DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Linda Christian kan Amersfoort nog De Arabieren zijn boos de Joden tevreden steeds niet vergeten RIJST: daarom draait alles in Indonesië Omvangrijke zwarte handel in flanel ontdekt UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Palestina bedreigd door de cholera Onze suikerpositie niet ongunstig BOJNNENLIJST GRACHT IN DE HERFST Zitting der liga geëindigd Hendrik de Man protesteert Belgische oud-minister in verzet tegen zijn vonnis WAAROM CLAYTON HEENGAAT Aardappelen leveren anders. Slaapwandelaar uit raam gevallen Sinds Mei zijn 35.000 woningen aanbesteed Weerbericht filmster in Hollywood Nederlands meisje werd Ramadier geeft op een punt toe Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 V- Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et Donderdag 16 October 1947 Nr. 773 6e jaarg. Red. en Adtn.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 TeleL administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER Palestina loopt groot gevaar van Egypte uit door de cholera-epidenue te worden besmet. Op het ogenblik worden 120.000 personen per week tegen de cholera ingeënt en de rege ring heeft het 'plan de gehele be volking te vaccineren. Te Haifa en Lydda zijn twee qua rantaines ingericht. Uit Egypte komt geen reiziger te voet of per auto Palestina binnen. Misschien tvorden er zelfs zoete broodjes gebakken De vooruitzichten voor onze sui kerpositie zijn niet ongunstig. De mogelijkheid bestaat zelfs dat in December ter gelegenheid van de feestdagen een of meer extra bon nen zullen worden aangewezen. Kwantitatief is de oogst vry slecht, maar het suikerpercentage van de bieten ls vrij hoog. Eerst aan het eind van de campagne in December zal een duidelijk overzicht verkre gen kunnen worden. Een factor die men bovendien niet uit het oog mag verliezen, is, dat de boeren by het heersende gebrek aan veevoeder, misschien zullen trachten hiervoor suikerbieten te gebruiken, hetgeen natuurlijk streng verboden is. Een lichtpunt is echter dat in tegen stelling met het vorig jaar de sui ker vrij te koop is op de wereld markt. De regering heeft daar dan ook een grote voorraad gekocht, maar afgewacht dient te worden of deze suiker inderdaad zal worden geleverd. In ieder geval mag men verwachten dat van regeringswege getracht zal worden, indien de mo gelijkheid daartoe ook maar enigs zins open staat, om de verlaagde .rantsoenen met een iets j-uimere suikervoorzienin" aan te vullen. Er gaan zelfs eeruchten dat men het voornemen zou hebben suiker in het brood te gaan verwerken om op die manier de voedingswaarde te verhogen. Etalageverlichting weer toegestaan Etalageverlichting is weer toege staan voor de middag- en avond uren van een half uur na zons ondergang. tot het tydstip van slui ting der winkels. B\j wijze van uit zondering mag in de periode van 1 t.m. 5 December en van 22 t.m. 2-1 December a.s. de étalage tot 10 uur 's avonds worden verlicht. Het blyft echter nog steeds verboden om lichtreclame of neonverlichting te ontsteken. STEMMING IS NOG VOOR SAMENWERKING (Van onze Haagse redacteur) Aan de wanden van het conferentie-zaaltje op het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen hangen crème rococo-lijsten, die dc geschil derde portretten van alle gouverneurs-generaal bevatten. Dc historie en de sfeer van Indonesië, dat nog steeds in het middelpunt van dc be langstelling staat, wordt nog sterker opgeroepen door de grote land kaarten, welke aan de muren hangen. Mr. J. van Hoogstraten is zo juist uit Indonesië teruggekeerd van een oriëntatiereis over do econo mische mogelijkheden cn hij geeft