DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Waakhond-commissie voor de Balkan ingesteld Dit jaar nationalisatie van de gasbedrijven Brazilië en Chili breken met de Sovjet-Unie „Aartshuichelarij der Russische critiek", zegt Evatt De Koningin ook eredoctor van Leuven Commissie-van drie zocht contact Agenten beroofden dronkaards Ernstige staking te Gorkum Gironummer 510330 Bank: R damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 22 October 1947 Nr. 778 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER HEFTIGE DEBATTEN IN ALGEMENE VERGADERING De Algemene Vergadering der UNO. die thans heeft besloten de door de Verenigde Staten voorgestelde waakhond-commissie voor de Balkan op te richten, was Dinsdag het toneel van een fel debat. Een verwoede aanval van Evr (Australië), in antwoord op de herhaalde veroordeling van de aanwezigheid van Brits en Amerikaans militair personeel in Griekenland door Wisjinsky, was het begin. Zie naar Polen en Joegoslavië, zei Evatt. en u kent de aartshuichelarij van de Russische critiek. Brittannië en de Verenigde Staten doen precies hetzelfde als de Sovjet-Unie - en dan nog op veel kleiner schaal. De handschoen werd opgenomen door Kiselef (Wit-Rusland), Ma- noeilsky (Oekraine) en de gedele geerde van Joegoslavië. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten spreken niet over de Griek se feiten, zei Manoeilsky. In de plaats daarvan stellen zij verkla- ringèn op over beginselen van mo raal, ethiek en deugd, gepaard met gebeden tot de Almachtige. Hector Mac Neil (Groot-Brittan nië) werd door de Oekrainse en Joegoslavische afgevaardigde fel bestreden, toen hij de noodzaak van de aanwezigheid van troepen in Griekenland betoogde. De Sowjet-resolutie, volgens wel ke de vreemde troepen.' uit Grie kenland weg moeten, en de Ame rikaanse hulp aan Griekenland ge controleerd zou moeten worden, werd door de Braziliaanse voorzit ter Aranha als obstructie geken schetst, omdat dit voorstel in de politieke commissie al was afge wezen. Hij weigerde het in stem ming te brengen. Ik acht het niet uitgesloten dat de houding van dé voorzitter be ïnvloed wordt door zekere politieke gebeurtenissen (het verbreken der diplomatieke betrekkingen tussen Brazilië en de Sowjet-Unie), zei Wisjinsky bot. 25000 Joden naar Palestina? Binnenkort een invasie verwacht Meer dan 25000 Europese Jo den zullen zes weken trachten Palestina binnen te komen, meldt het Britse ministerie van buitenlandse zakejn. Een formele diplomatieke poging om het uitvaren van twee Paname se schenen in Constantza in Roe menië, de ..Pan York" en de ..Pan Crescent" te verhinderen werd door de regering van de Zuid Ameri kaanse republiek afgewezen. Alleen deze twee schepen kunnen 15000 personen bergen. Verder liggen er in Spezia aan de Westkust van Italië eveneens twee schepen klaar om naar Pales tina te vertrekken. Bij de promotie van de Neder landse hoogleraren prof. C. G. N. de Vooys uit Utrecht en prof. T. T. Bohl uit Leiden tot doctor honoris causa aan de universiteit van Leuven heeft de rector-magnificus mgr Van Wayenberg medegedeeld, dat binnenkort aan H. M. de Ko- 600 gram vlees en 50 grain cacao Op de bonnenlijst van deze week zal een hoeveelheid vlees van 600 gram worden aangewezen. Boven dien zal weer een bon van 50 gram cacao worden bekend gemaakt. Spoedig stemming doel van De Gaulle „Foor ons staan twee n egen open Generaal De Gaulle wil zo spoe dig mogelijk aandringen op parle mentaire verkiezingen om de weg j t tc openen naar een spoedige terug- mngin namens de Leuvense jteer macht. Bijna een derde i BRITSE REGERING