PAG BLAD VOOR AMERSFOORT „Uw moeder is ziek" was het sein om uit Polen te verdwijnen De „koude oorlog": Een gevaarlijk surrogaat Teleurstelling ten aanzien der onderwi j s-begroting Nel v. Vliet verbetert wereld record 400 m. schoolslag Brits Palestina-mandaat te beëindigen op 1 Jan. Mikolajczyk in Engeland aangekomen Geen „butterfly" zegt Nel Nieuw proces tegen Nazi-leiders Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs! 031 per week of 4.<— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 4 November 1947 Nr. 789 6e jaarg. Rei en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER STANISLAS MIKOLAJCZYK: h. ik wilde bloedvergieten voorkomen ,,Als dat gebeurd was, zouden le den van mijn party tot represailles zijn overgegaan, die in bloed zou den zijn gesmoord. Om dat te voor komen, ben ik ontsnapt". Over het lot van zjjn medewer kers, die samen met hem gevlucht zijn, zei de Poolse boerenleider niets te weten. Hy hoopte dat ze het er goed hadden afgebracht en verwachtte spoedig van hen te zul len horen. Mikolajczyk is in Engeland. De gevluchte leider van de Poolse Boerenpartij heeft toestemming gekregen, voet op Britse bodem te zetten en vertoeft thans in Londen, in de woning van zijn daar reeds verblijf houdende echtgenote. Als hij zich naar Amerika wil begeven, zullen de V.S. hem ook asyl verlenen. naar officieus te Washington verluidde. De mededeling dat de Poolde ex- premier hy leidde het Poolse ka binet toen dit tijdens de oorlog in Londen zetelde in Engeland was, werd gedaan door Christopher Mayhew, de onderstaatssecretaris van buitenlandse zaken in het La gerhuis. In het parlement ging na Mayhew's verklaring gejuich op. „Uw moeder is ziek". Een tele gram van deze inhoud door de veiligheidspolitie waarschijnlijk voor echt aangezien dat hij uit Poznan kreeg, was voor de leider van de Poolse oppositie het sein om het land te verlaten. Reeds was hem op 18 October medegedeeld, dat hij van zijn parlementaire on schendbaarheid vervallen was. Hij is toen per trein Westwaarts ge reisd, naar de Sowjetzone van Duitschland, juist omdat niemand verwachtte dat hjj deze weg zou durven kiezen. Na er in te zijn ge slaagd de Britse zone te bereiken „toen kon ik eerst rustig een nacht slapen", zei Mikolajczyk in een interview te Londen is h(j verder alleen per vliegtuig van de RAF in Engeland aangekomen. Misschien zal hjj naar de V.S. gaan, waar vele politieke vrienden van hem wonen, eveneens ballingen uit Oost-Europa. „De communisten in Polen willen bloed vergieten om hun macht te vergroten en ik heb dit willen voor komen", zei Mikolajczyk, toen men hem tjjdens het interview vroeg naar de redenen voor zijn vlucht. Kort na zijn ontheffing van de par lementaire onschendbaarheid zou hij door een Pools militair gerechts hof ter dood worden veroordeeld. John G. Winant pleegt zelfmoord John Gilbert Winant. die In oor logstijd Amerikaans ambassadeur in Groot-Brittannië was, heeft in zijn huis te Concord (New Hampshire! zelfmoord gepleegd door zich een kogel door de rechterslaap te schie ten. Zijn echtgenote, die te New York vertoefde, is onmiddellijk na het vernemen van de tijding, naar Concord vertrokken. Winant zou de afgelopen dagen oververmoeid en zenuwachtig geweest zijn. Hij was 58 jaar oud, was vroeger directeur van 't internaionaal arbeidsbureau. Hij bleef te Londen tijdens de zwaarste dagen van de Duitse aan val, waardoor hij zich de achting van het Britse volk verwierf. Amerikanen moeten in buitenland reizen De Amerikanen kunnen door in het buitenland te reizen de buiten landse landen helpen aan de nodi ge dollars, volgens de republikein se senator Brewster. Ontwikkeling van het reizen naar het buitenland is één van de beste methoden om andere landen te helpen aan de dollars, die zij nodig hebben om onze goederen te