voor een grote klas journalisten een overzicht van de toestand. Rijst blijkt het „knooppunt" te ncsic in ongeveer drie jaar volop te vormen voor alle economische acti viteit. Rijst, die u bevolking moet voeden cn daardoor de bedrijzen van arbeidskrachten moet voorzien. Zonder dit primaire voedsel kan cr niet worden aangepakt, maar dit gewas wordt niet gelijkmatig over Java verbouwd. Integendeel, cr is een grote verscheidenheid in de verschillende gebieden. De Repu bliek, die over een enorm rijstover- schot beschikt, levert niet aan an deren. De politionele actie heeft grote steun gegeven aan de Neder landse pogingen om de rijst te „mo biliseren", zij het dan dat voor de aankoop van deze voorraden waar devolle ruilartikelen rodig zijn om de verbouwers waar voor hun rijst te kunnen bieden. Mede door deze actie is dc rijstprijs in de grote steden tot een derde van de vroegere prijs gedaald, trouwens alle voe dingswaren zijn globaal geno men tot de helft van de vroege re prijs teruggebracht. Mr. van Hoogstraten twijfelt niet aan de goede wil van de republi keinse machthebbers (hij sprak in Djokja met allerlei vertegenwoordi gers van nationalistische groepen) maar hij twijfelt wel aan de macht van de Republiek over de kleinere plaatselijke autoriteiten, die eenvou digweg hun gang gaan. Over het algemeen is mr. Van Hoogstraten positief in zijn oor deel: weinig geld maar zeer veel vertrouwen, ondernemingsdurf en snel handelen zijn nodig om Indo- doen produceren. De stemming momenteel nog goeddeels voor sa menwerking. zij het dat het vrij heidsbesef uiterst sterk leeft. Tal rijke leiding gevende cn bekwame ondernemers moeten naar Indone sië, kapitaal moet mi worden ge fourneerd. Afwachten totdat een zekere sta biliteit in de archipel is ontstaan is uitgesloten. Het moet nu gebeuren, nu is er nog geen persoonlijk haat gevoel. Drie jaar zullen wij als „tijgers" moeten werken om dc gro te mogelijkheden, die er nog steeds liggen, te exploiteren. H. A. Lunshof, oqd-hoofdredac- teur van Elseviers Weekblad, is veroordeeld tot 10.boete omdat hij de bron van de „geheime notu len van Linggadjati'. welke hii pu bliceerde, niet wilde noemen. In het tijdvak van 19 October t.m. 1 November 1947 geeft elk der vol gende bonnen recht op het kopeti van: Bonkaarten KA, KB, KC 711 (Serie P) P-05 Diversen: 750 gram suiker, bo- terhamstrooiscl enz., of 1500 gr. jam,, stroop enz., of 750 gram versnaperingen. P-06 Diversen: 250 gram waspoeder Bonkaarten KD. KE 711 (Serie P) P-13, P-14 Diversen: 250 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 500 gram jam. stroop enz., of 250 gram versnaperingen P-15 Diversen:, 250 gram waspoeder P-16 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (alle soorten) of kinder biscuits. P-17 Reserve: 250 gram waspoeder Bonkaarten MA, MD, Mil 711 (Serie P) (Bjjz. arbeid, a.s. moeders cn zieken) P-21 Suiker: 250 gr. suiker, boter hamstrooisel enz., of 500 gram jam. stroop enz., of 250 gram versnaperingen. Tabak- cn versnaperingenkaarten enz. QA, QB. QC 711 P-01, P-02 Tabak: 1 rantsoen siga retten of kerftabak P-03 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak P-01 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen, of 200 gr. suiker, botcrnamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. P-03 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen. of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. DIRECTEUR VAN EXPORTFIRMA DEED GOEDE ZAKEN In Amsterdam is een zeer omvangryke zwarte handel in flanel len stoffen ontdekt, in verband waarmee 24 arrestaties zyn ver richt. De koopwaar werd aangeboden door een zekere R., directeur