DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Walcherens boomplantdag is maar een begin nog Ook Pfeiffer verdwenen Ruhrkolen in Nederlandse schepen naar Rotterdam Zwendel met toewijzingen op grote schaal Dag van treffende symboliek Luctor et Emergo werd realiteit Beroep N.C.R.Y. afgewezen Als 't moet zonder Rusland Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 1— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 5 November 1947 Nr. 790 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER (Van onze speciale verslaggever) JVER het BeUamypark te Vlissingcn schalt het „Go* save the King", J "'en later de Marseillaise. ter ere van de vele hoge buitenlandse gasten, die aan Walcherens boomplantdag luister bijzetten: Engelsen, Fransen. Belgen, vertegenwoordigers van Canada en Noorwegen. Prin ses Juliana en Prins Bernhard. Mr. en Mrs. Attlee, tal van ministers, leden van liet corps diplomatique en autoriteiten van leger en marine: allen waren naar Walcheren gekomen, om er de gevallenen te herden ken en het feestelijke begin te vieren van de herbeplanting van een ont luisterd eiland. Nog nimmer heeft Walcheren gelijktijdig van zoveel hooggeplaalsten uit binnen- en buitenland belangstelling ondervonden. Een beminnelijk staats man tot een bevriend volk In Westkapelle, aan de voet van de statige vuurtoren, heeft Mr. Clement Attlee een korte rede uitgesproken, waarin hij o.m. zeide. liet stemt mij tot blijd schap, dat mijn vrouw en ik in de gelegenheid zijn gesteld, deze boomplanting mede te maken, een dag, die voor mij het sym bool is van Hollands onbuig zame wil tot wederopbouw. Het herinnert mij aan mijn eerste bezoek aan Walcheren in 1945, toen ik in een „duck" van dorp tot dorp gevaren ben over het geïnundeerde eiland. Ik heb nu gezien, hoe dijken en bruggen zijn hersteld, een be wijs van de dapperheid en de onverzettelijkheid van de Hol landers. Ons werk tot herstel van het geschonden Europa zal slechts vrucht dragen, als wij hard werken en tevens samenwerken. Mogen deze nieuw.geplante bo men evenzovele vrijheidsbomen zijn, die rij aan rij geplant staan in een wereld van vredel „Deze belangstelling heeft Wal cheren ten volle verdiend!" zei mi nister-president Beel in zijn toe spraak tc Westkapelle. „Walcheren, zo vervolgde hij, heeft bewust een offer gebracht voor de bevrijding van Nederland, waarmee het de ge hele natie aan zich heeft verplicht. Walcheren heeft het devies van het wapen van Zeejand, „Luctor et Emergo" tot werkelijkheid gemaakt met energie, die ik niet aarzel, voorbeeldig voor het gehele land te noemen. In de strijd om de we deropbouw van Nederland gaat de Walcherense bevolking voorop!" Deze woorden van de Minister president waren de Walcherense boeren een hart onder de riem, zo als trouwens heel deze feestelijke dag. Men kon het zien aan de stra lende gezichten, men kon het ho ren aan het geestdriftig gejuich, aan het vrolijk gezang van de schooljeugd. Grote dankbaarheid beheerste de harten van de Zeeuw se bevolking en, zoals de Commis saris van de Koningin het uit drukte: met nog meer vastbera denheid zal zij zich wijden aan de taak, die haar wacht. Want Walcheren is er nog niet. Er is nog veel, heel veel werk te doen. En bij al het verheugende, dat gisteren tot uiting kwam, heb ben de talrijke sprekers van de dag ook dit telkens weer onder de aandacht gebracht. Dit dempte de feestvreugde niet. Het stemde tot bezinning. Ook dit Wat wel een schaduw wierp over de blijde plechtigheden, was de herinnering aan wat drie jaar geleden