DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Het water zakt., de nood in de sleepvaart wast Wichelroedeloper als bommensnuffelaar Meer samenwerking van de autobus-ondernemers Lagerhuis hoort nieuwe serie sombere berichten Geen levende Vreeswijker zag de Lek ooit zo laag Het wachten duurt te lang Projectielen in spoorlijn r Gironummer 510330 Bank: R damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummer» 10 ct- UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 24 October 1947 Nr. 780 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER „Zo laag als het water nu in de Lek staat heb ik het nog nooit beleefd," zegt een oude Vreeswijker en hij kijkt met peinzende ogen over de kronkelende rivier, waarop zovele van zijn dorpsgenoten hun brood moeten verdienen. „Nu al liggen de meeste sleepboten stil. Wat moet het worden, als het peil nog lager wordt? De ramp is dan niet te overzien. De peilschaal hier bij de schipbrug, welke alleen ge raadpleegd wordt als het water onder normaal is, staat bij eb helemaal droog. Ja, ja, de vacantie- gangers hebben wel genoten van het heerlijke zonnige zomerweer, maar de slepers hadden toch liever een beetje meer nattigheid gehad." Vreeswijk, het oude dorpje aan de Lek is vol van de moeilijkheden, welke de aanhoudende droogte mee brengt. Praat met wie U wilt, ieder begint er over. Of het nu de reder Van Loon van „De Harmonie" is. de bedrijfsleider van „De Keulse Vaart". De Jager, de bakenmeester Van der Vlies of de kruidenier en de slager: „We moeten meer water hebben, anders beleven we een twee de grote strop na de strenge winter". Woensdag hingen in hetLekdorpje de vlaggen uit: de commissaris der Koningin was op bezoek en twee be kende \*reeswijkse jongelui stapten in het huwelijksbootje, dat hopenlijk meer vaarwater zal vinden dan de vele sleepboten, die nu binnen de sluizen langs de wallen gemeerd lig gen. De luxe riituigcn. die aan en af rolden, de plechtigheid in stadhuis en kerk en de feestelijke stoet van bruiloftsgasten vrolijkten even de stemming wat op: 's avonds zal men in de meeste gezinnen weer terug gekeerd zijn tot het onderwerp van de dag: de Lek dreigt droog te ko men. Boten maken brokken Nu nog varen vele slepen door de schipbrug, die de machtige vaste verkeersbrug (slachtoffer van de oorlog) moet vervangen. „Ver varen zij de Rijn niet meer op. want onze boten maken brokken" zegt reder Van Loon. „Een paar van mijn sche pen verloren hun schroeven of kre gen ernstige beschadiging aan de straalbuis. dat is de installatie, waarbinnen de schroef 'draait en waardoor He sleepkracht met onge veer 35 kan worden verhoogd Ik heb het zekere maar voor het onze kere genomen, al mijn boten liggen aan de wal. Dat betekent een strop van 250 per week voor de g^ote slepers en 200.voor de kleine Daarbij ziin niet berekend, de verze kering. de sociale lasten en de hj*- potheck-rente!" Alleen kleine sleepboten kunnen nog de Rijn op tot Ruhrort. ook en kele grotere duhbelschroevers en vlot gaande schepen komen zo ver. Maar boten met ■"■at meer diepgang zijn tot werkloosheid gedoemd. Za' het Rijk bijspringen? ..Alle lonen komen thans op onze rekening. U begriiot. dat wordt een ondragelijke last. als de droogte blijft aanhouden. En ik zie er nog geen gat in", klaagt de. neer Van Loon. „Gelukkig heb ik deze week bericht gekregen dat het Cen traal Bureau voor de Rijnscheep vaart een wachtgeldregeling heeft ontworpen, waarbij de werknemers het volle loon wordt gegarandeerd. Het Rijk zal een deel van deze lasten voor zijn re kening moeten nemen, het schijnt dat Den Haag er niet af wijzend tegenover staat. Men kan ons toch niet in de steek laten?" Zo denkt de heer De Jager van „De Keulse Vaart" er ook