DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Export naar Duitsland is noodzakelijk Hard geblazen om niet de mond te Commissie-van-drie bij Gani en de luitenant-G.G. Vredestein Enschede gaat Woensdag draaien Sombere rede van minister Mansholt Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Dinsdag 28 October 1947 Nr. 783 6e jaargang Red. en Adm.t Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In de Schouwburg in Utrecht vergaderden Dinsdagmorgen leden van de Nederl. Kamer van Koophandel voor Duitsland. Op deze vergadering, waar het woord werd gevoerd door de voorzitter der Kamer, Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen en Minister Mansholt. trad nog weer eens duidelijk naar voren, welk een belangrijke plaats Duitsland steeds in ons economische leven heeft ingenomen en beide sprekers uitten hun afkeuring over de ge ringe mate van samenwerking, welke men nog steeds van de bezettings autoriteiten ontvangt. Prof. Gelissen zeide in de kring van de leden der Kamer niet behoe ven te betogen, hoe belangrijk Duits land wel voor Nederland is Hij kon niet inzien, waarom het nodig is, dat de daarvoor verantwoordelijke auto riteiten zo lang wachten met het herstellen van normale verhoudin gen. Dit herstellen moet er naar zijn mening toch van komen, hoe men de zaak ook keert. Niet alleen ten op zichte van Duitsland, maar vooral met betrekking tot de omringende Europese landen is het naar spreker meent, onverantwoord de tegenwoor dige situatie in Duitsland en de hui dige economische verhouding „van wat dan Duitsland heet" tot de om ringende landen te bestendigen. Spr. wees er verder op, dat herstel van normale Duitse eco nomische verhoudingen ook de invoering van een gezonde Duit se bctalingsmunt weer mogelijk zou maken. Men kan nooii vrede krijgen, zolang men de oorlogsverhoudin gen in stand houdt. Men moet begrijpen, dat de tijd van zoge naamde volkomen onafhanke lijkheid der Europese landen voorbij >s. ..Wij moeten losbre ken uit de economische gevan genissen der schijneconomle. waarin wij ons thans bevinden", aldus spr. Het Marshall-plan acht spr. van zeer groot belang voor de eco nomische reconstructie van Euro pa. De daar\'oor in aanmerking komende landen moeten de han den ineen slaan. Pessimistische rede van minister IVJansholt Sprekende over de agrarische be trekkingen tussen beide landen, zei- de minister Mansholt o.m.: ..Zowel voor als na de oorlog verzorgde en verzorgt de agrarische sector om streeks 50% van de gehele Neder landse export. De agrarische sector is door de economische crisis en de autarkische maatregelen veel sterker getroffen dan de andere sectoren van het eco nomisch leven", welke bewering spieker aan de hand van talrijke cij fers staafde. Vervolgens nam de minister de na oorlogse cxport-cijfers ondrr de loupe. „Het totaal-generaal van onze export bedroeg in 1946. 785 milioon. ..De agrarische sector nam daarin, voor wat de export naar alle landen betreft, deel voor 431 millioen, of wel voor 55Van de 785 millioen werd voor 52 millioen naar Duits land geëxporteerd. Vijftig millioen of wel 96% bestond uit agrarische producten. Dit betekent, dat de agra rische export naar Duitsland 12% van de totale agrarische export naar alle landen bedroeg". Sinds 1938 toen dit percentage 17 bedroeg dus nog steeds een daling. Ook voor 1947 wist de minister in dit verband een daling te voorspellen tot 6%. Ook is het geld van de agrarische export sterk veranderd, vergeleken bij de jaren voor de oorlog en ook het beeld van 1947 verschilt weer van dat van 1946. Zuivel, eieren en varkensvlees worden in het geheel Nederlanders krijgen beheer over Ruhr- mijnen Nederlanders, Belgen, Luxembur gers en Fransen kunnen het beheer krijgen over de mijnen in het Ruhr- gebied, zo hebben Londen en Washington besloten. Dit besluit is genomen om tege moet te komen aan de wensen van deze landen, om weer enigermate