Komt de tienduizendste bezoeker Zaterdag? Brand legde boerderij aan Lageweg in as Wedstrijdprogram biljarten „Op Golgotha kunnen Oost en West elkaar ontmoeten" Spoorweg-film is in trek A.M.H.C. jubileert Hans Worst, een spel van goed en kwaad Opstelling Amersfoorts polo-zevental Postduivennieuws Kilima-Hawaiian- klanken in Grand 2 i Vrijdag 10 October 1947 Bedrijfsweek Amersfoorts burgerij trekt kris-kras door de Markthal Ubent de zesduizendste bezoekers, mevrouw," zei de man achter het Markthal-loket Donderdagavond met zyn vriendelijkste stem 'tégen Mevrouw Brand uit de Fricseatraat, die evenals alle 5999 Amers- foorters, die voor haar waren, zich alleen maar even van een toegangs bewijs kwam voorzien. Zesduizend Een getal dat zelfs de verwachtingen van de grootste federatie-optimist verre overtrof. Er was dus alleszins reden om Mevrouw Brand eens extra in de bloemetjes te zetten. Nu is Flora op de bcdryfsiveektentoonstelling in de Markthal niet vertegen woordigd, zodat men met Göbels kolen en Phoenix appelmost moest volstaan. Wy vermoeden overigens dat deze zesduizendste aaarop meer was gesteld. de wasted, voor de wasmachine en de theepot. Dan staat dc stoet plotseling stil. Door de microfoon wordt het op treden aangekondigd van enige mcisjcslcden van de gymnastiekver eniging „Jonge Kracht". Gracieus bewegen zij zich op dc maten der muziek over het nodium. Handen geklap, nog eens en nog eens en dan verdwijnen ze weer. Als vanzelf wordt onze aandacht getrokken door de achtergrond van het toneel. Een groot, kleurig palet van de Chemische Industrie Van Hasselt, die zo haar lak- cn verfsoorten aan den volke vertoont. Er naast zit een militair op een stoel. Hij /at daar Maandag, Dinsdag, Woensdag cn nu weer, bewaker van de stand van het Artillerie Meet Regiment, dat hier laat zien dat soldaten in hun vrije tiid meer kunnen dan vertier zoeken op straat pn elders. Tekeningen, tot fraaie sierkannen hewerkte granaat- hulzen, cn een enkel schilderij zijn er getuigen van. Wie zal het zijn? Na onze tocht zitten wij nog even niet het driemanschap, dat hier de leiding heeft aan een der tafeltjes. Dc heer Walkatc is een beetje be duusd, de heer Huvbcrs rent al gauw weer heen cn weer cn de heer De Haan vertelt ons het ccn cn an der. „Wc hebben nu al meer dan 6500 bezoekers gehad. Gisteravond met die bokswedstrijd was het druk, maar deze avond deed er niet voor onder. En de mensen komen niet zo maar eens kijken. Zc interesseren zich er ook inderdaad voor. Ook voor dc Federatie zelf. Verscheide ne personeelsverenigingen hebben zich deze dagen bij ons aangeslo ten. en ook de individuele leden melden zich in groten getale aan. De bouwsteentjes verkoop ver loopt vlot. We hadden er 10.000, meer dan de helft prijkt nu op de revers van de jassen en mantels van onze bezoekers. En er wordt met gulle hand gegeven FT02 dc mensen dc stands beoordelen? Ja, dat mag ik L nog niet verklappen. We heb ben momenteel 3500 stembiljetten binnen gekregen. Ach ja, een goeie fiets is niet te versmaden, nietwaar. Zaterdag verwachten wc dc tien duizendste bezoeker, als het niet eerder is. Voor hem of haar hebben we iets goeds in petto. Alle stand houders zullen die gelukkige name lijk iets aanbieden. En dat is heel wat." De klok slaat tien. Tijd om dc tent dicht te doen en voor dc nacht toe tc vertrouwen aan de mannen van dc Nachtvcilighcidsdicnst. Dc zaalchef, de heer Dc Baas. staat moeizaam op Voor hem is het nog niet afgelopen Maar ook hij heeft er plezier in...! „Overweldigend," is het antwoord als de Federatie-official, naar hun indruk wordt gevraagd. Er blijkt onder de Amcrsfoortse burgerij grote belangstelling te bestaan voor de nijverheid van dc eigen stad. Alle standhouders zijn middag cn avond druk in de weer. En gezegd moet worden dat hun toelichting vakkundig cn enthousiast geschiedt De middag is vooral gewijd aan