kopen en te maken, dat onze han del zich zal kunnen blijven uitbrei den, verklaarde hij voor een bij eenkomst van Amerikaanse auto mobiel clubs. Senator Brewster is van plan een desbetreffend voorstel in Jan uari bij het congfes in te dienen. Indisch gouvernement heeft ambtenaren nodig De minister-president, minister van Overzeese Gebiedsdelen ad int. heeft zijn ambtgenoot van Binnen landse Zaken gewezen op het nij pend tekort, dat momenteel bestaat aan geschoolde Indische gouverne mentsambtenaren. Hij heeft er tevens op gewezen, dat het in het algemeen geen aan beveling verdient over te gaan*tot aanstelling van tijdelijk hier te lan de verblijvende ervaren Indische ambtenaren, tenzij na voorafgaand overleg met het departement van Overzeese Gebiedsdelen. Een andere mogelijkheid is. om ambtenaren, als vorenbedoeld, uiter aard indien zij bereid zijn voor eni ge jaren hun krachten ten behoeve van de opbouw in Indonesië be schikbaar te stellen, daartoe gele genheid te bieden en wel zo, dat zij met alleen na hun terugkeer verze kerd zijn van herplaatsing, doch ook in hun promotie tijdens hun af wezigheid niet worden geschaad In dit verband wordt de aandacht ge vestigd op de thans bestaande mo gelijkheid om ambtenaren uit Ne derlandse overheidsdienst tijdelijk te detacheren bij de Indische Gou vernementsdienst met behoud van bun positie, hun Nederlandse pen sioenrechten en onder toekenning, hetzij van een z.g. tropentoeslag bo ven hun Nederlandse salaris. Weer gevechten op Java en Sumatra Het Nederlandse communiqué van Zaterdag meldt, dat de verliezen aan Nederlandse zijde bedroegen- G gesneuvelden en 16 gewonden. Op West-Java en Oost-Java werd krachtig opgetreden tegen omzwer vende benden, die onze troepen aan vielen. Op Midden-Java waren Re publikeinse strijdgroepen in de rand gebieden actief. Nederlandse de tachementen bij Soemowono wer den met automatische wapens be schoten. Op Java en Sumatra wer den Nederlandse posten door Repu blikeinse benden beschoten. Oud-directeur Ned. Bank krijgt 25 mille boete Het Haarlemse tribunaal heeft de zer dagen inzake Mr. P. H. A. Bij- leveld, wonende te Heemstede, oud directeur van de Nederlandse Bank gedurende de bezetting, die nauw samenwerkte met de bezettings autoriteiten en met Rost van Ton ningen, het volgende advies uitge bracht: een jaar voorwaardelijke internering, ontzetting uit beide kiesrechten en verbeurdverklaring van zijn vermogen tot een bedrag van f 25.000. Duitse liberalen willen terstond verkiezingen De leiders van de Liberaal-De mocratische Partij in al de vier zones van Duitsland zijn Maandag aan de vooravond van de Viermo- gendhe&enconferentie te Londen bijeengekomen en hebben een op roep gedaan om onmiddellijke uit schrijving van algemene verkiezin gen voor de vorming van een ver enigde Duitse regering, waarbij alle democratische partijen van de vier zones diener te worden toege laten. Weerbericht TIJDELIJK REGEN -, i\ Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: Vrij \ecl bewolking met tijdelijk enige regen. Meest matige wind, hoofd- zakelijk uit Westelijke - richtingen. Weinig veran dering van temperatuur 4 Nov Zon op 7 38 uur. onder 17 08 uur. Maan op 21 39 uur, onder 14.14 uur. VAN VERNIEUWING KWAM NOG WEINIG TERECHT Reeds meer dan vijftien jaar wordt over vernieuwing bjj het onder wijs gesproken, talloze publicaties zijn hierover verschenen en hoge ver wachtingen zijn gewekt, o.a. ten aanzien van de reorganisatie van het onderwijs, op grond van nieuw didactisch inzicht, maar aan het einde van deze periode is er sprake van teleurstelling en is er van vernieuwing weinig terecht gekomen, verklaren verschillende leden der Tweede Ka mer in het voorlopig verslag betreffende de Rijksbegroting van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen. Hoe staat