DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Twee en vijftig doden bij vliegramp in Amerika Honderdvijftig jeeps toeren dwars door Nederland „Kominform is geen nieuwe Komintern," zei Stalin Het gras groeit nu pas goed Alles gereed voor de besprekingen Ontploffing eist dertien doden Attlee woont de boomplanting bij AANTAL DODEN TE LONDEN TOT BOVEN 30 GESTEGEN B' in wgfcl. -fTL "CT"" «c mËk^^ÈÊM Parade van de week V oor jaarsgroenten in de herfst Glronummci 510330 Sank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummer» 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 25 October 1947 Nr. 781 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DB BOORDER Een foto van een Douglas DC-ó, een toestel van het zelfde type als de Vrijdag in Utah verongelukte machine. Noodlanding mislukte, Douglas DC-6 ging in vlammen op Achtenveertig passagiers, onder wie twee babies, en de gehele vier koppen tellende bemanning van een Amerikaans vliegtuig z(jn in de vlammen omgekomen, toen dit toestel, waarvan onder het vliegen de staart In brand was geraakt. Vrijdagavond een noodlanding moest maken doch daarbij neerstortte en geheel verbrandde. Het ongeluk ge beurde in een bergkloof in het Zuiden van de Amerikaanse staat Utah; het vliegtuig was op weg van Los Angeles naar Denver. Kort voor het ongeluk gebeurde ontving het kantoor van de United Airlines in Chicago, de maatschap pij waartoe het vliegtuig behoorde, nog enige telegrammen van de marconist van het toestel. De staart stond toen in brand en men was van plan een noodlanding to maken. Toen het vuur scheen te verminderen, seinde het toestel: „Wij trachten een noodlanding te maken. Misschien lukt het ons, misschien niet". Even voor half acht werd het volgende telegram opgevangen: „We halen het mis schien". Daarna stuurde de gezag voerder nog een radioboodschap de lucht in: „De staart van mijn toe stel is weg" en dit is het laatste bericht geweest. Kort daarop is de machine neergestort in de Bryce Canyon. 400 km ten Zuiden van Salt Lake City. Aanvankelijk gaf de United Air lines vijftig slachtoffers op, doch dit aantal moest nog met twee worden vermeerderd, toen bleek dat er zich onder de passagiers ook nog twee kleine kinderen hadden bevonden. Het toestel was een viermotorige Douglas, type D.C. 6 en dit is het eerste ongeval dat met een derge lijke machine is gebeurd. De brand schy'nt te zyn ontstaan in de baga geruimte dit vermoeden baseert men op de eerste telegrammen 'die het toestel de lucht in zond het volledig onderzoek zal uiteraard moeten uitwijzen of dit juist is. Commissie-van-drie Maandagmorgen komt de De Republikeinse regering heeft rechter Kirbv. voorzitter van de commissie-van-drlc. doen weten, dat zij bereid is deel tc nemen aan de inleidende besprekingen. Het Nederlands-Indische gou vernement heeft Abdoelkadir, jhr. mr. Ch. V. de Villeneuve en jhr. mr. Van Vredenburg aan gewezen als vertegenwoordigers voor het eerste contact met de commissie-van-drie De commissie wordt Maandag om streeks elf uur in Soerabgjd ver wacht. Rechter Kirby heeft de Untenant gouverneur-generaal om vervoers- gelegenheid naar Batavia verzocht. Het gezelschap bestaat uit zes personen, n.l. de commissieleden Frank Graham. "Paul van Zeeland cn rechter Kirby. en verder mevr. Kirbv, een adviseur van Graham en de secretaresse van Van Zeeland Negen leden van de staf zullen regelrecht met een Dakota van de RAF naar Batavia vliegen, waar zij Zondagmiddag omstreeks 3 uur worden verwacht. Twee leden van de Amerikaanse delegatie zullen Donderdag