DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Wilt gij de armoede zo of zo? Leraren MO zien af van dwangmaatregelen RAAD VERWERPT AUSTRALISCHE EN RUSSISCHE RESOLUTIES Palestina verdeeld en vrij op 1 Juli 1948 Wat moet de regering het eerst opknappen? Contactcommissie gevormd te Batavia INDONESIë zegt 30 H. D. Louwes: Als we nu niet kiezen drijven we naar de dictatuur Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week ol 1~ per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 1 November 1947 Nr. 787 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Van Klef fens: Wij handhaven programma van Linggadjati Wat is dat? vraagt Palar Bij de stemming in de Veiligheidsraad over de Indonesische kwestie zijn Vrijdag de Australische en Russische resoluties ver worpen. Op voorstel van Warren Austin (V.S.) werd daarna een subcommissie ingesteld, die de verschillende amendementen op de Amerikaanse resolutie met elkaar in overeenstemming moet brengen. Deze commissie, waarin België, China, Australië en Amerika zitting namen, zou Zaterdagmorgen vergaderen. De Veiligheidsraad zelf zou Zaterdagmiddag om vier uur doorgaan met de behandeling van de Indonesische kwestie. Van Klef fens, de Nederlandse vertegenwoordiger, hield een zeer lange redevoering waarin hij diep inging op alle détailkwesties van de zaak en zich uitvoerig bezig hield met een tegenspraak op de beschuldigingen die door sommige afgevaardigden in de Raad tegen zyn regering waren geuit. „De vertegenwoordiger van de Republiek en van Polen ver klaarden dat wij het program ma van Linggadjati hebben verworpen; ik heb mijn re gering uitdrukkelijk gevraagd om inlichtingen om my ervan te vergewissen dat zij dit pro gramma nog steeds handhaaft. Het antwoord was een ondub belzinnig ja. De Nederlandse regering blijft dit programma als een vaste grondslag voor haar politiek beschouwen en handhaaft ook thans nog dit standpunt". Twee directe vragen Deze tirade uit Van Kleffcns rede was voor de Indonesische ver tegenwoordiger Palar aanleiding om de spreker op de man af tc vragen: Heeft Nederland Lingga djati ongeldig verklaard, ja of neen? De door Van Kleffens ge- bruikto uitdrukking Llnggadjatl- programma betekent slechts „de door Nederland eenzijdig vastge- steldo interpretatie van de overeen komst", aldus de Indonesiër. Ook Katzsuchy (Polen) kwam met een directe vraag: „Heeft dr. Van Mook op 20 Juli tegenover vertegenwoordigers van de Repu bliek verklaard, dat de Nederland se regering zich niet meer gebon den acht, aan Linggadjati, ja of neen.?" Wannéér hij" dé Nederlandse re gering hierover had ondervraagd, zou mr. Van Kleffens, zo beloofde hij. een antwoord geven op deze beide vragen. De Russische resolu tie, zei hy verder, zou hij alleen steunen indien tevoren waarborgen gegeven zouden worden, dat de te rugtrekking van de Nederlandse troepen geen verslechtering van de toestand tengevolge zou hebben. De heer Van Kleffens belichtte in zijn rede ook nog de Amerikaanse resolutie, waarvan hij de bedoelin gen ten volle onderschreef, doch die naar zijn mening in haar for mulering te kort schoot in duide lijkheid. Nadat Cadogan (Engeland). Mu- niz (Brazilië), Lopez (Columbia), Hodgson (Australië) en Gromyko (S.U.) nog het woord hadden ge voerd over de verschillende resolu ties en de amendementen er op in gediend, werd het reeds genoemde besluit genomen tot instelling van een subcommissie. Pax-tabak zonder bon Van 1 November a.s. af zal tabak van het mérk ..Pax" in veertig grams-verpakking zonder inleve ring van bonnen mogen worden ver kocht. Dit geldt zowel voor Pax-ta- bak als voor Pax-shag- en pruimta bak. benevens Pax-pruimrollen. Ook kunnen van 1 November a.s. af sigaretten, vervaardigd van Zuid- Amerikaanse tabak (hetgeen cp de verpakking is vermeld) vrij ver kocht worden. Gestolen halssnoer teruggevonden Dit is het antwoord op de vraag van ons Miniatuur-mysterie nummer zes. door de meesten van onze speurende lezers goed opgelost: Het gemak waarmee Simone m een onbewaakt ogenblik een hoge toon had uitgebracht, be wees dat er niets met haar stem aan de hand was. Derhalve had ze ook niet gegorgeld in de bad kamer, zoals ze had beweerd. Ze had gelogen met de bedoe ling dat ze zich onopvallend tussen de gasten zou kunnen be wegen met de halsdoek om haar keel, die het halssnoer verborg, dat ze met zoveel overleg had gestolen. De prijzen (vijf, drie en twee gulden) gaan deze week naar: Mevr. H. N. Koolhaas-Bakker, Gasthuisstraat 12, Barncveld; W. de Kramer, Vermeerstraat 91, Amersfoort; A. Kabos, Fah- rer.heitstraat 42, Amersfoort. Opgave nummer zeven elders in dit nummer. Weerbericht ZONNIG Weersverwachting, tot Zaterdagavond. Aanvankelijk zwak ke en veranderlijke wind, met vrij alge meen nevel of mist. Later naar Westelij ke richtingen omlo pende wind en vrij zonnig. Droog weer, met nog enige stij ging van tempera tuur. Nederlands schip aan de grond Het Nederlandse vracht- en passa giersschip „Brastagi" (9.246 ton), is bij het eiland Caldeira, een van de reeks eilandjes voor de kust van Portugees Oost-Afrika, ongeveer 200 km. ten Zuiden van Mozambique aan de grond gelopen. Alle passagiers bevinden zich in veiligheid De eerste stuurman van de „Brastagi" heeft verklaard, dat. wanneer het weer erg slecht wordt, er gevaar bestaat dat het schip in tweeën breekt Het zit „muurvast" op een koraalrif. Het achterschip is vlot. Schip op een mijn Vrijdagavond werd een noodsein opgevangen van het schip ..Oak land". dat in de Noordzee op een mijn gelopen was. Drie sleep boten Maas" van Smit en Co. en „Oceaan" van Doeksen voeren ter assistentie uit. Het schip lag ten Oosten van de Doggersbank. Later op de avond seinde bet schip ..Spanker", dat het op plm. 300 meter van de „Oakland" lag en dat geen verdere assistentie nodig was. DRIE GESNEUVELDEN. ZES GEWONDEN Van officiële zijde wordt mede gedeeld. dat de Nederlandse verlie zen in Indonesië Donderdag bedroe gen 3 gsneuveldcn en 6 gewonden. Reporters uit alle landen naar Londen Voor het huwelijk van Prinses Elisabeth Te Londen zijn maatregelen getroffen om met behulp van de radio, pers en film 't meest nauwkeurige verslag, dat ooit van een historische gebeurtenis in Engeland gegeven is wereld kundig te maken. Op de dag van het huwelijk van prinses Elisabeth van Engeland met luitenant Philip Mountbatten, 20 November a.s., zullen ver slaggevers uit alle windstreken de plechtigheid beschrijven. De B.B.C. zal gedurende twee uren in acht talen een verslag uit zenden. Ook zullen commentators van belangrijke buitenlandse zend stations aanwezig zijn voor de luisteraars in Zuid-Amerika, Frankrijk, Noorwegen en andere landen, als mede voor de Domi nions. In Westminster Abbey zijn 21 microfoons opgesteld, die het mo gelijk maken de gehele dienst uit te zenden. Honderd verslaggevers zullen op een bijzondere tribune plaats krijgen. Televisie Ook zullen televisie-uitzen dingen gegeven worden, zodat bezitters van een ontvangtoe stel tot op 60 km. buiten Lon den de stoet kunnen zien. Op verzoek van de Koning zal echter de plechtigheid in Westminster Abbey niet op deze wijze uitgezonden wor den. Voor het maken van foto's en films zal ook gebruik worden ge maakt van helicopters. In de kerk zelf zal echter niet gefilmd wor den. Voor snel vervoer van de op namen zullen vliegtuigen gereed staan, zodat binnen enkele uren in de hoofdsteden foto's te zien zul len zijn. AMERIKAANS VOORSTEL IN SUB-COMMISSIE: Herschel Johnson, Amerikaans afgevaardigde bij de U.N.O., heeft