DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Slavische landen boycotten „Kleine Assemblée" Geheim van atoombom is geen geheim Standbeeld van Willibrord symbool van eenheid Uitgeversfirma importeerde zonder vergunning POLITIEKE COMMISSIE AANVAARDT VOORSTEL MET 43 STEMMEN Sigaren worden duurder Enquête over het Londens beleid Indrukwekkende plechtigheid aan boord van Hs. Ms. Karei Doorman Machtig strijder in Militia Christi Zware boeten opgelegd door Econom. -Poli tierech ter Molotof verklaart te Moskou: Sovjet-Unie heeft vooroorlogs productie peil weer bereikt Scherpe aanvallen op Amerika Geen Butlinkamp in Zandvoort Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct- UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 7 November 1947 Nr. 792 6e jaarg. Red. en Adm.ï Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Met grote meerderheid heeft de politieke commissie het Ame rikaanse voorstel tot instelling van een permanente „kleine As semblee aanvaard, ondanks de hevige tegenstand van Wis jinsky. Het voorstel kreeg 43 stemmen. Zes landen onthielden zich (de Arabische landen en San Salvador) en zes landen stemden tegen: de Sowjet-Unie, Wit-Rusland, de Oekraine, Polen, Tsjechoslowakije en Joegoslavië. Na de stemming verklaarde Wisjinsky dat de Sowjet-Unie de „kleine Assemblée" zal boycotten. De andere Slavische landen sloten zich hierbij aan. De reeds klassieke tegenstelling, die op deze vergadering nog eens in alle heftigheid werd uitgeleefd, gaf de gedelegeerden ditmaal in elk geval enig vermaak door de vinnige wijze waarop de Britse vertegenwoordiger, Sir Hartley Shawcross, Wisjinsky te woord stond. Wisjinsky heeft geen bewijzen geleverd dat de „kleine Assem blée" een schending van het Hand vest betekent. Wat zou er gebeurd zijn, vroeg Shawcross wanneer Wysjinsky zijn beschuldigingen tijdens een der grote processen te Moskou (waar hij openbaar aanklager was) zou hebben gebaseerd op zoveel bewe ringen en op zo weinig bewijzen? Kan men het zich voorstellen, dat Wisjinsky het tribunaal aldus toe- x spreekt: „Heren van de jury, deze gevangene is schuldig. De Prawda zegt het en Tass zegt het. Ik heb geen bewijsstukken, maar ik zeg dat hij schuldig is. Zijn kop er af, naar Siberië?" Wisjinsky was al geslagen voor hij antwoordde. Shawcross' beroep tot samenwerking lijkt op het lief kozen van een konijn door een boa constrictor, zei hij. Shawcross ver gist zich echter. Hij is geen boa constrictor en ik ben geen konijn. Als de andere landen werkelijk samenwerking willen hadden ze dat moeten tonen bij Je besprekin gen over de laatste zetel in de Veiligheidsraad. De debatten liepen hoog toen Wisjinsky na de stem ming had meegedeeld dat de Sowjet-TTn de „kleine As semblée" zou boycotten. Dit is geen houding, zei dr. Evatt (Australië), men kan zich niet tegen een met meerderheid van stemmen genomen beslissing van de politieke commissie verzet ten. Het besluit is een duidelijke schending van het Handvest, zei Wisjinsky. De Philippijn Carlos Romula wees opnieuw op de rechtsgeldig heid van het besluit. Woedend voer Wisjinsky uit: Ieder land heeft het recht zijn mening te zeggen en men kan niemand dwin gen het Handvest te schenden. Is de Sowjet-Unie dan bereid zich aan een uitspraak van het in ternationale gerechtshof te onder werpen? vroeg Shawcj£>ss. Dit is de eerste keer dat Ik hoor dat het gerechtshof boven de U.N.O. is geplaatst. Ik kan een dergelijk voorstel niet in overweging nemen, was Wisjinsky 's antwoord en daarmee was de zaak af. W larschiinlijk zal de aanbeve ling van de politieke commissie nog deze week in de Algemene Vergadering worden goedgekeurd. Drie millioen gulden voor Volksherstel De eerste sigaretten-actie van Nederlands Volksherstel heeft f 3.150.867 opgebracht. Dit geld is voornamelijk