naar Batavia vliegen. Het is nog niet bekend, hoe lang de commissie in Batavia zal blijven. Volgens de tot dusverre ontvan gen berichten waren de Nederland se verliezen op 23 October 3 ge sneuvelden en 7 gewonden. Stadje door bosbrand bedreigd Geweldige branden in de bossen van de staat Maine in de Verenigde Staten bedreigen de kustplaats Bar Harbour. Reeds zijn enkele gedeel ten van het stadje in vlammen op gegaan. De Amerikaanse kustwacht heeft schepen gezonden ter evacue- ring van de bevolking van 4300 zie len. Wanneer de wind niet draait bestaat de kans. dat Bar Harbour totaal verwoest wordt. In de afgelopen dagen hebben talrijke branden gewoed in bet bos rijke gebied van New-England, waardoor vele dorpen geëvacueerd moesten worden, RAF-Mosquito stort neer; piloot gedood Vrijdag is in de omgeving van Rochester (Engeland) een Mos- quita--br>mmenwerper van de RAF neergestort. De piloot werd ge wond en de navigator gewond. Weerbericht Chemische fabriek in Pilsen door brand verwoest Bij een explosie in de Trylc che mische fabriek in Pilsen zijn der tien employé's gedood. De explosie werd veroorzaakt doordat een vrouw, wier kleren in brand gevlogen waren, een zaal binnenrende, waar arbeiders bezig waren vuurwerk te vervaardigen voor de Kerstviering. De fabriek werd totaal in de as gelegd. De autoriteiten, die een onder zoek instelden, deelden mede. dat de kleren van de vrouw vlam gevat hadden, toen zij neerhurkte bij een klein open vuur. Ze was schreeu wend naar een aangrenzende afde ling gerend, waar de arbeiders kruit verwerkten. Dit ontplofte en de vrouw kwam om het leven, teza men met minstens twaalf van de arbeiders. De Britse minister-president Attlee heeft de uitnodiging der Nederlandse regering om op 4 No vember de boomplanting op Wal cheren bij te wonen aangenomen. De heer Attlee zal vergezeld z-jn van zijn echtgenote. Tevens zul len bij de plechtigheid tegenwoor dig zijn de ambassadeurs van België. Frankrijk, Canada en En geland en de Noorse gezant, zo- j mede mayor-general Brooks als I vertegenwoordiger van de Britse strijdkrachten, die op Walcheren gevochten hebben. De Nederland se ministers Beel, Wittcman. Ne- her en Mansholt zullen waar schijnlijk ook aanwezig zijn. ZILLIACUS BEZOCHT OOST-EUROPA Ergste treinramp van laatste twee jaar Volgens de Vrijdagavond bekende gegevens over de botsing van twee treinen, 's morgens in de mist bjj het station Croydon in Londen, zijn er één en dertig personen gedood, ter wijl het aantal gewonden drie en zestig bedraagt. Onder de laatstge noemden verkeren er nog velen in levensgevaar zodat het aantal slachtoffers mogeiyk nog zal stijgen. Het was de ergste treinramp die in de laatste twee jaar in Engeland is gebeurd. Een van de twee treinen een forensen- en schoolkinderen- trein waar in de mensen als sardines stonden opgepakt, had zijn vaart in verband met de mist verminderd, toen de tweede trein er op inreed. De eerste twee rijtuigen van de tweede trein werden in elkaar ge drukt en het dak van de rijtuigen opengescheurd met het gevolg, dat de passagiers hierdoor naar buiten geslingerd werden. Eén van de vrouwelijke slachtof fers er bevinden zich op zijn minst negen vrouwen onder de slachtoffers werd onder de wie len van een andere trein geslingerd. Sommige lijken werden zwaar ver minkt en acht uur na de ramp wa ren nog slechts 19 van de doden ge ïdentificeerd. Vijftig ambulanceauto's, een aan tal politieauto's en meer dan 100 brandweerlieden arriveerden met spoed op de plaats des onheils waar de reddingsploegen in koortsachtige