DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Verschil tussen U.N.O. en Volkenbond Nederland zou 355.890 K.G. uit Duitsland krijgen Kleine of grote politiek Indonesië vraagt U.N.O. om terugtrekking troepen r UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Nederland nodigt Attlee uit Staking bij de American Overseas Airways Verlies van honderd duizend pond per week Alleen beperkte bevoegdheden Handhaving van orde gegarandeerd De betekenis van de Franse verkiezingen Twee militairen gewond bij explosie J Nederlandse verliezen Weerbericht Tóch hoop voor de toekomst Kolenbonnen aangewezen J&LCUiditüfïetl vACHTERBERGH Zal wereldbank ons opnieuw lenen? Vijftien jaar geëist tegen mr. Hamer Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.-— per kwartaal Losse nummer» 10 ct Zaterdag 18 October 1947 Nr. 775 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Nederlandse regering heeft de Britse minister-president Attl>)§ uitgenodigd 4 November de boomplantdag op Walcheren bij te wonen. Het is nog niet bekend of de heer Attlee van deze uitno diging gebruik zal kunnen maken. Honderd drie cn zeventig pi loten van de American Over seas Airlines zijn in staking gegaan, waardoor deze maat schappij wekelijks een verlies boekt van honderdduizend pond. Als officiële reden voor de staking wordt opgegeven, dat de piloten geen wacht dienst meer wensen te doen op de dag voorafgaande aan een voor hen op het dienstrooster genoteerde \!ucht. De maatschappij wenst thans de mogelijkheid tot herziening van de contracten niet eerder onder ogen te zien, dan nadat de piloten het werk hebben hervat. 1325 Employés in de Verenigde Staten en 130 van de 600 employé's in Europa hebben bericht ontvan gen, dat hun dienst voor onbcpaal- de tijd is opgezegd. Zevenhonderd passagiers zijn in verschillende lan den van Europa gestrand en kun nen de reis niet voortzetten. Philips bouwde generator voor atoomsplitsing Philips heeft voor de universiteit van Oxford een hoogspanningsge nerator gebouwd met een capaci teit van één millioen volt. Deze in stallatie is bestemd voor proeven met het splitsen van atomen. Phi lips is met de bouw van een tweede dergelijke installatie begonnen. Geroofd, goud ivordt verdeeld WAARDE RUIM EEN MILLIARD GULDEN! Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Vrijdag bekend gemaakt, dat aan Nederland 355.890 kilogram van het door de nazi's gestolen goud is toegewezen. België zal 90.649 kg en Luxemburg 1.929 kg ontvangen. Dit is voorlopig besloten door de commissie van restitutie van door de Duitsers gestolen goud. Ook de aanspraken van Oosten rijk en Italië zijn door de commissie erkend. Voor deze landen is 33.783 kg. en 3.805 kg. uitgetrokken. Dit goud zal in reserve worden gehou den totdat de beslissing over de uit eindelijke erkenning van de aan spraken dezer landen is genomen. De commissie onderhandelt thans nog met de neutrale landen over het terugzenden van het goud, dat de nazi's illegaal naar deze landen hebben gezonden. Zweden heeft erin toegestemd het door roof ver kregen goud, dat door de Duitsers naar Zweden is gezonden, terug te geven. Het A.N.P. verneemt van rege ringszijde, dat de volgens het Franse communiqué voor Neder land bestemde hoeveelheid goud wel zeer groot is, zodat men zich in bevoegde kringen afvraagt, of hier geen misverstand in het spel is. In dien Nederland inderdaad 355.890 kg. toegewezen zou krijgen, dan zou dit neerkomen op een aan spraak van 1.067.670.000 gulden bij de thans geldende koers van onge veer f 3000 per kg. Besprekingen over de Permanente Commissie Bij de verdere