DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Half Amerika onbekend met plan Marshall J Amerika is nu lang genoeg op Groenland gev/eest Leuven eert prof. De Vooys Penemarken vraagt om ontruiming Engeland heeft er genoeg van Maatregelen tegen ambtenaren STAKENDE METRO-ARBEIDERS WORDEN GEVORDERD Nieuwspalet Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 1— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL .Vrijdag 17 October 1947 Nr. 774 6e jaargang Red. en Adra.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Denemarken wil deze week nog aan Amerika verzoeken, het sinds 1941 door Amerikaanse troepen bezette Groenland te doen ontruimen, aldus heeft Rasmussen, de Deense minister van bui tenlandse zaken meegedeeld. Rasmussen vertoeft te Washington en wil nog voor het eind van de week de kwestie bespreken met zijn Amerikaanse collega Marshall. Filiaalhouder met zwarte praktijken Toen ambtenaren van de C.C.D. een contróle instelden bij een filiaal van een groot winkelbedrijf in Den Haag:, ontdekten zij aanzienlijke te korten op de voorraden, die er vol gens de distributie-gegevens zouden moeten zyn. Er ontbraken o.m. 3212 rantsoe nen suiker, 521 rantsoenen boter, 946 rantsoenen kaas. De filiaalhou der bekende, dat deze tekorten wa ren ontstaan, doordat hy een deel van de werkvoorraad zwart ver kocht had. Zo had hij in samenwer king met anderen 17.600 rantsoe nen suiker zwart verhandeld tegen Prijzen van 8 tot 13 per stuk. Tegen de filiaalhouder en 14 an- fje. Personen, die in deze zwarte affaire waren betrokken, werd pro ces-verbaal opgemaakt. De „Volcndam" is uit Indone sië te Rotterdam aangekomen. Er waren ruim 400 burgcr-repatriëren- den aan boord, henevens afdelingen Landmacht, van het 2i "i'Ji* en van Marine, in to taal 642 man. Bij verdrag van 9 April 1941, ge sloten ir. Washington door de toen malige Deense minister van buiten landse zaken. Kauffmann. nadat de ze met de onder Duitse dwang staande Deense regering gebroken had, kregen de Amerikanen militaire bases en weerstations op Groenland. Artikel tien van het verdrag .zegt. dat het van kracht blijft, totdat het veyaar voor de vrede en de veilig heid van het Amerikaanse continent voorbij is. Wanneer beide verdrags partners het hierover eens zijn, al dus de clausule, zal er onderhandeld worden en binnen een jaar nadien zou Groenland door de Amerikanen zijn verlaten. Rasmussen ontkende elke veron derstelling. als zou zijn stap zijn ge nomen onder communistische druk. Het is echter bekend, dat bij voortduring van de huidige toestand Denemarken in een moeilijk par ket zou komen te verkeren, daar bij permanente aanwezigheid van Amerikaanse troepen op Groen land, de Russen bijvoorbeeld met de eis tot het vestigen van bases op Bornholm zouden kun nen aankomen. Over een eventuele verkoop van Groenland aan de V.S., waarover de afgelopen winter informeel te Ko penhagen is onderhandeld, zei Ras mussen, dat Denemarken onder geen voorwaarde bereid is, dit te overwe gen. De UNO moet het opknappen Dat Engeland beslist van plan is zich uit Palestina terug te trekken is gisteren in de Palestijnse com missie van de U.N.O. nog eens weer •nadrukkelijk betoogd door de Britse minister van koloniën Arthur Creech Jones. Het komt de Britse regering juist voor. dat de U.N.O zowel de aard van de régeling als de te ne men maatregelen vaststelt. Groot- Brittannië kan - niet als enige de verantwoording dragen voor het uitvoeren of afdwingen van hetgeen de U N.O. nodig acht. Alleen als de Arabieren en Joden het eens wor den wil Engeland desgewenst in epn korte overgangstijd het bestuur blijven waarnemen. Voorts wil de Britse regering een eventuele uit nodiging om medewerking te ver lenen aan de uitvoering van de maatregelen der U.N.O. nader be studeren. Maar ook dan zal Enge land niet het leeuwendeel der verantwoordelijkheid willen dragen. ALTERNATIEF OP PLAN DER V.S. Brits voorstel in de