ijver met zuurstofbranders en bijlen aan de gang waren de gillende slachtoffers uit hun benarde posities te bevrijden. Verschillende straten werden voor het verkeer afgezet om plaats te ma ken voor ambulancewagens, die on ophoudelijk aan en af naar de twee ziekenhuizen in de buurt reden. In een compartiment verden tien van de inzittenden gedood. Het gedrag van de reizigers was voorbeeldig. Een oude man. wiens arm gebroken was. wilde eerst ge holpen worden, nadat de ergste passagiers behandeld waren. Reizigers, die slechts snijwonden van mindere aard hadden opgelopen verbonden hun eigen wonden en be gonnen onmiddellijk te helpen bij het reddingswerk. Verliezen Nederlandse strijdkrachten De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zyn gerapporteerd Koninklijke Nederlandse land macht: P. van Duuren uit Breda; A. B. Peppelenbosch uit Zutphen; A. H. A. Kolen uit Tilburg; C. Schilder uit Volendam; J. P. Vis sers uit Dinteloord; korp. J. L. van Aerde uit Den Haag; F. Hoekstra uit Leeuwarden; H. Visscher uit Zwartesluis; Serg. M. Leloux uit Den Haag; korp. A. Kranenburg uit R'dam; A. Sanders uit Zweelo; D. Veenkamp uit Groningen; H. de Vos uit Stavenissc; It. D. N. van Wyk uit Haarlem. KonlnkRJk Nederlands-Indisch leger: Chinees sold. 2de kl. Thio Seng Tjoa. Kon. Ned. landmacht: L. van Mulligen uit Voorschoten. Prestatierit der K.N.A.C. levert grote puzzles op Grootste kunst is in de Weersverwachting geldig tot Zatcr dagavond: r- X Matige, later het Noordelijke ge deelte van het land krachtige wind uit Oostelijko richtin gen. Aanvankelijk nog plaatselijk ne vel of mist. overi gens zwaar bewolkt met hier cn daar tljdelllkc opklarin- OctWZo°n we"' K°ud" 26 Oct.Z-on op 7 22 uur onder 17 25 uur. Maan onder 2 53 uur. op 16 43 uur 27 Oct.: Zon op 7.24 uur onder I7?i „ur. Maan onder 4.07 uur. op "I 55 'u"3 jeep te blijven (Van een eigen verslaggever) Wij hebben aan het eind van de vierentwintig-uur jeeprace. die de K.N.A.C. van Vrijdag op Zaterdag organiseerde grote behoefte onze racepet af te zetten voor tal van woeste en wijze Nederlanders. In de eerste plaats voor de sport en aanverwante commissies van de Koninklijke Nederlandse Automo biel Club. die in ons toch zo kleine landje een geraffineerde route wis ten uit te stippelen door schier on ontgonnen streken, prachtig en vol najaarskleuren, maar met wegen er langs waar geen enkel voertuig zou kunnen gaan en waar een paard zich de benen zou breken. Deze commissies wisten echter, dat de jeep zich op onbegaanbare wegen lekker gaat voelen. De jeeD doet het altijd wel, maar natuurlijk moet de berijder precies on tijd de voor- of' achterwiel aandrijving in werking stellen. Verder moet de be rijder. als zijn jeep opgeruimd in kuilen van een meter duikt, niet door de voorruit of over zijn deurtje heen vliegen en ook voorkomen, dat de welwillende jeep op zijn kop komt te staan, want daar zitten geen wielen aan. Wij zetten dan ook in de tweede plaats ons racepetje af voor berijders, evenzeer als voor de naast- zittende kaartlezers van de honderd- vijftig jeeps, die Vrijdagochtend om de minuut uit Amersfoort vertrok ken: militairen, politiemannen en gewone burgers. Zo begon het Toen generaal Kruis om elf uur voor de militairen en Amersfoorts burgervader even later voor de bur gers plechtig de Oranjevlag hieven en ger't rende elke volgende minuut van verscheidene uren jeep na jeep startte, toen wisten de deelnemers nog niet. wat hun boven het rij- vaardige hoofd hing Zij beschikten over epn routeaanduiding, die sprak van: bij IJ. bondswegwijzer 