dc schooljeugd. Donderdagmiddag bezochten ongeveer 6U0 kinderen dc Markthal. Ook dc jongens van het R.O.G. komen in groepen dc ten toonstelling bekijken. Die uren be staat vooral grote belangstelling voor dc stand der Amcrsfoortse Luchtvaart Club. die goed uit de hoek is gekomen. Veel vliegtuigmo dellen, ccn prachtige collectie foto's, een originele Fokkermotor cn an dere voorwerpen vertellen de be zoeker dat Amersfoort, al timmeren zij dan niet zo aan de weg, vele luchtvaart-enthousiasten bezit. Maar dc man van de Spoorweg- film heeft beslist de meeste klanten. Toen iemand met het plan naar voren kwam om in het bij-program ma filmvertoningen op te nemen werd er gesproken over: „Zo 's mid dags eens een keertje cn dan 's avonds misschien als er belang stelling voor is." Het is wel enigs zins anders gelopen. Donderdagmiddag werden liefst vier voorstellingen gegeven. En 's avonds? Dan staan de bezoekers in queue cn heeft de brandweer moeite om het teveel aan kijkers uit dc „filmzaal" tc werken. Er zijn nu eenmaal voorschriften cn er wordt niet „gedraaid" voordat al leen zij, die ccn stoel konden be machtigen. zijn overgebleven. De kleine jochies hebben het goed be- kekjn. Vier of vijf maal hebben velen van hen dc films al gezien. Kaartjes? Ach. die vissen ze wel uit een papierbak of zo! Kris-kras We hebben al enige stands dc revue laten passeren. Kris-kras door de Markthal. Eigenlijk houdt de lei ding daar- niet van. Door de micro foon wordt tenminste telkens ver zocht netjes in dc rij langs de stands te lopen. Toch gaan wij deze Donderdagavond nog even kris krassen, alle boze gezichten cn nog bozere woorden negerend. Maar een ijskast houdt ons tenslotte tegen. Ja, een Amersfoortse ijskast, ver vaardigd door dc Fa. van der Mei den, die hier trouwens een pracht figuur slaat o.a. niet haar droogin stallatie. En nu we toch zo'n beetje in de clectriciteit zitten gaan we meteen even bij de stand van dc Firma Helms langs, die vooral voor de huisvrouw zeer aantrekkelijk is. Grote dompelaars U weet vvcl van die dingen, die in het water worden gezet om dit tc koken kleine dompelaars, dompelaars voor Noteert U even GRAND: „De klokkenluider van de Notre Dame'* 11.30, 18.30 en 21 uur. Zo.: 13.30, 16, 18.30 en 21 uur. CITY: „Wat weet je van liefde?" (14 jaar) 11.30. 18.45 en 21 uur. Zo.: 14. 16.15, 18.45 en 21 uur. REMBRANDT: „Het volk der zee" (alle leeft.) Vrijd. en Zat.: 14.30, 18.45 en 21 uur. Zo.: 14, 16.15, 18.45 en 21 uur. Overige dagen: 14.30 en 20 uur. 10 OCT.; Lezing mej. Chr. Slotc- maker de Bruine, zendelinge van O.-Java. „Werken met de Ja vaanse Kerk". Muurhuizen 1, 20 uur. Bedrijfsweek. 20 uur: Scherm- demonstratie; 21 uur: Uitslag dagelijkse verloting. 11 OCT.: Toneelvcr. „De Keien". Opvoering van „Afrekening". Amicitia, 20 uur. Toneelvcr. V.I.T. Opvoering van „Harten op Hol". (Bal na), 's Prinsenhof, 20 uur. 12 OCT.: Hum. Verbond, de heer C. L. IJsserniager: Humanistische gedachten in de Mcrijntje Gijzen cyclus". 10.45 uur. Volksgebouw. Inst. v. Volksontwikkeling: Filmochtend, 10 uur, Grand Theatre. en 19 Oct R.K. toneelvereni ging „Euripides". Opvoering van „Regina". St. Aegten, 19.30 uur. 13 OCT.: Inst. v. Volksontw. Lezing over Rusland. Gebouw Ver. v. Vrijz. Herv., 19.30 uur. „STICHTSE HEUVEL": Wo„ Za. en Zondagavond en Zondagmid dag dansen (Black-White Band, „de Spotvogels"). DANCING VAN 'T HUL: Zat., Zon. en Woensd. dansen, 20—23 uur. Zon.mid. 1518 u. (Orkest Jan van Loo). DANCING d'ORANJEBOOMZat., Zon. en Woensd. dansen. OPENB LEESZAAL EN BIBL. dage lijks ruilen v boeken 1417 u. Di. Vrijd. avond ook van 19—21 u. Leesz. geopend dagelijks 10—12 30 u. en 1417 u. Di. en Vrijd. ook 19—22 uur. Donderdag was V-dag V-day - Donderdag was V(erkeers- oiertredingen)-dag. Goede dag voor boekhandel, die bloc-notcs verkoopt aan politic-mannen. Er werd proces verbaal wegens rijden zonder rijbe