DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Opnieuw trokken stakers op naar stadhuis van Parijs Spoorwegen doen wat ze kunnen Frankfijk en Benelux krijgen stem in Ruhrbeheer Regering verhoogt de kolenprijs Plaats van overleg nog niet bekend Fraude bij Leidse spaarkas V.S.- VOORSTEL INZAKE KOREA AANGENOMEN Bonnenlijst Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Donderdag 6 November 1947 Nr. 791 -6e jaarg. Red- en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Met de kolven van de geweren heeft de Parijse garde mobile Woensdag een betoging van tweeduizend leden van de vak vereniging van overheidspersoneel verhinderd naar het stadhuis op te trekken. Het' was een sympathie-demonstratie voor de stakende straatvegers, die reeds twee dagen niet meer werken. De demonstranten versperden meer dan een uur een nauwe straat bij het stadhuis. De arbeiders bij de waterleidingbedrijven beginnen vandaag met een langzaam-aan-actie, die in een staking zal overgaan als hun eisen niet worden ingewilligd. Men vreest dat de staking zich zal uitbreiden. Vakbondenin'toffensief De straatvegers staken om loons verhoging. Zij eisen een verhoging van 20 kwijtschelding van alle inkomstenbelasting en van de pre mies voor sociale verzekeringen op de verhogingen die zij reeds hebben gehad. De slechtsbetaalden onder de stakers verdienen 8050 francs (f 170) per maand. De sympathie-betoging van de vakbonden voor overheidsperso neel (electriciteit, gas, water, transport en gemeentearbeiders) was georganiseerd door de onder communistische leiding staande C. G. T. en werd Dinsdag in de com munistische „Humanité" groot op gemaakt aangekondigd. De politie had echter geen toestemming tot de demonstratie verleend, „om nut teloze en ergerniswekkende inci denten te voorkomen". Er waren twee- a drieduizend man garde mobile en politie bij het stadhuis geconcentreerd. Vakbonden in 't offensief Tegen de adviezen van de vakbonden in heeft de Franse regering besloten de subsidies op steenkool af te schaffen. De kolenprijs zal daardoor met 50 worden verhoogd. De vakbonden hebben het offen sief tegen de regeringspolitiek ge opend met de verklaring: 1) dat zij geen verantwoorde lijkheid op zicli nemen voor de verhoging van de prijs en dat zij ia de toekomst zullen weigeren om met de nationale commissie voor de prijzen, die de regering van advies dient, samen te wer ken. 2) dat zij een overeenkomstige Yerminder veestapel in West-Europa, zegt veevoer-commissie De commissie voor veevoeder van de Weroldvoedselraad heeft voorgesteld de veestapel in West-Europa te verminderen, teneinde een zo goed mogelijk gerechtvaardigd gebruik van de onvoldoende voorraden veevoe der te waarborgp.n. D© commissie verklaarde, dat een dergelijke vermindering onvermijde lijk is, aangezien het onmogelijk is iets te ondernemen om het tekort aan veevoeder in de komende winter en lente te verlichten, al erkende zij. dat deze maatregel catastrophale gevolgen zal hebben op de toekom stige productie van dierlijke voe dingsmiddelen en o de gehele agra rische economie van West-Europa. Volgens de commissie zijn de to tale oogsten van Nederland en De nemarken 20 kleiner dan in 19-16. terwijl er in heide landen een nog grotere achteruitgang is in de pro ductie van hooi, wortelen en ande re soorten veevoeder. In vele Euro pese landen is de situatie eveD slecht en in sommige gevallen zelfs nog slechter. Als gevolg van deze tekorten zal de productie van zui velproducten aanzienlijk dalen en zal er een belangrijke vermindering noodzakelijk zijn van de varkens- en pluimveestapel, Canadese premier gast van Staten-Generaal Op 13 November a s. zullen de beide Kamers der Staten-Ge neraal de Canadese minister president Mackenzie King in verenigde vergadering ontvan gen. Poolse mijnwerkers in ons land Dinsdag zijn te Eysden dc eerste Poolse mijnwerkers