de minister tegenover de gedachte voor iedere tak van on derwijs enkele scholen aan te wijzen waarop verantwoorde manier proe ven genomen worden? Vele leden hadden bezwaar tegen een tot beginsel verheven kosteloos onderwijs, doch zij zouden een uit breiding en verhoging van studie beurzen en toelagen toejuichen. De algemene Nederlandse on- derwijsfederatie, die circa 40.000 leden telt, maakt nog steeds geen deel uit van het georgani seerd overleg met de regering. Het is een eis van billijkheid, dat hierin ten spoedigste ver andering komt. Aan vele leden komt het gewenst voor. dat het ministerie de propa ganda voor het onderwijzers ambt actief ter hand zal nemen. Noch In de memorie van toelichting, noch in de begrotingsposten is enig spoor te vinden van een voorbereiding van de invoering van een deugdelijk achtste leerjaar. Nog altijd is een aantal school gebouwen aan ziin bestemming ont trokken en vele leden zouden sraag een gespecificeerde opgave van de minister ontvangen. In 1947. zo werd opgemerkt, was de bouw van dertig scholen in bet urgentieplan opgenomen, doch daarvan schijnt er nog niet één klaar. Vele leden achten het teleur stellend, dat ook dit jaar deze begroting slechts 7.4 procent van het totaal bedraagt, ter wijl de militaire uitgaven op 23 procent worden geraamd. De schijn wordt eewekt als zou deze besroting met 28 millioen gul den stiijfen. maar alleen door de sa larisverhoging" nemen de uitgaven toe met 35 millioen. zodat voor on derwijs ten slotte 7 millioen gulden wordt uitgegeven. Zeer vele leden meenden daarentegen, dat de sala risverbetering ook de verbetering van het onderwijs ten goede komt. Benauwd geval In Haarlem heelt zich het on gewone feit voorgedaan, dat een schoorsteenveger de hulp van de brandweer nodig had. Hi was in een twaalf meter hoge schoorsteen van een wasserij geklommen voor de noodzake lijke schoonmaakwerkzaamhe- den. doch kon er met geen mo gelijkheid meer uit De man heeft een benauwd uurtje door gemaakt voordat hij door de brandweer, die een gat in de schoorsteenwand kapte, werd bevrijd. De Nederlandse ambassadeur te Washington, mr. Van Kleffens, en d- Amerikaanse senator Van- denberg, ontvingen Maandag het eredoctoraat in de rechten van de Michigan Universiteit tijdens de slotviering van het eeuwfeest van de Nederlandse nederzetting Au Arbor. Buitengewone geldsmijterij? Verschillende leden van de Tweede Kamer staan enigszins sceptisch tegenover bepaalde uitgaven van het departement van onderwijs. Over het volgen de zouden zij graag opheldering willen hebben. Het kampwerk voor jongens werd voor 1947 ge raamd op f 2.313,596. Volgens de mededeling van het centraal bureau voor de statistiek van Augustus jl. bedroeg het aantal deelnemers in het eerste halfjaar 1947 gemiddeld 532 jongens. Zijn deze gegevens juist, dan zou dit betekenen f 4350 per deelnemer en per jaar. De kosten van het kamp- en internaatswerk voor meisjes werden in 1947 geraamd op f 951.300. Het maandgemid- delde van het eerste halfjaar 1947 was volgens genoemd bu reau 100 meisjes. Dit betekent f 9513 per deelneemster en per jaar, indien deze berekeningen juist zijn zou dit een wel buiten gewone geldsmijterijzijn. Wereldtentoonstelling '52 in Brussel? De Belgische regering neemt in overweging een Wereldtentoonstel ling te organiseren. Dit houdt ver band met hel feit dat Frankrijk dat recht heeft op de Wereldten toonstelling 1952, te kennen heeft gegeven hierop geen aanspraak te maken. Generaal Nikotei Boelganin, mi nister van de strijdkrachten der U.S.S.R en "ice-president van de ministerraad, is benoemd tot maar schalk van de Sovjet-Unie, een titel, hem verleend, „wegens ziin buitengewone verdiensten in de grote patriottische oorlog," aldus bet decreet van het presidium der Opperste Sovjet. H. van Malsen, archivaris