DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r Van Meegeren voor de rechter r In Franse Kamer geen geestdrift voor De Gaulle's partij gy ;>-ry- yyy fr gflE® m Churchill verwijt Labour partij-politiek Leiden is congresstad van ex-politieke gevangenen UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 29 October 1947 Nr. 784 6e jaarg. Tendens naar oprichting van een Franse Partij van de Arbeid" Cholera in Italië ZO GAAT HET OOK! r jjl Een bereidwillige bekentenis Toch per schip COMMISSIE VAN DRIE NAAR DJOGJA Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct Red. en Adra.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onze correspondent) PARIJS. 29 October - Ramadier heeft gisteren in een rumoe- rige zitting van de nationale vergadering de kwestie van ver trouwen gesteld. Ofschoon de communisten niet voor de regering zullen stemmen, maakt de anti-communistische atmosfeer in het parlement, geprovoceerd door een prikkelende en leugenachtige redevoering van Jac. Duclos, het waarschijnlijk, dat Ramadier Donderdag een. zij het kleine, meerderheid zal krijgen. Veel enthousiasme voor de R.P.F. schijnt er noch bij de afgevaardig den van de M.R.P., noch bij de radicalen te bestaan. Communisten slaags met politie De verklaring van generaal De Gaulle waarin deze het parlement sommeert zich te ontbinden, heeft ook eerder de tegenstelling uitge werkt. Zelfs in kringen, waar men overigens geneigd is met de gene raal te sympathiseren, heeft men zich aan toon en inhoud Van deze verklaring gestoten. De leiding van de M.R.P. is van oordeel dat de stijl van de R.P.F. niet in overeen stemming is met de republikeinse beginselen. Het zal De Gaulle dan ook niet licht vallen om zijn zin door te zet ten, zo lang hij tenminste de wet tige weg blijft bewandelen. De volksvertegenwoordiging is duide lijk niet van plan om op zijn machtswoord harakiri te plegen, noch terstond, hetgeen ongrond wettelijk zou z\jn, noch na herzie ning van de grondwet, waartoe on voldoende geneigdheid bestaat. Derde mogelijkheid De houding van de communisten wijst dan ook veeleer in de richting van die derde mogelijkheid, die ge legen is In een republikeinse groe pering rondom de socialistische partij. Er is dan ook sprake van de oprichting van een „Partij van de Arbeid" door de S.F.I.O., tezamen met de democratische elementen en met beproefde antl-Gaullistlsche radicalen. Voorlopig zal deze groepering, mag men aannemen, de leiding van Ramadier blijven aanvaarden, maar het is mogelijk dat men binnen kort aan een ander hoofd van een soortgelijke centrumregering de voorkeur zal geven. In z\jn regeringsverklai'ing heeft Ramadier voornamelijk aandacht gewijd aan economische situaties. Hij wil in overeenstemming met de vakbonden een minimumloon vast stellen, maar een algemene loons verhoging voorkomen en tevens trachten de prijzen doeltreffender te blokkeren. Duclos beschuldigde de regering er van dat zij het land san de Amerikanen uitlevert en dat de Franse spoorwegen aan de Ame rikaanse kapitalisten worden ver kwanseld. Deze beschuldigingen lokten scherpe interrupties van de zjjde van de regering N uit waarop Duclos. die natuurlijk niet in staat was voor zjjn onthullingen, een schijn van bewijs aan te voeren, weinig kon antwoorden. Voor de uiteenzetting van het aanhangen van De Gaulle, over wiens partij Ramadier ironisch had opgemerkt, dat wij haar pro gramma wellicht nog eens te horen zullen krijgen, bestond vrijwel geen belangstelling. Voorzitter Herriot onderbrak de rede van Ramadier eenmaal om te verklaren dat hij de