DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nederland niet bedreigd door cholera Argentinië stelt in de UNO voor Italië direct toe te laten Amerikaans schip plaats van onderhandeling Moskou vierde 7 November UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Rijksinstituut voor Volksgezondheid zendt entstof naar Egypte Extra kolen voor grote gezinnen Nederlands-Indonesisch overleg op de Duizend Eilanden? Weerbericht Tarwe uit U.S.A. naar Nederland Schulte-Boeyen aan de kop Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. Zaterdag 8 November 1947 Nr. 793 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER ,Jk acht het gevaar uiterst gering dat in Nederland een cholcra- epidemie kan uitbreken. Natuurlijk is het niet ondenkbaar dat via sche pen en vliegtuigen enkele bacillen ons land binnensluipen en dat zich dan misschien een enkel ziektegeval kan voordoen, maar dat vele Ne derlanders door deze vreselijke ziekte besmet kunnen worden is wel uitgesloten. Daarvoor zijn te veel goede voorzorgsmaatregelen getroffen", zei ons dr. W. A. T i m m e r m a n, directeur van het Rijks-instituut voor de Volksgezondheid in Utrecht. Het is hem gebleken dat velen zich over een mogelijk infectiegevaar zorgen maken en daarom acht hü het hoogst gewenst in ons blad deze geruststellende verklaring tc publiceren. vaak, dat in de laboratoria aan het Sterrenbos in Utrecht, tientallen mensen iedere dag weer uiterst ge vaarlijke bacillen kweken, waar van zij op verschillende wijzen entstof maken, nodig om ons tegen dodelijke ziekten te beveiligen. Het is voor de buitenstaander een vreemde gewaarwording een jonge vrouw met platte flessen bezig te zien, waarin millioenen zeer levens krachtige cholera-bacillen „rond dartelen". En hij denkt aan he' ge vaar dat allen lopen, die dergelijke arbeid verrichten. Medewerkers ingeënt Doch dr. Timmerman stelt hem gerust. Allen, die op een of andere wijze ook maar iets met de cholera- bacillenkweek te maken hebben, zijn ingeënt. Allen ook zijn zeer be dreven in hun werk en weten pre cies welke hygiënische maatregelen zij moeten nemen om het laatste restje gevaar volkomen de kop in te drukken. De bereiding van het vaccin duurt ongeveer acht dagen, indien geen tegenvallers optreden. Hoe wel de bacillen chemisch gedood zijn neemt men van iedere hoeveel heid entstof steeds weer een proef Dr. W. A. TIMMERMAN, directeur van het Rijksinsti tuut voor de Volksgezondheid „Daarbij komt dat de hygiënische toestanden in Nederland onvergelij kelijk veel beter zijn dan in Egypte. Indien echter in ons land een enkel mens onverhoopt cholera zou krij gen hetgeen ik overgens geens zins waarschijnlijk acht kan ik de bevolking één goede raad geven: maak U niet zenuwachtig, leef rus tig verder en volg alle maatregelen nauwkeurig op, welke deskundigen U mochten voorschrijven". De medische wetenschap heeft zich zo ver ontwikkeld dat er ook tegen cholera verscheidene genees middelen bekend zijn. Alleen de arts kan in ieder afzonderlijk geval bepalen welke middelen hij moet toepassen. Intussen neemt het Instituut alle mogelijke maatregelen om op eventualiteiten voorbereid te zijn. Niet minder dan 25 personeelsleden werken aan de bereiding van de anti-cholera- entstof, die, voor zover nodig, onmiddellijk gebruikt kan wor den. Internationale solidariteit Het zou echter van weinig inter nationale solidariteit getuigen, in dien dr. Timmerman en zijn mede werkers alleen dachten: „Hoe zor gen wij er voor dat ons land een eilandje van