U.N.O. - COMMISSIE ZOEKT CONTACT MET DE REPUBLIEK „Samenwerking met PvdA gaf goede resultaten" Mikolajczyk heimelijk naar buitenland vertrokken Utrechtse praeses ontvoerd door Amsterdammers De Gaulle wil ontbinding van het parlement Onderhandelingen met Indonesië op neutrale plaats „Gij bedreigt onze vrijheid" Weer treinongeluk in Engeland Kanselboodschap Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4..per kwartaal Losse nummers 10 CL De UNO-commissie van drie voor Indonesië heeft telegra fisch de Veiligheidsraad medegedeeld, dat de Republiek bereid is mede te werken en de commissie zo spoedig mogelijk te ont moeten. Ter vermijding van moeilijkheden met de verbindingen heeft de commissie de republikeinse regering voorgesteld om in Djogja of iedere andere geschikte plaats te confereren over het vaststellen van een neutrale plaats, aanvaardbaar voor beide partijen, waar de kernbesprekingen kunnen worden gehouden. De commissie gaat ermee accoord dat deze buiten de door de Nederlanders bezette gebieden gehouden zullen worden. Vandaag zou de commissie in Ba tavia aankomen negen stafleden' van de commissie zijn Zondag al ge arriveerd en vandaar doorrreizen naar Djogja of een andere door de republikeinse regering voor te stel len plaats om de inleidende bespre kingen met de republiek te voeren. De Republikeinse regering heeft in tussen in een boodschap aan de com missie van drie. deze welkom gehe ten te Djogja ..of op elke andere plaats welke zij verkiest". Alvorens daarheen te vertrekken, zou de commissie te Batavia nog be sprekingen voeren met de Neder landse autoriteiten over de vast stelling van de procedure voor de komende onderhandelingen. Naar A.P. meldt, bereidt Sjarifoed- din een reconstructie van zijn kabinet voor waarin ook de Mohammedaanse partij Masjoemi zal worden opgenomen. Verwacht wordt dat dr. Mohammed Roem in dat geval candidaat zou zijn voor .het vicc-premierschap. Royale geste Zeventien officieren van de TNI, het republikeinse leger, die sinds het uitbreken van de vijandelijkheden te Batavia waren vastgehouden, zul len in vrijheid worden gesteld. Dit besluit van de Nederlandse autori teiten te Batavia is per radio aan de Republikeinse regering medege deeld. Indien de Republikeinse rege ring toestemming zou geven voor een landing te Djogja zouden de of ficieren Maandag per vliegtuig naai de hoofdstad der Republiek vervoerd worden. Volgens AFP meent de Re publikeinse regering dat het landen van Nederlandse vliegtuigen mo menteel niet gewenst is en geeft zij de voorkeur aan het transport door een internationale organisatie, bij voorbeeld het Rode Kruis, daar hpt hier krijgsgevangenen betreft. Wel schijnt overigens deze maat regel door Republikeinse krjngen gunstig te zijn ontvangen. Zij be schouwen haar. aldus het Franse persagentschap, als een gelukkig blijk van de wens tot verzoening voor de hervatting van de Neder landsIndonesische besprekingen. Vakverbond in Z.-Amerika beschuldigt V.S. In de heftigste aanval, die hy tot nog toe tegen de V.S. heeft gericht, heeft Vicente Lombarde Toledann, voorzitter van het vakverbond van Latijns Amerika (CTAL). de V.S. er van beschuldigd, dat zij een imperia listische politiek voeren, die gevaar lijk is voor de onafhankelijkheid van Latijns Amerika, en onder voor wendsel van tc strijden tegen het communisme, de ontwikkeling van de regeringen der Latijns-Ameri kaanse landen in anti-democratischc zin voorstaan. Deze beschuldiging is vervat in *enj£nAg document, dat aan alle bij de CTAL aangesloten vakverenigin- gen is gericht. Toledano veroordeelt hierin de versterking van dc