DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Eis tegen Yan Meegeren twee jaar Jacht op naar ons land gesmokkelde auto's Veel vordering gemaakt in Djogjakarta Nieuw Amsterdam" heeft haar vredestaak opgenomen Mr. Heldring acht oplichting niet bewezen Deense socialisten geen meerderheid Drie doden bij ontploffing Commissie van Drie had ontmoeting met Soekarno en Sjarifoeddin Bonnenlijst Staat van beleg in Egypte Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 30 October 1947 Nr. 785 6e jaarg. Red. en Adm.ï Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Gistermiddag vond de slotphase plaats van de zaak tegen Han van Meegeren met het requisitoir van mr. Wassenbergh en het pleidooi van mr. Heldring, de raadsman ,van Van Meegeren. De officier achtte Van Meegeren schuldig aan oplichting en valse signering van kunstwerken en was van mening, dat Van Meegeren het wezen der kunst ernstig heeft benadeeld. Van Meegeren aldus de officier heeft zich aan oplichting schuldig gemaakt, en t.a.v. de Christuskop en de Overspelige Vrouw heeft bjj art. 326bis overtreden: „een werk van kunst valselijk gesigneerd, als echt ten verkoop aangeboden". Mr. Wassenbergh besloot de moti vering van zijn eis met een be schrijving van verdachte's levens loop. Verdachte is een cynisch, sar castisch en onevenwichtig persoon, die hevige rancunes koestert tegen hen, die hem niet begrijpen. Misdadiger werd hij. toen hij tot verkoop van de Emmaüsgangers overging: zijn plan om zich als 'n groot meester te doen kennen, ver liet hij toen; hy moest immers onbe kend blijven. Door z'u handelingen heeft hjj meerdere vooraanstaande personen in dlscredict gebracht, reputaties aan het wankelen gebracht en bo venal het geloof in de kunst ge schokt. Na een uitweiding over het begrip kunst zei eiser: of verdachte is een kunstenaar, of hy is het niet. Eo ipso was de ontroering, die zich van kopers en anderen meester maakte, geen zuiver kunstzinnige. Aan meer bevoegden liet mr. Was senbergh het over een oordeel over van M.'s kunstenaarschap te vellen. Waarom faalden de deskundigen? Uit goedgelovigheid en uit vrees dat de werken anders naar Duits land -zouden verdwijnen. Churchills amendement verworpen Attlee zet oppositieleider op zijn nummer Met 348 tegen 201 stemmen ver wierp het Britse Lagerhuis Woens dag het een dag tevoren door dc conservatieven ingediende amen dement op het antwoord op de Troonrede. Bij de debatten sprak o.a. Lady Magen Lloyd George (liberaal) die zich aan de zijde van de regering j schaarde in de Hogerhuis-kwestie „de regering moet niet het risico nemen, dat de Lords haar plannen kunnen dwarsbomen" en het debat werd besloten door Attlee. „Churchill doet altijd net, alsof hij niet namens een partij spreekt, maar een nationaal standpunt weergeeft", zei dc premier. „Ik heb nog nooit een rede gehoord, die de feiten van de economische toestand zo voorbijziet als de rede die Chur chill Dinsdag hield". Kabinetscrisis in België bezworen (Van onze correspondent) BRUSSEL, 30 October Het dreigende onweer in de Belgische regering is overgewaaid, na een korte kabinetsraad op Woensdag avond. De auditeur-generaal Ganshof v. d. Meersch heeft afgezien van het voorzitterschap van de Raad van State, zodat Van Acker zijn besluit niet ten uitvoer behoefde te brengen. Bomaanslagen in Brussel In de nacht van Dinsdag op Woensdag zijn te Brussel op onge veer hetzelfde uur drie bomaan slagen gepleegd op woningen van kortgeleden vrijgelaten politieke delinquenten. De bommen richtten grote schade aan in enige huizen. Geen visum