DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Gecombineerde resolutie in Veiligheidsraad aanvaard Conservatieve winst in Engelse gemeenteraden „Bella" verried de groep van Gerrit van der Veen U.S.A. kan plan-Marshall zonder bezwaar financieren Nederlanders en Indonesiërs moeten in overleg treden Tussen autobus en jeep bekneld Ernstig ongeluk op de Hoge Veluwe Weerbericht Generaal Spoor komt naar Nederland Onderhandelingen op een schip? Eamon de Valera lijdt een nederlaag Onderzeeboten terug uit de West Gedetineerden slaan twee bewakers neer „Ik weiger...!" Opstand in Kasjmir breidt zich uit Arabieren gereed voor de strijd Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.per kwartaal Losse nummer» 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOE Maandag 3 November 1947 Nr. 788 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaerdaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Veiligheidsraad heeft de samenvatting van de Ame rikaanse resolutie en de daarop ingediende amendementen van Australië. China en België met zeven tegen een stem aange nomen. Polen stemde tegen, de Sovjet-Unie. Columbia en Syrië onthielden zich. De Poolse resolutie werd met vier tegen vijf onthoudingen verworpen. In de aanvaarde resolutie wordt een beroep gedaan op Neder landers en Indonesiërs om terstond - direct of door bemiddeling van de commissie van drie - met elkaar in overleg te treden om uitvoering te geven aan de order „cease fire", in afwachting van een overeenkomst tot het staken van alle gewapende activi teit. en maatregelen te nemen om leven en eigendom van de bevolking te beschermen. De consulaire commissie wordt verzocht zich met haar militaire adviseurs ter beschikking van de commissie van drie te stellen. Verder wordt in de resolutie vastgesteld, dat het gebruik van de gewapende macht door een van beide partijen om door vijandelijke actie de controle uit te breiden over gebied dat op 4 Augustus niet bezet was, onverenigbaar is met de reso lutie van 1 Augustus. Mocht blijken dat enige terug trekking van de gewapende macht noodzakelijk is, dan nodigt de Raad beide partijen uit zo spoedig moge lijk tot een overeenkomst te komen. In Nederlandse kringen te Lake Succes was men tevreden over het resultaat van het werk in de Vei ligheidsraad. Men vestigde er de aandacht op dat in de nieuwe reso lutie een aantal punten zijn ver meld, die Vrijdag door Van Klef- fens naar voren zijn gebracht. Gromyko over competentie Voor de stemming ontspon zich nog een discussie tussen Gromyko en Austin (U.S.A., thans voorzit ter) over de competentiekwestie. Gromyko meende dat uit de ver schillende besluiten van de Veilig heidsraad inzake Indonesië mag worden afgeleid dat de Raad zich in deze bevoegd acht. Het zou ab surd zijn als de Veiligheidsraad zich drie maanden met de Indone sische kwestie had bezig gehouden zonder van zijn eigen competentie overtuigd te zijn. Austin besliste als voorzitter dat <le competentiekwestie buiten de orde viel en verzocht de afgevaar digden zich niet op dit terrein te begeven. Kort hierna ontstond een heftige discussie tussen Austin en Katzsu- chi (Polen) die wilde dat de Pool se resolutie volgens de procedure voorrand zou hebben boven het ge combineerde voorstel. Austin be sliste echter andersom, waarop Katzsuchi verklaarde tegen te zul len stemmen. De gecombineerde resolutie doet afbreuk aan het ge zag van de Veiligheidsraad, zei hij. Zaterdagmiddag wilde een auto bus komende uit de richting Apel doorn bij de hoofdingang van het nationale park „De Hooge Veluwe" een drietal auto's, die op de rech- terweghelft geparkeerd stonden, passeren. De bus haalde uit en kwam daarbij op de linkerweg- helft terecht. Op dat moment reed een jeep, die aan deze kant van de weg op de berm had gestaan de weg