DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Bestandsbevel strandde op tweeërlei interpretatie Stakingen in Frankrijk Koek, beschuit en biscuits misschien op de bon Zweed ontvoerde zijn vrouw uit 't ziekenhuis Eedsaflegging: een korte plechtigheid Vroegere V.D.B.-ers blijven trouw aan P.v.d.A. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL GEEN VAN DE PARTIJEN DEED POGING TOT ACCOORD Vliegboot in zee gestort Half millioen boete voor „De Bijenkorf" Nederland-Zweden op 9 Juni 1948 Regering zet zich schrap Kardinaal dr. De Jong eredoctor Versplintering dient tot niets Een ton verdiend aan „zwarte" suiker Vijftien Hagenaars in arrest STRIJD OM „KLEINE ASSEMBLéE" BEGONNEN Wusjinsky fylmineert tegen Dulles Jacky Buiterman in vrijheid gesteld Weerbericht Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. Woensdag 15 October 1947 Nr. 772 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER )n de Veiligheidsraad is Dinsdag de discussie over de Indo nesische kwestie hervat met de voorlezing van een telegram van de consulaire commissie, waarin het rapport der consuls, dat zo spoedig mogelijk zal worden uitgebracht, is samengevat, liet telegram werd voorgelezen door Cadogan. Het zegt o.m. dat de orders om het vuren te staken naar behoren zijn gegeven, maar dat er geen vertrouwen, bij Nederlanders en Indo nesiërs bestond, dat de wederpartij die orders zou uitvoeren. Geen der partijen, zo gaat het telegram verder, heeft een poging gedaan om een overeenkomst te be reiken over de middelen om het be vel uit te voeren. Terwijl de republikeinse regering haar troepen bevel gaf in hun po sities te blijven en do vijandelijk heden to staken, achtte de Neder landse regering bet haar plicht bin nen zekere grenzen voort to gaan niet het herstel van recht c.i orde overeenkomstig de door haar aan gegeven richtlijnen. De snelle Ne derlandse opmars had aanzienlijke republikeinse strijdkrachten achter zich gelaten. Deze troepen bleven, waar zij waren, overeenkomstig het republikeinse bevel „staakt het vu ren" en werden liet doelwit van zui veringsoperaties door troepen onder Nederlands commando in overeen stemming met de Nederlandse uit leg van de order. De uiteenlopende Interpretaties van liet „staakt het vuren" heeft uitvoering van het be vel onmogelijk gemaakt. Het telegram meldt verder dat roof. moord en brandstichting nog door ongeregelde benden worden gepleegd. Vóór de „politionele ac tie" heeft de bevolking ernstig door het banditisme geleden en vooral de Chinezen waren het slachtoffer. Noodmaatregelen Bestuur en bodembewerking vin den in de vorm van noodmaatrege len zowel op Nederlands als op re publikeins gebied voortgang. De voedselpositie in de meeste republi keinse gebieden is nog goed. maar zou over enige maanden achteruit kunnen gaan. Tenslotte zegt het telegram, dat er een invloedrijke klasse van Indonesiërs is, die niet meer dan vijf procent van dc be volking bedraagt en die practisch geheel uit nationalisten bestaat. dje de een of andere vorm van onaf hankelijkheid wensen, hetgeen nog niet wil zeggen, dat zij de huidige republiek steunen. Er bestaat wei nig haat jegens de Nederlanders, wier hulp voor het bestuur des lands als wezenlijk erkend wordt. Debatten Bij de debatten verklaarde de Chinese afgevaardigde Tsjiang, dat hij vóór de Sovjetresolutie zou stemmen, als hij zeker wist, dat de situatie na terugtrekking, der troe pen niet zou verslechteren, „want ik steun de Indonesische Republiek, maar ik kan mijn stem niet geven