DAGBLAD VOOR AMERSFOORT l Voorstel der U.S.A.: Oproep tot overleg J j Strijd tegen misdaad De Gaulle wil wel de macht maar pas na referendum Stationstunnel te Utrecht in Juni gereed Commissie van drie te Sidney bijeen Beel pleit voor de Benelux-havens Drinkservies voor prinselijk paar Wrakken worden opgeruimd Zes jaren voor Mengelberg Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal** Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 21 October 1947 Nr. 777 6e jaargang Red. en Adm.r Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De nieuwe resolutie inzake Indonesië, die de Verenigde Staten bij de Veiligheidsraad zullen indienen, is thans bekend gemaakt. Zij bevat een beroep aan Nederlanders en Indonesiërs om met elkaar in overleg te treden over de wijze waarop de resolutie tot het staken van het vuren van 1 Augustus volledig kan wor-' den uitgevoerd. Aan de commissie van drie wordt verzocht de partijen hierbij behulpzaam te zijn. De behandeling van de Indonesische kwestie is Maandag avond echter opnieuw uitgesteld, omdat Gromyko bezwaar maakte tegen een vergadering van de Veiligheidsraad op een uur, dat ook de Algemene Vergadering bijeenkwam. Strijd wordt heviger in Mandsjoerije De strjjd tussen communis ten en regeringstroepen in Mandsjoerije is dc laatste 24 uur in hevigheid toegenomen. Opnieuw zijn. communistische eenheden de Soengari-rivier over gestoken. De positie van drie be langrijke steden die nog in handen z\jn van de regering. Kirin, Tehwei en Foesjoen, is kritiek. Militaire kringen zyn pessimis tisch gestemd. Alleen de tijdige aankomst van versterkingen kan de kansen keren. Generalissimus Tsjang Kal Sjelc is weer in Peking aangekomen om besprekingen te voeren met de mi litaire leiders over de toestand in Mandsjoerije. De commissie van drie is Maan dag voor het eerst bijeen geweest in een hotel in Blue Mountains b\j de Australische havenstad Sidney. De drie leden besloten dat zij allen dezelfde rechten en verantwoorde lijkheden zouden hebben en dat zij niet als arbitraire vertegenwoordi gers van een van beide partijen zou den optreden, maar als ccn lichaam, handelend in de geest van zijn doel stellingen en de beginselen der U.N.O. De commissie stelt zich in ver binding met het Nederlands-Indi sche gouvernement en de regering der Republiek. De leden en hun staf treffen voorbereidingen om naar Indonesië over te steken. Wanneer z\j zullen vertrekken is echter nog niet bekend. Masjoemi stelt eisen De Mohammedaanse Masjoe mi, de grootste partij van de Republiek, die. echter geen zit ting heeft in het kabinet van Sjarifoeddin, wenst weer re geringsverantwoordelijkheid op zich te nemen. Zij wil een vice- premierzetcl en de portefeuille van vice-minister van oinnen- landse zaken. In verband met de komende be- sprekingen heeft dc Masjoemi. als voorwaarden voor haar medewer king. de volgende eisen geformu- leêrdDe facto en de jure er kenning van de Republiek over ge heel Java. Madoera en Sumatra; 2. Een plebisciet op de overige eilan den onder supervisie van de Veilig heidsraad: 3. Buitenlandse eigen dommen zullen worden gerespec teerd; schade ten gevolge van de politionele actie valt echtfr buiten verantwoordelijkheid van de Repu bliek; 4. Geleidelijke terugtrekking der Nederlandse troepen onder su pervisie van de U.N.O., om te be ginnen op de demarcatielijnen van 20 Juli. Volgens het Nederlandse commu niqué worden de ..zuiveringsacties" op Java nog voortgezet. Ten noordwesten van Poerwokerto wer den 280 Chinezen bevrijd. De ver liezen van 18 en 19 October bedra gen twee gesneuvelden en vijftien gewonden. Artikel in de New York Herald Tribune In een speciale uitgave van de Europese editie van de New