zeggenschap te krijgen in de mijnen die voorheen geheel of gedeeltelijk in handen waren van hun staats burgers. De overdracht van de miinen wordt een dezer dagen verwacht. Verdere wijzigingen in het beheer en de productie der Ruhrmijncn kunnen worden tegemoet gezien, zo dra de gevoerde gedachtcnwisseling tussen de vier landen enerzijds en de bezettende mogendheden ander zijds ten einde is. Bananen uit Suriname De plannen om in Suriname op grote schaal de aanplant van ba nanen ter hand te nemen verkeren in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Mochten deze ver wezenlijkt worden dan zouden over drie of vier jaar 'wekelijks vijftig duizend trossen bananen naar Ne derland verzonden kunnen worden waardoor niet alleen ruimschoots in onze behoeften zou worden voor zien, doch ook een belangrijke hoeveelheid voor doorvoer ter be schikking zou komen. Vier gesneuvelden, tal van gewonden Het Nederlandse communiqué van Maandag geeft als verliezen op 24. 25, en 26 October geleden, op: vier gesneuvelden. 34 gewonden en 2 ver misten. Weerbericht Weersverwachting Woensdagavond. Aanhoudend droog en koud weer met meest matige Oostelijke wind cn overdrijvende wolkenvel den. niet meer naar Duitsland geëxpor teerd. De groenten-export bedroeg in 1946 13 en in 1947 10 millioen gulden. In 1938 was dit bedrag 11 millioen, maar daar stond een ex port van 40 millioen voor zuivel, eieren en varkensvlees tegenover. De situatie is dus zo dat onze agra rische export naar Duitsland mo menteel zeer grote moeilijkheden ondervindt, doordat de bezettende mogendheden de gelden er voor be schikbaar moeten stellen. Men im porteert alleen voedsel dat per ca lorie het goedkoopste ls. De kwali teitsfactor wordt verwaarloosd". Minister Mansholt deed een beroep op de werkkracht, het initiatief cn het doorzettingsvermogen van zijn toehoorders om de kansen, die er voor ons land zijn, ten volle uit te buiten. ,.De regering staat bij uw werk, dat onmisbaar is voor de economi sche wederopbouw van ons vader land, met sympathie achter u", aldus- besloot minister Mansholt zijn rede. Glaspositie verbetert Er is een grote verbetering ge komen in de glasvoorziening. Bijna alle aanvragen kunnen op het ogen blik worden gehonoreerd. Men is thans doende de groothandel en de schilders ruim te bevoorraden om indien de aanvoer uit het buiten land mocht stagneren, deze stagna tie te kunnen opvangen. De import uit België en Tsjechoslowakfie ver loopt tot heden zeer regelmatig en het zou zelfs mogelijk zjjn het glas vrij van distributie te geven indien men er zeker van was dat dit 20 blijven zou. MORGEN NAAR DJOKJAKARTA Graham, Kirby en Van Zeeland, die gistermiddag in Batavia zijn aange komen, hebben kort na hun aankomst weer vergaderd en in de loop van de dag bezoeken gebracht aan dr. Van Mook en dr. Gani. Woensdag zullen zij naar Djogja reizen. Sjarifoeddin heeft reeds zijn kabinet gewijzigd, maar zijn voorstel is nog niet door Soekarno goedgekeurd. Naar verluidt zou de Masjoemi niet te vreden zijn met de plaats die Sjarifoeddin voor deze partij heeft ingeruimd. Men meent te weten dat de Mas- Palar formuleerde de volgende In donesische overwegingen: De Repu bliek dringt aan op terugtrekking der troepen op de oude demarcatie lijnen. De republikeinse regering ga randeert veiligheid, vrede en orde in haar gehele gebied. Zij aanvaardt zowel samenwerking met als toe zicht van elk internationaal lichaam. Het is noodzakelijk dat de commis sie van drie bevoegdheden tot arbi trage krijgt. joemi de portefeuille van voorlich ting is toebedeeld. De P.S.S.I. (Partai Sarekat Islam Indonesia, de Moham medaanse partij die in Mei wèl aan de totstandkoming van het kabinet- Sjarifoeddin heeft meegewerkt) zou de portefeuille van binnenlandse za ken aan de Masjoemi afstaan, en daarvoor in de plaats een vice-pre- mierschap krijgen. Zoals bekend heeft de Masjoemi een vice-premiersehap