politieke commissie Engeland is Donderdag in de po litieke commissie der UNO naar voren gekomen met een alternatief op het voorstel van Marshall tot het instellen van een interimcom missie voor vrede en veiligheid (..kleine assemblée"). De Britse de legatie stelt voor een tussentijdse commissie van de algemene verga dering te vormen, die blijvend zit ting houdt. De commissie zou kwes ties moeten behandelen op het ge bied van vrede en veiligheid, die mochten rijzen tussen het tydstip van sluiting van de huidige en ope- nmg van de volgende zitting. Het voornaamste verschil van dit voorstel sir Hartley Shawcross zal hot Vrijdag toe lichten met het Amerikaan se is, dat de commissie niet ge machtigd zou worden om alge mene bevordering van interna tionale samenwerking op poli tiek terrein te overwegen. Voordat dit door de Britse dele gatie werd medegedeeld, had de Poolse afgevaardigde Modzelewski de ^pax Americana" afgewezen- het voorstel bracht de UNO en dé vrede in gevaar, zei hij. Grieken land, India, Nederland en Zweden steunden het voorstel in beginsel. Wit-Rusland had bezwaren. Vrijdag zal de discussie gesloten worden. Singapore hoofdkwar tier commissie van drie Dr Frank Graham, hel Ameri kaanse lid i'nn de drie landen commissie, is gisteren per vlieg tuig naar Indonesië vertrokken. Graham ■'al met het Belgische lid van de commissie. Van Zee land, 'naar Sydney vliegenvoor hun eerste bijeexkomst met het Australische lid, rechter Richard Kirby. De commissie zal haar hoofd kwartier in Singapore vestigen -._j Indonesië heden in de Veiligheidsraad Op verzoek van Sir Alexander Cadogan, de voorzitter van de Vei ligheidsraad, zal de zitting van de Veiligheidsraad, die gisteravond ge houden zou worden, en waarin het Indonesische conflict aan de orde zou zijn, uitgesteld tot vanavond. Sir Alexander is van plan een re solutie in te dienen, om verder op treden uit te stellen, totdat de U.N.O.-commissie. die nu op weg naar Indonesië is. tijd gehad heeft de situatie te bestuderen. Na een jaar dienst niet meer naar de tropen Ten einde te voorkomen, dat dienstplichtigen voor betrekke lijk korte tijd naar Indonesië worden uitgezonden, heeft de minister van Oorlog bepaald, dat een dienstplichtige, die hetzij aaneengesloten, hetzij met onder breking, twaalf maanden in wer kelijke dienst is geweest, niet meer naar de tropen mag wor den uitgezonden. Een uitzonde- ving wordt gemaakt voor hen, die aan de kaderscholen cn de scholen voor reserve-officieren een opleiding hebben genoten. «M Zeven gewonden in Indonesië Zeven gewonden bedragen de Ne derlandse verliezen van Woensdag, naar in het Nederlandse legercom muniqué van Donderdag wordt medegedeeld Het Nederlandse le- gerbericht, dat nooit melding maakt van de verliezen aan republikeinse zijde, deelt ditmaal mede. dat onder de republikeinse troepen twee Ja panners gesneuveld zijn. Handelsaccoord tussen VS en Benelux Het bericht uit Genève, volgens hetwelk er een handelsovereen komst is gesloten tussen de Bene- luxlanden cn de Verenigde Staten, is door het Amerikaanse State De partment bevestigd. Bijzonderhe den z\jn nog niet bekend gemaakt. Belgisch minister gewond bij auto-ongeluk Elie Troclet, de Belgische minis ter van arbeid, is bii een auto-onge luk bij Luik ernstig gewond. De minister was op weg naar Luik, waar hij een actie zou openen ter verbetering van de sociale voor waarden der Belgische mijnwerkers. Vijftig mille verborgen in oud gewelf Afkomstig van juwelen- handel? Een bedrag van f 50.000 in bank biljetten vonden drie controleurs van de C.C.D. in een oud gewelf onder een oud kroegje aan de Mar telaarsgracht in Amsterdam. Naar aanleiding van een tip waren ze daar eens een kijkje gaan nemen. Zij ontdekten, dat de onderaardse gang uitkwam op 'n eeuwenoud on dergronds schuilhaventje, dat in de Franse tijd vermoedelijk voor smokkeldoeleinden gebruikt is. De vijftig mille was verborgen in een