besteed tot leniging voor de nood in de door de oorlog getroffen gebieden. Vele treinongelukken in Engeland Tengevolge van mist zijn in Engeland talrijke verkeerson gevallen gebeurd, waaronder drie spoorwegongelukken. Te Motspur Park in Z.W. Londen werden vier personen gedood en 30 gewond, doordat een rij tuig van een personentrein ontspoorde. De passagiers staken vuren aan om de mannen van de eerste hulp het zoeken naar slachtoffers te vergemakkelijken. Te Heme Hill in het zuidelijk deel van Londen reden twee per sonentreinen op elkaar. Twee rij tuigen stortten van de spoordijk. Hierbij vielen twee doden en 17 gewonden. Buiten Londen kwam een perso nentrein in botsing met een goe derentrein. tengevolge waarvan een dertigtal personen licht ge wond werden. Hiermede wordt het totaal van de in de laatste twee weken ge beurde spoorwegongelukken op vijf gebracht, waarbij meer dan 60 per sonen het leven verloren. Botsing van drie treinen in Zweden Bij Gothenburg in Zweden heeft c-en drievoudige treinbotsing plaats gehad, waarbij tot nog toe min stens vier doden te betreuren zijn. Een goederentrein liep in de dichte mist op een olietrein van 38 wagons, juist op het ogenblik dat een passagierstrein het Ingstad station uitreed. Een der oliewagons kantelde en de olie kwam op de passagierstrein terecht, die in brand vloog. De prijzen van de sigaren zijn aanmerkelijk verhoogd, al zal het publiek dat niet onmiddellijk merken. De fabrikanten kunnen nl. meer duurdere sigaren op de markt brengen. De fabrikanten mogen nu de sigaren afleveren tegen een gemid delde prijs van 174.- de duizend stuks, terwijl de verplichte levering nu 20% van 12 ets. sigaren betreft. De duurste sigaar zal 25 cent mo gen opbrengen, waarop dan nog 2 opcenten komen. De duurste seno- ritas worden 12 cent per stuk. Het gevaar bestaat, dat de sigaren op deze wijze buiten bereik van de kleine man komen. Er is sprake van de opcenten op de sigaren tot 100% te verhogen, zodat dan een 27 cent sigaar 30 cent gaat kosten. Verder is er sprake van. dat deze maand de beslissing wordt genomen of de sigarenindustrie meer tabak toegewezen krijgt. De sigarenindu strie verwerkt momenteel 400 ton per maand en de Vakgroep Sigaren- industrie dringt er op aan. dit met 15% te verhogen, zodat dit dan op 460 ton per maand komt Bij de aanvang van de zitting lieeft de Tweede Kamer gistermid dag het voorstel van de lieer Van der Goes van Naters tot het instel len van een enquête naar het be leid der Londense regeringen zon der hoofdelijke stemming aange nomen, nadat de aanneming van enige amendementen van de heer Bierema. met de stemmen van de P.v.d.A. tegen, de termijn van het onderzoek had uitgebreid van het optreden van het kabinet Scher- merhorn-Drces tot de opening van de tijdelijke Staten-Generaal (20 November 1945) Agrarische producten weer duurder Van officiële zijde wordt mede gedeeld, dat de prijs erlagingen, die deze week zijn bekend gewor den voor Philips-producten en voor de tarieven van het goederen vervoer langs de weg, in de ko mende weken zullen worden ge volgd door prijsverlagingen in ver scheidene andere -ectoren van het bedrijfsleven. Daarnaast zijn sommige verho gingen in de Agrarische sector on vermijdelijk. Momenteel worden nog bespre kingen gevoerd tussen de direc teur-generaal van de prijzen en vertegenwoordigers van het be drijfsleven om. in gezamenlijk overleg, te komen tot een verlaging van de bestaande winst en han delsmarges. MET DE „KOTA INTEN" is de Prins Bernhard Kapel met zijn onaf scheidelijke mascotte van uit Indonesië in Rotterdam aangekomen. De bok kijkt weer belangstellend naar zijn Hollandse geboortegrond. Posthume onderscheidin gen uitgereikt Nederlands grootste oorlogs bodem. het hulpvliegkampschip „Karei Doorman", liggende in de Maashaven