2436 richting Soest. X onbewaakte over weg. na 100 meter links harde weg langs spoorlijn blijven volgen. Nog nauwelijks waren wij van de harde weg of daar begon de jeep een volmaakte galop, waarbij sche del. rug en strottenhoofd van de be rijder aan de eerste proef werden onderworpen, terwijl de dansende, hotsende kaartlezer wanhopig .zocht naar paddestoel 53 of 83, waarbij dan weer een ander onbegaanbaar pad werd gevonden naar de volgen de tijdcontröle. Uren ging dat zo door. waarij alle mannelijke eigenschappen van be hendigheid tot intuïtie, van schran- derhéid tot moed naar voren moes ten komen. De eerlijkheid gebiedt te vermelden, dat niet alleen mannen deze krachtprestatie leverden. Ook de dames Puvenhoek en Engelen za ten in een deelnemende jeep. doch die behoorden dan ook bij haar echtgenoten aan het stuur. „De wegen zijn zo glad als spek", zei de heer Van Engelen, die mis troostig naar de gehavende voorkant van zijn jeep wees. Zij waren kort na de start geslipt en over de kop geslagen. Gelukkig had geen van beiden letsel bekomen. Met vereende krachten was de jeep weer overeind gezet en ze waren verder gereden! Sterren Er waren tal van sterren op auto gebied onder de deelnemers, zoals de taaie rijder van de Rallye de Monte Carlo, Gatsonides, Kees Kruit, bekend geworden door de Al penrit. die hij naar verluidt zelfs zonder licht uitreed. Er waren ook andere sterren, zoals twee man nen, wier jeep met een A was ge merkt. dus uit Groningen, die het gaspedaal van hun landbouwjeep met de klomp aanvoelden en er wa ren in alle bescheidenheid gezegd ook twee onfortuinlijke journalisten. Maar het opvallendst waren de rustige, bescheiden afvaardigingen van de verkeerspolitie uit Amster dam, Den Haag en Rotterdam in het leer. keurig gepoetste jeeps, correct in het rijden en formidabel in het gebruik van hun voertuigen. En route Hoe die wilde route dan ging. zul len de lezers willen weten. Over Den Dolder en Doorn, over Maars- bergen en Scherpenzeel over Ame- rongen en De Klomp, over Lunteren en Otterlo, over Nieuw Mijlingen en Katerveer naar Zwolle. Dat was het eerste stukje van de achthonderd kilometer en men had van de stadjes en steden nagenoeg niets gezien. Toen ging het. al half in het donker, verder langs Dalsen en Vasse. langs Enschede en Haaks bergen, via Holten naar Apeldoorn. Burphin ivas de auto bandiet Ziehier de oplossing van ons miniatuur-mysterie van de vori ge week: Men arresteerde Burphin. die zichzelf ontmaskerde toen hij sprak van een linkse stuurin richting. In de publicatie was alleen melding gemaakt van het feit dat de auto gevonden was zonder dat evenwel was mede gedeeld dat er sprake was van een Amerikaans model, waarbij inderdaad het stuur links isl De volgende onlossers sleep ten de prijzen in de wacht: F. Warmink, Bankastraat 47, Amersfoort. H. Ros, Schacpman- laan 7, Amersfoort. Jan Verkerk, Holcvoctplem A 149. Scherpenzeel Miniatuur-mysterie nr. VI vindt men elders in dit nummer. Middernacht, één uur. twee uur, drie uur in de nacht naar Hotel Bloemink, waar koks en kellners, jongmaatjes en kamermeisjes opge bleven waren om de jeephelden te zien en te laven. Een uur rust en weer verder door de koele nacht in de open jeeps, langs paden en weggetjes. Steeds moeilijker werden nu de be wegingen. zoals: op viersprong met eik rechtsaf, of: bij rhododendron- struik schuin links. In dit duistere doolhof zijn vele jeeprijders van het goede pad afgeraakt of afgekraakt. Ook in de prillj morgen ging het voort totdat tegen de middag op de Drunerheide de