sigarenkistje, dat de café-houder onder een stapel brandhout ver stopt had. De waard vertelde, dit bedrag te hebben verkregen door het wedden op een paard. Toen een pientere rechercheur vroeg hoe dat geluks- paard dan wel heette, wist hij geen antwoord. Daarop vertelde hij, het te - hebben verdiend door zwarte prijzen te vragen voor zyn borrels. De rechercheurs rekenden hem voor dat hij dan 12.000 liter drank in twee jaar moest hebben ver kocht, wat, gezien de grootte van het kroegje, niet waarschijnlijk leek. De man is kort na de bevrijding door de P.R.A. gearresteerd, ver dacht van handel in juwelen met de Duitsers. Uit zijn kelder haalde men toen een partij piano's, accor deons en radio's. Thans heeft de fiscale recherche deze zaak op nieuw in onderzoek genomen. Het schuilhaventje is door ge meentewerken voor onderzoek leeg gepompt. Dit werk heeft echter niets meer opgeleverd. Twaalf jaar voor vader, die z'n zoon doodschoot De Rotterdamse rechtbank ver oordeelde Donderdagmorgen de 53- jarige H. F., die op 7 Juni van dit jaar in de Jagerslaan zijn zoon heeft doodgeschoten, tot een gevangenis straf van 12 jaar. De officier had 4 jaar en zes maan den geëist. De algemene staking in Parijs ontwricht het gehele verkeer en nog nimmer zag men in Parijs zoveel mensen op de straat. Vrachtauto's en alle andere soor ten van voertuigen worden voor personenvervoer gebruikt. Zwarte handelaar neergeschoten Twee hoofdassistenten van de di recte belastingen hebben te Am sterdam een 24-jarige man aange houden, die ongebanderolleerde im portsigaretten clandestien verhan delde. De man sloeg op de vlucht, waarop een der assistenten zijn re volver trok en een waarschuwings schot lcrste. De man reageerde hier niet op. zodat de ambtenaar een tweede schot afvuurde, dat echter ketste. De vluchteling viel daarop de ambtenaar aan en wierp hem op de grond. De assistent greep zijn arrestant met <lc vrije hand weer vast, doch, tijdens de worsteling ging zijn pistool opnieuw af, waar door de aanvaller onder de linker oksel werd getroffen. Hy moest in zeer ernstige toestand naar het Binnengasthuis worden vervoerd. De gemeente Amsterdam zal het gebouw van de Joodse Invalide aankopen. Best geinformeerde meest voorstanders ..Heeft u gehoord of gelezen over het Marshall-plan?", luidde de vraag, die het Amerikaanse Insti tuut voor de Publieke Opinie a!an een representatieve doorsnede van het Amerikaanse volk stelde. 51% had er nog nooit van gehoord en 49% beantwoordde de vraag beves tigend, maar uit de resultaten van een volgende vraag: „Wat is vol gens u de bedoeling en de inhoud van het plan?", bleek wel overdui-' delijk, dat ook de meerderheid van deze 49% maar een heel vaag idee van het plan Marshall had. Slechts één op de vijf ondervraagden gaf een juiste definitie. Tenslotte werd nog .de vraag ge steld: „Zou U uw steun geven, of zou u er tegen zyn, wanneer aan Europese landen, zoals Enge land, Frankrijk, Holland en Noor wegen per jaar ongeveer 5 milliard dollars worden geleend, gedurende 3 4 achtereenvolgende ïarcn, om de algemene toestand in deze lan den te verbeteren en handel en in dustrie daar op gang te helpen?" Hieronder volgen de meningen der Amerikanen. (Omdat bleek, dat de ondervraagden, die het best met de bedoeling van het plan enerzijds, en de situatie in Europa anderzijds, op de hoogte zijn, het gunstigst antwoorden, werden de ondervraag den in verband daarmede in ver schillende groepen gescheiden). II III 34 10 IV 7 pet. 5 Besf geinformeerdcn 49 Minder goed gcinf 40 41 14 Zij. die slechts een vaag idee hebben 34 46 13 7 Zij, die nooit van het olan Marshall ge hoord hebben 25 54 10 11 I. Er voor: II. Er tegen; III Oor deel niet onverd. gunstig; IV Geen., oordeel. (Nadruk verboden) Slechts 1/4 %-zou met Nederland samenwerken Volgens het republikeinse pers bureau Antara heeft een woord voerder van het republikeinse kabi net verklaard, dat het kabinet een resolutie