te Rotterdam, was Donderdagmiddag opnieuw bet toneel van een indrukwekkende plechtigheid, namelijk de uit reiking van posthume onder scheidingen aan nabestaanden van tien gesneuvelde leden van het marinepersoneel. In de reusachtige vliegtuighan gar. waar men zich moeilijk aan boord van een schip kan wanen, had een groot aantal familieleden plaats genomen. Achter en rechts van hen stonden de leden van de bemanning, officieren, onderofficieren en man schappen opgesteld. Ter linkerzijde waren de genodigden gezeten, w.o vele hoge officieren als generaal Frankamp en kapitein ter zee Het- tema, beide leden van het Kapittel van de Militaire Willemsorde, de commandant van het Corps Mari niers Von Frcitag Drabbe. de Hoofd- predikant Sillevis Smitt en de hoofdaalmoezenier De Sain. terwijl namens het gemeentebestuur van Rotterdam vertegenwoordigd waren burgemeester Oud en havenmeester Van Leeuwen. Precies om kwart over twee trad luitenant-admiraal C. E. L. Helfrich, vergezeld van een aantal hoge ma rine-officieren de hangar binnen, waarbij hem door de met gevelde bajonet opgestelde erewacht en de Marinierskapel de gebruikelijke eer bewijzen werden gebracht. Na het plechtig openen van de ban reikte admiraal Helfrich aan ieder van de familieleden de versierselen uit en sprak daarbij een persoonlijk woord. De adjudant van de vlootvoogd las de door Koningin Wilhelmina gete kende besluiten voor, waarin het dapper gedrag der geëerden precies staat omschreven Toen tot besluit van de plechtigheid de Marinierska pel het Wilhelmus speelde, een mas saal geluid, dat als kerkorgelmuziek door de enorme ruimte galmde, kon den verscheidene familieleden hun diepe ontroering niet meer meester blijven. De onderscheidingen, die vloot voogd Helfrich namens de Koningin heeft uitgereikt zijn de volgende: aan sergeant der mariniers J. H. N Boohen het Bronzen Kruis, opper-1 schipper P. W van Warmerdam (Bronzen Kruismarinier le kl. H. H F. Siemers (Kruis van Verdien ste), marinier 3e kl. P. J. Houtepen (Bronzen Leeuw), Vlgtg. Tel. maat F. H. van Dingstee (Bronzen Kruis), vlootaalmoezenier G. J. J. van Ra- venstein (Kruis van Verdienste), 2e lt. der mariniers K. C Prins (Bron zen Leeuw), sergt der mariniers J. Ottenvangcr (Bronzen Leeuw), Lt. ter Zee der 3e kl. A. H. Alblas (Bronzen Kruis) en kapitein ter zee P. B. M van Straalen (Ridder Mili taire Willemsorde). Roemeense liberalen uit de regering Tatarescoe weggestemd George Tatarescoe, de Roe meense mi. Ier van buiten landse zaken, tegen wie het parlement Donderdag een mo tie van wantrouwen hpeft aan genomen nadat zijn naam was genoemd in het proces-Manioe, is afgetreden. Tatarescc- is leider van de Na tionale Liberale Partij. Tegen de andere liberale ministers (fin.n- ciën. openbe-e werken en cultuur) zullen moties van wantrouwen worden ingediend wanneer zii r et zullen aftreden. De situatie, ont staan door de zaak-Tataresc zal onmiddellijk oogelost worden, zo zegt men in Roemeense regerings kringen. „Wij zijn niet gesteld od ingewikkelde situaties." Het proces-Manioe is tot Maan dag verdaagd in ve band mc de herdenking van de October-revolu- tie (vandaag) en de verjaardag van koning Michael (Zaterdag). Maandag krijgt de verdediging nog eenmaal het woord. Noor wegen-Nederland op Woensdag 26 Mei De landenwedstrijd Noorwegen Nederland is vastgesteld op Woens dag 26 Mei a.s. te Oslo Er zal geen tweede ontmoeting in een der Scan dinavische landen worden uitge schreven. Het feit. dat deze wed strijd op een weekdag plaats vindt, zal de competitie niet behoeven te worden onderbroken. Slowaakse crisis in beslissend stadium Gottwald krijgt volmacht Het Tsjccho-Siowaakse kabinet heeft de communistische premier Klement Gottwald volmacht gege ven de regering van de semi-auto- nome staat Slowakije te