in de subcommissie voor de verdeling van Palestina een gedetailleerd Amerikaans plan bekend gemaakt. De Verenigde Staten stellen als eind datum voor de verdeling en ontruiming van Palestina 1 Juli 1948 voor. Gedurende de overgangsperiode zouden de Arabische en de Joodse staat terstond de beschikking mogen hebben over politie-troepen. De voorlo pige regeringen zouden zonder toezicht van de Algemene Vergadering moeten staan. (De Sowjet-Unie wil het toezicht aan de Veiligheidsraad geven Amerika wenst dat de Britse troepen gedurende de overgangs periode vera nt v/oordelij k zullen blijven voor de orde en rust in Pa lestina. Het is dan niet nodig het land twee jaar onder U.N.O.-be- heer te stellen, zoals het rapport van de commissie van onderzoek dat wilde. Een commissie van drie, door de Algemene Vergadering te benoe men en onder leiding van de Hoge Commissaris, zou als adviserend lichaam moeten optreden, samen werkend met Arabische en Joodse leiders en Britse autoriteiten. Zij zou het beheer over Jeruzalem moeten organiseren en zou ook na 1 Juli nog enige tijd kunnen blij ven. Bevin was twee dagen te vo ren van het Amerikaanse voor stel in kennis gesteld. Het is echter nog niet bekend of de Britse regering bereid is de uitvoering van het verdeelplan voor haar rekening te nemen. Groot-Brittannië heeft de oplos sing van het Pale^tina-probleem in handen van de U.N.O. gelegd zo zette Creech Jones nogmaals het Britse standpunt uiteen met de opzet om eerst nadat de U.N.O. zich over een oplossing heeft uit gesproken te bepalen wat zijn aan deel in de afwikkeling zou kunnen zijn. Ex-politieke gevangenen zijn ontevreden Onderzoek Londens beleid geëist Op de slotdag van het congres voor ex-politieke gevangenen te Leiden heeft het congres besloten bij de regering aan te dringen op een snelle en waardige terugvoe ring van dc .stoffelijke overschotten der verzotsslachtoffers uit Duits land, de bestraffing zonder onder scheid des persoons van de schul digen voor de onvoldoende verstrek king van Roodc Kruis pakket ten aan de politieke gevangenen in Duitse kampen, het volledig en on partijdig uitvoeren van de zuivering en het onderzoek naar het Londen- se regeringsbeleid uit te streicken tot de verwaarlozing van de -org voor dc politieke eevangeneD. Voorts werd een algemene oproep gericht tot verdieping van de demo cratische gedachte cn tot algehele binding der voormalige illegaliteit. Op het gehele Nederlandse volk werd een beroep gedaan zich naar vermogen beschikbaar te stellen voor de politieke en sociale her opvoeding van de politieke delin quenten. Het Amerikaanse Libertv-schip ..Billings Victory" en de 500 ton metende Britse stoomboot Warren Chase zijn tengevolge van de dikke mist in het Kanaal op elkaar gebotst. Nieuwe bonnen voor fietsbanden Tot en met 31 December a.s. Is op de bonnen C 32 en C 33 van de inschrijvingsbewijzen voor ver vanging van fietsbanden B.I. 612 resp. B.I. 701 een toerbuitenband verkrijgbaar. De bon D 43 en D 44 van de insclirijvingsbewyzen voor fietsbanden B.I. 610 resp. B.I. 611 zijn t.m. genoemde datum geldig voor een binnenband. Verder is jeveneens tot genoemde datum op bon A 08 van het inschrtfvingsbe- wijs voor eerste montage een bui tenband en op bon B 08 een bin nenband verkrijgbaar. DE COMMISSIE VAN DRIE bij hun aankomst op het vlieg veld Kemajoran nabij Batavia. Van links naar rechts: Paul van Zeeland (België). Rechter Richard Kirby (Austr.) en Frank Graham (Amerika). Vriendschapstrein met voedsel voor Europa Op zeven November vertrekt uit Los Angeles een trein met acht wa gons beladen met voedsel voor Eu ropa. Op weg naar New York zul len meer wagons aangekoppeld wor den, zodat gesproken kan worden van een