uit Duitsland aangekomen om in de Limburgse mijnen werkzaam gesteld te wor den. Deze eerste groep, ten getale van ruim 120, is ondergebracht in het pas tot gezellenhuis omgebouwde Capucijnenklooster te Eysden. De Polen komen uit Frankfort, en wa ren tot nu toe bij het Amerikaanse bezettingsleger in dienst: ze droe gen nog gedeeltelijk Amerikaanse militaire kleding. Nog deze week zullen andere groepen Polen arriveren. Ze zullen zoveel mogelijk in het gezellenhuis te Eysden worden ondergebracht, waar voorlopig plaats zal zijn voor rond 450 personen. verhoging van de minimum-lonen zullen eisen. In regeringskringen geeft men toe dat de verhoging van de steen koolprijzen tengevolge zal hebben dat transport, electriciteit, gas, cement, staal en andere producten van de sleutelmdustrieën duurder worden. Men brengt het besluit van de regering om het in even wicht brengen van het budget te laten voorgaan boven alle andere kwesties, in verband met de afspra ken van de zestien Europese lan den op de conferentie van Parijs. P.S.L. OVERSTAG De centrale commissie van de Poolse boerenpartij heeft Mikolajc- zyk en zijn met hem gevluchte me dewerkers als partijleden geroy eerd. De nieuwe partijleiding heeft een partij-congres uitgeschreven om het besluit te nemen dat de P.S.L. aan de regering zal deelnemen. Kasimir Eanach, secretaris van de P.S.L. heeft meegedeeld, dat de P.S.L. alle aanhangers van Miko- lajczyk zal roeren en alle midden standers die tegen de sociale her vormingen van de Poolse regering zijn. Het liquideren van Miko- lajezyk's invloed in de partij is reeds enige tijd aan de gang zei Banach. Twee partijgenoten van Miko- lajczyk zijn gevat bij een poging om de Tsjechoslowaakse grens te overschrijden. Het waren Winventy Bryja. voormalig penningmeester van de P.S.L., en Maria Hulewicz, de privé-secretaresse van Miko- lajczyk. Pfeiffer in Wenen Amerikaanse autoriteiten in Wenen hebben bevestigd, dat Pfeiffer zich in de Oostenrijkse hoofdstad bevindt Het nieuws van Pfeiffer's ontsnap ping heeft te Boedapest onrust ver oorzaakt in de gelederen van Pfeif fer's Onafhankelijkheidspartij. Ver scheidene leden hebben verklaard, dat zij uit de partij willen treden en zich willen aansluiten bij andere oppositiegroepen, voornamelijk bij de partij van pater Baloch. Pfeiffer's vrienden in Wenen doen thans alles om te voorkomen, dat Pfeiffer's verblijfplaats bekend wordt. Verscheidene andere Hon gaarse emigranten, die om politieke redenen werden gezocht, zijn reeds uit Wenen verdwenen. Men be weert. dat er vele geheime Hon gaarse agenten in de stad wonen. Ryan krijgt ongelijk Een federaal gerechtshof in New York heeft de aanklacht van Is- brandtsen-steamshipcompagny te gen de Nederlands-Indische rege ring, luitenant-gouverneur-gencraal Van Mook en de Nederlandse rege ring niet ontvankelijk verklaard. Commissie van Drie terug naar Batavia Over de plaats, waar de Neder lands-Indonesische onderhandelin gen zullen worden gevoerd, is nog geen beslissing genomen. De repu blikeinse regering heeft Woensdag in Djokja haar standpunt bekend gemaakt aan de commissie van drie van de Veiligheidsraad, maar de aard van de republikeinse voor stellen is niet bekend gemaakt. De commissie zou Donderdagmorgen vroeg naar Batavia teruggaan om te overleggen met de Nederlanders. Twee assistenten van dj commissie blijven in Djokja voor het contact met de republikeinse autoriteiten. NVV ontevreden over utility-productie De heer A. Vermeulen, bestuur der van het NVV, deelde mede, dat de geruchten als zou de regering besloten hebben de loonstop te handhaven onjuist zijn. Wat betreft de fabricatie van zg. utility-goederen zeide de heer Ver meulen, dat deze niet aan de ver wachtingen heeft beantwoord. Er is niet voldoende contróle op het kwantum utilitygoed, dat de fabri kanten in de handel brengen en ook 'hierin