en binnen landse zaken geëist. In de Veiligheidsraad, die gis teravond weer over Indonesië vergaderde, spraken Pillai (In dia) en Palar. Het consulaire rapport heeft dui delijk gemaakt dat de Nederlanders verantwoordelijk zijn voor het voort zetten van de strijd na de afkondi ging van het bestand, zei Pillai. In dia hoopt dat de Veiligheidsraad maatregelen zal nemen dat de Neder landse troepen worden teruggetrok ken op hun posities van voor de po litionele actie. Palar in Veiligheidsraad L. N. Palar zei: De feiten van ver nietiging. corruptie, intimidatie en wreedheid, die door beide partijen in de door de Nederlanders bezette gebieden worden begaan, zijn ver schijnselen, die een oorlog vergezel len. De verantwoordelijkheid hier voor ligt in de eerste plaats bij de partij die de vijandelijkheden begon nen is bij de Nederlanders. Het consulaire rapport bèvestigt. dat er voor de inval der Nederland se troepen orde en recht heersten in het Republikeinse gebied. Britten uit Irak teruggetrokken Het Britse leger heeft het terug trekken uit Irak Zondag defini tief voltooid. Deze stap is geno men in overeenstemming met de i' -litiek van de Britse regering. Hierdoor keren de regeringen van Engeland en Irak thans terug tot de toestand, waarover men het bij het Engels—Iraakse bondgenoot- schaps verdrag van 1930 eens werd. Volgerig dit verdrag hand haaft Engeland in Irak alleen de Britse militaire missie en vlieg tuigbasis der RAF. Vrijzinnigen winnen in Zwitserland De uitslag van de Zondag gehou den verkiezingen voor de Zwitserse Nationale Raad is als volgt: Vrijzinnigen 51 (voorheen 47); Soc. Democraten 48 (55); Katholieker 44 (43): Boerenpartij 21 (22); Onafhan- kelijken 8 (6); Communisten 7 (1); Democraten 5 (6); Liberalen 7 (8): Partijlozen 2 (6). Een zetel is nog onbeslist. Deze komt aan de Vrijzinnigen of aan de Socialisten. Zware strijd 0111 Ivirin in Mandsjoerije Zowel de resierine als de com munisten in China hebben ver- sterkingen in de strijd geworpen en de zware gevechten, die reeds tien dagen woeden om de strate gisch belangrijke regeringscitadel Ivirin in Mandsjoerije, nemen in hevigheid toe. De strijd is het he vigst ten Zuiden van Ivirin, waar dt regeringstroepen stand houden tegen de communistische aanval, die door gesteund. Nog steeds zwoegt men in de Wieringermcer hardnekkig ver- der aan de wederopbouw in dit nieuwe stuk Nederland, dat door de vijand bij het verlaten van het toneel weer aan het water werd prijsgegeven. Het nieuwe Gereformeerde kerkje te Wieringe. werf is bijna ge reed. Het voormalige was bij de overstroming geheel weggeslagen. Schoenenbonnen van nieuw model Met ingang van 1 November a s. zullen schoenenbonnen van nieuw model in gebruik worden genomen. Op deze bonnen komt de aanduiding van de soort schoenen voor, bene vens de Jetter C. gevolgd door een andere letter in de linker-bovenhoek. De schoenenbonnen, waarvan in de linkerbovenhoek één der letters A t.m. H of AA t.m. AH voorkomen, zijn na 15 November a.s. niet meer geldig. De aldus gemerkte bonnen zijn uitgereikt vóór 1 Maart 1947. De bonnen, gemerkt met BA t.m. BH, alsmede de van 1 Nov. a.s. af uit te reiken bonnen, gemerkt met CA t.m. CH, blijven tot nader order geldig. Maandagmiddag brak brand uit in een villa te Wassenaar, bewoond door de heer H. van Drimmelen directeur van Shell Neder land N V. De brandweer rukte uit. maar kon niet voorkomen, dat de bovenverdieping geheel uitbrandde. De oorzaak van de brand is onbe- kend. Het meubilair is gered. Per- zware artillerie wordt soonlijke ongelukken deden zich niet voor. Willard C. Gulick zeer optimistisch over de vooruitzichten Gistermiddag arriveerde op Schiphol uit Kopenhagen de heer Willard C. Gulick, president van de International B. F. Goodrich Cy. te Akron (U.S.A.). 