GAAT VERDER: In de Troonrede, die gisteren door de Engelse koning by de opening van het nieuwe parlementsjaar is uitgesproken, wordt een omvangrijk socialistisch wetgevend programma aangekondigd. De regering Is voor nemens de gasbedrijven te nationaliseren en wil de bevoegdheden van het Hogerhuis verder beperken, om vertraging in de wetgevende arbeid te voorkomen. De Troonrede bevat een uitvoerig overzicht van voor genomen maatregelen tot bestrijding van de economische crisis. Er zal een wetsontwerp worden Het grootste ter wereld in vitrine? kanon Veertig stemmen voor Veertig landen stemden voor de instelling van de nieuwe Balkan-commissie. De zes Sla vische landen stemden tegen; elf landen, waaronder de Scan dinavische landen, India en dc Arabische staten, onthielden zich. Een Pools voorstel om terugtrek king van alle vreemde strijdkrach ten uit Griekenland te gelasten werd verworpen met 34 tegen 7 stemmen en 16 onthoudingen. Egypte en de Slavische groep wa ren voor. De Balkancommissie zal binnen dertig dagen haar werkzaamheden beginnen. Zij zou worden samenge steld uit vertegenwoordigers van elf landen, maar omdat de Sowjet- Unie en Polen hebben bedankt, be staat zij nu uit negen leden. Het zijn: Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Frankrijk. China, Brazilië. Pakistan, Australië en Nederland. De Russische ontwerp-resolutie tegen oorlogspropaganda werd Dinsdag door een amendement van Evatt uitgebreid. Hy maakte er echter een stok met twee punten van, door de paragraaf dat de U.N.O. maatregelen zal nemen ter beteugeling van propaganda, die ten onrechte verantwoordelijke per sonen beschuldigt van ooriogsdrij- 'verij. Acht wilde zwijnen in Maastricht Aanval op een klooster! Twee hijgende dames vlogen Maandagavond het Maastrichtse politiebureau binnen met een verward verhaal over grote beesten in het villapark. Enkele agenten gingen op on derzoek uit en weldra bleek, dat acht wilde zwijnen rondzwierven in het park. De hele beschikbare politiemacht rukte uit en geassisteerd door de brandweer ging men op jacht Het park werd omsingeld en alleen de beer en leider van de kudde ont kwam door onder de sluis in de Je- ker te duiken en via een trap door de slapende stad veiliger oorden te be reiken. Acht wilde zwijnen werden naai de eeuwige jachtvelden gezonden Twee honderd zestig kilo vlees le verde deze, jachtpartij op. Een der zwijnen had die zelfde nacht nog de brutaliteit gehad om een kloosterpoort te rammen zonder resultaat gelukkig en de nonnetjes de doodschrik op het lijf te jagen Congres van de K.V.P. De voorzitter van de Kath. Volks partij. de heer NV. J. Andriesscn. heeft aan een v'erslaggevei van de Volkskrant medegedeeld, dat naar alle waarschijnlijkheid in het mid den van het volgend jaar Kamerver kiezingen zullen worde.i gehouden Als^de partijraad het voorstel goed keurt zal het bestuur van dc K.V.P. een derde deel van het aantal tc verwachten kim .rieden rechtstreek^ candidaat worden gesteld. Op het eerste grote congres van de K.V.P., dat Zaterdag cn Zondag in Utrecht wordt gehouden zal her w'oo.d worden gevoerd door de heer Andriesscn en prof. mr. C. P. M. Romme. Tjhusmuseethet wapenmu seum van Kopenhagen, heeft het grootste en modernste ka non ter wereld cadeau gekre gen. Het is één der monsterlijke oorlogsmachines, die Hitler in het Deense fort Hanstad liet opstellen. Het kanon is 20 M lang, weegt 110,000 K.G. en kan projectielen van 800 K.G. over een afstand van 70 KM, weg schieten. Gelukkig is het nooit gebruikt. Wie krijgt Nobelprijs voor vrede? (Van onze Scandinavische correspondent) De