is geschied, toen honder den soldaten en burgers door het bruut geweld van de oorlogsma chine de dood vonden. Daarom hebben de vele ge nodigden de plaats bezocht, waar de geallieerde legers op 1 November 1944 aan land ge komen zijn. Het was er erg druk, daar op de Westkappelse zeedijk. Er woei een koude zeebries. Men heeft slechts even stilgestaan bij het klei ne steentje op de dijk, dat her innert aan de gevallenen. Er was niets feestelijks aan. Toch hoorde dit er ook bij. Maar het leven gaat verder. De nood van Walcheren maant tot spoed. En het begin is er: in het Bellamypark in Vlissingen droegen kinderen een boompje aan, Prinses Juliana plantte het en met dave rend gejuich gaf de Vlissingse be volking uiting aan haar vreugde over dit teken van vernieuwing. In de Zuidstraat van Westka pelle, op het Seisbolwerk te Mid delburg staan weer bomen, geplant door kinderen, die daarbij gehol pen werden door hoge officieren en diplomaten. Zo had alles op de ze dag zijn symbolische betekenis: de boomplanting, de internationale vlaggenparade op de oude Markt te Middelburg, de hulp van de Rot terdamse kinderen, die als verte genwoordigers van de Nederlandse jeugd hebben meegeplant. En ook de wandeling door de Zuidstraat van Westkapelle zagen wij als een symbool. Hier liep de Canadese generaal naast de boe renjongen, oud-minister Horte van België en admiraal Hellfrich ach ter een troepje vrolijke Zeeuwse boerinnen: eendrachtig, met het zelfde doel. Zou het niet deze geest zijn, die nodig is, om de wederop- bouwslag te winnen? Min. Attlee hedenmorgen weer vertrokken Minister Attlee en zijn echtgenote zijn hedenmorgen om half tien weer van Schiphol naar Engeland ver trokken. Naar wij vernemen heeft Minister Attlee per radio nög een kort afscheidswoord tot het Neder landse volk gericht, dat tevoren op de gramofoonplaat werd vastgelegd. Spreekverbod Gerbrandy nas rechtmatig Naar \vü vernemen heeft de Mi nister van Onderwijs, K. en W. de N.C.R.V. niet ontvankelijk ver klaard In haar beroep tegen het besluit van de regeringscommissa ris voor het Radiowezen van 3 Sep tember j.!., waarbij aan Prof. Mr. P. S. Gerbrandy een spreekverbod voor de radio werd opgelegd voor de duur van twee maanden. Men herinnere zich, dat van dit spreek verbod ontheffing kon worden ver leend, als Prof. Gerbrandy zijn re devoering tevoren zou laten con troleren. Daders roofoverval gegrepen Kort na de bevrijding werd te Kootwijkerbroek onder de gemeen te Barneveld een roofoverval ge pleegd, waarbij de overvallers op een boerderijtje f 16.000 buit maak ten. Thans blijkt, dat een broei; van een der daders, die geruime tijd op de boerderij ondergedoken was geweest, na zijn terugkeer zo onvoorzichtig was in huiselijke kring te vertellen, dat de boer er warmpjes bijzat. Zijn 33-jarige broer hoorde het verhaal aan en tezamen met enige beruchte figuren uit de Rotterdamse onderwereld werd de overval uitge voerd. Bij het verhoren van acht daders, die voor andere zaken in de gevan genis zaten, kwam de politie lang zamerhand achter het verloop van dit geval. Twee van de overvallers hebben een bekentenis afgelegd, de anderen blijven hardnekkig ontken nen. Twee IVestkapclse meiskes zijn H.K.H. Prinses Juliana behulp zaam bij het planten van de eerste boom in Westkapelle. Gewillig laten Mr. en Mrs. Attlee zich fotograferen met een Zeeuws boerinnetje tussen hen in. Vervoer begint op 24 November Van Britse z(jde Is Dinsdag offi cieel medegedeeld, dat tussen de gecombineerde Britse en Ameri kaanse zone en de Nederlandse