econo mische en politieke druk. die de V S op de regeringen in Latijns-Amerika uitoefent. Het document sluit met de verze kering. dat de CTAL nocht de Sow- jet-Unie. noch de V.S.. noch Enge land. noch enige andere mogendheid dient, doch alleen de arbeiders van Latijns Amerika. Het doet een be roep op de arbeiders om het pro gramma van de CTAL te verwerke lijken. „een programma van voor- uitgang en vrijheid, van strijd voor de vrede en tegen de aanstokers van een nieuwe wereldoorlog' Ecn-en-twintig personen werden gedood en 71 gewond by een tweede spoorwegongeluk in Engeland, dit maal op de lijn EdinburgLonden. De locomotief is bij Berwick on Tweed uit de rails gelopen; drie wa- gons zijn van dc spoordijk gestort. Een golf-clubhuis is als cerste- hulpcentrum ingericht. Het zieken huis te Berwick is dermate in beslag genomen, dat de telefoon door een der lichtgewonde treihpassegiers l werd bediend, omdat er niemand an ders beschikbaar was. Weerbericht het blijft koud Weersverwachting tot Dinsdagavond. Matige, nu en dan nog vrij krachtige Oostelijke wind. Droog en koud weer met enkele overdrijvende wolkenvelden. Vannacht op verscheidene plaatsen weer nachtvorst', echter voornamelijk in het Midden en Zuiden van het land. Het hielp niet... Twee jeugdige filmaspiranten die bij hun sollicitaties nul op het request hadden gekregen hebben onlangs een nieuwe me thode geprobeerd om bij de film te komen Zij vlogen over de studio's van Hollywood en lieten pamfletten vallen, waarop te lezen stond: „Opgelet, filmstudios, Atten- tie, chefs talentafdelingen. Hier zijn Pope en Griswold, wij wil len eep filmconlract, Geef ons een kans, toe." Het heeft niet geholpen. Uitspraak Herberhold Het Tribunal adviseerde in de zaak tegen C. P. Herberhold een internering van 4 jaar met aftrek van de tijd in detentie doorge bracht- De dan nog in internering door te brengen 2 jaar en 315 da gen worden voorwaardelijk opge legd met een proeftijd van 3 jaar met de voorwaarde dat hij zich onder toezicht stelt vin de Stich ting Politieke Delinquenten. Tevens werd hem beide kies rechten ontzegd en verboden een leidende functie te bekleden in liet batterijenhedrijf. Een bedrag ad f 500.000 werd verbeurd ver klaard. Edelweiss-piraten in Sovjet-zont- Te Wertgerode in de Sow jet- zóne van Duitsland zijn leden van een gewapende Duitse uazi- groep. die zich ..Edelweiss-pira ten" noemen, gearresteerd. Leden van deze groep waren in het bezit van wapenen en explosi va. Aan het hoofd stond een ze kere Hoffman, voormalig officier bij de Luftwaffe. Sovjetambassadeur in Washington benoemd De Sovjetambassadeur in de Ver enigde Staten Novikoff is ontheven van zijn functie. Zijn opvolger is Alexander S. Panjo'sikin Panjoesjkin was vroeger ambas sadeur in China Nederland vroeg geen tussentijdse hulp Dr. Hirschfeld. economisch ad viseur van het Nederlandse mi nisterie van buitenlandse zaken, die momenteel te Washington als lid van de commissie voor Euro pese samenwerking met de Ame rikaanse autoriteiten besprekin gen voert over de mogelijkheid van ten uitvoerlegging van het plan-Marshall, heeft verklaard, dat Nederland geen hulp heeft gevraagd om tie periode, vooraf gaande aan het in werking tre den van dit plan, te overbruggen Hij bevestigde evenwel, dat Ne derland momenteel met twee ernstige problemen te kampen heeft, die het economische herstel van het land belemmeren, name lijk het wegvallen van zijn han del met Duitsland en 2. de onmo gelijkheid om de in Indonesië ge- investeerde kapitalen rentege- vend te maken. Autorijden op Zondag niet strafbaar De Groningse advocaat mr. J. N. Polak