DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Moord uit noodzaak S.D. kwam „wel eens" in de fabriek... J Ook Rusland voor verdeling van Palestina Nederlandse dagbladen zijn te klein Drama voor de krijgsraad Griekenland onder invloed der V.S. 172 doden sedert begin Augustus K.P.'er schoot verrader neer Complot tegen Bevin? Zelfs half geen ei r" Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4..— per kwartaal Losse nummers 10 et, UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 14 October 194/ Nr. 771 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In een rede voor de radio heeft de Griekse premier Sophoelis een beroep gedaan op het Griekse volk om zich tc verzetten tegen een minderheid „die buitenlandse be langen dient en het land tot sla vernij wii brengen." Hjj kondigde een voortzetting van zijn verzoe ningspolitiek aan, aangezien reeds oen groot aantal guerillastrijders de wapens zou hebben neergelegd en nog velen de wens daartoe te kennen zouden hebbeii gegeven. Voorts verklaarde hij, dat een Grieks bureau voor de buitenlandse handel zal worden ingesteld met een Amerikaanse directeur aan het hoofd om contróle uit te oefenen op de gehele import en export van Griekenland. In deze functie zou Jack P. Dawson worden benoemd, die deel zal uitmaken van de Griek se raad voor de buitenlandse han del en waarin vijf ministers zitting hebben. Ook.bij de behandeling van een Scvvjet-Russische resolutie in de politieke commissie van de U.N.O. is wel weer duidelijk gebleken hoe de kaarten ten aanzien van Grie kenland liggen. In deze resolutie wordt de schuld van de onlusten in Griekenland aan de Griekse rege ring gegeven, terugtrekking veTti de buitenlandse troepen en supervisie door een commissie van de U.N.O. op de Amerikaanse hulp aan Grie kenland verzocht. Slechts zes landen stemden voor deze resolutie en veertig tegen, ter wijl elf zich van stemming onthiel den. De Amerikaanse machtspositie in het uiterste Zuid-Oosten van Europa tekent zich steeds duidelij ker af en het ligt voor de hand. dat het zal proberen deze steeds ster ker te maken, wat bij de jongste ontwikkeling der gebeurtenissen dan ook wel weer gelukt is. „STAAKT HET VUREN" EEN FIASCO De consulaire missie komt in haar rapport aan de veiligheids raad naar A. P. van betrouw bare zijde verneemt, tot de con clusie dat de order, „staakt het vuren" een mislukking is. hoofd zakelijk toe te schrijven aan het feit dat de Republikeinen wei gerden accoord te gaan met de door de Nederlanders vastgestel de demarcatielijn, terwijl de Ne derlanders op hun beurt weige ren zich neer te leggen bij het standpunt van Djogjakarta dat grote gebieder^ buiten de verbin dingslijnen en achter de Neder landse voorposten nog steeds in republikeinse handen zijn. Het volledig rapport zal Donderdag naar Lake Success worden gezon den. Volgens bevoegde zegslieden zou het rapport beogen steun in de Vei ligheidsraad te krijgen voor het voorstel van sir Alexander Cadogan. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Brabazon I" is bijna gereed. De bouwkosten bedroegen rond vier millioen pond sterling. Het vliegtuig neemf 65.000 liter benzine mee, de vleugelspanwijdle is 65 m. Er is plaats voor 120 passagiers en twaalf man bemanning, waaronder vijt stewards. De maximum snelheid is 500 k'.m. per uur op een hoogte van S000 meter Het Nederlandse communiqué van gisteren meldt, dat de Neder landse verliezen in de periode van 4 Aug. tot 26 Sept. op Java, Sumatra en Madoera bedroegen 172 doden, 503 gewonden en 11 vermisten. De laatste drie weken zijn de dagelijkse verliezen min der geworden. In de nieuw be zette gebieden is