op. Autobus en jeep kwamen met el kander in botsing en de 13 jarige P.S. uit Den Haag, die met zijn ene been in de jeep en met het an dere op de treeplank stond raakte tussen beide voertuigen bekneld. Met een schedelbasisfractuur en zware verwondingen werd hij naar het Juliana ziekenhuis te Apel doorn vervoerd, waar hij des nachts overleed. De bestuurder van de jeep was niet in het bezit van een rijbewijs. Weer geroofde diamanten terug Vrijdag werd uit de Amerikaan se bezettingszone van Duitsland voor ongeveer 6000 karaats aan diamanten ter waarde van onge veer 2 millioen gulden naar Ne derland teruggebracht. Hiermede is vrijwel alle, destijds uit Arnhem geroofde diamant, teruggekeerd. De komende week wordt de over komst van generaal Spoor naar Nederland verwacht. De Helderse Courant weet mede te delen, dat generaal Spoor zich ernstig zal hebben te verantwoorden voor zijn optreden dat zich o.a. heeft geuit in een interview aan de correspon dent van het Limburgse Dagblad, waarin hjj kennelijk klaagde over zekere machteloosheid, zijns in ziens ontstaan door het politiek in grijpen in Den Haag, ten aanzien van de politionele actie. Hjj wees bedoelde correspondent op de nog wel bestaande goede stemming in het leger, doch voegde er bij dat de manschappen niet beschouwd moeten worden als loden soldaatjes, die men maar naar believen kan verzetten en omver kogelen. Aalmoezenier gesneuveld Blijkens het legerbericht is op 19 October j.l. de aalmoezenier van het 7e regiment stoottroepen, L. A. T. Allard, (pater Johannes van de paters van de H.H. Harten) afkom stig uit Den Haag, nabij Pagarde- wa in de sector van Palembang ge sneuveld. Pater Allard is de twee de aalmoezenier van dit regiment, die bij de gevechtshandelingen sneuvelde. De eerste was pater Hu- bertus Verbeeten, van de Augus tijner-orde. die bij de landing onzer troepen op Banka het leven liet. In het geheel zijn sedert de mobilisatie reeds een tiental aalmoezeniers om gekomen. waarvan er twee in Duit se concentratiekampen stierven, drie door auto-ongevallen en do overigen in Japanse kampen. De komende Nederlands-Indische onderhandelingen onder auspiciën van de commissie \an drie zullen waarschijnlijk gevoerd worden aan boord van een comniando-schip. dat door bemiddeling van de U.N.O. ter beschikking zal worden gesteld, zo meent men ln Batavia. De commissie heeft in haar com muniqué van Zaterdag meegedeeld dat zij haar voorstellen voor de plaats der onderlingen gereed heeft. De commissie heeft Zater dagmiddag een memorandum bestudeerd dat haar was voor gelegd door de Nederlandse contactcommissie. Het memo randum bevat voorstellen die volgens de commissie van drie besprekingen in een geest van goede wil kunnen begunstigen. Vandaag is de commissie van drie weer in Djogja. Gani zal omstreeks 10 November aan het hoofd van de Republikeinse economische delegatie per K.L.M. via Nederland naar Amerika ver trekken ter bijwoning van de con ferentie voor handel en werkgele genheid te Havanna. Op 31 October verloren de Ne derlandse strijdkrachten een dode en acht gewonden. De Valera heeft meegedeeld dat in het begin van het vol gend jaar algemene verkiezin gen in Ierland zullen worden gehouden. Bij tussentijdse verkiezingen heeft De Valera, die sinds 1932 on afgebroken aan de macht is ge weest, en als minister-president Ierland %van de dominion-status heeft ongevormd tot een onafhan kelijke staat onder de Britse Kroon, met tamelijk onbepaalde betrekkingen tot Engeland, een belangrijke nederlaag geleden. Zijn partij, de Fianna Fail (radicaal- nationaal) verloor enkele zetels aan de radicaal-republikeinse par tij, die in 1939 van zich deed spre ken door een reeks van terreur daden, verricht door de illegale „I.R.A." De Republikeinen hebben geen zitting in het parlement. Blijkens