meer nodig voor Zwitserland Het ligt in de bedoeling met in gang van 1 November de visa af te schaffen in het reizigersverkeer tussen Nederland en Zwitserland en Liechtenstein. Voor hen, die in het andere land willen gaan wer ken blijft een visum nodig. Tweede Internationale weer opgericht? Van 28 November tot 1 De cember zal in Antwerpen een internationale socialistische confereptie worden gehouden, waarop getracht zal worden de Tweede Internationale weer op te richten. Dit is meegedeeld door de com missie die in Juni door de confe rentie van Zürich werd ingesteld om de mogelijkheden van een in ternationale aaneensluiting van socialistische partijen te onderzoe ken. De commissie vergadert thans in Brussel. Zoals reeds werd gemeld hebben'cle Belgische socialisten op hun congres besloten, met kracht te werken aan de wederoprichting van de Internationale. HAMER KRIJGT VIJFTIEN JAAR r Het bijzonder gereciilshof te s-Gravenhage heeft heden de oud- hoofdcommissaris van politie mr. Hamer wegens hulpvet lening aan ae vijand veroordeeld tot vijftien jaren gevangenisstraf met ontzet ting uit de kiesrechten, he1: recht ambten te bekleden en het recht bij de gewapende macht te dienen. Dc ontwikkeling van deze zaak maant de deskundigen tot grote be scheidenheid. Of Van Meegeren 'n geniaal kunstenaar is. is nog niet beant woord. maar weinig maakt dit uit bij het aanleggen van de strafmaat. Noblesse oblige. Verdachte heeft zijn kunstenaarschap misbruikt tot eigen verrijking cn ware hij geen man, die lichamelijk en psychisch niet geheel volwaardig is. hij zou een zware onvoorwaardelijke gevange nisstraf verdienen. De officier vroeg of de schilderijen aan de eigenaars kunnen worden te rug gegeven en besloot riet het uit spreken van de eis: 2 jaar gevangenisstraf. Het pleidooi In zijn pleidooi, dat meer dan 1V> uur duurde, verdiepte mr. Heldring zich nogmaals in levensloop en ka rakter van zijn cliënt. Is het niet zo aldus raads man. dat vele kunstcriti^' /.\cu voelen als de piqueurs in de ma nége? „Wij laten de kunstenaars met dc zweep ronddraven". 834.035 57 (48) 144.133 10 (11) 264.146 17 (26) 529.156 46 (38) 94.477 6 3) 141.047 9 (18) 24.719 0 4) 45.877 3 3.602 0 7611 0 de winst van dc De parlements-verkiezingen in Denemarken hebben grote winst voor de middengroepen Sociaal-dq- mocraten en links-liberalen opge leverd. De extreme linkse en recht se groepen (communisten en con servatieven) leden een nederlaag. De voorlopige uitslagen luiden (achtereenvolgens aantal behaalde stemmen, zetels en zetels van de verkiezingen van '45): Soc.-democraten Links-radicalen Conservatieven Links-liberalen Belastingherv. Communisten Deense U nie Kopenh. links-lib. Partij v. Moelier Duitse minderheid Daar tegenover de winst van sociaal-democraten verlies van de communisten staat en de links-libe ralen meer zetqlg hebben gewonnen dan door conservatieven en links radicalen zijn verloren, zal het nieuwe parlement geen socialistische meerderheid hebben. De uitslag van de verkiezingen betekent een ernstige tegenslag voor Christmas Moeller. de voormalige minister van buitenlandse zaken, die voor een „onbewegelijke grens" streed en thans geen zetel heeft be haald. De liberalen en conservatie ven willen een plebisciet over de toekomst van Zuid-Sleeswijk. de so ciaal-democraten cn radicalen wil len administratieve scheiding van Zuid-Sleéswijk en Holstcin en ver wijdering der Oost-Duitse vluchte lingen. De uitslagen hebben de politieke situatie niet verhelderd, daar er thans nog meer coalitiemogelijkhe den zijn dan voorheen. Het