beraadslagingen over dc No bel prijs voor de vrede die over enkele (lagen door bet Noorse parlement zal worden toegekend, zijn. in volle gang. Een zeep ern stige candidaat die zowel in Scan dinavië als in de overige wereld sterk favoriet is, is de Zweedse diplomaat Raoul Wallenberg, lid van een bekende Zweedse ban kiersfamilie, - Wallenberg was tijdens de oor log verbonden aan de Zweedse legatie te Boedapest en beeft zich in de critielcè dagen van 1945 toen de Duitse troepen Hongarije nog-bezet, hielden, grote verdien ste verworven door de redding van ontelbare Hongaarse Joden die hij van Zweedse passen voor zag en in de Zweedse legatie ver borgen hield. Sedert bet binnen rukken van de Russische troepen in Boedapest is Wallenberg ver dwenen. Men gelooft dat hij door de Russen per vergissing is ge vangen genomen, wat echter van Russische zijde wordt ontkend. Een Zweedse commissie van onderzoek schijnt echter te heb ben vastgesteld dat Wallenberg twee maanden geleden nog in ee.n Russisch concentratiekamp ver toefde. universiteit het doctoraat hono ris causa zal worden verleend. Typograaf pleegde bigamie Drie maanden gevangenis straf De 25-jarige typograaf H. C. van den Berg uit Hoorn stond wegens bigamie terecht voor de Alkmaarse rechtbank. Verdachte was 19 Mei 1945 te Berljjn gehuwd met de Duitse telefoniste M. Dreschler en hij had dit huwelijk verzwegen te- geneover het Hoornse meisje, J. Dokter, waarmee hij op 5 Septem ber 1946 te Zaandam in het huwe lijk trad. Verdachte verweerde zich door te zeggen, dat hij zijn huwelijk met de Duitse vrouw niet geldig beschouw de, daar zij na hun huwelijk verteld had reeds eerder getrouwd te zjjn geweest met een Duitse parachu tist waarvan zij veronderstelde, dat hy dood was. Ofschoon de wet een straf van vier jaren mogelijk maakte, eiste de officier van justitie, rekening houdend met de eigenaardige om standigheden, drie maanden gevan genisstraf. Geen invloed in U.N.O, zegt Aranha Brazilië heeft de diplomatieke betrekkingen met de, Sowjet-Unie verbroken, aldus werd Dinsdag avond tc Rio de Janeiro medege deeld. De Verenigde Staten zullen de Braziliaanse belangen te .Moskou behartigen, aldus is te Washington medegedeeld. Ook Chili heeft, naar Reuter en Ass. Press melden de diplomatieke betrekkingen, niet alleen met de Sowjet-Unie, maar ook met Tsjc- eho-SIowakye, verbroken. In een door het Braziliaanse mi nisterie van buitenlandse zaken uitgegeven communiqué wordt ge zegd. dat de Sowjetpers hevige aan vallen op de Braziliaanse president en de strijdkrachten heeft gedaan en dat de Sowjet-Unie niet heeft geantwoord op een desbetreffende protestnota van Brazilië, daar die in onvriendschappelijke bewoordin gen zou zijn vervat. Later heeft Brazilië in een tweede nota ver klaard, dat het bij een dergelijke houding van de Sowjet-Unie niets anders kon doen dan de diploma tieke betrekkingen verbreken. Öp 13 Mei een week nadat het Braziliaanse hoge ge rechtshof de communistische party onwettig had verklaard vertrok de Sowjetrussische ambassadeur te Rio de Janeiro naar Moskou. De ambassadeur verklaarde echter, dat zijn reis geheel om persoonlyke redenen geschiedde. De communistische partij in Bra zilië had bij de laatste verkiezingen aanzienlijke successen geboekt en naar schatting telde zij 600.000 le den. Na de vorming van de „Komin tern" deden geruchten de ronde, dat Brazilië de diplomatieke be trekkingen met de Sowjet-Unie zou verbreken, doch op 9 October sprak de Braziliaanse minister van buitenlandse zaken, Fernandes. deze berichten tegen. De vroegere Braziliaanse minis ter V3n buitenlandse