over. hoe wel de meeste boten van zijn maat schappij nog steeds „in touw" zijn. Maar lang zal dat niet meer duren, de moeilijkheden worden te groot. De „Keulse Vaart 4" ligt al aan de wal. de andere zullen wel spoedig volgen, als Bakenmeester Van der Vlies: „Tot nu toe was het laagste peil van de Lek 31 cm. N.A.P. \blkomen ab normaal in deze tijd van het jaar. In de winter, bij strenge vorst, komt dat meer voor. omdat dan de boven loop van de Rijn bevriest. Maar in de herfstgeen levende Vrees wijker heeft dat ooit meegemaakt!" Schipper Boksteyn van de „Keulse Vaart 4" loopt zo'n beetje met zijn Bij laag water staat de peilschaal buiten de Koninginnesluizen in Vreeswijk vrijwel ge heel droog. ziel onder zijn arm. „Ik ben geen landrot en mijn vrouw ook niet. Va ren is nu eenmaal ons leven, wij zijn met het water helemaal vergroeid". Zijn vrouw mengt zich ook in het gesprek. „In de oorlog heb bed wij vier jaar aan de wal ge zeten, op een bovenhuis. Niks gedaan, hoor. Een huis is maar een dood ding. een boot leeft. En wij leven mee. Bij storm cn regen, bij ijsgang en mist, bij stralend zonweer. iedere keer weer beleef je iets anders. Ik wou. dat het wekenlang ging stortregenen, dan konden we weer de rivieren op". „Dc Keulse Vaart 4 heeft ook al pech gehad met zijn schroef. Dat zit 'm niet alleen in de lage water stand", vertelt Boksteyn. Rijkswa terstaat heeft onmiddellijk na de be vrijding alles gedaan om de rivieren in Nederland weer bevaarbaar te maken. Wrakken zijn opgeruimd, an dere staketsels ook. Maar in Duits land doet men daaraan niet veel. Loopt een boot op een gezonken schip, men zet er alleen een tor. bij en laat de zaak verder zoals die is. Als je het mij vraagt, riekt dat sterk naar sabotage. Bewijzen kan je het natuurlijk niet. maarBoksteyns gezicht spreekt boekdelen. „Wat moet het worden met de sleepvaart als er vóór de winter geen regen komt? Ik weet het niet. Als de bovenloop van de Rijn dicht vriest krijgen we geen drup .water meer beneden. Dan kunnen we het eerste halfjaar wel inpakken. Ik heb gehoord, dat sneeuw in Zwitserland, die anders nooit wegdooit, nu ver dwenen is. Geen greintje voorraad dus meer". „Het zal je gebeuren dat jc met je, boot ergens ki Duitsland vast blijft liggen. Lang™ de Rijn zijn vier z g. missiewinkels: in Ruhrort, Wesselin- gen, Schierstein en Mannheim. Daar kunnen de Nederlandse schippers, tegen inlevering van hun bonnen, le vensmiddelenpakketten kopen. Als je pech hebt en je blijft gemeerd bij een plaats, die tusseTr deze steden ligt, kun je urenlang reizen om je eten op te scharrelen. Enfin, ik lig binnen, en ik geloof niet voor de winter weer de rivier op te kunnen gaan". „Ik wil water ruiken" „Wat ik zo de hele dag doe? Een beetje rondkeutelen. De „4" is een nieuwe boot, hier en daar moeten we nog wat roest afkrabben en het ijzer bijschilderen, ik lees een beetje cn loop nu en dan eens naar de werf van „De Wiers", de machinefabriek van onze maatschappij, daar. aan de overkant. Maar dat is geen leven voor een sleper, die wil water ruir ken". „Eén schrale troost heb ik: ik ben niet de enige. In Rotter dam zit 75 procent van alle sleepboten vast. In de Ruhr lig gen 200 aken, die voor Straats burg bestemd zijn; zij kunnen niet verder. Tussen Ruhrort cn Straatsburg zijn rond 300. boten gemeerd, welke stroomafwaarts moeten. Zo is de Rijnvaart op alle mogelijke manieren gedu- rivierpaardwaarmee onlangs Zelfs de „Allegro", het vlugge een inzer redacteuren naar Duitsland mocht reizen is zo lang op stal gezet, totdat er weer genoeg water in de Rijn is. Dan worden de vuren weer opgestookt, gaat „de meester" weer achter de kar en klautert Kappieachter het stuurrad om naar boven'* te gaan. Want er is werk