heeft aangenomen om maatregelen te nemen tegen de niet loyale republikeinse ambtenaren. Er wordt nog aan toegevoegd, dat een officieel onderhoek aanwees, dat tot nog toe slechts HA percent van alle rangen van de republikein se ambtenaren met de Nederlanders samenwerkt. Aan alle ministeries is verzocht opgave te doen van in door de Nederlanders bezette gebie den geleden schade, als gevolg van de Nederlandse aggressie. C.G.T. HANDHAAFT Gerardus Mooyman krijgt zes jaar Het Haagse bijzonder gerechtshof heeft gisteren de vroegere SS-man Gerardus Moovman, veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar met aftrek. De advocaat-fiscaal had acht jaar geëist. Protest-telegram E.V.C. De E.V C., groep Bouwvak, pro testeert in een telegram gericht tot minister Mnnsholt tegen het inhou den van de extra toewijzing van voedsel voor de schilders. Tevens acht men de extra toewijzing van levensmiddelen wegens zware ar beid voor de bouwvakarbeiders in het algemeen en van de grondwer kers in het bijzonder niet voldoende. NIEUWE EREDOCTOR BESTUDEERDE JAREN LANG OUDE VLAAMSE HANDSCHRIFTEN - De onderscheiding, die de Leuvense Universiteit te beurt laat vallen aan prof. dr C. G. N. de Vooys, door hem te benoemen tot doctor honoris causa, zal een ieder verheugen, die weet. welke grote verdiensten deze oud-hoogleeraar van de Rijks universiteit te Utrecht heeft gehad voor de studie van de over eenkomsten en verschillen der taal- en letterkunde van Noord en Zuid-Nederland. Tegenwoordig is het min of meer vanzelfsprekend, dat inzake litera tuur en taalgebruik een nauw con tact tussen Nederland en België, bestaat, hetgeen onlangs heeft ge leid tot de invoering van éénzelfde spelling in beide landen. Er was echter een tijd, dat aan deze dingen niet werd gedacht. En, zoals altijd, is het te danken aan de onverzette lijke arbeid van wegbereiders, waar onder prof. De Vooys met ere ge rekend mag worden, dat deze gun stige verandering zich heeft vol trokken. Van omstreeks 1900 dateert zijn contact met Vlaanderen. Voor een onderzoek naar de middelnederland- se prozahandschriften was de jonge geleerde een jaar lang op reis door Oostenrijk. Duitsland en België en het is vooral in de winter van dat jaar geweest, dat hij in de nauwe en vriendschappelijke relatie met de Vlaamse wetenschappelijke kringen trad, die sindsdien is blijven bestaan en heden haar bizondere beloning krijgt. Vrucht van zijn studies te Brussel en elders van de mid deleeuwse Zuidnederlandse handschriften is zijn dissertatie te Leiden in 1900 over de oude Prof. dr. C. G. N. de Vooys legenden en exempelen en drie jaar later zijn bekende uitgave van de Marialegenden. En, voor zover het de zuidelijke Nederlanden betreft, verschijnen sindsdien regelmatig zijn publica ties: die over Jan van Leeuwen, de beroemde kok van de mysticus Ruusbroec in het klooster te Se- niënbosch, welke kok belangwek kende handschriften heeft nagela ten, die o.a. door prof. De Vooys ten dele zijn uitgegeven; verder studies over de beoefening van de taal- en letterkunde in Z.-Nederland over de wisselwerking tassen de Zuid-Nederlandse en de Noord-Ne derlandse taal. over Noord-Ned. be standdelen bii de oude Vlaamse dichter Dirc Potter, over het ver schil in voornaamwoordelijke aan duiding in Zuid- en Noo^d-Neder- land en over het belang van de spellingvereenvoudiging voor Zuid- Nederland. Doordat prof. De Vooys juist op dit laatste punt bizonder werkzaam is geweest, mogen wij in hem de voorbereider bij uitstek zien van het spelling-verdrag, dat dit jaar tussen België en Nederland tot stand is gekomen en dat de huidige ere-doctor van de Leuvense Univer siteit een bizondere voldoening ge schonken moet hebben. Tenslotte eert Vlaanderen thans de taalgeleerde uit Utrecht wegens zijn levendige aandeel in de Vlaam se filologencongressen tot bijwoning waarvan hii ook zijn leerlingen steeds aanmoedigde. Hoevele Utrechtse studenten