behandeling van her Amerikaanse voorstel tot instelling van een permanente commissie van de alge mene vergadering van de UNO heeft de Britse afgevaardigde sir Hartley Shawcross zijn steun toegezegd aan dit voorstel. Hij wilde echter een viertal wijzigingen aanbrengen, die de bevoegd heden van deze commissie beperken. Hij deelde evenwel niet de bezwaren van de Russen tegen het voorstel, die zich bij monde van Wysjinski bleven verzetten. De Fransman Parodi stelde zich in beginsel ook achter het Amerikaanse voorstel, doch ook hij verzocht beperk te bevoegdheden voor de parmanente commissie. Ook Argentinië en Brazilië steunden het Amerikaanse voorstel, doch zij meenden dat bevoegdheden van de algemene vergadering niet in de plaats gesteld mochten worden van die van dc veiligheidsraad. Commissarissen-generaal ontslagen Prof. ir. W. Schermerhorn en de heer Max van Poll, de beide com missarissen-generaal, zijn met in gang van 15 November eervol ont slagen onder dankzegging voor de belangrijke diensten welke zij on der buitengewone omstandigheden het land hebben bewezen. Enige tijd geleden vei wijderde de mijnenopruimingsdienst twee vlieg tuigbommen, welke in 1944 naast de spoorlijn Zwollt-Deventer waren in geslagen en niet ontploft. Boer Reg- teschot, deelde toen mee, dat een paar honderd meter verder in de spoordijk nog een bom was ingesla gen. Met medewerking van de wichelroedeloper Hulsegge uit Gors- seldie reeds vaker de plaats van ingeslagen bommen voor de mijnen opruimingsdienst heeft aangewezen, spoorde men de juiste plek op en thans is men bezig de bom, die 1000 kg. weegt, uit te graven. In verband met de veiligheid heeft de spoor wegen een wacht bij de plek ge plaatst en mogen de treinen slechts met een snelheid van 5 km. passeren Weer bonnen voor fiets banden Tot en met 30 November a.s. is op de bon C 31 van het inschrij- vingsbewijs voor vervanging van fietsbanden BI 611 een tourbuiten band verkrijgbaar. Verder is eveneens tot genoemde datum op bon A 13 van het inschrjj- vingsbewijs voor eerste montage een buitenband en op bon B 13 een binnenband verkrijgbaar. Met ingang van 20 October a.s. zijn weer waardebonnen van het consumentencredict geldig ver klaard, nl. de bonnen 18, 22 en 23. De Gazette de Lausanne heeft het voortreffelijke denkbeeld gehad om I in haar nummer van 14 October een hele bladzijde te wijden aan de be tekenis van de gemeenteraadsverkie zingen. welke Zondag in Frankrijk worden gehouden. Het blad heeft hiertoe zijn kolommen opengesteld voor een penvoerder van elk der vijf grootste partijen, die zodoende de gelegenheid krijgen om uiteen te zetten, waar het naar de mening van j de partij, welke zij vertegenwoor digen. bij deze verkiezingen om gaat. Het resutaat van deze voorich- ting, welke de Gazette haar Zwit- serse (en Franse!) lezers geeft, is bijzonder interessant en instructief. De opschriften alleen al, die de ver schillende schrijvers boven hun ar tikelen hebben geplaatst, zijn in hoge mate karakteristiek voor de be doelingen van hun partijen. II s'agit de choisir des admini strateurs communaux (het gaat om de keuze van gemeentebestuurders) zegt Bichet namens dc Miouvement) R(épublicain) P(opulaire). Dat wil zeggen: het gaat niet om de grote politiek. Van alle grote partijen is de MRP inderdaad de enige, die het zuiver locale karakter der verkie zingen onderstreept. Daartegenover roept de commu nist Cogniot uit: la politique géne rale de la France est en jeu (de al gemene politiek van Frankrijk staat op het spel) en ontwikkelt vervol gens het program van zijn partij voor de binnen- zowel als