republiek en de grondwet met al zjjn macht zou verdedigen. De rede van Duclos eindigde met een heftig incident; toen de communistische leider de rechtse afgevaardigde Mutter, die voorstelde de communistische par tij te ontbinden, van collaboratie beschuldigde, wilde deze beledigde afgevaardigde de communist te lijf, hetgeen door de bodes verhinderd moest worden. Er ontstond een oorverdovend tumult, maar heftiger nog dan deze incidenten in 's lands vergaderzaal, waren de relletjes die 's avonds op straat plaats hadden. Een nieuw gevormde liga voor de rechten van de door de Sowjets onderdrukte volkeren, had een vergadering be legd, die een togendemonstratie van communistische zijde had uit gelekt. De politie had barricaden Proces Manioe begint vandaag Vandaag zou in Boekarest het pro ces beginnen tegen dr. Julius Ma nioe, en achttien andere leden van de verboden Roemeense boerenpar tij. Manioe werd 21 Juli 1947 gear resteerd, onder beschuldiging van verraad, provocatie tot een anti- Sowjetoorlog en de organisatie van buitenlandse, inmenging in Roemenië Een week later werd de boerenpar tij verboden en opgeheven. Een aantal advocaten, die waren gekozen om de beschuldigden te verdedigen, hebben geweigerd zulks te doen Sommigen der beschuldigden zullen juridische bijstand van het gerechtshof ontvangen. De autoriteiten van de Italiaanse gezondheidsdienst hebben bepalin gen uitgevaardigd ter bestrijding van de cholera. In Livorno zijn nl. twee gevallen geconstateerd. Langs de gehele Italiaanse grens werden nieuwe voorzorgsmaatrege len genomen. Alle buitenlanders, die uit besmette streken komen zul len worden onderzocht en zo nodig ingeënt. opgericht om de vergadering van de anti-communisten te bescher men, maar de communistische mas sa wist enkele daarvan af te bre ken en raakte toen slaags met de garde mobile. De communistische burgemees ter van een Parijse voorstad was getooid met zyr burgemeesters- sjerp op een vrachtauto geklom men en vuurde de demonstranten aan. De politie attaqueerde voor namelijk een aantal persfotografen en filmoperateurs, wier apparaten zij met onbegrijpelijke woede ver pletterden. Een aantal hunner werd met de knuppel mishandeld en moest ge wond in een ziekenhuis worden op genomen. Ook een aantal agenten werd gewond. Arcen behaalde de overwinning Alles wat maar stemgerechtigd was, is in beweging gekomen in Arcen en Velden, waar dc met spanning verbeide gemeenteraads verkiezingen gehouden worden, die noodzakelijk waren geworden na de ongeldigverklaring van de op 26 Juli 1946 gehouden verkiezingen. Arcen bleef met 1010 stemmen tegen 996 voor Velden in de meer derheid. Toen het nieuws in Arcen bekend werd, heerste er een uitbundige geestdrift, de harmonie trok met feestmarsen door de straten, en in de café's heerste een gezellige stemming. In Velden daarentegen klonken dreigementen tegen de Arcenaren. Indien dezen waagden zich in het dorp te vertonen, zouden ze er met rotte eieren uitgekogeld worden. De bewoners dromden in groepjes samen op straat en er heerste een stemming van verslagenheid. W.F.A. Nederland opgericht Ten overstaan van notaris mr. A. M. Benders te Amsterdam is op 21 October opgericht de stichting World Friendship Association „Ne derland". De stichters zijn: W. van den Berg, industrieel te Zeist, dr. Chr. P. Gunning, rector lyceum, Amster dam, J. P. van Nieuwenhuize, arts te Wormerveer, G. van Veelo, leraar te 's-Gravenhage, M. L. Wiltson, le rares te Enschede, A. C. Willemsen, burgemeester te Ierseke. De nieuwe stichting is een zuiver nationale instelling en zal