dient een voorziening te wor den getroffen. Wanneer de fabri kanten vrijwillig utilitygocderen mogen produceren, komt er in de praktijk niets van terecht. Dit geldt voor vrijwel alle industriële producten, in het bijzonder echter voor de textiel. Het is volgens de heer Vermeulen van het allergroot ste belang, dat het volk in de ge legenheid wordt gesteld zich van de noodzakelijke industrievoort brengselen (textiel, huisraad, enz.) te voorzien. Het NVV keeft zich thans met een adres tot de regering gewend, waarin het zijn standpunt ten aan zien van de utilityproductie uiteen zet en er op aandringt, dat er voor de industriële verbruiksartike- len een belangrijke prijsverlaging komt. Tekort van f 100.000. De eerste Leidse spaar- en be- taalzegelkas heeft haar betalin gen gestaakt en de firmanten L. F., S. C. J. K. en J. M. zijn in arrest gesteld. Er is een belangrijk tekort, vermoedelijk tot een bedrag van 100.000, waardoor ongeveer 350 winkeliers en tal van kleine spaar ders zijn gedupeerd. EINDELIJK IN DE VAL GELOPEN Dezer dagen is het gelukt de voormalige opperluitenant der Ne derlandse Staatspolitie Abe Age- ma, die zich 2V, jaar heeft schuil gehouden te arresteren. Agema, die metaalarbeider bleek te zijn, is te Amsterdam in de val gelopen en nu opgesloten in Haarlem. Verkiezingen vóór 1 April 194S Het een dag te voren door John Foster Dulles, de Amerikaanse ver tegenwoordiger in do politieke commissie der UNO gedane voor stel tot onafhankelijkheid voor Ko rea, terugtrekking van de bezet tingstroepen binnen 90 dagen na de vorming van een onafhankelijke regering en nationale verkiezingen vóór 1 April 1948 is met zes-en- veertig stemmen vóór en geen enkele stem tegen goedgekeurd. De eenstemmigheid is slechts schijn, want de Russen hebben niet aan de stemming meegedaan (het geen iets anders is dan blanco stemmen) omdat z\j van mening zijn dat de Amerikaanse resolutie slechts beoogt een marionettenre gering in Korea te vormen en mi litaire bases op te richten. Een Sowjetrussisch voorstel, de Russi sche en Amerikaanse troepen per 1 Januari a.s. uit het land terug te trekken was in het begin van de zitting met 20 tegen 6 stemmen en 7 onthoudingen verworpen. Behalve over de kwestie Korea Weerbericht RUSTIG WEER Weersverwachting, gel dig tot Vrijdagavond: In de nacht plaatselijk vorming van nevel of mist cn hier en daar lichte nachtvorst. In het uiterste Noorden van het land nog een enkel bultje, overigens droog weer en minder bewol king dan vandaag. Iels kouder. Weinig wind. 7 Nov.: Zon op 7.44 uur. onder 17.03 uur. Maan op 0.40 uur, onder 15.34 uur. had John Foster Dulles ook nog een Russische aanval te Verduren in zake het Amerikaanse voorstel tot oprichting van een interimcommis sie voor vrede en veiligheid, de zgn. kleine assemblée. Wisjinsky zei hierover dat het een poging was om de eensgezindheid in de UNO te vernietigen en kondigde aan dat daarom de S.U. er tegen zou stem men. Evatt (Australië), trachtte de Rus tot andere gedachten te bewe gen en ook de Indische afgevaar digde Setalvad verklaarde, dat nauwlettend zou worden toegezien dat het statuut van de „kleine as semblée" geheel in overeenstem ming was met het Handvest, maar Wisjinsky was onvermurwbaar. Hij beschuldigde Dulles er van de geest van samenwerking tussen de grote mogendheden zoals die te Jalta, Teheran en Potsdam bestond, te willen vernietigen. ..Laten wij af stand doen van de politieke harts tochten en haat", zei de Rus. „laten wij die zaken bespreken die de UNO versterken, maar niet dit el lendige voorstel, dat een aanval betekent op de structuur van onze organisatie". GAAT NEDERLAND POTLODEN MAKEN? Naar wij vernemen bestaan er plannen o>n in Zaandam of Heilo een potlodenfabriek te stichten Eén der initiatiefnemers is de heer E Penkala uit Amsterdam, een zoon van de bekende Joegoslavische pot lodenfabrikant. De