genoeg, voor honderd Allegro's. peerd. Als U weet, dat ongeveer honderdduizend mensen hun brood verdienen bij de Rijnvaart kunt U begrijpen van hoe groot belang het is dat er regen komt. En snel!" De Lek: bij hoog water, als de vloed het water opstuwt lijkt hij nog wat. bij laag tij is onze trotse rivier een brede sloot. En iedere dag schijnt de zon, iedere dag kijken duizenden slepers en schippers naar de lucht: zou het gaan regenen? Want de nood stijgt snel! Weer vooroorlogs bier op 3 November Op 3 November zal er weer bier van vooroorlogs gehalte zijn. De brouwers hebben erop aangedron gen, dat de voorgenomen verlaging van de accijns zal worden toegepast op de hoeveelheden bier en brouw sels van vooroorlogs gehalte, die op 3 November in de brouwerijen aan wezig zijn en daarvan zullen worden vervaardigd. De minister heeft hier in toegestemd. Aardappelmeel in het het brood Met ingang van 26 October zal in de broodbloemmelange voor het eerst vijf procent aardappelmeel verwerkt worden. Verder bevat deze melange tien procent maisbloem. terwijl de rest bestaat uit een meng sel van tien procent inlandse tarwe, vijftien procent inlandse rogge en 75 procent buitenlandse tarwe. Over vier vijf weken zal deze bloemmelange aan de bakkerijen zijn afgeleverd en dus in het brood ko men. Noorse politiek blijft ongewijzigd Einar Gerhardsen, de socialisti sche eerste-minister van Noorwegen, heeft gezegd, dat de politiek der regering door de uitslag der gemeen teraadsverkiezingen niet gewijzigd zal worden. Gerhardsen was tevre den over de uitslag der verkiezingen, daar de socialisten aan stemmen ge wonnen hadden, hoewel ze enkele zetels verloren. De republiek Indonesia heeft 200 liter choleravaccine aan Egypte aangeboden ter bestrijding van de cholera-epidemie. Collectieve ontslag aanvrage van leraren? 1800 leraren gaan zich beraden in hoeverre het uitblijven van enigerlei verbetering in hun sala riëring aanleiding voor hen vormt het bijltje erbij neer te leggen. Op 31 October a.s. komt nl. de Alge mene Vereniging van Leraren bij het middelbaar onderwijs in een bui tengewone algemene vergadering te Utrecht bijeen. De agenda vermeldt, dat men de mogelijkheid zal bespreken van „Actie tot collectief ontslag-aanvra ge in samenwerking met de andere leraren organisaties." De noodtoestand in de lerarenge- zinnen cn het uitblijven van door de regering op advies van de salaris- commissie te nemen maatregelen, heeft tot een situatie geleid, die een meerderheid onder de leraren zich woord „staking" heeft doen noemen. Op verschillende gronden heeft de meerderheid onder leraren zich in- indertijd hiertegen verklaard, maar het is tekenend voor dc toestand, dat een der grootste lerarenorganisa ties zich thans op een collectief ont slag gaat beraden, hetgeen in de practijk voor het onderwijs even ernstige gevolgen zou hebben Honderd punten voor Elisabeth Hoeveel extra textielpunten krijgt Prinses Elisabeth voor haar huwe lijk? Deze vraag werd in het Lager huis gesteld en dopr James Wilson, minister van handel als volgt beant woord. Prinses Elisabeth krijgt in totaal 100 punten. De bruidsmeisjes elk 23 en de bruidsjonkers elk 10. Op spe ciaal verzoek van de Prinses zullen de traditionele bruidsgeschenken zo sober mogelijk zijn, in overeen stemming met de huidige moeilijke tijd. (Gemiddeld krijgt elke Brit per jaar 25 punten, juist te weinig voor het kopen van één costuum, dat 28 punten vereist.) LANDELIJKE BOND STELT VOOR STICHTING VAN STREEKVERVOERSORGANISATIES De particuliere autobusondernemers zijn in bezettingstijd zwaar gedu peerd doordat de Duitsers t?eslag legden op hun wagens of doordat zij tot concentratie van hun bedrijven gedwongen werden. Na de bevrijding hebben