reorgani seren. De nationale regering heeft haar goedkeuring gehecht aan het be sluit van de communistische voor zitter van de Slowaakse raad, Hus- sak, die in het begin van deze week de vijftien leden van de uit voerende macht in Slowakije heeft ontslagen onder het voorwendsel, dat een aantal vertegenwoordigers van de vakbonden en de verzetsbe weging in de Slowaakse regering diende te worden opgenomen. De christen-democraten, die de abso lute meerderheid vormen in Slo wakije, hebben het besluit van Hussak niet erkend. Zij blijven zich verzetten tegen de pogingen om de Slowaakse sub-regering „gelijk te schakelen". De burgemeester van Bratislawa, dr. Rysely, is gearresteerd, be schuldigd van samenzwering tegen de staat. Dr. Rysely is lid van de christen-democraten partij. Pfeiffer heeft Oostenrijk verlaten Pfeiffer, de leider van de Hon gaarse onafhankelijkheidspartij, die op zijn vlucht in Wenen was aangekomen, is naar verluidt niet meer in Oostenrijk. Wanneer en hoe hij het land echter verlaten heeft is niet bekend. Geruchten dat dr. Kysely, burgemeester van Bratislava, gear resteerd zou zijn omdat hij lid zou zijn van een groep die naar onaf hankelijkheid van Slowakije streeft, zijn officieel tegengespro ken. Een commissie van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden heeft met algemene stemmen de voorstellen voor tussentijdse hulp aan Frankrijk en Italië goedge keurd. Een volledig rapport zal waarschijnlijk nog deze week be kend gemaakt worden. „Moge Willibrord ons vermanen, dat waar voorlopig de eenheid van geloven ontbreekt, de eenheid van liefde blykbaar zij. Wy betreuren de scheuring en berusten erin met schaamte." Aldus prof. W. Nolet in zijn toespraak namens het Bestuur van de Nederl. Katholiekendag by de onthulling van het Ruitermonument op het Janskerkhof te Utrecht. Deze lang verwachte en vaak verschoven plechtigheid had hedenmorgen plaats. De grijze Novemberdag was on gewoon zacht en de belangstelling was waarlijk buitengewoon en het Janskerkhof zag een voornaam en uitgelezen gezelschap bycert. Korte indrukwekkende toespraken De Koningin en de Prinses-Re gentes werden vertegenwoordigd door drs. M Kohnstamm. terwijl mr. J. Thomassen prins Bernhard vertegenwoordigde. Joh. Kardinaal De Jong was aanwezig zomede ver tegenwoordigers van andere ker ken. Namens de Regering minister president Beel. mr. H. J. van Maar- seveen en L. Neher. Voorts de pre sident van de Eerste Kamer. prof. mr. R. Kranenburg, de Commissa rissen der Koningin in de provincies Utrecht. Overiisel en Limburg, het gemeentebestuur van Utrecht en tal van genodigden Het Fundament Het gelui van zware Domklokken gedurende tien minuten had de plechtigheid voorbereid. Dan werd het Antifoon gezongen uit het Offi cie van Sint Willibrord en hield prof. Nolct zijn korte maar inhoud rijke toespraak, waarin hij er aan herinnerde, dat sinds Willibrord ons volk is gekerstend, sinds Willi brord erkent ons Volk. dat Christus is het fundament van onze samen leving. Tien maanden na de schone her denking van Willibrord in de eer biedwaardige Dom (7 Nov. 1939) verscheen in het bezette Nederland de eerste brochure, die de schrijver zün vrijheid en zijn leven gekost heeft en die brochure had tot titel: „Het Fundament" en tot motto „Een ander fundament kan nie mand leggen dan dat gelegd Is: Jezus Christus." Thans mogen wij weer ons zelf zjjn. „Wij hebben het geluk, gere- De Economische politierechter te Utrecht heeft uitspraak gedaan in de deviezen-affaire, waarbij een Utrechtse en een Hilversurase uit- gever, de gebrs B. waren betrokken en H. B. veroordeeld tot een geld boete van f 40.500,en A. YV. B. tot een geldboete van f 12.000, De eis luidde resp. f 20.000.en f 25.000,De raadsman, mr. Ger- lings, had het voornemen in appèl te gaan. Op de