aan het plegen van gruweldaden. Daarom kan ik mijn stem niet uit brengen, alvorens de consequenties ervan te trekken." Gromyko (S.U.) trok met het consulaire rapport als basis, van leer te^cn het oo eigen wijze inter preteren door Nederland van het bestandsbevel, waardoor zij het ge zag van de Veiligheidsraad ernstig had benadeeld. Als sommige le den van de Raad echter geen beslis singen wensen, die niet in overeen stemming zijn met de Nederlandse belangen, aldus de Sovjetgedele- gcerde, kunnen wij dc kwestie even goed helemaal aan Nederland over laten zoals Van Kleffens wil. „De Sovjetvoorstellen vormen de enig mogelijke oplossing." De Pool Katzsuchy kantte zich tegen het feit dat de consuls in hun rapport de term „politionele actie" hadden overgenomen, hetgeen zou aantonen, dat zji de zaak als een interne kwestie beschouwen. „Ik heb de consuls niet om enige poli tieke opinie gevraagd," zei h\i. en vroeg zich ar. of dit geen reden zou zijn voor een onmiddellijke terug roeping der commissie. Voordat de Syriër Faris al Chou- ry, die de Sovjetresolutie steunde, tenslotte aan het woord was ge weest hij stelde vrijlating van gijzelaars en algemene amnestie aan beide kanten- voor heeft Lo pez, de Columbiaanse afgevaardig de nog een apiendement voorgesteld zowel op de Russische als de Austra lische resolutie. Daarin wordt op beide partijen een beroep gedaan om met elkaar in contact te tre den. Lopez verwees hierbij naar de opdracht van de Nederlandse rege ring aan dr. Van Mook om met de republikeineii in contact te treden. Minister Mansholt kondigt aan: INTERPELLATIE-WAGENAAR GESTRAND (Van onze parlementaire redacteur) Gezien dc internationale voedselpositie en het algemeen bekende feit, dat Nederland wat de rantsoenering van de levensbehoeften betreft in Europa geen slecht figuur slaat, was er in feite geen enkele reden om de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te inter pelleren over de verlaging van de rantsoenen van brood, melk en kaas. En de overbodigheid van de interpellatie werd door de heer Wagenaar (C.P.N.), die haar gistermiddag in de Tweede Kamer hield, zelf duidelijk aangetoond. 69 passagiers aan boord Op Newfoundland is bericht Jntvangen, dat een vliegboot van het type Boeing in het noordelijke gedeelte van de At lantische Oceaan in zee gestort is, meldt Reuter. De vliegboot was dooi- gebrek aan benzine gedwongen te dalen. Omtrent de Amerikaanse vlieg boot, die gisteren in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan een noodlanding heeft moeten ma ken, wordt nader gemeld, dat de 69 passagiers en de bemanning door een in de nabijheid opererend ob servatieschip aan boord zijn geno men. Op de vrij woeste zee ging dit met veel moeilijkheden gepaard. De vliegboot is vergaan. Het internationale voedselpro bleem, dat mede de toestand in ons land beheerst, liet hij wijselijk bui ten beschouwing, hij bepaalde zich tot een serie algemeenheden, die misschien in een volksvergadering op waaide geschat worden, doch in het parlement, waar men met argumenten en feiten rekent, min der op haar plaats waren. Volgens de communistische spre ker heeft een regering, die de rant soenen verlaagt op de wijze als is geschied, geen vertrouwen meer van het volk. Men minacht haar zelfs, omdat zij kanonnen boven bo ter stelt en wapens koopt in plaats van broodgraan. „Wil dc regering een hogere productie, dan moeten de werkers spek en eieren hebben", riep de heer Wagenaar uit, „doch die krijgen zij niet. Zij hebben zelfs geen brood