geheel onafhankelijk komen te werken van de WFA, Londen. Zij zal he^ werk van de oude WFA-organisatie voort zetten en ook trachten de financiële verplichtingen, die de oude WFA nog ten opzichte van haar leden heeft, na verloop van tjjd af te wik kelen. De anti-communistische ac tie van de regering van Boli via. die onlangs de communis tische partij onwettig heeft verklaard, heeft tot gevolg ge had. dat de communisten de stad Guariara Mirim. aan de Briziliaanse grens, hebben be zet. Van Acker dreigt met aftreden BRUSSEL, 29 October De ge spannen toestand die in de Bclgi- sche regering heerst tengevolge van zekere benoemingen in de Raad van State, een nieuwigheid hier te lande, heeft zich plotseling toege spitst ten gevolge \an het behoud van de door Van Acker gevraagde candidatuur van de gewezen audi teur-generaal Ganshof-v. d. Meersch Van Acker is op het punt ontslag te nemen. Zijn vrienden trachten hem te bewegen zijn besluit niet door te voeren. B.W.P. wenst nieuwe Internationale Het congres van de Belgi sche werkliedenpartij heeft de vertegenwoordigers bij de in ternationale socialistische con ferenties opdracht gegeven alle krachten in te spannen om zo spoedig mogelijk tot heroprich ting van dc Socialistische In ternationale te komen. In de gevaarlijke spanning tus sen Amerika en Rusland zullen de Belgische socialisten zich aanslui ten bij elk streven dat gericht is op een versterking van de LT.N.O. De B.W.P. zal de socialisten van Spanje en Griekenland naar ver mogen helpen. Het congres verklaarde zich ac- coord met de deelneming van de Duitse sociaal-democraten aan in ternationale conferenties. Weerbericht Weersverwachting tot Donderdagavond. Matige, later weer nu en dan krachtige Ooste lijke wind cn meer be wolking. Droog en koud. Oppositie amendeert Troonrede Winston Churchill, leider der Britse oppositie, heeft Dinsdag in het Lagerhuis een motie ingediend, die beschouwd wordt als een motie van afkeuring van het regerings beleid. Het betreft hier het officiële amendement van de conservatieven op het antwoord op de troonrede, waarin het toekomstige regerings program wordt uitgestippeld. Het amendement beschuldigt de regering van het voeren van een party-politiek, venvijt haar gemis aan leider schap, on macht tot regeren en tenslotte, dat zij niet de verzeke ring gege ven heeft, dat maat regelen ge nomen zul len worden om de eco nomische crisis het hoofd te bieden. Churchill critiseerde voorname lijk de voor genomen nationalisa tie van de jjzer- en staalindustrie en het plan om een één-kamerstel sel in te voeren ter bevordering van de nationale eenheid. Nationa lisatie was volgens Churchill een mislukking gebleken. Het beteken de duurdere levensmiddelen en duurdere kolen en spoedig ook duurder vervoer. De rede van Cripps, met haar talloze schade lijke bekentenissen stond gelijk met het opbiechten van „een fun damentele dwaling". Een biecht was heilzaam voor de ziel, doch daarop zou boetedoening moeten volgen en geen gebeden, aldus Churchill. Churchill geloofde niet, dat de export kon worden gegrond vest op een kwijnende binnen landse markt. „Deze politiek "N van verdeling der armoede over alleh en het kweken van schaarste moet nog een poosje voortgezet worden om het Britse eiland morsdood te ma ken". Vervolgens critiseerde Churchill de regering wegens verlenging v^n het verblijf der Britten in Palestina. Churchill besloot met de woor den: „Ik ben er zeker van dat dit parlement niet langer dienst kan doen. De ministers en hun volgelin gen mogen hun functies bekleden tot het laatste