sneeuwbaltrein. Het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie heeft thans drie maal de vraag gesteld: „Wat vindt U, dat de regering in de eerste plaats moet opknappen?" Hierop antwoordden: NU Indonesische kwestie regelen 30% Woningnood 19% Hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, lagere pryzen 19% Meer goederen (textiel, voedsel enz.) ter beschikking 6% Distributie opheffen, minder ambtenaren en verdere verminderingen overheidsbemoeiing, han delsbelemmeringen e.d13% Bezuiniging De zuivering Diverse andere dingen 16% Geen mening 10% Januari 1947 17% 22% Mei 1946 U 19% 25% 4% 1% 14G 3% 15% 6% Het is de wens van alle Duitse politieke partijen dat deze bar rières zullen verdwijnen. Het zijn de palen die de grens af bakenen tussen de Westelijke en de Russische zóne. Geen enkel direct verkeer is mo gelijk. (Sommigen noemden meer dan daardoor bo^"«» 100%) De Indonesische kwestie is dus voor heel velen allesoverheersend geworden, en het desbetreffende percentage steeg van 8 tot 17 en sinds het begin van dit jaar van 17 tot 30 Woningnood en prtfs- en loonpeil blyven een meer constante belang stelling houden. De eis: „Regering zorge voor meer goederen (kleding, voedsel enz.)!" is van 25 in Mei 1946 tot 6% nu gedaald. Tegelijker tijd steeg de wens „Minder over heidsbemoeiing" van 4 tot 13 Over de zuivering vorig jaar nog 10%) praat in dit verband niemand meer, maar voor 't eerst vindt het N.I.P.O. 1% ondervraagden die, als eerste Regeringstaak op be zuiniging aandringen. De mensen, die vorig jaar A.R. gestemd hebben, zien meer dan enig andere groep Indonesië als het ur gentste probleem (46%), de wo ningnood wordt door alle groepe ringen vrywel even vaak genoemd. Minder gesitueerden (22%) en C.P. N.-stemmcrs (59%) en P.v.d.A.- aanhangers (25%) achten de loon- en prijskwestie zeer dringend. In dc politieke partyen waren de stemmen als volgt: één dringende Regeringstaak, 10% 8% 15% totaal Geen visum voor Zwitser land en Liechtenstein Met uitzondering van hen. die ar beid willen gaan aanvaarden, behoe ven Nederlandse onderdanen van 1 November 1947 af voor toelating in Zwitserland en bet vorstendom Liechtenstein geen visum meer. Voor besprekingen met Commissie van Drie Officieel wordt uit Batavia ge meld. dat de lt.-G.-G. handelend namens de Nederlandse regering, een voorlopige commissie van ver tegenwoordigers van het Konink rijk heeft aangewezen om op te treden bij besprekingen met de Commissie-van-D»"ie. Het contactlichaam bestaat uit Raden Abdoelkadir, die benoemd is tot Directeur-Generaal van Al gemene Zaken en mede optreedt als vertegenwoordiger van de niet- republikeinse bevolking van Java, jhr. mr. H. L. F. G. van Vreden- burgh, Soumokil, minister van Jus titie van Oost-Indonesié, jhr. mr. Ch. V. de Villeneuve, waarnemend directeur van het Kabinet van de lt.-G.-G., Pangeran Kartanegara, waarnemend voorzitter van de raad van zelfbestuurders van Oost- Bomeo en mr. T. Dzoelkarnain, lid van de voorlopige raad van de daerah Oost-Sumatra. Secretaris is jhr. A. Th. Baud. Voor de benoeming van een Ne derlandse delegatie bestaat geen aanleiding, zolang geen onderhan delingen worden gevoerd. Daarvan zal dus eerst sprake zijn, wannen het werk der Commissie van Drie er eventueel toe zou leiden, dat een basis zou worden gevonden voor onderhandelingen met de Repu bliek, aldus de officiële mededeling. Vrijdagavond is in de eerste ver gadering met de Contactcommissie overlegd waar de voornaamste be sprekingen konden worden ge voerd. De Partai Nasional Indonesia heeft op een vergadering te Djogja, waarbij ook de vice-premier en minister van economische zaken, dr. A. K. Gani, aanwezig was, be sloten de functie van eerste vice- premier, welke door Gani bekleed wordt, op te geven, om de eisen van de