wijs. werkboekjes, rijvergunning, links passeren van vluchtheuvel, door rood stoplicht rijden, parke ren aan verkeerde kant van weg, rijden zonder licht enz. Ruzie Jongen van zeventien jaar uit Leimuidcn had ruzie thuis ge had cn was wijde wereld in getrok ken. Wjjde wereld eindigde bij Hotel Birkhoven, waar diender zich over jongen ontfermde. Tok-tok F. cn V'. uit Amersfoort werden gearresteerd. Hadden kip pen gestolen in Terschuur. Politie nam er twintig in beslag. Gaan nu weer eieren leggen voor rechtmatige eigenaar. Collectie-actic van „Pro Rege" Er wordt wat groots verricht. Ncerlands zonen zijn naar de tropen vertrokken om voor mil- lioencn onder de evenaar vrede en rust. orde cn welvaart te ver zekeren. Hun gaan is voor hen een groot offer. Hun inzet kan worden hun leven. Is dan liet gebed in Holland voor hun bewaring voldoende? Dp leuze zegt: Bidt èn werkt. Pro Rege organiseert dé arbeid. En wij zullen met blijde offer vaardigheid steunen. Zo houden we in ons gebed de vrije toegang tot de troon der genade voor alle Nederlandse zonen. Wij zullen helpen de collecte die van 1318 Oct. zal worden ge houden tc doen slagen. De arbeid van Pro Rege": een tehuis met Chr. sfeer in Indië cn Holland voor onze jongens, heeft onze warme liefde. Ds. D. A. Zijlstra Veiling van onroerende goederen In dc Zaterdagavond gehou den veiling van onroerende goe deren ten overstaan van notaris rnr. W. Hoevers, werden de na volgende percelen publick ver kocht: Perceel 1: het woonhuis met schuur en tuin aan de Vermeer straat 90. met voorkeur aan de makelaar Wijnand van Haselen q.q. voor max. prijs van f 6100. j Perceel 2: het woonhuis mot schuur cn tuin aan dc Berkelstr. 31, 11a loting aan de makelaar E. F. Govaert voor max. prijs van f 1150. Perceel 3: het woonhuis mot schuur en tuin aan de Berkelstr. 36 na loting aan de heer J. Zomer voor max. prijs van f 1150. Perceel 4: dc arbeiderswoning met erf en tuin aan de Weistraat 5, verkocht aan de lieer B. Polak voor f 1100 (max. prijs f 2200). Vijf en dertig jaar hockey in de Keistad Onze hockey-medewerker schrijft ons: Op 9 October van het jaar 1912 besloten enkele officieren van Uc infanterie, waaronder ook de heer Plcsman. directeur van de K.L.M., tot de oprichting van dc Amers foortse Mixed Hockey Club. De op richtingsvergadering vond plaats in „Mononole" dat nu al 35 ïaar het middelpunt van het A.M.H.C.-leven is geweest cn waar men nog steeds de gewonnen bekers en trofeeën in de bekerkast kan bewonderen. De historie van de club geeft pe riodes van bloei en verval te zien. Vooral het tijdperk 1914-1918, toen dc officieren-leden vv.o. ook de voor zitter. de heer E. Haan, de club moesten verlaten, betekende ccn grote crisis. Op een gegeven ogen blik waren er 12 leden n.l. de heer Kalt en 11 dames-leden. De crisis werd echter overwonnen en gaan deweg traden meer leden toe. Men verhuisde in 1916 van het Limvio- terrein naar een veld aan de Oude Socstervveg en in 1927 werden de tenten op Birkhoven opgeslagen. In 1920 reeds was de club tot de Nederlandse Hockev- en Bandy Bond toegetreden, hoewel er aan vankelijk nog niet aan de compe titie werd deelgenomen. In 1927 was de grote sportsman luitenant Momma de stuwende kracht van de vereniging. Hp leerde de A.M.H.C.- leden de Engelse spelregels en on der zijn leiding beleefde de club een tijd van grote bloei. Hemzelf viel de eer te beurt om Nederland ver schillende malen als international te vertegenwoordigen. Toen Momma, en met hem an dere goede krachten, in 1930 weg ging brak er weer een moeilijke tijd aan, zodat in 1935 alle elftallen degradeerden. Maar zoals altijd, na re^en komt zonneschijn en in 1938 wisten de dames, onder leiding ven Mej. Canibier van Nooten weer naar de 2e klas te promoveren. In die tijd ook speelde het A.M.H.C. - lid mej. T. Garrels midvoor in de Nederlandse ploeg. In de laatste oorlog, toen