restje van hun zelf respect en het laatste restant van onze financiële middelen verdwenen zpn, doch hoe langer zij aanblijven, des te erger zal het zijn voor hun reputaties en ons ongelukkig land". Repliek Herbert Morrison lord-presi dent of the Council noemde Churchill's rede „verschrikkelijk reactionnair" en was van mening, dat zij gedeeltelik paste in het ka der van het eind der 19e eeuw. In de periode tussen de laatste wereld oorlogen had het stelsel van vrije concurrentie en winstbejag tot eco nomische crises geleid, aldus Mor rison. Morrison vond het niet lo gisch dat Churchill critielc leverde op het Britse besluit om India en Birma te ontruimen, terwijl hij nu vroeg, waarom de ontruiming van Palestina werd uitgesteld. Chur chill onderbrak de spreker hier en wees hem erop, dat Palestina een ander geval was, daar het hier een mandaat-gebied betrof. „Dat gaat ook niet op", antwoordde Morrison, die verwees naar Churchill's critiek op de voorlopige overeenkomst met Egypte, dat zelfs geen mandaatge bied is. Na het antwoord van Morrison werd het debat tot Woensdag ver daagd. Socialisten winnen in Denemarken De eerste uitslagen van de Deen se parlementsverkiezingen duiden od verlies voor conservatieven, links-radicalen en communisten en op winst voor sociaal-democraten en hnks-liberalen. De opkomst was minder groot dan bij de voorafgaande verkiezin gen, toen 86,3 procent van de stem gerechtigden hun stem uitbrachten. V- q:'|M MP.S XrfKWtc* tt.n. Af7 ..Tgs? e.xprnvte 1/ 1 Vier buitenlandse delegaties aanwezig Onder grote belangstelling van ex-politieke gevangenen uit alle delen des lands werd gistermiddag te Leiden het congres van de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen uit de bezettingstijd, geopend. Door de aanwezigheid van.delegaties uit Tsjechoslowakije, Frankrijk, Belgie en Luxemburg draagt het congres een internationaal karakter. staande door alle aanwezigen een minuut stilte in acht genomen. Mr. - Stomps zette vervolgens de veelom- Hoe de bronsgieterij Lips zich voorstelt de ^tweede reserveschroef van de Willem Ruys" naar Rotterdam tc expediëren Onder de aanwezigen bevonden zich verder kapitein Bührman als vertegenwoordiger van de Prinses- Regentes; kolonel Thomassen, na mens Prins Bernhard en Mr. K. M. de Vries, namens de minister van Binnenlandse Zaken. Dr. A. Ncu- man uit Tsjechoslowakije en dc heer A. Canivet uit België kwa men als vertegenwoordigers, resp. van dc internationale federatie van ex-politieke gevangenen en de Belgische bond van ex-politieke gevangenen. Na een welkomstwoord van dc heer H. van Weizen, voorzitter van de afdeling Leiden, heeft de lande lijke voorzitter, mr. B. W. Stomps uit Heemstede, de openingsrede uitgesproken, waarin hij allereerst dank bracht voor de vertegenwoor diging van het prinselijk gezin. Spreker wees er op, dat de ver eniging, naast een bestaand recht, tevens een bestaande plicht heeft. Zij is geroepen om ons volk steeds voor ogen te stellen, wat er in de bezettingsjaren is geschied, opdat het dit nimmer zal vergeten. Op dit moment herdenken wij tevens de onnoemelijk velen, die in de strijd voor vaderland, vorstenhuis en gezin het hoogste offer hebben gebracht. Ter ere van hen, werd Onze speciale verslaggever bij het proces tegen Van Meege ren meldt ons hierover: Vanmorgen, ruim twee jaar na zijn ongelooflijke bekentenis, moest de schüdcr Han van Meegeren zich voor de Amsterdamse arrondissementsrechtbank verantwoorden. Jn en bij de rechts zaal heerst een drukte van illustere dames en heren, journalis ten, ook buitenlandse