openingswoord de Minister van Sociale Zaken, W. Drees, welkom, die het erevoorzitterschap van dit congres had aanvaard. Ook wethou der Ploeg werd begroet, waarna spreker de doelstellingen van het driedaags congres uiteen zette. „Het is onze plicht te zorgen voor het kind vóór de geboorte te wa ken over de a.s. moeder, door een perfecte gezondheidszorg het cijfer van de kindersterfte terug te bren gen en de overheid onder de aan dacht te brengen, dat ze alle steun en zorg besteedt aan het kiemende leven." In Utrecht is het cijfer van de kindersterfte bijzonder laag. zoals ook ons land vooraan staat op dit gebied, hoewel in de laatste tiid enkele landen ons zijn voorbijge streefd. Van de duizend Dasgeboren kinderen sterven er tien. Dit cijfer moet worden teruggebracht. Daar om moet men alle factoren leren kennen, die het praenatale leven be ïnvloeden. Minister Drees wilde enig ver band zien tussen de doop van prin ses Marijke en dit congres, daar immers dit jongste prinsenkind èen kleine afwijking aan de ogen heeft gehad, ten gevolge van een lichte ziekte bij de moeder. Toen dit be richt bekend werd stond een mo ment de praenatale zorg in het middelpunt van de belangstelling. Toen heeft menigeen begrepen dat vooronderzoek van moeder en kind van het grootste belang was. In een goed gezin is de geboorte van een kind een hoogtepunt, doch welk leed treft de ouders, als hun kind dood geboren wordt. Het had de Minister getroffen, dat tijdens de oorlog de kindersterf te was teruggelopen. Vermindering is dus mogelijk, concludeerde hii En het zal de taak der geleerden en artsen zijn spoedig dit vrij nieu we wetenschapsterrein te beheersen Het doel van het congres moet dan ook zjjn, het verbeteren van de or ganisatie der praenatale zorg en de juiste omlijning van de taken der artsen en vroedvrouwen. Na deze rede hielden verschillen de sprekers referaten, terwijl de dag werd besloten met een kunst avond in de kleine Schouwburgzaal waar Mej. Louise Dentz liederen ten gehore bracht. v Truman knijpt de kat in het donker De president van de Verenigde Staten heeft het Amerikaanse volk verzocht des Dinsdags geen vlees meer te el en. Aangezien zijn verzoek kwam nadat de menu's reeds gedrukt waren kon den de restauranis déze week nog niet aan zijn verzoek vol doen, Truman heeft zelf evenwel het goede voorbeeld van versobe- ring gegeven door gisteren bij het koffiedrinken gestoofde haas en bij het diner gebraden zalm te eten Ja, ia, wij kennen de vleesloze dagen in onze restau rants ook,... VJ voorstelling Tendentieuze Zegt de Mij. voor de Walvisvaart Zegt de Mjj. voor de Walvisvaart De Nederlandse maatschappij voor de walvisvaart N.V. wenst naar aanleiding van bepaalde pu* blicaties van de zijde van dc gewe zen scheepsarts der „Willem Ba- rendsz" dr. A. Melchior, de volgen* de mededeling te doen: Deze publicaties zijn ccn aaneenschakeling van tenden tieus gekleurde voorstellingen, doorspekt met een groot aan tal pertinent onjuiste feiten. De maatschappij i3 niet van plan een polemiek over een en ander met dr. Melchior aan te vangen. Echter moet geconsta teerd worden, dat dr. Melchior verzuimd heeft na afloop van de reis bij zijn directie rapport uit te brengen over ztfn bezwa ren en klachten. Het verschil in mentaliteit tus* sen de Nederlandse cn Scandina vische leden van dc expeditie is uiteraard niet bevorderlijk ge weest voor de goede sfeer aan boord. Gezien het feit, dat op de thans aangevangen nieuwe expedi tie dc bemanning aan boord van de „Willem Barendsz" voor 99 c/r> uit Nederlanders bestaat en verder rekening houdend met de belang rijke verbeteringen en uitbreidin gen, die aan dc hand van de erva ringen van het eerste seizoen in de uitrusting en accomodatic van de „Willem Barendsz'' zijn aange bracht, is do verwachting gewet tigd, dat in dit tweede seizoen de Verhoudingen in alle opzichten aan merkelijk gunstiger zullen liggen. Tenslotte mag vastgesteld wor den, dat van de Nederlandse be manning. die aan de eerste expedi tie deelnam, meer dan 90 be reid was om aan te monsteren. Bij controle op de automarkt in Tilburg zijn acht auto's en twaalf motorfietsen in beslag genomen, omdat hun eigenaars geen naliona- liteitsbewijzen hadden. Het weer Tot Zaterdagavond: In de nacht en ochtend opnieuw op vele plaat sen nevel of mist. Morgen overdag: na het oplossen van de mist over drijvende wolkenvelden en overwe gend droog weer. Matige Zuid- Westelijke wind. Weinig verande ring van temperatuur. 11 Oct.: Zon op 656 uur, onder 17.57 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1