velen gedwongen wa ren in Amersfoort te bltfven. kwam de club weer vooruit en in 1942 wist het toenmaals zeer sterke he ren-team naar de promotie-klasse te promoveren. Daarna is met af wisselend succes gespoeld. Dit iaar is het eerste heren-team weer sterk dank zii de aanwinst van enkele Baarn-spelers. Wat de dames dit iaar in de promotie-klasse zullen doen. is nog niet te beoordelen. Het elftal promoveerde in 19-'6 automa tisch naar de promotie-klasse, na dat de Amsterdam-beKer gewonnen was. Het tegenwoordige bestuur Is als volrt samengesteld: W. G. J. Kort land. voorz^ter. mei. T. v. d. Bijtel, «secretaris F. Batenburg, p®nnin£rm. .Tob. Korthals Altes en L. Halewijn. leden. Zaterdag 18 October zal dit be- stuu- 's middags recipiëren, na tuurlik in ..Mononole". in de sfeer van bekerkast en overwinningen. Anton van dc Yeldc's fantastisch schouwspel „Hans Worst", waarin hij met veel iantasie cn zin voor de merkelijkheid tegelijk de strijd van 't kwaad tegen 't goede heelt uit gebeeld, ging Dondcrdagai ond o\cr dc planken van „Amicitia". liet dappere troepje medewerkers van de Paters van Don Bosco, dat dit unieke spel'reeds op een zoele zo- nicra\ond als openluchtspel op Lcusdcrcind had gespeeld, hcctt kennelijk niet stilgezeten en is heter in zijn respectievelijke rollen ge groeid. Er zat een flinke vaart in dit spel van studentikoze manie ren. Onder de prima grime van L. Grootkop speelden cn snaaktcn, zongen cn vochten uw kerels, die voor hun taak volkomen berekend maren. Vooral het derde bedrijf, dat uit dc luidruchtige taverne naar de stille kloosterpoort verhuist, cn daarmede ccn vooral \oor lekcn- spclcrs gevaarlijke oicrgang vraagt \an uiterlijke beweging naar inner lijke bewogenheid, had aan concen tratie cn verdieping gewonnen, zo dat dc zaal, die Hansen's rake zet ten cn grollen had toegejuicht, nu werkelijk gepakt was cn gerust ge steld over dc overwinning van het goede. Alleen had ik gehoopt, dat nog meer vrienden van Don Bosco's vooral in deze tijd zo hoognodig merk van dit spel waren komen ge nieten. H. M. S. Blijft „Amersfoort" ongeslagen? Het eerste handbal hercnelflal ..Amersfoort' trekt Zaterdagmid dag naar Amsterdam om dr.-r „Brandweer" 1 te gaan bekam pen „B/andweer" I is een oude tegenstander van liet vorig jaar en de Amersfoorters kunnen, in dien zij zich ten volle geven, de wedstrijd winnen. De Amster dammers blijven echter altijd nog gevaarlijke tegenstanders, vooral op glibberige en modderige el- den. Kaasjes Amersfoorter had kaas jes gekocht bii boer. Lange armen van wreede wet strekten zich naar kaasjes uit. Veestapel en inboedel werden gered Omstreeks twee uur Donderdag middag brak er brand uit op de deel van de boerderij \an de heer A. II- Ossendrijver, Lageweg 79 te Amersfoort. De bewoners waren alwezig. Slechts ccn meisje, twee kieinc kinderen en Mej. Van Ascli, die op dc kleintjes paste, aren thuis. Dc brand werd ont dekt door Mej. Van Asch, die op merkzaam werd gemaakt op de scherpe rooklucht, die allengs alle kamers vulde. Toen zij op dc deal keek, zag zij tot haar grote schrik, dat een voorraad hooi in lichter laaie stond- Onmiddellijk werd de brandweer gewaarschuwd, die een kwartier na het uitbreken van do brand ter plaatse arriveerde, liet vuur had inmiddels dc hou ten binten in de zoldering aange tast. De overigens zwakke wind wakkerde de vlammen aan en bet duurde niet lang of enorme vuurtongen lekten door het dak van het achterhuis. Er waaiden vonken over naar een dichtbij gelegen hooiberg, die ook vlam vatte. Hierdoor ontstond «en ge weldige rookontwikkeling. Om wonenden cn politic slaagden er in het grootste gedeelte van de veestapel en een aantal werktui gen uit het in oen hel van vuur veranderde achterhuis te redden, terwijl uit het nog niet door de vlammen aangetaste woonhuis do volledige inboedel kon worden verwijderd- Toen roën de zolder