DAGBLAD VOOR AMERSFOORT ié. Ramadier krijgt vertrouwensvotum met geringe meerderheid Langdurige burgeroorlog in Kasjmir voor de boeg? Engelse huwelijkskranten n)aken goede zaken Oorlogsvrijwilligers moeten worden ingeschakeld Felle anti-communistische geest in Franse Assemblée Benelux getekend Maximumprijzen van zeep Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL \rijdag 31 October 1947 Nr. 786 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Twintig stemmen hebben Ramadier gered. De kwestie van vertrouwen die de Franse eerste minister Dinsdag in de Natio nale Vergadering had gesteld, leverde toen. nadat Donderdag de debatten waren voortgezet in stemming kwam. driehonderd vóór- en tweehonderdtachtig tegenstemmers op. Ruhrgebied naar Frankrijk was ge gaan. Ramadier kreeg behalve van 7,(jn socialistische fractie ook de steun van zijn coalitiegenoten der M.R.P., terwijl bovendien de radicaal-socia list Badic uit naam van zjjn frac tie kwam mededelen dat men vóór zou stemmen „om politieke rede nen, zonder zich illusies te maken over de waarschijnlijke duur van het bestaan der nieuwe regerings formatie". Scherpe woorden Een vinnig debat ontstond na de rede van de communist Kriegel- Valrimont. De gewone critiek op en beschuldigingen aan het adres van de regering ontbraken niet, maar de peroratie bereikte wel zijn hoogtepunt toen deze afgevaardig de de regering verwijtend voorhield, dat er ondanks de gedane beloften nog geen enkele zak kolen uit het MOORD OP MANIOE VOORSPELD Van plannen, beraamd door Roe meense regeringsagenten, om dr. Julius Manioc, de leider der Roemeense boe renpartij, nog tijdens zijn proces om het leven te brengen, is te Londen gewaagd door generaal Nicolae Radcscu, oud premier van Roemenië. Radcscu zei zijn inlichtingen te heb ben van betrouwbare zegslieden die on langs uit Roemenië gevlucht waren. De Roemeense regering zou volgens hem Manioe willen laten vermoorden tijdens een betoging, om hierdoor de beschul diging van het bedrijven van een ge rechtelijke misdaad te ontlopen. Een van Manioc's medegevangenen, Penescu, voormalig secretaris-generaal van de Roemeense boerenpartij, heeft Manioe openlijk aangevallen en hem een „dictator met fluwelen handschoe nen" genoemd. Manioe had volgens hem de anti-communistische en anti- Russische gedragslijn van de boerenpar tij bepaald. Vijf diplomatieke waarnemers van de Amerikaanse cn Britse ambassades te Boekarest hebben, nadat eerst hun ver zoek was afgewezen, toch toestemming gekregen, het proces Manioe bij te wo nen, meldt Reuter. Conferentie van Genève ten einde Donderdag hebben de 23 lan den die vertegenwoorrdigd zijn op de handelsconferentie van Genéve het grootste complex van handelsverdragen ooit tot stand gekomen ondertekend. De conferentie is na de onder tekening gesloten. Het werk zal op 21 November worden voortgezet in Havanna, op ric internationale conferentie voor handel en werkgelegenheid, waar voor deze onderhandelingen de voorbereiding vormden. In Havana zullen definitieve beslissingen wor den genomen over het in Genève ontworpen Handvest voor de in ternationale handel. Als resultaat van de in Genève gevoerde tariefsonderhandelingen zijn 123 overeenkomsten vopr we derzijdse tariefsverlaging tussen betrokken landen gesloten. In veertien gevallen zijn de onder handelingen mislukt. Cholera verspreidt zich de woestijn in De eerste gevallen van cholera zijn gesignaleerd ten oosten van Alexandria, bij Bedoeinenstammen in het westelijk deel van de woestijn. De autoriteiten nemen maatregelen ter isolering van de streek om te voorkomen, dat de cholera naar de oasen overslaat, die tot dus ver voor de plaag gespaard zijn geble ven. Gedurende het afgelopen etmaal zijn 690 nieuwe gevallen van cholera gesig naleerd en 402 lijders gestorven. Sjahrir naar Australië Radio-Djogja meldt