PERRY BRANDPUNTEN Instituut voor Volksontwikkeling §&<d r c<^v»o ?1 AVICULTURA Vergeet U 't niet, EN KAN NIET KRASSEN Sinds 1866 het adres voor L E DE RWARE N In 1947 ook voor U! Schooljeugd zal worden onderzocht Chrysler en Plymouth Automobielen Fargo Trucks GEROUTINEERDE TELEFONISTE Wie zegt, dat ik trouwen ga? 26 Langestraat 4055 „SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugdW. Meuldijk DE FIJNE VLEESWAREN W. v. d. KLASHORST en Zn. HET HUMEUR BEGINT JUIST NU ADVERTEEREN! AVICULTURA RIETMATTEN twee volwassen Huisschilders. Gemeentelijke Publicatie GRAND THEATRE Van het Westelijk front öeen nieuws i 47;i-KIAN yofuAIHT- gs OXTBIJA ZAK dkj RJcelzbcndsckb kMui&t&A, 9 I fc "5 c Ol Ic IKILKJ ïiibelLb&niscki, pap êóJ (óo -M&um, BUjeifciiovCUcJte.£tpe£ n fc -3 COÓt C4w ftUjet&bontscAe. vujip. c?4 V C- O J Welke pap Natuurlijk het lekkere H-O of Quaker havermout, dat duizenden Nederlandse kinderen geregeld eten. De hoge voedings-' waarde van H-O en Quaker is van het grootste belang voor de gezondheid van uw gezin. Geef dus zo vaak mogelijk zo'n smakelijk bord H-O of Quaker havermout. Het is bovendien gemakkelijk klaar te maken - in 2 a 3 minuten en bespaart U gas en stroom. Quaker Oats - Graanproducten N.V. Rotterdam Ah oui. eest Valdelis Langestraat 91 - Tel. 4509 Soesterweg 23 Bloembollen voor de tuin en de huiskamer te halen bij AVICULTURA. De originele Fr. paperwhites zijn aangekomen. CroeuSpotten, schalen, etc. tot 20 woorden 1 1.50 3 x achtereenvolgens f 3.50 elk woord meer 0.10 per plaatsing extra UTRECHTSCHESTRAAT 14, TEL. 5294 AMERSFOORT Hoogland Raad handelde tal van zaken af Donderdagavond kwam de ge meenteraad onder voorzitterschap van burgemeester G. Laumans in openbare zitting bijeen. Op de ge bruikelijke wijze opende de voorzit ter de vergadering, waarna de secre taris, de lieer E. van Dijk, de notu len voorlas welke werden goedge keurd. Hierna werd de agenda af gewerkt. Op een verzoek van de Vereni ging van Brandweercommandanten stellen B. en W. voor hiervoor f 25.- too te staan. Raadslid Flos merkte op dat de technische leiding niet zo goed is, doch dit punt had de aandacht van B. en W. Het verzoek werd aangenomen. Ook werd het voorstel van B. en W. tot toekenning van 2van het salaris aan het gemeentepersoneel goedgekeurd. Ook onderging de heffing op de vermakelijkheidsbelasting een wij ziging. Deze werd aangenomen op 30 c. per M2 met een minimum van f 5.en een maximum van f 75. Eveneens werd het voorstel van B. en W. tot aanstelling van W. Mossing, als stratenmaker in vaste dienst der gemeente, aangenomen. Vanaf 1 October j.l. was hij reeds in tijdelijke dienst. Voor de bermverbreding aan de Hollen weg was door B. en W. een voorstel ingediend tot aankoop van grond van dc heer D. v. Wee. Hier voor is ongeveer 6 a 700 Al2 nodig, waarvan de kosten ongeveer f 600 a f 700.zullen bedragen. Dc raad ging hiermede accoord. Op voortel van B. en W. inge volge de woonruimtewet 1947, een commissie van 5 leden benoemd n.l. de heren H. v. d. Heuvel, J. Hen driks, A. B. v. Altena, A. Pasker en W. .T. v. d. Grooterheen. Hoewel enige raadsleden het wenselijk acht ten een commissie te benoemen bui ten de raad om, gaf wethouder Brouwer te kennen, dat een nauw contact tussen dc commissie en B. en W. meer vruchten zal afwerpen, als enkele raadsleden in de commis sie zitting hebben. Het voorstel werd voor de tijd van een jaar aan genomen. De instelling van een schoolart- sendienst gemeenschappelijk met de omliggende gemeenten Baarn, Soest, Ecmnes en Bunschoten werd eveneens zonder hoofdelijke