4 Doze autobandenmagnaat, die zich door afstamming nog steeds met Nederland verbonden voelt zijn voorouders heetten Van Gulick zal a.s. Woensdag de opening verrichten van de Nederlands-Amerikaanse autobandenfabriek te Enschede. De eerste woorden van Gulick, toen h(j op Nederlands grondgebied arriveerde, waren: „Voor het Nederlandse volk koestert men in Amerika grote bewondering en vooral over de Nederlandse zakenman luidt het oordeel in Amerika bijzonder goed Deze alleszins hoopgevende uit lating van een der voornaamste Amerikaanse industriëlen zal wel voornamelijk betrekking hebben gehad op de grote voortvarendheid, waarmede de nieuwe Vredesteinfa- briek in Enschede tot stand ls ge komen. In nauwelijks zeven maanden tijds ls hier een hyper-moderne fa briek gebouwd, voorzien van de nieuwste snufjes op technisch ge bied, welke volgens de heer Van Gulick de meest volmaakte auto bandenfabriek ter wereld genoemd kan worden. Met behulp van drie Amerikaan se technici zal er naar gestreefd worden in deze fabriek een product van de hoogste kwaliteit te ver vaardigen, dat zal kunnen wed ijveren met de beste fabrikaten ter wereld. Het Hgt In de bedoeling de pro ductie vooralsnog geheel aan te wenden voor de dringende binnen landse behoefte, terwijl na verloop van tijd wanneer de productie vol doende zal zijn opgevoerd, ook de export ter hand zal worden geno men. De Twentse hoofdstad belooft op deze wijze in de toekomst een pro ductiecentrum van autobanden voor West- en Centraal Europa te worden tot welk doel een verkoop organisatie in oprichting is, de N.V. Nederlandse B. F. Goodrich Co. T oekomstmogelijkheden In het algemeen zjjn volgens de heer Van Gulick op het gebied van de Nederlands-Amerikaanse in dustriële samenwerking nog tal van andere mogelijkheden aanwe zig. Drie factoren zijn daartoe ver eist: Nederlands kapitaal, een minderheidsdeelneming van Ameri kaans kapitaal en Amerikaanse technische hulp, de factoren, die ook tot het resultaat van Enschede hebben geleid. Hoewel do heer Van Gulick van mening was, dat vooreerst, ook al door de internationale rubbersitua tie. de verwerking van synthetische rubber een noodzakelijke eis blijft, zal er met alle kracht naar ge streefd worden, de voorraad na tuurrubber zo spoedig mogelijk op het oude peil terug te brengen. „Men vergete niet", aldus besloot de heer Van Gulick, „dat syntheti sche rubber ons geholpen heeft de oorlog te winnen en al is het waar, dat de Amerikaanse regering bezig is grote voorraden natuurrubber te vormen, die rustig op 500.000 ton kunnen worden geraamd, de syn thetische productie zal stellig een voorname plaats naast het exoti sche product blijven innemen". Skelet van oer-os gevonden In het Overijsselse dorpje Lutten zijn bij het uitdiepen van een oude wijk (zijvaart in de veenderijen) enige beenderen en een schedel in dc grond gevonden, die bij nader onderzoek de overblijfselen bleken te zijn van een ocr-os. De wijk waar in de beenderen gevonden zijn. is vroeger een gedeelte geweest van het riviertje de Reest, dat thans nog langs de grens Overijssel-Drente naar het Meppelerdiep stroomt. (^ENEVE is nooit volledig het centrum van de wereldpolitiek geweest. Amerika was er niet, en toen, na 1926, de Duitsers kwamen, waren de Russen er nog niet. Ock verdwenen in 1932 de Japanners en in 1936 de Italianen. De grote han dicap echter was het wegblijven der Amerikanen. Daardoor kon b.v. de verplichting tot actie tegen een aanvaller, die voor een ogenblik ter Assemblée in '24 was aanvaard (in het befaamde protocol van Genève» niet tot werkelijkheid worden. De Engelsen konden er niet in treden, omdat zij, door het nakomen der verplichting, gevaar liepen met Amerika in oorlog te geraken; Amerika immers erkende het recht van blokkade niet, en blokkade was het belangrijkste wapen van Brit- tannië. In Lake Success is er geen be langrijke mogendheid afwezig. Er -s buiten de wereld van de Verenigde Naties geen land dat men hoeft tc- vrezen. Daarom is Lake Success in derdaad