van een exportfirma, die zevenduizend meter flanel van de tien duizend, die hij op een exportvergunning had betrokken tegen de prys van f 4,50 per nieter afleverde aan marktkooplieden. Twee rechercheurs volgden tien dagen geleden een man, die op het Waterlooplein staaltjes flanel toon de aan verscheidene marktkooplie den. Na blijkbaar zyn transactie» te hebben afgesloten, verdween hfl in een auto, waarvan het nummer door de rechercheurs werd geno teerd. Zij kregen daardoor de be schikking over naam en adres van dc verdachte en wachtten rustig de loop der gebeurtenissen af, daar z(j wel vermoedden, dat binnen korte tijd grote partijen flanel op de markt zouden komen. Niet lang daarna gebeurde dit inderdaad. Zeven marktkooplieden werden aangehouden, terwijl 2.000 meter flanel in beslag kon worden genomen. Bovendien arresteerden de rechercheurs de persoon, die de stoffen had aangeboden. Hy bleek te zyn oen zekere Van der S. B\j fouillering werden in zyn binnen zak de bewuste staaltjes nog aan getroffen. Al spoedig kwam vast te staan, dat Van der S. samenwerkte met een zekere O., die nu ook werd gepakt. De recherche volgde het gevonden spoor en via talrijke schakels kreeg zij bewijzen in haar bezit tegen R., de directeur van een exportfirma, die de goederen be trok van twee grote fabrieken in Nederland. Daar hij over een ver gunning beschikte, betaalde R. voor het flanel f 1.15 per meter. Door de exportgoederen echter in het binnenland af te zetten, verdiende hij aan zyn zwarte transacties ruim 20.000 gulden. De Arabische landen Syrië en Irak hebben in de Falestina-com- missie van de U.N.O. resoluties in gediend, waarin Engeland wordt verzocht Palestina onder beheer van de U.N.O. te plaatsen tot dat volledige onafhankelijkheid haar wordt verleend. Voorts hebben de Arabieren betoogd, dat de U.N.O. het recht zou missen om Palestina of enig gebied te verdelen. Aan het slot van de geheime zit ting van de raad van de Arabische liga, welke acht dagen heeft ge duurd, is de belofte van militaire samenwerking tussen de zeven Arabische landen herhaald. Azzam Pasja, secretaris-generaal der liga, noemde dit militair ver drag de grootste prestatie van de Arabische liga sinds haar oprich ting m Alexandrië in 1944 en dit is de eerste keer, dat in het Mid den-Oosten militaire samenwerking als grondfactor van de Arabische wereld is erkend. David Ben Gurion, voorzitter van het bestuur van het Joods bureau te Palestina heeft tegenover Jood se journalisten te Tel Aviv ver klaard, dat het zionisme tevreden gesteld moest zijn. nu de V.S. en de Sowjet-Unie de stichting van een Joodse staat steunden. ,,Hoe de Britse politiek ook geweest is", al dus Ben Gurion, „het historisch be sluit is reeds genomen. Judca zal herrijzen als een onafhankelijke staat en de Joden zuilen naar Pa lestina terugkeren. ™:ij verenigen ons met het beginsel van economi sche eenheid en wensen geen mo nopolisering van bedrijven, die uit sluitend in handen van Joden zijn. Wy zijn bereid met de Arabieren samen te werken, indien zy dat wensen". De Belgische oud-minister en oud-senator Hendrik de Man, die bij verstek door de krijgsraad te Brussel werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en 10 millioen frank schadevergoeding, heeft uit Bern, waar hij op het ogenblik ver blijft, een brief gezonden aan de voorzitter van de senaat, waarin hij het parlement verzoekt de „ge rechtelijke dwaling" waarvan hij het slachtoffer is geworden goed te maken. Bij de brief is een memorandum gevoegd, dat 37 bladzijden telt, en een tiental documenten, waarin een aantal vooraanstaande personen in deze affaire worden betrokken. Hendrik