niet meer kon bereiken, omdat het trappenhuis was verbrand, hakten moedige mannen een gat in het d»k cn slaagden er op die manier in een grote voorraad was goed in veiligheid tc brengen. De brandweer had ondertussen veel tijd verloren met liet zoeken naar een geschikte plaats om wa ter tc pompen, maar met 400 m. brandslang kon men tenslotte een sloot bereiken. Ora tien voor drie Dc opstelling van het Amers foortse polo-zevental, dat morgen tegen Aarhuis (Denemarken) zal spelen is enigszins gewijzigd en luidt als volgt: Doel: Ter Weelachter: Dek kers, Woelrlers cn Droog; voor: De Gans, Th. Mosterd en Geutjes. G. Mosterd is dus vervangen. Op het zvveninummer 100 m. rug slag is in zijn plaats opgesteld dc AZ cn PC-er Schrcuder. Bij het op 30 Aug. j 1. gehouden nationaal concours vanuit Enge land, georganiseerd door de Ne derlandse Bond van Zaterdagvlie gers ten bate van de Stichting 1910"45. behaalden onderstaande leden van de verschillende ver enigingen de navolgende prijzen: II. Lambrechts Si; mevr. v. d. Berg 99; G. te Kulve 105; B. Jan sen 131; B. Baat je 133; H. TI. Schuurman 137; A. R. Poort 172; L. Krabshuis 175 en G. Malestein 177. Het wedstrijdprogramma voor de Cadrc-afdeling 13 Oct. Vergulde Wagen I 14 Oct. Noord-Brabant I 16 Oct. Tolsteeg I 17 Oct. Centraal I Eerste klasse libre 14 Oct. Leusderkwartier I 15 Oct. Ons Genoegen I 15 Oct. Ons Genoegen II 16 Oct. Vergulde Wagen III Tweede klasse libre 14 Oct. Centraal II 15 Oct. Soestdijk I 16 Oct. KOT I 16 Oct. Metropole II Dorde klasse libre 14 Oct. Dc Pauiv I 15 Oct. Leusderkwartier III 16 Oct. Middelivijk I 17 Oct. Oosterpark I Vierde klasse libre 14 Oct. Ons Genoegen III 15 Oct. Metropole III 15 Oct. Animo II 16 Oct. Centraal III Vijfde klasse libre 13 Oct. DOS II 14 Oct. Metropole IV 15 Oct. De Pauiv II 17 Oct. Soestdijk III Zesde klasse libre 15 Oct. Eemlust II 15 Oct. Tavenu IV 15 Oct. Zonneheuvel III volgende iveck luidt: Vergulde Wagen II Noord-Brabant II Tolsteeg II Gouden Ploeg I Gouden Ploeg II Nieuwe Kei I Zonneheuvel I Metropole I Nieuwe Kei II Animo I Vergulde Wagen IV Leusderkwartier II Tavenu I Vergulde Wagen V DOS I ODL I KOT II Soestdijk II Tavenu II Eemlust I Middelivijk II Leusderkwartier IV KOT III Zonneheuvel II Animo III Centraal IV Ons Genoegen IV De boerderij van de heer A. li. Ossendrijver aan dc Lageweg brandde Donderdagmiddag voor het grootste gedeelte uit. (Archifoto) begon de pomp te werken. Met vier stralen iverd het vuur aan getast. doch liet achterhuis was toen reeds geheel verbrand, ter wijl het woonhuis op het punt stond vlam te vatten. Tot over maat van ramp stortte rnct don derend geraas de verbi^dings- muur tussen achter- en woonhuis in en begon do houten achter wand ook te branden. Pas na vier uur was men dc vlammen mees ter, doch toen was het gehele ach terhuis en oen groot gedeelte van het woonhuis uitgebrand- Dehooi- voorraad was geheel verloren ge gaan. Over de oorzaak is^ niets be kend. De Amersfoortse recherche stelt een onderzoek in. Commis saris Goorhuis, Hoofdinsp. Dill en Insp. Backer waren aanwezig. De verzekering dekt slechts een gedeelte van de schade liet is binnen enkele dagen reeds <le tweed© maal, dat er in een boerderij aan de Lageweg brand uitbreekt- Maandag j.l. kraaide de rode haan bij dc heer Beiller. Dc bewoners van de La geweg en van het Hoevclakerise- voctpad klagen, dat daar geen enkele brandput is, waardoor de brandweer hun huizen in geval van nood niet kan redden. Dames van „Amersfoort" naar Amsterdam Het eerste dames handbalelftal „Amersfoort" gaat naar Blauw-Wit in Amsterdam. Dc dames beschik- ken op het ogenblik over een aar dige ploeg. Lcn overwinning op Blauw-Wit is zeker niet uitgesloten. Verder wordt er gespeeld: Heren: Amersfoort IIU.H.V. II; Dames: Amersfoort IIA.A.V. I. Indon. predikanten in de St. Joris Dc St. Joriskerk was zeer goed bezet, toen