van officiële zijde vernomen te hebben, dat Soe- tan Sjahrir rechtstreeks op weg is naar Australië. Het driejarig zoontje van de heer M. v. H. aan de Helmondse- weg te Bakel kwam al spelende te dicht bij de malende windmolen. Het kind kreeg een slag van de wieken en werd vrijwel op slag gedood. Weerbericht PLAATSELIJK MIST Weersverwachting tot Vrijdagavond. Vrij veel bewol king roet hier en daar enige lichte re gen en Sn de nacni plaatselijk vorming van nevel of n»;st. Veranderlijke wind Iets hogere tempe ratuur. Bidault staat op, hij wil de spreker van repliek dienen. Kriegel staat voorzitter Her- riot echter niet toe, de minis ter het woord te verlenen. Herriot verwijt de communist daarop onhoffelijkheid en in breuk op de parlementaire ge bruiken en pas als Kriegel uit gesproken is, kan Bidault het woord krijgen. „Lastcrlllk en leugenachtig" noemt deze de beweringen van de communist en laat dan de voorzit ter van de financiële commissie aan de hand van douanerapporten verklaren dat in de eerste helft, van 1947 één en driekwart milliard kg Duitse steenkool de Franse grens gepasseerd is. Het Franse parlement gaat nu op reces tot 13 November. „Iets van De Gaulle" Ramadier, schryft een Reuter- correspondent, heeft op de verga deringen van Dinsdag en Donder dag iets van de bliksemkracht van De Gaulle gestolen door zich duide lijk in anti-communistische zin uit te laten, een verschijnsel dat trou wens de gehele Assemblée ken merkte want men was van de links socialisten tot uiterst rechts toe, fel anti-communistisch. Een ander opvallend feit was, dat de M.R.P. en de socialisten aandrongen op vorming van een „centrale groep", als stevig meerderheidsblok tussen uiterst rechts en uiterst links. IN MANDSJ OER IJ E ZWARE STRIJD Van de zijde der Chinese regering verneemt Reuter, dat er zwaar ge vochten wordt om de Mandsjoerjjse hoofdstad Tsjangtsjoen, waar de centrale Chinese regering verster kingen heen gezonden heeft ten einde te trachten de communisti sche aanvallen in het Noorden en Westen af te slaan. Men neemt aan, dat de aanvallen der commu nisten op de voorsteden van Tsjangtsjoen de vernieling der vliegvelden tot doel hebben om te voorkomen, dat regeringstroepen het belegerde garnizoen van de strategisch belangrijke stad Kirin ontzetten. Volgens officiële rege ringsmededelingen, hebben de com munisten bij Kirin honderdduizend man in de strijd geworpen. Ook in Noordwestelijk Honan zijn de ge vechten weer opgelaaid. Het tribunaal te 's-Graven- hage deed heden uitspraak in de zaak tegen J. R. Hommes uit 's Gravenhage, die als „Kriegsbe- richter" bij de SS heeft gediend. Het tribunaal adviseerde interne ring tot 5 April 1953 en ontzetting uit de beide kiesrechten. Ook Nederlands bezit geconfisqueerd Nieuwe protesten inzake affaire-Lobau Het door Sovjettroepen bezetten, in Augustus, van de olieraffinaderij te Lobau (Oostenrijk) onder het motief, dat zij Duits iczit zou zijn, heeft aanleiding gegeven tot een opdracht aan sir Maurice Peterson, de Britse ambassadeur te Moskou, bjj de Sovjetregering een protest in te dienen, daar dc raffinaderij ge combineerd Brits, Amerikaans en Nederlands bezit zou zijn. Deze diplomatieke stap is onder nomen omdat de protesten in de geallieerde bestuurscommissie voor Oostenrijk en de viermogendheden- commissie voor de verdeling van Duitse eigendommen in Oostenrijk niet op bevredigende wijze zijn be antwoord. Ook het Amerikaanse departe ment tfan buitenlandse zaken heeft officieel geprotesteerd tegen het in beslag nemen van de olieraffina derij te Lobau. Staking in textielindustrie te Tilburg De arbeiders van tien textielfa brieken te Tilburg hebben het werk neergelegd, nadat enige dagen te voren de arbeiders van twee tex tielfabrieken daartoe het initiatief genomen hadden. De :oorzaak van deze staking is te zoeken in de nieuwe