gezondheid in de we reld blijft?". Het Instituut ver zendt twee maal per week vaccin naar Egypte, waar de cholera reeds zovele slachtoffers heeft gemaakt. In totaal zal men entstof voor het onvatbaar maken van 100.000 men sen sturen. In de strijd tegen deze snel-do- dende ziekte heeft de mens zijn te genstander, de cholera-bacil, zelf ingeschakeld. Men gebruikt hem om zijn eigen familie onschadelijk te maken. In het Rijks-instituut kweekt men bacillen bij milliarden. Aanvankelijk omringen de labo ranten hen met alle mogelijke zor gen om ze het (korte) leven zo aangenaam mogelijk te maken. Zij krijgen een „smakelijke" voedings bodem van agar-agar (een alg- soort) en daarop mogen zij in een kamer, welke op menselijke li- chaams-temperatuur is gebracht. Daar gedijen zij zó goed dat zij zich in één dag ver-millioen-voudigen. Maar dan is het ook met hen ge daan! Met een desinfecterende vloeistof maakt men aan hun le ven een abrupt einde en daarna kunnen hun overblijfselen dienen om de gevaarlijke broers te bestrij den. Hoe snel de cholera-bacil zich vermenigvuldigt? Dr. Timmerman toonde ons een fles, waarin zich een enigszins melkachtige vloeistof bevond. „Vijf en dertig milliard (35.000.000.000) bacillen per kubie ke centimeter. Voor de entstof heb ben wij minder nodig, „slechts" vijf milliard (5.000.000.000) per kubie ke centimeter". In de bezorgdheid voor onze ge zondheid vergeten wij maar al te Gevaar uiterst gering In Egypte heerst cholera! Deze vreselijke ziekte heeft daar reeds duizenden mensen ten grave gesleept. Het is ons gebleken dat vele Nederlanders vrezen dat de epidemie naar ons land zal overslaan. Wij vroegen DR. W. A. TIMMERMAN directeur van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, dat in Utrecht gevestigd is, of er van enig gevaar sprake is. Dr. Tim merman achtte het uiterst ge ring Zijn volledig oordeel kunt U in ons artikel lezen om vast te stellen, dat geen in leven is gebleven. Risico is dus uitgeslo ten! Het vaccin moet drie maal in hoe veelheden van i/2, 1 en 1 c.m.3 on derhuids worden ingespoten. Daar door bereikt men een zeer belang rijke graad van onvatbaarheid. Ab soluut immuniteit bestaat niet, daarom is het noodzakelijk dat de ingeënten tijdens een epidemie geen domme dingen doen. Ook voor hen blijven alle voorgeschreven hygiënische maatregelen van kracht. Ondanks de buitengewone werk zaamheden voor de bereiding van de anti-cholera-entstof gaat het normale werk bij het Rijks-insti tuut gewoon door, doch indien het nodig mocht blijken kan de hele staf zich concentreren op de berei ding van het vaccin. Het is voor de leek een vreem de gewaarwording in de labo ratoria van het Instituut voor de Volksgezondheid een jonge vrouw te zien, die een fles in haar handen houdt waarin mil lioenen cholera-bacillen „rond dartelen". U.S.A. VINDT AANBEVELING VEILIGHEIDS RAAD GEWENST Argentinië heeft in de politieke commissie der Verenigde Naties voor gesteld, dat de algemene vergadering met voorbijzien van de veilig heidsraad onmiddellijk Eire, Portugal, Transjordanië en Italië als lid tot de organisatie der U.N.O. toelaat. Argentinië oefende critiek op het veto van de Sovjet Unie in de veiligheidsraad, toen deze landen naar het lidmaatschap dongen en betoogde, dat het veto niet van toepassing is op ele toelating van nieuwe leden. resolutie om de aanvragen van Binnenkort zullen aan gezinnen van acht en meer personen rantsoenbonnen voor twee eenheden brandstoffen wor den uitgereikt als toeslag op de reeds eerder verstrekte