heeft in verband met het feit, dat er twijfel bestaat over de rechtsgeldigheid van ver bod om op Zondag te rijden, deze aangelegenheid principieel aan ge kantonrechter tc Groningen voorgelegd. Mi. Polak heeft zich met opzet laten bekeuren toen hij op Zon dag met een auto reed. De ambte naar van het openbaar ministerie eiste hiervoor zes gulden boete. Mr Polak was echter van mening dat een veroordeling niet kón volgen omdat overtreding van de oorwaarden, die aan de verkrij ging ener rijvergunning verhon den ziin bij de wet niet strafbaar zijn gesteld. De kantonrechter achtte het ten laste gelegde feil bewezen doch was van oordeel dat dit niet strafbaar was. De heer Polak werd dan ook ontsla gen van rechtsvervolging. Prof. Romme op KVP-congres: BELANGRIJKSTE TAAK VOOR DE TOEKOMST: RECHTVAARDIGE BEZITSSPREIDING „Ik heb er nog geen moment spijt van dat de Katholieke Volkspartij vorig jaar het besluit nam de regering-Beei te steunen", zei prof. mr. C. P. Romme in een boeiende rede, welke hij Zondag hield op het K.V.P.- congres dat Zaterdag in Utrecht geopend was met een rede van de heer J. W. Andriessen. Constaterend, dat de beide regeringspartners, K.V.P. en Party van de Arbeid, handelen uit verschillende beginselen, waaruit natuurlijk wel eens moeilijkheden voortspruiten, meende hy toch zyn vreugde te kunnen uitspreken over de resultaten van de samenwerking. Prof. Romme legde er sterk de nadruk op' dat de K.V.P. een min derheid. zij Het de grootste, uit ons volk vertegenwoordigt. Zonder sa menwerking met andere groepen ls geen enkele Nederlandse jjprtij in staat een regering te vormen, dus constructief werk te verrichten. Minstens twee politieke constella ties zijn daarvoor nodig. Hoewel dus verheugd over de bereikte resultaten zou prof. Romme het toejuichen indien de basis van het kabinet verbreed kon worden, omdat hy de huidige politieke taak te VREESDE VOOR HET LOT VAN PETKOF Mikolajczyk. de leider van de Polske Stronistvo Ludove (Poolse Boerenpartij), is met drie van zijn medewerkers en hun echtgenoten in het geheim naar het buitenland vertrokken. Dit is meegedeeld door de vice-president en de secretaris-generaal van de partij, nadat Poolse autoriteiten een onderzoek naar Mikolajczyks verblijfplaats hadden gelast. Buitenlanders, die kort geleden Mikolajczyk hebben ontmoet, achten het waarschijnlijk, dat hij persoonlijk van mening was dat er maatregelen tegen hem op handen waren. Zyn vlucht zou beïnvloed zijn door de executie van de Bulgaarse oppositieleider Petkof. De P.S.L. was de enige oppositie partij in Polen. Zij was by de laatste onder sterke politieke druk gehou den. verkiezingen verslagen. Het is met de P.S.L. gegaan zo als met vele van dergelijke partijen in Oost-Europa: haar verleden was in democratisch opzicht niet smet teloos en in haar gevolg drongen de reactionnaire, heel- en half-fas- cistische elementen samen, die bij gebrek aan mogelijkheden voor een eigen politiek, in de oppositiepar- tijgn vaste grond onder de voeten trachten te krijgen. Hoe groot deze invloed is kan moeilijk worden nagegaan, maar zy was in elk geval voldoende om zich dc beschuldigingen op dc hals te halen een staatsgreep voor te be reiden en zich aan vervolging bloot te stellen. De P.S.L. was in zijn mogelijkheden zeer beperkt; haar orgaan was onderworpen aan cen suur en zij had geen eigen drukke rij- Interne oppositie De laatste tijd had Mikolajczyk ook met oppositie in zijn eigen partij te kampen. Tweehonderd partijleden hadden onlangs zelfs een resolutie ingediend waarin zyn ontzettnng uit het leider schap werd geëist. Als de medewerkers