het middelpunt van de we reldpolitiek. De twistende mogend heden kunnen zich geheel wijden aan hun twisten. Niemand kan hun voorhouden, zoals te Genève moge lijk was, dat zij buiten de waard rekenen en het niet alleen voor het zeggen hebben. Daarom is deze Assemblée zo be langrijk. Men kan er de koorts me ten waarmee onze wereld beheot is. Stalin en Molotof zijn er niet, Bevln niet en Marshall niet. Maar het is alsof zij er wel waren. Ale ruzies, alle onaangename opmerkingen over en weer, dragen de stempel der athenticiteit. Wij weten dus on geveer wat wij er aan hebben. In de buitenwereld is dit moeilijk te controleren. Men kent er niet de tekst der redeyoeringen, die waar lijk de moeite waard zijn. Men moet het tenslotte hebben van indrukken van indrukken. Maar als men hier, zo van nabij, het oor te luisteren kan leggen naar de zeer onregelma tige en soms zeer onstuimige hart slag van het internationale polltu— ke leven, dan is het re?".ltaat ten slotte merkwaardig geruststellend. Er wordt erg hard geblazen, iuist omdat niemand lust heeft zich de mona te brander» (Geruststellend is in dit opzicht weer de uitlating, die Stalin zich veroorloofd heeft tijgen - c -r Zilliacus en zijn vrienden, van wie hii in zijn zomerverblijf te Sots- -door Dr. M. v. Blankenstein ji bezoek kreeg. Hij was blijkbaar op dit bezoek gesteld want de heren werden in een speciaal vliegtuig naar hem toe gebracht, daar op de verre Kaukasuskust. Hij heeft hun verteld, hoezeer hii gesteld was op nauwe economische betrekkingen met Engeland en met Amerika. Weer legde hij er de nadruk op dat verschil in economisch en sociaal stelsel niet hoefde te betekenen, dat economische en politieke betrekkin gen onmogelijk wagen. Men weet, dit is zijn oude leer. Hij betoogde met veel klem. dat Rusland ni?t aan oorlog dacht, dat hij te allen tijde bereid was, met Amerika en Engeland te praten. Zou er met die landen voorlopig niet te praten zijn, dan zou hij stil wachten tot de rede er weer was teruggekeerd. Aldus Stalin. Was hij oprecht? Ik zie geen re den daaraan te twijfelen. Iets an ders is. of Stalin n<?g de macht be zit, met zekerheid voor Rusland te spreken. Stellig bezit hij niet meer de volstrekte macht, die hij eens be zeten heeft. De lieden van het poli tiebureau, bijna allen zonder ^nige buitenlandse ervaring, en wat de hoofdman, Molotof betreft, ontoe gankelijk voor buitenlandse erva ring, schijnen ten slotte de koers te bepalen. Wat Stalin nu heeft gedaan, heb ben wij hem reeds verschillende ma- en zien doen: Als de politiek van Mos' du grote ongerustheid in hot buitenland wekte, sprak hij een kal merend woord. De buitenwereld, die daaruit de conclusie heeft getrok ken, dat Rusland niet zo gevaarlijk was als zij misschien wel had ge dacht, is tot op dit ogenblik nog niet bedrogen uitgekomen. Evenmin echter heeft zii optimistische ver wachtingen. welke zij er misschien aan had ontleend, vervuld gezien. Stalin kan niet meer wat hij wil. Misschien is zijn lichamelijke toe stand daarop van invloed. Het zijn niet meer z»n ervaring en practi- sche zin, die in Rusland regeren, maar de strakste en ook de benc- pendste communistische orthodoxie en vreesachtigheid uit gebrek aan kennis der wereld. Maar toch is het geruststellend als Stalin zo spreekt, daar men moet aannemen dat in allerlaatste instantie zijn woord toch zcpt zwaar wegen moet. Hij biedt nog steeds een belangrijke waarborg te gen avontuur. Zijn gesprek met de Britse radi calen was dus een be\'estiging te meer dat het felle blazen van de Russen niet zo gevaarlijk is. als het menigeen misschien voorkomt. Skymaster verongelukt in Amerika? Door lievige storm uit de koers geslagen Een Skymaster van de „Pan American Airwavs" met 13 passagiers en een 5 leden tel lende bemanning aan boord wordt sindsiZondagmiddag ver mist. Men vermoedt, dat het toestel, dat op weg was van Seattle (USA) naar Juneau (Alaska) is neergestort, daar het laatste bericht van de pi loot is opgevangen door het radio contrölestatlon op het eiland Annette (ongeveer 350 kilometer ten zuiden van Alas ka). De piloot meldde, dat h\j niet op het eiland kon landen, daar hij door buitengewoon hevige windstromin- gen gedwongen werd van koers te veranderen. De benzine VRn., het vliegtuig moet op zijn, terwijl er zich in deze buurt geen noodlan dingsterrein bevindt. In het toestel bevinden zich alleen Amerikanen. Zweeds vliegtuig verongelukt Veertig doden er» gewonden Tijdens een hevige storm boven Athene is een Zweeds vliegtuig type DC IV, na een uur pogingen te hebben aangewend op het vliegveld te landen, bij de berg Hymettus neergestort. Er zouden veertig personen gedood en ge wond zijn. Frans vliegtuig neer gestort Zes inzittenden gedood Een twee-motorig karterings- vliegtuig van de Franse luchtmacht is Zaterdag in de buurt van St. Etienne neergestort en in brand ge vlogen. De zes inzittenden kwamen om het leven. Grote brand in Londen In een opslagplaats van de regering in dc Londcnso voor stad Barking brak Maandag oen lievige brand uit. Op het terrein lagen 170.000 vaten hars. rubber cn olie. die weldra in lichter laaie stonden. De vlammen bereikten een hoogte van meer dan dertig meter en een dikke zwarte rook. meer dan acht kilometer in de omtrek zichtbaar, hing boven de havenwijk van Oost- Londen. Vaten hars ontploften en de bran dende vloeistof stroomde door dc straten. De hitte was zo intens, dat de brandweerlieden, die zuurstof maskers droegen. de vuurhaard slechts op een afstand van ongeveer 40 meter konden benaderen. Er werd niemand gewond. De schade viel niet onmiddellijk te schatten. Amsterdam als Europees modecentrum? Wanneer de Nederlanders hun kans waarnemen, zo schrijft de „Journal of Commerce," zal het Europese publiek, dat de mode volgt, in de toekomst naar Amsterdam zien voor de nieuwste snufjes op mode gebied. Weliswaar gaan de ambities der Nederlanders niet zo ver. dat zij beweren de plaats van Parijs als voornaamste modecentrum van Europa te kunnen innemen, doch zij hopen de positie te kunnen overne men, die Berlijn en Wenen voor de oorlog in de Europese kledingindu strie innamen. De meeste duurdere damesmantels, die men momenteel in het welvarende België ziet, zijn van Nederlandse herkomst. De Ne derlandse zakenlieden hopen, dat zij ook in Scandinavië, Frankrijk. Zwit serland en zo mogelijk Groot Brit- tannie de markt zullen kunnen ver overen. Poging tot moord met een broodmes Met een broodmes gewapend ging i" de nacht van 28 op 29 Augustus 1946 de 28-jarige W. F. T. te Amster dam de slaapkamer binnen van het echtpaar S. aan de Jacob van Lcn- nepkade. „Help moordpolitie", gilde een vrouw. Na een bloedige worste ling werden aangevallene en aanval ler naar het ziekenhuis gebracht, de laatste op het randje van de dood. T. had een verhouding met de vrouw van S. Deze S. verbleef als ex-N S.B.'er in een kamp. Toen S. vrij kwam liet zijn vrouw aan T. weten, dat hij niet meer kon komen. T. dronk een stevige borrel om zijn lief dessmart te verdrinken. Hij bleek echter een zeer kwade dronk te heb ben. Tien messteken in S. en een klap op zijn eigen hoofd waren er het gevolg van. De rechtbank veroordeelde T. tot zes jaar. Hij ging in beroep; de proc - generaal bij 't gerechtshof eiste thans jaar. Hector McNeil kent 'n Russisch spreekwoord De voortgezette bespreking van de Russische oniwcrp-resolutie tot afkeuring van oorlogsophitsing heeft in de politieke commissie van de UNO tot heftige Russische aanvallen op hun tegenstanders geleid, die door do Franse gedele geerde rondweg vulgair genoemd werden. Tot een resultaat is men nog altijd niet gekomen. Het belangrijkste evenement was een intelligente rede van Mc. Ncill. Hij herinnerde eraan hoe na het RussischDuitse verdrag van 1939 Molotof do socialistische leiders van Groot-Brittanniö en