de toestand rus tiger geworden. Het communiqué meldt verder nog. dat in Middcn- on West-Java en in de boek van Oost-Java enkele botsingen plaats hadden. De Nederlandse verlie zen bedroegen gisteren drie doden vijf gewonden en een vermiste. Pro. De Vooys doctor h.c. in Leuven De Utrechtse hoogleraar prof. De Vooys en zijn Leidse collega prof. Böhl, zijn benomd tot doctor honoris causa aan de Leuvense Universiteit. Tegelijk met hen zijn zestien andere buitenlandse hoogleraren tot doctor h.c. benoemd. De bullen vyorden op 20 October uitgereikt, ter gelegen heid van de opening van het univer sitaire studiejaar in Leuven. Op 18 December 1944 schoot de K.f'.-leider Nico van Dijk (schuilnaam voor N. Abram) in een huis aan de Jan Luyckenstraat in Amsterdam, C. Steenbergen neer. Met behulp van vrienden pakte hij het lijk in een stro zak-tijk, verzwaarde het met stenen, bracht het per bakfiets naar de Reinier Vinkeleskade en gooide het daar in het water. Als motieven voor deze moord voerde hij voor de Krijgsraad in Den Haag aan dat volgens verscheidene illegale werkers, Steenbergen een S.D.-spion was, terwijl hij er zeker van was dat het slachtoffer zijn vrouw en dochtertje, die onder gedoken waren, verraden had. Nico van Dijk verhaalde, dat Steenbergen aanvankelijk één zijner contact-adressen was, zowel met S. als diens vrouw stond hij op zeer vertrouwelijke voet. Later kreeg hij de bewijzen in handen dat S. één zij ner neven, later zijn vrouw en kind aan de S.D. in handen had gespeeld. Toen nam hij het besluit dat het echtpaar S. „geliquideerd" moest worden. Hij drong de woning van S. binnen en trachtte diens vrouw te wurgen. In haar doodsangst riep de vrouw, dat haar man alle schuld voor het verraad droeg. Op 18 December kwam hij Steenbergen tegen. Deze greep hem bij de schouder en riep: „Np heb ik je eindelijk". Van Dijk dreigde hem neer te schieten, waar op Steenbergen hem los liet. Met de belofte voor een gunstig zwart han deltje wist hij Steenbergen mee te lokken naar de Jan Luyckenstraat, waar meer K.P.-ers aanwezig waren. Door de wijze, waarop Van Dijk zijn metgezel voorstelde wist men daar onmiddellijk: „Deze man mag niet blijven leven". „Vergiffenis!" Een K P.-ondercommandant sloeg Steenbergen op het hoofd, echter niet hard genoeg. Tijdens de ruzie, welke daarna ontstond, verweet Van Dijk (Abram). dat Steenbergen zijn vrouw en kind verraden had. Steenbergen viel op zijn knieën en smeekte om vergiffenis. Toen ging luchtalarm en tijdens hef geloei van de sirenes nam Van Dpk zijn revolver en schoot Steen bergen door het hoofd. In deze zaak waren verscheidene getuigen gedagvaard. De comman dant van de K.P. Amsterdam-West. reserve-majoor W. Denker, bleek van mening, dat Van Dijk, hoewel hij daartoe geen opdracht had ont vangen. in vele opzichten gerechtigd was Steenbergen uit de weg te rui men. Majoor D. vond Van Dijk een war hoofd. waarop de verdediger mr. Frangois Pauwels hem vroeg of hij het volgende briefje aan Van Dijk gezonden had: Lastige landwachters moet je maar neerschieten, desnoods onder het voorwendsel van een aanval hunnerzijds. Ruim dat tuig gerust op. van hogerhand wordt wel een oogie dichtgedaai „Dat heb ik inderdaad geschre ven". verklaarde majoor D. „Ik vind het wel wat erg vreemd, dat U dergelijke briefjes aan een „warhoofd" schrijft", repliceerde mr. Pauwels. Hij bleek het briefje in zijn bezit te hebben en stelde het in han den van de president, majoor mr. D. J. van der Berg. De auditeur-militair majoor mr. W. J. Smits, achtte het S.D.