DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Fraude bij het Beheersinstituut Utrecht-Oost te Amersfoort? Daad die het onderling vertrouwen versterkt het geneesmiddel AMERIKA VOOR DELING VAN PALESTINA Amerika zweert samen met de Joden, zegt Syrië SHAG VRIJ op 1 Januari Commissie van Drie stelle demarcatielijn vast Pacifisme a la München brengt weer oorlog" Festijn in de woning van een een uitgewezene Maar de uitwijzing ging niet door... Meerderheidsplan der speciale U.N. O.-commissie gesteund Brits voorstel inzake Indonesië Kentering aan Indonesische zijde Stichting Centraal Radio-Instituut Gironummer 510330 Bank: R'danuche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummert 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 13 October 1947 Nr. 770 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Dat er op de gang van zaken bij de beheersinstituten in ons land van allerlei aan te merken is trad de laatste tijd herhaalde lijk aan het licht en is onlangs ook in de kring van het parlement aan de orde gesteld. Dat met name de administratie van het kantoor te Amersfoort (de zogenaamde ..vertegenwoordiging Utrecht-Oost") zeer veel te wensen overliet, was voor ingewij den sinds lang geen geheim. Te Amersfoort hebben de onjuiste toestanden, die op het bureau heersten, dezer dagen tot een dramatische ontwikkeling geleid. Vijf employé s van het be heersinstituut ter plaatse werden gearresteerd en twee anderen zijn geschorst. Een der gearresteerden is inmiddels weer op vrije voeten gesteld en heeft zijn werk hervat. In arrest gehouden zijn de secretaris Visser, een candidaat-notaris uit Hilversum, die hier slechts enkele maanden werkzaam was en voorts de employé s Breramer, Stolberg en De Jong. Alle vier zijn heden voor de Officier van Justitie geleid. bracht, in haar woning terug. Zij miste behalve drank en sigaretten, slechts enkele voorwerpen. Zij dien de een klacht bij de politie in. die, tot de boven geschetste ontwikke ling leidde. Brand in adminisitratie Het onderzoek is nog in volle gang. Of in Amersfoort inderdaad op belangrijke schaal fraude is ge pleegd kan thans nog niet worden medegedeeld. Vast staat dat de ad ministratie een chaos is. Kort gele den heeft in het kantoor van het Be heersinstituut te Amersfoort een Indien wij goed zijn ingelicht is ongeveer een maand geleden het Centrale Beheersinstituut te Den Haag attent gemaakt op onjuiste toestanden, die zouden heersen bij de vertegenwoordigingen Utrecht- Oost (Amersfoort) en Utrecht-West (dat met Utrecht-Centrum in de stad Utrecht gevestigd is) of het onder zoek wat betreft Utrecht-West ver keerde dingen aan het licht heeft gebracht is ons momenteel niet be kend. Een chaos In Amersfoort (Utrecht-Oost) heeft enige tijd geleden een inspec teur uit Den Haag een onderzoek ingesteld, dat grote ordeloosheid aan hef licht bracht en tot enige ontslagen heeft geleid. Los van het onderzoek, dat de correctheid der administratie betrof, heeft de Amersfoortse politie zich met de zaak bemoeid. Dit werd ver oorzaakt door een gebeurtenis, die zich dezer dagen in Amersfoort afspeelde en die wel een zonderling licht op de gestes van het beheers instituut ter plaatse werpt. Een perceel in de Memlingstraat te Amersfoort werd bewoond door een gezin, waarvan de man een Rijksduitser was, die bovendien ve- gens zijn houding tijdens de bezet ting in een bewaringskamp verbleef. Dezer dagen was besloten deze man uit te wijzen. Dit moest dus inhou den, dat ook zijn gezin over de grens zou worden gezet. Een verlaten huis Het gevolg was, dat de vrouw #van de Rijksduitser, nadat enige he ren Aan het Beheersinstituut met een auto waren