Frankrijk, die in strijd togen Duitsland wilden, van „oorlogs ophitsing" beschuldigde. De bete kenis van deze term schijnt bij de Russen te veranderen met het het seizoen, zei Mc Neil. Over de rol van de pers: Tk weet dat Wlsjinsky er van houdt Russische spreekwoorden te cite ren. Ik meen dat in Rusland ook dit spreekwoord bestaat: Er la geen nieuws in do Prawda (De Waarheid) en er is geen waar heid in de Iswestia (Het Nieuws). Taak van Ivleine 'Assem blee wordt vastgesteld Dc sub-commissie van de algeme ne vergadering der UNO, die belast is met het opstellen van het defini tieve ontwerp voor een commissie- ad-interim. de z.g „Kleine Assem blee", heeft besloten, dat „De kleine Assemblee elk geschil of toestand, die haar door de huidige algemene vergadering wordt voorgelegd of door een lid of door de Veiligheids raad op de agenda van de volgende zitting der algemene vergadering wordt geplaatst, in overweging zal kunnen nemen Dit nieuwe lichaam der UNO zal echter slechts met een meerderheid van twee derden der stemmenden kunnen besluiten, of het dergelijke kwesties wil bestude ren of niet. De Sowjet-Unie en Tsjechoslowakije blijven het werk van de sub-commissie boycotten. Hongaarse politie neemt Varga in arrest De Hongaarse politie heeft Julius Varga gearresteerd, de secretaris van de onafhankelijke partij van Pfeiffer, die door de Hongaarse coalitieregering van fraude bij de verkiezingen is beschuldigd. Zaak Genger aangehouden Van onze Haagse redacteur). Dc bijzondere raad van cassatie heeft vanmorgen een nader onder zoek gelast door dc raadsheer-com missaris in de zesde kamer van het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof in dc zaak tegen de Utrechtse wachtmeester der marechaussee, M. J. C. Genger, die in het voorjaar van 1945 nadat hij door dc S.D. was gearresteerd, dc Duitsers een aan tal inlichtingen zou hebben ver strekt, waardoor dc Utrechtse BS. Door een groot deel werd opgerold. Dc bijzondere raad van cassatie heeft gelast dat nadere gegevens moeten worden verzameld over de verhoren welke Genger heeft afge nomen cn voorts dat moet worden nagegaan in hoeverre indertijd on enigheid bestond tussen twee groe pen in de Utrechtse illegaliteit wel ke met het doorslaan van Genger verband zou hebben gehad. Dc zaak is in verband met dit nieuwe onderzoek voor onbepaalde tijd aangehouden. Varken in bed De CCD oefent voortdurend con trole uit op het houden van varkens. Voor het verbergen van deze clan destien gehouden dieren worden soms de zonderlingste plaatsen uit gezocht. Zo werd in Hilvarenbeek onlangs zelfs een varken in een bed gevonden, zodat het niet verwonder lijk was, dat de slaapkamer veel op een stal geleek. In vijf gemeenten in Noord Bra bant werden in totaal 39 processen- verbaal opgemaakt wegens het clan destien houden van varkens, 37 var kens werden in beslag genomen. Schenkingen van de Koningin De Koningin is voornemens door het aanbieden van bcplan- tingsmateriaal uit de kwekerijen op Het Loo bij te dragen tot do berbeplanting van Walcheren. In overleg met de stichting „Nieuw Walcheren" zal dit materiaal wor den geplant bij do tengevolge van de dijkdoorbraak te Westkapelle aldaar ontstane kreek- Een groot gedeelte van het tien hectare gro te bos, dat men daar zal planten, zal uit materiaal van Het Loo be- taan. De beplanting zal in 1948 of 1949 kunnen plaatsvinden. De Koninin heeft een gift van f 20.000 ter beschikking gesteld van d© Niwin voor haar kerst pakketten-actie. Bovendien schonk de Koningin een gift van f 50.000 voor de hospitaalzorg in Indone sië. vooral bestemd voor de^ aan koop van materialen voor radio installaties en voor de arbeids- tberapie in hospitalen. Van 3 tot en met 11 Januari a.s. wordt het tiende hoogoven- schaaktournooi gehouden. In do hoofdgroep spelen Prins, van Scheltinga, Cortlever, Henneber- ko en Kramer.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1