-erschap van Steenbergen niet bewezen, dus waren er z.i. geen wettige gronden voor deze moord aanvaardbaar. Hij eiste acht jaar gevangenisstraf. Mr. Pauwels bestreed de mening van de auditeur-militair, dat hier van doodslag gesproken moet wor den. „Dit is een moord, maar met militaire noodzaak gepleegd". Hij haalde vele ex-illegale werkers voor de balie, die vrijwel allen getuigden, dat Steenbergen als zeer gevaarlijk beschouwd werd. er was dan ook een waarschuwing over hem uitgegaan. De verdediger concludeerde dan ook, dat de „liquidatie" van Steen bergen volkomen geoorloofd was. Noch juridisch, noch feitelijk zag hij enige moeilijkheden om Van Dijk vrij te spreken. Het Londense blad Evening Standard meldt met grote kop pen, dat Scotland Yard een .com plot heeft ontdekt om de minister van buitenlandse zaken, Bevin. van het leven te beroven. Volgens het blad heelt een speciale afde ling van Scotland Yard meege deeld, dat de detectives, belast met de Uewakinq van de minister vandaag gewaarschuwd zijn dat het complot waarschijnlijk spoe dig zijn slag zou trachten te slaan. Het bericht van de Evening Stan dard is nog niet bevestigd. Nieuw departement ingesteld „Algemene Zaken' Het heden versthenen staats blad H 346 vermeldt een Koninklijk Besluit van 11 Oc tober tot instelling van een departement van algemeen be stuur, dat de naam zal dragen van ministerie van Algemene Zaken. A'an het hoofd van dit departe ment is do zorg opgedragen voor du zaken ove" het algemeen rege ringsbeleid van het Koninkrijk, voor zover deze zorg niet behar tigd wordt door één der andere departementen. Het, besluit is vandaag in wer king getreden. De minister-president dr. L- J. M- Beel zal dit departement be heren. Bouwarbeiders, in dienst, klein zakenverlof De minister van Oorlog heeft goed gevonden. dat aan dienstplichtige geschoolde bouwarbeiders, die reeds meer dan een jaar in dienst zijn, in .zeer dringende gevallen klein zaken- verlof wordt verleend. Hij heeft de ze beslissing genomen omdat er van verscheidene zijden vragen waren gesteld of het niet mogelijk was ge schoolde bouwarbeiders vrij te stel len van de dienstplicht, daar zij bij dei wederopbouw niet gemist kunnen wórden. SYRIË WIL SLECHTS ARABISCH BESTUUR De Sowjet-Unle heeft Maandag bjj monde van Tsarapkin, haar ver tegenwoordiger in do UNO-com- mlssie voor Palestina verklaard, in beginsel de aanbeveling uit het meerderheidsrapport van de com missie voor Palestina: verdeling van het land tussen Arabieren en Joden, te zullen steunen. Tsarapkin meende wel, dat som mige punten niet zonder amende ring door de Sowjet-Unie aanvaard zouden worden. Op deze kwesties (o.a. de grens tussen dc beide sta ten, de status van Jeruzalem) wil de h|j thans echter niet ingaan. De huidige gebeurtenissen waren naar Tsarapkins mening het ge volg van de ineenstorting van het mandaatsysteem. Hij was het ge heel eens met de zo spoedig moge lijke beëindiging van het mandaat en met een zo spoedig mogelijke onafhankelijkehid van Palestina maar het minderheidsvoorstel tot een gecombineerd Arabisch-Joodse staat kon, al had het volgens de Russische vertegenwoordiger zeke re verdiensten, op het ogenblik niet verwezenlijkt worden. Hij toonde zich voorstander van een economische eenheid tussen de twee staten. Hij betoogde nog, dat zo dra het mandaat eindigt, beslist moet worden hoe Palestina in de overgangstijd geregeerd zal moeten worden. De Joodse reacties op de Russi sche verklaring zijn begrijpelijker wijs instemmend. Een woordvoer der van het Joodse Bureau heeft de verklaring toegejuicht als „een logisch gevolg van de Sowjetrussi- sche verklaring in Mei na het rap port der speciale commissie". De Amerikaanse afgevaardigde Johnson verklaarde zich dankbaar, dat de