re gering een overeenkomst Is gete kend voor het vervoer van Ruhr kolen in Nederlandse schepen naar Rotterdam. Men hoopt maandelijks 300.000 ton exportkolen over Rot terdam te verzenden. Hierin is be grepen een groot deel der export- kolen, die tot nu toe over Emden werden verzonden. Het watertransportsysteem der Britse zone was evenwel tc zeer overbelast om voor de kolenverzen- dingen uitsluitend Duitse havens te blijven benutten. Dc verzending over Rotterdam zal op 21 November beginnen, wan neer ten minste de waterstand op de Ryn de hervatting van het transport toelaat. De Rijn is giste ren gezonken tot het laagst beken de peil in de geschiedenis. Het ge volg van de abnormale lage water stand is, dat practisch al het ver keer stroomopwaarts is stopgezet. Slechts enkele militaire vaartuigen bevaren de rivier nog op eigen risi co. In de maand NoverabA- wordt een lichte verhoging van de water stand verwacht, doch niet zodanig, dat van een hervatting van het nor male verkeer sprake zou kunnen zijn. In Juli werd over de scheep vaartwegen der gecombineerde zone drie milliocn ton vervoerd. doch in October was het vervoer door de lage waterstand tot 1 Yz millioen ton vex-minderd. Van bevoegde Nederlandse zijde verneemt A.N.P. nog, dat boven- Nieuwe deviezenregeling voor reizigers Met ingang van 15 November is ieder, die een buitenlandse reis ge maakt heeft, verplicht overgescho ten buitenlandse betaalmiddelen onmiddellijk na het overschrijden der grens ter verkoop aan te bie den aan een door de Nederlandse Bank aangewezen wisselkantoor, indien dit aan de doorlaatpost ge vestigd is. Voor zover men niet tot inwisse ling is overgegaan, blijft de ver plichting bestaan, om, behoudens vergunning van „De Nederlandse Bank", de ingevoerde buitenlandse betaalmiddelen en buitenlandse geldswaardige papieren aan „De Nederlandse Bank" of aan een de- viezenbank ten verkoop aan te bie den binnen drie dagen na de terug keer in Nederland. Het wisselkantoor is bevoegd, de aangeboden buitenlandse betaal middelen, zonder nadere vergun ning van de uit het buitenland te rugkerende ingezetene te kopen. Bij iedere koop stelt het wisselkan toor in het paspoort van de ingeze tene een gedagtekende en onder tekende verklaring, met vermel ding van de overgenomen buiten landse betaalmiddelen. Rechtspositie der PTT geregeld Tijdens de bezetting reeds werd aan het P.T.T. bedrijf rechtsper soonlijkheid verleend. Teneinde aan deze maatregel een wettelijke grondslag le verlerien is thans een wetsontwerp ingediend. Hierin wordt de rechtspersoonlijkheid er kend, met de bedoeling daarmee het bedrijfskarakter meer te doen uitkomen. Het bedrijf zal niet lan ger een onderdeel van de rijks dienst, doch een afzonderlijk be staan voeren, bepaald door eigen gedragsregels. Tevens is geregeld de overgang van alle goederen, rechten en verplichtingen van de rijkspostspaarbank naar het be drijf. genoemde overeenkomst een be staande toestand min of meer lega liseert. Op het ogenblik loopt het transport van exportkolen namelijk reeds voor een groot deel over Rot terdam. In dit licht moet ook de datum van 24 November worden gezien. Dodelijk ongeval De elfjarige G. Iedema uit Oost- zaan is gistermiddag met zijn fiets ten val gekomen, toen een auto hem wilde passeren. Hij kwam te recht onder een der achterwielen van de auto en werd op slag ge dood. Haarlem krijgt nieuwe burgemeester De heer P. O. F. M. Cremers, thans griffier bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland is be noemd tot burgemeester