Masjoemi in te willigen en aldus het nationaal front te ver sterken. Antara verneemt tevens, dat de socialistische partij de porte feuille van voorlichting, welke thans bekleed wordt door Setyad- jit, zal laten vallen ten gunste van de Masjoemi. Antara deelt echter mede, dat thans weer nieuwe moei lijkheden zijn gerezen, omdat de Masjoemi ook de portefeuille van godsdienstzaken voor zich opeist. K.V.P. P.v.d.A. A.R. CVP.N. C.H P.v.d.V. 21 20 17 18 15 14 Naarmate van de welstand ant woordde men: Laagste ink27 19 24 8 Lage ink27 19 20 13 Middengroep 38 20 11 17 Welgesteklen 41 15 11 18 1 is Indonesië; 2 is Woningnood; 3 is Lonen, Prijzen; 4 is Minder overheidsbemoeiing. In dc vergadering van het Konink lijk Nederlands Landbouwcomité heeft dc voorzitter, de heer H. D. Louwes. een rede uitgesproken over do landbouwpolitiek. Hij betoogde, dat cr binnen het raam van be heerste pryzen en met handhaving van het beginsel, dat goede en slechte oogsten tot het risico van de boer behoren, voor bijzondere omstandigheden, zoals de afgelo pen strenge winter cn de daarop gevolgde droge zomer, bijzondere voorzieningen moeten worden ge troffen. Ten behoeve van de land bouw achtte hij ook een ruime steun aan de weerkundige weten schap noodzakelijk. Tweederde van de wereldbevolking vindt zijn be staan in dc landbouw en dc grote conjunctuurschommelingen vinden in dit bedrijf hun oorzaak. De heer Louwes wilde van deze eenvoudige waarheid uitgaande streven naar ordening van dc wereldeconomie. In Nederland kan nog een land bouwpolitiek worden gevoerd en kan men aan dc landbouwproduc ten nog de meest nuttige bestem ming geven, in tegenstelling met andere landen. Do heer Louwes prees het krachtige nationale ge voel en de discipline van boeren, tuinders cn landarbeiders, waar door zij hun producten trouw af leveren in plaats van ze in de zwar te handel te brengen, hetgeen een groot leger C.C.D.-ambtenaren hen niet zou kunnen beletten. Daarom is het een els van wijs beleid een loon- en prijspolitiek te voeren, die de agrarische bevolking een redelijk bestaan mogelijk maakt. Dc landbouwpolitiek van thans acht de heer Louwes ordelijk ver standelijk, maar ook schoolmees terachtig, zowel bij de regering als bij de georganiseerde landbouw. De gevaren voor de gemeenschap zijn een tekort aan sterk nationaal be sef, aan gemeenschappelijke idea len, aan een levende democratie. In ons land moeten wij klaarheid scheppen omtrent onze toestand en als wy dan onze armoede aanvaard hebben kunnen we ons bezinnen op het vraagstuk van de buitenlandse betalingsbalans. Als wij de oplos sing van dit probleem niet aan een, de democratie opvolgende, dicta tuur willen overlaten moeten wfl bedenken, dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. „Juist omdat wij in nood zUn, als volk, als democratie, moeten wij zoeken naar c-- plossing In grote stijl voor onze benauwende vraag stukken en bedenken, dat een volk altüd dc waarheid verdraagt als zij maar duidelijk wordt gezegd en vergezeld gaat van durvende lei ding en verstaanbare idealen. Daarom: wat willen wij als Neder lands volk? Afschaffing der als morfine werkende consumenten- toeslag. verhoging der landbouw- productenprijzcn. der huren cn pachten zonder gelijktijdige loons verhogingen, etc. of wel loonsver hoging met de onvermijdelijke de valuatie van de gulden? Wilt gij dc armoede zo of zo, een niet of wel vergulde pil? Maar een welbewust kiezen, hoe dan ook, is altüd beter Regering doe de rust terugkeren Van de gisteren in Utrecht ge houden buitengewone vergadering van de Algemene Vereniging van Leraren bij het Middelbaar Onder wijs, welke vergadering niet open baar was, is na afloop een commu niqué uitgegeven. Daarin wordt tot uitdrukking gebracht de