DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Frankrijk door De Gaulle's R.P.F. overrompeld Lord Beveridge werkt aan derde rapport Amerika heeft nieuw plan inzake Indonesië Grootste partij van het land; in Parijs absolute meerderheid Minister Mansholt vergiste zich Inschakeling van vrijwilligers bij sociale zorg Scheepsschroef van de „Willem Ruys' zit nu in Breda Ook nieuwe auto's op zwarte markt Gironummer 510330 Bank: R'damscbe Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 1— per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Maandag 20 October 1947 Nr. 776 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER 235 1 ER I De Rassemblement du Peuple Francais, de nieuwe door aan hangers van generaal De Gaulle gestichte partij, die Zondag bij de Franse gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst aan de stembusstrijd deelnam, heeft Frankrijk overrompeld. Zij is op dezelfde dag de grootste partij van het land geworden. Bijna zes en dertig procent der Fransen (volgens de voorlopige uit slagen) stemden R.P.F. De communisten behaalden 25 pet, de socialisten 21 pet en de M.R.P. 11.5 pet. In Parijs behaalden de Gaullisten de absolute meerderheid: 56.3%. De com munisten kregen hier 26.3% der stem men, de socialisten 7.4%, de M.R.P. 5.7%. Andere Gaullistische centra werden: Lille (60%). Versailles (55%). Straats burg (50%). Tours ,40%) en het con servatieve Alx-en-Provencc (60%). De overwinning van de R.P.F. Is voornamelijk ten koste van de M.R.P. (vooruitstrevende katholieken) gegaan, de partij die bij haar oprichting na de bevrijding de steun van De Gaulle had. en veel aanhangers van de Generaal onder haar aanhang telde. Ook de recht se partijen, met name de ultra-rechtse Parti Républicain de la Liberté. leden verliezen ten koste van de R.P.F. De communisten moesten terrein afstaan aan de socialisten, die nu door het wegvallen van de M.R.P. de buffer tussen Thorez en De Gaulle moeten vormen. Rustige verkiezingsdag Het was de rustigste verkiezingsdag die Parijs zich kon herinneren, maar dat kwam voornamelijk door de vervoers- staking. die de Parijzenaars dwong in huis te blijven. Bij botsingen tussen communisten en Gaullisten werden en kele personen gewond. het eiland Martinique (aan de Oostkust van Afri ka) werd een communist tijdens een communistische bijeenkomst gedood. Jacques Soustelle, de secretaris-gene raal van de R.P.F., was verrast door het onverwachte stembus-resultaat. ..De Franse burgerij heeft begrepen dat zij zich aaneen moet sluiten, en zij heeft in dat belang in vele gevallen de oude partijen verlaten." zt-i hij. Ramadier heeft de radio-rede die hij Zaterdagavond wilde houden, afgelast. GENERAAL DE GAULLE Overwinnaar Er komt normale distribu tie van peulvruchten Tijdens het debat over de inter pellatie-Wagenaar heeft minister Alantholt dezer dagen in de Tweede Kamer medegedeeld, dat distributie van peulvruchten onmogelijk is, om dat slechts één pond voor ieder lid der bevolking beschikbaar zou zijn. Wij hebbei te dezer zake een on derzoek ingesteld en zijn tot de con clusie gekomen, dat de minister van Landbouw zich t n deze vergist heeft. De feiten zijn, dat er van z.g. fijne peulvruchten slechts inderdaad een zo geringe voorraad is, dat een distributie zou neerkomen op een pond per persoon. De voorraad erw ten is echter normaal en dzrb-' e zal de distributie van peulvruchten ge woon doorgang vi::de.i. Voor het pessimisme, dat uit de rede van de minister sprak, is geen enkele grond aanwezig. Huiseigenaars vragen Vijf en twintig procent huurverhoging De Nederlandse Bond van huis- en grondeigenaars acht het noodza kelijk. dat zo spoedig mogelijk 25 procent huurverhoging wordt inge voerd. omdat de grond- cn plaatse lijke belastingen z|jn gestegen, de brandassurantie-premies tot het drie- en viervoudige omhoog zijn ge gaan en de onderhouds administra tie-, beheers- en incassokosten