collectieve arbeidsovereen komst, die 13 October j.l, inging. Voor verscheidene arbeiders, vrij wel allen tariefwerkers, zouden on gunstiger loonvoorwaarden zijn ontstaan door een nieuwe interpre tatie van artikel 19 van de C.A.O volgens welke de tarieven en stuk lonen, premieregelingen daaronder begrepen, zodanig vastgesteld moe ten worden, dat het uurinkomen van de aan gelijksoortige arbeid te werkgestelde werknemers, gemid deld niet meer dan 20 procent uit gaan boven de voor mannelijke werknemers van 24 jaar en ouder vastgestelde uurlonen. Naar ir. M. Ie Cosquino de Bussv, hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat heden op de vijfde wegverkeersdag van de KNAC mededeelde, zal de ontwer per van de Bailey-brug, de Engels man Bailey, volgende maand een bezoek aan ons land brengen om de opening bij te wonen van een Bai leybrug bjj Venlo. Een eenvoudige plechtigheid op het departement van bui tenlandse zaken: ambassadeur baron van Harinxma thoe Slo ten (Nederland), minister Spaak Belgiëen minister Als (Luxemburg) ratificeren de Benelux-overeenkomst histori sche gebeurtenis m de geschie denis der drie landen Hamer krijgt vijftien jaar Het bijzonder gerechtshof te 's-Gravenhage heeft de oud hoofdcommissaris van politie mr. Hamer wegens hulpvetlening aan de vijand veroordeeld tot vijftien jaren gevangenisstraf met ontzet ting uit de kiesrechten, het recht ambten te bekleden en het recht bij de gewapende macht te dienen. LONDEN OM BEMIDDELING GEVRAAGD Dc strijd In Kasjmir, waar de grotendeels Mohammedaanse bevolking zicli verzet tegen dc aansluiting bij India, die de maharadja Sir Hari Singh heeft afgekondigd, dreigt vast te lopen in een burgeroorlog zonder einde. Indische troepen die door de lucht naar Kasjmir zijn gekomen, zijn overgegaan tot guerillatactiek. De getalssterkte van de pro-Pakistanse opstandelingenlegers ligt volgens schattingen tussen drie- en tienduizend. Zij hebben een onneembare positie ingenomen aan de voet van de heuvels bij Srinagar, dc hoofdstad van Kasjmir. De R.A.F. heeft de Engelsen die Srinagar wensten tc verlaten naar el ders gebracht. Sjeik Mohammed Abdoe- lah, het hoofd van de opstandelingen- regering, heeft bevolen dat men de stad slechts met een bijzondere vergunning mag verlaten, om paniek te voorkomen. De regering van India heeft bekend gemaakt dat vliegtuigen van de Ko ninklijke Indische Luchtmacht (R.I.A.F) „met gunstig gevolg" binnendringers hebben bestookt. De opstandelingen krijgen steun uit Pakistan en dc Noordwest-provincie, maar het hoofdkwartier van het leger van Pakistan heeft ontkénd. dat net Pakistansc leger aan dc strijd deelneemt. De bevelhebber van de Indische BRITSE VLOOT OP NON-ACTIEF Het is hoogconjuctuur op de Britse huwelijksmarkt. Volgens de leiders van de twee grootste huwelijkskranten te Londen zijn de zaken met 20 procent boven het niveau van voor de oorlog gestegen en hebben vooral de jongeren hiertoe bijgedragen. De zich eenzaam voelende zoekt zich een mogelijke levensgezel Gin) in de advertenties, steekt een bloem als herkenningsteken in het knoopsgat en begeeft zich naar een afgesproken plaats Doel: een huwelijk. Dikwijls wordt dit doel bereikt, maar veelal loopt de ontmoeting uit op een te leurstelling, gevolgd door een nieuwe poging. de voorpagina van de Matrimonial Met een bloem in het knoopsgat... Er is een man. die al 278 maal ken nis heeft gehad en die nog steeds op jacht is naar de ware en een ander is. na met 86 verschillende dames kennis te hebben gemaakt, tenslotte getrouwd met de tien de. die hij heeft ontmoet. Robert Charlosworth. de dertigja rige redacteur van de Matrimonial Post beschouwt zijn zaak als een aangelegenheid van openbaar be lang en bepleit steunverlening door de staat voor het tot elkander bren gen van eenzame harten. Er zijn heden ten dage dui zenden mannen