die met Mi kolajczyk zijn gevlucht worden ge noemd: Baginski, hoofd van het partubureau voor publiciteit en de vroegere parlementsleden Bryja en Korbonski. Baginski was in Mei 1945 gear resteerd wegens ..activiteit achter het front van liet Rode Leger" en tot een jaar gevangenisstraf ver oordeeld. Dc Warschause bladen brengen het nieuws van Mikolajczyks ver trek op de voorpagina's. De Gazeta Ludowa, die tot dusver als een blad van de Boerenpartij beschouwd werd. schrijft dat Mikolajczyk met zijn vlucht zijn medewerkers heeft bedrogen. Distilleerderijen in V.S. sluiten 60 dagen Ongeveer 140 distilleerderijen, die meer dan 95 pet. van de totale hoe veelheid whiskey en industriële al cohol in de V.S. kunnen produce ren, hebben m ingang van Zon dagnacht voor 60 dagen het bedrijf stop gezet in het kader van de ac tie om voedsel voor Europa te spa ren. De hoeveelheid tarwegraan en andere granen, die door deze slui ting zal worden uitgespaard, wordt op 10 tot 12 millioen schepels ge schat. Men verwacht geen tekort aan likeuren of prijsstijging, daar een grote voorraad aanwezig is. Men neemt aan dat Mikolajczyk zich naar Engeland heeft begeven. Zijn vrouw woont reeds enige tyd in Middlesex en zijn zoon studeert in Cambridge. zwaar acht voor twee partyen. Versmalling van de basis zou hjj zeer betreuren. „Samen in dc trein" ..Hoe lang wilt gy nog met de so cialisten samenwerken", heeft men spreker meermalen gevraagd. Prof. Romme maakte dit duidelyk in een geestige vergelijking. „Kijk", zei hy, „men stelt het wel eens voor alsof de K.V.P. en de P.v.d.A. In een trein zitten, die uit Amster dam in de richting van Den Haag rijdt. De K.V.P. ziet b.v. als eind- doej Rotterdam, de P.v.d.A. Dor drecht. Die vergplyking acht ik niet geheo'. juist". 7Pi prof. Romme, „ik zou haar zó willen corrigeren: de K.V.P. en de F'ë.d.A. zitten samen in een trein, die van Amsterdam naar Utrecht rydt. Daar aangeko men zullen de socialisten kunnen zeggen: „Wy willen naar Arnhem", terwijl de K.V.P. naar Eindhoven wil. Ik maak my hierover nog geen zorgen, wy zyn nog lang niet in Utrecht. Het is best mogelijk, als wy daar arriveren, dat het reizen ons zo goed bevallen is dat wij be sluiten: wij gaan voorlopig samen verder tot Geldermalsen. Daar zul len we verder zien". Prof. Romme besprak uitvoerig de resultaten van de regeringspoli- tiek, waarbij hij gelegenheid vond van zyn instemming en critiek blyk te geven. Naast hulde aan de ka tholieke ministers sprak hij, onder levendige instemming van het con gres, zijn bewondering uit voor de arbeid van minister Drees, in het bijzonder voor wat deze bewinds man deed voor de ouden van dagen. Ergste wantoestand De belangrijkste wens voor de toekomst achtte hy: recht vaardige spreiding van het be zit. „De bezitloosheid der grote massa vind ik één der ergste wantoestanden in onze maat schappij". riep hy uit. Hij bleek dan ook uitermate verheugd dat de regering een commissie heeft benoemd welke een op lossing voor dit probleem moet zoeken. Sprekend over Indonesië richtte prof. Romme zich over het congres heen tot het Nederlandse volk, het toeroepend, bereid te willen zijn of fers te brengen om de opbouw in de overzeese gebiedsdelen mogclyk te maken. „Iedere burger draagt uit eindelijk de verantwoordelijkheid er voor of wy in de toekomst in duur zame samenwerking met Indonesië groot werk kunnen verrichten. Resoluties Op de rede van prof. Romme volgde een korte gedachtenwisse- ling en daarna werden een aantal resoluties van de sectievergaderin gen aan het partijbestuur aange boden. Deze resoluties houden ln de wen selijkheid van de