het veelvoudige bedragen van voor de oorlog. Niet 355,890 doch 35.890 Autobusondernemers eisen rechtsherstel De raad van rechtsherstel heeft een achttal nieuwe requesten van autobusondernemers behandeld, die in 1942 hun concessies verkocht heb ben aan de ATO of een andere doch ter-onderneming der Ned. Spoorwe gen. toen de commissie vergunningen personenvervoer op grond van het vierde uitvoeringsbesluit de con cessie introk. Voor de autobusondernemers trad als pleiter op mr. Baanders. de secr van mr. Nolst Trenité, rechtskundig adviseur van de landelijke bond van autobusondernemers. Voor de ATO pleitte jhr. mr. Hooft Graufland. die geen douture wilde maken van het uitgebreide verweer in de vorige groep zaken en zich tot algemene opmerkingen bepaalde- „de lijn van concentratie (er zijn nog 69 van de 334 ondernemers over) is goed gevolgd en er is geen reden voor de minister om er op terug te komen. Indien de raad van rechts herstel dezelfde beslissing neemt als bij de eerste groep requesten, maakt zy nu al uit dat het werk van de commissie bezettingsonrecht geweest is". Mr. Baanders had tevoren de gang van zaken bij de verkoop der con cessies uiteengezet cn daarbij dezelf de bezwaren daartegen naar voren gebracht, die ook in de vorige groep zaken gedaan zijn. De raad van rechtsherstel zal over vier weken uitspraak doen. „Zwart" gymnastieklokaal op Nijenrode... Dezer dagen kreeg de afdeling opsporing van het ministerie van wederopbouw een vermoeden, dat in kasteel Nijenrode te Breukelen, waar het N.O l.B. (Opleidingsinsti tuut voor het buitenland) gevestigd is, een „Zwart gymnastieklokaal" werd gebouwd. Het bleek, dat de vermoedens juist waren. Het werk werd stil gelegd en men maakte proces verbaal op. De kosten van deze gymnastiekzaal, die reeds bijna klaar was, bedroegen 38.000. Wereldregering binnen twee jaar? Een optimistisch geluid... Binnen twee jaar zal een wereld regering worden gevórmd, verklaar de Jean Larmeroux, president van de wereldbeweging voor een federa le wereldregering, nogal optimis tisch op een te Amsterdam gehouden persconferentie. In alle landen wordt contact gezocht met rege ringspersonen om deze to winnen voor de ideeën van een wereldrege ring. In Juli 1948 zal in het paleis Versailles een groot internationaal congres gehouden worden. In October daaraan volgend zul len de gedelegeerden, onder wie vele parlementsleden gelijktijdig mo ties indienen bij hun volksvertegen woordigingen, waarin wordt aange drongen ecu politiek te volgen, die het mogelijk zal maken zich aan te sluiten bij de wereldregering. Sprekend over de Sovjet-Unie, zei de heer Larmeroux, dat dit land ze ker niet afkerig is van een wereld regering. In Geleen hebben zich de laat ste dagen tien gevallen van typhus voor gedaan. VLIEGRAMP EIST 41 DODEN Frans toestel stortte in Middellandse Zee Eenenveertig personen z|jn ge dood toen een Frans vliegtuig, dat achtendertig passagiers en een be manning van vUf koppen aan boord Yrfjdag In de Middellandse Zee Is gestort. Aanvankelijk werd gemeld, dat alle Inzittenden gered waren, doch dit bleek later slechts met 1 van hen, do navigator en een pas sagier het geval te z||n. Deze. de heer M. Huyhge, gaf een ooggetuigeverslag van het ongeluk toen hij Zaterdagavond aan boord van een reddingsvaartuig in Oran aankwam. v Hij vertelde, dat er zich zeven mensen aan het wrak van het vlieg tuig hadden vastgeklampt. V|1f zak ten de een na de ander weg. op het moment, waarop hun krachten hen begaven, aldus M. Huyghe, een der twee overlevenden. W|j waren met zijn zevenen en, spraken elkaar toen de nacht kwam moed in, doch onze groep werd door uitputting hoe langer hoe kleiner. Ik herinner mij. gezien tc hebben, hoe een van ons het kruisteken maakte en wegzonk. Hij vertelde verder hoe hij met Rem- de tweede overledene, in een rubber reddings boot had gezeten, dir langzaam leeg liep en ieder ogenblik opgepompt