de verkiezingsuitslagen schijnt het Ierse volk echter voor een aan zienlijk deel republikeins-gezind te zyn geworden. HANS SCHWARZ NAAR NEDERLAND De bekende Zwitserse schrijver van reisverhalen H. A. Schwarz, die tevens een hartstochtelijk ruiter is, is uit Zwitserland vertrokken voor een afstandsrit te paard door Elzas-Lotharingen, Luxemburg en België naar Nederland. Voor de laatste wereldoorlog heeft Schwarz 15 landen te paard bereisd, waar onder alle Balkanlanden. Tories veroveren zeshonderd zetels van de drieduizend op Labour De verkiezingen voor de gemeenteraden en provinciale raden in Engeland en Wales zijn een teleurstelling geweest vobr Labour. Enige teruggang naar de Conservatieven was ver wacht. maar de conservatieve winst was beduidend groter dan men te voren had gedacht. Ruim zeshonderd zetels van de 3266 waarover werd gestemd hebben de Conservatieven op Labour veroverd. De Communisten verloren negen zetels, de Liberalen bleven gelijk. Aan onafhankelijke candidaten. die bij deze ver kiezingen voor een deel conservatieve koers voeren moest Labour 35 zetels afstaan. De verkiezingspropaganda, die. voornamelijk van conservatieve z\jde met grote heftigheid was ge voerd. heeft het accent geheel ge legd op de nationale politiek. Mo tieven van plaatselijke aard. die ge woonlijk by gemeenteraadsverkie zingen de meeste invloed hebben, speelden ditmaal v geen rol van be tekenis. De uitslagen zijn nog niet volle dig. Van drie steden moeten de re sultaten nog bekend worden. Tot dusver is de stand: ZETELS Gewonnen Verloren Conservatieven Labour Liberalen Communisten Onafhankelijken 631 17 42 683 46 46 9 170 135 Hevige aardbeving in Peru I;i Peru heeft zich een ernstige aardbev'ig voorgedaan, waarbij tot dusver ten minste 41 personen om het leven zijn gekomen, terwijl 100 werden gewond. Ve^n, die on der neerstortend puin werden be dolven, zijn vermist. Bij de Stad Satipo, waar de aard beving het hevigst was, veroor zaakte zij een aardverschuiving, die de loop van de rivier Satipo verstoorde. In de daardoor ontsta ne vloedgolf zijn vele personen verdronken. Na een tocht van drie weken dwars over de Atlantische Oceman draaiden Vrijdagmiddag om vijf uur de onder zeeboten Hs. Ms. O 23 en Hs. Ms. Zwaardvisch de Waalhaven binnen. Terwijl de seinlamp van de O 23 haar fel licht over het water deed flitsen, schoven de beide grijze onderzeeërs langzaam naar de smalle aanlegstei ger, waarop talrijke familieleden, va ders en moeders, vrouwen, kinderen en verloofden bijeen stonden gepakt. Tweeduizendste schip in de Amsterdamse haven Zondagavond liep te Amsterdam het 2000ste schip van dit jaar de haven binnen. Het was de Linge- stroom van de Holl. Stoomboot Maatschappij. Ter vergelijking diene het feit, dat gedurende het gehele jaar 1946 slechts 1706 sche pen de haven binnenliepen. Twee politieke delinquenten uit het kamp Laren, die wegens hun gedragingen aldaar naar de straf- cellen in de Blaskowitz-bunker te Hilversum waren overgebracht, hebben Woensdagavond tijdens het uitdelen der matrassen een overval gepleegd op twee bewakers. Gewapend met een stoelpoot gin gen zij de mannen te lijf. die op deze onverhoedse aanval niet wa ren voorbereid. Bewaker Van der Tak was onmiddellijk bewusteloos, doch zijn collega Klein, die zwaar gewond werd. zag nog kans alarm te slaan. De portier slaagde hierop met zijn stengun de beide gedeti neerden tot staan te brengen, waar op zij zich onmiddellijk overgaven. De bewakers zijn ter verpleging in een ziekenhuis opgenomen. De beide gevangenen zijn na deze daad Vrijdagmorgen naar het poli tiebureau te Hilversum overge bracht. De groep, die wordt aangeduid met „onafhankelijken", omvat ver tegenwoordigers van de „Vereni ging van Belastingbetalers", groe pen van burgers, progressieven, ge meentelijke