genoeg". Hij concludeerde, dat er van een gelijkmatige verdeling van de ar moede in ons land geen sprake is en dat om die reden de bonvrije ar tikelen weer in distributie moeten worden gebracht, de patentbloem dient te worden verwerkt in het grote brood in plaats van tot kleine broodjes. Geen broodgraan genoeg Minister Mansholt heeft nog eens duidelijk vastgesteld, dat niet uit financiële overwegingeh de in voer van broodgraan beperkt is. Er is buiten de internationale verde ling eenvoudig geen broodgraan te krijgen en Nederland moet met z\jn aandeel genoegen nemen. Het weer ongedaan maken der rantsoenbe perking, door de heer Wagenaar verlangd, wees hij af. De grond stoffen zijn er niet. H\j wees er ver. der op, naar aanleiding van het ful mineren van de communistische spreker tegen de restaurants, dat van de totale hoeveelheid brood slechts 0.2 procent wordt toegewe zen aan dc Horeca-bedrijven. Als het moeilijker mocht worden met de voorziening, zal het opnieuw in distributie brengen van koek, beschuit en biscuits worden overwogen. Distributie van peulvruchten is onmogelijk. Er is totaal slechts één pond voor ieder lid der bevolking beschikbaar. Het mengen van patentbloem door het broodmeel brengt geen grotere hoeveelheid brood. Bo vendien worden de kleine broodjes in vrijwel alle kringen der bevolking op prijs gesteld. Na dc repliek van de heer Wage naar. die nog overbodiger was dan zijn interpellatie, bleken geen spre kers bereid om aan deze vermor sing van nationale tijd mede te doen, zodat na nog een enkel woord van de minister deze vertoning snel tot haar einde kwam. Zonder discussie of hoofdelijke stemming werden daarna een aan tal wetsontwerpen aangenomen, o.a. het wetsontwerp tot regeling van verzekeringen van in Indone sië verblijvende militairen. De N.V. „Dc Bijenkorf" zal 490.650 boete moeten betalen voor de 1300-voudige prijsover- schrijding, welke zij heeft ge pleegd. Verder zijn de in beslag genomen goederen, ter waarde van 125.000, verbeurd ver klaard. Zo luidt de uitspraak van de Amsterdamse tuchtrechter voor de prijzen, mr. J. A. Bletz. In z(jn mo tivering zegt hij o.m.: „Dat het niet bewezen is, dat de vennootschap de voorschriften met opzet had overtreden, zulks in te genstelling met sommige perso neelsleden, die in afwijking van hun instructies tegen ongemoti veerd hoge prijzen inkochten. Niet temin moet overtreding worden aangenomen". Mr. Bletz concludeerde, dat „De Bijenkorf" de zwarte handel en de smokkelarij bevorderd heeft. Wie moet Westelijke zone financieren? De Engels-Amerikaanse bespre kingen over het fiuancicren van dc Westelijke zone van Duitsland, schijnen voorlopig op het dode punt tc zijn gekomen. Dc plenaire zitting die Dinsdagavond te Washington bijeenkwam, werd onmiddellijk af gebroken, daar dc leider der Britse delegatie, Strang, verklaarde, dat hij nadere instructies uit Londen moest afwachten. De V.S. hadden Engeland ver zocht om ondanks zijn precaire dol larspositie het financiëren van dc Westelijke zone tot het eind van dit jaar alleen te dragen. Strang verklaarde, dat dit voor Engeland onmogelijk is. Thans wordt bekend gemaakt dat de Interlandwedstrijd Nederland Zweden op Woensdag 9 Juni 1948 in ons land zal worden gespeeld. De K N V.B. heeft nog geen beslissing genomen waar dc ontmoeting zal worden gespeeld In Frankrijk dreigt een ernstige uitbreiding van de stakingen. Het personeel van de Parijse metro- en autobusdienst, ten getale van 30.000 man staakt reeds sedert Maandag. Het verkeer in