de buiten landse politiek, dat veel meer om vattend zou kunnen zijn, wanneer het verkiezingen voor het parlement be trof. Dc socialist Lussy meent, dat Zon dag de politieke temperatuur van Frankrijk zal worden opgenomen (La température de la France). Hij verklaart de idee van de M.R.P. om aan de verkiezingen een onpolitiek karakter te willen geven bij voor baat mislukt door de tactiek van de communisten, die er een plebisciet over hun wederopneming in dc re gering van willen maken en door de verschijning van de R(assemble- ment du) P(euple) F(ranpais) die vooral werkt van zijn anti-commu nistische tendens uit. Zelf besteedt hij de hem toegestane ruimte trou wens ook voornamelijk aan een be strijding der communisten en hun. naar hij meent, voorbarige overwin- nings-gevoelens De oude voorman der radicalen, Herriot. heft de vaan van dc ..vrij heid"' hoog. La réducation de la liber- té (de heropvoeding van de vrij heid) noemt hij zijn bestrijding van Handtekeningen tvaren tè volmaakt De opgave van vorige week was ongetwijfeld één der lastig ste welke onze lezers moesten oplossen. Toch hebben nog vele abonné's de hele Zondag door- gepiekerd over de oplossing cn ziet, er kwam nog een heel sta peltje goede Mnzcrdingen binnen. Zij hadden gelijk: de polilie arresteerde majoor Eric Vole. De handtekeningen waren tè volmaakt. Niemand schrijft zijn naam na vijftien jaar nog mei dezelfde krullen en uithalen Daardoor was het duidelijk dat de handtekeningen waren nage maakt. Bovendien: West was kleiner dan Wyeman en Downe had, met zijn gebrek, de beproe vingen in de wildernis stellig niet overleefd. Maar Vole was een jager op groot wild. Hij zou het leven er af hebben kunnen brengen. Het feit dat er ook spYake was van een vertrek naar Venezuela was verdacht. Want Venezuela kent geen uitleve- ringsverdra0 voor misdadigers. Ie prijs, H. Krop, Dorpsstraat 158, Scherpenzeel (Gld.); 2e prijs. A. Saul, Leusderweg 287. Amersfoort. B\J loting zijn twee troostprijzen van f 1.beschik baar gesteld t.w. aan: le. A. v. Surksum, Amersfoortsestr. 34. Barneveld; 2c C. L. Vlssel, Rob. Kochstraat 9. Amersfoort, die de oplossing niet helemaal goed hadden. OPNIEUW UITSTEL VAN DEBAT Tamboc, vertegenwoordiger van dc republiek Indonesië te Lake Success heeft in een schrijven aan dc UNO medegedeeld dat de republiek zich ver bindt tot het verzekeren van orde cn veiligheid en het beletten van repre saillemaatregelen in de gebieden die door Nederlandse troepen zouden wor den ontruimd. In de brief wordt terug trekking van dc Nederlandse troepen verzocht tot op dc demarcatielijnen van voor 21 Juli. De regering van de republiek Indo nesië zou volgens Antara reeds haar standpunt hebben kenbaar gemaakt aan Ki'rby, de Australische vertegenwoordi ger in de commissie van drie. Antara verneemt voorts dat in het werkcomité van het voorlopige Indonesische parle ment ernstige ongerustheid is ontstaan over de debatten in de Veiligheidsraad. Men acht een oplossing slechts moge lijk wanneer de Nederlandse troepen terugtrekken tot de op 20 Juli ingeno men posities en schuift de schuld van de vertraging in de oplossing van het geschil op Amerika. Wegens ziekte van voorzitter Cado- gan heeft de Veiligheidsraad het debat over Indonesië opnieuw uitgesteld. Het zal nu Maandag gehouden worden. Op 16 October bedroegen de Neder-i landse verliezen 1 gesneuvelde en 1 ge wonde, deelt het communiqué van Vrij dag mede. De BPR, het republikeinse steun comité voor ambtenaren te Batavia, heeft de steun aan ruim 3000 arab£- naren stopgezet omdat deze bij de „andere partij" in dienst zijn