van Haar lem in de plaats van Mr. Reinalda, de huidige comm. der Koningin van de provincie Utrecht. VPRO en Nationale Omroep De Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep organiseert op Maandag 1 December een bijeenkomst in Grand Theater Gooiland te Hilver sum, waarop Dr Nicolette A. Brui ning en Dr E. D. Spelberg het woord zullen voeren over „Een nationale omroep en de VPRO." Nederlandse spionne in Belg ië ontsnapt De 38-jarige Pauline Vlaeming, van Nederlandse nationaliteit, is er dezer dagen in geslaagd, te ont snappen uit het interneringskamp te St. Andries bij Brugge. De vrouw was door de krijgsraad te Antwer pen tot levenslange detinering ver oordeeld. daar zij deel uitgemaakt heeft van de Duitse contra-spion- nage. Smirnoff gaat naar Iran Naar de Volkskrant verneemt, is Iwan Smirnoff, de oudste gezag voerder bij de K.L.M. benoemd tot adviseur van de Iraanse burgerlij ke luchtvaartmaatschappij. Hij zal a.s. Donderdag vertrekken om zijn nieuwe functie te aanvaarden. Levenslang voor Manioe De openbare aanklager In het pro ces tegen dc Roemeense boeren leider Manioe, heeft de zwaarste straf geelst, die er volgens de Roe meense rechtspraak bestaat. Daar dë doodstraf in Roemenië in tyd van vrede niet bestaat, zal dit hoogst waarschijnlijk levenslange dwang arbeid betekenen. Het zal afhangen van de gronden, waarop het hof Manioe zal veroor delen. De maximum-straf voor ge wapende opstand varieert van tien tot vijf en twintig jaar. die voor hoogverraad is 25 jaar. Gezien de hoge ouderdom van Manioe hij is 75 jaar betekent dit voor hem. dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zal moeten doorbrengen. Gewapend treffen in Kasjmir Dinsdag zijn de troepen van het dominion India op ongeveer 15 km. afstand van Srinagar, de hoofdstad van Kasjmir, slaags geraakt met een groep van zevenhonderd ge wapende „invallers". Hoewel de Indische troepen in de minderheid waren, slaagden zij erin de helft van de invallers te vernietigen. Er is echter nog geen sprake van een Indisch offensief, daar de hier voor benodigde troepen ontbreken. De Indische strijdkrachten worden thans geconsolideerd, terwijl zij per vliegtuig versterkingen ontvangen. Een aantal leden van een In heemse stam heeft een rooms-ka- tholiek klooster te Baramoela, 48 kilometer ten Westen van Srinagar, aangevallen. Twee Engelsen, luite nant-kolonel Dykes en zijn echtge note, benevens de toegevoegde moeder-overste, werden gedood. Contact-commissie van de „Drie" gevormd De commissie van drie heeft een permanente contactcommissie in Djogja ingesteld, waarvan het lid maatschap mcerouleert met het voor zittcrschap van de commissie van drie. Deze week bestaat de commis sie uit twee Amerikanen: Alfred Brooks en Charlton Ogburn. Joseph Scott, van de staf van Gra ham is naar Bandoeng gevlogen met een brief voor de voorzitter van de Nederlandse contactcommissie, Ab- doel Kadir. De brief zou de'Republi keinse voorstellen betreffende de plaats van de komende onderhande lingen inhouden. Scott keert Woens dag naar Djogja terug. De commis sie wordt niet voor Donderdag te Batavia terugverwacht. Sjahrir heeft in Cairo een onder houd gehad met de Egyptische pre mier Nokrasji Pasja, met wie hij de situatie in Indonesië besproken heeft. Het is niet onmogelijk, dat Sjahrir zich over enige weken naar Austra lië zal begeven. Urnen met as uit Indonesië Uif Indonesië wordt dezer dagen te Amsterdam verwacht een klein aantal urnen, deel uitmakend \an een gi'oep van 800, bevatten de as van in Japan overleden Nederland