DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Verzoek aan Republiek om contact te zoeken Ramadier reorganiseert de Franse regering Lords en Tories protesteren tegen regeringspiannen Gani voert particuliere inleidende besprekingen in Batavia Bonnenlijst Proteststaking in Ruhrgebied Praag protesteert tegen Chili Met jeeps op pad Slachtoffer van aanrijding? Geen nieuws uit Zevenbergen Gironummer 510330 Bank: R'daxnsche Bank Pos tb u» 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 23 October 1947 Nr. 779 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER EERSTE STAP VAN COMMISSIE-VAN-DRIE De commissie-van-drie heeft haar eerste officiële stap gedaan. In een boodschap aan de regering der Republiek heeft zij ver zocht dat Djogja zich in verbinding zal stellen met de Neder landse autoriteiten, nog voor de commissie in Indonesië zal zijn aangekomen. De boodschap is gericht aan dr. Gani, die haar weer aan Djogja heeft doorgegeven. De commissie zal Zaterdag in Batavia arriveren en onmiddellijk inleidende besprekingen voeren met Nederlandse en Indonesische autoriteiten. Het eerste contact- tussen de Republiek en het Nederlands- Indische gouvernement is inmiddels reeds gelegd. Dr. Gani heeft de laatste dagen particuliere gesprekken gevoerd met Nederlandse autoriteiten voornamelijk met de secretaris van dr. Van Mook. Het <nd-rapport van de consu laire commissie is gisteren bij de U.N.O. binnengekomen. Het is een uitvoerig stuk, waarvan de verme nigvuldiging ten behoeve van de tfflevaardigden vier dagen in be klag zal nemen. Op grond van het uittreksel heeft éfe Veiligheidsraad gisteren op nieuw het Indonesische probleem besproken. De Philippijnse afgevaardigde Romulo diende het voorstel in dat de militaire stafcommissie van de U.N.O. om de commissie-van-drie terzijde zal staan om inzake dc be stands-kwestie een oplossing moge lijk te maken dit technisch verant woord is. Hij becritiseerde het con sulaire rapport, dat misschien onbedoeld meer welwillendheid voor het Nederlandse standpunt toont dan de onpartijdigheid ver eist. Warren Austin (U.S.A.) verde digde de Amerikaanse ontwerp resolutie en zei dat de bestands kwestie eerst moet worden opge lost, wil de commissie-van-drie haar werk niet bij het begin al ern stig belemmerd zien. Van Kleffens' critiek Mr. Eelco van Kleffer.s acht te de Amerikaanse resolutie niet op alle punten aanvaard baar. Het bevel „staakt het vuren", tweemaal door de Veiligheidsraad uitgevaardigd, bleek niet volledig uitvoerbaar. Overleg met dc Republiek in deze zou tot niets leiden omdat de Re publikeinse regering eenvoudig de macht mist om de terreur tegen de Chinezen, een der belangrijkste aan leidingen voor Nederlands optre den, te voorkomen. Het zou oniuist zijn om. zoals de Amerikaanse dele gatie wil. zich opnieuw over een oplossing uit te spreken die niet uitvoerbaar is. Ook het Philippijnse voorstel zal geen oplossing kunnen brengen dat is de consulaire commissie wel gebleken. Mr. van Klef fens wist te bereiken dat, ondanks de bezwaren van de Sowjet-Unie, Australië en Colum bia, de debatten werden uitgesteld tot het volledig consulaire rapport voor d~ afgevaardigden beschikbaar is. Voortzetting: Maandagmiddag vier uur. Nederlandse tijd. Politie deed een goedé vangst Serie inbraken in bet Gooi opgehelderd Er Is eindelijk meer licht gekomen in de reeks van in braken, die de laatste tijd in het Gooi werden gepleegd. Uit een villa te Bussum werden enkele Perzische kleden, een radiotoestel en een aantal kledingstukken ontvreemd. Bij