stem ming goedgekeurd. Doorlopend zal toezicht worden gehouden op dc leerlingen, het onderwijzend perso neel en gebouwen. Dc bedoeling is, dat alle leerlingen voor Kerstmis aan een onderzoek zullen worden onderworpen op het Consultatiebu reau te Amersfoort. De kosten hier van bedragen 600.tot 700. Het verzoek van het gemeentebe stuur van Amersfoort om verhoging van keurlonen, welke in Hoogland f 3.75 en in Amersfoort f 4.50 be dragen werd met algemene stem men afgekeurd. Het bouwen van een dubbele wo ning, door aannemer E. de Bruin te Hoogland en het beschikbaarstellen van f 26.000.werd goedgekeurd. De bouwsom bedraagt f 25.950. De gemeente-rekening had een voordelig saldo van f 2300.ter wijl de kapitaalsdienst met een na delig saldo van f 17.00.sloot. Bij de rondvraag was het kruis punt te Hoevelaken weer aan de orde. De heer Van Altena bracht de slechte verlichting naar voren. De voorzitter deelde mede, dat cr plannen zijn om de verlichting te veranderen. De heer Hilhorst vroeg naar een staanplaats voor woonwagens. Er is nog geen plaats, doch dit heeft de aandacht van B. cn W. De heer Flos informeerde of de ann .'xatic van 'n deel van Hoogland bij Amersfoort, in dc bezettingstijd, is bekrachigd en of hiervoor nog geld ontvangen kan worden. Dit had eveneens de aandacht van B. cn W. In verband met het huidige druk ke; verkeer achtte dc heer Hendriks het wenselijk bij dc school aan den Ham schoolborden te plaatsen. B. en \V. zullen hiernaar een onder zoek doen instellen. Hierna werd dc vergadering ge sloten. Burgerlijke stand Geboren: Klazina Anna Maria, d v Everardus Joannes Smink en Jo hanna Epskamp: Joannes Adrianus, z v Gerard Theodorus Kok en Greta Anna Smink; Lambertus Hendrikus z v Hendrikus Johannes van de Hoef en Adriana Petronella van der Heijden; Pieter Johannes Bernar- dus, z v Jan van de Beek en Pieter- tje Johanna Hofland; Petronella Maria, d v Leonardus Keizer en An na Maria Tondeur; Johanna Geer- truida Thcresia, d v Johannes Anto- nius van 't Klooster en Agnes van Valkenhoef. Ondertrouwd: Evert Wallet en Aleida Walet; Gijsbertus Mattheus Bokkers en Geertruida van de Hoef. Bedankt voor: Koekan ge, A. J. van Rennes te Strijden; Monster J. v. Sliedregt te Huizen (N.-H.), Zuidland, C. Sundermeyer te Go- rinchem. Soest Predikbeurten Ned. Herv. Kerk. Oude Kerk 10 uur Ds D van Krugten, bediening H Avondmaal; 5 uur Ds D van Krugten. Emmakerk 10 uur Ds. E Groeneveld, bediening H- Avondmaal; 5 uur Ds. M Verkerk idem. Hees 10 uur Ds. M G Gerritsen van Amersfoort. El- theto 10 uur Kinderkerk. Zon negloren 10 uur. Ëvangelisatiesamenkomsten: Zondag 12 Oct. 7.30 uur Kei kge- bouvv Hees, spreker dhr. S v Gor- lcum- Dinsdag li Oct. S uur. zaal v. d. Broek, Nieuwstr. 57 Ds. A. Brouwer. Geref. Kerken- Julianakerk 10 en 4.30 uur Ds A Brouwer. Wil- helminakerk 10 xiur Ds. H v d Berg, bediening H. Avondmaal; 5 uur Ds. H v d Berg, Dankzeg ging. Geref- Kerk. Gebouw „Re- hoboth", Buntweg 11 en 4 uur Ds. W W J van Oene van Oud Loos- drecht. Geref. Gemeente Klei ne Rembrandtzaal 10 en 5 uur Leesdienst. Maandag 13 Oct. 7 uur Ds M Blok van Zeist. Chr- Ge ref. Kerk 10 en 4 uur Leesdienst. Ver. Vrijz. Godsdienstigen Afd. Ned. Prot- Bond. Gebouw Religie en Kunst, Re.nbrancltlaan 10.30 uur Mej. C E Jolles. Opbrengst collecte Dierendag De opbrengst van de op 4 Oc tober j.l. door de afdeling Soest en Omstreken van de Ned. Ver eniging tot Bescherming van Die ren gehouden collecte heeft f 561,28 opgebracht- Sergeant-majoor C. A. v- d. Bolt te Soest, die bij het opruimen van mijnen in de Soerense bos sen. ernstig werd