karak ter van de toekomstige regering zal volkomen afhangen van de onder handelingen tussen de verschillende partijen. Volgens Hans Hedtoft, lei der der sociaal-democratische partij, zal de sociaal-democratie de leiden de positie, die zij voor 1946 in de Deense politieke wereld bekleedde, hernemen. GEN. CLAY GAAT WEG IN 1948 Anti-communistische <actie in Amerikaanse zone Generaal Lu cius D. Clay, de Amerikaanse mi litaire gouver neur in Duits land, heeft op een persconfe rentie te Berlijn meegedeeld, dat hij het volgende jaar het leger verlaat en af treedt als mili tair gouverneur. De Amerikaanse bezettingsautori teiten zullen een aanval op het communisme openen in de gehele Amerikaanse zone van Duitsland. „Wij gaan de beginselen verdedi gen, waarin wij geloven" zei Clay, „en wij bestrijden die, waarin wij niet geloven". De propaganda-actie zou hierin bestaan, dr.t men alle pogingen in het werk zal stellen om Duitsland een inzicht te geven in het demo cratisch systeem, zijn volmaking en zijn doelstellingen. Men zal vooral de nadruk leggen op rechten en waardigheid van het individu en de democratische wijze om die te beschermen. Clay verklaarde verder: „Ik ben niet van zins enig personeel in dienst te houden, dat het oneens is met de inzichten van het militaire bestuur en de inzichten, waarop dat militaire bestuur berust". Als wij er in slagen de democratie in Duitsland te grondvesten, dan ge beurt daf, doordat de Duitse leiders in staat zullen blijken de democra- 20nder leiding te onderwijzen. Wij moeten verhinderen, dat er in deze kritieke periode obstructie ge voerd wordt. Woedend werd Van M., die toch een charmant, royaal en kinderlijk- goedhartig man is, over die incom petente critiek en hij besloot wraak to nemen. Eén en dezelfde criticus schreef over Van Meegeren: een verlieder lijkt man, en over de Emmaüsgan gers: een symphonie van Beetho ven zo uit de hemel „Van Meegeren's schilderijen zijn als een mooie vrouw, die haar leef tijd verkeerd heeft opgegeven". De advocaat achtte oplichting (listige kunstgreep) niet bewezen, wél het valselijk signeren en ten verkoop aanbieden. Maar sierde ook 'n Dante Gabriel Rosetti zich niet met een naam, die hem tot grote werken inspireerde? Mr. Heldring drong aan op een voorwaardelijke straf. Op 'n vraag van dc president, verklaarde Van Meegeren mets meer te zeggen te hebben. De rechtbank zal over twee weken uitspraak doen. In de rechtszaal gaf de deskun dige Corem. ns aan de hand van geprojecteerde heelden een uiteenzetting van de onderzoe kingen. Links op de foto Van Meegeren in de beklaagden bank. HAAGSE PLANNEN (Speciale berichtgeving) De laatste tjjd is er een vrij grote hoeveelheid nieuwe en tweede hands auto's ons land binnenge smokkeld, zowel over zee als via België en Duitsland. In verband met de omvang die deze autosmokkel heeft aangeno men, worden op het ogenblik door Den Haag plannen ontwikkeld om tot een grootscheepse controle van de rjjpapicren, in het bijzonder het nationaliteitsbewijs, over te gaan. Omtrent de organisatie van deze contróle konden, gezien de zeer vele moeilijkheden, die aan een der gelijke actie vast zitten, nog geen nadere mededelingen verstrekt wor den. Stellig houdt deze jacht op in ons land clandestien ingevoerde auto's verband met het kortgele den ontdekte complot, waarbij gloednieuwe auto's van eigenaar verwisselden tegen steeds hogere bedragen. Insiders weten maar al te goed dat de na-oorlogsc omstandigheden het a-sociale elementen maar al te gemakkelijk hebben gemaakt zich op het verwerven van auto's in het