totstandkoming van de publiekrechtelijke bedrijfs organisatie. Voorts behandelen re soluties de verhouding tot de Ne derlandse gebiedsdelen in Amerika, de regeling van de oorlogsschade, de verhouding van lonen en pryzen en de classificatie der gemeenten, het werk van de overheid ten aan zien van de openbare zedelijkheid, het communisme en de volkshuis vesting. Wordt tabaksgebruik in Engeland vrijwillig verminderd? Leiders van de Britse tabaks- arbeidersbond hebben bij de re gering aangedrongen op vrijwil lige vermindering van het ta baksgebruik. om de mogelijk heid van verdere verhoging van de tabaksbelasting te vermijden. Een delegatie van de bond heeft zich '\»rijdag naar het mi nisterie van Handel begeven, na dat Sir Stafford Cripps de mi nister van Economische Zaken, een verbod van import van Ame rikaanse tabak had afgekondigd, om dit seizoen 20 millioen dollar te besparen. Het Britse invoerverbod van ta bak heeft de Amerikaanse tabaks- markt reeds gedemoraliseerd, heeft Harold Cocley, afgevaardigde van de tabaksstaat Noord Carolina ver klaard. Van de verschillende tabaksmark- ten kwamen berichten van prijsda lingen van 1 dollar tot 8 dollar. In normale omstandigheden neemt het Verenigde Koninkrijk een vierde van de door toevoer van lucht behan delde <Flue Cured) Amerikaanse ta bak op, ofwel ongeveer 550 millioen kilo. Ter dood veroordeeld Conform de els is Zaterdagmorgen door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam de doodstraf uitgespro ken over de 27-jarige Amsterdam mer J. L. Kiesouw, die in 1944 als leider van het buitenkommando van het Duitse strafkamp Zöschen zijn medegevangenen dusdanig mis handelde, dat sommige van hen aan de gevolgen overleden. De veroor deelde was in de bezettingstijd we gens zwarte handel gearresteerd en naar Duitsland overgebracht. ORKAAN IN DE STUDENTENW ERELD De praeses van dc afdeling Utrecht van de Socictas Studiosorum Rcforma- torum werd Donderdagavond per taxi door leden van de Amsterdamse afdeling ontvoerd. Aanleiding daartoe was, dat de Utrechtse S.S.R. het enige tijd geleden nodig had geacht, ter ere van haar dies enige corpsattributen uit de sociëteiten der andere afdelingen weg tc roven Wageningen werd een vlag ontfutseld en Amsterdam zijn pracseszctel. Slag op sociëteit aan Nieuwe Gracht De Amsterdamse S.S.R. zon op wraak en Donderdagavond kwamen enkele af gevaardigden bij de Utrechtse praeses van deze bond. wie zij vriendelijk ver zochten mee te gaan naar Amsterdam om de zaak nog eens te bespreken. Dc praeses liep in de val en stapte in de taxi, die hem direct naar de hoofdstad voerde, waar hij in een badkamer op de sociëteit ..Minerva" werd opgesloten. Triomfantelijk belden dc Amsterdam mers de Utrechtenaren op en vertelden hen, dat zij hun praeses konden terug krijgen in ruil voor de stoel Ondertussen verzon de praeses een list om weg te komen. Hij vertelde zijn bewaker een fraai verhaal over een aanzienlijke schuldenlast, die hij nog voor Zaterdag in Utrecht moest beta len. Hij verzocht zijn bewaker vrien delijk met het bestuur te willen over leggen. Inderdaad was de bewaker zo goed even weg te gaan Door een tuimelraam De praeses wachtte geen ogenblik langer en liet zich door een tuimelraam zes meter naar beneden zakken. Hij kwam veilig op de grond en vluchtte over prikkeldraad en langs wachtposten een naburig huis binnen, waar hij aan een dienstmeisje vertelde, dat hij achtervolgd werd. Hef zeventien jarige meisje verstopte hem op de zol der cn nauwelijks was dit gebeurd, of ei werd gebeld. Leden van SS.R. ston den voor de deur en vertelden, dat iemand dit huis was