se krijgsgevangenen. Ter nagedach tenis van deze 800 doden zullen deze urnen onder militair eerbetoon in ontvangst genomen worden. De Nederlandse verliezen van Maandag bedroegen: 3 gesneuvel den, 3 gewonden. Doodstraf voor Polil Oswald Pohl. de thans 55-jarige SS-generaal, die gedurende elf jaar de naaste medewerker van Himm- ler is geweest en de administratie ve leiding had van de concentra tiekampen, is door een Amerikaans Tribunaal te Neurenberg veroor deeld tot de strop. Blum weer aan de macht? In politieke kringen in Parijs wordt de mogelijkheid besproken, dat er een ministeriële combinatie gevormd zal worden onder voorzit terschap van Léon Blum, waarin ook Paul Reynaud opgenomen zal zijn. MIKOLAJCZYK DOOR „LONDENSE" POLEN GEDESAVOUEERD Zoltan Pfeiffer, de leider van de Hongaarse Onafliankelykshctdsparty, die ten tijde van het débftclc van de Boerenpartij is afgescheiden, bleek gisteren, op het ogenblik dat hy in het Parlement zou spreken in verband met do eisen van de openbaro aanklager tot zijn arrestatie, verdwenen te zyn. Kort te "oren had Pfeiffer in het Parlementsgebouw een onder houd met minister-president Dlnnyes, maar toen de voorzitter hem wild® uitnodigen zyn rede te houden was hij nergens te vinden. Enige dagen geleden werd Pfeif fer, wiens party reeds beschuldigd Palestina's deling Werkcom missie zal compromis zoeken In de subcommissie der UNO voor de verdeling van Palestina heeft de Canadese afgevaardigde medegedeeld, dat hij enige voor- stellen in petto had, die de ver schillen tussen de Amerikaanse en de Sovjetrussische resolutie zouden kunnen overbruggen, hij wilde zijn voorstellen indienen in een even tueel te vormen werkcommissie. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten deelden mee, geen bezwaar te hebben tegen een dergelijke commissie en daarop werd de zit ting verdaagd, „tot de werkcom missie resultaten zal hebben ge boekt". In dit college hebben zit ting de Sovjet-Unie, de V.S., Gua temala en Canada. Debat over Korea nog zonder succes In de politieke commissie van de UNO heeft John Foster Dulles (V.S.) gepleit voor algemene ver kiezingen in Korea, niet later dan 31 Maart 1948. Hij gaf de voorkeur aan nationale verkiezingen boven zonale, en wilde verder alle mili taire en semimilitaire organisaties opgeheven zien, terwijl volgens hem de Amerikaanse en Russische troepen het land moesten verlaten, negentig dagen na de vorming van een onafhankelijke Koreaanse re gering. Dulles werd bestreden door Mo- noeilsky (Oekraine), Bebler (Joe goslavië), en Gromyko (S.U), van wie de laatste aanvoerde, dat de levensomstandigheden der arbei ders en boeren in het Noordelijke deel van 't land (de door de Rus sen bezette zone) zeer verbeterd waren. De toestand in de Ameri kaanse zone was „slechts te ver gelijken met tÉe in Griekenland". Gevangenisdirecteur stal Rijksgoederen (Van onze correspondent) Tegen de voormalige directeur van het Huis van Bewaring te Al melo, H.. werd anderhalf jaar ge vangenisstraf geëist wegens het plegen van verduisteringen ten na dele van het Rijk. Tijdens de bezet ting onthield hij p.a. voedsel aan door dc Duitsers opgesloten poli tieke gevangenen, terwyl hij boven dien ziekenbonnen aan de gevange nen onthield. In zijn requisitoir noemde mr. Camphuys de man een slechte genius, wiens houding fu nest was voor het personeel, waar van er, mede door zyn toedoen, ver schillenden zijn ontslagen. Dit jaar nog geen versterkte degredatie Het bestuur van K.N.V.B. heeft medegedeeld dat, aange zien verzuimd is tijdig