heeft hij niet meegenomen op studiereizen door Vlaanderen: voor velen van hen da- ert sindsdien hun liefde voor de Zu'dnederlands*» literatuur en taal Tbap^ e^t TIll'^-Nederiand nrnf dr. C. G. N. do Voov.a en^ dankt hem on waardige vbize voor het vele wetensehapneivike werk. d*»t hii ten bate van beide landen en hun feestelijke toenadering heeft verricht. STANDPUNT Tijdens een nachtelijke vergade ring hebben de Franse minister president Ramadler, de prefect van het departement Seine en functio narissen \an het ministerie van vervoer, dc gemeentepolitie cn het bestuur van de „MétropoUtain" be sloten stakende arbeiders te requl- reren, die men nodig heeft voor het gedeeltelijk herstel van dc dienst der ondergrondse. Men besloot tevens wachtposten van de burgerlijke en de militaire politie bjj alle installaties van de Métro en bij de belangrijkste tech nische punten te plaatsen, daar er op enkele plaatsen volgens de be richten sabotage was gepleegd. Na de onafhankelijke vakvereni ging van Métro-personeel heeft thans ook de christelijke vakver eniging besloten het werk te her vatten. Het algemeen vakverbond (C.G.T.waarin de communis ten de leiding hebben, heeft evenwel besloten op zyn stand punt te blijven staan. Beide eerstgenoemde vakverenigin gen, die overigens de eisen der stakers gerechtvaardigd ach ten, vertegenwoordigen slechts een 4 000 van de 30.000 sta kers. s Het hoofd van het departement van vervoer heeft na een bespre king met technici van de Métro verklaard, dat het met het oog op het weinige beschikbare personeel Nieuwe telefoonkabel Engelaiul-Nederland Voor de telefonische verbindingen ip het algemeen en voor die met En geland was het gisteren een belang rijke dag. In samenwerking met Ne derlandse PTT-ers heeft het perso neel va-n het Engelse kabelschip Alert", n.l. het Nederlandse strand- gedeelte \an de nieuwe telefoonka bel Engeland—Nederland aan land gebracht in Domburg. Dit gebeuren is niet alleen van helang omdat de telefoonverbin ding \an Nederland met Engeland hierdoor verbeteren zal. maar ook omdat het gehele internationale te lefoonverkeer van de Scandinavi sche landen, Duitsland en de lan den meer Oostwaarts met Ehgelan merkbaar verbeteren zal. Dit brengt \oor Nederland het voordeel mee, dat de gesprekken, die vreemde landen met Engeland over deze ver binding voert onze deviezenpot zul len steunen. Lifter overviel arts Hevige vechtpartij om een ijzeren staaf Donderdagnacht is een Haar lemse arts onder Heemstede door een lifter overvallen. De 29-jarige arts keerde terug van een bezoek aan zijn ver loofde te Prinsenhage, toen een lifter bij de Moerdijk hem ver zocht te stoppen onder het voorwendsel een bezoek te wil len brengen aan iemand in Heemstede. Toen de auto stilstond bracht de lifter plotseling een ijzeren staaf te voorschijn, en poogde de arts neer te slaan. Tussen de beide mannen ontstond een hevige vechtpartij, waarbij eerst de dokter erin slaag de de staaf te bemachtigen en daarna weer moest prijsgeven aan de bandiet, die de onfortuinlijke ge neesheer zeven wonden aan het hoofd toebracht. Toen een andere auto naderbij kwam, nam dc aanvaller het ha zenpad. De automobilist verleende de arts eerste hulp en vervoerde hem naar Haarlem. De politie is er nogr niet in geslaagd de aanrander aan te houden. Extra treinen via Utrecht en Amersfoort Ingaande 18 October zullen Za terdags in verband met druk reizi- gersvervoér de volgende extra-trei nen rijden: Gouda v. 11.55Woerden a. 12.17 v. 12.19—Utrecht C.S. a. 12 36 v 12.44Amersfoort a. 13.06 v. 13.10 Zwolle a. 14.09. Gouda v. 13.59 Utrecht C.S. a. 14.28 v. 14.33 Amersfoort a. 14.58 v. 15.10 Zwolle a. 16.09. technisch niet mogelijk zou zijn de Métro voor Vrijdagochtend voor het publiek open te stellen. In de Franse havens wordt door 40.000 zeelieden van de koopvaar-, dy gestaakt. In de haven van Le H&vre kwa men dertien schepen stil te liggen, negen Franse vrachtboten