rechtzitting, die aan deze schriftelijke vonniswijzing vooraf ging is deze ingewikkelde zaak uit voerig behandeld. De boekhande laar H. B. kwam direct na de be vrijding in contact met een Engels militair, Major Smith, die hem aan bood Engels-Nederlandse woorden boeken te leveren. Deze bleken af komstig te zijn van een firma te Gent en werden met een militaire wagen ingevoerd. Over deze trans actie ondervraagd, gaf verdachte ten antwoord, dat hij niet wist dat de woordenboeken uit het buiten land afkomstig waren, althans niet vielen onder de deviezenbeschikkin- gen van de Ned. Bank en dat hij dus geen vergunning had aange vraagd. Later had hij nog inge voerd uit België, 63.000 treinro- mannetjes en ca. 5000 mapjes met vliegtuigfoto's. Ook hiervoor had „In de expansionistische kringen van de V.S. wordt een nieuwe, vreemdsoortige illusie gekoesterd. Onjdat men geen vertrouwen heeft in eigen innerlijke kracht, stelt men zijn vertrouwen in het geheim van de atoombom, ofschoon dit geheim allang opgehouden heeft te bestaan. Inderdaad, de imperialisten hebben dit geloof in de atoombom, die geen middel van verdediging, maar een aanvalswapen is. nodig". Deze tirade is de meest opzienbarende uit een redevoering, die Y'jaisjeslaf Molotof. de Sowjet-Russische minister van buitenlandse zaken. Donderdag te Moskou gehouden heeft. Molotof sprak ter gelegen heid van de herdenking der Russische October-revolutie. nu dertig jaar geleden. Hij stelde de innerlijke kracht van de Sowjet-Unie tegenover die van de V.S. en vergeleek de Russi sche industriële groei met die van Engeland en Amerika. „Ons land is een industriële mogendheid van de eerste rang geworden" zei hij. „In 1940 was de productie van onze zware industrie twaalf maal zo groot als in 1913 en het peil van 1940 is eind October van dit jaar geëvenaard. Zulk een nimmer voor gekomen groei is in de allereerste plaats bereikt door de uitvoering der bolsjewistische politiek van so cialisatie. Door ons systeem van economie-volgens-plan zijn werk loosheid en crisis uitgesloten", al dus Molotof. Wat het probleem Duitsland betreft, zo ging hij verder, de Duitsers hebben het volste recht op een eigen staat. De Sowjet-Unie begrijpt duidelijk, dat de gecombineerde Anglo- Amerikaanse zone niet iden tiek is met Duitsland. De Sow jet-Unie is de enige van de grote mogendheden, die zich gehouden heeft aan de verdra gen van Yalta en Potsdam. De beginselen van deze verdragen moeten worden toegepast, op dat Duitsland weer een enkele democratische staat worde. Nadat Molotof het oprichten van de Kominform had gememoreerd en dit lichaam voorspoedige groei en succes had toegewenst, richtte hij zich tegen wat hij noemde de inti midatiemethoden van Amerika, doelend op het plan-Marshall, de steunverlening aan China, aan Griekenland en Turkije. Niet zel den samen met Groot-Brittannië. bemachtigen de V.S. overal in de wereld steeds meer vloot- en lucht- bases. Zekere kleine staten en hier herinnerde hij aan het feit, dat Denemarken bijvoorb. zijn souve- reiniteit over Groenland, als gevolg van de aanwezigheid van Ameri kaanse troepen, niet kan herstellen zien zich gesteld voor een abso luut ontoelaatbare toestand. Het handhaven van de in de oorlog ge combineerde Brits-Amerikaanse ge nerale staf had volgens Molotof slechts toekomstige aggressie ten doel. „YVaarom zo riep hij uit zou dc samenwerking die tijdens de oorlog mogelijk .was. nu niet moge lijk zijn? De Sq^ t-Unie zal de be langen van de vrede tot het laatste verdedigen. Het verschil in econo mische stelsels is geen hinderpaal voor een blijvende vrede". Regeringskringen in Washington waren niet bereid, Molotofs verkla ring over de atoombom te logen- VJ ATS JEST AF MOLOTOF wij zullen vrede tot het laatste verdedigen straffen, doch men acht zijn mede