een onmiddellijk door de po litie. ingesteld onderzoek op de Rijksstraatweg werd een auto aangehouden, waarin zich de ver miste goederen bevonden f>e bei de inzittenden, uit Den Haag. af komstig. werden aan de tand ge veeld. waarop de politie een on derzoek instelde in de woning van deze inbrekers. Verschillende goederen van andere inbraken uit het Gooi werden daar aangetrof fen- Het onderzoek leidde later nog tot de arrestaties van twee andere inbrekers. Te Cairo verbeterde de Egyp tenaar El Touny het wereldrecord tweehandig drukken, dat sedert 1940 met 120 kg. op naam stond van de Japanner Shuseikiu. El Tou ny bracht het record op 123.500 kg. Voor het tijdvak van 26 October t.m. 8 November geeft elk der vol gende bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 711 (Serie Q) Q-01 Brood 800 gram brood. Q-01 Boter 125 gram boter Q-02 Boter 125 gram margarine of 100 gr. vet. Q-03 Boter 250 gram margarine of 200 gr. vet. Q-01 Vlees 100 gram vlees. Q-02 Vlees 400 gram vlees. Q-01 Melk 4 liter melk. Q-03 Melk 6 liter melk. Q-05 Melk 6V2 liter melk. Q-01 Diversen 100 gr. kaas of 125 gr. korstl. kaas. Q-02 Diversen 50 gram Cacao. Q-03 Reserve 1600 gram brood. Q-04 Reserve 200 gr. kaas of 250 gr. korstl. kaas. Q-06 Reserve 800 gram brood. Bonkaarten KI), KE 711 (Serie Q) Q-ll Brood 800 gram brood. Q-ll Boter 250 gram boter. Q-12 Boter 125 gram margarine of 100 gram vet. Q-ll, Q-12 Vlees 100 gram vlees. Q-13, Q-15 Melk 10 liter melk. Q-ll Diversen 100 gr. kaas of 125 gr. korstl. kaas. Q-12 Diversen 50 gram Cacao. Q-13 Reserve 800 gram brood. Q-14 Reserve 100 gram rozijnen (voorinlevering). Bonkaarten MA, MB. MC, MD. ME, MF, MG. MK1 712 (Bijz. arb., a.s. moeders en zieken) (Serie Q) Q-21 Brood 800 gram brood. Q-21 Boter 250 gram boter. Q-22 Boter 250 gram margarine of 200 gram vet. Q-21 Melk 5 liter melk. Q-21 Vlees 300 gram ('lees. Q-22 Vlees 100 gram vlees. Q-21 Kaas 200 gr. kaas of 250 gr. korstl. kaas. Q-21 Eieren 5 eieren. Weerbericht PLAATSELIJK MIST Weersverwachting, geldig tot Vrijdag- avond: In de avond en nacht op vele plaat- sen vorming van ne vel of mist. Overi gens wisselend be- wolkt met voorna melijk In het Zuld- J; i Westen van het land hier en daar nog een enkel bultje. Zwakke tot matige wind tussen Oost en Zuid. Weinig verandering van temperatuur. Roel ore: landbouw; Naege- len: nationale opvoeding; M o ch economische zaken, publieke wer ken en vervoer; Bechart: staatssecretaris bij de premier en zaakgelastigde voor overzee. PAUL RAMADIER Geconcentreerd kabinet zal economische situatie het hoofd bieden (Van onze correspondent) PARIJS, 23 October Mi nister-president Paul Ramadier heeft zijn kabinet hervormd en geconcentreerd. Van de tweede regering-Ramadier, gevormd na het ontslag der communisten in het voorjaar die uit 25 man be stond, blijven er in het derde ministerie-Ramadier slechts 12 De bedoeling van de minister president vs een meer effective slag orde te vormen om weerstand te bieden op twee fronten: enerzijds tegen de communisten en de her nieuwde sociale agitatie, anderzijds tegen de R.P.F. van generaal De Gaulle. Hij heeft van deze gelegen heid gebruik gemaakt om enige stenen des aanstoots, zoals zijn par tijgenoten, de ministers van econo mische zaken, André Philip, van landbouw, Tanguy-Prigent en van overzeese gebiedsdelen, Marius Moutet, kwijt te raken. De politieke samenstelling blijft overigens de zelfde. Het kabinet blijft ccn coali tie van socialisten, M.R.P. cn so ciaal-radicalen. Georges Bidault be houdt buitenlandse zaken. Tevens zijn beide kamers van het parlement dat eigenlijk tot 13 No vember op reces was, tegen a.s. Dinsdag bijeengeroepen. Ramadier zal dan naar men verwacht de kwestie van vertrouwen stellen. Het is nog volkomen onzeker of deze nieuwe ploeg zijn eerste aanraking met het parlement zal overleven. Plet is immers nog niet bekend hoe veel radicalen cn M.R.P.