Parijs is daardoor vrijwel lam gelegd en kan slechts door noodvoorzieningen op zeer be scheiden schaal onderhouden wor den. Met ingang van morgen dreigt ook de staking van 32.000 man van de koopvaardijvloot. Voorts hebben gisteren 1800 ar beiders in twee werkplaatsen van de genationaliseerde Renault-fa- brieken het werk neergelegd. Deze arbeiders zijn aangesloten bij het anti-communistische afgescheiden vakverbond. Tenslotte heerst er ook nog een staking bij de Parijse renbanen. De arbeiders van het genationaliseerde gas- cn electricitcitsbedrijf zenden vandaag een delegatie naar Rama- dier om toepassing van het goedge keurde besluit tot een loonsverho ging van 11 procent te eisen. Ramadier heeft zich in een radio rede tot de bevolking gericht, waar in hjj aanmaant tot kalmte. De pre mier wees er op, dat de staking, die vijf dagen uitbreekt voor de datum der gemo.' '„"raadsverkiezin gen. het karakter draagt van een nolitiek'1 manoeuvre. Indien de overheid zou toegeven aan ..derp"e- 'ö'ke kuiperijen" zou het een dode lijke klan voor het regiem zijn. ..Wij zrin vastbesloten de renu- te hesehermen en.wii zuUen tonen, dat ons regiem in staat is zich tp hpschermen tegen elke aan randing." Rn.msd'^r ZP'de "i" d«t de rpgp- rinp" r»n h«t. door hpt vr»1,-vprhond gp.qt'ptdo nltimof"m h«d ~«o«tM'oord r1at h'ornver niet vnnv Vr^'daf ppn ^«sTissing kon \vo»"dpn -ontgon Het antwoord van ho<- "akverbond was een bevel tot staken. De L'tvense Universiteit heeft Kardinaal de Jong, Aartsbisschop van Utrecht, gepromoveerd tot doctor honoris cujsa in dc theolo gie. Aan dc Aartsbisschoppen van Westminster, New-York cn Toulou se is dezelfde eer tc beurt gevallen. Deze promotie geschiedt om dc Aartsbisschoppen hulde te brengen voor hun verzet tegen het fascisme. EN VLOOG MET HAAR NAAR NOORWEGEN Grote opwinding heerste in Zweden, toen bekend werd. dat een 34-jarige Zweedse vliegenier luitenant Akrell als arts ver kleed zijn vrouw ontvoerd had uit een krankzinnigengesticht te Stockholm en met haar naar Noorwegen is gevlogen. Mij sloeg een zuster neer die hem in de Weg stond en nam zijn vrouw, de bekende schrijfster Louise Eorsell, dochter van een beroemde Zweedse zanger en ope ra-directeur, die daar wegens mis bruik van narcotische middelen was opgenomen, mee. Door middel van aan elkaar ge knoopte beddelakens liet het echt paar zich van de derde verdie ping omlaag zakken. Toen snelde de man met zijn vrouw, die slechts een pvama droeg, naar een ge reedstaande auto cn reed naar het vliegveld. Daar startte hij met zijn vliegtuig, de „Skywitch" naar Noorwegen. Onderweg maakte de luitcnant-echtgenoot-piloot nog een landing om benzine in te ne men, waarna dc „Skywitch" in de namiddag op een Noors vlieg veld aankwam. Daar werd het tweetal meteen gearresteerd, hij. orndat hif wederrechtelijk het krankzinnigengesticht was bin nengedrongen, cn zij omdat zij uit haar internering was ontsnapt- Luitenant Akrell is een der bes te Zweedse sportvliegers. Zijn ma chine werd bekend door een mas cotte, een levende grote gele spin, die onder een der vleugels haar intrek heeft genomen. Boze ton gen fluisteren, dat mevrouw Akrell bezig is een nieuw© roman tc schrijven en dat de hele ont voering niet anders was dan een reclame-stunt. Gistermiddag: heeft de nieuwe Griekse gezant, Nicholas G. Lely, zijn geloofsbrieven aan Prinses Ju liana overhandigd. Naar aanleiding van de vorming van het comité-Oud tot voorbereiding van een „democratische volkspartij", hebben een dertigtal vooraanstaande