de Man heeft bij de aan vang der bezetting als voorzitter van de socialistische partij een op roep opgesteld, waarin aansluiting bij het nationaal-socialisme werd aanbevolen. Hrj wordt er van be schuldigd, hierdoor de geestelyke verwarring tijdens de bezetting te hebben vergroot. Hel vier-jarige jongetje J H. R Scyesemer uit Zandvoort is bij he4 spelen met een goederenlift op het emplacement van de N.S. dood gedrukt. Meningsverschil met Truman over steunbedrag Het Witte Huis heeft bevestigd, dat William Clayton, de onderstaats secretaris voor economische zaken, onmiddellijk ontslag heeft genomen. Clayton was voorstander van een directe hulp aan Frankrijk en Italië ten bedrage van twee milliard dol lar. terwijl het maximum dat Tru man c.s. wilden toestaan, achthon derd millioen dollar was. Clayton zal voortaan gaan optreden als ad viseur van Marshall, de minister van buitenlandse zaken der V.S. Marshall tot oprichting van een 57 heeft nu ook verklaard, dat het mis schien nodig zal zijn, de conferentie var zestien landen over het plan- Marshall opnieuw te Parijs bijeen te roepen. De Duitse staten in de Engelse en Amerikaanse zone's hebben opdracht gekregen 5.269.400 ton consumptie aardappelen te leveren. Mocht dit kwantum niet geleverd worden, dan zouden de toewijzingen van andere levensmiddelen worden verminderd. Engelse en Amerikaanse autoritei ten hebben verklaard: „Wij hebben geen zin meer te luisteren naar de Duitse verklaringen, dat er niet zo veel aardappelen zijn Waarschijnlijk tengevolge van slaapwandelen is te Meersson de 37- jarige ongehuwde G Cortenraadt uit het raam van de bovenverdieping van zijn woning gevallen. Hij is aan zijn verwondingen overleden. Het onderzoek strekte zich uit tot het Noorden van het land, waar in Meppel, Dalfsen en Hoogeveen 2000 meter flanel in beslaggenomen werd. In een pakhuis te Amster dam vond de recherche 3000 meter. Zeven arrestanten werden onmid dellijk berecht. Zy werden veroor-' deeld tot geldboeten variërend van achthonderd tot tweeduizend gul den en twee maanden voorwaarde lijk. De maatregelen ter stimulering van de woningbouw, welke minister Neher in Mei afkondigde, hebben enorm succes gehad. Niet minder dan 35.000 woningen zyn nadien aanbesteed. Dit aantal gaat echter uit boven het aantal, dat in ver band met de beschikbare bouwar beiders cn de hoeveelheid materiaal gebouwd kan worden. Daarom heeft de minister thans bepaald, dat tot 1 Januari 1948 geen goedkeuring meer wordt ver leend voor de bouw van Woning wet-woningen. Onder deze maat regel vallen niet de particuliere bouw en de herbouw van woningen. Woningbouwverenigingen kunnen dus wel nieuwe projecten aanbeste den en de bouw gunnen, terwijl de uitvoerders alle maatregelen kun nen nemen om na 1 Januari 1948 aan de slag te gaan. ENKELE BUIEN Tot Vrijdagavond: Wisse- lende bewolking met aan- J v vankelijk nog plaatselijk J /M I enkele buien. Geleidelijk verder afnemende wind tussen West cn Noord Kouder des nachts. 17 Oct.Zon op 7 06 uur, ouder 17.44 (Van een eigen verslaggever) Het Belgisch monument stond er nog. Daar had je zo'n fijnuitzicht opoch, hoe heet die plaats ook al weer." ..Baarn, bedoelt U'\ helpen wij haar op weg. „Ja, Baarn en Hil versum en nog verder. Heel jam mer vond ik het toen ik er weg moest. We zijn toen naar Florence in Italië gegaan; waar ik ook op school ben geweest. De dag vóór Italië in de oorlog trad vertrokken we met ons gezin naar Palestina; Linda Christian, filmster uit Hollywood, is een Hollands meisje, dat kort voor de oorlog nog als Blanca Weiter de school van Onze Lieve Vrouwe ter Eem te Amersfoort bezocht. Zij kwam