en li terator, die o.m. een biografie schreef van de heer A. F. de Sa- vornin Lohnian en van Prinses Ju liana, hij was verbonden aan het Kon. Huisarchief van Oranje is te Haarlem plotseling overleden. Te Westerveld heeft de begra fenis plaats gehad. Min. Jonkman hervat werkzaamheden Naar het AN P. van officiële zij de verneemt, heeft Zijne Excellentie Minister Jonkman wederom de lei ding van het departement van over zeese gebiedsdelen op zich genomen Anti-trust-proces in de U.S.A. Tegen zeventien van de grootste investeringsbanken te New-York zal een anti-trust-proces worden gevoerd onder beschuldiging van gezamenlijke actie tot het monopo liseren van de verhandelingen van overheidsfondsen. De regering eist tegelijkertijd de ontbinding van het syndicaat der investeringsban ken van de Verenigde Staten, waarvan de zetel te Chicago ge vestigd is. De banken zouden gepoogd heb ben de verhandelingen van over heidsfondsen te monopoliseren en uitermate te beperken door de middelen en de methodes, als ook de prijzen en voorwaarden van verkoop en aankoop van deze ef fecten te controleren. Nel van Vliet heeft wederom een wereldrecord op haar naam ge bracht. nl. dat op de 400 m. school slag. Over het wereldrecord 400 m. schoolslag is nogal het een en ander te doen geweest. Nel heeft nu aan alle onzekerheid een einde gemaakt door Maandag, tijdens het clubuur van de Robben in het overdekte zwembad aan de Kapelstraat te Hilversum, de 400 m. to zwemmen in 5 min. 58-6 sec., welke tijd door drie tijdopnemers, de heren Arm- brust, Vervoort en Teeselins, werd Attlee in Nederland gearriveerd De Engelsche premier, mr. Attlee, is gisteravond om half elf in ons land r.zngekomen. Hij arri veerde in een 4-motorige York- machine van de R.A.F. en was ver gezeld van zijn echtgenote en air Marshall Lees namens de R.A.F. Op het vliegveld werd hij verwel komd door de Engelse ambassadeur uit Den Haag, Sir Nevile Bland, de minister van Buitenlandse Zaken, Baron v. Boetselaer v. Oosterhout, mr. Peck, hoofd van de chancellery van de Britse ambassade en group captain Heber Percy, de luchtvaart attaché van de ambassade. vastgesteld Thans staan alle records school slag weer op naam van Nel van Vliet. Haar eigen, niet officieel er kend, record, 6 min. 8 4 sec., dat zij eveneens te Hilversum vestigde, verbeterde zij met 9 8 sec. Nel van Vliet was tot deze record verbetering overgegaan, nadat Jan Stender, die een groot aandeel in deze prestatie van zijn pupil had. op enkele oefenavonden geconstateerd had. dat zij het wel kon wagen. Op ren vraag, die men de nieuwe recordhoudster stelde, of zU nu ook de „butterfly" ging zwemmen, ant woordde Nel: „Neen, daar begin ik niet aan." Maxwell Hamilton, Ameri kaans gezant in Finland, is afge treden om zich met het ministerie van buitenlandse zaken te kunnen wijden aan de opstelling van het Japanse vredesverdrag. Zijn opvol ger is nog niet benoemd. Als een vorst. Op uitnodiging van de com mandant van het Braziliaanse opleidingsschip de „Almirante de Saldanhas"' heeft de kunst schilder Han van Meegeren met zijn echtgenote gisterochtend in gezelschap van de vice-consul van Brazilië C. Couto een be zoek gebracht aan de oorlogs bodem. De commandant, Hugo Mo- racs de Pontes, toonde veel be langstelling voor het werk van Van Meegeren en liet zich door de kunstenaar de bijzonder heden vertellen van het proces en van zijn schildcrstechniek. RUSLAND VRAAGT (Engeland aanvaardt): Tsarapkin (U.S S.R) heeft in de U.N O.