binnen gegaan, die zij even moesten spreken. Natuurlijk werden de heren afgescheept. Maar in die tijd had de praeses Utrecht opge beld en verteld, dat hij safe was. Met een taxi Ook werd een taxi ontboden, die voor de ogen der Amsterdammers voor het huis stopte. De Utrechte naar dook erin en de wagen ging er dadelijk van door. achtervolgd door woedende leden van S.S.R. op de fiets, die evenwel spoedig ach ter raakten. Vijftig leden van S.S.R. stonden zelfs op wacht voor het Centraal Station, maar zelfs dit mocht niet baten, want de taxi reed onmiddellijk door naar Utrecht, waar de praeses een geestdrif tig welkom werd bereid. Nauwelijks was hij daar evenwel, of een grote vrachtwagen stopte voor de sociëteit op de Nieuwe Gracht cn zeker zeventig studenten (uit Amsterdam, dachten dc Utrechtenaren) begonnen de aanval. Onmiddellijk werd het gebouw gebarricadeerd met stoelen en banken. Dc blinden werden gerameid met breekijzers, waardoor voetzoekers naar binnen werden geworpen, rui ten werden kapot gegooid. Op de gracht kwamen de politie en de G.G.D. een kijkje nemen. Een agent vroeg tamelijk nijdig aan een stu dent. wat of er aan de hand was! De student zei: ..O, een vriend schappelijke bijeenkomst" en kreeg tegelijkertijd een ruit op zijn hoofd. Tenslotte moesten de Utrechtenaren het onderspit delven en tot. hun grote verrassing bleek, dat het Wageningers waren, die de vlag van S.S.R. kwamen roven Gelukkig zijn er geen ernstige gewonden bij deze strijd tc betreuren. Ameland geïsoleerd door Oostenwind Twee dagen oostenwind en Ame land is alweer geïsoleerd. Vrijdag avond vertrok de postboot „Brak- zand" van de Nes met 60 passa giers, maar tengevolge van de zeer lage waterstand op de Waddenzee, 12 cm A.P. kon de boot de vastwal niet bereiken en hebben de passagiers d nacht op de Wadden zee moeten doorbrengen. Zij keer den Zaterdag onverrichterzake op het eiland terug. Brazilië's gezant in arrest te Moskou Russische zaakgelastigde in Rio gemolesteerd De Sqwjet-Unie heeft beslo ten de vroegere ambassadeur van Brazilië en diens staf te Moskou vast te honden. De ambassadeur Pimental Bran- dao, en zijn staf zullen „onder bewaking gesteld worden ten einde ben te beveiligen". Zij zullen Moskou niet mogen verlaten, voordat de veiligheid van de Sowj«t-dip)omafen te Rio de Janeiro verzekerd is. Volgens Tass. het Sow jet-nieuws bureau, zijn de Sowjet-zaakgelas- tigde. Sokolof, en zijn eerste-se- cretaris op straat, aangevallen. De Braziliaanse politie zou de bevol king hebben aangemoedigd de Sowjet-ambassade te Rio de Ja neiro met stenen te bekogelen. Het bericht dat Sokolofs zoontje gewond zou zijn heeft in Rusland grote verontwaardiging gewekt. Overzicht van de ravage, aangericht toen Vrijdag ln Londen twee treinen op elkaar reden. Over woningschaarste Naar wij vernemen zal er binnen kort van de kansels der kerken, welke aangesloten zijn b(i het inter kerkelijk overleg (I.KO.) een bood schap worden voorgelezen, waarin op het Nederlandse volk een beroep wordt gedaan, daadwerkelijk mede te arbeiden-aan de bestrijding der gevolgen, ontstaan door de woning- schaarste. Ieder, die ia zijn woning nog wat ruimte over heeft of ruim te maken kan, wordt er op aange drongen deze ruimte vrijwillig be schikbaar te stellen en mensen btl zich ln huis te nemen. Naar wij van de ANWB herne men. ligt bet in de bedoeling met ingang van 1 Januari 1918 voor te schrijven, dat alle autobussen van veiligheidsglas moeten wor den voorzien. COMMUNISTEN VERLOREN IN TWEEDE RONDE DER GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN De Gaulle heeft de onmiddellijke ontbinding