leden van de vroegere V.D.B. een verklaring opgesteld waarin gezegd wordt dat zij sedert dc oprichting van de P. v. d. A. nog versterkt zjjn in de mening dat de beginselen van het democratisch socialisme, zoals deze is omschreven in het programma van dc P. v. d. A., een deugdelijke grondslag biedt voor een staatkundig beleid dat gericht is op de ontwikke ling van de menselijke persoonlijkheid, mede door het streven naar sociale rechtvaardigheid en een maatschappelijke orde, waarbij het kapitalistische stelsel wordt vervangen door een stelsel van planmatige economie. Zij achten een blijvende samen werking op die grondslag van per sonen va" verschillende levensbe schouwing en geloof-overtuieing van grote waarde. Zij verklaren mitsdien met overtuiging de begin selen van het democratisch socia lisme te blijven voorstaan en zijn van oordeel dat het openbare be lang door versplintering op politiek gebied niet wordt gediend. Deze verklaring is o.m. ondertekend door J. L. Hoogland, mr. A. M. Joekes. prof. mr. H. Kranenburg, ir. S. A Posthumus, J. Schilthuis, mej. mr. N S. C. Tendeloo en ir. A. Vonde ling, dr. C. L. de Liefde, J. W. Stas- sen, A. C. Verhoef en mej. mr. J. Zeelenberg. (Van onze parlementaire redacteur) E volksvertegenwoor- digmg had gisteren meer toilet gemaakt dan op de traditionele derde Dinsdag in September, toen de minister-president in naam van de Koningin dc Troonrede voorlas. Er was meer plechtigheid en meer gespannen verwach ting in het halve uur, dat verliep tussen de inneming van de voorzitterszetel door prof. Kranenburg en de binnenkomst van de Prinses, die door de sten torstem van de tweede commies-eriffier van de Tweede Kamer al reeds als de Regentes werd aan gekondigd alvorens zij de eed had afgelegd- Een bijzondere noot was de aanwezigheid van kar dinaal De Jong, die achter de stemmige rij der mi nisters (zonder de heren Huijsmans en Schagen van Leeuwen) en de nóg stem miger rij van leden van de Raad van State, een erezetel innam, vóór de vertegenwoordigers van Oost en West. van wie sultan Hamid II van Pon- tianak Nederlands uni form droeg, evenals zijn adjudant, die de secretaris van de kardinaal naast zich had. Het viel op, dat de gou verneur van Curasao, dr. P. Kasteel, niet in het of ficiële gedeelte tegenover de troonzetel had plaats genomen, gelijk was aan gekondigd. doch dat hij een zetel had gevonden j\/| TNDER geruststellend naast de heer Kesper. de was, dat één der ve- Commissan? der Koningin len, die de Voorzitter der Parlement maakte meer toilet dan op 16 September A'a de plechtige bijeenkomst in de Ridderzaal verlaten prinses Juliana en prins Bernhard het oude gebouw. de Kesper griffier van Tweede Kamer was en de heer Kasteel parle mentair redacteur van „De Maasbode". Het was overigens in het arrange ment van de genodigde autoriteiten zeer gerust stellend. dat prof. Ger- brandv een plaats had ge kregen. waar hij voortdu rend de oud-leden van de Commissie-Generaal, prof. Schermerhorn en de heer Van Poll, ingeklemd tus sen prof. Aalberse en prof. Donner. onder observatie kon houden. in Zuid-Holland, met wie hij ongetwijfeld oude her inneringen heeft opge haald uit de tjjd, toen mr. Verenigde Vergadering kwam begroeten. erin slaagde zijn voet zodanig ln het snoer van de micro foon te verwarren, dat dit instrument van de voor zitterstafel naar beneden duikelde en buiten dienst geraakte. Precies één mi nuut voordat de Prinses binnentrad was men er in geslaagd een nieuwe mi crofoon te monteren, zo dat