-subcommissie voor de verde ling van Palestina voorgesteld dat het Britse mandaat over Palestina op 1 Januari a.s. zal worden beëindigd, dat de tussenperiode niet langer dan een jaar zal duren en dat er onmiddellijk een commissie, bestaande uit leden van de Veiligheidsraad, naar Palestina zal worden gezonden. Tevens stelde Tsarapkin voor, dat de Veiligheidsraad onmiddellijk in de Joodse en in de Arabische staat een provisoire regeringsraad zal in stellen. De Britse troepen zouden drie cl vier maanden na het aflopen van het Britse mandaat het land moeten hebben verlaten. Het Amerikaanse voorstel (het mandaat beëindigen op 1 Juli, en de Britse troepen zo lang de ver antwoordelijkheid laten behouden) achtte Tsarapkin onaanvaardbaar. De Sowjet-Unie kan niet goedkeuren dat de verantwoor delijkheid voor het uitvoeren van het verdeelplan in Engelse handen wordt gelegd, omdat Engeland reeds heeft gefaald bij de uitoefening van het mandaat en de Britse regering openlijk te kennen heeft gege ven, dat zij niet bereid is enige beslissing uit te voeren, die voor Joden of Arabieren on aanvaardbaar is. Volgens het Russische voorstel zou de commissie van de Veilig heidsraad onmiddellijk na haar aankomst in Palestina beginnen met het vaststellen van de gren zen overeenkomstig het besluit der Algemene Vergadering. De voorlopige regeringsraden moeten ten minste zes maanden nadat zij zijn ingesteld op demo cratische wijze verkiezingen uit schrijven voor constituerende ver gaderingen. Naar verluidt, heeft de Ameri kaanse afgevaardigde ter zitting, die met gesloten deuren werd ge houden, verklaard, dat het Ameri kaanse en het Sowjet-Russische voorstel elkaar ten dele dekken, maar hij zag niet in hoe men zon der Britse medewerking gedurende de tussenperiode de orde in Pales tina kan handhaven. De vertegenwoordiger van het Joodse bureau, dr. Mosje Sjertok, vroeg Tsarapkin of de commissie van de Veiligheidsraad alle leden van dit lichaam zou omvatten en wat in de tussenperiode zal worden van de immigratie en de voorzie ningen van het Witboek. Zijn vra gen werden echter niet beant woord. In diplomatieke kringen te Londen verklaart men, dat het Sowjet-voorstel waarschijnlijk de steun van het Britse kabinet zal krijgen, mits na Januari 1948, wanneer het mandaat zou zijn op geheven, de Britse troepen zich al leen zouden kunnen bezighouden met het voorbereiden van de ont ruiming en niet met het handha ven van gezag en orde. DE worsteling tussen Amerika en de Sovjetunie neemt nu bij na dagelijks in spanning toe, echter zonder dat velen vrees koesteren voor een plotselinge ontknoping. Dat is het troostrijke, maar tege lijk het abnormale in de situatie. Gisteravond had ik het voorrecht de gast te zijn van een niet-angel- saksische ambassadeur. Het tafelge sprek liep voor een goed deel over het abnormale van de dTngen, die wij om ons heen zien gebeuren. Enige bekende diplomaten uit het Europa van voor de oorlog hoor den tot de aanwezigen. Zij staan nu midden in de strijd, maar des niettemin overwogen bij hen de oude - pvattingen van internatio naal verkeer. „Waar moet het heen?" zo vroegen zij, bij het vol maakt ontbreker van alle zelfbe heersing, van alle inperking in hetgeen men zich tegenover ande ren verooHooft te zeggen". Maar tegelijkertijd moesten zij erkennen: Er is geen gevoel van onmiddellijk dreigend gevaar Al dot getier, in het bijzonder der Russen, is oor logssurrogaat. En het surrogaat is verre te verkiezen boven het echte artikel. Dezer ag^ kreeg Wisjinsky, de grijsaard, die er helemaal niet zo wild uitziet als sommige der Rus sische leiders, de les gelezen door het hoofd der Britse delegatie Hec tor MacNeil. De Brit was zeer ern stig, maar ook zeer bitter gestemd. Hij liet zich niet slaan, als Wisjins ky, ook was het niet zijn bedoeling met ongepaste woorden in 't wilde om zich heen te slaan. Zijn ver maning was weloverwogen, zijn woorden had hij onmiskenbaar met zorg gekozen, maar dit gaf die woorden nog te mee: kracht: „On waardig, onbeschoft, dom, boos aardig", dat waren de termen die deel* uitmaakten van zijn. betoog, en alle op Wisjinsky