zaken, Os- waldo Aranha, die momenteel pre sident is van de algemene vergade ring der U.N.O., heeft tegenover vertegenwoordigers van de pers verklaard, dat de verbreking van de diplomatieke betrekkingen van zijn land met de Sowjet-Unie geen invloed zou hebben op zijn tegen woordige status als president van de algemene vergadering. Op de vraag of de verbreking der betrekkingen van invloed zou zijn op de houding der Braziliaanse delegatie, zeide hij, dat Brazilië zijn houding in het geheel niet zal veranderen. Enkele waarnemers meenden namelijk, dat de verbre king der betrekkingen tengevolge zou hebben, dat de aanzienlijke steun van Latijns Amerika voor de Oekraine als candidaat voor de Veiligheidsraad, zou wegvallen. deel van de 618 afgevaardigden In de Franse Nationale Vergadering zouden reeds hun steun aan dc ge neraal hebben toegezegd. Catroux, de woordvoerder van de generaal, die het bovenstaande Dinsdagavond mededeelde, zei ver der: „Voor ons staan twee wegen open. Indien wij een tweederde meerderheid, in de assemblee kun nen krijgen, stemmen wij voor een onmiddellijke ontbinding van het parlement en voor algemene ver kiezingen. Indien w;i slechts de absolute meerderheid krijgen, stem men wü- voor het houden van een volksstemming over een onmiddel lijke ontbinding, gevolgd door ver kiezingen. zodat de kwestie recht streeks aan het volk zal worden voorgelegd." Catroux zei verder nóg dat hij een samengaan van socialisten met communisten niet waarschijnlijk achtte. Meer reden was er volgens hem voer een coal'tie van socialis ten met dc M.R.P., de partij van Bidault, die Zondag tot on een der de van haar vroegere omvang ge reduceerd is. Sartie contra de Gaulle Dc bekende Franse existen tialist cn toneelschrijver Jcan Paul Sartrc, heeft in een radio rede generaal de Gaulle gebrek aan politieke kennis en ervaring verweten. De uitzending geschiedde onmid dellijk, nadat de overwinning van dc R.P.F. was aangekondigd. Sartre vergeleek de Gaulle met Hitl;r. Het Gaullistische dagblad „Paris Prcssc" heeft geprotesteerd tegen het feit. dat Sartrc toestem ming kreeg deze redevoering te houden. Dc Franse radioomroep staat onder onmiddellijk toezicht van dc eerste minister Rnmadicr. Tehuis voor Duitse oudjes in brand Acht en twintig doden In Wunsiedel. Noord Beieren, brak brand uit in een tehuis voor Duitse ouden van dagen, waarbij acht en twintig verpleegden gedood werden. Bij de slachtoffers bevon den zich 18 vrouwen, negen man nen en een meisje, dat in het tehuis werkte. De brand breidde zich zo snel uit, dat geen van de bewoners van dc bovenste verdieping gered kon worden. Dc brand is waar schijnlijk ontstaan door het onvoor zichtig omgaan met smeulende as. Res. officieren met groot verlof De maatregel, waarby aan reser ve-officieren in Nederland gelegen heid werd geschonken met groot verlof te vertrekken wanneer hun gezin meer dan 5 kinderen telt zal binnenkort ook gelden voor de in Indonesië in werkelijke dienst zijn de reserve-officieren. Spoedig naar Java Graham, de voorzitter van de commissie van drie, heeft zich in \erbinding gesteld met minister president Boel en te kennen gege ven dat de commissie voornemens is zich zonder uitstel naar Indone sië te begeven. De minister-president heeft Gra ham telegrafisch medegedeeld, dat namens de Nederlandse regering de luitenant-gouverneur-generaal alle gewenste hulp zal verlenen en samen met jhr. Van Vredenburch het eerste contact met de commis sie zal opnemen, zo wordt uit Den Haag gemeld. De commissie wordt aan het einde van deze week te Batavia verwacht. Indonesië-debat weer uitgesteld