en vrouwen in Engeland, die gedoemd zijn tot jaren van een verzuurd beslaan, zegt Charlesworth. Zij denken er niet aan. dat er huwclijksbu- reaux bestaan. Tc beschroomd Charlesworth en de redacteur van Matrimonial Times. Robert Radford. zijn het er .roerend over eens. dat een kenmerkende karaktertrek van hun cliënten hun beschroomdheid is. Een geliefkoosde plaats voor een ontmoeting is onder 'de klok van een station. Charlesworth dient zijn bureau aan als de enige huwelijksbemidde laar voor de adel. de, deftige stand, zakenlieden en alle standen en »op Post staat gedrukt: Dit blad ver schijnt niet voor de grap. Het jongste nummer bevatte de aanbiedingen van 213 vrouwen en 194 man. Een vierde dezer huwe- lijkscandidaten was jonger dan der tig. twee derden waren nooit ge huwd geweest en ongeveer 40 pro cent van de rest was gescheiden. De leeftijden varieerden van 21 jaar (een blond meisje) tot 70 (een grootmoeder). Haagse bomaanslag voor Hoog mil. gerechtshof Naar wij vernemen beeft dc audi teur-militair bij de krijgsraad te velde West, majoor mr. dr. J. M. J Baak. tegen de veroordelingen door de krijgsraad van sergeant A. T. de Boer, kapitein F. J. J. Baron van Heemstra en korporaal J P. Peter- se, allen betrokken bij de bomaan slag van 5 December 1946 aan de Prinsegracht te Den Haag, hoger be roep heeft aangetekend. Behalve tegen de korporaal- chauffeur J. Burghout. die werd vrijgesproken, heeft majoor Baak ook hoger beroep aangetekend te gen de veroordeling van de overige vijf verdachten. In zes gevallen gin gen de veroordeelden zelf in hoger beroep. Gedwongen door de crisis en het gebrek aan arbeids krachten heeft de Britse rege ring de thuis-vloot gereduceerd tot één kruiser en vier torpedo jagers. De rest ligt thans in de verschillende havens opgelegd. Onze foto, genomen boven de Tamar bij Plymouth, toont slechts een klein deel van de vierhonderd schepen die op de buiten- dienstlijsl zijn geplaatst. Voor de oorlog bestond de Britse thuis-vloot uit zes slag schepen, drie slagkruisers, twee vliegdekschepen, zes kruisers en 28 jagers. Dienstweigeraars voor de krijgsraad Voor de krijgsraad te Assen had den zich twee. militairen te verant woorden wegens principiële dienst weigering. De 20-jarige J. Drenth uit Odoorn stelde zich op het standpunt, dat hij zijn medemensen niet wenst te doden, terwijl de andere verdachte tot „De Vrije Broeders" behoort, een religieus genootschap, dat zich tegen het militarisme heeft verklaard In het eerste geval heeft de com missie uit hoofde van de dienstwei- geringswet de bezwaren niet geac cepteerd en derhalve werd tegen Dr. een gevangenisstraf van 5 jaar ge- eist met aftrek van het voorarrest Tegen de andere beklaagde werd een jaar voorwaardelijk geëist met een proeftijd van drie jaar. Beide zaken werden echter door de krijgsraad in handen van de audi teur-militair teruggesteld voor het inwinnen van nadere inlichtingen. NEDERLANDS COMMUXIQUé De Nederlandse verliezen van 29 October bedroegen 2 gewonden. troepen in Kasjmir is gesneuveld, toen hij een terugtocht van zijn troepen voorbereidde, die ten wes ten van dc hoofdstad gevaar lie pen ingesloten te worden. Op het vliegveld Willingdon in Nieuw Delhi staan volledig uitgeruste troepen klaar om naar Srinagar te wor den vervoerd. Dc Indische regering heeft Dakota's van de burgerluchtvaart gevorderd. Zowel India als Pakistan hebben de Britse regering om bemiddeling ver zocht. Argentinië verbrandt de oogst Argentinië heeft zich genood zaakt gezien om voor meer dan vijfhonderd millioen dollar aan landbouwproducten te verbranden. Dit is een gevolg van het feit, dat Argentinië nergens machine rieën en transportmateriaal heeft kunnen kopen, zo heeft de regering meegedeeld. De havens kunnen niet voldoen de worden gebruikt door gebrek aan baggermachines en het transportwezen verkeert