krachtmeetproef begon. Daar midden in Brabant, bevindt zich een woest duinland schap, lieflijk om te zien. afschuwe lijk om te berijden. Daar werden de laatste restjes energie van de stoere rijders op de pro^f gesteld en alleen de allerzekersten wisten zich over de duintoppen te slingeren en de kuilen te nemen. Slechts weinigen konden daar alle geheime controle posten vinden om ten slotte, zuch tend maar voldaan het eindpunt Tilburg te bereiken. Nobelprijs toegekend voor geneeskunde De Nobel-prijs voor geneeskunde is aan drie personen gezamenlijk toegekend: dr. Carl Cori en zijn vrouw Gerty te Saint Louis (V.S.) ontvangen samen de helft, terwijl de andere helft bestemd is voor professor Bernardo Houssaye te Buenos Aires. Aan het echtpaar Cori werd de Drijs toegekend, wegens de ontdek king van het verloop der ratalvsti- sche transformatie van glycogeen Taft candidaat voor presidentschap Robert Alphonso Tift (senior), republikeins senator uit Ohio heeft in een brief aan de voorzit ter van de republikeinse staats commissie van Ohio medegedeeld, dat hij zich candidaat stelt bij de verkiezingen in het komende jaar voor het presidentschap van de Verenigde Staten Taft's vader, wijlen William Howard Taft. is president geweest van 1909 tot 1913- Arrestatie employé beheersinstituut Het onderzoek dat inzake de mal versaties bij het Beheersinstituut te Amersfoort gaande is heeft geleid tot de arrestatie van een zekere B. Deze employe van het Instituut is inmiddels voor de Officier van Jus titie te Utrecht geleid. Sneeuw en ijs in Moskou De straten in Moskou, waar se dert gistermiddag sneeuw was ge vallen, waren vanochtend bedekt met een dun laagje ijs. Konni Zilliacus. Brits parlementslid en leider van de extreem-linkse vleugel van de Labour-party, die. in tegenstelling tot de „Keep-Leftbe- weging", het plan-Marshah afwijst en voor alles nauwe samenwerking met Oost-Europa wenst, heeft op een tournée, met zeven andere Labour- parlementslcden door Oost-Europa ondernomen, te Sotsji aan de Zwarte Zee een gesprek van twee uur gehad met Stalin. Stalin had zich zeer vriendschappelijk over het Westen uitgelaten, zei Zilliacus by zyn terugkeer in Londen. Hy achtte samenwerking mogelyk tussen landen van verschillende sociale en economische structuur. De Kominform was volgens Sta lin geen poginp om de Derde In ternationale tc doen herleven. Dt Komintern wa: opgericht in eer tijd toen de com munistische par tyen nog maar pas op eigen b<^ Vriendelijke woorden nen konden staan Zy diende oir communistische i leiders te kweker j en contacten te leggen. De toestand Is j nu echter heel an ders. aldus Stalin 1 Er zijn in een aan tal landen mach tige communisti sche partyen, diep geworteld in het leven van hun eigen land en met bekwame leiders. Het zou dwaas zyn dergel yke partyen van een gemeenschappelijk centrum uit te leiden. De Kominform heeft als doel, de communistische partijen van de ne gen betrokken landen in staat te stellen met elkaar in contact te ko men om de belangen van de arbei dersklasse in deze landen meer te kunnen bevorderen. Verder voelden de communistische partyen de noodzaak, samen te werken om de onafhankelykheid van hun landen te waarborgen. De Sowjetwereldpolitielc ls door de Kominform niet gewijzigd, zei Stalin. Wy willen economisch en politiek met alle landen, te begin nen met de U.S.A. en Groot-Brit- tannië, samen werken. Stalin achtte samenwerking mogelijk tus sen landen van verschillende sociale en economische structuur. In een commentaar op Zillia cus' mededelingen heeft een woordvoerder