in een of ficiële publicatie bekend tc ma ken dat aan het einde van het seizoen 4748 versterkte de gradatie zou uorden toegepast, de degradatie-regeling voor het lopend seizoen dezelfde zal zijn als die van het vorige, zodat al leen dc nummers laatst van Ie dere afdeling voor liet spelen van degradatie wedstrilden In aanmerking komen. De clubs dienen er echter rekening mede te houden, dat de versterkte de gradatie voor het volgpnd sei zoen zal worden toegepast. Transacties brachten f 100.000 op De Haagse recherche heeft een van de grootste oplichters- affaires na de oorlog ontdekt. Een zekere van R. te Den Haag heeft met behulp van twee hand langers een uitgebreide zwendel bedreven met aankoopvergun- ninge"1 voor auto's, toewijzingen voor alcohol, boter, metaalwa ren, tap-, slijt- en bedrijfsver- gunningen. In totaal is een be drag van 100.000,— met deze affaire gemoeid. Het geval kwam aan 't rollen, toen een taxichauffeur in contact kwam met zakenlieden, die hem wel aan een vergunning voor een nieuwe wagen konden helpen. Zy zouden hem in contact brengen met iemand, die er voor kon zorgen, dat de aanvrage spoedig zou worden behandeld. De chauffeur ontmoette toen de 63-jarige H. van R., eige naar van een handelsinstituut. Van R. zou voor een aankoopvergun ning zorgen, mits de chauffeur een bepaald bedrag stortte, dat nodig was om een ambtenaar om te ko pen. voor welk bedrag van R. een kwitantie aan de chauffeur over handigde. Voorts stelde hij een schryven op aan de rijksverkeersinspectie, waarin hy de verlangens van de taxichauffeur naar voren bracht. Dit schryven liet hij door zijn slachtoffer tekenen, terwijl hy ook zelf zijn handtekening er onder plaatste. Zaken liepen goed De zaken van de heer van R. begonnen zo goed tc lopen, dat hij het niet meer alleen af kon. Hij riep de bemiddeling in van twee autohandelaars uit Den Haag en Rotterdam. De transacties werden -uitgebreid tot tap-, slijt-, bedrijfs- en huis vestingsvergunningen. Dit soort zaken leverde hem nog eens f 25.000 op. Hierna ging hij handelen in toewijzingen voor alcohol, boter en metaalwaren. Daarby verzorgde hij ook nog be lastingzaken. Er kwamen mensen by hem, die meenden te hoog aan geslagen te zyn voor de belasting. Van R. zou dit wel even in orde maken, want hij had toevallig vele relaties by de belastingen. Zyn cliënten stortten een bepaald be drag, waarmee zy dan verder van alle zorgen af zouden z(jn. Van de aldus verkregen bedragen betaalde van R. een klein gedeelte inderdaad aan de fiscus, doch het grootste deel verdween in zijn eigen zak. De centrale recherche, door een taxi-chauffeur gewaarschuwd voor een geval met een aankoopvergun ning \oor een auto, stelde een on derzoek in In de woning van v. K. Hierby kwam een groot aantal pa pieren to voorschijn, betrekking hebbend op aankoopvergunningen voor auto's, belastingzaken, tap- en slijtvergunningen. Van R. werd met zijn beide as sistenten gearresteerd en aan een scherp verhoor onderworpen Aan vankelijk ontkenden de heren ten stelligste iets van deze praktijken af te weten, doch door de grote hoeveelheid van bewijzen van R. hield er een volledige administratie op na, die geheel in handen van de politie was gevallen vielen zy tenslotte door de mand. was van fraude by de verkiezingen in Augustus, er van beschuldigd, dat hy verleden jaar als minister van justitie de vrijlating van een gearresteerd lid der Hongaarse S S. heeft bewerkstelligd. Dc openbare aanklager eiste toen, dat de parle mentaire onschendbaarheid van Pfeiffer zou