deling niet sensationeel. „De Sow- jetgeleerden weten over atoomsplit sing evenveel als ieder ander", zei men. „Van belang is slechts of de Russen over de industriële capaci teit beschikken om atoombommen te maken". Wisjinsky, naar commentaar ge vraagd, glimlachte en antwoordde: „Het is mogelijk, dat de Sowjet- Unie atoombommen bezit. In Parijs haastte Jacques Düclos, de secretaris der communistische partij, zich, ten overstaan van een grote menigte Franse communisten te verklaren: „Kameraden, ik heb goed nieuws voor jullie. Kameraad Molotof heeft juist te Moskou be kendgemaakt. dat het atoomgeheim niet langer het monopolie is van een enkele staat".'. hy geen vergunning aangevraagd het was hem onbekend dat voor dergelijke artikelen toestemming moest worden verkregen en dc betalingen waren deels rechtstreeks deels via wissels geschied, in welk laatste geval geen deviezen waren afgevloeid, volgens verdachte. De rechter oordeelde er anders over en vond het onbegrijpelijk, dat een met het buitenland handelende firma niet op de hoogte zou zijn van de deviezenrestricties, een feit dat onder het volk reeds geheel ge meengoed was geworden. He^ col lege meende dat verdachte zich bij de Bank had kunnen overtuigen van de beschikkingen en als nog vergunningen had kunnen aanvra gen. A. W. B. uit Hilversum werd ten laste gelegd het aan het buiten land afstaan van rechten tot uit gave, zoals hij had gedaan aan een firma in Gent. In de waan, dat hij daarmee deviezen won die niet werden opgegeven evenwel had hij geen vergunning aangevraagd. Eerst later, toen hem het bestaan van beperkende bepalingen bekend was geworden, had hij ijlings de Ned. Bank op de hoogte gesteld, daarbij openhartig zijn vorige transacties aangevend. Hierop was gedeeltelijk nog een vergunning gevolgd, maar aan de andere kant had men een vervol ging doen instellen. Zo was deze zaak tot voor verdachte onbe grijpelijke proporties uitgegroeid, juist daarom, omdat hy alle trans acties eerlijk had ingeboekt. Hoe wel een employé van de Ned. Bank was gedaagd als getuige deskun dige. bleek deze niet te zijn gear riveerd. zodat de raadsman het woord kreeg. Mr. Gerlings ging uitvoerig in op elk onderdeel van het delict, schetste de chaotische verwarring in de beschikkingen-politiek vlak na de bevrijding, waarvan hrj zelf eens bijna het slachtoffer was ge worden en achtte zijn eerste cliënt niet in overtreding, hoogstens schuldig aan een administratieve nalatigheid. Hem zouden wat achteraf gebleken is nooit ver gunningen zijn geweigerd. Boven dien geschiedde een deel der trans acties voor het in werking treden van het deviezenbesluit van 19 Oct. 1945, terwijl naderhand aanvragen om vergunningen voor dc nog lo pende contracten eerlijk werden ingediend. Voor zijn tweede cliënt, die ook eerst achteraf na te hebben er varen hoe de voorschriften luidden vergunningen had aangevraagd achtte hij bovendien het college niet bevoegd tot oordelen, daar zijn cliënt, woonachtig in Hilversum, het delict buiten Utrecht zou heb ben gepleegd. In beide gevallen concludeerde pleiter vrijspraak. De Economische politie-rechter wilde eerst nog ad vies inwinnen bij dc Ned. Bank en bepaalde dat het vonnis schriftelijk zou worden gewezen. geerd te worden door een Vorstin, die door haar afstamming van Wil lem van Oranje het symbool is en door een zorgvuldige regering van bijna vijftig jaren het levende mid delpunt van de nationale eenheid. Maar dan dat: een Vorstin, die als jonge vrouw aèn de wereld heeft voorgehouden „Christ avant tout", die Christus erkent in woord en voorbeeld als het fundament. Opnieuw zijn de Christenen sa men, om op dit historische plein in het hart van Nederland het beeld te onthullen van de Apostel Willi brord. Moge dit beeld van de Ne derlander herinneren aan Degene, die door het werktuig werkte, en ons Christus bekend maakte, het fundament." Mevrouw Heerkens Thjjssenv. d. Kun, echtgenote van het H.B.