gezinskaart. Bij het minimum van acht persoaen mogen inwonenden, familieleden en personeelsleden worden meegerekend, mits aan hen niet alreeds een kaart voor kamerbewoners is uitgereikt. Men hoopt nog deze maand met de uitreiking der extra-bonnen tc beginnen. Twee leden der Joodse raad gearresteerd De heer A. Asscher en prof. D. Cohen, die gedurende de bezetting deel uitmaakten van de Joodse raad tc Am sterdam, zijn in arrest gesteld op grond van hun activiteit in de bezettingstijd. De arrestatie is geschied na een uit gebreid onderzoek van de PRA, waar bij verscheidene getuigen werden ge hoord. DUIZEND EILANDEN ARCHIPEL HOOWM C'LANOCN - AGCNICtlN CILANOCM- BRICKER WAS DE MOORDENAAR Bricker is de schuldige, zei den de meeste oplossers van ons Miniatuur-mysterie van de vo rige week. En zij hadden ge lijk. Waarom? De vermoorde Patricia West lag op haar rug. Bricker was volgens zijn verklaring de kamer niet binnengegaan. Maar hoe kon hij dan weten dat zij in de rug gestoken was? De prijzen van vijf, drie en twee gulden zijn deze week voor: J. Maaskant, Voltastraat 39, Amersfoort; H. J. de Weerd, Bospark 59 cB. Putten (Gld.); D. Schuring, Dollardstraat 124, Amersfoort. Het achtste probleem staat elders in dit nummer. Zweden stelde voor, dat de ver zoeken om toelating van Albanië, Oostenrijk, Bulgarije, Eire, Finland, Hongarije, Italië, Mongolië, Portu gal, Roemenië en Transjordanië in de huidige zitting van de algemene vergadering opnieuw behandeld worde:/ in het licht van het begin sel van het algemene karakter der U.N.O. De Belgische afgevaardigde diende een formeel voorstel in om het internationale gerechts hof een uitspraak te verzoeken over de volgende kwestie: „Is een lid van de U.N.O. juridisch gerechtigd om zijn toestemming aan het toelaten van nieuwe leden afhankelijk te stellen van voorwaarden, waarin het hand vest niet uitdrukkelijk voorziet?" Dit voorstel werd als gericht tegen de Sovjet-Unie beschouwd, die in de veiligheidsraad had ver klaard, slechts haar goedkeuring aan de toelating van Italië te willen hechten, indien Roemenië, Bulga rije, Hongarije en Finland eveneens als leden werden toegelaten. Dr. Evatt (Australië) vèrklaarde, dat de veiligheidsraad niet het aan gewezen .orgaan was om over de toelating van nieuwe leden te be slissen, doch slechts aanbevelingen inzake toelatingen kon doen. Evatt drong aan op herziening der aan vragen van Italië, Eire, Transjor danië en Portugal. De Amerikaanse afgevaardig de, Stevenson, steunde de Poolse ZACHT WEER Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Rustig, overwegend droog en tamelijk zacht weer. Tijde lijk wat afnemen de bewolking, doch hier en daar nevel of mist. 9_Nov Zon op 7 47 uur. onder 17 00 uur Maan op 3 18 uur. onder 16 03 uur 10 Nov.: Zon op 7 49 uur. onder 16 58 uur. Maan op 4.38 uur. onder 16.17 uur. de vijf genoemde landen opnieuw in overweging te nemen, en hij betoogde, dat ten aanzien van Oostenrijk eveneens een derge lijke resolutie moet worden inge diend. Stevenson zeide, dat de V.S. in de veiligheidsraad geen gebruik van het vetorecht zouden maken tegen een der landen, die thans een ver zoek om het lidmaatschap hebben ingediend en dat zij zelfs het veto recht in verband met aanvragen om het lidmaatschap te niet gedaan wilden zien. Hij keerde zich tegen het Argen tijnse voorstel, daar hij van mening was, dat de assemblée geen leden kan toelaten zonder gunstige aan beveling van de veiligheidsraad. Ook het Zweedse voorstel verwierp Stevenson. AMERIKAANSE