deze week met vacan- tie in ons land en bezocht Woensdagmiddag haar oude school te Amersfoort. Onze foto toont haar op het balcon der school. (Archifoto) Clayton neemt ontslag Naar A. P. verneemt heeft de Ame rikaanse vice-minister van buiten landse zaken William Clayton zijn ontslag ingediend. Als reden geeft hij; op de gezond heidstoestand van zijn vrouw. Clayton treedt af. juist nu binnen enkele dafien de beëindiging van de Brits-Amerikaanse tariefbesprekin- gen \er\vacht wordt. Hij is multimillionair en maakte zijn fortuin als de grootste katoen makelaar van het land. Hij was de voornaamste Amerikaanse woord voerder bij de besprekingen over het plan-Marshall te Parijs. Drie gesneuvelden De Nederlandse verliezen op 14 October bedroegen drie gesneuvel denden en vijf gewonden. In baar oude kamertje in de school van Onze Lieve Vrouwe ter Eem te Amersfoort denkt Linda Christian nog eens terug aan de tijd. dat zij het schoolmeisje Blanca Welter was „Miss Christian zal dadelijk wel komen," zegt de vriendelijke man, die zo juist enige gramofoon-opnamen heeft gemaakt van een radio-vraaggesprek met Linda Christian, de Hollands-Amerikaanse filmster en die nu een kopje koffie met ons zit te drinken in de roe zemoezige cantine van de Avro-studio. Het is bijna twaalf uur. De cantine is eivol. Artisten slurpen haastig een kop koffie naar binnen en eten een gebakje. Dolf van der Lin den wordt aan de telefoon geroepen. De chef omroeper van de P. C. J., Joop Reynboud, zit rustig in een hoekje te lezen. Enige „Ramblers" leggen op de hoek van hun tafel een kaartje. Plotseling richten aller ogen zich naar de deur. Daar is ze! Linda Christian, of eigen lijk Blanca Weker, het eenvoudige Hollandse meisje, dat naam begint te maken in Holly wood en voor een week de gast is van de Motion Picture Export Association in Amster dam. Op bezoek bij de zusters in haar oude school „O. wat leuk, U komt uit Amers foort", zegt ze als wij haar vragen ons voor de lezers van ons blad iets te willen vertellen over haar car rière. Haar handdruk is stevig en zoals ze daar tegenover ons zit, slank, een fris jong gezicht, met prachtige, hagelwitte tanden, met groene vriendelijk stra lende ogen onder het glan zende rossige haar. lijkt ze meer op het schoolmeisje, det ze acht jaar geleden ;n Amersfoort geweest moet zijn dan op de filmster die de bij zondere aandacht van de Metro Goldwyn Mayer heeft getrok ken. Maar haar make-up. haar rood-gelakte nagels, haar fraaie gouden armband, haar modieuze toilet en haar kostbare bruine bontmantel bewijzen wel dat ze geen schoolmeisje meer is. Een heerlijke tijd „Amersfoort, heerlijke tijd", mij mert ze. „Van begin 1936 tot bijna '40 heb ik er gewoond op de kost school van „Onze Lieve Vrouwe ter Eem." Ruim drie jaar. Om nooit te vergeten. Weet U, als kind erger je jezelf aan de 'bepalingen, die er op zo'n schóól bestaan en komen de mooie, goede dingen pas op de tweede plaats. Later, als je er af bent. is het andersom. Zo is het bij mij tenminste", voegt ze er wat ver legen aan toe. „Kunt U begrijpen, dat ik Maandag vóór alles eerst naar Amersfoort ben gegaan? De zusters waren zo vriendelijk voor me. zo hartelijk. Net als vroeger. Alleen is de school wel een beetje veranderd. Er is een stuk bijgebouwd. Maar verderwas alles precies eender. later woonden we nog in Zuid- Afrika en Amerika en tenslotte in Mexico. In Hollywood Hoe ik bij de film ben gekomen? Och. dat ging eigenlijk heel gewoon. Ik studeerde medicijnen, maar ieder een vond dat ik veel beter filmster kon worden. Dat heb ik toen maar geprobeerd, want het lokte mijzelf toch ook wel erg aan. En het lukte. De tests