voor gereden naar het, politiebureau werd gebracht. Zij is nog terug gebracht om de heren van het Beheersinstituut de admini stratie van de door haar gevoerde zaak uit te leggen, maar daarna (met, haar twee kinderen) weer weg geleid. De volgende dagen was het Be heersinstituut meester in het huis. Er schijnt van de aanwezige voor raad sterke drapk en sigaretten be hoorlijk gebruik te zijn gemaakt en het vermoeden is, dat er ook voor werpen onrechtmatig zijn mee geno men. Omwonenden beweren, dat ZÜ herhaaldelijk personen met pakjes het huis hebben zien verlaten. Aan het feest kwam echter een ontijdig einde. Het bleek namelijk, dat de gearresteerde vrouw na de bezetting van de Rijksduitser ge scheiden was en daardoor haar Ne derlandse nationaliteit had terug ge kregen. Zij kon en behoefde dus niet uitgewezen te worden en.... kon met haar kinderen naar haar woning terug keren. Auto in de nacht In de nacht, die volgde op de avond, dat dit bericht (volgens ver klaringen van de aanvankelijk uit gewezene) bij het Beheersinstituut bekend werd, hebben buurtbewoners een auto voor het perceel in de Memlingstraat zien voorrijden en personen het huis zien binnen gaan. Zij vermoeden dat toen aanvanke lijk meegenomen goederen zijn terug gebracht. De volgende morgen kwam de vrouw, die reeds ter uit wijzing naar Nijmegen was overge- Prinses Juliana doet beroep op artsen Prinses Juliana heeft Zaterdagavond, als voorzitster van het Ned. Rode Kruis, voor de radio een beroep ge daan op alle medici, verpleegsters en verplegers om zo veel mogelijk hun kennis en werkkracht ter beschik king te stellen ter leniging van de nood op medisch en hygiënisch ge bied in Indonesië. De chief-scout van Engeland, lord Baden Powell Jr., en een aanlal andere Engelse padvin der-leiders, vretoeven momen teel in ons land. Het prinselijke gezin ontving hen op het paleis Soestdijk. nachtelijke brand gewoed. Er deden over deze brand vreemde geruchten de ronde. De politie onderzoekt dan ook of deze brand wellicht iets met de gerezen verdenkingen te maken heeft. Het is van het grootste belang dat deze zaak tot op de grond wordt uitgezocht. Daarbij dient niet alleen vastgesteld te wor den of goederen aan de registra tie en opslag zijn onttrokken maar ook of het aanstellen en salariëren van beheerders enz. over in beslag genomen zaken en bedrijven wel steeds op ver antwoorde wijze is geschied. „Zestien" bijeen over plan-Marshall? Amerika zal de mogelijkheid be studeren tot het bijeenroepen van de zestien Europese landen voor een conferentie over het plan- Marshall, meldt Reuter uit Wash ington. Het doel is, Europese goedkeu ring te verkrijgen over de onver mijdelijke veranderingen die in het originele Parijse rapport moeten worden aangebracht voordat (le Amerikaanse plannen aan het Con gres kunnen worden voorgelegd. Europese diplomatieke kringen te Washington schijnen niet enthou siast te zijn over dit Amerikaanse voorstel. Ngoejan Van Sam, leider van het Vietnamese nationalistische front, een anti-communistische po litieke partij, die zich ook tegen president Ho Tsji Minh van de re publiek richt, is in de buurt van Saigon vermoord. De V.S. hebben zich in een lang verbeide verklaring over hun standpunt t.a.v. Palestina uitgesproken voor verdeling van het Heilige Land in een Joodse en Arabische staat, zoals wordt aanbevolen in het meerderheidsrapport van de speciale commis sie der UNO voor Palestina. De Amerikaanse delegatie ondersteunt de grondbeginselen van de unanieme- aanbevelingen en het meerderheidsplan, dat voorziet in een deling van Palestina en immigratie. Engeland blijft verantwoordelijk Zij is evenwel van mening, dat