getreden. Intussen hebben sinds 21 Juli omstreeks 20.000 ambtenaren hun betrekking op gegeven. Toen Woensdagmiddag de onder steuningscompagnie, instructieba taljon 3 R.I. uit Bergen op Zoom, bij Wouw aan het oefenen was kwam plotseling een phosphor handgranaat tot ontploffing. Twee militairen, dc vaandrig W. P. de Jong en korporaal W. F. Schell werden daarbij zo ernstig gewond, dat zjj naar een ziekenhuis te Roo sendaal moesten worden overge bracht. liet Franse instituut voor opinie-onderzoek geeft als ver moedelijke uitslag van de ver kiezingen: k__ Communisten 00% R.P.F. T:% M.R.P. 10% Socialisten 10 Rass. des gauches 5% P.R.L. 5% Andere partijen 3% Geen antwoord 28% het dirigisme, de geleide economie, v/elke overigens nogal gematigd uit valt, ja een onzekere en aarzelende indruk maakt. Tenslotte komt midden op de blad zijde en met het grootste letttertype Soustelle voor de R.P.F., de partij De eerste onderneming, die na de oorlog in Indonesië weer in bedrijf gekomen is, levert reeds weer tabak af. Het is de Helve tia bij Medan op Sumatra's Oostkust. Een meisje rijgt de bladen, die in de droogschuren opgehangen moeten worden, aan elkaar. Leon Uluni Cen. Chsrlcfc DcGsullft van De Gaulle, aan het woord. (Plaats en druk lijken kenmerkend voor de voorkeur van 3e Gazette de Lausanne zelf». Prise dc conscience dc la dniocratie fran?aise (gcwc- tenstoeta van de Franse democratie) is zijn motto Het is dus inderdaad een soort van ethisch-politieke kreet, die hij slaakt, vaag genoeg om te trékken op dit moment en te gelijk de toekomst open te houden, zoals past bij het program van een partij, die op alle manieren \yil ont kennen, dat zij een partij is. Positief is alleen, het anti-communisme of beter het anti-totalitairisme. Na lezing van bovenstaande ont leding van die ene pagina van dc Gazette de Lausanne zullen ook on ze lezers, naar wij vertrouwen, een voorstelling hebben van de boven- en onderstromingen bij deze ge meenteraadsverkiezingen, waarvan het belang ver boven dat van ge wone verkiezingen in gewone tijden uitgaat. Wij vpegen hier nog aan toe, dat bij deze verkiezingen voor het eerst in gemeenten van boven de 9000 in woners de evenredige vertegenwoor diging wordt toegepast. Voor de kleinere gemeenten blijft het oude stelsel van keuze bij meerderheid van stemmen met de mogelijkheid van één herstemming gehandhaafd. Het is zeker niet onmogelijk, dat dc invoering van het stelsel der even redige vertegenwoordiging voor de grotere gemeenten alleen reeds een verschuiving in de verhoudingen ten gevolge zal hebben. Wellicht herscholing voor distributiepersoneel Het Rijksarbeidsbureau zal een uitgebreide enquête instellen naar de beroepsantecedenten van het personeel der distributiediensten. In de practijk is n.l. herhaaldelijk gebleken dat afvloeiend distributie- personeel moeilijk andere betrek kingen kan vinden wegens gebrek aan beroeprgcschiktheid en vakbe kwaamheid. Speciaal geldt dit ten aanzien van sollicitanten naar ad ministratieve functies, die daar voor de scholing missen. Hoewel nog geen verdere afvloeiing plaats vindt, gaat de regering na of scho ling van overheidswege hier oplos sing kan brengen. De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week tot haar leed wezen de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: J. Put uit Heerlen. Koninklijke - Nederlandse land macht: Korporaal P. A. de Lange uit Schiedam: J. Groot uit Zaan dam: L. Hagen uit Vlaardingen; E. Langerak uit Bergambacht; A. M. B. Stapels uit Rotterdam; A. Brand uit Nijmegen; L. Broekman uit Zeist; P. J. de Fouw uit Den Haag; Korporaal