toegepast. Wisjinsky had niet het minste recht en zelfs niet de minste gele genheid, zich te beklagen. Want hij kreeg alleen terug wat-hij rij kelijk gegeven had. En met woeker Terwijl hij zelf met grote onbere- neerdheid spreekt, zoals een de magoog voor een weinig critische ■door Dr. M.. v. Blankenstein massa, wat hier weinig indruk maakt, sloeg ieder verwijt van MacNeil bij het gehoor in. Voor ve len was het een opluchting, dat het zo precies, cn zo fel treffend werd uitgesproken. DE waarheid is dat de Russen hier hopeloos afglijden. Hun methode doet het niet. en Moskou is blijkbaar te inreëel, te zeer ver diept in dogma en in afkeer van de westerse wereld, om te beseffen wat het bezig is voor zich zelf aan te richten. Machtige lieden te Mos kou trekke aa.i de ♦ouwtjes, en hun marionetten maken de bewe gingen en geluiden die zij willen, terwijl die marionetten waar schijnlijk zeer wel beseffen welk figuur men hen laat maken, en wat de gevolgen ervan zijn. Te Moskou spreekt één van deze machtige hoofdfiguren: Zjdanof. „Wij zullen doen wat wij kunnen", zo zegt hij, „om het plan Marshall te laten mislukken". Is dat niet de stompzinnigheid ten top gedreven, internationaal bezien? Amerika biedt het plan aan. Terwille van de Rus willen wij in het midden la ten of de bedoeling goed dan wel kwaad *vas, ofschoon wij zelf geen reden zien tot twijfel. Zestien lan den aanvaarden het plan. Verschil lende satellieten van Moskou moesten met dreigement weerhou den worden het eveneens te aan vaarden. Is het nu niet een poging van Moskou om die zestien andere evenzeer te intimideren als zijn sa tellieten, wanneer Zjdanof dat zegt? Wordt het niet een, voor het overige stumperige poging tot dwingelandij, zo te spreken? Stel dat Amerika zich ging bemoeien met onze handelsbesprekingen met Rusland Wat zouden wij daarvan zeggen? Deze dingen hebben hun onvermijdelijk effect hier. Vele landen, die graag anders hadden gewild, kunnen bij de stemmingen niet anders meer dan positie ne men tegenover ée Russen. Dezen raken met hun groepje steeds con sequenter geïsoleerd. HET abnormale n de toestand is echter, dat dit geen gevol gen kan hebben. In normale om standigheden zou een regering, die zo geregeld faalt, op de duur moe ten verdwijnen. Sedert het ver dwijnen der absolute of semi-ab- solute monarchie verdraagt geen volk een regering meer, die het in steeds groter moeilijkheden brengt. Hoeveel van de ellende van Euro pa, en van de ellende van Rusland welke waarschijnlijk die andere ellende nog overtreft, is het gevolg van het slechte beleid van het Kremlin tegenover Duitsland, met Rapallo in 1922 te beginnen? Mac Neil herinnerde aan Molotof's veroordeling van de geallieerden in October 1939, als aanvallers in een imperialistische oorlog tegen Duitsland, een rede die de West- Europese communisten hem ten zeerste nog 'moesten kwalijk nemen, omdat hij hen, die critiek- loos zijn woorden aanvaardden, in een parket heeft gebracht dat zelfs thans enkel door de mantel der liefde .an het oog onttrokken kan worden. Moskou kan doorgaan zijn posi tie te verzwakken, zijn vg^allen in de pijnlijkste en schadelijkste iso latie van het Westen te brengen, er is geen natuurlijk volksgevoel dat dit kan stuiten. Maar intussen loopt op de duur de organisatie der Verenigde Na ties groot gevaar. De Russen mo gen het als een propagandistisch spelletje beschouwen, zij zijn valse beoordelaars van de dingen dezer wereld. Op de duur gaat het niet, zomin ais hun niet-meedoen aan een groot gedeelte van het werk en der stichtingen van de organi satie. Zij willen geen oorlog, maar zijn bezig er een te voeren in surrogaat. Dit surrogaat kon wel eens reëler blijken, en échter in zijn effect, dan zij het nu geloven. De Amerikaanse openbare aan klager te Neurenberg, generaal Taylor, heeft de