enkele wijzigingen in het mecrderheidsplan moeten worden aangebracht, opdat de beginselen waarop het is gebaseerd beter ten uitvoer kunnen worden ge- „Steun verblijdend" vindt oud-secretaris der Zionistenorganisatie Tenda en Briga worden Tenda en Brigue In overgrote meerderheid hier over laten de voorlopige uitslagen al K?en twijfel meer heeft' de be volking van de Italiaanse grens plaatsen Tenda en Briga voor aan sluiting bij Frankrijk gestemd. Franse functionarissen in Tenda verwachten dat het percentage voorstemmers 94 zal bedragen. In de UNO-commissie voor Pales tina heeft Faris al Choury, dc Syrische afgevaardigde, de Verenigde Staten er van beschuldigd, samen te zweren met de Joden vanwege de in de VS uitge oefende interne politieke druk. De Ara bieren zouden nooit voor enige vreem de invasie capituleren, zei hij, en vroeg, of het rechtvaardig was, een volk te beroven van zijn reebt op zelfbeschik king, door het horden vreemdelingen op te dringen. De zes Arabische delegaties hebben van hun verrassing blijk gegeven over de Amerikaanse steun aan het verde lingsvoorstel. Gelovende in de noodzaak van een vreedzame oplossinc. veron derstellen zij echter, dat de VS de Zio nisten ervan moeten overtuigen, dat zij niet hun zin kunnen krijgen. Israel Cohen, de voormalige al gemeen secretaris van dc wereld- Zionistenorganisatic. noemde het bericht over de Amerikaanse steun aan het verdelingsplan „zeer ver blijdend". Britse reactie De diplomatieke correspondent van Reuter meldt, dat Groot-Brittannië ge noopt zal zijn, zijn houding in beginsel te gronden op het meerderheidsrapport van de commissie voor Palestina der UNO. Dit stelt een vorm van verdeling voor. De Britse houding, aldus de cor respondent, die zich op „diplomatieke kringen" beroept, vloeit voort uit de lang verwachte verklaring aangaande de Amerikaanse politiek te dezer zake: Amerika's verlangen, dat een interna tionale vrijwillige politie op de tenuit voerlegging van het verdelingsbesluit zal toezien, doet voor Groot-Brittannië de vraag rijzen, of het al dan niet aan dit toezicht zal deelnemen. In de ver klaring van de Britse minister van kolo niën Creech Jones wordt deze vraag niet beantwoord. De Amerikaanse voorstellen hebben in de Britse pers geen gunstig onthaal gevonden./Over het algemeen worden Joegoslavië breekt met Chili Het Franse persbureau AFP meldt uit Belgrado dat Joego-Sla- vië de diplomatieke betrekkingen met Chili verbroken heeft. ze als „vaag" bestempeld. The Times verwijt de V.S. opnieuw te hebben ge weigerd, enige directe verantwoordelijk heid op zich te nemen voor de door hen voorgestane politiek. De liberale News Chronicle wijst op het verschil tussen het Britse beleid dat rekent met een spoedig neerleggen van het Britse man daat. terwijl Amerika schijnt tc menen, dat Engeland het mandaat zal blijven waarnemen tot Palestina onafhankelijk is. bracht. De delegatie meent, dat enkele geopgraphische wijzigingen moeten wor den aangebracht. De algemene vergadering zou het be sluit kunnen nemen dat constitutionele waarborgen, evenals waarborgen t.a.v. gelijke economische mogelijkheden, voor Arabieren en Joden gelden en de be voegdheden van de gemeenschappelijke economische raad versterkt worden. Iedere oplossing, die deze commissie aanbeveelt, moet niet alleen rechtvaar dig doch tevens uitvoerbaar zijn en de wereldopinie bevredigen. De algemene vergadering heeft niet op zich genomen, de verant woordelijkheid voor het bestuur van Palestina tijdens de overgangs periode. voorafgaande aan de on afhankelijkheid, te aanvaarden. De verantwooroeujkheid voor het be stuur van Palestina berust momen teel bij de mandataris. Zowel