fotografen, zoals men die alleen gewend is bij een vorstelijk bezoek of bij een bijzonder belangrijke inter nationale gebeurtenis. TENTOONSTELLING IN RECHTZAAL De enscenering van de zitting is indrukwekkend. Gisteravond zijn alle schilderijen, die in het proces ter sprake komen, in de zaal opge hangen. Het fotoportret van de koningin hangt wat flets tussen „Het laatste avondmaal", en „de Emmaüsgangers", waar zoveel mu- seum-Bovmans-bezoekers in devote bewondering voor hebben gezeten. Wfl zien „de voetwassing", „de overspelige vrouw" en het interieur van Pieter de Hooch, dat dr. Bre- dius eens het schoonste werk van die meester noemde en wat nog niet door het publiek gezien kon worden: „Jezus in de tempel", dat hij onder contrólc heeft geschilderd. Een schilderijenkabinet is de zaal en voor de aanvang van het proces staan groepjes belangstellenden voor deze geïncrimineerde stukken. Strenge bewaking De zaal en het gehele gebouw staan onder strenge bewaking van politie en parketwachters. Veertig uniformdragers hielden de nachtwacht. Het groepje „gewone" beklaagden, dat voor deze zitting om kwart voor tien de zaal wordt binnenge leid. voelt zich gevleid door zo veel journalistieke en overige doorluchte belangstelling. In alle hoeken van de zaal snorren de filmcamera's. „Big stuff", zegt de Amerikaanse collega, die bij het proces te Parijs te gen de massa-moordenaar Pe- tiot is geweest. Kortom wat de entourage betreft kon Van Meegeren het zich niet grootser gedroomd hebben. Een minuut voor tien komt de zeven tiende eeuwse meester binnen. Gaarne laat hij zich fotograferen, staande, zittende, met en zonder bril. Hij ziet er in zijn blauwe pak Pogingen van de Rotterdamse Lloyd om het ministerie van Ver keer en Waterstaat alsnog te be wegen toestemming te geven voor het transport over de Moerdijk- brug van de in Zevenbergen ge strande reserveschroef van de „Wil lem Ruys" hebben tot geen resul taat geleid. Een ingenieur van deze rederij, die gisteren naar Den Haag is geweest om op het departement nogmaals te wijzen op de risico's die aan een overlading in het haventje van Moerdijk zijn ver bonden, kreeg eveneens nul op het request. Het zal er dus toch van komen, dat de schroef naar Moerdijk zal worden gereden waar een bok de schroef van de trailer op een schip zal laden voor verder transport naar Rotterdam. HOOFDPRIJZEN STAATS LOTERIJ Prijs van f 2.000,—: 1435 Prijs van f 1.500,— 13160 Prys van f 1.500,16679 Prijzen van f 1.000,1474, 60S 18075. Prijzen van f 400,— 8713, 1404 17988 Prijzen van f 14821 Prjjzen van f 200,—: 2197, 5983, 100,— 3569, 6179, 6225, 6398, 14285, 14601. HAN VAN MEEGEREN zeer rustig en gesoigneerd uit, ge zonder zelfs dan op vroegere foto's. Dan zet zich het college achter de groene tafel. „Erkent U het ten laste geleg de?", vraagt de president aan Van Meegeren, als mr. H. A. Wassen- bergh de dagvaarding heeft voor gelezen. Van Meegeren: „Ja. mijn heer de president". Hierna worden de deskundigen gehoord. De leden van de internationale commissie van experts die de schilderijen van Van Meegeren hebben onderzocht, de Belg Coremans. de restaurateur A. M. de Wild. dr. W. Froentjes, leggen dc eed af. Ook prof. dr. J. J. van Rechte- ren-Altena die voor de rechter commissaris een rapport heeft op gesteld. De gordijnen voor de vensters, hoog in de zaal. worden gesloten. De projectielantaarn knipt aan en de heer Coremans geeft bij het scherm een toelichting. Twee vra gen had de commissie op te lossen: is dit oude of moderne kunst? Als het modern is, kan Van Mee geren dan de maker zijn? Hü be