buitenland toe te leggen en deze ons land binnen te smokkelen. Vooral Duitsland was een geliefd jachtterrein voor een ruilhandel, waarbü de smokkelaars gewapend met tabak, koffie, thee en andere begerenswaardige voedingsmidde len. op goedkope wyze In het bezit van nieuwe en gebruikte auto's wisten en weten! te komen. Waar een hermetische sluiting van de grenzen nu eenmaal onmo gelijk is, zullen de bona-fide auto bezitters stellig de thans aange kondigde actie met vreugde be groeten. Het ligt in de verwachting dat een groot bedrag aan ontdoken in voerrechten op deze wijze achter haald wordt. Is men zich in Den Haag terdege bewust van de practische bezwaren Keet met zeven arbeiders in de lucht gevlogen De Betuwe, het land van dc over vloedige fruitoogst, is nog steeds een gevaarlijk gebied tengevolge van de vele mijnen en bommen, welke de Duitsers daar in de bodem hebben gegraven. Gistermiddag heeft een verraderlijke explosie weer drie slachtoffers gemaakt. Zeven D.U.W. arbeiders hielden schaft in een hou ten schuilkc'ctje en op dat ogenblik weerklonk een hevige ontploffing. Het keetje werd met de mannen in de lucht geslingerd en totaal verbrij zeld. Drie arbeiders werden hierbij op slag gedood, een vierde zo zwaar gewond, dat voor zijn leven moet worden gevreesd. Ook de drie ande ren werden ernstig gewond. De ploeg, die uit acht man be stond was bezig met werkzaamhe den aan de Linge. Met schafttijd begaf een van hen zich naar een naburig café. Dit heeft hem voor het vreselijke ongeluk gespaard. De anderen waren. nog maar nau welijks in de keet toen de noodlot tige ontploffing ontstond. Men weet nog niet of het een mjjn is geweest, die onder het keetje in de grond gezeten heeft of dat de ar beiders een projectiel uit de Linge hebben opgevist en dat meenamen toen zij gingen schaften. Alle slachtoffers waren uit Nij megen afkomstig. Het waren de 48-jarige J. F. Jansen, de 21-jarige P. A. Otten en de 47-jarige P. van der Linden. De zwaarst gewonde Is de 58-jarige W. Baste. De andere gewonden zijn P. de Jager, T. Mar- neef en A. T. Plink. Zy werden alle vier overgebracht naar het zieken huis in Tiel. Officiële uitspraak omtrent Mengelberg De centrale ereraad voor de Kunst te 's Gravenhage vernietig de de uitspraak door de ereraad voor muziek op 2 Juli 1945 tegen prof. dr. Willem Mengelberg ge geven en neemt tegen hem de vol gende maatregel: Verbod van beroepsuitoefening in het openbaar in iedere vorm, daar- onder begrepen het lidmaatschap of bestuurslidmaatschap van enige beroepsvereniging, voor de tijd van zes jaar, welke geacht wordt te zijn j ingegaan op 1 Juli 1945 en mits- j dien zal eindigen op 1 Juli 1951. verbonden aan een dergelijke actie, onzerzijds vestigen wij gaarne dc aandacht op het feit, dat elke auto eigenaar. die thans op de weg met zijn voertuig is. in het bezit moet zyn van een rlivergunning, afgege ven door de Rijksverkeersinspectie en een nummerbewijs, afgegeven door de provinciale griffie. Ziedaar twee bronnen van infor matie over het huidige Nederlandse autopark, waarvan de inschakeling stellig van groot belang is te ach ten om alle ons land binnengesmok kelde auto's te achterhalen. Waren dé vooruitzichten op een „goede vangst" gering, stellig zou Den Haag niet besloten hebben om tot deze veel tijd cn personeel ver gende actie te besluiten. Maar al zou het aantal auto's dat langs clandestiene wegen onze grenzen is gepasseerd, minder zijn dan men over het algemeen aanneemt, dan nog zal deze contróle bydragen om een halt toe te roepen aan de prak tijken van a-socialc