het meerderheidsrapport als de verklaring van de Britse afgevaar digde in deze commissie brengen het probleem van de ten uitvoerlegging van de aanbevelingen der algemene verga dering ter sprake. De V.S. zijn bereid mede te werken aan het progtam der UNO om dc be trokken partijen behulpzaam te zijn bij de tot standbrengjng van een practische politieke regeling voor Palestina. Het laatste vraagstuk zou de oprichting van een speciale politiemacht, bestaande uit vrijwilligers, nodig kunnen maken. Het volk van Palestina moet zorgen, dat een eventuele oplossing uitgevoerd kan worden. Indien de nieuwe politieke instellingen stand moeten houden, moe ten zij zo zijn, dat het volk van Pales tina reeds vroegtijdig de verantwoorde lijkheid voor de binnenlandse orde op zich nemen kan. Het is duidelijk, dat een eind moet worden gemaakt aan ge weldpleging. Indien de commissie dc beginselen van het meerdcrheidsplan goedkeurt, zou er een sub-commissie moeten wor den opgericht om een program uit te werken, dat aan de algemene vergade ring zal worden voorgelegd. De aanbe velingen van de algemene vergadering zullen de collectieve wereldopinie ver tegenwoordigen. Het is deze wereld opinie. die zeer van dienst kan zijn bij de oplossing van het Palestijnse vraag stuk. Sigaretten blijven op de bon Op 1 Januari komt dc shag- en de rooktabak vrij, zo ver nemen wij uit betrouwbare bron. Men overweegt tevens de hui dige toewijzingen voor de tabaks-industrie te verhogen, zodat op genoemde datum waar schijnlijk het sigaretten-rant soen verhoogd kan worden. Dit zou tevens betekenen, dat de winkeliers meer sigaret ter be schikking krijgen voor de ver koop. Het gerucht, dat ook dc sigaretten zonder bon komen, blijkt echter van alle grond ontbloot te zijn. Weer druiven naar Engeland De invoer van druiven in Enge land is*weer toegestaan. Ons land zal dit jaar nog maxi maal 3300 ton naar Engelse havens mogen uitvoeren. Deze hoeveelheid maakt ongeveer 25"» van onze gehe le druivenoogst uit. De prijzen zijn niet ongunstig. „Teneinde dc nakoming van het bcstandsfccvcl tc verzekeren is dc Veilig heidsraad van mening dat stappen moeten worden gedaan om een voorlopige demarcatielijn vast tc stellen welke Nederlands van Republikeins gebied zal scheiden. De Raad is van mening dat dit het eerste doel van dc Commissie van Drie moet zijn, waartoe dc consulaire commissie nuttig zou kunnen bijdra gen, door zo spoedig mogelijk voorstellen in die richting tc doen. Aldus luidt dc definitieve tekst van een door sir Alexander Cadogan. de Britse gedelegeerde in de Veiligheidsraad, ingediend voorstel inzake Indonesië. Dc aanbeveling aan het adres van dc commissie van Drie is ontsproten aan een Belgisch amendement op dc oorspronkelijke resolutie die op dit punt van instructie had gesproken. Cadogan, tegenstander van de slechts door Polen gesteunde Sovjetresolutie, die terugtrekken der troepen tot aan dc demarcatielijnen van vóór 20 Juli be oogde, was het met de Australische af- |p 1 gevaardigde Hodg- L son in zoverre eens, dat dit Russische voorstel onaan vaardbaar was van wege zijn onuit voerbaarheid dc Australiër had on dermeer - betoogd dat, zouden de Ne derlanders terug trekken, immers dc republikeinen zou den volgen. Van daar zijn amende ment, de troepen tot op 5 kilometer van de huidige de- marcatielijncn te laten terugtrekken. Maar ook hiertegen keerde de Engels- Ideeën van ir. Otten MET ANGST VOOR HET COMMUNISME HELPEN WIJ RUSLAND NIET Ir. Otten, presidcnt-dircteur der Philips-fabrieken, die kort ge leden, samen met Soekawati eD Hamid II. voorstellen deed voor een spoedige oplossing van het Indonesisch conflict, heeft giste