Vork Herald Tribune schr.jft Beel, dat Nederland door zijn ligging aan de mond van de Rijn de natuur lijke transitoweg voor West-Duits- Tand is. De activiteit van de Nederland se havens Amsterdam en Rotter dam en van de Belgische haven Antwerpen, aldus het artikel, is grotendeels afhankelijk van de goederenbewegingen naar en van Duitsland. Zolang de Nederlandse handels- en transitobetrekkingen met Duitsland niet hervat en her steld zijn tot ongeveer de voor oorlogse cijfers, zal het herstel van Nederland ernstig gehinderd worden.. Daarom, voegt rlr. Beel hieraan toe, hebben de Nederlan ders vaak gepleit voor herstel van de industriële en economische ac tiviteit van Duitsland alleen wanneer het, het achterland goed gsat, zal er welvaart in Neder land zijn. Dr. Beel verklaarde evenwel niet nadruk: Het behoeft niet ge zegd te worden, dat Duitsland ge noegzaam gecontroleerd moet wor- s den ten einde te voorkomen, dat het zich opnieuw in een agressief avontuur waagt- Engeland neemt weer dollars op Goudverkoop wordt voortgezet Groot Brittannië heeft opnieuw goud aan Amerika verkocht. In de afgelopen maand bereikten deze goudverkopen een waarde van 30 millioen pond sterling. Verder zijn opnieuw ponden omgezet in 120 mil lioen 'dollars, door middel van het internationale monetaire fonds. In de aankondiging waarin dit Maandagavond door het Britse mi nisterie van financiën bekendge maakt wordt, wordt gezegd, dat re gelingen getroffen zijn om in de naaste toekomst verscheidene ver schepingen goud met ..passende tus senpozen" te doen geschieden. Communisten pleiten voor links-bolwerk Indien de president van de Franse republiek aan De Gaulle de macht, zou aanbieden, dan zou de generaal dit slechts willen aanne men na een volksstemmina. waar door het volk zelf hem het mandaat zou geven. Dit werd Maandag me degedeeld door de bekende Franse schrijver André Malraux, die be stuurslid is van De Gaulle's partij. Malraux hield een persconferentie naar aanleiding van de gemeente raadsverkiezingen. De Franse communistische par tij heeft Maandagavond een ver klaring uitgegeven waarin wordt gezegd dat 1 op de 3 Fransen op de communisten heeft gestemd. De verklaring constateert dan verder dat ondanks de grote aanhang van de R.P.F., de com., unisten en de socialisten samen meer dan de helft der kiezers vertegenwoordigen. De verklaring dringt derhalve aan op samengaan van communisten en socialisten. Volgens waarnemers in Parijs zou de eerste reactie op De Gaulle's overwinning waarschijnlijk van de zijde der communisten komen, die in de vakbond OGT dc leiding heb ben. Het meest waarschijn lijk werd Naar het A.N.P. verneemt, heeft de Nederlandse regering besloten aan prinses Elisabeth van Enge land en Philips Mountbatten ter gelegenheid van hun aanstaand hu welijk een geschenk aan te bieden, dat'zal bestaan uit een drinkser vies, speciaal vervaardigd door de N.V. Ned. Glasfabriek Leerdam en uitgevoerd in hoge kwaliteit lood- kristal. Rijkseenheid ontsteld Het nationaal comité Handha ving Rijkseenheid heeft zich in een telegram tot de rninister-pre- sident gericht. Hierin wordt o.a. gezegd, dat het comité rnct diepe ontsteltenis kennis heeft genomen van berichten van de zijd© dei- republiek en van Nederlandse zij de. volgens welke thans door de regering zou zijn besloten tot nieuwe onderhandelingen. j een stakingsgolf geacht, en mis schien wel een algemene staking. Métro rjjdt weer Intussen is echter dc Pariise mé tro Dinsdagmorgen weer gaan rij- den, nadat Maandagavond over eenstemming was bereikt met de regering, die toegegeven heeft wat de voornaamste eisen van de trans portarbeidersbond betreft. Doodstraf geëist tegen mensenjager Voor het