moest worden. Wij beseften, dat het vliegtuig in moeilijkheden verkeerde, doch er ontstond geen paniek, toen het vliegtuig naar het zeeoppervlak dook. Het toestel is waarschijnlijk uit elkaar gesprongen, toen hft de zee bereikte, zei Huyghe. maar lk herinner me daar niets van. Commissieleden in Sydney aangekomen Warren Austin, de Amerikaanse vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad, zal Maandag bij de hervatting van het debat over Indonesië een nieuwe resolutie indienen. De inhoud wordt strikt geheim gehouden, doch volgens ANP 1*9 de Nederlandse delegatie op de hoogte gesteld. Van Zeeland en Graham, de Belgische en de Australische vertegenwoordigers in de UNO-commissie van drie voor Indo nesië, zijn te Sydney aangekomen. Graham zegde een snelle beslissing toe; de commissie koestert geen eenzijdige .sympa thie voor Nederland of de Re publiek, zei hij. Volgens A.P. beoogt het Ameri kaanse voorstel de autoriteit van de commissie van drie te vergroten. Op het ogenblik kan z|1 slechts on derhandelen over de politieke rege ling, wanneer het Amerikaanse voorstel aangenomen wordt. zou een militaire regeling mogelijk wor den. West Java's status Op West Java is Zondag de ronde tafelconferentie geëindigd. De ver gadering overwoog, dat in verband met de politieke toestand in Indo nesië de tijd voor definitieve rege ling van de status van West Java nog niet gekomen was. Derhalve werd aan de algemene overheid ver zocht eeh conferentie bijeen te roe pen van alle delen van West Java, om een voorlopige eigen bestuurs organisatie in te stellen. De permanente contactcommissie, een advieslichaam voor de Recomba kreeg opdracht, deze conferentie voor te bereiden en voorstellen te formuleren die aan de regering zul len worden voorgelegd. Diplomatieke wisselingen Walter Foote, de afgetreden Ame rikaanse consul-generaal, heeft Indonesië voorgoed verlaten. Via Soerabaja reist h|j naar de V.S. De All India Association gaf Zondag in Batavia een receptie ter ere van de heer Raghavan, de nieuwe Indische consul-generaal Van Nederlandse z|jde waren o.'m aanwezig dr. Iden- burg en generaal Spoor. Nederlandse verliezen Twee doden, zeven gewonden en een vermiste z|jn de Nederlandse verliezen, op 17 October geleden aldus vermeldt het Nederlandse legerbericht van Zaterdag. Métro-staking loopt ten einde Er is hoop op een spoedige op lossing van het Franse transport- conflict. Na een Zondagmiddag gehouden ver gadering van de Métro-directie, de af gevaardigden van de C.G.T. en ver tegenwoordigers van de regering werd meegedeeld dat men op korte termi|n wel tot een accoord zal komen. Het enige punt waarover men het nog on eens is zou de uitbetaling over de door de staking verloren uren zijn. De hervatting van het werk schijnt thans af tc hangen van de beslissing van de algemene vergadering der C.G. T„ die vandaag gehouden wordt. In de gelederen van de onafhanke lijke vakbond, die dc staking was be gonnen. is verwarring ontstaan. Hoewel dc arbeiders aanvankelijk hadden beslo ten weer aan het werk te gaah, hebben zij zich Zaterdag weer aangesloten bij de staking, die thans door de C.G.T. wordt geleid. Zij beschouwden dc be loften van de regering inzake hun loon eisen ontoereikend. Zwijnen zorgen voor sensatie Jongeman werd achter volgd Terwijl de jagers over het algemeen nog weinig succes hebben met dc jacht op wilde varkens, had de sluiswachter van Sluis VII aan de Zuid- Willemsvaart meer geluk. Ter wijl h|j in de avondlijke uren zat te lezen werd h|j plotse ling opgeschrikt door een luide plons in dc sluis, die b|j nader onderzoek veroorzaakt bleek te z|jn door een wild varken, dat zo onfortuinlijk was geweest om t|jdens z|jn nachtelijke om zwervingen in dc sluiskolk te recht tc komen. Het beest trachtte wanhopig zich uit z|jn netelige positie te redden, maar slaagde er niet in. De sluis wachter wierp als een volleerde cowboy een lasso om het