gewond, is Don derdagmorgen in het. ziekenhuis te Apeldoorn, overleden. Bedanks voor Amersfoort (ver. voor vrijz. herv.), S. Zeilstra te Oen- kerk. Aangenomen naar: Suawaoude, N. Lujjcndijk te Hoek van Holland. AMERSFOORT - STATIONSPLEIN 5 - TELEFOON 4341-4342 TE KOOP AANGEB. Te koop aangeb. Bruin- wollen nieuwe japon. (42- 44); zwart wollen colbert met streepbroek (z.g.a.n.); zwarte bontjas «Buenos lam) billijke prijs; kinderledi- kantje (crème) met matras je; kinderstoel; tweed he renregenjas. Alles zonder punten. Ternatestr. 11. 2176 Te koop aangeb.: 26 weck flessen; twee-persoons Eng. ledikant met spiraal; spiraal- dek en matrassen met peluw. Br. no 2182 bur. van dit hl PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd, zb spoedig mo gelijk flink meisje voor hele of halve dagen. Prinses Ma- rielaan 30. 21o3 Gevr.: net dagmeisje, v.g. g v. Mevr. Neclter, Lange straat 17. 2190 personeel aangeb B.z.a. banketbakker voor avonduren. Na 6 uur. Br. no. 2184 bur. van dit blad. WONINGRUIL Woningruil. Aangeboden een huis bij Gouda-Reeu- wijkse plassen, in ruil voor een huis in A'foort of om geving. Goedkoop vrij en mooi wonen. Br. no 2174 bur. van dit blad. Woningruil. Wormerveer- Amersfoort of omgev. Aan geb.: evtl te koop, modern vrijstaand huis te Wormer- veer. bev. 2 kamers en suite, keuken. 3 slaapkamers, zol der. schuur en ruim erf. Gevr.: behoorlijke woning te Amersfoort of omgeving. Br. no. 2194 bur. v. d. blad. Woningruil. Herenhuis ia A'foort tegen moderne klei nere woning. Br. no. 2193 bur. van dit blad. RUIL—KOOP Ruilkoop. Aangeb. Mid denstandswoning. Vermeer kwartier. Gevraagd kleinere woning. Br. no. 2154 bur. van dit blad. lessen Madame Coummette. Paris en Monsieur Norville, Paris instrueerden j.l. Donderdag ons in de Latin American Dances. Academie de Danse, Ann Bert Kamperman. Langeslr. 113. 9946 Bij H B.S.-clubje op Woens dagmiddag 3 uur. kunnen nog enige leerlingen ge plaatst worden. Academie de Danse Ann Bert Kam perman. Langestraat 113, Te. lefoon 5494. 9948 Dansstudio Dan Bearda. Woensdagavond 9 uur is plaats voor enige heren, ge vorderd. Zaterdagavond 7 u. voor heren, beginners. Inl.t Utrechtseweg 89. Tel. 4456. 2149 DIVERSEN Staatsloterij. Collecteur W. Scheick, Hobbemastraat 25, Amersfoort. Tel. 4251. giro 37593. Heden verkoop, ook series. Trekking 20 October. 2173 Wij maken van een he ren- een dames sportrijwiel. Voorradig: Franse damesrij wielen 128 60. G. Schuiten Soesterweg 234, Tel. 4393 2191 Vui Uw aanvrage in met deze merken. Bij toewijzing direct leverbaar. Stel U in verbinding met Uw Garagehouder of het DISTRICTS-AGENTSCHAP J. J. MOLENAAR's AUTOMOBIELBEDRIJF N.V. gevraagd voor centraalpost met 4 stadslijnen Bij voorkeur bekend met typen. Schr. soli, met opjave van huidige en vorige werkkring onder motto „Telefoniste*' aan ERDALFABRIEK te Amersfoort PLAATST EEN BRANDPUNT 465. Het optreden van Nachtmerrie, rle hond van Sliert had niet het verwachte resul taat, het beest, veranderde in een paar secon den van een bloeddorstig ondier in een bevende en jankende stumper! Gelukkig* was het juist etenstijd, Katrientje werd geroepen zodat wij gelegenheid kregen onze hoge plaats in de boom te verlaten. Een uur later kwam Daan met sta- tigp passen naar mijn huis gewandeld, ik zag dadelijk, dat er iets bijzonders was, want zijn bolle konen glommen van genoegen. „Splin tertje''. sprak Daan en zijn stem had de klank van een feestmars: „ik heb het gevonden!" „Oh.... juist", zei ik: „wat?" „Een middel om Katrientje klein te krijgen", ging Daantje ver der en haalde een krant te voorschijn; „leest!" Zijn vinger wees naar een foto van een meneer met Ieeuwenhaar. „Dit is meneer Kolochum en hij is van z'n beroep een hiep-hiepeh „Hoera zei ik maar Daan keek gekwetst en bromde: „hypnotisteur Dat, is een man die je met zijn ogen helemaal versuft kan maken en je dan laat doen wat hij wil. We gaan naar hem toe en vragen hem of hij zo'n gevaarlijk oogje aan nicht Katrientje wij W3gen. Dan wordt het kind zo tam als een geslacht varken, snap je?"