in een hachelijke positie door gebrek aan rollend materieel. Het gevolg is dat aan de havens en de spoorweg stations grote hoeveelheden graan opgeslagen lagen, die niet vervoerd konden worden. Communisme aardt niet in Italië Sforza Graaf Carlo Sforza. Italiaans mi nister van buitenlandse zaken, die deze week een bezoek aan Engeland brengt, heeft gezegd, dat naar ziin mening het communisme in Italië nooit de overhand zal hebben. ..De Italiaanse filosoof Machiavelli heeft in het begin van de zestiende eeuw reeds geschreven, dat. Italië het meest individualistische land in Europa is. Sindsdien zijn wij. ten goede of ten kwade, niet veran derd." Over het plan-Marshall zei Sforza: ..Eens zal iedereen van de Sovjet- Unie tot Argentinië, ontdekken, dat er geen enkel plan in de geschiede nis edelmoediger en onzelfzuchtiger is dan het plan-Marshall. Demobilisatie-studiedag In aanwezigheid van Prins Bcmhard, talrijke militaire en kerkelijk© autoriteiten heeft de Nationale Federatie voor de Geestelijke volksge zondheid in de Jaarbeurs te Utrecht een demobilisatie-studiedag georga niseerd. In z^n openingswoord zette dr. Kraus het doel van dcz.e studie dag uiteen, in verband met de terugkeer van do eerste contingenten oorlogsvrijwilligers. Prins Bcmhard verwachtte dat de aanwezigen zich zouden beraden over de richtsnoeren der demobilisatie van terugkerende militairen en hoopte dat het gehele Nederlandse volk metterdaad de komende proble men zal oplossen. De eerste spreker van de morgen was dr. J. A. J. Barnhoorn, die de psychisch-hygienischc facetten van de demobilisatie belichtte. Uitvoe rig ging hij in op de physicke ge steldheid der O.y.W.-ers, het mi lieu, waaruit ze voortkwamen en de omstandigheden die hen van knaap tot man hadden omgevormd. Hij verwachtte b\j het terugkomen dier mannen wederzijds wanbegrip, te leurstelling, gezinsproblemen, so ciaal psychologische wrijvingen en psychiatrische moeilijkheden, neu rotische stoornissen wel niet in zo'n groot aantal als by de demo bilisatie van het Amerikaanse le ger, maar toch een niet te onder schatten hoeveelheid desillusies en „losgeslagenheid". Het is daar om gewenst dat dit probleem niet wordt beschouwd als een zuiver militaire zaak maar bovenal als een civiele aangelegenheid, waarin het gehele volk: overheid, onderne mers, vakverenigingen, kerk, me dische en -sociale diensten moeten meewerken. De tweede spreker maj. aalmoe zenier L. A. M. Goossens was niet zo pessimistisch over de,mentaliteit van de oorlogsvrijwilliger, die leer de sober te leven ook al be- invloedde het Oosters klimaat soms zijn slechte eigenschappen. Ds. J. Sillevls Smit, hoofdvloot- predikant, was nog meer optimis tisch. Hij bestreed de mening dat de O.V.W.-ers zouden zijn gerecru- teerd uit dc slechtste lagen van ons volk. Hy meende juist het tegen deel al waren er natuurlyk jongens onder die zo uit het bezettingsleven met leugen, bedrog en egoïsme in het soldatenpak waren gestapt Vluchtheuvel in dc wereld In de middagzitting van de demo bilisatie-studiedag sprak dr. E. Em- men, secretaris der Synode Ned. Herv. Kerk over dc aanpassing van de gedemobiliseerde aan het gezin. Spreker noemde het gezin „de vluchtheuvel in de wereld" en achtte het een plicht van het gehele Ne derlandse volk haar zonen terug tc voeren in dc geordende banen der maatschappij. Hij voorzag moei lijkheden, omdat de mannen anders, critischer. forser, zelfbewuster zul len terugkeren, maar het zal de taak van de kerken, sociale verzorgsters en van de medemens zijn het her enigde gezin met raad en daad te steunen. Mej. N. Ongerboer. het zelfde on derwerp belichtend, somde een aan tal problemen op die de a s. gezins hereniging kunnen bemoeilijken- vervreemding woningnood, te grote ouders-bemoeiing, innerlijke, onrust van de oud-strijder, sexuele verwil dering. financiële