bijzonder gerechtshof te Maastricht stond terecht de 36- jarige bakker Luzerd Hoks uit Gro ningen. die in de oorlogsjaren bij de Duitse arbeidscontróledienst zo wel in Venlo en omstreken als in Overijssel en Gelderland en in de Zuid-Limburgse mijnstreek honder den Nederlanders, die om aan te werkstelling in Duitsland te ontko men ondergedoken waren of zich in verband met hun Joodse afkomst verborgen hieden. had gearresteerd. De advocaat-fiscaal mr. F. baron van Voorst tot Voorst memoreerde in zvjn requisitoir, dat deze ver dachte een bloedhond van de Duit sers was. die door ziin mensenjacht meer dan 30 van zijn landgenoten de dood heeft ingejaagd. Als wal gelijke bijzonderheid wees hij op het feit, dat H. voor het arresteren van de zes ioden een gratificatie van f 25 ontving en dat hij met oen col lega ruzie maakte over een tientje, dat gegeven was voor het dood schieten van een onderduiker. Hij eiste de doodstraf. Uitstel van betaling vermogensbelasting Degene, die niet of slechts met groot bezwaar zijn vermogens-aan- vvasbclasting of vermogensheffing kan betalen, kan bij de ontvanger der directe belastingen, onder wie zijn aanslag ressorteert, een verzoek om uitstel indienen. Bij de indiening van het verzoekschrift krijgt men een ontvangstbewijs, dat als voorlo pig bewijs van uitstel geldt. Ook de heer Van Poll wordt geen adviseur Naar verluidt, zou thans evenals prof. Schermcrhorn dat deed. ook de heer Max van Poll aan de regering hebben laten weten, dat hij met be reid is, het hem door de regering aangeboden adviseurschap der Ned. Indische regering te aanvaarden. Koningin dankt voor een attentie Koningin Wilhelmina heeft de ontvangst bevestigd van de*ori ginele trouwbde van haar ouders, welke haar in Juli toege zonden werd door Henri Pron- taut, antiquair in Augusta (Georgia - U.5J. De brief is ge dateerd 30 September en gete kend door M. Kohnstam, parti culier secretaris van de Konin- gin. Hij schrijfI „Hare Majes teit verzoekt mij u Ie verzeke ren dat zij uw attentheid om dit belangrijke document aan haar terug Ie zenden buitengewoon heeft gewaardeerd." Prontaut had dc acte twee jaar geleden gekocht van een gede mobiliseerde soldaat. Deze had de acte tijdens de oorlog in Europa gevonden Prontaut stel de zich in verbinding met Ne derlandse autoriteiten en zond het document toen aan de Koningin. Rozijnen voor twee- tot vijfjarigen Er is een kleine partij rozijnen aangevoerd, die juist toereikend is, om aan de kinderen van 25 jaar (de D-groepi'een rantsoen van 100 gram tp verstrekken. Voor Teze zal in de bonneulijst van deze week een voorinleveringsbon, tevens koopbon, worden bekend gemaakt. Zes Amsterdamse agenten gearresteerd Zes agenten van liet politiebureau Warmoesstraat te Amsterdam zijn onder verdenking van het plegen van onregelmatigheden, gearresteerd en op het hoofdbureau ingesloten. Een der arrestanten, Jie allen uit de dienst zijn geschorst, is een oudeie agent, die vermoedelijk zijn vjjf jon gere collega's op het verkeerde pad heeft gebracht. In de Zeeuwse wateren is men thans druk bezig de wrakken op te ruimen. De drijvende bokken „Be vrijding". Heracles". ..Labor" en „Meeuw" zullen trachten deze week het 2587 ton metende sleepschip „Tristan" te lichten. Het werd in 1943, met grint geladen, door de R A.F. uit een convooi geschoten en tot zinken gebracht, in het Noorder gat bij Oude Tonge. Mr. Le Poole in Tweede Kamer De heer J. E. Stokvis, die be noemd verklaard «s tot lid der tweede kamer, vacature prof. Lo gt mann, is voornemens deze be noeming niet aan te nemen. Na hem komt voor benoeming in aan merking mr. J. Le Poole, die reeds zitting had in do kamer nóód-parlement) voor de S.D.A.P. van 20 