M. Smeets uit Echt; A. v. d. Krecke uit Wol- phaartsdijk; G. H. Tijssen uit Oirs- beek (L.); F. Reniers uit Nicuw- Ginneken. Koninklijk Nederlands-Indisch leger: Menadonees korp. bif. R. Ulang; Timorees Latoedasan; Am- bonnees M. Lohulalan; Ambonnees J. Tahapary. AFNEMENDE WIND Tot Zaterdagavond: Geleidelijk afnemende cn naar Noord of Noord-Oost draaiende wind. Vrij veel be wolking met nog en kele buien. Kouder. „Een corrupt ambtenaar bi| ons is." zo zei mij een ingewijd Chinees vriend, „heel iets anders dan bij u. Bij ons is een eerlijk ambtenaar een held, die zich opoffert voor zijn volk, heel letterlijk en heel bewust. En helden zijn nergens tal rijk in de wereld. Er is geen ambtenaar die van zijn salaris leven kan, onder de inflatie in ons land. Hij heeft de keus, zijn familie re zien verhongeren en ver kleumen of voor emolumenten te zor- richten. Het kostte hem spoedig zijn leven. Zo zijn er velen. Zij sterven vaak." Er is hier te Lake Success veel van dergelijke, veelal verholen ellende ver tegenwoordigd. Hongerige volken, vol ken zonder licht aan hun horizon voor uur, onder 17 40 19 Oct Zon op 7 10 uur ^20 Oct.: Zon op 7.11 uur, onder 17.3( tussen. Die waren toen sterk aan Frank rijk gebonden, wat hun te Londen zeer kwalijk genomen werd. De eerste grote beproeving van de gen." „Een vriend van mij," zo vertelde Er is dit grote verschil tussen de Volkenbond kwam, toen Italië het hij verder, „was professor: een uitcr- Volkenbond en de Organisatie der Ver- Griekse Corfoe bezette. Daar reeds kon mate eerlijk en vaderlandslievend man. enigdc Naties, dat de Volkenbond goed de Volkenbond niet tegen op. Dc Italia- Hij hield zijn familie op de been door, begon, hooggestemde verwachtingen nen ontruimden Corfoe weer, in hoofd- jia overdag gedoceerd te hebben, er wekte en op niets uitliep, terwijl de zaak uit vrees voor dc Britse vloot. nachts als riksja-koelie geld bij te ver- UNO er wel voor zorgt, ons niet met Maar de Volkenbond legde met de aan- dienen. Hij was zwak cn ver boven de illusies te vervullen. Moge ook haar gelegenheid reeds geen cec. in. leeftijd waarop men dit werk kan ver- verdere levensloop tegenovergesteld zijn Grote spanningen ontstonden er ecli- aan die van wijlen het instituut van tcr ccrst niet, eenvoudig omdat zij bui- Genève! ten het instituut werden gehouden. In den beginne was er te Genève Nu is dat heel anders. Wat er aan weinig in de weg. Rusland bestond-fei- spanning en tegenstelling is in de we- telijk met meer. Amerika hield zich er reld komt hier te Lake Succes tot ont- buiten. Het lichaam was door de afwe- lading. Men kweekt geen Freudiaanse zigheid van Rusland. Duitsland en de complexen, omdat men weinig inhibities het ogenblik. Dc ellende maakt alle poli- Verenigde Sinten heel wtinig universeel, kent. Er 2i|n geen tegenstellingen in de «eke idealen of arabit,es v.rui ent. Rede- Daardoor moest het vrij vlot- lopen, 10- wereld buiten die. welke hier worden "iet dergelijke lieden De lang er qeen moeilijkheden opdoken bui- uitgevochten. Men praat niet achterom 'anden van Oost Europa debatteren, ren rijn bestek. Wrijvingen bleven niet kwaad van elkaar, terwijl men in het ««kehjk redeneren doen xlj n.et lang uit. Er was de tegenstelling tussen publiek de beste vrienden lijkt. Het meer- Fransen en Britten over de Duitse tegendeel is waar. De werkelijke betrek- Redeneren! De Fransen heten het schadeloosstelling, die feitelijk een te- kingen zijn menigmaal nog niet zo be- logische volk bij uitnemendheid. Hun genstelling was dver de behandeling van denkelijk, als zij in de debatten worden