ds. M. G. Gerritsen, voorzitter van de Kcrkeraads- «ommissie voor de Zending, gis teravond de bijzondere dienst opende, waar twee Indonesische predikanten, ds. Sihopmping en ds. Rumambi, het ivoord zouden voeren. Ondanks alles, aldus ds. Si- hom ping. noem ik u broeders cn zusters. Door de broederschap in Christus zijn ivij hier vergaderd, hoewel ik weet, dat ver van hier uiv volk tegen mijn volk strijdt. Op één plaats kunnen Oost cn West elkaar ontmoeten, dat is op Golgotha. Spreker vertelde hoe 80 jaar geleden de Amerikaanse zende lingen Mussel en Ley man de eersten waren, die met het Evan gelie van Christus naar de Batak- landen kwamen. Zij mochten ile vruchten van hun arbeid niet zien. De Batakkers vermoordden hen. Toch ivas hun arbeid l>,et begin van Christus' kerk aldaar. Ook nu iveer was het bloed dei- martelaren het zaad der'kerk. Nomesscn volgde hen op en hij heeft de Bataklanden gcchristia- niseerd. Begon hij zijn iverk met enkele bekeerlingen, toen hij het beëindigde waren het er vele dui zenden. In deze 80 jaren groeide dc kerk uit tof '500.000 zielen. Scholen en ziekenhuizen zijn er gebouwd, maar ook zorgen Ba- takse predikanten zelfstandig voor de jonge gemeenten. Na ge schetst te hebben de moeilijke jaren tijdens dc Japanse bezet ting, toen mohammedanen en beidenen zich keerden tegen de Indonesische christenen, consta teerde spreker dat uit deze moei lijkheden Christus' kerk gelou terd te voorschijn is gekomen. Er was een sterk gemeenschapsge voel geboren. Het economisch be sef iverd zeer goed gevoeld. I-Ict kruis van Christus zege viert in Indonesië. Hoe staat de Republiek tegen over de jonge kerken? De repu bliek handhaaft dc godsdienst vrijheid. De in de laatste decennia dooi de Islam gelanceerde plannen tot stichten van een Islamietische staat, linden bij de leiders der republiek geen gehoor. Zij besef fen terdege, dat de staat niet ge baseerd moet worden op enige godsdienst. Beschouwt dc Islamiet het christendom nog als een verleng stuk van de koloniale politiek? Dit verwijt, vroeger vaak ge bruikt. ivordt nu niet meer ge hoord. De Islamiet ziet in het te genwoordige inlandse christen dom dc persoonlijke verhouding lan de mens jegens God. Zelfs zijn va 11 Islamietische regenten verzoeken gekomen om predikan ten naar hun gebieden te zenden. West cn Oost, aldus besloot ds. Sihomping. hebben hun proble men. Deze kunnen alleen opge lost worden in het licht van Christus: Ds. Rumambi Ds. Rumambi stelde de vraag wat in deze tiid van spanningen door de gebeurtenissen nog ge daan kan worden. Krantenbe richten en toespraken vergroten de kloof, die er is, zowel hier als in Indonesië. We moeten ons het Evangelie van Christus niét schamen, want het is een kracht Gods tot behoud. Ook deze spreker ivces op de eenheid der christenen, zoals deze na de Japanse bezetting is gegroeid. Zuiverder pp klaarder zijn de kerken geworden. Is zending nog noodzakelijk? Ja. de Christenen zijn nog slechts een klein kuddeke onder de 70 millioen niet-Christenen van Indonesië. Juist nu zijn zen dingsarbeiders; doktoren, onder wijzers. die het christendom wil len verkondigen, welkom. Ook Nederlanders! Ds. Blok sprak een slotwoord, waarin hij de 'beide sprekers dank bracht voor hun overkomst, hoewel ze wisten, dat het Neder landse volk zich de gebeurtenis sen in Indonesië maar bitter wei nig aantrekt. Moetje hore... en toen zee Roodkapje. „Moet je hore cn toen zee rood kapje tegen der opoe: „mens wat heb je een kaal hoofd." enne toen zee opoe: „das hab'lch nicht gewollt". Och. het is maar een fragment vut het oude spiookje in moderne stijl, zoals de voortreffelijke imitator Peter Piekos het met ccn kinderlijk stemmetje ver telt En allen die gisteravond naar „de Kihma Hawaiians" en een keur van artistcn luisterden, schaterden en ver gaten een ogenblik liet probleem van dc lonen en prijzen, dat de huisvrouw dol