groepen, de onafhanke lijke Labourpartij en voorts anti- Labour-coalities tussen liberalen en conservatieven. Dit jaar hebben vele voormalige onafhankelijken zich uitgesproken ten gunste van liberalen en conservatieven. Ook in de industriële gebieden heeft Labour verliezen geleden, tn meer dan twintig gemeenten waar Labour een meerderheid had, heeft zij deze verloren. Hiertoe behoren Birmingham en Manchester. Tories: Aftreden! De Conservatieve Partij heeft op de Labourregering een be roep gedaan om af te treden en nieuwe verkiezingen te houden. Lord Woolton, partijvoorzit ter, heeft gezegd: Ik geloof dat de voornaamste reden voor deze ver schuiving is dat het volk het ver- Verrassingen bij de behandeling voor het gerechtshof WISSELENDE BEWOLKING f Weersverwach ting. geldig tot Dinsdagavond: MaUge, aan de kust tijdelijk nog vrij krachtige wind tussen West en Zuid. Wisse lende bewolking, maar overwegend droog en tamelijk zacht weer. 3 Nov.: Zon op 7.36 uur. onder 17.10 uur. Maan op 20.22, onder 13.24 uur.- Betje Türlings-Wcry, een Joodse vrouw, stond voor 't Amsterdamse Bijzonder Gerechtshof terecht, om dat zij als V-vrouw van het Duitse ..Deviscn-Sehutzkommando" door haar werkzaamheden talloze kost baarheden in handen van haar op drachtgevers speelde. Bovendien verraadde zij de Persoonsbewijzen- centrale van Gerrit van der Veen. Bij deze gelegenheid werden vijf personen gearresteerd. Over deze arrestatie, die plaats vond in het huis van verdachte, die zich onder de naam ..Bella" in de illeggle groep had ingewerkt, ver nam' het Hof het volgende uit de mond van een der getuigen: „Nadat Van der Veen was gegrepen, achtte wij het veiliger een ander adres te zoeken. ..Bella" bood toen haar wo ning aan. Toen het gezelschap Gerhard Badrian (alias Max of Al- bert), zijn verloofde Annemarie Dov en F. R. Bovenhuis (Bartje) het huis betraden, verschenen boven aan de trap gewapende Duitsers Gerhard rende de trap af en trok zijn eigen revolver. Bii de deur stonden echter ook Duitsers en om zich een uitweg te banen, begon hij te schieten. De Duitsers vuurdvn terug en dodelijk gewond zakte Bad rian ineen, terwijl hij met een laat ste schot de S.D.-agent Hevncn neerschoot. Badrian overleed vrj- wel onmiddellijk Hevnen twee da gen later. Bovenhuis. Marie Dev en ..Bella" (pro forma) werden gear resteerd. Hartog. een andere mede werker, werd biina gelijktijdig ge vangen genomen. Zowel Hartog als Bovenhuis werden enkele maanden later gefusilleerd. Verdachte erkende dit verraad Men was op het D.S.K.. waar zii in middels de beruchte Riphagen tot haar opdrachtgever had gekregen, over haar hulp niet tevreden, zo zeide ze. Juist nadat ze van Badrian voor twee harer Joodse kennissen valse persoonsbewijzen had ontvan gen. die ze in haar tas stak. werd ze ontboden op de „Dienststelle". Door een ongelukkig toeval was de tas op de grond gevallen en kwa men de PB's te voorschijn. Onder dwang had ze toen moeten vertel len. Hierna was zii ontboden bii Lages, met '.vie ze het hele helaas geslaagde plan had opgesteld. Na de bevrijding Na September 1944. toen verdach te zich in het bevrijde België of Zuid-Nederland ophield, ontmoette zij overste Pinto, destijds hoofd van de Nederlandse contra-spionnagc- dienst in Brussel, die op zoek was naar de beruchte spion Chr. Linde- mans. beter bekend onder de hij- naam King-Kong. Overste Pinto vertelde als getuige gehoord dat het verdachte was geweest, die hem in October 1944 uiterst belang rijke inlichtingen had verstrekt. Mede dank zij haar hulp. zo zeide hij, was hij er in geslaagd King- Kong te arresteren. Fortman, achtte het merkwaardig, dat overste Pinto blijkbaar zo'n goede indruk van verdachte had ge had. terwijl het Hof in bet dossier niets dan kwaads van haar heeft kunnen lezen. Naar aan'eiding van deze npmerldog stelde de adv.