firma Bruynzeel is een der vennoten, terwijl voorts de Ned. Handel Mij. bij dit concern betrok ken is. NAAR EEN WAALSE VERZETSBEWEGING? Grégoire geeft het nog niet op „Sommige Walen overwegen nu de oprichting van een terreur-or- ganisatie zoals de irgoen," zei de voorman van de Waalse separatis tische beweging het socialistische kamerlid Grégoire Dinsdag. Grégoiie deed deze mededeling tvidens een persconferentie over de reactie van het Waalse publiek op het besluit van de kamercommissie om Grégoires voorstel tot verde ling van België m de federale sta ten Vlaanderen, Wallonië en Brus sel voor behandeling in de Kamer onontvankelijk te verklaren. Het verwerpen van het voorstel be schouwen de Walen als een uitda ging. Het is de Walen een doorn in het oog dat België zich economisch ge heel op Nederland richt. Het eco nomisch contact met Frankrijk is, veel moeilijker geworden door Be- neluk. Ook verontrustte Grégoire zich over de Nederlands-Belgische toenaderingspogingen der vakbon den. De Walen kunnen hieraan niet meewerken, zei hij. Grégoire was echter voldaan over het feit dat minister Vermey- len toestemming heeft verleend om voortaan op de officiële ge bouwen r.aast de driekleur ook de Waalse haan (rode kraaiende haan op geel veld) te hijsen. TEKORT AAN WAGONS EN LAGE WATER STAND ZIJN STROPPEN De Nederlandse Spoorwegen zijn op het ogenblik overbelast. Dit vindt zijn oorzaak in het tekort aan goederenwagons, maar eveneens ligt de schuld bij de abnormale lage waterstand. Door verkorting van de om looptijd der wagons, door betere goederentrein-verbindingene door kor tere los- en laadtermijnen en andere kleine maatregelen, zijn de Spoor wegen thans zover, dal zij met ongeveer de helft van het vooroorlogse wagenpark meer goederen vervoeren dan met het toenmalige wagen park. Maar er kan meer worden bereikt, als er geen goederenwagon meer stilstaat in Nederland dan strikt noodzakelijk is. Tot het bereiken van dit doel kunnen verladers en geadresseerden zeer veel bijdragen. Overal laag water Nederland is wat spoorwegwa gens betreft, het zwaarst beroofd van alle Europese landen. Van de 29.600 goederenwagons, die wij hier hadden, zijn er 28.000 vernield, be schadigd. of gestolen. Ruim twee jaar na de bevrijding is nog maar ruim de helft van het vooroorlog se wagenpark hersteld. De Nederlandse fabrieken heb ben nog slechts een geringe capaci teit Uit het buitenland is de aanvoer slechts gering, daar ook hier fa brieken zijn beschadigd, terwijl ook deze industrie overbelast is met andere opdrachten en ze heeft eveneens te kampen met gebrek aan materiaal en personeel. Het staaltekort is trouwens over de ge hele wereld onstellend. Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland zullen een directe stem krügen In het bestuur van alle steenkolenmijnen in het Ruhr- gebied, daar onderdanen van deze landen voor meer dan 50% het aandelenkapitaal in handen heb ben, aldus Is bij een nieuwe Engels- Amerikaanse regeling bepaald. Deze nieuwe regeling is gevolgd op een protest van deze landen te gen het onlangs ontworpen Engels- Amerikaanse plan voor de steenko- lenproductie in het Ruhrgebied, volgens hetwelk het deelnemen van Duitsers aan het beheer der mijnen zou worden verhoogd. Frankrijk en de Benelux-landen zijn er van in kennis gesteld, dat zij een beheerder zullen mogen be noemen-bij elkè'mijn, waarvan het bezit voor meer dan 50% in handen van onderdanen dezer landen is. De keuze der candidaten moet worden bekrachtigd door de Noord-Duitse steenkolenraad, die boven de be heerders staat. Wanneer onderdanen van deze vier landen minder dan 50% bezit in mijnen hebben, kunnen zij door tussenkomst van in de Noord-Duit se kolenraad benoemde Franse, Belgische, Luxemburgse en Ne derlandse verbindingsmannen da gelijks supervisie in deze mijnen uitoefenen. Deze nieuwe regeling is na