de stem van de Voor zitter in alle delen van de Ridderzaal verstaanbaar kon zqn. Er waren ditmaal geen vrouwelijke Kamerleden in de commissie van in- en uitgeleide, zodat de stem migheid der veertien man nen (er zijn in de Eerste en Tweede Kamer samen dertien fractievoorzitters, doch de Tweede Kamer voorzitter mr. Van Schaik was als voorzitter aan hen toegevoegd) door geen lichter toon werd gebro ken. Het zou ook heel moeilijk geweest zijn een keuze te doen tussen het bordeaux-rood van mej. Corrie Tendeloo en het hel zeegroen van het nieuwe Katholieke vrouwelijke Kamerlid mej. De Vink. Toen de vier riien van drie volksvertegenwoordi gers zich in het midden pad in beweging zetten om prinses Juliana en prins Bernhard vooraf te gaan, verhieven alle aan wezigen zich van hun ze tels en waren zich daarbij bewust van de bijzondere plechtigheid die zii bij woonden. De prinses had mr. Van Schaik aan haar zijde, met wie zij op haar bekende eenvoudige en hartelijke wijze enige woorden wisselde. Zij droeg een pauw blauw complet met een Vos. waarmede de licht blauwe struisveer op de grote, aan één kant neer geslagen hoed een smaak vol geheel vormde. Naast prins Bernhard. die de uniform van generaal- der Gele Rrjdors di'oeg schreed de heer Van de Kirft. D.1 plechtigheid zelf duurde, nadat dé prinses en de prins in de voor hen bestemde zetels hadden Plaats genomen, slechts kort. Met heldere stem legde de regentes de eed af. waardoor zii in haar nieuwe functie werd be vestigd. Nadat nrof. Kra nenburg de "'ens had uit- "■esproke" dat de regen tes kracht en wrisheid m och ten worker» g^eobon- ken onder Gods zegon. r er» hn: Lerp rl« regen tes". waaroo door de volksvertegenwoordigers drie hoera's werden aan geheven. Verblijf van 75.000 Joden in Palestina erkend Krachtens een beslissing van het Palestijnse Hooggerechtshof hebben ongeveer 75.000 loden, die op ille gale wijze Palestina waren binnen gekomen, de wettelijke status als bewoners Van het land verkregen cn het recht om de Palestijnse natio naliteit aan te vragen. Tot dusverre had de Palestijnse regering gewei gerd deze status aan dergelijke per sonen in Palestina toe tc kennen, waardoor vele „illegalen" hun natio naliteit geheel verloren, daar zij niet in staat waren naar hun geboorte land terug te kcrci., hun paspoorten te laten verlengen of zich in het be zit te stellen van Palestijnse pas poorten. H.M. BANCKERT BESCHOTEN De Nederlandse torpedobootjager Banckert heeft Lho Weumaweh op de Noordkust van Sumatra gisteren beschoten, nadat de republikeinen met mortieren op het voor anker lig gende oorlogschip het vuur hadden geopend, meldt A.P. Volgens het communiqué van de marinevoorlichtingsdienst werden de batterijen tot zwijgen gebracht. H.M. Banckert heeft geen verliezen geleden. „Ik zweer trouw aan de Koning". Prinses Juliana legt de eed af op het regentschap. Met gesponnen aandacht luisteren ministers, ka merleden en andere vooraanstaande Nederlanders naar de plechtige woorden van de eedsformule. De C.C.D. in Den Haag heeft een uitgebreide clandestiene handel ont dekt waarbij aan het licht is geko men, dat de ex-fiilaalhouder E. van de firma van Willighagcn in dc Vlie- boomstraat grote winkelvoorraden zwart had verkocht. Bovendien bleek, dat de filiaalhou der 17.600 rantsoenen suiker had verhandeld waarmee h(J meer dan 100.000.heeft verdiend. De dader en veertien medeplichtigen zfjn ge arresteerd. De firma Willighagen ontsloeg E. enige tijd geleden; toen de nieuwe filiaalhouder de zaak moest