-fis caal, mr. P. N. Jansen, deze getuige enkele vragen, waaruit naar voren kwam. dat de overste er toe was overgegaan de verdachte een be wijs van politieke betrouwbaarheid te verstrekken. Verboren Over het verhoor, waaraan Bet ie Werv na door de rechercheurs naar Amsterdam te zijn overgebracht, werd onderworpen, spreken alle be trokkenen met opmerkelijke ge heimzinnigheid. met uitsondering dan van verdachte zelf. Haar was n.l. tevoren voor de voeten gewor- r Onder de getuigen bevonden zich ook de Kriminal-obersekre- tiir Kurt During en de Kriminal- rat Willy Lages. De eerste was gestoken in zijn oude, opjj- lapte Duitse uniform en liep op klompen. In plaats van zijn schriftelijke verklaring te beves tigen sprak hij. „Ich verweigere jede Aussage! Ik zit twee jaar onschuldig gevangen en word behandeld als een misdadiger. Ik leg geen verklaringen meer of." i'ervolgcns verscheen zijn chef voor het getuigenhekje en ook hij deelde het Ifof mee: „Ich maclxe in Niederlandische lachen keine Aussage mehr. Ik leg in Nederlandse zaken nooit meer een verklaring af." Het hof zal hen over hun hou ding in de gevangenis laten pol sen V. pen. dat zij tijdens dit verhoor met geen woord had gerept over de dwang, waarvan zij in latere ver horen en tijdens dc rechtszitting steeds bleef beweren, dat deze door DSK-chef Riphagen op haar zou zijn uitgeoefend. Verdachte vertelde op haar beurt, dat Riphagen tijdens de bezetting tegen haar gezegd zou hebben: „Als de Duitsers de oorlog verliezen, gebeurt mij nog niets. Dan dekt de illegaliteit mij." De rechercheurs Kerkhoven en Schouw beiden ex-illegalen, brachten haar naar de woning van Kerkhoven zelf en begonnen met het verhoor. „Ik zag toen plotseling het hoofd van Rinhagen om de hoek van de deur kiiken." vertelde verdachte ..en dacht toen aan wat hii mij gezegd had Ik durfde in dit huis van een cx-illegaal niets meer in zun nadeel te zeggen en heb dus toen al'*» schuld op me zelf moeten nemen Het Hof besloot tenslotte de zaak aan te houden voor het horen van pnkele niet verschenen getuigen. Gn 6 December zal het proces worden voortgezet. Mevr. Verwey-Jonker uit IRO-commissie getreden Mevrouw Hilda Verwey-Jonker, de Nederlandse afgevaardigde in de voorbereidende commissie voor de internationale vluchtelingenorganisa tie (IRO), is uit deze commissie ge treden uit protest tegen dc „onvol doende democratische" procedure die op de bijeenkomst te Genève is ge- volgt. Hoewel dit in haar ontslag aanvrage niet nader wordt uiteenge zet neemt men aan, dat de voornaam ste oorzaak is gelegen in haar onte vredenheid over het feit, dat een voorstel tot vorming van een advies commissie op de lange baan werd geschoven, nadat William Tuch (VS), secretaris van het dagelijks bestuur, ensir Arthur Rucker (Enge land), toegevoegd secretaris, ge dreigd hadden af te treden. Appelsap goedkoper Met ngang van 2 November '47 mag appelsap (appelmost) tegen ten hoogste de volgende prijzen aan consumenten worden verkocht per fles van 1000 cc; f 0.96, per fles van 750 cc: f 0.75, per fles van 700 cc: f 0.71, per fles van 375 cc: f 0.40. per fles van 330 cc: f 0.36, per fles van 300 cc: f 0 33. per fles van 280 cc: f 0.31, per fles van 250 cc: f 0.30, per fles van 230 cc: f 0.27, per fles van 190 cc: f 0.25 en per fles van 170 cc: f 0.23. Deze prijzen liggen 9 a 2 cent per lies al naar gelang de inhouds maat, lager c an de tot nu toe gel dende. ,.Aldabi" gestrand en weer vlot Het Nederlandse m.s. „Aldabi". groot 7258 b.r.t. en toebehorende aan Van Nievelt Goudriaan en Co. te Rotterdam, is komende van Ant werpen en op weg naar Zuid-Ame- rika, in de Westerschelde ter hoog te van Bath (Oostpunt van Zuid- Beveland) aan de grond gelopen. Verschillende sleepboten hebben in de vroege morgen naar het schip koers gezet teneinde assistentie te verlenen. Omstreeks half twaalf is het schip vlot gekomen en heeft op eigen kracht de reis voortgezet. •,Mildred"-bemanning per KLM naar Amsterdam De uit elf leden bestaande be manning van de tanker ..Mildred" te Rotterdam, die nabij de kust van IJsland aan de grond is gelopen, is gisteren met de K L M.