Het debat over Indonesië In de Veiligheidsraad, dat Dinsdagavond gehouden zou worden, is voor de vierde maal uitgesteld; ditmaal voor onbepaalde tijd. Generaal Romulo, de afgevaar digde van de Philionijnen, zal de Raad voorstellen dat de militaire stafcommissie van de U.N.O. een poging doet om de vijandelijkheden in Indonesië te beëindigen. Dr. Koets naar New Delhi (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen is dr. P. J. Koets, die enige weken geleden met de president van Oost-Indonesië uit New York aankwam, Dinsdagmorgen van Schiphol naar New Delhi ver trokken, waar hij zal optreden als voorzi-tter van de Nederlandse dele gatie welke aan de regionale confe rentie van de internationale arbei dersorganisatie zal deelnemen. Op deze conferentie zullen de sociale verhoudingen in Azië besproken worden. Indonesische adviseurs voor Nederl. delegatie? (Van onze Haagse redacteur) Naar men in Dfen Haag verwacht zal aan de Nederlandse delegatie die nieuwe besprekingen met de Repu bliek zal voeren, een aantal Indone sische adviseurs worden toege voegd, die de andere gebieden van Indonesië zullen vertegenwoordi gen. Vier gesneuvelden, acht gewonden 20 October hebben de Neder landse verliezen in Indonesië vier gesneu"cldcn en acht gewonden be dragen, zo meldt het officiële be richt uit Batavia. SNELLER, STEEDS SNELLER „Steeds sneller" schijnt het devies te z\jn van de Spoorwegen. Het besluit is reeds genomen dat, zeker voor het personenvervoer, de stoomlocomotieven op stal gaan. De directie zal ze vervangen door electrische „collega's". Momenteel neemt men proeven met een En- *r gelse machine, die ech- ter te zwaar schijnt te zqn. In de Zwitserse Locomotieven- en Ma chinefabriek in Win- terthur (Zwitserland) is nu een serie van deze locomotieven in aanbouw, welke van een lichter type zijn. De eerste is reeds ge reed en draagt het nummer „Nederlandse Spoorwegen 1001". Veel sprookjesachtigs is er echter niet aan deze kilometer-verslinders, die een maximum-snel heid kunnen bereiken van 160 km. per uur. Arsenal, Chelsea en Charlton naar het vasteland Aan de drie Londense clubs te weten Arsenal. Chelsea en Charl ton en aan een ploeg van de Lon don F.A. is vergunning gegeven om in November wedstrijden op het continent te spelen. Het Egyptische ministerie van gezondheid heeft het record-cijfer van 366 in de loop van 24 uur aan cholera bezweken personen bekend gemaakt. Voorts werd medegedeeld dat 753 nieuwe gevallen zrjn gerap porteerd. Het totaal aantal sterf gevallen sinds het uitbreken van de epidemie op 23 September be- I draagt thans 2.637. Steenarend verdwaalde in een vrachtauto... Een steenarend bleek verdwaald te zijn in een vrachtauto van de firma Mos uit Schcveningen, die terugkeer de met een lading uit Joego Slavië. Tevergeefs trachtte men de roofvogel te bevrijden. Een Franse grensbe ambte kreeg een flinke knauw. Ein delijk slaagde gisteren een Rotter dammer erin het dier uit de wagen te halen. De steenarend is ter be schikking gesteld van de diergaarde Blijdorp. De minister van Economische zaken, dr. Huysmans. is thans in zoverre hersteld, dat hij zeer waar schijnlijk in Je eerste helft van November zijn werkzaamheden óp het departement zal kunnen hervat ten. ingediend dat de uitbreiding van alle soorten van productie binnen het imperium beoogt. Verder zijn plannen opgesteld ter verkrijging van meer voedsel en grondstoffen van overzee, het vinden van nieuwe aanvoerbronnen en het aangaan van overeenkomsten op Unge ter mijn met overzesg landen. De Britse regering zal het werk voor het herstel - an Europa, dat op de