tal rijke besprekingen te Washington en Londen tot stand gekomen. Productie stijgt De kolenproductie in de Britse zone blijft met sprongen omhoog gaan en bereikte Dinsdag de 273.000 ton per dag. Daarmede is de pro ductie, sedert Amerikaanse CARE- pakkettcn als aanmoedigingspremie voor mijnwerkers in uitzicht wer den gesteld, in een maand tijd met 30.000 ton per dag gestegen. Het hoofd van de Britse kolencontröle, Collins, had juist enkele dagen te voren de verwachting uitgesproken, dat met Kerstmis een productie van 280.000 ton zou zijn bereikt. De jongste productiecijfers be ginnen het in het begin van dit jaar gestelde doel (een productie van 300.000 ton aan het einde van 1947) binnen het bereik der moge lijkheden te brengen. De stijging is Deens kabinet afgetreden Koning Frederik IX van Dene marken heeft heden de minister- presiiloiij Kruid Cliristensen, die lift ontslag van zijn kabinet kwam aan bieden. ontvangen. Dc koning heeft Cristensen ver zocht aan te blijven tot ie vornuni: van een nieuw kabinet. V.rrpcn zal de koning do partijleiders ontvan gen Cholera breidt zich uit tot Irak De cholera heeft ook in Irak haar intrede gedaan: er zijn geval len geconstateerd te Dubai aan de Perzische Golf. De autoriteiten hebben inenting van de bevolking gelast en maatregelen genomen om besmetting le voorkomen: lucht en scheepsverbindingen met Egyp te, Pakistan en India zijn gestaakt: de post wordt ontsmet. Spoorwegen schenken bomen aan Walcheren Namens de Nederlandse Spoor wegen heeft de president-directeur ir. F. Q. den Hollander een cheque van 10.000 aan de stichting Nieuw Walcheren aangeboden bestemd voor de herbeplanting van 4000 bo men op het eiland Het behoeft geen betoog, dat dit geschenk onder de hartelijkste dank op de herbcplan- tingsdag in ontvangst is genomen. ten dele te danken aan het feit, dat in de loop van dit jaar 17.000 nieuwe mijnwerkers naar de Ruhr werden gezonden. OVERAL TER WERELD wordt op het ogenblik met de helicoptére geëxperimenteerd, vooral voor reddingsdoeleinden Men heeft per lielicoptdre men sen van daken gehaald, uit ra vijnen, schepen cn van vuur torens. Maar in Amerika moet het natuurlijk weer groot scheepser: zes mannen gaan tegelijkertijd de touwladder op. Hollandse smokkelaar uit Engeland gezet Zijn Engelse vrouw blijft achter... De 38-jarige Nederlander Si mon Witteman, die zich o.a. in Juni j.l. schuldig maakte aan het smokkelen van 956 000 ane moonzaden en 40.000 bloembol len en hiervoor 1.050 pond ster ling boete kreeg, is thans uit Engeland gezet. 'Zijn Engelse vrouw en twee dochters zijn in Engeland achtergebleven. Nog een aantal Nederlanders, die in de landbouw in de buurt tfan Spalding, waar Witteman woonde, werkten, zouden het bevel hebben gekregen naar Nederland terug le keren Sommigen brengen een maand in Nederland door en keren dan met een visum, dat drie maanden geldig is, naar Engeland terug, waarna zich de zelfde geschiedenis herhaalt. Zij zouden zich ook aan smokkelhandel hebben schuldig gemaakt. „Volendam" vertrokken Woensdagmiddag omstreeks half zes is het s.s. „Volendam" uit de Merwehaven naar Indonesië ver trokken met 2100 militairen aan boord waarvan ongeveer tien pro cent leader. Dit contingent troepen dat met een vijftal treinen en enige autocolonnes naar het schip werd gebracht bestaat uit mariniers cn twee bataljons infanterie. De man- schaDpen aan boord staan onder bevel van C. O. T. luitenant-kolonel Heidoorn. De „Volendam" zal de route langs het Suezkanaal nemen alleen wordt er niet te Port Said noch te Suez aangelegd zodat contact met de door cholera besmette gebieden vermeden wordt. Er zal nu te Al giers en in Aden water worden in genomen. In deze laatste plaats komt ook de post aan boord. Er is overal laag water, zelfs op de Rijn De N.S. kunnen daardoor zelfs bij het meest ef ficiënte gebruik van de wa gens