diepe te leurstelling van de leraren over de houding van de regering, die na een lange stilstand in het overleg over de salariëring slechts in ge ringe mate aan hun principiële en gerechtvaardigde verlangens wenst tegemoet te komen. Dat ondanks alle moeite, die de vertegenwoor digers der leraren zich hebben ge troost om hun voorstellen zoveel mogelijk bij de voorwaarden der regering aan te passen. De positie van de leraren is zo geworden, dat velen een werkkring buiten het onderwijs hebben gezocht en dat slechts weinigen zich geroepen voelen de openstaande plaatsen in te nemen. De hierdoor veroorzaakte ach teruitgang van het middelbaar on derwijs zal, naar de mening van de leraren de regering ernstig be rouwen, daar de toekomst van ons land in hoge mate van hun werk afhankelijk is. Hoewel dc vergadering van oor dcel was. dat ernstige stagna tie van de besprekingen lussen Maart en September mede aanlei ding is geweest van de onrust en dt verbittering in het lerarencorps eit inzag, dat slechts krachtige be strijding van de euvelen verbete ring in de toestand kan brengen, meende zy na ampele overweging torh, dat Let in de huidige omstan digheden niet gewenst is harer zijds over te gaan tot het voorbe reiden van maatregelen, die het verstrekken van middelbaar on derwijs nog bezwaarlijker zullen inaken. dan reeds tengevolge van de regcringspolitiek het geval is. De vergadering meende evenwel, dat het .iu ook op do weg van de regering ligt een bijdrage te leve ren tot de terugkeer van de zo hoog nodige rust in het leraren corps en in overleg met de leraren organisaties tc komen tot een sala- risrcgellng. die aan de rechtmatige wensen van dc leraren beant woordt. Het hoofdbestuur heeft de op dracht gekregen voort te gaan de verbetering van de arbeidsvoor waarden van de leraren zo krach tig mogelijk te bevorderen cn de nivelleringspoliliek van de rege ring ten aanzien van de salarissen te bestrijden. (Hieruit blijkt dus,, dat de lera ren in deze vergadering hebben afgezien van de maatregel van het massaal aanvragen van ontslag hetgeen voor deze buitengewone bijeenkomst in overweging was. Red.) Oranje gaat weer snelle reizen maken Het Amsterdamse vlaggeschip de „Oranje" van de stoomvaart maat schappij Nederland zal 22 Novem ber in de hoofdstad terugkeren en dan tot 3 Januari van het volgende jaar van een welverdiende rust ge nieten. Deze rust zal benut worden om het schip opnieuw gereed te ma ken voor de volgende serie tochten Op 3 Januari 1948 begint de eerste reeks van 5 snelle retourreizen Am sterdam—Batavia die tot 28 Octo ber. als de ..Oranje" weer aan de Javakade voor anker zal gaan, zul len voortduren. De vertrekdata van Amsterdam zijn* 3 Januari. 12 Maart. 4 Mei. 25 Juni en 15 Sontember. aankomst Batavia resp23 Januari. 1 April. 24 Mei. 15 Juli en 5 October De vertrekdata van Batavia- 2 Fe bruari. 9 Anril. 1 Juni. 23 Juü on 9 October Aanknmct in Amsterdam- 21 Februari. 28 Anril. 20 Juni 12 Augustus en 28 October Op de ver ste 4 reizen zal ook lading meege nomen kunnen worden. De staking uitgebroken in tien textielfabrieken te Tilburg, is bbna gpheel verlopen Van grote invloed is hierbij ge weest toezegging der werkeë- vrrs reu comm'ssie in te steller. d-> de mogelijkheden zullrtn onder zoeken om bijzondere prestaties der arbeiders bijzonder te belonen. dan een nog langer schipperen tus sen beide mogelijkheden in. Dat wü allen niet slaagden in onze eer ste poging om ons na-oorlogs Ne derland op een vast economisch, sociaal en financieel fundament op tc zetten, is niet erg. Erg is het alleen, als wij nu de moed missen dit tc erkennen en een welbewuste keuze tc t'ocn. Wij drijven dan af naar een hopeloze armoede, die de dictatuur oproept". Verliezen Nederlandse strijdkrachten