*' Ik snapte het en voelde wel iets voor het plan. De naam van het hotel waar de hyp notiseur woonde, stond in het krantenbericht, we pakten een tram en reden erheen. ..En nu", sprak Daan: „Zullen we eens kijken of meneer Kolochum thuis is. rlJNE oliën, kostelijke essences en Silvikrin. schenken U deze nieuwe haarcrème Silvifix houdt Uw haar, 16 uur lang, keurig gekapt en geeft het die mannelijke schoonheid, welke Uw persoonlijke distinctie uit doet komen. op de boterham niet ontbreken. haalt U bij KROMMESTRAAT 37 TEL. 3771 N.V. PHILIPS'VERKOOP MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAHP - EINDHOVEN voor het haar van HEREN Ja, dat is long niet zeker; het kan ook nog jaren duren. In tussen stoat U alleen voor olie moeilijkheden. De Alg. Bond „Mercurius" is voor olie vrou- V/en, werkzaam op kanloren en In winkels, een stevige steun q i de rug._ Zendt deze odvodsntie aan PaulusPotterstraof9,A,'dam-Z- en U ontvangt gratis brochure m m met onze Roodgevervoorde \\i Ned. Tool. „MÊRCURIUS" blijft U trouw. in de morgen is van invloed op Uw stemming en werk van de dag daarom Uw dag met een goed en smakelijk ontbijt. Dau mogen FIJNE VLEESWAREN AANVULLING ALGEMENE POLITIEVERORDENING Op de secretarie der gemeente (kamer no. 8) ligt gedu rende drie maanden voor. een ieder ter lezing de door 'de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 September 1947 vastgestelde verordening tot aanvulling van de algemene politieverordening. Amersfoort, 10 October 1947 Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Dc Secretaris, De Burgemeester, J. HAARS H. MOLENDIJK Langestraat 91 Tel. Soesterweg 23 TURFMOLM voor de tuin Zorg tijdig voor afschutting en afdekking. MUZIEKHANDEL Fa. R. VAN DEN BURG Arnh.straat 8 Wederom verkrijgbaar Kohier, Klavierschool I. Mart. Frey, nieuw Sona- tinenboek. Bach orgelwerken. GETROUWD: J. C. van ELST en G. BERKHOF die mede namens wederzijd se ouders dank zeggen voor de vele blijken van belang stelling bij hun huwelijk ondervonden. Amersfoort, Hogeweg 237. LANGGSTCAAT 7Q Schildersbedrijf Fa. BAKKENES St. Bonifaciusstraat 47 Tel. 3833, vraagt De ronde kop bereikt iedere plaats van Uw gelaatde draaiende scheer- beitels vellen duizenden baardharen per minuur!- Zonder rompslomp, zonder dat U zelfs Uw jasje uierrekt, wordt U glad en schoonVraag een demonstratie bij de naastbijzijnde ..PHlLlSHAVE'handelaar FILMOCHTEND ZONDAG 12 OCTOBER AANVANG 10 UUR IN HET PARFUMS 'OxldUUA SERVETRING EN VÏNGERDOEKBAND io »ooroa*e oodeHeo MONOGRAM- GRAVERING Met ieder soort van baard maakc dc Philips ..PHILJSHAVE". het elec- trische droogscheer-apparaat, korte, metten Omdat voor Valdelis par fums van kostbare luxe-fla- cons Is afgezien, kan de prijs zo laag zijn. Inclusief weel debelasting f. 1.- per flesje. Maar... zo gewoon het fles je, zo kostelijk de Inhoud I naar het beroemde bock van E. M. REMARQUE Plaatsbespreken Zaterdag van 1012 en 1.304 uur Zondag v.a. 9 uur aan de zaal. Prijzen der plaatsen: leden 50 ct. niet leden 75 cent. Een zucht van de lente door goudblond haar.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 4