Russische verklaring op be langrijke punten veel op de Ameri kaanse lijkt. De Arabische staten blijven zich uiteraard verzetten: Syrië heeft in een regeringsverklaring te kennen gegeven, alleen Arabisch bestuur te willen aanvaarden, Egypte en Af ghanistan hebben zich bjj monde van hun vertegenwoordigers in de commissie tegenstanders verklaard van het recht der UNO. in deze een beslissing te nemen. De vergade ring wordt Dinsdagavond om 9 uur voortgezet. Amir Pasja Rifai, minister-pre sident van Transjordanië, heeft de juistheid van de geruchten over het samentrekken van Arabische troepen aan de grenzen van Pales tina tegengesproken. Volgens dc minister-president zal de Arabische liga, welke actie z|j ook inzake de situatie in Palestina zal nemen, niet tc* daden overgaan, zolang de Engelse troepen nog in Palestina zijn. ZE ZIJN ER WEER de sierlijke gasten van onze singels en vijvers, een zeker teken, dat de zomer ten einde is. ACHT PAGINA'S MINSTENS NODIG! Nederland heeft een groot tekort aan krantenpapier. Het beschikt niet over de grondstoffen (hout, pulp en steenkool) om in dit tekort te voorzien. Voor een goede nieuwsvoorziening heeft het per krant minstens acht pa gina's nodig, terwijl de Nederlandse kranten thans slechts een omvang hebben van vier pagina's. Verder heeft het dringend nieuwe typografische machines nodig, terwijl het gebrek aan goede journalisten voelbaar is. Tot deze conclusie kwam de com missie der Unesco, die een onder zoek heeft ingesteld naar de techni sche behoeften op het gebied van pers, radio en film, van tien Europe se landen, welke ernstig van de oorlog te lijden hebben gehad. Uit haar rapport blijkt, dat in Ne derland en Frankrijk het tekort aan krantenpapier het ernstigst is. In 1939 werd in ons land per hoofd der bevolking 11 kg. krantenpapier ver bruikt. thans slechts 4.9 kg. De commissie stelt dan ook voor vijf millioen dollar ter beschikking te stellen voor het aankopen van pa- piervoorraden voor de zwaarst ge troffen landen, waaronder Neder land. Voor de radio-installatie heeft ons land 10.000 dollar nodig voor de aan koop van blanco gramofoonplaten. Verder is de commissie van oordeel dat Nederland de beschikking moet hebben over een volledig uitgeruste filmstudio en een laboratorium voor filmproductie. Het is nodig dat tech nici hun opleiding in liet buitenland kunnen voltooiien. Wil Nederland tot het aankopen van het nodige filmmateriaal komen dan behoeft het buitenlandse valuta. Prinses Juliana ontvangt Onmiddellijk na haar beëdiging in de Verenigde Vergadering der Sta- ten-Generaal zal p'rinses Juliana in het Huis ten Bosch de nieuwe Griek se gezant, de heer N. Lelis, ontvan gen ter overhandiging van zijn ge loofsbrieven. Daarna ontvangt zij de Deense gezant, de heer M. A. Was- sard, die zijn nieuwe geloofsbrieven van koning Frederik komt aanbie den. Krachtens artikel 74 van de Grondwet zullen onder het regent schap van prinses Juliana wetten. Koninklijke Besluiten en algemene maatregelen van bestuur als volgt worden aangekondigd: „In naam van H.M. Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Ne derlanden, prinses van Oranje _Nas- ssau, enz. enz., Wij, Juliana, prinses der Nederlanden, regentes van het Koninkrijk Donderdag 16 October zal de grondwetscommissie door minister Beel worden geïnstalleerd. Prinses Juliana zal, tijdens haar regentschap in het paleis Soestdijk blijven wonen. Van Klef fens overhandigt zwaard aan Eisenhower Mr. van Kleffens zou vandaag op de Nederlandse ambassade te Washington het door Koningin Wil helmina geschonken zwaard aan generaal Eisenhower overhandigen. Verscheidene hoge Amerikaanse burgerlijke