November 1915 tot 3 Juni 1916. BEGIN BIJ HET KIND De Zwitserse kinderrechter dr. Er- win Frey heeft te 's-Gravenhage een belangwekkende beschouwing gege ven over de jeugdcriminaliteit. In Zwitserland vertoonde de misdadig heid onder de jeugd de oorlog aanvankelijk een daling, doch is se dert het begin van 1947 w er beden kelijk gestegen, vooral op liet gebied van de zware misdaden. De factorc i die de mi dadigheid beïnvloeden, zoals crfelii' belasting, debiliteit, zwakzinnigheid, psychopa- tlii en andere, 'ijn van verschillende kracht. De heer Frey heeft aan al deze invloeden een puntenwaarde toegekend tot fen totaal van duizend. Wanneer men de jeugdige misdadi gers beoordeelt naar dit schema kan men zeggen dat zij die meer dan 750 punten krjgt b Deloze gevallen zijn, d.w.z. dat elke heropvoeding voor deze categorie nutteloos is en het daaraan bestede geld wegge gooid wordt. Die :nder dan 250 punten balei, kunnen alle na een ge wone heropvoeding als volwaardige burgers in de maatschappij terugke ren. Voor de tussenliggende groep zijn gespecialiseerde inrichtingen no dig, waarin elke jeugdige misdadiger een heropvoeding krijgt die voor zijn type de meest geschikte is. Dan kun nen ook bij deze groen aanzienlijke successen worden verkragen, al zijn de mogelijkheden tot mislukking veel groter. Ook de nazorg h van groot ge wicht. Iedere terugkeer in de maat schappij moet met de grootste zorg vuldigheid geschieden, omdat zeer velen zich niet zonder veel steun zul len kunnen bandit v Naar de mening van dr. Frey ligt in de beteugel'ng van de jeugdcrimi naliteit de sleutel voor de strijd tegen de misdaad in het algemeen. Elke her ziening van het strafrecht moet dan ook beginnen niet een herziening van het kinderstrafrecht. Niet politie en justitie, maar een grote staf van bevoegde sociale werkers, deskundi ge rechters en gespecialiseerde kin- derpsyehir.t -s en kinderpsychologen moeten voornamelijk dr strijd tegen de misdaad voeren. Vervallen postzegels Op 1 Januari 1948 worden de volgende series postzegels buiten gebruik gesteld en verliezen dus hun geldigheid voor frankering: a. oorlogszegels, b. de z.g. nationale hulpzegels 1947, c. prinsessezegels 1946, d. kinderzegels 1946. GROTE MOEILIJKHEDEN MET GRONDWATER EN MATERIALEN De nieuwe tunnel in het Utrechtse station zal niet zo snel gereed komen als aanvankelijk was gedacht. Men had gehoopt haar in Febru ari 1918 in gebruik te kunnen nemen, het zal echter waarschijnlijk pas Mei of Juni worden. De voornaamste oorzaak van deze vertraging is dat de uitvoerders van dit grote werk zeer veel met overlast van grondwater, te kampen hebben gehad. Daar komt nog bij, dat moeilijk heden met materiaal (cement, grint), de werkzaamheden sterk hebben geremd. Bij het graafwerk stuitten de ar beiders al spoedig op de resten van eer. oude vaart, die ongeveer onder het tweede perron liggen. Gevolg was een hoeveelheid grondwater, waarop men niet gerekend had. waardoor veel zand steeds weer in de kuil spoelde (z.g. loopzandt Krachtige bemaling bleek ,pood7.a- kelijk. Voordat men dit euvel onder de knie had was er evenwel een kostbare tijd verstreken. Deze strijd tegen water en zand moest men voeren terwijl het treinverkeer normaal door ping. Géén der passagiers van de voortdurend heen weer rij dende treinen heeft magr één moment geweten, dat de spoor wegen voortdurend bij het werk lieten waken om iedere verzak king onmiddellijk te kunnen re gistreren. Daardoor kon elk ge vaar worden voorkomen. De kranige werkploeg heeft deze strijd gewonnen! Geduld op de proef Toen de uitvoerders het grond water eindelijk in toom had. moes ten zij soms dagenlang wachten op cement en grint voor de zware be