zij op alle mogelijke wijze getracht rechtsherstel te verkrijgen, hetgeen in vele gevallen wèl, in andere niet gelukte. Zij zijn de laatste tijd tot de conclusie gekomen, dat meerdere samenwerking en een door dachte coördinatie hun bedrijven tot nieuwe bloei kunnen brengen. In de algemene ledenvergadering van de Landelijke Bond van Auto busondernemers. welke Donderdag in „Esplanade" in Utrecht is gehou den, openbaarde de heer Hage- nau de plannen van de commissie, welke de problemen der onderne mingen heeft bestudeerd. Hij ver klaarde. dat de restauratie van de gedupeerde bedrijven in vooroorlog se vorm waarschijnlijk op grote te genstand in het parlement zou stui ten. Men stelt zich nu voor streek- vervoersondernemingen te stich ten, waarin de vroegere onder nemers als deelgenoten zullen optreden. De provincies worden verdeeld in geografisch afgeba kende gebieden, waarirj de on dernemers hun oude lijnen weer kunnen gaan exploiteren, on dergeschikt echter aan dc over koepelingsorganen. Raden van bestuur zullen deze ter zijde staan, vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten en burge meesters kunnen daarin zitting nemen. Landelijke raad Boven de streekvervoersonderne mingen zal tronen *een landelijke raad van bestuur, bestaande uit een voorzitter (jurist), een secretaris- directeur, elf ondernemers uit dc provincies en nog enkele belangheb benden, terwijl men zich voorstelt, dat ook de inspecteur-generaal, de directeur en enkele Rijkshoofdin specteurs van het Verkeer, daarin zitting zullen nemen. Zo zal het mogelijk zijn dat èn ondernemers èn overheid voldoende zeggenschap zullen hebben in het beheer van de streekvervoersonder- Cripps kondigt wederom beperkingen aan Groot Britt3inië zal z\)n aankopen In het dollargebled erder be perken. Dc aankopen van grondstoffen zullen In het komende jaar met 25 millioen pond sterling worden verminderd. Dit werd Donderdag in het Lagerhuis medegedeeld door Sir Stafford Cripps, de minister van economische zaken, die voorts mededeelde, dat het Engelse suikerrantsoen, dat in Juli was verhoogd, weer omlaag zal gaan; tot nader order z\jn bovendien alle aankopen van Amerikaanse tabak gestaakt. De kapitaaluitgaven in Groot Brittannië zullen "oor het komende iaar met 200 millioen pond worden besnoeid. Hierdoor wordt de bouw van nieuwe fabrieken, industriële installaties en woningen getroffen. Bovendien wordt gemeld dat het Britse kabinet waarschijn lijk zal besluiten distributie van aardappelen in te voeren, een gevolg van de slechte aardap peloogst van dit jaar. Cripps heeft verder opgemerkt dat Engeland volgens het te Parjia opgestelde rapport inzake het plan- Marshall na April a.s. jaarlijks 6 millioen ton steenkool naar Europa zal exporteren. De-minister deed in verband met dit noodzakelijke ex- portsurplus een beroep op de mijn werkers. Minder calorieën Het Britse vok leeft thans op 'ongeveer 2870 calorieën per dag vergeleken met voor de oorlog 3000 per dag. Groot-Brittannlë moet evenwel onmiddellijk zijn dollaruit gaven voor voedsel beperken en in dien de voedselaanvoer niet kan worden aangevuld door invoer uit andere gebieden zal het calorieën- peil moeten worden verlaagd tot iets minder dan 2700 per dag, aldus verklaarde Cripps. De wichelroede, het'van ouds be kende magische instrument, dat in het verleden reeJs vele gewichtige diensten bewees bij het opsporen van in de grond verborgen schatten, zowel aan naar goud als naar water dorstenden, schijnt nieuw emplooi gevonden te hebben benpden de op pervlakte van het aardrijk. Enige maanden geleden heefi na melijk de hëer Hulsegge uit Gors- sel met behulp van zijn wichelroede vastgesteld, dat er onder de spoor lijn van Zwolle naar Deventer, in