en militaire autoriteiten zouden de plechtigheid bijwonen. PRA-personeel ziet toekomst somber in De PRA-personeelbond hield Za terdag in restaurant „Vredenburg" te Utrecht zijn jaarvergadering on der leiding van de beer H. J. Visser uit Alkmaar. Deze maakte in zijn openingswoord de balans op van het afgelopep jaar. Zijn conclusie was, dat de overheid in gebreke is gebleven de talrijke concrete toezeg gingen aangaande de toekomst van het PRA-personeel na te komen. Zij dient zich zeer goed rekenschap te geven van de verbittering, die door deze houding is ontstaan, aangezien gewettigde vrees bestaat, dat dit personeel zeer binnenkort zonder meer aan de kant word| gezet. Nog steeds: Herberhold Personeel ging zwemmen om van de straat te blijven Bij de voortgezette behandeling van de Zaak-Herberhold werd Zater dagmiddag get. Minnes gehoord, die de functie van personeelschef ver vult. Hij verklaarde dat .men met het personeel ging zwemmen om dit van de straat te houden. Het gebeurde in verband van een niet-commerciële vereniging, die sedert 1940 wel is waar niet mocht bestaan, maar die in 1942 werd opgericht met mede werking van de hoofdcommissaris van politie, de heer Schuitemaker. Voorzitter: D?t was ook een mooie meneer. Get Minnes: Ik meen dat hij nu hoofdcommissaris is ter beschik king van de minister van Justitie. Voorzitter: Ja, dat doet er niet toe. Get. zegt voorts, dat H. lang niet van alle zaken op de hoogte is. wel van de briefjes aan de Arbeidsbeurs zoals later blijkt. Met behulp van de Z-kaarten waren velé onderduikers geholpen en de personeelsleden, die naar kampen zijn overgebracht wa ren voor een groot deel „foute" ele menten. De aanvragen om personeel, die- aan de Arbeidsbeurs werden ge richt, waren opgesteld met het oog op de komende vorderingën van mannen. Daarom vroeg men maan delijks meisjes, wel wetend dat die toch niet zouden komen. Bij de maatregelen om de meisjes van de straat' te houden had men volgens get. de medewerking van de ouders en als er tegen onwillige 'éle menten werd opgetreden zou dit meestal zijn gebeurd na correspon dentie met de ouders. De.S.D. kwam wel eens in de fabriek, maar dat zou dan doorgaans zijn geweest voor meisjes, die met Duitsers uitgingen en die hen daarna hadden bestolen, of voor personeel! dat Duitsers met stenen had gegooid enz. H. zou dan hebben getracht de zaak te sussen. Verdachte zelf herinnert zich dat niet. Mej. Erné, de privé-secretaresse, bevestigt vervolgens, dat H. de S D. wel eens heeft opgebeld bij perso- neelsmoeilijkheden. Enkele Duitsers, die gehoord worden, werpen weinig nieuw licht op de zaak. De behandeling wordt dan ge schorst tot Maandagmorgen. Bij de aanvang van de zitting, hedenmorgen, verklaart de voor zitter, dat kapitein Sommer, de Duitser die alles opkocht wat hij in Nederland kon krijgen in Duiteland is gearresteerd. Het bureau voor oorlogsmisdadi gers heeft deze man ook nog nodig, zodat hij te zijner tijd faarschijnlijk nog belangrijke verklaringen kan afleggen. Get. Swart, die dan opnieuw wordt gehoord, wijst er nogmaals op. dat hij de naam Sommer voor het eerst van mevr. H. heeft gehoord, na dat haar man was gearresteerd. Hij wist van verschillende leveranties aan Nederlandse firma's, die deze weer zonden aan een inkoopcentra le van Sommer. alleen was hij niet op de hoogte van de relatie tussen deze centrale en Sommer. Dan komt get. Van Gooi nog eens voor. Hij zegt dat de verklarin gen van get. Swart, die deze nu een fantasie noemt, werden gecontro leerd en dat de ingewonnen infor maties precies klopten met die van get. Swart. Getuigen a décharge De eerste getuige