van het Britse departement van buitenlandse zaken gezegd, dat Groot-Erit- tannië meer aandacht aan de vriendschappelijke uitingen van Stalin zou willen besteden als de uitlatingen van andere Sowjet-Russische functiona rissen, zoals Sjdanof en Wisjinsky, wat meer met zijn woorden in overeenstemming waren. Ook de Sowjetpcrs en radio spre ken in een geheel andere geest, al dus de woordvoerder, en de verkla ringen. die de voorzitter van het centrale comité dor communisti sche party in de U.S.S.R., Sjdanof. heeft afgelegd, blaken eerder in de Russische pers te worden weer spiegeld dan de uitlatingen van Stalin. Zilliacus heeft later nog gezegd dat hy de vorming van 'n afzonder lijk informatiebureau voor links- socialistische partyen als eeh na tuurlijke ontwikkeling zou be schouwen. Volgens Labour-kringen. die nauw contact onderhouden met de politieke leiding der partij, is het bestaan van iets in de aard van een georganiseerd internationaal links- gericht streven echter onwaar schijnlijk. Van de socialistische partijen, die met de communisten samenwerken, heeft tot nog toe alleen de partij in Polen haar vol ledige steun gegeven aan de Kominform. De socialistische par tijen in Hongarije en Italië hebben een voorbehoud gemaakt, terwyl de socia al-democra ten in Tsjecho- Slowakije de politiek van de Kom inform regelrecht hebben veroor deeld. Franse vakbondbestuur- ders mochten niet in USA Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft aan Henri Reynaud, secretaris-generaal van het Parijse verbond van vakvereni gingen. en aan zijn collega Pierre Lebrun, geen toestemming verleend tot een bezoek aan de Verenigde Staten, waar zij de lefders van de C.I.P. wilden ontmoeten. Nieuw medicijn voor Egypte Dr. Harry T. Seneca, van de Co- lumbia-Universiteit te New York, is naar Cairo vertrokken met een nieuw geneesmiddel tegen cholera. De medicijn is ontdekt door dr. Henderson en de laboratoriumproe ven hebben succes gehad. Het mid del zal nu op choleralijders be proefd worden. 'etK.^.7- De koeien profiteren er van v" De Octobermaand brengt al koude nachten en kan ook overdag heel lage temperaturen brengen, zodat de boer goed doet zijn koeien een dekkleed om te doen. De huidige October maakt echter wel weer een uitzondering cn is ongewoon mild en zacht. Gelukkig voor het vee. dat nu nog een poosje in de wei kan blijven en nog niet is aange wezen op het stalvocr. Want owee, als het op het winfervocr is aangewezen. Dan ziet het er slecht, zeer slecht, uit en zal 't gevolg wel zijn dat wij 't vol gend voorjaar heel wat van de mooie dieren, die nu op de foto te zien zijn. niet meer zullen tegenkomen. Dan zal de boer genoopt worden tal van koeien te verkopen met een funest gevolg voor de melkgift. Neemt men in aanmerking, dat de opbrengsfverlaging wat het gras betreft in de rivicrkleigebtcden 50%. in de zandgebieden 30 a 35%. in het veen 15% bedraagt, terwijl ook de hooiop- brengst 40% minder is. dan kan. men begrijpen, dat de vccvocderpositie uiter mate slecht is en deze leemt? kan niet aangevuld worden door krachtvoer uit het buitenland. Dus Dat het gras in deze tijd nog zo aardig groeit is o.a. te danken aan de warmte, die deze zomer tot op abnormale diepte in de grond is binnengedrongen en die zich nu mee deelt aan de bovenste lagen. Het is te hopen, dat er weinig regen valt. want hoe droger nu de grond, hoe langer de koeien in 't land kunnen lopen zonder gevaar van vertrappen. Bij regen zullen ze alleen al daardoor de stal in moeten. De opbrengt van de landbouwgewas sen is zeer