varken. Na een uur ingespannen werken slaagde h|j er in om het ongewone „visje" van circa 80 kg. met be hulp van enige toeschouwers op het droge te trekken, waar het met een paar welgemikte slagen naar dc eeuwige jachtvelden werd gezon den. B|) Baarlo werd een jongeman, die het ongenoegen van een wild zw|jn had opgewekt, achtervolgd. Hij zocht z|jn toevlucht op oen stro- m|jt en riep luidkeels om hulp toen het varken ook pogingen deed dc m|jt op te klauteren. Toen er voor bijgangers kwamen opdagen, koos de ever het hazenpad. Ook b|J Afferden z|jn in de bos sen van Bleyenbeek thans wilde zw|jnen gesignaleerd. En volgens een der sterkste ver halen, die thans in Noord-Limburg circuleren, heeft een onbewapende toeschouwer, dio met twee jagers een nachtelijke actie heeft onder nomen in de bossen van Beesel een half uur lang in doodsschrik geze ten. toen gedurende al die t|jd een wild varken op slechts een meter afstand achter hem in het hout heeft gezeten, zonder dat het door de jagers werd opgemerkt. Menuhin hertrouwd Zondagmorgen is fe Chelsea in alle stilte het huwelijk voltrokken tussen de beroemde violist Yehudi Menuhin en de 34-jarige actrice cn danseres Diana Gould, de dochter van vice-admiraal Cecil Harcourt. KOEIEN LOEIEN OP DE SAMA- RINDA..,. Om de zeer kleine vee stapel in Indonesic weer enigszins op veil te brengen zijn gistermorgen 30 stamboek koeien op de Samarin- da aan boord gebracht, waar zij in speciale getimmerde hokken op het voordek de reis naar de Oost zullen maken. Op de achtergrond de Willem Ruys K.G. Kout In het Reutor-berieht over het aandeel, dat Nederland ontvangen zal van het in Duitsland in beslag genomen goud, had dit persbureau een enorme fout gemaakt. Het ver meldde. dat ons land 355.890 K.G. zou ontvangen Later ontvingen wij het bericht, dat dit getal 35.890 moest zijn. De waarde van deze goud schat is dus niet ruim één milliard, doch ruim honderd millioen gulden. Mevrouw de weduwe B. AdriaanseOomen, de oudste in woonster van Nijmegen, is in de leeftijd van 101 jaar overleden. Weerbericht weinig verandering Weersverwachting, I geldig tot Maandag- avond: Na koude ochtend, morgen overdag on geveer dezelfde tem peratuur als gisteren. Zonnig droog weer met tijdelijk matige wind tussen Oost cn Zuid. 21 Oct.: Zon op 7.13 uur, onder 17-36 uur. Rijkaarden met vrije tijd zijn er bijna niet meer (Speciale berichtgeving) „De grondgedachte, waarvan Lord Beveridge uitging bij het op stellen van het naar hem genoem de plan, was, dat de staat al zijn onderdanen vrijdom van gebrek moet waarborgen. Uit die gedach te ontstond het grandioze stelsel van sociale verzekeringen; dat En geland nu heeft ingevoerd. Maar daarmee waren wij er niet. want de staat kan nooit meer dan het noodzakelijke minimum geven; hij kan geen rekening houden met de „menselijke zijde" en slechts grove algemene lijnen trekken, die. als het goed is. voor elk gezin en ieder individu moeten worden bij-gere toucheerd. Zo komt het. dat Lord Beveridge nu werkt aan de opstel ling van een derde ,rapport. dat zich speciaal zal bezig houden met de inschakeling van vrijwilligers-orga- nisaties bij de sociale zorg. „W|i zijn nu een jaar bezig geweest met het verzamelen van gegevens, het houden van enquêtes, het inwinnen van advies. Na mijn terugkomst in Engeland zal de advies-commissie weer vergaderen met Lord Beve ridge en dan zal hij zijn rapport samenstellen. Hoe dat er precies uit zal zien, kan ik nog onmogelijk zeggen, want hij ontdekt uit ver kregen gegevens soms ineens mo gelijkheden. die wij helemaal niet bevroedden en die zijn rapnort in een andere richting stuwen." Het is Miss Violet Markham, die ons tijdens haar bezoek aan Neder land een en ander vertelt over de stand van zaken voor zover die dc sociale zorg in Engeland betreft. Violet Markham heeft in een lang leven heei veel contact gehad met sociaal werk: er is bijna geen co mité, commissie