décharge, v. d. Linde, ambtenaar van het Arbeids bureau, was tijdens de bezetting werkzaam op de afdeling uitzending naar Duitsland. De heer Minnes heeft herhaaldelijk getracht arbei ders aan de „arbeidsinzet" te ont trekken. Van de 22 gevorderde arbei ders zijn er 9 naar Duitsland ver trokken. Get. had herhaaldelijk brie ven van H. gezien, waarin deze maatregelen tegen arbeiders vroeg, maar hij zag daarin een poging om arbeiders voor uitzending naar Duits land te vrijwaren. Hij gelooft ook dat het mogelijk is geweest, dat de heer Minnes door omkoperij Invloed heeft gehad bij de beruchte Schipper op het Arbeidsbureau. Getuige Lindeboom, ambte naar bij het gewestelijk arbeidsbu reau. die daar tijdens dc bezetting tot 1943 werkzaam was, verklaart dat men de heer Minnes velkomen vertrouwde. Get. Tammers legt verklaringen af aangaande de circulaire aan Jood se afnemers. Deze zou zijn verzonden om te weten te komen wie er nog waren. Werd er niet geantwoord dan nam men aan dat er N.S.B.'ers in de zaak zaten. De leveranties via de zwarte kas gingen gedeelte lijk naar de illegaliteit, get. veron derstelde dat deze zwarte leveran ties voer een overwegend deel naar Nederlanders gingen. Leveringen naar Duitsland zou H. ongaarne heb ben gedaan. De v o o r z i t't e r leest dan een antwoord voor op gen ingekomen brief naar aanleiding van de boven genoemde circulaire, waarin wordt gezegd, dat overleg zou worden ge pleegd met een Duitse instantie. Get. acht het mogelijk, dat dit werd geschreven aan een „Verwal ter" Get. L on s b e r g is in de fabriek van H. ondergedoken geweest en get. Baars, die deel uitmaakte van een undergrrncse spionnagegroep. wijst erop, dat deze zonder de batterijen van „De Witte Kat"' het werk niet had kunnen doen H. heeft met de verstrekking ervan zeer grote risi co's op zich genomen. L>e v o o r z i 11 e r bren^i get. Baars hulde en dank voor zijn moedige werk tijde» de bezetting, maar hij moet hem naar aanleiding van stappen ten gunste van verd. H toch zeggen, dat men pas over een zaak kan oordelen als men alle stuk ken l:ent Dc zitting wordt dan geschorst. Parijs zonder openbare vervoermiddelen Dinsdagmorgen, aldus is beslo ten, begint te Parijs een algemene staking onder het personeel der openbare vervoermiddelen. Uit. Marseille wordt gemeld, dat officieren en matrozen dor koop vaardijvloot hebben besloten Don derdagmorgen het werk neer te leggen, tenzij aan hun eisen tot sa larisverhoging wordt voldaan. Strijd tegen onbegrip en sleur Op de „Veertiendaagse voor vei ligheid. hygiëne en verfraaiing der werkplaatsen" te Brussel heeft ook minister Drees gesproken. „Wij zijn van mening", aldus de minister, „dat onze kracht ligt in de scherp omlijnde wettelijke voor schriften en in de voortreffelijke arbeidsinspectie, die zich van haar sociale taak bewust is". De heer Drees wees er verder op. dat ge streden dient te worden tegen het onbegrip van de werkgevers, die dikwijls worden afgeschrikt door de financiële gevolgen van voorgestelde sociale maatregelen en tegen een zekere sleur bij de arbeiders waar het de sociale voorschriften betreft. Sydney Webb overleden Sydney Webb, die als lid van het Britse Hogerhuis de titel van lord Passfield bezat maar steeds heeft ge weigerd deze titel te gebruiken? is op achtentachtigjarige leeftijd in z|jn huis te Liphook in Hampshire over leden. Hij behoort tot de stichters van de Fabian Society en wordt beschouwd als een der vooraanstaande Britse socialisten. Immer heeft hij zich be zig gehouden met de studie en de be vordering van het staatssocialisme. Zijn opleiding als econoom genoot hij in Engeland, Zwitserland en Duitsland. In de