maakt en papa sikkeneurig. Nee. die Kilima Hawaiians verloren nog niets van hun oude glans. Men be luistert. met ccn stil verlangen naar palmen cn exotische bloemen, de Zuid- zee-liedjes en hoort het klakken van de paardenhoeven als de melodische Far- West-song uit guitaar en stringbas de zaal inruist. Als dan Daan Hoovkaas als conferen cier de scepter zwaait cn met ccn liedje en praatje de verscheidene nummers tot ccn vlottend geheel componeert, is er dubbel reden tot lachen cn vrolijk zijn Een lichte huivering gaat door de zaal als Berny. de evenwichtskunste naar. op ccn stellage van flessen, glazen cn stoelen zijn duivelskunsten verricht. Alles gaat goed: er wordt geen glas gebroken en even feilloos als Beipy vertoont Crochet Compagnv zijn dui zend cn cén wonderen Hij laat vrou wen verdwijnen en \eischijnen, plun dert twee mannen uit de zaal en tovert tenslotte op toneel uit het niets een bloementuin, zoals „Floralia" ze niet kan exposeren. Al met al Bill Kihma cn dc anderen schonken de Amersfoor ters. die gisteravond in Grand bijeen waren, ccn avond bont van kleur en klank. Rondom het biljart Dc uitslagen van de gisteravond gehouden biljartwedstrijden luiden: Tiveedc klasse: Animo IKOT I 4—4. Derde klasse: Vergulde Wagen V —Middelivijk I 8—0; DOS I—Gou den Ploeg III 44. Vierde klasse: Eemlust IKOT II 4—4. Zesde klasse: Tavenu IVEem lust II 6—2. Hoevelaken Burgerlijke stand Geboren: Peter, z v P Kok en E Korving; Jan, z v H J van Uffelen en J v d Pol; Jan Cornelis, z v S v d Ham en A Koper. Ondertrouwd: W J Dijkkainp (Hoogland) en K den Heijer; T Ro- zendaal en Gvd Heuvel (Hoog land); J C van Eist Amersfoort) en G Berkhof. Geslaagd De heer B, van Leeuwen te Hoe velaken slaagde voor het examen bloemist, bloemschikken en bloera- binden benevens bloemsierkunst. De heer van Leeuwen werd opgeleid door de Kon. Ned. Maatschappij v. Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Baarn. Wielrijders op de bon De rijkspolitie te Hoevelaken maakte op het kruispunt tegen meerdere wielrijders(sters) proces verbaal op wegens het fietsen op de betonweg. Verbetering kruispunt Naar wij vernemen zullen zeer bin nenkort op het kruispunt enige ier- keersverbeteringen worden aange bracht. O-m. zal een verbeterd© par keerplaats worden aangelegd, ter wijl tevens voor het rechter gedeel te, gerekend vanaf Amersfoort, een parkeerierhod ingesteld zal worden. Ook aan de verlichting zal aan dacht worden besteed. Beurs van New York Atch. Baltnn. Can.Pac. lllin. C. N.Y.Cen. Penns.R. Sout.Pac. L'n.Pac. All.Ch. Am.Can, Am.Car. A.Smelt. A.enT. Am. Tob. Anac.C. Bethl.S. BoeiingA. Chrysler City B. Consol. E Douglas Du.P.N. Eastm. K Gen. El. Gen.Mot. 8/10 9/10 82% 83 13% 13 iri* 11% 26", 27% l,y- Jfó 43>* 44 140 140", 187 190% 85% 85% 45 44'; 63 156", 157 72% 72 35 35% 89% 90 21 215* 59% 62 41 40% 25 25% 61% 61% 189% 190 44% 44% 35»£ 36", 58% 59% 8/10 9/10 Good 45 J* 46% HudsonM 1S>* 19% Int. H. S3 89% In. Nlcke 28** 29% Int. en 11% 12% Kenn.C. 45% 45% Montg.W 57 57% PacJW. 4% 4% Radio C. 8% S% Rep.St. 27% 27% Scars R. 39>' 39% Shell Un. 37 36^ Soc. Vac. 29% 30 Stand Br. 16 16% St.OilN.J 28", 28'i Studcgb. 73^ 73% I Texas C. 21 U. Aircr. 57 57% I Texas C. 23% 24", Un. Corp. 2% 2%; Un. Fruit 53% 54%' USRubb. *45% 45-% US Steel 71% 72%: Westing. 28% 28' Woohv. 