schrijft de methode die Van Mee geren gebruikt moet hebben en de beklaagdg bevestigt de juistheid van de beschrijving. Op het scherm verschijnen foto's en röntgen-opnamen van oud-cra- kelé, niet van dat van Van Meege- rens werk. Duidelijk is het verschil in structuur. Een schets van het laatste avondmaal op verzoek van de rechter-commissaris gemaakt, komt op het doek. De gelijkenis met het werk is frappant. De des kundigen vonden ook een schub- achtige tussenlaag die men op 17de eeuwse schilderijen nooit terug vindt. Ik meen, zegt de heer Core mans, uw vra^g of Van Mee geren de maker was, met een absoluut ja te moeten beant woorden. Van Meegeren, hoffelijk, merkt op. dat hij het werk der experts fcnomenaler vindt dan heel zijn eigen schilderkunst- De heer A. M. de Wild, restau rateur, en dr. W. Froentjes ge ven ook als hun mening te ken nen, dat Van Meegeren het werk gemaakt heeft. En de schilder eïkent zelf de juistheid van hun uiteenzettingen. De Rotterdamse restaurateur, H. G. Luitwieler. kan wegens ziekte geen getuigenis afleggen. De La- rense makelaar Strybis, geen kunsthandelaar, heeft van Van Meegeren de Christuskop gekocht. President: Heeft u' gevraagd, waar het vandaan kwam? Getuige: Neen, mij werd alleen verteld dat het een zeer kostbare Vermeer was. De makelaar verkocht dit schil derij aan de kunsthandelaar Hoo gendijk voor vierhonderdduizend gulden. De betaling ging contant buiten de boeken om. Ook het Avondmaal volgde deze weg. Een millioen 600 duizend gulden betaal de Hoogendijk. Dikke prijzen, dikke winsten „Ik weet het niet. Hij was even geheimzinnig met zijn klanten ais ik„ zegt getuige. Strijbis had een lijstje met nog andere werken bij zich die hu' van Van Meegeren kreeg. Indien het Avondmaal lukte, dan mochten dc anderen ook verkocht worden aan Hoogendijk. „Dc Voetwassing" braclu op dezelfde wijze 200 of 240 duizend op. Precies weet de make laar het niet meer. Hij heeft geen boeken. Dit speelde zich in 1941 af. Het vierde, „Abraham zegent Ja cob" voor een millioen 200 duizend gulden. Voor zijn bemiddeling tou cheerde de heer Strijbis 540 duizend gulden. De kunsthandelaar Hoogendijk, die vervolgens wordt gehoord, heeft aan de heer Van Beuningen tc Rot terdam de studie van de Christus- kop voor 't Laatste Avondmaal ver kocht. De heer Strijbis vertelde dat het afkomstig was uit een oude fa milie en de heer Hoogenduk die van de Emausgangcrs gehoord had, dat dit werk nooit op zichzelf kon staan, wilde aannemen dat ook de Christuskop van Vermeer was. „Het klinkt merkwaardig," aldus de heer Hoogendijk, „maar het mysterieuze van de oorlogs jaren beïnvloedde mil wel bii de koop. En steeds was er dc vrees dat de kostbare schilderijen naar Duitsland zouden ver dwijnen." Alle winst die de kunsthan delaar by zijn transacties heeft gemaakt, heeft hii onmiddel lijk na de ontdekking van het bedrog, terugbetaald aan de kopers. De heer v. d. Vorm te Rotter dam zegt. dat als hij de galerij rondkijkt, niet te begrijpen hoe hij dit ooit als echt heeft kunnen ko pen, maar dc opeenvolging van de werken heeft hem parten gespeeld. De president leest nu ten over staan van de psychiater, prof. dr. L. v. d. Horst, diens rapport voor: krachtens zijn aanleg, zijn dishar monisch karakter, zijn tdt ressenti ment geneigde inborst kon Van Meegeren zich in asociale richting ontwikkelen en moet hij tot een dergelijke daad in staat geacht worden. Hierna werd de zitting tot van middag geschost. vattende taak van de vereniging inzake de zorg voor dc nabestaan den der verzetsslachtoffers uiteen. Tenslotte wees