maar ten dele voldoen aan de dringende vervoersbe hoeften naar binnen- cn bui tenland. De teleurstelling daar over is algemeen. De geregelde spoorverzenders klagen, dat ze de benodigde wagens niet ontvangen. De mensen, die ge woon waren de goederen per schip te verzenden of te ontvangen kla gen omdat hun zaken in de war lopen. Onze export, die een levens noodzaak voor het land is, wordt belemmerd en het voor Nederland even belangrijke doorvoerverkeer over onze zeehavens dreigt ernstige schade op te lopen. Er wordt geen middel onbeproefd gelaten om verbetering in de toe stand aan te brengen. Er is wel reden tot gema tigd optimisme. Als in Decem- het suikerbieten- en aard- appelenvervoer is afgelopen, komt er voor de andere ver voeren wat meer ruimte. Ver der zullen de eerste tien ge sloten nieuwe wagens, dezer dagen de Nederlandse fabrie ken uitrollen. De levering van enige honderden in het buiten land bestelde grote gesloten wagens van 25 ton laadvermo gen zal in December begin nen en in Maart eindigen. Maar waar het vooral op aan komt is de medewerking van de verzenders en de ontvan gers om de omloopsnelheid van de wagens te bevorderen en daardoor het gebruik te inten siveren. Zwitsers-Nederlands asthma fonds Opgericht is het ZwitsersNe derlands asthma fonds, dat zich ten doel stelt asthmatische kinderen van onvermogende en minvermo gende ouders uit te zenden naar het Prinses Beatrix lyceum te Glion sur Montreux. Wanneer de keuring der leerlingen uitwijst, dat een verblijf aldaar noodzakelijk is, stelt de regering deviezen beschik baar. De leerlingen worden voor de duur van een jaar aangenomen. De totale kosten bedragen per jaar per leerling f 2.800,Het fonds tracht de ontbrekende gelden bjjeen te krijgen door lidmaatschap, giften, adoptie van een beurskind en door legaten. Het secretariaat van het fonds is gevestigd Paleis straat 1, Den Haag. West-Utrecht heeft geen werkelozen meer Het aantal werklozen, dat voor een overbruggings-uitkering in aanmerking komt, daalt regelma tig. Dit is een bewijs, aldus het ministerie van Sociale Zaken, dat het bedrijfsleven steeds meer op gang komt. Een mijlpaal is wel be reikt in de provincie Utrecht-West, waar per 23 September 1947 geen overbruggingsuitkering behoefde te worden verleend, omdat op die datum de laatste werkloze, die overbruggingsuitkering ontving, in het vrije bedrijf kon.worden ge plaatst. Mississippi wil geen rassentheorie Tot opvolger van de overleden Theodore Bilbo is in de vacature in de Amerikaanse Senaat mr. John Stennis gekozen, een plattelands- rechter uit Mississippi. Een van de candidaten was John Rankin, evenals wijlen Bilbo, een vurig rassentheoreticus, aanhanger van de leer van de suprematie. Hij had beloofd, wanneer hij gekozen zou worden, Bilbo nog le overtref fen in anti-negertheorieën. Hij kwam bij de verkiezingen op de laatste plaats. De Dynamo's naar Noorwegen De Dynamo's hebben een uitno diging-aanvaard, om op Zondag 9 November in Oslo tegen een Noor se ploeg te spelen. De Russen zullen waarschijnlijk tegen een gecombineerde Noorse ploeg uitkomen, daar men geen enkele club sterk genoeg acht, om tegen hen te spelen. Onder grote belangstelling van Limburgse en plaatselijke autoriteiten is in een der lokalen van de N.V. Kunstwerkplaatsen Cuypers en Co. te Roermond waar de toekomstige zetel zal zijn het Instituut voor beeldende kunste in Midden-Limburg door de burgemeester van Roermond, mr. clr. R. GeuJjans, geopend. Van 9 t.m. 22 November 1947 Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Bonkaarten KA. KB. KC 711 (Serie R) R-01 Brood: 800 gram brood R-01 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet R-02 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet R-01 Vlees: 100 gram vlees R-02 Vlees: 400 gram vlees R-Ot Melk: 3U. liter melk R-03 Melk: 6 liter melk R-05 Melk: 6% liter