ren tijdens een perconferentie zijn inzichten weergegeven ten aan zien van enkele problemen rond de Benelux cn bet Russische ge vaar. „Wij moeten net zo hard zijn \óOr het goede als tégen kwade", zei hij cn herinnerde aan het pa cifisme van München. dat niets goeds heeft gebracht. Dergelijke vredelievende houding brengt ons z.i- zover, dat wij straks weer de wapens in de hand moeten ne men. „Wat wij nodig hebben is karakter, wij moeten de waar heid der huidige machtsver houdingen onder de ogen durven zien. Met angst voor Rusland en het communisme helpen wij de Russische vrienden niet. Het Russische volk is een prima volk. wij moeten het de redding bren gen, waarnaar het smacht: de vrijheid om te oordelen over zijn eigen lot", zei ir Otten. Hij achtte de Benelux een voor beeld op economisch en sociaal gebied voor de gehele wereld. Het handvest moet dan goed gehand- teerd worden, men moet niet te snel resultaten verlangen en ver trouwen hebben in de jeugd en de toekomst- Alleen dan kan de Be nelux de betekenis krijgen die de rmkers er van bedoelen, vond ir. Otten. Hij belichtte de moeilijke posi tie van Griekenland, dat als het ware do brug is naar het nabije Oosten, India cn Afrika. Ook daar tracht men weer do vredelievende politiek van vroeger toe te pas sen. „Wij kunnen het kwaad daar alleen keren door karakter te to nen en een zeer duidelijk halt toe te roepen aan allen, dio Grieken land in de positie van Oostenrijk, TsjechorS'-Aakije en Polen wil len brengen." Het begrip: vrijheid Ten slotte verduidelijkte bij zijn inzichten over vrijheid. „De hoog ste vrijheid is de vrijheid voor ieder individu om in de wereld kennis te rnaken 'met wat hij wil en voor eigen verantwoordelijk heid te oordelen. Dit is mijn basi9 voor vrijheid, het is de basis voor ondernemingszin en voor de vrij heid van de volkeren," zei hij- Burgemeester van Utrecht met pensioen Aan mr. dr. G. A. W. ter Pelk- wjjk, burgemeester van Utrecht, zal in verband met het bereiken van de pensioen-gerechtigde leef tijd op 15 Januari 1948 eervol ont slag worden verleend. Drievoudige moord Te Doncaster in Engeland is een weduwe van 45 jaar, haar dochter van 23 en haar zoon van 16 jaar gewurgd. Men vermoedt, dat een conducteur van een autobus de moordenaar is. Het jaarlijkse door „het IJ" ge organiseerde tournooi om de Hart- hoornbeker werd door Zian gewon nen die in de finale de Kon. Ant werpse zwemclub met 53 sloeg. Prof. Schermerhorn Prof. ir. W. Schermerhorn heeft gisteravond voor de radio gesproken over de ontwikkelingsgang in Indonesië. Daarbij heeft hij tegenover elkaar gesteld de belangrijke onderstroom van de gebeurtenissen: het ontwaken van Azië en de incidentele dingen van de dag. „Het gaat er niet om, dat de Indonesische wereld in de gestalte van de republiek alle kinderziekten vertoont die maar denkbaar zijn, maar wel dat wij het met dezelfde orga nisatie zullen moeten doen cn met dezelfde mensen, omdat zij het zijn die de grote onderstroom niet alleen vertegenwoordigen maar ook, omdat zij erdoor gedragen en gestuwd worden," zei hij. De motorische kracht, welke zij daaraan ontlenen, moet gericht wor den op constructieve arbeid, op het volstrekt nieuwe plan, dat Linggad- jatti in wezen was; of dit gelukken zal hangt er in belangrijke mate van af of wij, Nederlanders, zullen willen meewerken in de richting van deze onderstroom, of dat wy daartegen over de taaie afbrokkelingsstrijd van een teruggedrongen Nederlands ge zag verkiezen. De twee factoren, die de gebeurte nissen in Azië beheersen, zijn ener zijds het bewustworden van de Azia tische volkeren, die iets van hun eigen persoonlijkheid uit vroeger eeuwen