Mr. Stomps er nog op, dat de leden onder alle omstandigheden dc in de concen tratiekampen gevonden eenheid/ dienen te bewaren om deze als vrije burgers in een vrij land uit te dragen. Namens de Internationale Fede ratie sprekend wees dr. Ncuman op de nauwe culturele en econo mische relaties, welke Tsjechoslo wakije en Nederland verbinden. Onze beide volken, aldus spreker, zijn groot geworden door hun cul tuur en democratie, waardoor zij nu cn in de toekomst ten voorbeeld kunnen worden gesteld aan de grote wereld-mogendhcden. Het is betreurenswaardig dat dc ex-poli- ticke gevangenen, nauwelijks na de oorlog in hun land teruggekeerd, hebben moeten ervaren, dat de heilige band van vrije democrati sche volken uit elkander dreigt te vallen. De heer Canivet sprak na mens de Belgische ex-politickc ge vangenen, waarvan er thans 20.000 in een organisatie verenigd zijn. Hij wees op het belang van het be waren van eenheid lussen deze lot genoten in alle landen. Na deze officiële opening werden de con gressisten door het gemeentebe stuur van Leiden ontvangen, waar bij de burgemeester een welkomst woord uitsprak. In de loop van de avond werden kransen gelegd bij het Leidse monument voor de ge vallenen in oorlogstijd. Geen geldboete voor jhr. mr. De Geer Dc Bijzondere Raad van Cassatie heeft vandaag uitspraak gedaan in dc zaak tegen de Minister van Staat, oud-minister-president jhr. mr. D. J. dc Geer, tegen wie de ad vocaat-fiscaal, prof. Langemeyer had geëist f 13.300,boete, subsi diair vier maanden hechtenis met vernietiging van de sententie, tegen hem gewezen door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam. Jhr. de Geer was zelf niet aanwezig. Do beide 'cassatiemiddelen werden ver worpen. Met de door het Hof op gelegde straf kon de Raad zich echter niet geheel verenigen. De Raad vernietigdq de sententie doch alleen ten aanzien van de straf en veroordeelde jhr. de Geer tot een gevangenisstraf ,van 1 jaar voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar en onder voorwaarde, dat hij zich gedurende dc proeftijd ge regeld zal moeten ophouden binnen het grondgebied der gemeente zij ner inwoning cn zich niet daarbui ten zal mogen begeven, dan met voorkennis en goedvinden van de door de procureur-fiscaal aan te wijzen plaatselijke autoriteit. Staking uitgebroken in Enschede De invoering van de nieuwe C.A.O. in de textielnijverheid heeft in Enschedé tot gevolg gehad, dat 60 arbeiders van de N.V. van Heek Co. als protest tegen het aftrek ken van 1 gulden ten behoeve van het pensioenfonds, het werk heb ben neergelegd. Hoewel de staking een wild karakter draagt, is de mo- gelykheid niet uitgesloten, dat an dere afdelingen, die van de spin nerij, waar hot werk is neergelegd, afhankelijk zijn, ook zullen moeten worden stopgezet. De drie-mogendheden commissie van de \*erenigde Naties is Woens dagmorgen uit Batavia vertrokken om haar eerste bezoek te brengen aan Djogjakarta, meldt A P. Zij wordt, vergezeld van de Indonesische premier Gani cn van de vice-minis ter van buitenlandse zaken Tamzil, die beiden voor de eerste maal naar Djogja terugkeerden nadat zij op 21 Juli door de politieactie in Batavia werden verrast. De commissie zal een ontmoeting hebben met Soekar- no. Sjarifoeddin en andere Indonesi sche leiders en wordt Donderdag weer in Batavia terug verwacht. schilderijen van Van Meegeren dam opgehangen. Er is uiteraard ve politie-agenten zorgen goed zijn in het gerechtshof te Anister» el be'angstelllng voor, maar veertig voor hun veiligheid.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1