De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen zijn gerapporteerd in de afgelopen week: Koninklijke Marine: Korp. mar. J. Bydemast uit Amsterdam; Mar. lste kl. o.v.w. M. H. Smit uit Bad- hocvedorp; Mar. 3de kl. P. K. Stam uit Delft. Koninklijke Landmacht: L. A. Th. Allard uit 's-Gravenhage: C. J. van Spronsen uit 's Gravcnzande; M. Volwcrk, uit Ecmncs (Utr.); 3ste It. A. van der Hoeven, uit Oostvoornc: J. Hofman, uit Gouda; G. de Jong. uit Midwoud (N.H.); F. J. G. M. Knaapen, uit 's-Gra- venhage; H Kroezen, uit Hooge- veen; J. Luinstra, uit Leeuwarden; Serg. J. Morrcm, uit Amersfoort; S. van Es, uit Den Helder; A. Ver snel, uit Rotterdam. Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger: A. van Zuuren. uit 's-Gra- venhage. Overleden aan bekomen verwondingen 25 October 1917 te Semarang; Jav. korp. inf. Rach- mat. Dr. A. Loudon in de Raad van State? Naar het A.N.P. verneemt is de zer dagen de benoeming tc ver wachten van dr. A. Loudon, oud buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Nederland te Washington, tot lid van dc Raad van State. Tien jaar geëist tegen ex-politieman Mr. M II. Gelinck. procureur-fis caal bij het bijzonder gerechtshof te Amsterdam eiste gistermiddag 10 jaar gevangenisstraf met ontzetting uit alle openbare rechten voor de tijd van het leven tegen de 44-jarige ex-rechercheur van de economische dienst Wicbcr de Lange uit Amster dam. In September 1940 was verdachte toegetreden tot de NSB. Als agent rechercheur werd hij in Juli 1941 een dag gedetacheerd bij het bu reau inlichtingendienst en op deze ene dag was hij do vijand behulp zaam bij het arresteren van F. Twee- beckc. die ten behoeve van ..Vrij Nederland" drukwerken vervaardig de. Tweebeeke is nooit terugge keerd, Mr. Gelinck achtte het laatste ten laste gelegde zeer ernstig voor ver dachte: zijn aandeel in de ophelde ring van de aanslag op het bevol kingsregister te Amsterdam Dat dit geen resultaat heeft opge leverd. is alleen te danken aan het feit, dat de S. D. intussen de broer van een der overvallers reeds ge arresteerd had. Grote hotelbrand in Oslo Het vijf verdiepingen hoge hctel Hospilset in het centrum van Oslo is Donderdagmorgen door brand volkomen verwoest. Vier personen zyn in de vlam men omgekomen en twee wor- der er nog vermist. Tachtig per sonen werden gered, van wie er zestig langs de ladders van de brandweer in veiligheid werden gebracht. Kabinet van Slowakije afgetreden De Slowaakse raad van commis sarissen, te beschouwen als een autonome regering binnen de staat Tsjecho-Slowakije, is afgetreden. De voorzitter van de raad, dr. Gustav Husak, heeft de Tsjecho- Slowaakse premier Gottwald het collectieve ontslag aangeboden, als gevolg van een campagne, ingezet door de communisten en de onder communistische leiding staande vakver_nigingen, voor een reorga nisatie van het college. Tegen de Slowaakse Democratische Partij, die de meerderheid had in de raad van commissarissen, worden maat regelen overwogen. Baron van Boetzclaer bij Bevin De Nederlandse minister van bui tenlandse zaken, baron van Boetze- lacr van Oosterhout, die Donderdag in Engeland is aangekomen, heeft op het Britse ministerie van buiten landse zaken een onderhoud met Bevin gehad. Hij was vergezeld van de Nederlandse ambassadeur te Londen Miehiels van Verduyncn. De minister is Vrijdagavond naar Nederland teruggekeerd. De zaakgelastigden van Engeland en de Verenigde Staten te Madrid hebben op het Spaanse ministerie van buitenlandse zaken nota's van hun regering overhandigd, waarin vnrdt verzocht 104 Duitse diploma len en andere in Spanie verblijvende Duitsers die door de geallieordsa gezocht worden, naar Duitsland te rug te zenden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1