liepen goed af, een contract volgde en al gauw kreeg ik m'n eer ste rol. Een heel eenvoudige, hoor" lacht ze openhartig. In 1945 speelde ze haar eerste be langrijke rol in „Holiday in Mexico"; in '46 volgde meteen een tweede rol van formaat in „Green Dolphin Street". Als ze terugkomt in Holly wood, wacht haar veel werk. want dan gaat Blanca de hoofdrol ver vullen in „Peregrina" een MGM- product. „Hollands spreken doe ik eigen lijk dagelijks," zegt ze. als wij op merken döt ze haar moedertaal nog zo perfect beheerst. „Thuis met moe der spreek ik niet anders. Wij wo nen in een hotel even buiten Holly wood. Een eigen huis is lastig. Je bent de hele dag weg. Sport? Ja daar houd ik van. Zwemmen en paardrijden vooral. Reizen vind ik heerlijk, Maar daar komt niet veel van. Filmsterren hebben een druk leven. U moet maar eens tegen de meisjes in Amersfoort zeggen, dat ons werk een goed middel is om slank te blijven." Wij beloven het. Dan komt de verrassing. „Zie ik U vanmiddag nog in Amersfoort? Ja. daar gaan wij nog even naar toe. Ik wil zo graag een paar foto's hebben van de school en een van de zusters en mij samen." Terug in Amersfoort Zo wandelen wij dan 's mid dags met Miss Christian, de di rectrice. enige heren van de MPEA en onze fotograaf door de hoge gangen met de witbepleis terde muren van het huis „Onze Lieve Vrouwe tei^ Eem". „Blanca", noemt de directrice haar steeds en dat schijnt ze wel zo prettig te vinden. Enige meis jes kijken bewonderend haar „voorgangster" na, die eerst naar haar „eigen" kamertje wil. Nu leeft hier een ander in haar plaats, maar de kamer is dezelfde gebleven. „Even weer op die stoel zitten", doet ze jolig. Denkt zij. met haar dure bontmantel, haar zilver grijze shawl en de hooggehakte peau de suède schoentjes nu aan de tijd dat ze een eenvoudige school jurk droeg, met ruitjes misschien, een strikje op haar rug. en een paar stevige molières? Recreatiezaal, studiezaal waar ze ook eens avond aan avond aan een van die gezellige bureautjes zat eetzaal, alles wil ze nog eens be kijken. „Alles was ook zo móöi", vertelt ze ons, als we met haar even uit rusten op het balcon met de grote stenen bogen. Beneden ons klinkt het gejoel van spelende kinderen. „O. breng mij terug naar die ou Tranvaal" neuriet ze en meteen daarop „Nee, naar Amerika. Vóór mijn verjaardag, 13 November, wil ik beslist terug zijn". „Laten we nu dan maar vast gauw weg gaan", stelt een van haar bege leiders voor" U moet nog heel wat bezoeken afleggen vandaag". Blanca springt op. Een hartelijk afscheid van de directrice en de an dere zusters. Laatste handdrukken. „Goodbye, vertel Uw lezers dat ik nog steeds van Amersfoort houd". Donderdagmorgen vroeg heeft de Franse regering besloten, een ets tot 11 loonsverhoging van de ar beiders in de gas- en electrlclteits- bcdrijven in overweging te nemen. Hierdoor zal waarschijnlijk een drei gende staking \'an honderdduizend arbeiders worden voorkomen. Het hoofdbestuur van de CGT heeft een vergadering belegd tegen Maandagmorgen 9 uur om te beslis sen over een eventuele algemene staking in Parijs en omgeving. De CGT heeft geprotesteerd tegen het gebruik van soldaten en politie als stakingsbrekers, zegt de stakers vol ledige steun toen en doet een beroep op alle arbeiders, de stakers te steu nen. Na onderhandelingen tusen verte genwoordigers van het personeel van de koopvaardij en de minister van openbare werken. Woensdagavond, is het enkele dagen geleden gegeven stakingsbevel gehandhaafd. Met in gang van Donderdagmorgen zou in alle Franse en Algerijnse havens het werk worden neergelegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1