-afgevaar digden de regering trouw zullen blijven, hetzij uit eigen overtuiging, hetzij op consigne van generaal De Gaulle, aan wie het voornemen wordt toegeschreven om Ramachcr deze moeilijke winter nog te laicn voortsukkelen, cn eerst dit voorjaar, als Amerikaanse hulp voelbaar wordt, zijn geluk te beproeven. I it de stemming zal dc houding der communisten die óf zullen tegen stemmen óf zich van stemming zul len onthouden, wellicht beslissend zijn Reuter geeft de volgende samen stelling van het nieuwe kabinet: Ramadier: premier; Y v 0 n Del bos: minister van staat: Georges Bidault: buiton- landse zaken: Dep roux: bin nenlandde zaken: Andre Ma rie: justitie: Ph. Te i teen: strijdkrachten: Schumann: fi nanciën; Daniel M a ye r: ar beid en sociale veiligheid: La- cos te: handel en industrie: Betere voorlichting in Verenigde Staten Aan het Ncderhnrlse Voorlich- tingsbiireau in New'York zal e(;n speciale afdeling Indonesië wor den verbonden, onder leiding vati dr. H. J. Friedericy, toj dusver werkzaam aan het departement \an overzeese gebiedsdelen. Dit besluit werd genomen on der invloed van de waarnemingen van dr. van Mook en dr, Ozingi bij hun recent bezoek aan de Verenigde Staten. Luitenant Philip Mountbatten. de verloofde van prinses Elizabeth van Engeland, werd Woensdagavond licht gewond doordat zijn sport-two- seater bij Cirencester (Glouserter- shire) van de weg slipte. Luite nant Mountbatten. die zich alleen in de wagen bevond, liep lichte kneu zingen op en verrekte zijn knie. Staalarlieiders tegen ontmanteling Te Velberl, ln het Rynland, heb ben 60 arbeiders van de staalflrma van August Engels, waarvan een gedeelte voor herstelbetaling ont manteld zou worden, „op order van hun vakvereniging", Woensdag ge weigerd aan de ontmanteling te werken. Dit Is de eerste aanwijzing, dat de arbeiders van het Ruhrge bied zich aetlcf tegen de ontmante ling zullen verzetten, zoals onge veer een week geleden was aange kondigd. Waarnemers menen, dat de sta king te Velbert een gevolg is van de berichten, dat het bestuur der vakvereniging in de Britse zone van Duitsland verklaard zou heb ben, dat de stakers volledige uitbe taling zouden ontvangen, indien zij wegens staking ontslagen zouden worden. Men verwacht Donderdag op een persconferentie verdere aanwijzin gen van de vakverenigingen, na een vergadering van drie dagen van delegaties der vakverenigingen uit de vier bezettingszones. Verbreking der relaties onfatsoenlijk Het Tsjcchoslowaakse ministerie van buitenlandse zaken heeft de Chileense regering ervan beschul digd, kennelijk denkbeeldige rede nen te hebben aangevoerd voor de verbreking der diplomatieke be trekkingen. De stap wordt „onfat soenlijk" genoemd en draagt, aldus de verklaring, niet bij tot verstevi ging van de vrede. Intussen gaat in Chili de anti communistische actie voort. Meer clan tweehonderd communistische leiders en strijders, onder wie per soneel van het officiële orgaan der communisten, zijn gearresteerd na dat de regering onmiddellijk optre den tegen partijleiders, leden van het parlement en vooraanstaande vakverenigingsmensen had aange kondigd. Oéfenrit van de KNAC van 24 uur Morgenochtend