conferentie van Parils bc- bonnen werd, blijven steunen. Zij hoopt dat de komende conferentie van de Grote Vier in zekere mate overeenstemming zal opleveren ten aanzien van een zelfstandig, demo cratisch Duitsland cn een bevredi gende regeling van de internatio nale status van Oostenrijk. Birma, Ceylon zelfstandig Aan het parlement zal een maat regel worden voorgelegd, waarbij de instelling van een bestuur voor Bir ma in overeenstemming met de vrije wil van de gekozen afgevaar digden van het volk, wordt beoogd. Dc regering hoopt, dat een wets voorstel zal kunnen worden Inge diend, waarbij aan Ceylon de sta tus van volkomen verantwoorde lijkheid binnen het Britse gemene best wordt verleend. Op het gebied van de binnenland se politiek wordt een opvoering van het tempo der demobilisatie in het vooruitzicht gesteld en voorts een reorganisatie van de strijdmacht op vredespeil en aanmoediging van de vrijwillige dienstneming. Verder zullen nog wetsontwerpen worden ingediend betreffende wijziging van het strafrecht in Engeland en Wa les. Socialisatie van de productie en de gasvoorziening en wijziging van de verkiezingsprocedure. Bestuurders C.N.V. naar Duitsland Dc heren M. Ruppert en F. P. Fuykschot, "voorzitter en secreta ris van het Chr. Nationaal Vak verbond in Ne 'ei Vmd zijn naar Duitsland vertrokken om daar contact op te nemen met de in oprichting zijnde Christel, vak beweging. Voorts zullen zij be sprekingen voeren met een aan tal leidinggevende mannen in dc Evangelische kerken in dc Wes telijke zones van Duitsland. Wie wordt ambassadeur van België in Den Haag? Volgens de Belgische avondbla den van Dinsdag zal de heer Gracf- fe als Belgische ambassadeur naar Den Haag worden gezonden, om dc plaats van ambassadeur Nemry in te nemen. Het Belgische ministerie van buitenlandse zaken verklaarde echter, aldus A.P., dat nog niemand benoemd is. Weer een soldaat bij ongeluk gedood Bij de Oranje Nassaukazerne te Bergen op Zoom heeft zich opnieuw een dodelijk ongeluk voorgedaan. Bij werkzaamheden ter voorberei ding van een oefening kwam een lading munitie tot ontploffing, waardoor dc 24*farigc soldaat J. J. Visser uit Wcidum (Friesland) zo danig werd verwond, dat hij kort daarna overleed. Het slachtoffer was ongehuwd. Kampbewaarder werkte als textielarbeider (Van onze correspondent) De PRA te Enschede heeft de voor malige s.s.-er W. Brekensveld uit Gouda aangehouden, die kampbe waarder geweest is in het kamp te Dachau. De man werkte onder de naam A. de Boer op een textielfa briek in Enschede. Toen de PRA zich aan deze fabriek vervoegde om hem mee te nemen, verzocht hij evën een jas te mogen halen, wat hem werd toegestaan. De Boer keerde evenwel niet te rug. Een omsingeling van de fabriek leverde geen resultaat op. Even la ter kon hij op straat worden gear resteerd. Studie in Amerika Dc aanvrage voor studie in de Verenigde Staten over de cursus 19481949 dient te geschieden door de hocgleeraar of moet van een aanbeveling van hun vergezeld gaan. Er zijn op het departement van onderwijs formulieren verkrijgbaar. Alleen vergevorderde studenten of onlangs afgestudeerden komen in aanmerking. Weerbericht PLAATSELIJK REGEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: Tijdelijk toenemende be wolking n-jet plaatselijk regen, voornamelijk in het Zuid-Westelijk ge deelte van het land. Overdag wat minder racht. Meest matige wind tussen Zuid-Oost cn Zuid- West. 23 Oct.: Zon op 7 17 uur. onder 17.31 uur. Maan onder 0.40 uur, op 15.55 uur. Omtrent dc arrestatie van zes politieagenten van het posthuis Centraal Station tc Amsterdam, wordt nader