eerste Labour-rege- ring van 1923/24 werd hij minister van Handel en op zeventig-jarige leeftijd werd hjj in de tweede La- bour-regering minister van Koloniën en Dominions, terwijl hij als lord Passfield lid van het Hogerhuis werd. Nadat de tweede Labour-regering in 1931 aftrad, heeft Webb geen functies meer bekleed. In 1932 heeft hij met zijn eveneens vermaarde, in 1943 overleden echtgenote, Beatrice Webb, de Sowjet-Unie bezocht en hij heeft drie jaar besteed aan het schrijven van een groot werk. waar in hij het Sowjet-systeem prijst. \toor de eerste maal in de ge schiedenis der Engelse voetbalsport heeft heden een officiële bijeenkomst plaats gehad van afgevaardigden van de spelers-vereniging, de Football Association en de Football League. DE eerste opwelling, die een voor stander van een Nationale Om roep krijgt bij het lezen van het ad vies van de Radioraad is de uit drukking: Beter een half ei dan een lego dop. Gezien de mentaliteit, welke heerst bij de leiding van de vier grote om roepverenigingen is bet evenwel niet te verwonderen, dat zij na nau- welijk van 't advies te hebben ken nisgenomen al decreteren: „onaan vaardbaar". Zelfs „het halve ei" wordt het Nederlandse volk door hen niet gegund. Een kenmerkend staaltje van de wijze, waarop men dit advies van de Radioraad, waarin uiteraard ook vooraanstaande Katholieken aanwe zig zijn, zal gaan bestrijden levert Prof. Kors van de KRO in de Volks krant van Maandag 13 October. Hij acht het voorstel niet te accepteren en. blijkbaar als woordvoerder van alle omroepverenigingen, zegt hij, dat deze „dan ook in geen enkel op- zJcht bereid zijn om op het voorstel in te gaan". Van overleg wordt niet gerept. Van bestudering behoeft blijkbaar geen sprake te zijn: de om roepverenigingen huldigen het be ginsel van Ja mort sans phrase". Minstens even erg is. dat prof. Kors een volkomen scheve voorstel ling van verschillende zaken geeft. Hij" betoogt o.a. „we worden terugge drongen naar de z.g. principiële pro gramma's overeenkomstig do ten- denz: de kerk terug in de sacristie, alsof de kerk niets te zeggen heeft op het hele levensterrein". Prof Kors kan weten, dat de protestantse voor standers van de Nationalp Omroep deze bepleiten, omdat zij de overtui ging koesteren, dat de kerk juist niet terug moet naar de Sacristie Juist omdat zij dc kerk haar woord wil laten spreken op het gehele levens terrein, zijn zij voorstanders van een Nationale Omroep. De werkelijkheid is dus precies andersom dan prof. Kors haar voorstelt. De professor zegt verder van het Nederlandse Episcopaat de opdracht tc hebben, te blijven strijden voor het herstel van een Katholieke Ra dio-omroep in de vorm, zoals deze voor de oorlog bestond. Wij kennen uiteraard niet de opdrachten, die het Episcopaat aan professor Kors heeft gegeven, maar wij weten wel. dat dit Episcopaat in de bezettingstijd geenszins afwijzend stond tegen een Nationale omroep, juist omdat de kerken daarin de gelegenheid zou den krijgen haar woord te spreken op het gehele levensterrein. IJ* achten het betreurenswaar- v v dig dat de directeuren van de vier grote omroep-verenigingen zich niet kunnen opwerken tot samen werking en samengaan in een hogere nationale eenheid in het belang van alle groeperingen van ons volk. maar dat zij de belangen van een eigen or ganisatie stéllen boven die van de geestelijke en culturele opbouw van ons volk. Ook deze particularistische opvat ting spreekt duidelijk uit de woor den van prof. Kors, als hij zegt „Er komt niets aan de verenigingen, niets om reserves te kweken" Naar onze mening moeten de belangen van de luisteraars. d.w.z. van de geestelijke en