zullen te Amers foort een kleine honderd jeeps star ten voor een monsterrace die 24 uur zal duren en gedurende welke de deelnemers gebonden zijn aan een gemiddelde rijsnelheid van 36 K M per uur. Het is een van de eerste oefenritten die de KNAC organi seert Doel is het oriënteringsvermo gen te bevorderen en het uithou dingsvermogen op de proef te stel len. Deelgenomen wordt door mili tairen, rijks- en gemeentepolitie en door burgers. De deelnemers krijgen pas aan de start te horen welke rout gere den zal worden eri langs welke we gen. secundaire wegen en over wel ke terreinen zij moeten gaan om Zaterdag het eindpunt, Tilburg, te bereiken. De belangstelling voor deze oefenrit is zeer groot. Per jeep worden twee deelnemers verwacht die om beurten rijden dan wel kaartlezen. De route bestaat uit vijf trajecten, waarvan het vijfde traject beschouwd wordt als een klasse mentsproef. Olieboringen bij Delft Van onze Haagse redacteur) In het kader van het onderzoek, dat de Nederlandse Aardoliemaat schappij op het ogenblik in ons land doet naar het voorkomen van aardolie, zal binnenkort een boring worden begonnen aan de Laan van Altena te Delft. Duivenliefhebber doet dodelijke val De 16-jarige T. Jonkman, een fabrieksarbeider, wonende aan de Korte Twentstiaat in Den Haag. is gisteravond omstreeks zes uur, toen hij bezig was op het dak een duiventil te vervaardi gen, niet til en al Van zeven nie ter hoogte naar beneden gevallen. Dc jongeman overleed ter plaatse. Vrijwillige beperking van benzineverbruik Naar wij. vernemen hebben de gezamenlijke verkeers- en vér- voersbonden aan de minister van Economische Zaken een construc tief voorstel gedaan, dat beoogt met alle beschikbare middelen een vrijwillige rationalisatie van benzine tot stand te brengen. Men verwacht hiervan een groter ef fect dan van restrictie of distri butie van deze belangrijke brand stof. BEVOEGDHEDEN VAN HOGERHUIS ZULLEN MAAR WEINIG BEPERKT WORDEN De Britse regering zal bij haar streven naar beknotting van de macht van het Hogerhuis sterke tegenstand ondervinden van de Con servatieven zowel als van de Lords. (In het House of Lords hebben de Conservatieven de meerderheid). De woordvoerders van de Conser vatieven in het Lagerhuis, Churchill en Eden, hebben bij de debatten over de Troonrede scherp geprotesteerd tegen de regeringspiannen. Churchill onderbrak Attlee tijdens zijn toelichting op de rede. met dc woorden: Dit is een wei-overwogen daad van Sociale agressie. willen stellen, wanneer zij zich er van verzekerd heeft dat het Ho- dat ver- Later voorspelde Churchill het land door tweedracht scheurd za) worden. Eden zei, dat de regering niet het recht heeft de macht van de Lords aan te tasten. Hij verweet de re gering het voeren van party-poli tiek. in een tijd waarin de natio nale eendracht meer dan ooit nood zakelijk is. Lord Salisbury, leider van 0e Conservatieve fractie in het Hoger huis, wees er op dat de Lords wel hebben getracht de door het Lager huis aanvaarde wetsontwerpen te verbeteren, maar nooit obstructie hebben gevoerd. Een verdere beperking van de bevoegdheden van het Hogerhuis, die bij de parlemcntswet van 1913 reeds zeer beknot waren, zou de invoering van oen één-kamerstelsel betekenen, waardoor de laatste be scherming van het Britse volk te gen extreme daden van een meer derheidsregering zou zijn wegge vallen. Attlee heeft echter meegedeeld, dat de regering niet van plan is de Lords hun wetgevende bevoegdhe den te ontnemen. Thans heeft het Hogerhuis de bevoegdheid om een wetsontwerp