zorgen en onver schilligheid. Vele militairen zijn eerst kort voor hun vertrek ge trouwd en bun huwelijk heeft die sfeer van „geven en nemen" nog niet gekend. Ze achtte goede voorlich ting aan de soldatenvrouwen op zijn plaats en deskundige hulp voor bei de gezinsleden nodig Voor de onge huwde militair wilde zij tehuizen doen inrichten. In de discussie over de „sexuele verwildering" bestreed ds. J. Sil- levis Smit, die maandenlang tussen de mariniers vertoefde de mening dat de moraal schrikbarend zou zijn. Spreker achtte de ..verwordings graad" echter lager dan in de mees te grote steden. Lt. drs. J. M. M. Hornickx van de Psychische dienst ging uitvoerig in over de aanpassing aan de ar beid. Twee contingenten werkkrach ten komen eerstdaags los: enkele duizenden verplaatste personen en 30 000 O.V.W.-êrs. Deze laatsten moe ten een emplooi vinden. Aan de hand van voorbeelden uit de jaren na de wereldoorlogen '14'18 en '40'45 waarbij slechts gedemobili- seerden nogal eens roerig werden (Engeland. Amerika. België onlangs Dader van overval op bankloper berecht Albert van der Horn, de machinist van het MS ..Erna", die op 2 Fe bruari j.l. tezamen met de ontvlucht te SS-er Bosscher een overval pleegde op de kasloper Moerman van de Associatie Kassa te Amster dam stond gisteren terecht voor de Amsterdamse arrondissementsrecht bank. Op de bewuste 2 Februari maakte de kasloper Moerman zijn dagelijkse ronde, waarbij hij bij verschillende instellingen geld incasseerde De ge woonte getrouw stapte bij tegen half twaalf binnen bij een firma op de Keizersgracht. In de nauwe gang van het perceel zag hii een man de trap afkomen en tegelijkertiid hoor de hij de buitendeur, die hij juist achter zich gesloten had. open gaan. Moerman keek even om en op het zelfde ogenblik kreeg hij met een hard voorwerp een slag op het hoofd. Toen hij kort daarna weer tot zich zelf kwam bemerkte hij dat ziin geldtas verdwenen was. De inhoud van deze tas was 26000 gulden in contanten en chèques op de Neder landse Bank. de Associatie en de kasvereniging. Het duurde ruim anderhalve maand voor de Amsterdamse politie een spoor van de daders vond Met leidde naar Albert van der Horn, die zich echter intussen op weg naar Indonesië bevond. In Batavia werd hij gearresteerd en vandaag gaf bij de rechtbank zijn lezing van de overval. Hij bekende als ziin aandeel acht duizend gulden te hebben ontvan gen. Duizend gulden hiervan had hij aan zijn moeder gegeven, twee duizend gulden uitgeleend en twee andere briefjes van duizend, zeide hij door het toilet gesooeld te heb ben, toen hij hoorde, dat de recher che hem op het spoor was. De officier van justitie, mr. L H Feitsma nam wel aan. dat de SS-er Bosscher de hoofdschuldige in deze overval is en hij wilde vast onthul len. dat hij tegen hem een aanmer kelijk zwaardere straf zal eisen dan tegen Van der Horn. De rol. die de moeder van Van der Hom heeft ge speeld. vond de officier verre van fraai Zij is bij de bespreking van de overval in haar huis tegenwoordig geweest en heeft niet getracht haar zoon van dit misdrijf terug te hou den. Tegen Van der Horn eiste mr Feitsma tenslotte een gevangenis straf van vijf jaar. De nieuwe Engelse minister van oorlog Shinv/ell heeft ver klaard. dat Engeland, dat thans door een socialistische regering wordt bestuurd nog verder naar links moet wil het de strijd om het economische herstel winnen „De mensen, die denken, dat Engeland weer naar rechts zwenkt, hebben het bij het verkeerde eind", zei hij en niet te vergeten de omzwervingen van corporaal Hitler) trachtte spre ker aan te tonen dat dc wcdcrin- schakeling der oud-strijders aller aandacht verdient. De gedemobili seerde zelf verlangt naar werk; wil weer aan de studie, ambieert een overheldsbetrekking. wenst een eigen zaak of boerderij, terwijl er enigen emigratie-neigingen