tonconstructie. welke de vele ton nen zware belasting van locomotie ven en wagons moet kunnen torsen Al deze moeilijkheden hebben het geduld der Spoorwegen zwaar op de proef gesteld. Eén factor had men mee: het prachtige weer. Hadden wij een „normale" Nederlandse zo mer gehad, met veel regen, dan zou het einde der werkzaamheden aan deze tunnel no<* veel later dan Juni moeten worden gesteld. Nu is het wachten weer op even- tule' grillen van dc winter. Zware vorst kan het werk doen stagneren. Reeds bij vier graden onder nul is het onmogelijk beton te storten. Toch wil men proberen de door gang tussen eerste en tweede per ron eerder in gebruik te nemen. Reizigers, die uit. het Gooi en de richting Amersfoort en die aan het perron-Buurtstation aankomen, moeten zich dikwijls danig haasten om aansluitende treinen naar het Westen en het Zuiden te halen. Ver- bi"ding met het derde perron kan nog even wachten. Nog massa's werk Op het eerste perron kan men reeds het geraamte van het ..trap penhuis" duidelijk zien. Doch hoe wel het veel ljjkt, er moet nog zeer veel gebeuren voordat haastige rei zigers de treden kunnen af- en op rennen. Eerst moet de z.g. werk vloer gereed zijn. dan moet men de bewanende wanden, vervolgens het dek del tunnel storten. Dit wordt met zware n'zeren balken versterkt, omdat dagelijks tientallen treinen er over zullen denderen. Vervol gens moeten de wanden afgepleis terd worden, daarna pas kan men de betegeling aanbrengen. Al dit werk moet geschieden zon der dat het treinverkeer daarvan oolc maar één moment last mag ondervinden. Vijf en twintig arbeiders, opzich ters en hoger technisch personeel werken in een staag tem^o om de zes-meter brede tunnel zo snel mo gelijk gereed te hebben. Von Mackensen overleden Hans Georg von Mackensen. voormalig Duits ambassadeur te Rome, is 6jaar oud te Konstanz overleden. Men verwachtte 'dat h\j licht had kunnen werpen op de be trekkingen tussen Duitsland en Italië. Proces-Manioe nog niet begonnen Het politieke proces tegen Ma nioe. de Roemeense boerenleider dat op 10 October zou beginnen werd op die datum tot de zeven tiende verschoven. Op 17 October is het proces echter zonder ongaaf van redenen opnieuw uitgesteld zo verneemt Reuter uit Boekarest. Nederland heeft een Indonesich probleem, Frankrijk een Vict- Nameesmaar Groot-Brittannië heeft een hele reeks van kwes ties met volken die naar vrij heid verlangenMet voortva rendheid werkt de Britse rege ring echter aan de oplossing van deze problemen. Onze foto toont een een histo risch ogenblik in het proces van Azic's ontwaken: dr onderteke ning van het verdrag tussen Groot-Brittannië en Burma voor de overdracht van dr regerings macht. Clement. Attlee spreekt', aan zijn rechterhand Thak in Nu, premier van Burma; geheel rechts op de foto Brvin en Sir Stafford Cripps. Zo zien de reizigers, die op het perron-Buiirlsporeii of het eer ste perron van het Utrechtse station arriveren, het in aan bouw zijnde trappenhuis van de nieuwe tunnel Sigarenmakers leggen het werk neer Het personeel van dc afdeling sigarenmikerjj van de Edejarht- baar-siparcrifabriek le Leiden hoeft het werk neergelegd wegens een gerezen foongeschi). De sta king .omvat o.m. honderd man is geproclameerd legen het «d- vies van de hoofdbesturen fier werkneniershondën. F-r worden j onderhanrlejingon gevoerd tori- einde het conflict zo spoedig mo gelijk uit de weg te ruimen. Gedurende de nnnnd September waren-in nn> laud 35SH eenhoe> igp dieren 'én schapen opgegeven, die waren aangetast door schurft. 