of vereniging ge weest. die zich bezig hield met het vraagstuk van vrouwenarbeid, of zij was er lid van. Tijdens de eer ste wereldoorlog was zij secretaris generaal van de afdeling vrouwen van het toen ingestelde ministerie van nationale dienst. Van de op richting in 1934 af tot verleden jaar toe was zij lid en voorzitster van het werklozen hulpcomité, dat later zijn naam wijzigde in hulD- comité zonder meer. Tijdens de tweede wereldoorlog was zij voor zitster van de regeringscommissie, die verslag moest uitbrengen over de sociale zorg en de ontspanning voor de vrouwelijke hulpdiensten. Maar tegelijk kenden duizenden in woners van het zuidelijk gedeelte van Londen haar als bazin van „Topsy", een leegstaande, winkel, die zij had omgetoverd tof cantine en waar iedereen, voor hij 's avonds dekking zocht tegen de bomaanval len op de stations van de onder grondse. thee en sandwiches kon halen en die 's morgens om half zes, als het veilig-signaal had ge blazen, de thee en sandwiches op nieuw klaar had staan. En tussen de bedrijven door dook zij onder in de duizenden brieven, die minister Bevin od ziin ministerie van arbeid kreeg over het brandende probleem van huishoudelijke hulp en stelde z|j tezamen met Miss Florence Hancock een rapport over deze ma terie op. dat gekwalificeerd is als het meest-mengglijke document, dat oqit aan een minister is over handigd. Het ls bij zulk een veelzijdige ar beid moeilijk niet af te dwalen van het komende Beveridge-rapport en geheel gelukt het ook niet. Tot voor kort geschiedde in En geland bijna alle sociale zorg door vrijwilligers-oreranisaties. Nu heeft de staat die zorg ten dele Miss Markham legt er telkens weer de klemtoon op. dat het slechts een uiterste minimum is op zich ge nomen. maar de vrijwillige aanvul ling blijft nodig. Een belangrijke vraag Een belangrijke vraag, die de commissie-Beveridge onder ogen moest zien. was: in hoeverre zul len er in de toekomst vrijwilligers zijn? Tot betrekkelijk kort geleden waren er in Groot-Brittannië „idle rich", welgestelde lieden, die niet behoefden te werken voor hun brood en die met grote toewijding hun krachten aan sociaal werk ga ven. Miss Markham verzekert ons één en andermaal, dat die er niet meer ziin, ook al door het gebrek aan huishoudelijke hulp. dat elke huisvrouw van hoog tot laag dwingt kamers te stoffen, vaat te wassen enz. Voortaan zal men het dus moeten hebben van vrijwilli gers. die bereid zijn buiten hun ar beidsuren te helpen. Wat kan men met dergelijke krachten bereiken? Er is een periode geweest, waarin men zei: geen vrijwilligers, want op hen kun je nooit rekenen: op het critieke moment moeten zij naar een bruiloft of een verjaarsvisite. Die tijd is voorbij, maar Miss Mark ham vraagt toch met enige vér- wondering in haar stem: Gaat dat heus? ais wij haar vertellen, dat in Nederland Maatschappelijk Hulpbetoon heel vaak dc steun laat rondbrengen door vrijwilligers, die zodoende wekelijks in de gezinnen komen. Dat is het. wat men in En geland eigenlijk ook wil. want het is nu eenmaal onmogelijk ambte naren te interesseren voor elk „ge val". De commissie-Beveridge zoekt naar moderne vormen van de oude. in de dorpen bekende buurthulp. eigenlijk op dezelfde manier als de Commissie inzake huishoudelijke voorlichting en gczinsleiding dat in Nederland doet. Een belangrijke factor achten Lord Beveridec en de leden van zijn adviescommissie ook. dat vrijwilli gersorganisaties zich aan experi menten kunnen wagen. De nood. waarin Engeland ver keert, wordt even scherp belicht, als Miss Markham vertelt, dat op dit moment een belangrijke taak van vrouwenorganisaties als de Womens Voluntary Services is het bevorderen van de huisindustrie, ten bate van de export. De WVS werkt een plan uit, waarbij alle vrouwen worden aangemoedigd thuis artikelen te ver vaardigen die dollars kunnen op brengen. Ieder kan proefwerk instu ren. beantwoordt d3t aan