de buurtschap Den Nul bij.Olst, een hom in de gronj zat. Deze medede ling bleek juist te zijn en deze „01- sterbom", dio zeven meter onder de grond zat. is thans onschadelijk ge maakt doop er een hetonplaat van ijftig centimeter dikte op te stor ten. Als men de daartoe gegraven put gedempt zal hebben wordt de spoorlijn, die er tijdelijk met een veilige boog om heen gelegd was, weer rechtuit getrokken worden. Hoewel da reizigers op dit traject misschien nog wel eens een wat knebelijr gevoel zullen krijgen, m^g men aannemen, -dat dit ei van 1000 kilo niet moer zal breken, zelfs niet ondep de zwaarste trein. Nu heeft de heer Hulsegge weer een bonr gevonden, en wel onder de zelfde spoor'ijn in de huurt van YVijhe Ook deze, die eveneens 1000 kilo moet wegen, wordt, daar uiter aard minder gewenst geacht, a| ligt hij dan ook zes meter diep. Men twijfelt thans niet meer han de juistheid van de aanwijzing-van de heer Hulsegge en zal het materiaal uit Olst gebruiken om ook hier de treinen tijdelijk „een straatje om" te laten gaan. Men w*i| proberen dit gevaarlijke ding geheel te verwij deren. Irak dreigt met inval in Palestina De premier van Irak. Sahh Dja- boer, heeft gezegd, dat het leger van Irak. Palestina binnen zal marche ren, als de UNO het verdelingsplan voor Palestina aanvaardt. Hij verzekerde, dat het slechts mi nuten zou kosten om binnen te ruk ken als de Britse troepen terugge trokken werden. De arabische strijdkrachten zullen elke macht, die hen in de weg komt bevechten". Commissie-van-drie komt Zondag naar Java De drie-landencommissie heeft dr. Van Mook medegedeeld, dat zij op 27 October in Socrabaja aan zal ko men. Dr. \hn Mook werd verzocht voor reisgelegenheid van Soerabeja naar Batavia zorg te dragen. SIR STAFFORD CRIPPS becijfert de beperkingen..,. Weer geen succes in politieke commissie De zitting van de politieke com missie der UNO is tot Vrijdag ver daagd. nadat Donderdag weer een heftige discussie was gevoerd over dc resolutie van Wysjinsky tegen de oorlogsophitsers. Austin (Amerika) citeerde enkele gedeelten uit het door de Sovjetafgevaardigde ge wraakte boek van Byrnes „Speaking frankly" om te bewijzen dat dit een vredelievende geest ademde. Ilsey, de Canadese vertegenwoordiger, diende een nieuwe motie in waarbij de UNO alle propaganda die aan spoort tot een aanvalsoorlog zou moeten veroordelen, maar tot een beslissing kwam men niet. Hoogleraren vluchten uit Sovjetzone Er valt de laatste tijd een trek van hoogleraren uit de Sovjet- zóne naar het Westen waar te ne men. Dit geldt hl het bijzonder voor de BeiT.jnse universiteit. In 1945. na de bezetting door de Rus sen werd prof- Spranger rector doch nog voor de opening der universiteit'moest hij Berlijn ver laten. nadat hij verdenking had gewekt door het organiseren van siudentenbijeenkomsten in zijn woning. Hij werd opgevolgd door prof. Strousc, die enige maanden geleden naar Bazel is vertrokken, omdat hij zich niet kon verenigen met de politiek van de „Zcntral- vervvaltung" voor volksontwikke ling. Tot Ue hoogleraren, die naar het Westen trekken behoren de juristen Gcnzmer, Rainer, de theo loog Lieh en de philosoof .Vas- mer. nemingen. Men bereikt met dit hele plan tevens, dat een te sterke cen tralisatie, welke men ongewenst acht. voorkomen wordt. Reeds is gebleken, dat verscheidene reeds bestaande particuliere streekver- voersondernemingen en de dochter maatschappijen der N.S. voor deze plannen niets voelen. De voorzitter, de heer T. van M a a n e n keerde zich tegen het streven van de Spoorwegen de bus diensten van dc Nederlandse Buurt spoorweg Maatschappij (een doch teronderneming der Spoorwegen) af te knotten om daardoor het rei zigersverkeer over te hevelen naar de