4662 j schapen waren aangetast door' rrii- kreupel. Ministerraad was bijeen Samenstelling Nederlandse delegatie besproken Maandagmorgen is de voltal lige ministerraad bijeengekomen om een beslissing te nemen ten aanzien van zeer belangrijke vraagstukken inzake de Indone sische politiek. Verwacht wordt, dat als belangrijkste van deze punten op de agenda staat de samenstelling van een Neder landse delegatie die de nieuwe besprekingen, die, naar men verwacht onder auspiciën van de commissie van drie tot stand zullen komen, nog zal gaan voe ren met de Republiek. Reeds hebben wij vermeld dat dc luiteant-gouvcrneur-goocraal bij dc nieuwe besprekingen ter zijde zal wor den gestaan door mr. Steenberghe en jhr. van Vredenburch. Men neemt thans in Den Haag aan dat de ministerraad ccn plan krijgt voorgelegd volgens het welk minister Jonkman, althans in het eerste stadium als hoold van dc delega tie op zal treden, terwijl met hem mi nister Neher dan naar Indonesië zal gaan die als plaatsvervangend leider van de delegatie zal optreden en die dc leiding zal overnemen als minister Jonk man naar Nederland terugkeert. Hierin ligt de verklaring van het feit dat de heer Jonkman die reeds de vorige weck weer normaal ten departcmente ver schenen is nog steeds dc portefeuille van overzeese gebiedsdelen niet van dr. Beel heeft overgenomen. Stender geen K.N.Z.B.- trainer meer In liet „Robben-nieuws", een uitgave van de Iiilversumse zwemvereniging „de Robben", wordt bekend gemaakt, dat Jan Stender van dc KNZB bericht heeft ontvangen, dat hij „wegens 't gemis van paedagogische kwa liteiten bij de training onmiddel lijk ingaande ontslagen is van zijn functie van bondstrainer. Bij informatie bij het bondsbestuur werd ons medegedeeld, dat de commissie zwemwedstrijden van de KNZB. inderdaad een derge lijk schrijven, onder goedkeuring van het bestuur, heeft verzonden. Hoewel de naam van mevr. Braun-Voorwinde uit Rotterdam, die een van de trainsters is ge weest van de Olympische zwem ploeg in 1936 te Berlijn, als op volgster van Jan Stendcr wordt genoemd, vernamen wij. dat het bondsbestuur nog geen contact met mevr. Braun over dit punt heeft opgenomen. Voor het internationale turn- fournooi tijdens dc Olympische spelen in Londen zal door rle KNGV een damesploeg worden uitgezonden. Verder werd hqflo ten. dat Nederland geen heren- ploeg naar de Olympische spelen zal zenden. De returnwedstrijd Frankrijk- Nederland van de keurturnsters zal 10 Januari in Parijs worden gehouden. Weerbericht ZONNIG WEEU Weersverwachting. geldig tot Woensdagavond: Heldere nacht niet nog slechts op enkete plaatsen hoofdzakelijk in liet Oosten van het land. lichte nacht vorst. en hier cn daar \or- nr.'ng van nevel- of mist banken, die In dc ochtend weer oplossen. Morgen overdag: over het alge meen v rij zonnig drno- weer. Tijdelijk matige wind ui.t Ziirtelljke richtingen. In dc namid dag vrij warm voor dc tijd van het Uitspraak centrale ereraad Dp centrale ereraad voor de kunst heeft uitspraakt gedaan In het ho ger beroep, door prof. dr. Willem Mengelberg Ingesteld tegen de uit spraak door de ereraad voor de nui7Jek d.d. 2 Juli 1945, waarbil hli voor de duur van het leven werd uitgesloten. De centrale ereraad vernietigde deze uitspraak en nnm ten aanzien van hem de navolgende maatregel: verbod van beroepsuit oefening In het openhaar In Iedere vorm, daaronder begrepen het lld- I maatschap of bestuurslidmaatschap van enige beroepsvereniging voor do tl|d van zes jaar, welke geaeht moet worden *r zlln Ingegaan op 1 Juli 1945 en mitsdien zal eindigen op 1 Juli 1951. Een van dc overwegingen waarop deze lagere straf gebaseerd werd, is dat niet bewezen werd geacht, dat Mengelberg bü de capitulatie van Nederland tijdens een interview door de Völkischer Beobachter" een glas champagne heeft gedron ken. OEKRAÏNE INDIA WEER REMISE Tsjecho-Slowakije