melk R-01 Diversen: 100 gram kaas of 125 gram korstlozc kaas R-02 Diversen: 125 gram koffie R-03 Diversen: 50 gram thee R-03 Reserve: 1600 gram brood R-06 Reserve: 800 gram brood Bonkaarten KD, KE 711 (Serie R) R-ll Brood: 800 gram brood R-l 1 Boter: 250 gram boter R-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet R-ll, R-12 Vlees: 100 gr. vlees R-13 Melk: 10 liter melk R-15 Melk: 11 liter melk R-13 Reserve: 800 gram brood R-14 R rve: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas Bonkaarten MA. MB. MC, MD, ME, MF, MG. MH 712 (Serie R) (btiz. arb., a.s. moedeVs en zieken) R-21 Brood: 800 gram brood R-21 Boter: 250 gram boter R-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet R-21 Melk: 5 liter melk R-21 Vlees: 300 gram vlees R-22 Vlees: 100 gram vlees R-21 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas R-21 Eieren: 5 eieren. Nog honderd gram vlees extra Behalve het reeds in de bonnen* lijst bekend gemaakte extra-rant soen vlees van 100 gram wordt nog een extra-rantsoen van 100 gram beschikbaar gesteld. Voor personen van 5 jaar cn ouder is voor dc ko mende periode dus 600 gram vlees aangewezen. Voor het tijdvak van 9 t.m. 22 November a.s. Is op bon R- 03 Vlees, 100 gram vlees of vlees waren te verkregen. Aanvrage van werk schoenen weer mogelijk Tussen 9 en 23 November kun nen weer aanvragen van werk schoenen voor personen van zes tien jaar en ouder worden inge diend, voorzover zij sedert 1 Jan. j.l. geen bon voor werkschoenen hebben ontvangen. In bedrijven met tien arbeiders of minder moet individueel aange vraagd worden, in bedrijven met meer dan tien arbeiders moet het bedrijf collectief aanvragen. Deze winter genoeg peulvruchten Het ministerie van voedselvoor ziening maakt bekend, dat er deze winter voldoende peulvruchten zullen zijn. Dit in antwoord op de vele vragen, die van de zijde der bevolking hierover gesteld worden in verband met het feit, dat men momenteel aan de verhoogde vraag, die mede een gevolg is van de verlaging van het broodrant soen, niet kan voldoen. Men kan er ook dit jaar weer op rekenen, dat de beschikbare hoeveelheid fijne peulvruchten, zoals bruine bonen, grauwe erw ten, capucijners en schokkers, een pond per hoofd van dc bevolking bedraagt. Het kwantum groene erwten is ongeveer 10 maal zo groot, waarbij nog een belangrijke hoeveelheid witte bonen komt, welke van import afkomstig zijn. De regering adviseert het publiek dan ook niet meer te kopen dan voor een directe behoefte-bevredi ging noodzakelijk is, want op deze wijze alleen is er geen gebrek aan peulvruchten te verwachten, al zal men genoegen moeten nemen met de soorten die leverbaar zijn. Babies krijgen meer melk Deskundigen op voedingsgebied achten het wenselijk, dat kinderen van 0 t.m 1 jaar een onder de hui dige omstandigheden zo groot mo gelijk melkrantsoen krijgen. Om hieraan tegemoet te komen is beslo ten voor kinderen van 0 t.m. 1 ja<u* het kaasrantsoen van 100 gram per twee weken te vervangen door een liter melk, zodat hun totaal melk rantsoen voortaan elf liter melk be draagt). Deze regeling gaat op 10 November a.s. in. Operasterren voor de toekomst? Zoals men weet heeft onlangs het Rotterdams Toonkunst Conser vatorium de gelegenheid openge steld deel te nemen aan een on derzoek naar toekomstige opera- stemmen. De candidaten konden daarvoor een proef van bekwaam heid afleggen. Naar wij vernemen heeft de commissie thans een vier tal prijzen toegekend voor een gra tis opleiding, n.l. aan H. van der Eist, Paradijslaan 89. te Rotterdam, H. Paesie, Van Beuningenstraat 113, Amsterdam, L. F. de Rooy, Fregatstraat 13, Dordrecht en A. Stam, Veldstraat 88, Rotterdam. Verder werden nog enkele gedeel telijke prijzen toegekend aan per sonen, die naar het oordeel der commissie voor opleiding in aan merking komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1