communisten willen geen hulp van Ame- Duitsland. Weinige jaren na de oorlog geëtaleerd. rika, omdat Amerika door zijn dollar reeds kon men in de hoogste politieke £)e wereld zit nu eenmaal vol tragiek. tot slaven wiJ maken, zeggen zij. kringen te Londen de indruk opdoen, Indië en Pakistan, de nieuwe staten, zijn Moskou napratend. Maar zolang er alsof Frankrijk de eigenlijke vijand was onmiddellijk met felle tegenstellingen 9ccn credieten komen van Amerika, en Duitsland de vriend, die men wenste begonnen. Heel Azië heeft zijn diepe zeggen zij tevens, dat Amerika op zijn te beschermen. Dit werd soms heel kras ZOrgen. Men spreke slechts met de Chi- dollars blijft zitten om hen klem te krij- uitgedrukt. Ik heb een der belangrijke nezen. Zij weten dat zij op een basis 9en- Hoe kan men met hen praten. Britse ministers uit die tijd eens horen leVen, die zij zuller. moeten verlaten Hoe komt men zo verder? Er is een verzekeren, toen geopperd werd dat willen zij een gezonde staat kunnen op- troost. Men praat hier fel. maar men Frankrijk het Rijnland wel eens niet kon bouwen. Die basis is. reactie, dwinge- dreigt niet. als men de Arabieren bui- loslaten: „Dan moeten wij de Fransen ]andij. corruptie. Tsjiang is nu eenmaal ten beschouwing laat. Eens zal de we er uit trappen." Hoe Engeland dat zou van koppige, dictatoriale aard. en bij reld bekomen van zijn ziekten van het hebben gekund, vertelde hij er niet bij. aj het goede dat hij voor zijn land heeft ogenblik. Als wij zolang oorlog kunnen Zeker niet. zonder de hulp der Duitsers. gedaan. is hij nu een gevaar als hij niet vermijden, komen wij cr... Daarom gaat Het wanbegrip was over en weer. tot inzicht komt. En niemand kan hem het hier thans. Hoe kan het dan een En over en weef heerste er ook groot daartoe dwingen. idylle zijn? wantrouwen. De Belgen zaten er lelijk De omstandigheden zijn ook ellendig. Dr. M. v. Blankenstero Met ingang van 20 October worden geldig verklaard de bonnen 76 cn 77 van dc kaart T A 7Ö7 cn bon 76 van dc kaart T B 707 (kamerbewoners). Elk dezer bonnen geeft recht op het kopen van drie eenheden vaste brandstoffen. Teneinde het de handel mogelijk te maken de bestellingen regelmatig uit ie voeren, is het noodzakelijk, dat dc bonnen prompt worden ingeleverd. Dc bezorging zal in gedeelten plaats hebban, zodat aflevering van alle eenheden tegelijk niet kan wor den verlangd. Men dient zich voor de winter op dc totaal beschikbaar gestelde twaalf eenheden (zes eenheden \oor kamerbewoners) in te stellen, daar een hoger rantsoen helaas niet zal Gunnen worden verstrekt. Do brandstöffenkaartcn TA 707 cn TB 707 moet nicn zorgvuldig bewa ren. Dc aandacht vvordj voorts geves tigd op de folder, welke het Rijks- kolcnbureau via de handel zal ver spreiden. Zij bevat belangrijke mcr deJelingcn over de huisbrandvoor ziening cn raadgevingen voor het stoken. (Ingezonden mededeling) KOEsfttö*S TCLEF.3666 AMERSFOORT Zelfs dèn dollarbehoefte nog niet gedekt (Van onze Haagse redacteur) Hoewel verwacht wordt dat de minister van financiën binnenkort aan z\jn ambtgenoten een ontwerp zal overleggen van het nationale plan voor 1948, ligt het, zo verne men wij, in de bedoeling dit voor lopige plan voorshands slechts als leidraad binnenskamers te gebrui ken. Vooral onbekendheid ten aan zien van de hoeveelheid dollars die beschikbaar komt kan als oorzaak van de voorzichtigheid met de ge raamde cjjfers worden beschouwd. Dit is tevens de oorzaak van het uitblijven van de reeds lang in uit zicht gestelde deviezen-beleidsnota van minister Lieftinck. Verwacht wordt dat binnen niet al te lange