elementen, die er blijkbaar geen been in zien om misbruik te maken van het zo grote tekort aan auto's in ons land. EXTRA SUIKER In verband met St. Nicolaas cn Kerstmis zal tweo maai een extra rantsoen van 200 gram suiker wor den verstrekt. Deze extra suiker wordt voor alle leeftijdsgroepen be schikbaar gesteld. Gratie verleend Bij K. B. is gratie verleend aan P. Drent, tot de doodstraf veroor deeld, bij sententie van het bijzon der gerechtshof te Leeuwarden. De doodstraf is veranderd in le venslange gevangenisstraf. P. Drent, afkomstig uit Donderen (Dr.). had niet alleen als lid van de Gruene Polizei de vijand hulp ver leend, doch ook deel uitgemaakt van een executiepeloton, dat elf Ne derlanders heeft gefusilleerd. Brusselse operazangers dreigen niet staking Tijdens de .première van de opera „II Trovatore" van Vcrdi, hebben dc kunstenaars van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel, na het eerste bedrijf cle voorstelling gedu rende een half uur onderbroken. Zij waren ontstemd over het uit blijven van de aanpassing van hun lonen. Er werd een brief voorgele zen van het personeel aan de direc teur van het theater, waarin ge dreigd wordt met staking. „Er Is veel vordering gemaakt". Aldus luidde het commentaar van een woordvoerder der UNO-commlsslo van drie, nadat dit college Woensdag middag ln Djogjakarta een ontmoeting had gehad met Soekarno cn Sja rifoeddin en de Indonesische vlce-prcmicrs Ganl cn Setyadjlt. Behalv® met deze autoriteiten, z\jn cr ook besprekingen gevoerd niet do ropubll- kcinso ondcrhandellngsdelegatle. Onder andere Is besproken, welke neu trale of voor bolde partijen aanvaardbare plaats uitgekozen zou worden voor do onderhandelingen met Nederland. vellen van een oordeel over de Hadji Agoes Salim, de rcpubll keinse minister van buitenlandse zaken is Woensdag na een wereld reis van zeven maanden in Bata via teruggekeerd en heeft daar be vestigd dat er in Londen een ont moeting heeft plaats gehad tussen prof. Schermerhorn en dr. Sjahrlr, „hetgeen echter niets ongebruike lijks was" voegde hij eraan toe. Sjahrlr zou «zich, naar Sallm ver der mededeelde, van Parijs, waar hij thans verblijft, naar New Delhi begeven en vandaar het contact met Djogja weer opnemen. In dc Veiligheidsraad In de Veiligheidsraad heeft Ca- dogan zyn resolutie tot het vast stellen van voorlopige demarcatie lijnen ingetrokken ten gunste van een Amerikaans voorstel dat er bij beide partyen op wil aandringen, cle order „staakt het vuren" strikt na te leven cn dezo order aldus uit te leggen, dat er geen strijdkrach ten meer worden gebruikt, om het gebied, dat de partijen op 4 Augus tus in handen hadden, te vergro ten. Katzsuchy, de Poolse afgevaar digde, wilde dat de Veiligheidsraad Nederland duidelyk maakte, dat het zyn troepen uit Indonesië moest terugtrekken en drong aan op „strengere maatregelen" by niet voldoen aan de voorlopige maatre gelen tot bylegging van het ge schil. België qp Australië verzochten alle mogelijke steun voor dc com missie van drie en waren tegen het 9? Met 1200 passagiers naar Amerika vertrokken WOENSDAGMIDDAG kwart over vier Is de „Nieuw Amsterdam" van de Holland-Amerlka-LUn, voor het eerst na do algehele restau ratie van het schip, van de Wllhelminakade te Rotterdam, naar Amerika vertrokken. Aan boord bevonden zich 1230 passagiers, alsmede do minis ters Van Boctzelaer en Vos en verschillende directeuren uit het scheep vaartbedrijf. die als gasten van de H.A.L. de reis tot Southampton zullen meemaken. Reeds lang voor het vertrek van het schip hadden zich vele honderden