terugwinnen, zich als zoda nig ontplooien en hun plaats als eigen nationale persoonlijkheid in de wereld opeisen, anderzijds de zicht bare verzwakking van West-Europa, dat eeuwenlang het centrum van ko loniale macht is geweest. Europa overvleugeld De technische ontwikkeling en de daarop gebouwde krachtcentra, waarop deze macht rustte, hebben zich over de gehele wereld verspre'd en Amerika heeft Europa overvleu geld. Twee wereldoorlogen hebben de rest gedaan om Europa tot de huidige, vrywel catastrofale ver zwakking te brengen. Is het dan zo gewaagd te ver onderstellen, dat dit proces ten gevolge zal hebben, dat Europa, voor deze eeuw ten einde is, ner gens ter wereld meer koloniale macht zal bezitten? Dat is de grote onderstroom van het mo derne wereldgebeuren, waarin wy met onontkoombare heftig heid zijn opgenomen: Nederland staat mee in de branding van dit gebeuren. Helaas kan de grote massa van het Nederlandse volk niet veel anders doen dan zich onwillig verzetten en vinden, dat wy eigenlijk onrechtvaardig en niet naar verdiensten worden behandeld. Begrippen als dankbaarheid, loon naar werken zijn in het historisch gebeuren volstrekt zinloos en al der gelijke verwijten aan anderen over het lot, ons volk aangedaan, kunnen er slechts toe bijdragen, dat ons han delen in deze tijden nog meer onder de maat blijft. Onze zwakheid ligt in de eerste plaats in het telkens te laat komen, zodat, wat wij deden, telkens leek op een afgedwongen concessie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit. dat velen, die aanvankelijk hun toorn over Linggadjati hebben uitgestort, zich er thans op beroepen. Kans op verrassing? Ook aan Indonesische zijde be stond dat euvel. Aanvankelijk meen de men, dat hun nieuwe staat inter nationaal met vreugde zou worden begroet. Prdf. Schermerhorn meende met zekerheid te kunnen zeggen, dat men in leidende kringen er thans oog voor begint te krijgen, dat het 't bes te is met de Nederlanders tot over eenstemming te komen, indien men althans weer enigszins in eikaars goede bedoelingen zou kunnen gaan geloven. Over het aftreden van Sjahrir zei prof. Schermerhorn, dat dit maar ten dele een gevolg was van toene mende invloed van non-coöperatieve krachten, rnaar voornamelijk veroor zaakt is door het feit, dat Sjahrir meer volmachten wenste dan Djokja wilde geven. Toch werd er ook na zijn aftreden nog wel het een en an der bereikt en dat ware zeker een grondslag geweest voor een interim- regering, indien niet het wederzijds wantrouwen in elkanders bedoelin gen alles ondermynd had. Er is maar één geneesmiddel, na melijk de daad, die het geloof in el kanders goede bedoelingen versterkt. Geen schijnoplossing Nu de Veiligheidsraad er zich mee bemoeit komt er stellig binnenkort w el een oplossing voor het probleem, omdat beide partijen weten, dat zij moeten meewerken. Maar het zal slechts een schijnoplossing zijn, als het niet in overeenstemming is met de Aziatische onderstroom. De schepping van de souvereine Verenigde Staten van Indonesië maar die dan ook werkelijk souve- rein zijn, zonder achterdeurtjes ge bouwd met een volstrekt vrijwillig aanvaarde en van Indonesische zijde gevraagde bijstand, wat volgens prof. Schermerhorn de eerste stap moet zijn. Pas indien dat door ons innerlijk kan worden aanvaard, zal de vereniging in de Nederlands-In donesische Unie reële betekenis j hebben en wat anders zyn dan een juk, dat het Indonesische volk zal proberen kwijt te raken. man zich. Het zou immers onmogelijk zijn. na te gaan. waar dc wederzijdse troepen zich op de datum van het be- standsbcvcl 1 Augustus hadden bevonden, want zelfs drie dagen daar na was dc militaire situatie