tjjd Nederland zich op nieuw tot do internationale bank zal wenden. De wereldbank heeft zich Immers bereid verklaard in 1948 een tweede lening aan Neder land te overwegen. Het is echter duidelijk dat daar mede onze dollarbehoeften voor het volgend jaar geenszins zijn ge dekt. Aangezien het voorts waar schijnlijk is dat minister Lieftinck voor het opstellen van de deviezen- beleidsnota het oordeel van de Ka mer over de begroting wenst te kennen, mag worden verwacht, dat nog geruime t\jd zal verlopen alvo rens deze nota en het nationale plan hun definitieve vorm zullen krijgen. Tegen de voormalige hoofdcom missaris van politie van Den Haag mr. P. W. C. J. Hamer is vijftien jaar gevangenisstraf geëist met af trek en ontzetting uit de kiesrech ten, het recht bij de gewapende macht te dienen en het recht om ambten te bekleden. Hij werd ervan beschuldigd het Haagse politiecorps op Duitse leest te hebhen geschoeid, verschillende illegalen te hebben laten arresteren en politie-agenten met winterhulp speldjes te laten venten. Het feit, dat verdachte officier was toen hij de hem ten laste gelegde feiten begin maakte, dat zijn straf nog verzwaard werd. Volgens het psychiatrische rapport moet ver dachte als verminderd toerekenings vatbaar worden beschouwd. Doodstraf voor Sani Oly De 47-jarige voormalige agent van politie te Amsterdam Sam Olv. die ook Joden verraadde, is ter dood veroordeeld door het bijzonder gerechtshof te Amsterdam. Ondanks de tegenstellingen... DE tegenstelling AmerikaRus land. die het gehele interna- tlonaal-politieke leven beheerst en die door de stichting der Komin- form nog eens is geaccentueerd, gaat zich iedere dag scherper af tekenen. Ze is ccn openlijk uitge sproken feit en het is slechts de vraag of de West-Europese landen zich in een der belde blokken zullen voegen, in welk geval hcU met bij na honderd procent zekerheid het Westelijk blok zal zijn. Dc Engelse filosoof Bertrand Russell, die enkele weken geleden te Amsterdam zijn gehoor verraste door in plaats van met cen filoso fisch betoog met een politieke ver handeling voor dc dag te komen, heeft in onbedekte termen een kruistocht tegen de Sovjet-Unie aanbevolen, indien deze zich binnen een bepaalde tijd niet onderwerpt aan een internationaal bestuur. In dat laatste geval namelijk acht hjj een oorlog onvermjidelijk en zo redeneert hij dan kunnen wij die beter zo sj^oedig mogelijk voeren om cen nog veel verschrikkelijker strijd in de toekomst te voorkomen. Deze redenering zou niet onjuist zijn (denk aan Hitler-Duitsland) indien een nieuwe oorlog inderdaad onafwendbaar was. Maar van dat laatste willen wjj ons voorlopig niet laten overtuigen. EEN internationaal bestuur kan pas waarlijk effectief zijn in dien alle betrokken partijen het con amor.e aanvaarden. Wanneer Rus land "zich slechts noodgedwongen onderwerpt aan cen wereldorde, die „de anderen" als dc juiste believen te zien. dan is dit minstens even gevaarlijk als wanneer Rusland zich niet „onderwerpt", want dan zou het later, als het de kans krijgt, toch roet in het eten gooien cn een schone illusie verstoren. Do oplos sing is dus niet dat Rusland zich zonder meer onderwerpt, maar dat de politieke wereldordening i.e. de U.N.O. op dusdanige wijze wordt gereorganiseerd, dat zowel Rusland als Amerika als de ande ren zich er naar willen voegen. En dan zal niet alleen Rusland con cessies moeten doen. Momenteel snitsen do tegenstel lingen zich iedere dag toe. Overal botsen de belangen, van China cn Japan tot West-Europa. In het Pa lestijnse probleem hebben Amerika en Rusland van de weck in dc Vei