dat door het Lager huis is aangenomen twee jaar op te houden. Men wil deze termijn be korten tot een jaar. 1 Sommige waarnemers verklaren het voorzichtige karakter van de Troonrede uit het feit dat de rege ring. met een conflict met het Ho gerhuis voor de boeg, niet te veel last aan boord wil nemen. Volgens anderen zou zij de verder gaande nationalisaties eerst aan de orde gerhuis haar niet te veel meer in de weg kan leggen. Lagerhuislid in actie tegen prinselijk huwelijk Het communistische parlements lid Gallacher heeft Woensdag in het Britse Lagerhuis opschudding veroorzaakt toen hij protesteerde tegen „de verkwistende uitgaven" die met het huwelijk van prinses Elizabeth en luitenant Mountbat ten zouden zyn gemoeid. Gallacher verkreeg geen steun van de andere parlementsleden en zijn commentaar werd begroet met boze uitroepen als „ga zitten". Gal lacher zeidc, zinspelend op de vroe gere nationaliteit van de a.s. prins gemaal. niet te kunnen vergeten, dat op de dag, dat de verloving be kend werd gemaakt, duizenden Griekse burgers in de gevangenis werden geworpen, door de „rêae- tionnaire Griekse regering". E. Graeffc Belgisch ambassadeur Tegen het einde van dit jaar is de benoeming te verwachten van de heer E. Graeffe als Bel gisch ambassadeur in Den Haag Na onderzoek van zijn geloofs brief is mr. G. J. van Heuven-Goed- hart toegelaten als lid van de Eer ste Kamer. Palestina in de VNO Nederland gekozen in verzoeningscommissie De commissie voor Palestina der UNO heeft in de zogenaamde ver- zoenings-subcommissie benoemd. Australië, Siam, IJsland, Neder land cn San Salvador. Deze sub-commissie moet het voorstel van San Salvador bestude ren. strekkende tot een verzoening tussen Arabieren en Joden. De com missie had moeite leden te vinden voor de andere twee subcommissies, die voor dc verdeling en die voor het geünificeerde Palestina. Ten slotte werd het aanwrjeen der leden aan de voorzitter overgelaten. Ook de leden der beide andere sub-commissies ziin aangewezen. In elke commissie ziin negen landen, elk met een persoon vertegenwoor digd verdelingssubeommissie. Cana da. Tsiechoslowakye. Guatemala. Polen, Zuid-Afrika. Uruguav. Ver. Staten, S.U. en Venezuela: subcom missie voor geünificeerd Palestina: Afghanistan. Columbia, Egvnte. Irak, Pakistan. Libanon. Saoedi- Arabie. Syrië cn Yemen. Dr. Evatt. voorzitter dor com* m'ssie voor Palestina, die de sa menstelling der commissies bekend maakte, verklaarde dat beide sub commissies met het oog on de ur gentie der kwestie uiterlijk 29 Octo- hpp rapport aan de commissie voor Palestina moeten hebben uitge bracht. De dag daarop komt de commissie' weer bijeen. Dr. Hulst hoogleraar te Utrecht Tot gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht om in de faculteit der letteren en wijsbegeerte onderwijs te geven in het Hebreeuws ..de Hebreeuwse Oudheidkunde en het Babylonisch-Assyrisch". is be noemd dr. A R. Hulst, secretaris van de vertaalcommissie van het Neder lands Bijbelgenootschap. De nieuwe hoogleraar. Ned. Herv predikant met bijzondere opdracht te Baarn, promoveerde in 1933 op het proefschrift ..Het karakter van de cultus in Deuteronomium". Hij komt thans naar Utrecht als opvolger van prof. dr. A. Noordtzij. KLAAR VOOR DE STARTI Woensdag 29 October vertrekt NeCrlands vlaggesehip de „Nieuw Amsterdam", geheet gerestaureerd in vooroor logse uitrusting voor zijn eersje reis van Rotterdam naar Amerika Verminkt lijk langs Rijksweg gevonden Op het rijwielpad van de Rijks weg aan «Je Zuidzijde van het viaduct bij Overschie