-Constel- lation P.H.-T.A.V. te Amsterdam aangekomen. De route van het vliegtuig, dat van Curagao kwam. werd daartoe over Reykjavik om gelegd. trouwen heeft verloren in het ver mogen van de regering niet alleen om de beloften na te komen waar op zij verkozen werd, maar ook om het land te leiden door de storm achtige wateren waarin wy thans te vechten hebben. Morgan Philips, de secre taris van de Britse Labour-party, zei dat de uitslagen teleurstellend zjjn voor Labour, maar dat zij geen politieke verschuiving betekenen. De veronderstelling is fan tastisch, dat het verlies van één vijfde der omstreden ge meenteraadszetels mogen wor den beschouwd als een politie ke omzwaai. In November 1945 won Labour niet minder dan 1.359 zetels en sedert de alge mene verkiezingen heeft zjj ruim tweeduizend gemeente raadszetels veroverd, aldus Philips. Churchill juichte het succes van zijn party toe als „een schit terende overwinning over de ver- kcerd-gerichte krachten, die het land reeds ver op de weg naar de vernietiging hebben geleid". Maar Labour won op Malta Volgens de laatste vcrkiczings- cvjfcrs heeft do Labour-part\j op Malta 23 zetels in dc nieuwe Wet gevende Vergadering, <le Nationa listen 6, dc Democratische Actie partij 3. de Gozo-party drie en do rest 2 zetels. Dc toestand in Kasjimir (Voor- Indiè) wordt steeds ernstiger. Een provincie in het Noorden, door een smalle strook Afghaans grondge bied van Sovjet-Toerkestan ge scheiden, is in opstand gekomen tegen de regering van de Maha- radja. Alle Hindoe-functionarissen zouden gevangen genomen zijn. Nehroc, de minister president van India, heeft Liaquat Ali Khan de minister-president van Pakistan doen weten, dat het onmogelijk is voor de regering van India dc hui dige stand van zaken nog langer te tolereren en dat de regering van India verplicht is maatregelen te treffen voor de bescherming van de aan India toegevallen gebieden. Chinese regeringstroepen naderen Tsjangtsjoen Een sterke legermacht der cen trale Chinese regering, aangevoerd door eenheden van het nieuwe eer ste leger, dat door dc Amerikanen voor de campagne in Burma was opgeleid en uitgerust, nadert de Mandsjoerijse hoofdstad Tsjang tsjoen. De colonne zou zich 60 km. ten Zuiden van Tsjangtsjoen be vinden en zich spoedig verenigen met de troepen, die zuidwaarts van die stad opereren. Bij de ra- vitalleringsbasis Kirln duren de hevige gevechten voort. De rege ring gebruikt een groot aantal bommenwerpers en jagers om te trachten de communistische artil lerie tot zwijgen te brengen. De raad van economische adviseurs in de Verenigde Staten heeft presi dent Truman gemeld, dat de Verenigde Staten zonder bezwaar het plan- Marshall kunnen financieren. Zonder speciale aanbevelingen te doen, schijnt de raad geneigd te zijn het standpunt in te nemen, dat een aanzienlijk deel van de Amerikaanse hulp een schenking moet zijn. In het rapport wordt nl. gezegd, dat de steun tot op zekere hoogte moet worden verleend in de vorm van leningen, die slechts kunnen wor den afgelost, wanneer de export van de betrokken landen is hersteld. De Amerikaanse industrie wordt aan grotere concurrentie blootge steld, doch dat risico moet geno men worden. Door schenkingen ter leniging van de eerste nood zullen de landen eerder in aanmerking komen voor leningen van de inter nationale bank en particuliere in stellingen en sneller bijdragen tot het herstel van een evenwichtige wereldhandel. Capaciteit