en tank schepen, het Nederlandse schip Si mon Stevin, twee Amerikaanse en een Portugees tankschip; alle schepen zouden blijven ligger» tot het einde van de staking. De 24-uursstaking van dc Parijse taxichauffeurs is Donderdagavond zonder incidenten geëindigd. Na een conferentie van twee en een half uur Donderdagavond op het ministerie van openbare wer ken tussen woordvoerders van de stakende zeelieden en de regering is gezegd, dat er waarschijnlijk spoedig een accoord zou worden be reikt. Engels bruidspaar maakt geen rit door Londen De plannen, om prinses Elizabeth en luitenant Philip Mountbattcn na hun huwelijk op 20 November een tocht door Londen te laten maken, zijn uit veiligheidsoverwegingen op gegeven. De koninklijke familie heeft van het plan afgezien, zeiden welinge lichte woordvoerders, na van het kabinet vernomen hebben, dat Scotland Yard en het ministerie van binnenlandse Zaken medege deeld hadden van oordeel te zijn, dat oen dergelijke tocht „ongetwij feld zeer kleine risico's inhield, die men niet mocht nemen." De pasgehuwden zullen een kor te rit door het centrum van de stad maken, om de mensen in de gele genheid te stellen hen te zien. De Australische eerste minister J. Chifley heeft Donderdag gezegd, dat het huwelijksgeschenk van Australië aan prinses Elizabeth zal bestaan uit een stel zilveren com- póteschalen en twee zilveren dien bladen. Op de schalen zal het wapen van Australië met goud worden inge legd. Op de dienbladen wordt het gegraveerd. Mr. Steenberghen naar Indonesië Economisch adviseur van dr. Van Mook (Van onze Haagse redacteur) Binnenkort zal zo vernemen wij mr. M. P. L. Steenberghen, die enkele maanden geleden uit Ame rika in Nederland was terugge keerd, naar Indonesië vertrekken, teneinde de luitenant gouverneur- generaal bij de a.s. besprekingen met de consulaire commissie en met de commissie van drie ter zijde te staan, waar het economische vraagstukken betreft, zoals de on langs vertrokken heer Van Vreden- burg dit zal doen, wanneer vraag stukken van internationaal karak ter ter tafel komen. De heer Steen berghen was indertijd aangezocht om als economisch expert zitting te nemen in de commissie-generaal. Hij heeft dat verzoek echter niet kunnen aannemen en in zijn plaats werd toen prof. Postuma bereid ge vonden. Schermerhorn legt zijn mandaat neer (Van onze Haagse redacteur) Dezer dagen heeft prof. Schermer horn medegedeeld, dat hij zijn man daat als lid van de commissie-gene raal ter beschikking van de regering heeft gesteld. Wij vernemen dat de minister van overzeese gebiedsdelen thans aan beide leden van commis sie-generaal eervol ontslag heeft verleend met ingang van 15 Novem ber. Op die datum zal de commissie- generaal ophouden te bestaan. Amerikaans schip aan de grond Het Amerikaanse stoomschip „Ce cil N. Bean", groot 7176 ton, komen de van Charleston, rederij „Fall Ri ver Navigation Company", is nan de grond gelopen op de strijkdam hij Walsoorden Het schip is met tij niet vlot gekomen en sleepboothulp is thans onderweg. De buitengewone raad voor de scheepvaart wordt opgeheven. Het wetboek op de Kamers van Koophandel wordt weer in zijn vooroorlogse staat teruggebracht. •f. Het was een beetje z'n eigen schuld, dat slager Van der Schuit na de bevrijding opgepakt en in een interneringskamp opgesloten werd. Had-ic maar niet tjjdcns de bezet ting met ccn speldje, waarop dc let ters „N.S.B." stonden, moeten rondlopen. Toen eindelijk duidelyk werd dat hij lid van de Nederlandse Slagers-Bond was, bleek het al te laat: hjj had 150 dagen internering cr op zitten, zyn spullen waren on der beheer gesteld. Het laatste be drijf van dR drama speelde voor de kantonrechter in Leeuwarden, om dat v. d. S. weigerde een nota van f 90.voor inventarisatie te vol doenGelukkig was de kanton rechter op zijn hand. (Eén vraag: „Zou er nog iets van zijn „beheer de" meubelen terug gekomen zijn?") •f. In het Noorden is nog