dc gestelde eisen, dan krijgt zij een grondstof fen-toewijzing en kan zij aan de gang. De eerste, die proefwerk in zond. was de achtigiarigen koningin Mary; zij had overtrekken voor zes stoelen geborduurd. OPNIEUW BLIJVEN STEKEN „Mijnheer" wil wel verkopen Opsporingsambtenaren van de prijsbeheerning zijn een wijdvertakte zwarte handel in nieuwe nutomobie- len, geïmporteerd in de jaren 1916 en 1917, op het spoor gekomen. Met deze handel hield zich een complot van naar schatting honderd personen hezig. Enkele buitenlandse vertegen, woordigera zijn eveneens in de zaak betrokken. De auto's werden verhan deld tegen prijzen, variërend van 15.000 tot 23 000 gulden. Op een vijftal wagens is beslag gelogd. Tegen achttien personen werd proces, verhaal opgemaakt. Het onderzoek is voorlopig nog niet geëindigd, meldt de Volkskrant. De opkopers van Mc nieuwe wagens opereerden in Amsterdam, Den Haag en Hilversum. Z|j legden hun contacten in hars en restaurants. Niet zelden boden met verlof in Nederland vertoevende Amerikanen hun wagen aan, om de aldus ver kregen contanten langs clandestiene wegen om te zetten in dollars. Een deel van de nieuwe wagens werd aangeboden door buitenlandse ver tegenwoordigers. Eén van hen ver kocht zelfs drie automobielen, waar van één op 3 Juli 1947 werd ge ïmporteerd en no£ in dezelfde maand verkocht. De opkopers werkten samen met lieden, die over een uitstekende talenkennis beschikken. Deze per sonen werden in de kring van inge wijden „comnii&sionnairs" genoemd. Zy legden in hoofdzaak de contacten. Dikwijls gaf een chauffeur de tip, dat „manheer" z|jn wagen wel tegen een zwarte pr|js wilde verkopen. De „commissionnairs" namen in derge lijke gevallen het contact op met de eigenaar en lieten de afwikkeling van de zaak over aan de belangheb benden, terw|jl zij zelf verder alleen maar hun procentengeld opstreken. Vervaardiging van penicilline Deens arts ontdekt nieuwe methode Een nieuwe, sensationele methode om penicilline te maken, word dezer dagen aangekondigd in het blad „So cial Dcmokraten", dat in Kopenhagen verschijnt. Het blad noemde het nieuwe pro ces een „penicilline-sensatie. die zelfs de Amerikanen zou verbazen", en schreef, dat dr. Henry Christen- scn een nieuwe methode had uitge vonden, die veel grotere hoeveelhe den penicilline opleverde, dan welke andere bekende methode. Humanistisch verbond bijeen Rapport bijbelonderwijs vastgesteld In dc Philipszaal van het Jaarbeurs gebouw kwamen op 19 en 20 October J.l. dc afgevaardigden van dc dertig af delingen van het Humanistisch Verbond bijeen ter vaststelling van het rapport over het bijbelonderwijs op de-openbare school. Nadat op de Jaarvergadering in Maart j.l. daarover geen eenstemmig heid werd bereikt, bracht dit buitenge wone congres een volledige overeen stemming en verkreeg het rapport zijn definitieve vorm. Dc innerlijke veront rusting, ontstaan door de loop van za ken in Indonesië kwam tot uitdrukking in dc wens van het congres de reeds eerder gepubliceerde verklaring van bet Hoofdbestuur tc onderschrijven. Voorts werd besloten een onderzoek in tc stel len naar de wenselijkheid van een wij ziging van zekere artikelen onzer na tionale wetgeving, waarin een eenzijdige christelijke zcdelijkheidsopvatting tot uiting komt. Zondagmiddag sprak prof. dr. H. Ol- develt een rede uit. getiteld: Dc werke lijkheid en ons verlangen naar zeker heid. Sjahrir naar Parijs Soetan Sjahrir is Vrijdag avond uit Londen naar Parijs vertrokken, zonder tijdens zijn verblijf in de Engel-se hoofdstad contact te hebben gehad met de Nederlandse ambassade De mo gelijkheid schijnt te bestaan, dat Sjahrir na zijn bezoek aan Par|js nog in Londen zal terug keren. Zoals w|J hebben gemeld, ls een 23-ton wegende bronzen scheeps schroef, bestemd voor het motor schip „Willem Ruys", die mot een spccialo tanktruck van de fabriek Lips-bronsgietcr|j te Druncn in Noord-Brabant naar