ligheidsraad één ljjn getrokken, maar in het Griekse vraagstuk leed Rusland dc nederlaag, evenals trou wens in het Indonesische. Als het er op aan gaat komen verliest Rus land het in het „wercldjmrlcment" steeds, omdat Amerika cr meer vrienden heeft (zowel door factoren van Ideologische alsvan finan ciële aard). Het gevaar daarvan ls dat Rusland niet alleen het wereld- parlement gaat saboteren, maar vooral ook, dat het de strijd meer en meer naar ccn ander terrein ver plaatst. De Kominform is daar een voorbeeld van. waarmee het tegen werken van het plan-Marshall nauw verband houdt. En dit hangt weer onmiddellijk samen met het desorganiseren van West-Europa door de nauw met Moskou verbon den communisten, zoals dat b.v. van de week in het vooral door de communisten- verscheurde Frankrijk aan het licht getreden is in de staking van het Paryse bus- en métro-personeel. TERWIJL ieder, die zich deze ontwikkeling en de consequen ties daarvan realiseert, het hart vast houdt, komt uit Amerika het bericht, dat Bymes, de vorige mi nister van Buitenlandse Zaken van Truman, zijn gedenkschriften heeft gepubliceerd: „Frankly sjjeaking" (Ronduit spreken). Indien dit al leen maar mémoires waren zou het hoogst interessant kunnen zijn, maar Byrnes knoopt er enige con clusies aan vast, die weinig ge schikt zijn om dc internationale si tuatie te verbeteren. Indien Rus land dit niet wil en dèt niet wil en als Rusland tenslotte weigert na een door de andere landen gesloten vredesverdrag zijn troepen uit Oost-Duitsland terr^; te trekken, „dan zullen de Veienigde Staten met de naties, die zich bij hen wil len aansluiten, Rusland met geweld uit Oost-Duitsland moeten verwij deren". Men ziet, dat deze theorie niet veel met die van Russell ver schilt. Alleen is ze, zo voorbarig geuit door een man van Byrnes' po litieke por tan tie, nog een tikje ge vaarlijker. De oplossing ligt niet in een nieu we oorlog en het thans reeds pro pageren daarvan. Zij ligt veeleer zij het niet alleen in een hervor ming van de wereldorganisatie, niet slechts politiek, maar ook econo misch. Dc hervorming van de UNO, zoals die thans door Amerika wordt bepleit, heeft deze week van de zijde van Rusland hevige bestrij ding gevonden. De „kleine Assem- blée", die Amerika wenst naast de grote ennaast de Veiligheids raad, is voor Rusland onaanvaard baar, omdat ze door uitschake ling van het veto-recht de Ame rikaanse invloed vergroot ten kóste van de Russische. Het lijkt alles even donker mo menteel. Het moge waar zijn, zoals Churchill Dinsdag zei, dat een twee-wereldensysteem niet noodza kelijk tot oorlog behoeft te leiden, gevaarlijk blijft het toch. De pogin gen „One world" te scheppen mo gen na twee jaar niet opgegeven worden. Als een der voorwaarden zien wij een grotere homogeniteit van West-Europa, dat als „derde blok" tussen de twee andere zou kunnen bemiddelen. Ook om andere redenen zal West-Europa meer tot een eenheid moeten groeien. Geluk kig wordt dit meer en meer inge zien, al moet ons van het hart. dat het dilettantisme, dat wij in dit ver band Donderdagmiddag ten toon hoorden spreiden op een persconfe rentie van „Nationaal Réveil" te Amsterdam, de goede zaak meer kan schaden dan bevorderen. Laten wij ons niet laten opjagen door de oorlogspropaganda van Byrnes in verband met de houding van Rusland in het Duitse pro bleem. Laat ons dan liever eerst de vijand in Duitsland zelf liquide ren. Dat dit nog niet is geschied, heeft het rumoer om de ontmante ling der zware industrie de laatste dagen genoegzaam aangetoond-

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1