overne men constateerde deze tekorten. De C.C.D. was inmiddels ook op het spoor gekomen van een grootscheep se handel in suikerbonnen, dat leid de naar het filiaal van de firma Wil lighagen. Een nauwgezet onderzoek bracht ontstellende feiten aan het licht. De ontslagen filiaal houder had grote delen van de winkelvoorraad zwart verkocht, terwijl grote financiële tekorten werden ontdekt. Op 30 Augustus arresteerde men E. waarna men druppelsgewijs meer dere arrestaties volgden. E. heeft be kend. Het eindrapport van de C.C.D. vermeldt een tekort van 3212 rant soenen suiker. 521 rantsoenen boter en 946 rantsoenen kaes; bovendien kwam men tot de ontdekking dat E. de 17.600 rantsoenbonnen suiker had verkocht voor een bedrag van 8.tot 13.per stuk. John Foster Dullesp de Amerikaanse afgevaardigde in de politieke commissie der LT.N.O., heeft Dinsdag het debat geopend inzake het plan van Marshall tot het in het leven roepen van een permanente Interimcommissie voor vrede en veiligheid, waarin de 57 UNO-lcden zit ting zouden hebben, een zogenaamde „kleine assemblée". Er heerste naar hfj zcl wijdverbreide teleurstelling over de vorderingen der UNO. Het voorstel van Marshall streefde naar een oplossing daarvoor. „YVy juichen ieder constructief voorstel voor dc verbetering van ons idee toe" be sloot hy. Wysjinsky ging op de uitnodi ging in en lanceerde meteen een scherpe persoonlijke aanval op de „oorlogsophitser", zoals hij Dulles onlangs heeft genoemd. Hij zei, dat de oorlogsmaniak ken niet de enige waren, die met vuur speelden, want dat ook in vloedrijke perso nages aan dat spelletje meede den. Daar had de heer Dulles aa:i moeten denken, zei Wysjinsky. De Rus voor spelde. dat het Amerikaanse voorstel niet slechts zou na laten de zaak van de U.N.O. te dienen, doch naar f «ohn Foster alle waarschijn- Dulles lijkheid een omgekeerde uitwerking zou hebben. Het Amerikaanse plan zal de mensen tot nog meer leugens en nog meer propaganda inspireren en de oorlogsdriivers en oorlogspropa gandisten nog meer aanmoedigen, zei hij. -Wysjinsky beschuldigde de Ame rikaanse delegatie ervan te trach ten het er met alle geweld door te drukken, zonder de werkelijke be doelingen ervan kenbaar te maken. „Onaanvaardbaar" Verwijzend naar een onder deel van het Amerikaanse plan. waarbij aan de kleine assem blée bevoegdheden gegeven zouden worden, om internatio nale geschillen te onderzoeken, zei Wysjinsky. dat dit het nieuwe lichaam een concurrent zou doen worden van de Vei ligheidsraad en hij noemde dit onaanvaardbaar. Dr. H. V. Evatt (Australië) ver klaarde. dat er geen kwestie was van een overbelaste agenda, zoals Wysjinsky gezegd had, maar of er iets gedaan zou kunnen worden ter verbetering van een toestand, ont staan door de herhaalde veto's in de Veiligheidsraad. Het debat werd verdaagd tot Woensdag. Het Hilversums© Tribunaal heeft Jack Buiterman, trompettist van do Ramblers, die ervan beschuldigd werd in bezettingstijd Duitsers in huis tc hebben ontvangen, veroor deeld tot f 500 boete cn vier weken internering, die inmiddels zijn ver streken. Hij is thans in vrijheid ge steld. Ter zitting bleek, dat Bulter- man's Duitse vrouw meer schuld had aan de ontvangst van Duitsers dan hij. DROOG WEER Weersverwachting, gel dig tot Donderdag avond. Overdrijvende wolken- velden, maar overwe gend droog weer. Meest matige wind uit Weste lijke richtingen. Weinig verandering van tempe ratuur. 1G Oct.: Zon op 7.04 uur. ouder 17 46 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1