nog ver ward. Belgisch amendement Daarop diende de Brit zijn voor stel in, dat gesteund werd door de Belgische vertegenwoordiger Van Langenhovc, die echter meende, dat het effectiever zou zijn als dc in structie aan de Commissie van Drie vervangen zou worden door een soort aanbeveling als nu in de 'definitieve tekst terechtkwam, waarmee Cadogan instemde. Verder werd nog het woord gevoerd door dc Indonesische vertegenwoordi ger Palar, die verklaarde dat terugtrek king van dc Nederlandse troepen aan de republiek de zozeer begeerde kans zou geven om de wereld te bewijzen dat zij in staat is, door overreding rust en orde te doen heersen. In dc thans be zette gebieden was alles rustig geweest voordat de Nederlanders kwamen, zei hij. En door Van Kleffens, die na nog eens van leer te zijn getrokken tegen wat hl) noemde onwil of onmacht van de regering der Republiek tot het bren gen van verbetering in de situatie, het Britse voorstel ondersteunde, onder voorbehoud, dat hi) dc Nederlandse re gering nog om instructies moest vragen. Radioraad adviseert: Desnoods onteigening van studio's en apparatuur De Radioraad heeft de Minister van Ondenvys, Kunsten cn Weten schappen geadviseerd een centraal radlo-instltuut op wettelijke basla tc stichten. Dit Instituut zou funge ren als overkoepelend orgaan, dat dc beschikking heeft over de belde Hilversumse zenders. Do ene zender zou vrijgehouden worden voor een nationaal programma, terwijl de andere zender zou bestemd blijven voor de bestaande en eventueel nog toe te laten omroepverenigingen. De Radioraad verwacht, dat do om roepverenigingen haar gebouwen en apparatuur zullen Inbrengen in dit centrale instituut. Als dc omroep verenigingen dit weigeren adviseert de Radioraad over te gaan tot ont eigening van alle eigendommen. Dit rapport bevestigt de mededelingen, welke wy enkele weken geleden reeds over dit verdelingsplan hebben gedaan. De samenstelling van de Radio raad is als volgt: prof. dr. P. S. Gerbrandy, voorzitter; mevrouw B. BoonVan der Starn. dr. D. Crom- melin, mr. W. de Gaaij Fortman, prof. dr. J. L. Lindeboom, ""rof. W. Nolet. prof. dr. J. Schmutzer, J. W. de Vries, F. von Eugen, mr. Ch. M. J. Hnstinx, mr. dr. A. A, van Rhijn, J. van de Kieft, J. Meijer, prof. dr. Balth van der Pol, M. van Rand wijk, mevrouw mr. A. de Ranitz Cohen en ir. F. C. M. Wijffels. RVI zou auto's hebben gesmokkeld Meer dan 20 arrestaties in Arnhem Wij berichtten vorige week, dat de recherche arrestaties had ver richt bij de Rijksverkeersinspectie in Arnhem. Het blijkt nu. dat reeds meer dan twintig personen opgeslo ten zijn. Behalve twee ambtenaren van de R.V.I., een vroegere ambte naar van die inspectie en een lid van de adviescommissie uit het be drijfsleven schijnen figuren van do vakgroep cn verscheidene zakenlie den bij de zaak betrokken te zijn. De ambtenaren van de prljsbe- heersing kwamen prijsopdrijving met auto's op het spoor. Schijnbaar heeft dit onderzoek ook andere strafbare feiten aan het licht ge bracht. Zo zouden voor Nederland bestemde nieuwe auto's naar Duits land gesmokkeld zijn. Voor deze auto's zouden uit Duits land motoren in ons land zijn „ge leverd", welke hier met een zoete winst van de hand zouden ziin ge daan. Waarschijnlijk hebben Engel se militairen bij bet transport van de auto's naar Duitsland hulp ver leend. Het weer Tot Dinsdagavond: In de nacht cn ochtend plaatselijke nevel of mist, die later optrekt. Overigens veel bewolking met hier en daar enige licht© regen of motregen en iets minder zacht dan >andaag. Veranderlijke wind. 14 Oct.: Zon op 7.01 uur, onder 17.61 uur. Nieuwe Maan.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1