vernomen, dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan bero ving van dronkaards, De bcschon- kenen werden op straat opgepikt, het posthuis binnen gebracht waar hun geld uit dc zakken werd ge haald en vervolgens werden ze na een bekeuring weer op straat gezet. Om een extra uitkering Maandagmiddag hebben ongeveer 800 arbeiders bij dc fabriek de Vries en Robbé Co. tc Gorin- chem het werk neergelegd. Dc oor zaak van deze sit-down staking is gelegen in het feit, dat het fabricks- pcrsonecl zich bij het kantoorperso neel ten achter gesteld voelt: dit in verband met cc/i cxtra-uitkcring. Aan de directie werd verzocht ook het fabricksDCrsonecI in deze extra-uitkering tc doen delen. Dit verzoek werd echter tot op heden niet ingewilligd. Evenals Maandag middag heeft het fabriekspersoneel gisteren dc gehele dag niet gewerkt cr werden besprekingen gehouden met bondsbesturen, maar tot nog toe order resultaat. Met uit 350 man bestaande perso neel van dc Bctondak uit Arkel heeft zich hierbij aangesloten cn heeft Dinsdagmiddag eveneens het werk neergelegd. Hedenmorgen is in het O. cn O.-gebouw ccn verga dering belegd, waarbij bestuurders van diverse bonden aanwezig waren P.R.A.'s gaan over in gemeentepolitie (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen heeft de direc teur-generaal voor bijzondere rechts pleging mr. B. I. A. A. ter Veer tij dens een in Den Haag gehouden ver gadering, waarbij de hoofden van de politieke recherche-afdelingen aan wezig waren, medegedeeld dat de PRA's voor zover zij hun werkzaam heden op 1 Januari nog niet hebben beëindigd, met ingang van die da tum zullen overgaan in de gemeente lijke politiecorpsen. Waar de werk zaamheden voltooid zijn zal uit de aard der zaak opheffing volgen. De politieke recherche-afdeling voor collaboratie (PRAC) blijft voorlopig bestaan, omdat de werkzaamheden welke voornamelijk op het terrein der economische collaboratie liggen, nog te veel omvattend zijn. Fraude bij Beheers instituut te Enschede (Van onze correspondent) Bij het beheersinstituut te Ensche de is fraude ontdekt. Een Rijksduitser die was uitgewe zen, doch terug mocht keren, heeft de zaak aan het rollen gebracht. Hij deed bij de politie aangifte van ver miste kledingstukken. Het bleek dat ambtenaren van het beheersinstituut die niet meer op de terugkomst van de Duitser gerekend hadden, zich deze kledingstukken hadden toege- eigend. Tegen vier hunner is proces verbaal opgemaakt. Waardering effecten Voor de berekening van de be lasting, welke men verschuldigd is volgens de vermogens-aanwasbelas- ting, zal de waarde van binnen landse en buitenlandse effecten ge waardeerd v/orden volgens hun koers op 1 October 1946, stelt mi nister Lieftinck voor. Hij heeft ge meend op deze koersen voor bui tenlandse aandelen en winstbew\j- zen een reductie van tien procent te moeten verlenen, op binnenland se aandelen ten dele de korting van twintig procent te moeten handha ven. Effecten van familie-vennoot schappen, waarvan de koersen niet bekend z\jn, worden berekend naar hun waarde op 1 Januari 1946. Voot het berekenen van succes sie-rechten op normaal verhandel bare effecten, nagelaten of ge schonken in het tjjdvak van 1 Juni 1944 tot 1 October 1946, zullen de zelfde maatstaven gelden als voor alle andere effecten. De minister heeft afgezien van het vorderen van interest op de te vorderen bedragen. Bij restitutie zal ook geen interest worden ver goed. De termijn, waar binnen de bijvordering of teruggave moet zija geschied, heeft de minister gesteld op vijf jaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1