wil niet candidaat zijn De negende, tiende en elfde stem ming over de vacature in de Veilig heidsraad heeft weer geen resul taat opgeleverd. De Oekraïne kreeg bg de laatste stemming 30 stem men, India 25. (De vereiste meer derheid is 37). De kans op een compromis is veel minder geworden nu Jan Masaryk heeft medege deeld dat Tsjechoslowakije zleli niet candidaat laat stellen. Ook voor de nog opengebleven zetels In de Beheerraad heeft men geen oplossing gevonden. Bij de zesde stemming kregen de Philip- pynen 36, Costa Rica 29, Siam 23 en Noorwegen 21 stemmen. Afghanistan verraste de verga dering door de mededeling dat het zijn tegenstem bij de toelating van Pakistan als lid van de U.N.O. in trok. Bij de behandeling van Paki- stans eandidatuur had Afghanistan als enige tegengestemd in verband met de problemen van de noord westelijke grensprovincie. De kwes tie is echter thans tussen beide landen in bespreking. De Algemene Vergadering keurde eenstemmig het voorgestelde ontwerp voor een nieuwe vlag van de U.N.O. goed: een lichtblauwe vlag met in wit borduursel liet officiële embleem der U.N.O. Opnieuw do Balkan In de politieke commissie werd weer een tot geen enkel resultaat leidend debat gevoerd over de Griekse kwestie, waarbij Wisjinsky de instelling van een onderzoek commissie der UNO trachtte tegen te houden. Masaryk (Tsjechoslowa kije) steunde de verklaringen van de Sov jetafgevaardigde; Johnson (U.S.A.) betoogde dat de Ameri kaanse politiek slechts gericht is op steun aan de onafhankelijkheid en integriteit van Griekenland. SYDNEY TONEEL VAN OVERLEG Het ligt in de bedoeling dat de besprekingen met de Repu bliek in Sydney zullen worden gehouden. Zoals men weet is daar de commissie van drie reeds bijeen gekomen. Minister Jonkman zal thans om te be ginnen de portefeuille van zijn departement weer overnemen, doch gedurende zijn afwezig heid zal hij opnieuw worden vervangen door minister Beel die dan de portefeuille weer ad interim krijgt. Na zijn terug keer zal de heer Jonkman defi nitief de portefeuille van over zeese gebiedsdelen terugnemen en wel in zijn geheel. De split sing waarvan sprake was zal niet doorgaan. In 't hol van de leeuw (Van onze Tielse correspondent) Zondagavond kwam een zekere Van S. naar het politiebureau, waar hij om nachtverblijf verzocht, daar hij de laatste trein gemist had. Uit dc aard der zaak was dc politie gaarne bereid hem voor die nacht onderdak te verlenen, maar de wachtcommandant, dc heer Hamers, wil altijd graag weten, wat voor vlees hij in dc kuip heeft. Daarom keek hij eens in het Opsporingsre gister, om te zien of hij de naam van zijn gast ook tegen kwam. En inderdaad, het bleek, dat hij een fijne neus gehad had. De P.R.A. in Utrecht had de opsporing van Van S verzocht, daar hij er van ver dacht werd S.S.-er'geweest te zijn. Bovendien was hij tweemaal veroor deeld en had dc straf hiervan nog niet uitgezeten. Het valt niet te ver wonderen. dat het nachtverblijf werd uitgebreid tot een gratis reisje naar Utrecht, waar Van S. voorlo pig wel geen kostgeld zal behoeven te betalen. Voor pasfoto's is. zoals bekend, een maximumprijs vastgesteld van 0.75 per drie stuks en voor elke drie afdrukken meer 0.25. Het directoraat-generaal van de prijzen vestigt er de aandacht od, dat voor z.g. spoedopnamen, welke binnen enkele uren klaar ziin. niets extra mag worden bedongen. Een orkaan met een snelheid van 160 km per uur heeft Maandag de electriciteits- en telefoonverbin dingen van Bermoeda weggevaagd. De straten van Hamilton en Saint Georges werden met puin en om- gewaande bomen overdekt en het verkeer per weg kwam op het eiland tot stilstand.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1