Spoorwegen. Hij .deelde mede. dat de N.B.M. in verscheidene plaatsen stadsbusdiensten gaat ex ploiteren. o m. in Ede. Deze beslui ten achtte de heer Van Maanen niet in het belang van het reizend pur bliek, terwijl hij vreesde, dat de positie der particuliere autobus ondernemers steeds slechter zou worden. Tweehonderd doden in een maand in Indonesië De Nederlandse verliezen tussen 4 Augustus en 9 October bedragen 209 gesneuvelden, 628 gewonden en 16 vermisten. KLOEKE REDDERS Vier mensen uit gezonken auto gehaald Gistermiddag omstreeks kwart voor zes reed, tengevolge van een defect aan de stuurinrichting, de auto van de handelsreiziger D. W. W. uit Deventer van de Wecsper- zijde te Amsterdam in de Weesper- trekvaart. De auto, die door de grote snelheid waarmede gereden werd, ongeveer 7 meter uit de kant in het water terecht kwam, en ge lukkig niet kantelde, zonk, daar de ramen gesloten waren, zeer langzaam, maar geraakte toch ge heel onder water. Een aantal men sen op de Weespcrzjjdc zagen het ongeluk gebeuren en enkele van hen gingen onmiddellijk te water Na een paar maal duiken gelukte het hen de portieren te openen en de heer W., diens schoonzuster en en haar twee kinderen van 6 en 11 jaar behouden op het droge te bren gen. Zij hadden slechts enkele on betekenende verwondingen opgelo pen en werden per G.G.D. naar het Onze Lieve Vrouwe ziekenhuis ver voerd. De kraanwagen van de brandweer takelde later de wagen op de kant. Maatregelen tegen schoolverzuim (Van onze Haagse redacteur) Het schoolverzuim is in de laatste jaren sterk toegenomen. Ter be strijding hiervan heeft men enige wijzigingen in de leerplichtwet aan gebracht maar men verwacht niet dat het schoolverzuim hiermede tot het verleden zal behoren. Daarom heeft de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen een be roep gedaan op de gemeentebestu ren om bij verordening te bepalen, dat de politie verplicht is een kind dat gedurende de schooluren op de openbare weg wordt aangetroffen, naar school te brengen. Tevens dringt de minister er op aan dat indien een dergelijke verordening 'reeds bestaat, de politie van haar bevoegdheid in deze een zo groot mogelijk gebruik maakt. Staf van Sachsenhausen staat terecht Het proces tegen SS-Standarten- führer Kaindel, chef van het con centratiekamp Sachsenhausen en vijftien van zijn medewerkers, is Donderdag voor een Russisch mili tair gerechtshof begonnen. Het is het eerste concentratiekamp- proces voor een Russisch hof. De zittingen, die tot 5 November zullen duren, worden gehouden in een ge heel met, rood behang beklede ge rechtszaal, waarin boven de rode tafels der rechters een groot por tret van Stalin hangt. In het kamp Sachsenhausen heb ben 4.300 Nederlanders gevangen gezeten, van wie ongeveer 800 zijn omgekomen. In 1942 werd de eerste groep van 72 ondergrondse werkers uit Nederland in Sachsenhausen ge- executeerd. - Motorstertocht naar Amsterdam Iedere motorrijder wordt Zondag 16 November 1947 in de gelegenheid gesteld, deel te nemen aan de natio nale stcrtocht naar Amsterdam, welke door dc KNMV wordt geor- geniseerd ten behoeve van de Stich ting Nationale Oorlogsmonumenten De deelnemerskaart. gewaar merkt door de KNMV, geldt als ontheffing van het Zondagsrijver bod cn als vrijstelling van motor rijtuigenbelasting voor die dag. Iedere deelnemer ontvangt na het volbrengen van de tocht een herin- neringsplaqucttc, alsmede een certi ficaat van een aandeel, groot 1 cm2. in het Damplantsoen, dat tot op richting van een reeks oorlogsmonu menten aan het Nederlandse volk wordt verkocht. Verde. worden de ontvangen gelden gebruikt tot steunverlening aan de nagelaten be trekkingen van oorlogsslachtoffers. Duits marionetten-leger in de