wisselend, naar gelang het karakter van de grond. Wat de tuinbouwgewassen betreft, men eet op 't ogenblik nog verse spi- Eigenlijk al staltijd, maar wint er voer is schaars. Daarom zo long mogelijk in de wei, waar het gras weer is gaan groenen. Het is wel koud; met een dekkleed over is het echter nog wel uit te houden. nazie van de koude grond, 'n opmerke lijk verschijnsel. Ook de bloemkool kon nog rustig vrucht opleveren, zelfs tot December toe. tenminste als het vorst- vrij blijft. Maar de ongewodh milde temperatuur kan nu weer enig gevaar opleveren voor de nieuwe koolplanten, die in September geplant zijn cn die, wil 't goed worden, thans niet al te fel mogen doorschieten. Anders worden ze te slap. De fruitopbrengst winkels en wa gens getuigen het is nog gunstig ge weest. hoewel de vruchten door de droogte kleiner zijn dan normaal. Daar entegen is de opbrengst in kilogrammen groter dan vorig jaar! (Slot Parade van de week) groot deel van hen, zelfs met de uiterste krachtsinspanning, weinig hoop heeft in leven te blijven. In Europa verkeren alleen al 60 mil- lioen kinderen in gevaar, in het Verre Oosten 140 millioen. En al leen in Europa lijden al 4',< millioen kinderen aan tuberculose. Is het niet misdadig om in zo'n wereld niet alles en alles te doen om tot eensgezindheid en dus tot een gezamenlijke krachtsinspan ning te komen, teneinde het gebrek dat beslist niet noodzakelijk is uit te bannen voor alle mense lijke wezens? Als men de oorlog wil uitbannen zal men met de hon ger moeter beginnen. Want honger en gebrek bereiden een bodem, waarin het zaad van de oorlog met het meeste succes kan worden uit gestrooid. Verscheurdheid eri honger WIJ hebben de laatste weken op deze plaats herhaaldelijk over het ideaal de „one world" ge sproken, dat op de duur bereikt moet worden, wil de wereld met zijn steeds groeiende bevolking niet aan zelfvernietiging ten gronde gaan. Dat wy van die „ideale" toe stand nog zeer ver verwijderd zijn, blijkt echter iedere nieuwe dag uit de bittere feiten. Hoe verscheurd de wereld is tonen niet alleen de zittingen van de vergadering der U.N.O., waar dc grote meerderheid een besluit neemt, dat dc minder heid by voorbaat aankondigt tc zul len boycotten, zoals deze week ge beurde naar aanleiding van dc con trole-commissie op dc Balkan, waar Rusland afwijzend tegenover staat, ïrjaar ook op het terrein der in ternationale politiek (dc Balkan, Midden-Europa, Japan. Korea. Pcr- zië, Indonesië) treedt, de ver scheurdheid aan het licht, ook in do binnenlandse aangelegenheden der volkeren gaat zjj steeds dui delijker spreken. Tegenstellingen in een volk ziin niet verkeerd, ze ziin zelfs nuttig en noodzakelijk, zo lang de resul tante er van maar een gelijk ge richte eenheid is. Dit is ondanks al les het geval in het prachtige. En geland, waar socialisten cn conser vatieven elkaar heftig bestrijden, maar men niettemin gezamenlijk krachtig aanpakt om dc enorms na-oorlogse moeilijkheden te boven te komen. Daar is van „verscheurd heid" geen sprake en ook dc striid om de nationalisatie, die thans een uitloper krijgt in de strijd om ds bevoegdheden van het Hogerhuis, zal de „eenheid" van het Engelse volk in beslissende aangelegenheden niet aantasten. Of ook het Amerikaanse volk in zich zelf zo krachtig is zou nas be wezen kunnen worden als Amerika in dezelfde benarde omstandigheden zou komen te verkeren als de Euro pese landen. Het gaat nu nog „goed" in Amerika, maar dat be hoeft niet blyvend te ziin. Dat men in de Nieuwe Wereld, ook in Zuid- Amerika zoals deze week zo duide