werd Woensdagavond het zwaar ver minkte lichaam gevonden van een man. Een licht beschadigd motorrijwiel lag bij hem. De G.G. en G.D. kon het lijk door de ernstige verminkingen niet ver voeren. Het werd per lijkauto naar de begraafplaats Crooswijk overgebracht. Het bleek te zijn de 69-jarige J. van Zanden, zontfer beroep, uit de Nagtcgaullaan in Ylaardingen-Ambacht Vermoede lijk is de man aangereden door een auto waarvan de spatborden kanariegeel zijn. De politie van het bureau Oostervantstraat ver zoekt de bestuurder van deze auto cn eventueele getuigen zich daar te melden. Geen feestvertoon rond de „Wilelm Buys" Van de directie van de Rottcrdam- sche Lloyd vernemen wij, dat het aanvankelijk in de bedoeling heeft gelegen het in d#> vaart komen van het nieuwe vY.ggeschip „Willem RtiyS'1 gepaatti te doen gaan met enige feestelijkheid, zoals het hou den van proeftochten en het qp ruime schaal organiseren van be zichtigingen. Deze voornemens kun nen echter helaas niet ten uitvoer worden gelegd en men heeft moeten besluiten af te zien van gebeurtenis een, zoals voor de oorlog by het in de vaart komen van een schip als dc „Willem Ruys" gebruikelijk waren. Noodzakelijkerwijs zal wel een technische proeftocht worden ge houden van 15 tot waarschijnlijk 19 November a.s. De vertrekdatum is thans op 2 December vastgesteld. Door kolendamp onwel geworden Controleur H. A. Koekendorp en zijh vrouw zijn Woensdagavond in hun woning aan de Bonaventura- straat onwel geworden door kolen damp. Nadat zij enige tijd in de buitenlucht waren geweest voelden zij zich weer wat beter. Toch be sloten zij de nacht bij familieleden door te brengen. Da^r werd de vrouw wederom onwel, waarna de G.G. en G.D er aan te pas moest komen om haar te behandelen. Willem Andriessen zestig jaar De pianist Willem Andriessen viert Zaterdag 25 October zijtf 60ste verjaardag. Van zijn vader Nico H. Andriessen, organist van de St. Jo zefkerk in zijn geboorteplaats Haarlem ontving hi/ zijn eerste mu zieklessen. Als leerling op het Amsterdams Conservatorium studeerde hij piano bij Jean B. de Pauw en compositie bii Bernard Zweers. Hij werd pianoleraar aan het Kon. Conservatorium te Den Haag en van 1918 tot 1924 gaf hij les aan de Toonkunstmuzickschool te Rot terdam als hoofdleraar voor de ho gere nianoklasse. In 1924 werd hij in dezelfde functie benoemd aan het Amsterdams Conservatorium, waar hii in 1937 Sem Dresden opvolgde als directeur. Bekende musici hebben van Wil lem Andriessen hun opleiding ont vangen: Jan Nieland, Jan van Eoenhuyzen. Andries de Braai. Wolfgang Wijdeveld, Jo van den Boogert. André Jurres en Hein Jor- dans Behalve als paedagoog is Wil lem Andriessen bekend geworden als pianosolist en verschillende com posities ziin van zijn hand versche nen o.m. Ouverture in c (1906>. Mu ziek bij het openluchtspel „Willem van Holland" (1911). Mis in es (1915), Pianosonate (1938) en Piano sonatine (1941). Woensdagavond heeft de jarige ln de gemeente concertzaal van zijn geboortestad een pianorecital ge geven. Op 25 October wordt de heer An driessen in besloten kring gehuldigd in de Bachzaal van het Amsterdams Conservatorium. Op Dinsdag 28 Oc tober wordt o.l.v. Hein Jordans te zijner ere een concert gegeven, waarbij de jubilaris het vierde en vijfde pianoconcert van Beethoven uitvoert. Het programma opent met dc ouverture Prometheus. In alle zogenaamde krepeergeval- len in Limburg, voor zover ze in 1946 waren ongegeven. is thans voorzien. Alle betrokkenen hebben een woning gekregen, die nog wel niet in