-lld van de Ver. Katholiekendag, ver richtte de eigenlijke onthulling, zo dat het machtige bronswerk plot seling voor ieders oog verscheen. Op datzelfde ogenblik zette het koor van leerlingen der R.K. Kerk- muziekschool o.l.v. Pater dr. Caeoll Huigons O.F.M. het „Jubilate Deo" in (zingt Gode een jubellied), dat in dit verband diepe indruk maak te. Burgemeester dankt Nadat kransen waren neergelegd aan de voet van het hoge monu ment en het kunstwerk aan het ge meentebestuur van Utrecht was aangeboden sprak dc Burgemeester van Utrecht een woord van bizon- "dere dank. Hij releveerde de arbeid van de beeldhouwer Termote, bijge staan voor de opstelling door archi tect Van Moorsel, terwijl de uitvoe ring geschiedde door de gieters Binder en Schmidt. Het is een ge lukkige gedachte geweest, aldus dr. Ter Pclkwiik, de Apostel uit te beelden in de volle kracht van zijn leven, rijdende op een paard naar het hart van onze stad, die het middelpunt was van zijn werken, met in de hand de Domkerk, als symbool van zijn streven. Hij kwam „ultra marc" over zee. tot ons nis Apostel van het Christendom, ais grondvester van onze beschaving, als man van de daad. Spreker citeerde de laatste toe spraak bij het Plechtig samenzijn in de Dom op 7 November 1939. waar wij in grote verscheidenheid ge meenschappelijk getuigden van al ler dankbaarheid voor het grote ge schenk in de zending van Willi brord ontvangen. „Het Gemeentebestuur aanvaardt dankbaar dit grootse gedenkteken als een blijvende herinnering aan rloze machtige strijder in militia Christi Om de eenheid van ons volk. on danks alle verscheurdheid, nieuw accent te geven, werden twee stro fen gezoncen van het Wilhelmus, dat als altijd ontroerende wijding opriep, waarna het carillon van de Domtoren uit de hoogte ziin bemin nelijke instemming betuigde met do'p schone gebeurtenis. Tekst en muziek van het antifoon „Dum nraesulis" uit het Officie van H. Willibrord. zijn genomen uit een handschrift van de Univ Biblio theek uit de 12e eeuw Het jubilate komt reeds daar in een handschrift uit de 9e eeuw (St. Gallen) en moet zelfs van veel vroeger stammen. Pater Huigens vertaalde de teks ten en bewerkte de melodie „Dum praesulis" in het thans gebruikelijke Gregoriaanse notenschrift. Ged. Staten van Noord-Holland hebben zich niet bereid verklaard het Butlinkamp in het geprojec teerde uitbreidingsplan van Zand voort op te nemen. Over een even tueel in beroep gaan by de Kroon door de gemeente Zandvoort, kon men ons nog niets meedelen. Het besluit van Ged. Staten be tekent dat er volgend jaar geen Butlinkamp in Zandvoort zal ver rijzen, want het wordt te laat om met de bouw gereed te zijn als het nieuwe seizoen begint. De initiatiefnemers geven echter hun voornemens niet op. Zij zul len in het uiterste geval een andere plaats opzoeken om hun plan, dat goedgekeurd werd door de Nat. Herstelbank en drie en een half millioen gulden kapitaal vordert, te verwezenlijken. Drie Nederlandse militai ren in hospitaal te Djogja In het Petronella hospitaal te Djogja worden drie Nederlandse krijgsgevangenen verpleegd n.l. de 23-jarige sergeant Leendert Mos uit Rotterdam, de 21-jarige soldaat Gerard Steenvoorden uit Noord- wijk-Binnen en de 21-jarige sol daat Jacob Slugers uit Deurne, Noord-Brabant. Hun toestand is uitstekend meldt de commissie van goede diensten tc Djogja. Weerbericht IETS KOUDER Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond: Rustig droog weer, tij delijk afnemende bewol king, doch hier cn daar nevel of mist. Iets kou der. 8 Nov.: Zon op 7.40 uur. onder 17 01 uur. Maan op 1.56 uur, onder 15.50 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1