culturele opbouw van ons volk prevaleren boven die van enkele verenigingen. Zeker wanneer deze verenigingen hun hokjes zo her metisch gesloten houden, dat die volksgroepen, welke niet in zo'n hokje passen, altijd voor een geslo ten deur komen. Sergeant schoot op z'n chef In de nacht van 11 op 12 Juli heeft zich in Lünenburg in Duits land een drama afgespeeld, dat thans z|jn einde heeft gevonden voor de Krijgsraad in Den Haag. Vier jaar werd er geëist tegen P., de ser geant die zijn onmiddellijke chef, de Rotterdamse luitenant. W. heeft ge dood met revolverschoten. De verdachte, doodsbleek doch beheerst, vertelde met zachte stem wat er gebeurd was. Hij was op de afdeling tolken aan luitenant W. toegevoegd en sliep op zolder in diens huis.. In de wintermaanden, toen het koud was, vroeg luitenant W. bem beneden in de zitkamer te komen slapen en dit bleef zo toen bet warmer werd. Er ontstond eon vriendschap ook met de vrouw van de luitenant, die leidde tot een min der geoorloofde verhouding. Op de elfde Juli was luitenant W. onder de invloed van sterke drank thuisgekomen en hoorde P. in de slaapkamer hulpgeroep van de {'rouw. Hij snelde daar heen, de re volver in de zak en zag, dat W. zijn vróuw aan de hals had gevat. ..Zijn gezichf had een bestiale uitdruk king", verklaarde P. Hij heeft toen drie schoten gelost, met dodelijk ge- volg. Het is schandelijk, zoals Neder- Apen in corsetten In Amerika zullen veertig apen twee iaar lang in een cor se/ lopen. Dat is geen na-aperij van die apenmaar een proef van een Amerikaans geleerde, dr. Andrew Ivy, vice-president van de Universiteit van Illinois Hij wii nagaan welke invloed het dragen van wespen-taille- cj, sett en heeft op het ontstaan van zwerepi. Serieus genoeg dus. Of de apen de wespen-taille prettig vinden staat no% te be. zien en of de dames uit protest de corsetten niet aan de kapstok zullen hangen, voor de geleerde het resultaat van zijn proef kent s eveneens de vraag Als apen zoiets ook kunnen dragen.... landers zich soms in de vreemde gedragen,-zeide de auditeur mili tair mr. J. M. Blaak en hoewel hij verzachtende omstandigheden in aanmerking nam kon toch niet ge sproken worden van noodweer exces. Daarom eiste hij vier jaar, met aftrek van voorarrest, ontslag uit de militaire dienst en ontzegging van het recht bij de gewapende macht te dienen. Het verzoek van de verdediger, zijn cliënt onmiddellijk op vrije voe- ter te stellen, vond geen weerklank. Uitspraak 23 October. Nederlands vee naar Engeland De Nederlandse regering heeft be sloten 500 dragende vaarzen (zwart bont Fries-Hollands vee) aan de En gelse regering te schenken voor de getroffen gebieden. De Engelse veeteelt heeft tengevol ge van de zeer strenge winter enor me verliezen geleden. Niet minder dan vier millioen schapen en lamme ren en 50.000 koeien zijn door de vorst en de hevige sneeuwstormen omgekomen. Rantsoenbonnen scheerzeep In verband met de aanwijzing van bon „Tabak 5 Reserve" der ta« bakskaart voor een rantsoen scheerzeep maakt het Centraal Dis tributiekantoor bekend, dat manne lijke personen van 18 jaar cn ouder, die in het bezit zijn van een gecom bineerde of versnaperingenkaart, zich op nader vast te stellen dagen tot de distributiedienst kunnen wenden. Deze dienst zal hun tegen overlegging der tweede distributie stamkaart een rantsoenbon voor scheerzeep uitreiken. Het weer Tot Woensdagavond: Over het algemeen vrjj veel bewolking met plaatselijk nevel of mist en hier en daar enJge motregen of regen. Weinig wind en weinig, verandering van temperatuur. 15 Oct.: Zon op 7.03 uur, onder 17.48 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1