een „aar dig" proces gevoerd: voor de Gro ningse kantonrechter verdedigd© mr. N. J. Polak zijn recht om ook op Zondag te mogen autorijden. „Ik betaal wegenbelasting voor een vol jaar en men dwingt my 52 dagen per jaar mijn auto op stal te laten staan", zei hij. „Als sportvliegers wei benzine op Zondag mogen ge bruiken. waarom automobilisten niet?" Hier koos de kantonrechter partij voor de regering en veroor deelde mr. Polak tot f 6.boete, subs, drie dagen hechtenis. (Geluk kig dat wij geen auto hebben, dat geeft één zorg minder). Modern georiënteerde dieven hebben alle passagiers in een wa gon van de nachtelijke boemcltrein van Boekarest naar Iasi van hun bagage beroofd. Zij maakten de mensen met gas in slaap en ver dwenen daarna spoorloos met hun bult. (Nog eventjes en we horen van een struikrover, die met een atoombom gewapend is.) Een Tsjechische acrobaat ver toonde zyn kunsten aan een touw, dat aan een vliegtuig bevestigd was. Hij slaagde cr echter niet in weer aan boord te klimmen. Toen de piloot naar een meer koerste om hem een zachte „landing" te bezorgen liet hy zich onderweg op een hooiberg vallen, waarbij hij slechts een paar huilen opliep. (Hij kan in elk geval zeggen, dat zijn leven, zo al niet aan een zijden draadje, dan toch aan een touw heeft gehangen.) In China wordt de munteenheid ook dollar genoemd. Na de jongste koérsdalihg moet men er 88.000 van hebben om een Amerikaanse dollar te kunnen kopen. (Watt en half-Watt ln.de gcldwereld.) - De ster Paule Crosct, die als Rita Corday eens schitterde aan het filmfirhiament, tijdelijk onder ging en thans opnieuw ontdekt, zal een belangrijke rol spelen in „Da Ballingschap", een film over ko ning Karei II van Engeland. Zij werd geboren op Tahiti, opgevoed in Frankrijk, Engeland, Italië en Zwitserland cn heeft gewoond in China, Japan, India, Tunesië, Australië. Nieuw Zeeland, de Ver enigde Staten en Malakka. In Nederland is zij evenwel nooit geweest en daarom kreeg zjj d© rol van een Nederlands boerenmeis je te spelen. (Wel ja, laat haar een paar klompen aantrekken en klaar is Kees). Een baby van vier maanden werd te Calicut in Voor-Indië on gedeerd teruggevonden in het hol van oen jakhals. Het lag onder een dek van twijgen en bladeren. De jakhals was even uitgegaan maar had in alle bezorgdheid een steen op het kind gelegd. (Blijkbaar stond deze jakhals ook al zo onder de Invloed van Ghandi, dat hy liever wilde vasten dan een ander schepsel leed berok kenen.) HERMAN BOUBER gehuldigd Komt er een schouwburg voor volkstoneel? Dc grootste verrassing voor Her man Boubcr op zijn jubileumavond in dc Amsterdamse Stadsschouwburg was zeker de mededeling, dat ge poogd zal worden hem een eigen zaal in Amsterdam te verschaffen en dat voor dit doel reeds twee ton bijeen gebracht is. Men zal in de hoofdstad pogingen doen om te komen tot de stichting van een theater, dat speciaal be schikbaar zal zijn voor het volksto neel en de volksdans. Ds huldiging van Bouber, na zijn voorstelling van „De commensaal" droeg een eenvoudig en hartelijk ka rakter. De Amsterdamse burgemeester d'Aillv voerde het woord namens het gemeentebestuur. Wethouder Van Wijk deed dit namens het feestco mité cn een aantal toneelspelers, met bloemen en geschenken, sloten zich hierby aan: Marie Hamel. A. Defres- ne. Hans van Meerten. Ben Groene- veld. Hans Tiemeyer, Cor Ruys en enkelen die vroeger onder Boubers leiding gewerkt hadden. Zijn vrouw, Aaf Bouber-ten Hope betrok men eveneens in de hulde. Zij werd tege lijk gefeliciteerd ter gelegenheid van het veertig-jarig huwelijksfeest dat het echtpaar Bouber vandaag viert en met haar verjaardag, die zij mor gen zal vieren. Weerbericht Tot Zaterdagavond: Matige, langs de Wad denzee tijdelijk nog krachtige, naar Noord of Noord-Oost draaien de wind. Wisselende be- wolklng met enkele buien. Kouder. Zon op 7.08 uur. onder 17.42

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1