voldoende De raad is van mening, dat de economische capaciteit van Amerika voldoende is om de komende jaren West-Europa bij het herstel te hel pen tot een bedrag als aangegeven in het rapport van de economische conferentie van zestien landen te Parijs. De raad is zich er van bewust, dal de landen, wanneer zij pogen in hun behoeften aan voedsel, stadl en enkele andere goederen te voorzien, in Amerika op bepaalde gebieden schaarste zullen veroorzaken. Ten slotte zegt het rapport dat de roestand op het gebied van voedsel zeci ernstig is. Ter bestrijding van de schaarste beveelt het aan dat in de USA maatregelen worden geno men als exportcontrole, een stelsel van toewijzingen voor binnenlands gebruik en hét aan banden leggen van speculatie en voorraadvorming. Voorts moeten maatregelen worden genomen om inflatie te voorkomen. Maniu vaderlandslievend, zegt oppositieleider De leider van de oppositionele vleugel der Roemeense sociaal-de mocratische partij Petrescu heeft voor het hof verklaard, dat er geen twijfel bestond aan de vaderlands liefde van de boerenleider Maniu. Hij ontkende met Maniu betrok ken te zijn geweest in revolution- naire pogingen. Maniu had, zo zei hij, dergelijke pogingen niet onder nomen, maar alleen met hem sa mengewerkt tegen Antonescu, mi nister-president tijdens de Duitse bezetting. Amerikaanse communisten niet bij Kominform De communistische partij in de Verenigde Staten heeft bekend ge maakt. dat zii zich niet zal aanslui ten bij het internationale commu nistische informatiebureau te Bel grado wegens de huidige politieke situatie in de Verenigde Staten. Reactionnaire en pro-fascistische machten zwepen thans een anti communistische hystei'ie in ons land op en zii zouden een besluit onzerzijds om ons bij de „Komin form" aan te sluiten onmiddellijk aangrijpen als een voorwendsel voor nieuwe provocaties en onder drukking. De Arabieren hebben tot vech ten besloten om Palestina te redden van iedere mogendheid, die het verdelingsplan tot uit voer wil brengen. De secretaris generaal Abdoel Azzan Bey van dc Arabische liga heeft te Bag- dag bevestigd, dat de legers van de Libanon, Syrië en Egypte aan de Palestijnse grenzen wor den geconcentreerd. Het Trans- Jordaanse leger is binnen Pales tina op zijn post. Abdoel Azzan zei verder, dat koning Abdoellah van Trans-Jordanië zijn volle dige steun heeft toegezegd aan de besluiten ter waarborging van Palestina's territoriale inte griteit. Protestantse kapel te Madrid vernield Ongeveer honderd jongelieden, die behoren tot een uiterst recïils katholieke organisatie, zijn te Ma drid een Britse protestantse kapel, die twee weken geleden geopend is, binnengedrongen en hebben het gehele interieur vernield en alle ruiten ingeslagen. Op de muur schreven zij met rode verf: „Lang leve de heilige maagd". In achter gelaten pamfletten werd een her derlijk schrijven van kardinaal Pedro Securas aangehaald, waarin deze het regiem van Franco aan valt, omdat het de opening van protestantse kerken toestaat. De pamfletten eisen het verbod van alle protestantse kerken en propa ganda. Inbrekersbende gegrepen De Hilverstimse recherche is er in geslaagd een inbrekersbende, bestaande uit een viertal Hilver summers, te arresteren, die de laatste weken in een aantal villa's in het Gooi heeft ingebroken. De buit bestond uit een grote partij textielgoederen, radiotoestellen en gouden en zilveren sieraden. De inbrekers belden aan en ga ven zich, indien zij gehoor kregen, uit voor schoorsteenvegers. Indien er niemand thuis was, namen zij hun kans waar. STAATSLOTERIJ 502de Staatsloterij, 3e klasse, 1 lijst. f 2000,— 14406 f 1500,—: 16266 f 1000,—: 3285, 6619, 7258 f 400,— 9475, 15687, 19601 f 200,— 20241 f 100,—: 1582, 2060, 7372 en 12420

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1