alle opzichten voldoet, maar toch in een redelijke behuizing voorziet Het wachten is op Waterstaat De Zevenbergers mogen niet mopperen. De reservescluoef van de Willepi Ruys is nog steeds in hun midden en het staat nog he lemaal niet vast, wat er tenslotte mee zal gaan gebeuren. Ambte naren van de Rijkswaterstaat hebben de expediteur voorgesteld het gevaarte naar de Moerdijk- brug te rijden en het daar over te laden op een schip voor verder vervoer naar Rotterdam. Men is bang dat het transport op de Moerdijkbrug zal vastlopen en het is te begrijpen, dat dit risico niet zal worden genomen. Nauw keurige metingen hebben uitge wezen. dat dc speling tussen de uitstekende schroefbladen en de spijlen van de Moerdijkbrug 20 centimeter l»edraagt„ Watei*staat acht deze speling te gering en eist minstens oen halve nieter. Personeel van do Ruitens Trans porten NA', hebben dc schroef nu eon eindje gedraaid zodat een behoorlijke speling gewaarborgd is. Intussen is dc expediteur dr nog niet in geslaagd de vereiste vervoervergunning te krijgen. Alleen liet dconrtcment van Ver keer en Waterstaat is bevoegd hem deze tc verstiekkcn en op- nieuw is de lieer Ruiten vanmor gen naar Den Haag getogen om te trachten dc noodzakelijke pa pieren voor verder transport over hot Hollands Diep in zijn bezit te krijgen. De „Virgo" op sleeptouw Dc sleepboot Ganges van L. Smit en Co's internationale sleepdienst, die Woensdagmiddag naar zee ver trok om assistentie te verlenen aan het Zweedse stoomschip Virgo, dat met gebroken schroefas op de Noordzee dreef, heeft het schip nog dezelfde middag bereikt. De „Ganges" heeft he't met hout- pulp geladen vaartuig op sleeptouw genomen en koerst er thans mede in de richting van de Nieuwe Water weg. Nog 100 gram vlees extra De paar koudere dagen ln het begin van deze week hebben het aanbod van slachtvee plotseling doen toenemen. Teneinde het aan gevoerde vlees te kunnen verwer ken, is het nodig, boven het rantsoen van 500 gram, dat in de bonnen- lijst van 23 October is opgenomen, nog een rantsoen van 100 gram be schikbaar te stellen voor personen van 5 jaar en ouder. In verband hiermede wordt voor het tijdvak van 24 October t.m. 8 November a.s. op bon q-03 vlees 100 gram vlees of vleeswaren verkrijgbaar gesteld. Margarine in plaats van boter De voor deze winter gereserveer de botervoorraad geeft niet de mo gelijkheid het aandeel boter in het totale vetrantsoen ongewijzigd te handhaven. Een aantal keren zal voor personen van 5 jaar en ouder 125 gram boter in het veertien daagse rantsoen vervangen moe ten worden door 125 gram marga rine. zodat voor deze groep het rantsoen dan geheel uit margarine en/of vet bestaat. Deze omwisse ling zal voor de eerste maal ge schieden ln het rantsoen, dat ln de bonnenlijst var) 6 November a.s. bekend wordt gemaakt. Het rant soen boter voor kinderen van 0—5 jaar wordt niet gewijzigd. Brandstoffen voor kantoren De bonnen „een eenheid 7e pe-« riode" tot en met „een eenheid 12e periode" van de brandstoffenkaar- ten WA 707 zijn elk geldig ver klaard voor het kopen van een eenheid vaste brandstoffen. Voorts zijn de bonnen „vijf eenheden 7e periode" t.m. „vijf eenheden 12e periode" van de brandstoffenkaar- ten WB 707 elk geldig verklaard voor het kopen van v()f eenheden vaste brandstoffen. Brandstof voor babies Van onze Haagse redacteur) Aan gezinnen waarin op 1 Novem ber of na die datum een baby wordt geboren, zal voor dit seizoea 1 extra eenheid brandstoffen wor den verstrekt.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1