worden opgeheven, zo dat er een aanklacht tegen hem zou kunnen worden ingediend en hy ge arresteerd zou kunnen worden. Een dag te voren was bekend ge maakt dat Pfciffers particuliere se cretaris, Varga, was gearresteerd in verband met de beweerde ont dekking van een spionnage-com- plot. Mikolajczyk is in Poolse emi grantenkringen te Londen met gemengde gevoelens ontvan gen. De romp van de Vroegere „Londcnse" regering heeft by monde van Adam Pragier ver klaard: wy staan niet in con nectie met Mikolajczyk en wensen dat ook niet. In deze emigrantenregering zyn voornameiyk rechtse groeperingen vertegenwoordigd, sedert de socia listen zyn uitgetreden. De leider 1® de commandant van de Poolse Na tionale Garde ten tijde van de op stand in Warschau, generaal Bor- Komorowski. Men beschouwt hier Mikolajczyks terugkeer naar Polen in 1945 en zijn medewerking aan de regering als verraad. Emigranten-internationale Mikolajczyk heeft in Londen meegedeeld dat hy binnenkort naar Amerika zal vertrekken. Hy' heeft nog niet besloten of hy zich zal aansluiten bij de internationale or ganisatie van Boerenpartyen (do organisatie van geëmigreerde poli tici uit Oost-Europa, die in Ame rika leven). Wat thans in Polen gebeurt, zo zei Mikolajczyk, betekent, dat het land steeds meer onder communis tische contröle komt en dat er meer druk op het volk zal worden uitgeoefend, vooral ook door de vorming van dc Kominform. De communisten .zouden nog geen vijf procent van het aantal stemmen hebben, als er vrije verkiezingen werden gehouden, maar de tetrcur heeft steeds grotere vormen aan genomen. Dc Republikeinse senator Arthur Vandenberg. tijdelijk president van dc senaat, heeft ccn afzonderlijke vrede met Duitsland bepleit, voor bet geval dat de Grote Vier deze winter niet over het dode punt zouden kunnen heenkomen. Hij voegde hieraan echter toe, dat het voor de i*aad oneindig veel beter is, wanneer de ministers van buitenlandse zaken gezamenlijk de voorwaarden opstellen. Vandenberg sprak in een bij eenkomst van de Universiteit van Michigan ter gelegenheid van het eeuwfeest der Neder landse kolonisatie in Michigan. Hij en de Nederlandse ambas sadeur, mr. Eelco van Klef- fens, werden benoemd tot doctor honoris causa in de rechten. Vandenberg beschuldigde Rus land er van de economische een heid van de bezettingszones in Duitsland te dwarsbomen door schending van de overeenkomst van Potsdam. Ik kan niet geloven, dat de Duit se vredesconferentie geen basis van overeenstemming zou kunnen vin den, zei hij. Als de raad van mi nisters van buitenlandse zaken deze winter niet uit de impase kan geraken, zou hij beter voor onbepaalde tijd uiteen kunnen gaan." Ik ben het eens met het plan van Marshall, aldus Vandenberg, maar ik zou wel eens willen weten wat het hele plan kosten moet. Wij kunnen niet tot in het oneindige de wereld blijven financieren. 144.000 TON KOLEN UIT AMERnCA De Amerikaanse steenkolencom- missie heeft aan Nederland voor December 144.000 ton kolen toege wezen. Het grootste deel van de Amerikaanse export krijgt Frank rijk: voor December 3.5 miUioen ton. België krijgt 333.000 ton. Weerbericht KOUDER Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond: Kouder met op beschut te plaatsen lichte nacht vorst en hier cn daar ochtendmist. Wisselend bewolking met voorna- ir.elljk In het Noorden van het land nog een enkel bultje. Matige tot zwakke wind tussen Noordwest en Noordoost 6 Nov Zon op 7 42 uur. onder 17 05 uur. Maan op onder 15.15 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1