acte van beschul diging tegen 19 leidende nationaal- socialistische diplomaten en econo men b(| de griffie van het Neuren- bergsc militaire gerechtshof Inge diend. De beschuldigden zijn: Von Weizsaecker, vroeger gezant bij het Vaticaan, Lammers. vroe ger rijksminister en hoofd van de rijkskanselarij. Meissner. vroeger hoofd van de presidentiële kansela rij Dietrich, vroeger rijkspersehcf. Puhl, vroeger vice-president van de Rijksbank, Rasche van de Drcsde- ner Bank Koerier, die belast was met het toezicht op het vierjaren plan, Plciger, de vroegere president van de „Hermann Goering Worke", dr Wocrmann, vroeger hoofd van het departement van buitenlandse zaken en gezant te Nanking, dr. Ritter, vroeger gezant in Brazilië, Von Erdmannsdorff, vroeger ge zant in Hongarije, dr. Veesenmavcr, vroeger gevolmachtigd minister In Hongarije, dr. Stuckardt, vroeger staatssecretaris bij het departe ment. van binnenl. zaken, Darre,- vroeger minister van landbouw- en voedselvoorziening, generaal der SS Berger, vroeger hoofd van het centraal bureau der SS en verbin dingsofficier tussen Himmler en de minister voor de bezette gebie den In het oosten, graaf Schwerln von Krosigk, vroeger minister van financiën, baron dr. Steengracht von Movland, vroeger secretaris van het departement van buiten landse zaken. Kcppler. vroeger staatssecretaris en Hitiers econo misch adviseur, en Boh1<\ vroeger hoofd van de buitenlandse organi saties der nazl-partlj. Nieuw spionnage-complot in Hongarije De Hongaarse regering heeft meegedeeld dat de politie een spionnage-complot op het spoor is gekomen. In het regerlngs-communiqué wordt meegedeeld, dat o.a. de vol gende personen gearresteerd zijn of gezocht worden: Kurthy. vroegere leider van de jeugdafdeling van de in Juli opge heven Partij van de Vrijheid en een ander vooraanstaand gewezen lid van deze partij, de particuliere secretaris van Pfeiffer, Varga, en een ambtenaar van het ministerie van voorlichting. Volgens het communiqué zijn de ware leiders van het complot de journalisten Pisky-Schmid cn de officier van politie Gaber, in Sep tember naar het buitenland uitge weken. De leden van het complot zou den tot taak hebben gehad ver trouwelijke mededelingen over de binnenlandse toestand van Honga rije aan hun opdrachtgevers te verstrekken en mede tc werken aan de vlucht naar het buitenland van bepaalde Hongaarse onderda nen. Jack Gwyna, correspondent van Associated Press, is uitgewezen. Elizabeth Pallos. als secretaresse werkzaam op het bureau van A P. tc Boedapest, is gearresteerd, ech ter zonder mededeling van de ten lastelegging. De Amerikaanse lega- t hee't bekendmaking van de be schuldiging geëist. Engels exportplan voor staal in 1948 reeds nu overtroffen De Engelse exportplannen voor 1948 zijn voor eon der belangrijkste industrieën, de ijzer- en staalindu strie, reeds dit jaar overtroffen. Er werd tot twintig millioen pond "aan goederen het derde kwartaal van dit jaar verscheept. Dit is reeds negen procent meer dan was ge raamd voor Juni 1948 en 31 procent hoger dan het gemiddelde van 1938. Labour verloor 695 zetels De definitieve uitslag van de ge meenteraadsverkiezingen in Enge land en Wales luiden: ZETELS Gewonnen Verloren Conservatieven Labour Liberalen Communisten Onafhankelyken 639 43 46 176 18 695 47 9 135 Van de conservatieve candidaten werden er 1.269 gekozen, van de Labour-candidaten 831. Wederom twee doden door landmijn Gistermiddag liepen twee jongens, resp. genaamd H. Winterink, 13 jaar en P. Terhorst. 13 jaar, in de Ma- riëndaalse weide aan de Polderweg te Oosterbeek op een mijn. Ter Horst werd op slag gedood en Win terink werd zwaar gewond aan lin kerarm en voet. De voet werd ver brijzeld Later is ook deze jongen aan de gevolgen overleden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1