lijk bleek, hevig bevreesd is voor het communisme, bewijst dat men zich ook daar niet zo zeker voelt van zyn zaak. HET felst treedt dc verscheurd heid wel aan het licht in Frank rijk. Het Franse volk, met al zijn prachtige eigenschappen, heeft al sinds de vorige oorlog zich zelf niet kunnen vinden, is mede door inner lijke verdeeldheid meer cn meer „afgetakeld" en bleek grotendeel! als gevolg daarvan niet bestond te gen de cersto grote stoot van het Nazi-monster. Evenmin blijkt het Franse volk, door de Duitse bezet ting innerlijk met sterker geworden bestand tegen do stoten der na-oor logse moeiiykheden. Werd vóór da oorlog in het buitenland de spot ge dreven met de herhaaldeiyke en langdurige Franse kabinctscrises, na 1945 is in enkele jaren tijds het gehele binnenlands-politieke beeld enkele malen veranderd als een blad aan de boom. De gemeenteraadsverkiezingen van j.l. Zondag hebben dc nog jon ge Katholieke M.R.P. tot een klein partijtje (10%) terug gebracht en de nieuwe R.F.P. van De Gaulle tot de grootste partij (40%) van Frank ryk gemaakt. De communisten handhaafden zich met ongeveer 30 pet. van de stemmen, zodat thans de Gaullisten en de communisten in Frankrijk tegenover elkaar staan zoals Amerika en Rusland in de wereld. Ramadier. (wiens socialistische partij met 20% gelijk bleef) heeft nu zijn op de nog geslonken minder heid van socialisten, katholieken en radicalen steunende kabinet ver kleind, doch niet principieel gewij zigd. Of hy zich kan handhaven is zeer de vraag. Of het „De Gaulle aan de macht" spoedig werkelijk heid gaat worden moet evenzeer worden afgewacht. Dat dc partij van „de sterke man" Dc Gaulle in bepaald opzicht op beangstigende wyze herinnert aan partijen of be wegingen van andere „sterke man nen" hebben wij herhaaldelijk aan getoond. Drijft Frankrijk, bedreigd door de dictatuur van links, af naar de dictatuur van rechts? Zal. om De Gaulle tc keren, het Voksfront van communisten en socialisten van voor de oorlog herleven? Er zyn enkele tekenen, die daarop zouden kunnen wyzen. Of zal in Frankrijk de „doorbraak" tot stand komen, die in ons land maar zeer gedeel telijk is gelukt, d.w.z.: zullen d$ Katholieken van de M.R.P. en do sociaal-democraten elkaar vinden in een nieuwe partij, in de geest van de Partij van de Arbeid in Neder land en de Labourparty in Enge land? Een dergelijke party zou zo wel het gevaar van links als dat van rechts voor het niet alleen po litiek maar vooral ook economisch zieltogende Frankrijk kunnen be zweren. ET N bij al deze verscheurdheid, -1—die van het ene land zo gemak kelijk overslaat op het andere en die de gehele wereld gaat doorzie ken als een kankergezwel een men senlichaam, lijdt de mensheid op onze rijke aarde gebrek. Het is niet zo dramatisch als Sir Stafford Cripps in Engeland de rajitsoenen wil verlagen van 2870 tot 2700 ca lorieën (voor de oorlog kreeg men 3000) want geen Engelsman zal daardoor van honger omkomen. Maar wel staat in grote gebieden van Duitsland en Oostenrijk de hon ger voor de deur. zullen de nooit verwende Balkan-volkeren het al lesbehalve breed hebben en wordt de hongerdood voor vele Aziaten onafwendbaar geacht. De voorzitter van de internatio nale advies-commissie voor het UN O-kinderfonds, Chester Bowles, heeft verklaard, dat de helft van de wereldbewoners niet ver van de hongersnood is en dat 40% daarv^i kinderen ziin. Niet minder dan al leen al 462 millioen kinderen heeft ze dringend hulp nodig, dat e«Q •(Slot zie voorgaande kolom).

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1