Sowjet-Unie? „HET IS WAAR", ZEGT Dr. KURT Dr. Kurt Schumacher, de leider van do sociaal-democratische partij van Duitsland, die op het ogenblik de Verenigde Staten bezo<° heeft tijdens een persconfei e In Washington met klem klaard dat hjj het bestaan van n Duits marionetten-leger in de Sowjet- Unie, onder veldmaa oialk von Paulus, dc man van Stalingrad, kon bevestigen. „Ik weet dat het waar is", zei hij. De Verenigde Staten en Groot- Erittannië roepen een economische cn politieke de moralisatie in Duitsland en een gevaarlijke ver groting van de communistische kracht in het le ven, als z\j voortgaan met hun plan voor ontmanteling van de Duitse industrie in hun zones, zei Schu macher. H\j deelde mede, dat hjj tij dens dc confe rentie van de A.F.L: (Ameri can Federation of Labour) te San Francisco de steun had gekregen voor het prin cipe, dat nationalisatie van de ba sis-industrieën essentieel is voor het herstel en de blijvende welvaart van Duitsland. Het Duitse volk zal, als het vast zou houden aan zijn besluit om na tionalisatie der industrieën te ver krijgen, geen krachtige oppositie van de zijde der Amerikaanse re gering ondervinden. De Ameri kaanse autoriteiten zijn echter vol gens Schumacher te optimistisch ten aanzien van de voedselvooruit- zichten in de Brits-Amerikaanse zone tijdens do winter. De communisten hebben weinig succes by de Duitse arbeiders, maar het ontmantelingsprogram ma zou hun kracht in hoge mate vergroten. Schumacher was pessi mistisch gestemd ten aanzien van de aanstaande besprekingen over het vredesverdrag met Duitsland te Londen. Het belangrijkste is duidelijk te maken, dat de schuld ligt bij de Sowjets. De verdeling van Duitsland is reeds een voldon gen feit. Nodig is, zo spoedig mo- geiyk vredesvoorwaarden te schep pen voor de Duitsers buiten de Rus sische invloedszone. Dr. Kurt Schumacher Invoer twee keer zo groot als uitvoer Het Centraal Bureau voor d« Statistiek heeft cgfers bekend ge maakt omtrent de Nederlandse in- en uitvoer. Totale invoer van Jan. t/m Sept. 1947 idem 1938 Totale uitvoer van Jan. t/m Sept. 1947 idem 1938 Totale invoer in Sept. 1947 idem 1938 Totale uitvoer in Sept. 1947 idem 1938 30.325.000.000 1.053.000.000 12.047.000.000 7.671.000.000 3.348.000.000 117.000.000 f 1K602.000.000 1.016.000.000 S.S. „Koert" bij Porte au Prince in brand Het Nederlandse stoomschip „Koert" staat bulten de haven Por te au Prince in brand. De passa^ giers en de bemanning verlaten het schip. Porte au Prince is de twee haven van het eiland Haïti (Grote Antil len). Gruwelverhalen kostten jongen het leven Een 15-jarige jongen te Enschede, die in boeken on tijdschriften over do gruwelen in concentratiekampen, had gelezen, kwam hiervan zo on der de indruk, dat hij op het idee kwam zelf met ophangen te gaan experimenteren. Hij klom op een stopl in de slaapkamer en bond do beddekwast om zijn hals. Ongeluk kigerwijze gleed de stoel onder hem uit. Toen zijn ouders hem vonden, waren de levensgeesten reeds gewe-* ken. Ontploffing te Leiden Bij een ontploffing in een van da zuiverkisten op bet terrein van de gasfabriek te Leiden, hebben zes ar beiders ernstige brandwonden opge lopen. De eerste hulpdienst, welke onmiddellijk ter plaatse was, ver voerde de slachtoffers naar het aca demisch ziekenhuis. Het ongeluk is waarschijnlijk te wijten aan het wegspatten van een vonk van een bij deze kisten gebruikte pikhouweel. Weerbericht Weersverwachting, geldig .ot Zaterdagavond Matige, In het Noorden tan het land later vrij drachtige Oostelijke wind. Plaatselijk nevel of irJst, lichte regen. Daling va» temperatuur. Zon op 7.20 uur. onder 17.2? 25 Oct uur. Maan onder 1.39 uur, op 16.30 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1