belangstellenden langs de kade geschaard. Om \ier uur ver scheen prins Bernhard, die afscheid nam van een zich aan boord bevin dende persoonlijke vriend, de heer William de Mier. ke gasten, in de jalon van de Nieuw Amsterdam bijeen geweest voor een plechtigheid, tijdens wel ke twee opvarenden van het vlag- geschip onderscheiden werden. Uit handen van de Directeur Gene raal voor de Scheepvaart, mr. Ooyevaar, ontving kapitein A. De- kema van de Nieuw Amsterdam, als dank voor langdurige en bui tengewone diensten in oorlogstijd bewezén, de versierselen van Offi cier in de Orde van Oranje Nassau en de purser, de heer M. K. Zies- sen die van Ridder in de orde van Oranje Nassau. Zowel kapitein De- Met meer dan 1200 passagiers aan boord vertrok Woensdagmiddag de Nieuw Amsterdamnaar Ameri ka. Op de achtergrond is de „Wil lem Ruys'' zichtbaar Kapitein en purser gedecoreerd Zodra de laatste trossen waren binnengehaald, zetten geünifor meerde muzikanten van de N.A.S. M.-band het Wilhelmus in, dat lui de werd meegezongen. Hierna volgde, ter ere van de talrijke Amerikaanse passagiers, het Ame rikaanse volkslied. Een driewerf hoera, door de scheepswand weer kaatst, klonk aan het eind daarvan ver langs de boorden van de Maas. Met duizend hoeden, wapperende zakdoeken of serpentines zwaaiden a!s hee~ Ziessen hebben 42 jaar in dienst van de H.A L. ge varen. passagiers, schepelingen en achter- blijvenden elkaar ten afscheid. Nog was er even gelegenheid tot het roepen van een laatste raadge ving of groet (ook de prins riep, met de handen als een trechter voer de mond, zijn vriend een „good luck" toe), dan aanvaardde de Nieuw Amsterdam, in nieuwe glorie, de reis naar Amerika. Ge trokken door sterke sleepboten gleed het schip langzaam, in het gouden schijnsel van de ter kimme nijgende zon, naar de Nieuwe Wa terweg, nagewuifd, tot het door Weer „In 't harnas" De heer Ziessen is het eerste lid van Je civiele dienst van de H.A. L., dat gedecoreerd werd. Een „trip" van zes en een half jaar maakte hij met de Nieuw Amster dam. Woensdagmorgen, luttele uren voor hij opnieuw met het nu herbore- schip zou uitvaren, werd hij verrast met een ridderorde. Waarvoor hij die gekregen heeft, hebben wij hem gevraagd, toen wij I hom een kwartier voor het ver- I Commodore A. Dekema ontvangt uit handen van mr Ooyevaar. direc teur-generaal van de Scheepvaart, de versierselen van de Orde van Oranje Nassauhem door de Re gentes verleend voor in oorlogstijd bewezen diensten. Ziessen ontwjkt het precieze antwoord. Maar blij is hij met zijn onderscheiding. En blij is hij ook, dat hij weer gaat varen, zegt hij. ,,'t Is wel leuk om een paar maan den verlof te hebben, maar tweede dienstmeisje spelen bij moeder de vrouw, thee schenken en de vuil nisbak buiten zetten, dat gaat op de duur vervelen. Nee, dan liever, nog wel echt als ridder, weer „in 't harnas" Geen post meer over Port Said en Suez Tot nader order wordt de ver zending naar Port Said en Suez van ivoor het ver een bocht in de rivier aan het 005 1 trek in zijn hut aantroffen. „Ach I werd onttrokken. De Nieuw Am- vooi trouwe diensten hè Ik heb de ?ewoR- en luchtpostcorresponden- sterdam had haar nieuwe taak, hele oorlog on deze schuit gezeten I lie voor opvarenden van schepen haar vredestaak opgenomen. en zo af en toe hebben we wel I gestaakt, in verband met de in kwestie, voordat het rapport van do commissie was binnengekomen. Het debat werd daarop verdaagd tot Vrydag. Nederlandse verliezen Op 28 October bedroegen de Ne- derlandso verliezen in Indonesië één gesneuvelde en één