47% 47 I Omzet 790 000 i Amsterdamse Effectenbeurs Act aandelen Er heerste heden we derom een vrij opgewek te tendens aan de effec- tenmarkfc en evenals gis teren ging de belangstel ling weer in hoofdzaak uit naar bepaalde Indi sche cultuurondernemin gen. waarvoor gisteren een koersstijging inzette onder leiding van Bandar op de goede verwachtin gen inzake de oliepalm- cultuur, ivaarop onlangs ook nog de president van Lever Bros de aandacht vestigde. Behalve Ban dar zijn er nog andere cultuurondernemingen, die bij de oliepalm-cul- tuur belang hebben. Wij noemen Amsterdam Rub ber en HVA, (door eerst genoemde maatschappij is zojuist het terugvin den van 320 ton palmolie in Belawan gemeld). Het gevolg ivas dat de Indi sche waarden, met uit zondering van de tabaks ondernemingen. die eer der 'n kleinigheid terug liepen. wederom in het middelpunt van de be langstelling stonden. Vooral in diverse rub bersoorten ging het be paald ongewoon leven dig toe en in de vrije markt gingen de koersen omhoog. zonder echter een zodanige stijging te vertonen als gisteren het geval was. Eerder viel op te merken, dat in het verloop van de vrije I markt de koersen enigs- zins reageerden. Koloniale Bank N. I. H.bank Ned. H. Mij. A.K.U. aand. Bergh's Jurg. v. Berkcis pat. Calvé Delft Crt Centrale Suiker Fokker Van Gelder K. Nd. H ovens Lever Cert. Ned. Ford Ned. Kabelfabr. Philips gloell. Wilton Fyenrd. D. Petrol. Mfj. Kon. Petr. Mij. A'dam Rubber Band. Rbb MIJ. Dell-Bat. R.M. Oost Java R.M. Scrbadjadl S R. Holl. Am. Lijn Java-C.-J. Lijn K.N S.M. Kon. Pakctv. Sch. Unie Rolt. Lloyd St. Mij. Nederl. H.V.A. Jav Cult. MM. Ned. Ind. S. U. Ver. Vorst C M. Dell-Bat. Dell Tabak Senemb. 8/10 9/10 Sltk Hidk 105% 106 102 101 141 140 186% 185 iU 314% 130 130% 183 181 224 234 2t5 204 172% 172% 198% 199% ->01 302 910 Slik 104 11/2% 140 184% ;15 139% 181 233 204 172% 197% -00% 314 380", 222% 437 451% 151 117% 113 85 76% 225 102% 1751, 175 190% .67 175% 31% 119% D5% 63% 140% 150% 144% 314 315 383% 382% 225 225 439% 437 451% 450 152% 15J% 119% 117% 112% 112% 88 88 - J8V* 230 230 162 162 176% 1'5% 176 190', 190% l 0 170 170 Ï75% 1' 235 231% 120 119% 125% 125% 64% 64% 140 1.9% 161% 159 144% 143 Actieve oblig.: 8/10 9/10 Nod. '38 (3'.5> 3 100"4 dito '47 (3!,) 3 JJf- Ned. '37 3 }0O Dollar! '47 3 101'01'. NWS 3!i 81!', Sl>, SP. cort. 100 214 - - N.I. '37 A3 95 ii Niet-actleve obligaties A'dam I '37 3% i00", - 'sHage I '37 3% joij.; R'dam I/UI '37 101 3% 100% 100% R'dam'38 (3%) 3 100% 101% Pandbrieven Amst. Hypbank Arnh. Hyp. B. Fr. Gr. H. 3% Grav. Hyp. Bk. Ncd. Hypb. Veendam 3% Rott. Hypb. 3% Utr. Hypb. (2r.'o vpl. ultl.) West. Hypb. 3% lnduslr. obllg.: A.K.U. obll. 3% 10,„ Bcrghs en J 3% Levers 3% Werkspoor 3% io3% Bt. Ptr. Mij V/i 77% Dell Sprw 3% 59 Ned.-Ind Sp3% 101 99 103% 99 ïoo y, 101 ion; 103% Nlet-act. aand. A'damse B. HU Bank Unie Incasso Rott. Bankver. Tw. Bank. Cert Rott Bel Cons. Lever 6"% c pr Gist en Sp. fab. Rott. Dr. MIJ. Wcrksp Serie A Anlem Ncd. Ind. Gas Internatio Amst. Ball. MIJ Deli Sp. MIJ. Ned. Ind. Spw. Voorlopig ge noteerde aand.: Lever 4%, c. pr. Mij. Fin. N. H. Vredestein Ned. Walviav. Prolongatie Amer fondsen Anaconda Bethl. Steel Chrysler Gen. Motors Intern. Nickel Kennecott Republic Steel U.S. Steel PlüUlps Shell Union Tidewater Baltimore Pensvlvanla t laten bieden 8/10 9/10 207% ;o«% lt9% 159", 171 170 184 184 403 402 336 336 177% 178 110% 110% 158% 162 160 163 28 50 12 2 3% 107% 109% 149% 148 105% 106% 2% 2% 365* 3«% 93% 92% 124% 123 61!, 60% 30% 29% 47% 47% 28 27J* 75% 74 60% 31% 30% 22 21% 13% 12% 17% Fusie Utrechtsche-,, en Dordrechtsche Hypotheek bank. In de twee dezer te Dordrecht gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeel houders der N.V. Dor drechtsche Hypotheek bank is het voorstel tot wijziging der statuten goedgekeurd en zijn direc teuren en commissarissen van de N.V. Utrechtsche Hypotheekbank als zoda nig b(j de N.V. Dordrecht sche Hypotheekbank be noemd onder voorbehoud, dat de in deze vergade ring aangenomen statu tenwijziging ministerieel ivordt goedgekeurd. Lever Brothers en Uni lever N.V. Rotterdam. De raad van bestuur van Lever Brothers en Unile ver N.V. deelt mede, dat sedert de uitgifte van 16 September j.l. van nom. f 20.550.000.- 4 procent aflosbare cumulatief-pre- ferente aandelen in de vennootschap een verder bedrag van nominaal f20.000.000,dezer aan delen is uitgegeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 2