van het Franse parlement geëist, omdat de huidige zetelverde ling niet meer in overeenstemming is met dc wil van het Franse volk, zoals die bij de gemeenteraadsverkie zingen tot uiting is gekomen De gebeurtenissen zyn te dreigend om uitstel te gedogen, zo wordt in Dc Gaulle's verklaring gezegd: „Ieder weet dat de staat, zoals hij thans is samengesteld en geleid wordt, gevaar loopt in een te storten en tot anarchie te vervallen". De Gaulle wenst een eenvoudig systeem van stemming bij meer derheid, in plaats van de huidige evenredige vertegen woordiging. Het tweede deel van gemeenteraadsverkiezingen (voornamelijk herstemming in de districten, waar de eerste stemming geen meerderheid voor een der partijen had opgeleverd) heeft een belangrijke nederlaag voor de communisten gebracht. Deze uitslag is zoveel opval lender, waar de communisten een intensieve campagne hadden gevoerd. Het verlies van de communisten kwam voor een groot deel ten goede aan de socialisten. De socialisten ver loren echter aan de RPF. Dit wordt verklaard door het feit dat in distric ten waar een socialistische candidaat kans maakte op een overwinning, hij dikwijls door de RPF werd gesteund, en dat in het omgekeerde geval de SFIO zijn steun gaf aan De Gaulle's candidaat. Twee incidenten Over het algemeen zijn de verkie zingen rustig verlopen. Uit Orly (bij Parijs) wordt echter een inci dent gemeld bij de bekendmaking van het herverkiezen van de socia listische burgemeester. Tweehonderd communisten, die zich twee uur te voren bij het gemeentehuis hadden verzameld, doorbraken het politie- cordon en trachtten de burgemeester te verhinderen het gebouw te verla ten. De socialistische burgemeester van Choisy le Roi (eveneens bij Parijs) werd. nadat zijn verkiezing was bekend gemaakt, naar een tele foontoestel in een leeg kantoor van het stadhuis gelokt, waar hy door een groep mannen, die communisten genoemd werden, werd vastgegre pen en mishandeld. De politie voer de een charge uit en bevrijdde de burgemeester. André Mutter, een der extreem rechtse leiders in het parlement, heeft een resolutie ingediend, waar in de regering wordt verzocht de communistische partij op te heffen. Herriot is herkozen als burge meester van Lyon, Ramadier als burgemeester van Decazeville. Huldiging dr. Ritter Zaterdagmiddag heeft in het Hotel des Pays Bas te Utrecht de uitge stelde huldiging plaats gehad van de Utrechtse literator en radio-spreker dr. P. H. Ritter Jr. ter gelegenheid van zjjn 65ste verjaardag. Op de receptie deed dr. Vroom, die de minister van O. K. cn W. verte genwoordigde, aan de jubilaris me, dedeling van zyn benoeming tot of ficier in de orde van Oranje Nassau, De voorzitter van het huldigings comité, Anton van Duinkerken, bood dr. Ritter een geschilderd portret van de jubilaris aan van de hand van de schilder Waalco Dingcmans. Jac. Romyn verraste dr. Ritter met een verzameling proza, bijeen gebracht onder de titel „Vertoog en Ontboezeming". Namens de oud-collega's uit de tijd van het Utrechtsch Dagblad bood C. A. Schilp een beschilderde schaal aan van Tegels handwerk. Aan het diner getuigden nog talrijke sprekers van de waardering voor de persoon en het werk van dr. Ritter Een van hen was de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, de heer M. A. Reinalda. Het op 10 October uit Batavia vertrokken motorschip „Johan van Oldenbarnevelt" zal vermoedelijk op 4 November a.s. te Amsterdam aankomen. Het motorschip „Java", dat 17 October uit Batavia vertrok, zal waarschijnlijk 20 November aa. te Amsterdam arriveren.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1