vertonen of in Indonesië willen blijven. In alles moet men hen steunen door overbruggingsuitkeringen. her scholing. fondsen, studiebeurzen, wachtgelden cn voorrangs-verklarln- gen. Dan zal men in dit contingent een nuttige aanvulling vinden op de arbeidsmarkt. Dr. L. J. Hut ging in op het pro bleem van de opname van invalide mannen, waarvoor extra cursussen moeten worden ingesteld, extra werkplaatsen gesticht, terwijl de verstrekking van medisch hulpmid delen financiële en morele hulp van onschatbare waarde zal blijloyi Kap H. E Janssen tot slot sprak over het aandeel van pers en ra dio bij de voorlichting omtrent de demobilisatie. Een stuk huishoudzeep van 225 gram mag ten hoogste 25 cenli kosten, zachte zeep 36 cents pST 500 gram (in doos) en los 17 cents per half pond. De maximum verkoopprijs van waspoeder is 22 cents per pak van 250 gram. De nieuwe prijzen gaan per 1 November in. Honderd gram vlees extra Voor het tijdvak van 30 October tot en met 8 November wordt weer een extra rantsoen van 100 gram vlees beschikbaar gesteld op bon Q06 Diversen. Extra kolen bij inkwar tiering cn bevallingen Van 1 November 1947 tot en met 30 April 1948 kunnen extra brand stoffen worden verstrekt wegens in kwartiering van militairen Formulieren kunnen bij de plaat selijke distnbutiedienst worden af gehaald. Dit kan zowel door de kwartiergever als door de kwartier nemer geschieden. De plaatselijke distributiediensten zullen van 1 November af weer een rantsoenbon voor één eenheid vaste brandstoffen verstrekken bij beval lingen. De uitreik'ng van deze bon zal geschieden tegelijk met de derde verstrekking van kar«rtjes voor extra levensmiddelen. Indien deze derde verstrekking reeds voor 1 November is geschied, zal de brandstoffenbon uitgereikt worden tegelijk met de stamkaart, textielkaart en levens middelenkaart van de baby. Desge wenst kan men een extra hoeveel heid gas of electriciteit verkrijgen in plaats van een brandstoffenbon. Nieuwe scboenenbonnen 1 Dec. a.s. geldig In afwijking van hetgeen onlang» door het CDK werd bekend gemaakt, deelt dit kantoor thans mede, dat de schoenenbonnen van de C-serie (schoe- nenbonnen met in de linkerbovenhoek de letter C, gevolg door een andere letter), niet op 1 November, doch eerst op I December a.s. in gebruik zullen worden genomen. Benzineprijs wordt verhoogd Het ligt in de bedoeling het bH- zonder invoerrecht op benzine te verhogen van 10.50 per 100 K.G. tot 14.67 per 100 K.G. Tengevolge hiervan zal de benzineprijs van 0.22 op 0.25 per liter worden gebracht. Bovenstaand wetsont werp» werd door dc ministers van Financiën en van Verkeer en Wa terstaat bij de Tweede Kamer in gediend. Om te voorkomen, dat de verho ging van het bijzondere invoerrecht, door het vooraf inslaan van grote hoeveelheden benzine, in de eerste tijd nagenoeg niets zou opbrengen, zullen de benzinevoorraden, welke bij het inwerkingtreden van de ver hoging boven een redelijk kwantum in het vrije verkeer bij handelaren en gebruikers aanwezig zijn, aan navordering moeten worden onder worpen. De maximum hoeveelheid, welke van navordring zal ziin vrii- gsteld, wordt bepaald op b hecto liter. Het bedrag van de navorde ring zal neerkomen op 3.125 per hectoliter. Uitgaande van het beginsel, dat het gebruik van Dieselmotoren fis caal niet bevoorrecht dient te wor den boven het gebruik van benzine motoren stellen de ministers voor de verhoging van de motorrijtuigen belasting voor dieselautomobielen te brengen van 100 percent op 150 percent. Rectificatie in bonnenlijst Het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft een vergissing begaan b'j het opstellen van de bonnenlijst. Onder bonkaarten MA, MD, MH 712 (bij zondere arbeid, a.s, moeders en zie ken Serie Q> staat aangewezen Q11 suiker. Dit moet zijn Q21.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1