gewonde, volgens het Nederlandse communi qué dat verder melding maakt van kleine schermutselingen en mede deelt, dat by Locmadjang een ben de werd verdreven. voor het tijdvak van 2 t.m. 15 Nov. BONKAARTEN KA. KB, KC 711 (Scrlo Q) Q-08 Diversen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel. Q-04 Diversen: 750 gram suiker, botcrhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz. of 750 gram versnaperingen. Q-05 Diversen: 250 gram zachte zeep. BONKAARTEN KD, KE 711 (Scrlo Q) Q-13 Diversen: 100 gram bloem of zelfryzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. Q-14, Q-15, Q-16 Diversen: 250 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram versnaperingen. Q-17 Diversen: 500 gram zachto zeep. Q-16 Reserve: 500 gram bloem of zelfryzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. BONKAARTEN MA. MD, MH 712 (Bljz. arbeid, a.s. moedors en zie ken (Serlo Q) Q-ll suiker: 250 gram suiker, bo- tcrhamstrooisrl enz. of 500 gram jam, stroop, enz. of 250 gram versnaperingen. TABAK- EN VERSNAPERINGEN KAARTEN ENZ Qa, Qb, Qc 711 Q-01 Q-03 tabak: 2 rantsoenen ci- garetten of kerftabak. Q-01 Versnaperingen: 200 gram versnaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel, enz. of 400 gram 1am, stroop, enz. Q-03 Versnaperingen: 100 gram versnaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 gram 1am, stroop, enz. Haring èn kuit Gebakken haring mag 10 cent per stuk kosten. Nu op de naleving van dit voorschrift door de prijs- beheersing streng gelet wordt, vin den sommige verkopers de truc uit de haring van hom en kuit te ont doen welke hom of kuit afzonder lijk woraen gebakken en verkocht. Aan de hand van de prijzenbe- schikking 1940 no. 1 wordt hierte gen opgetreden aangezien hief sprake is van prestatie verminde ring. De beschikking zegt: „als verboden verhoging wordt mede beschouwd iedere directe of indi recte vermindering van de presta tie. Het publiek is gemachtigd de volledige vis dus met hom of kuit, te eisen." Ruim vierhonderd doden in één etmaal De Egyptische regering heeft met het oog op de cholera- epidemic, die onrustbarende vormen aanneemt, voor het ge hele land de staat van beleg afgekondigd. In de laatste vier en twintig uur zyn 442 cholera-ljjders gestorven en werden 825 nieuwe bevallen ge signaleerd. De staat van beleg houdt ln, dat Nokras.iy Pasja, de premier, als gouverneur-generaal zal optreden en militaire gouverneurs voor iedere provincie zullen worden aan gesteld. De volksgezondheidsautori- teiten zullen in staat gesteld wor den alle hulpmiddelen tegen de cholera aan te wenden. Zij kunnen ziekenhuizen, transportmiddelen en pharmaceutischc artikelen vorde ren. De regering zal drastische maatregelen kunnen nemen tegen mensen, die de anti-cholera-voor- schriften overtreden. In Oostenrijk en Zwitserland neemt men uitgebreide maatrege len om te voorkomen dat dc epi demie via Italië, waar al enkele cholera-gevallen zijn gesignaleerd, zal overslaan. Het personeel van de ranse havens zullen worden inge- Weerbericht Des 's morgens waren vele per- eens iets meegemaakt. Te veel om soneelsleden en de voltallige direc- het nu nog even gauw te vertel- tie van de H.A.L., benevens talrij- I len". Egypte heersc :de cholera-epidemie. De aflevering aan boord der sche pen is daar n.l. niet meer mogelijk. Weersverwachting. gel- Lj van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Matige, tijdelijk srach- vjt tige wind tussen Oost cn Zuid-Oost. Over het al gemeen vrij veel bewol king. maar droog en koud weer.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1