Rotterdam wordt gebracht, na vele. omwegen in de Betuwe terechtgekomen. Daar is het transport in het dorpje Ew|jk op een smal weggedeelte tussen do bomen blijven steken. Er bleek niets anders op te zitten dan terug to keren en koers te zetten nnar Breda, waar do schroef aan boord van een beurtschip van do combinatie Janssenboten-Huyser- boten zou worden gebracht en dan in vijf uren t|jds naar Rotterdam zou kunnen worden vervoerd. Om het zware gevaarto te kun nen overladen moest men gebruik maken van een kraan van de machinefabriek Backer en Rueb. Daar bleek evenwel dat de grote truck het terrein van de machine fabriek eerst kon bereiken als een paar hekken werden weggebroken en een nieuw stukje weg was aan gelegd. Bovendien bleek de schroef juist 16 cm te hoog te z|jn om een luifel te kunnen passeren. Ook in Breda zal het dus nog heel wat moeite kosten aleer de schroef aan boord van de vrachtboot de Janssen 59 ligt en eindeUlk de reis kan voort zetten. W|j vernemen nog, dat de firma Lips bezig is met het vervaardigen van een tweede schroef, even eens voor de „Willem Ruys". Om deze schroef naar Rotterdam te krijgen, zal wederom van de tanktruck gebruik moeten worden gemaakt, nl. van Drunen naar Breda, om verder per binnenvaart schip te worden vervoerd. Geen goederen meer voor oorlogsslachtoffers (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling aan het einde van dit jaar een einde te maken aan een uitgeven van meubilair en goederen aan oorlogsslachtoffers cn vrijgela ten politieke delinquenten van wie dc inboedels in beslag zijn genorr 11 Bij vorderingsbesluit van 6 Mei 1946 werden de in beslag genomen goe deren tot eigendom van de staat ver klaard en onder toezicht gesteld van het beheersinstituut. Ofschoon in derdaad oorlogsslachtoffers en uit Indonesië gerepatricerden volgens de bedoeling uit deze goederen voor zien zijn. is toch een deel in ver keerde handen terecht gekomen. Bijzondere rechtspleging ten einde loopt ("Dan onze Haagse redacteur) Het wetsontwerp overgang van do bijzondere naar de gewone rechtsple ging is na aanzienlijke vertraging tenslottp zo ver gereed gekomen dat de indiening over enkele dagen ver wacht kan worden. Wij vernemen nog dat de bevoegdheid welke het tribunalenbesluit gaf aan de tribu nalen, zullen worden uitgeoefend door de kantonrechters, die echt geen advies, doch een vonnis zullen uitspreken. De kantonrechters zullen de bevoegdheid tot verbeurdverkla ring van dc tribunalen overnemen. In Tegenstelling met de aanvanke lijke verwachting verluidt thans dat de PRA voorlopig nog in functie zul len blijven, al zullen deze diensten wel worden geconcentreerd. In het thans in te dienen wetsontwerp wordt over de PRA echter niet ge sproken. Zij zullen de werkzaamhe den voor de bijzondere gerechtsho ven die pas geruimen tijd na 1 Ja nuari worden opgeheven, blijven voorbereiden. Reizen der grote mailboten naar Indonesië De „Johan van Oldcnbarnevelt" die op 10 October j 1. van Batavia naar Amsterdam is vertrokken wordt omstreeks 4 November in de hoofdstad verwacht. Op 10 De cember zal het schip met een groot aantal passagiers v/ccr naar Indone sië vertrekken. De „Johan dc Witt" die Dinsdag j.l. naar Indonesië is vertrokken wordt op 12 Nov. in Batavia ver wacht. Op dc thuisreis zal het schip circa 850 passagiers cn cvacué's mee naar het moederland nemen. De „Nieuw Holland" vertrekt op 30 October met troepen van Am sterdam naar Batavia. Dc „Tabonta" vertrekt Dinsdag a.s. uit Amsterdam met 450 perso nen aan boord cn wordt op 19 No vember in Indonesië verwacht. Op de thuisreis zal dc „Tabinta" waar schijnlijk 800 Pcolsc emigranten van Mombassa naar Italië vervoe ren. Dc „Grote Beer" vertrekt op 7 November met troepen uit Amster dam cn wordt 29 November in Ba tavia verwacht. Op dc thuisreis zal het schip waarschijnlijk als hospi taalschip dienst doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1