VERTEGENWOORDIGERS AFWEZIG OP RODE PLEIN Moskou heeft de dertigste verjaardag van de Russische revolutie ge vierd met de traditionele 7-November-parade. Zij werd voor een groot aantal genodigden afgenomen door Maarschalk Boelganin, die dit jaar fetalin is opgevolgd als minister voor de gewapende macht. Stalin was afwezig; htj verblijft waarschijnlijk nog in Sotsi aan de Zwarte Zee. Ook waren er geen Amerikaanse vertegenwoordigers. De ambassadeur. Bedell Smith, had zich doen verontschuldigen wegens het slechte weer en de militaire attaché's waren niet uitgenodigd, naar men zegt omdat geen Russische waarnemers waren uitgenodigd bij de Amerikaanse mi litaire demonstraties van enige tijd geleden. Onder de buitenlandse gasten be vonden zich vertegenwoordigers van de vakbonden in de Russische zone van Duitsland. In de parade reden deze keer geen wapens van buitenlandse makelij mee. Alles was in Rusland gemaakt. Onmiddellijk na de parade volgde een optocht van partij- en sport organisaties. Vcischeiden groepen droegen caricaturcn mee. waarop o a. de U.S.A. werden voorgesteld als een staat, die stemmen in de U.N.O. koopt cn de Britse leeuw aan de leiband heeft. Eén der cari- caturen stelde Marshall en John Forster Dulles, de Amerikaanse'af- gevaardigde bij de U.N.O., voor bij het doorzagen van de U.N.O. Stalin is ter gelegenheid van de 7-Novemberviering in Hongarije be noemd tot ereburger van Boedapest. "Dé nier Russische licentie verschij nende bladen in Berlijn waren gis teren vrijwel geheel gewijd aan be schouwingen over de betekenis van de Russische revolutie. Vele bladen drukten de rede van Molotof in extenso af. 's Avonds hield de Russische be velhebber. maarschalk Sokolofsky, in Potsdam receptie. Er waren drie» duizend gasten. Bij aankomst van de Amerikaanse militaire gouverneur, generaal Clav. die zojuist een propagandaveldtocht tegen het communisme heeft aange kondigd. deed zich de moeilijkheid voor, dat hij zijn uitnodiging ver geten had en de wachtposten hem niet wilden doorlaten, tot Russische officieren het misverstand bemerk ten. Er heerste op de receptie een uit gesproken feestelijke stemming en vriendschappelijke sfeer, die herin nerde aan de dagen van de eerste ontmoeting der oprukkende legers der geallieerden. Aan boord van Hr. Ms. Vlieg- kampschip „Karei Doorman" wer den aan nabestaanden van tien leden der Koninklijke Marine posthume onderscheidingen uitge reikt door de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten. Vice-Admiraal C. E. L. H elf rich. Mevrouw P. D. van Stcaelen Veclcgh ontvangt de onderschei ding voor haar zoon Kapt. ter Zee P. B. M. van Straclen. die posthuum is onderscheiden tot Ridder in de M.W.O. Maandag vertrekt uit Philadel phia een schip met 2 millioen 500 duizend kilo naar Nederland, als eerste resultaat van de in Amerika gevoerde campagne voor het spa ren van graan tot leniging van de voedselnord in Europa. Een ander schip met ruim twee millioen kilo gaat naar Duitsland. Buhl vormt geen Deens kabinet De besprekingen van Wilhelm Buhl, de vroegere socialistische premier van Denemarken, zijn op niets uitgelopen. Hij had van koning Frederick op dracht gekregen een coalitie-kabi net op brede grondslag te vormen, waarin de vier belangrijkste par tijen de sociaal-democraten, de boerenpartij (links liberaal), de conservatieven en de links-radica len zitting zouden hebben. Edvard Sorensen, de leider der boerenpartij, is later besprekingen begonnen met vertegenwoordigers van de conservatieven en de links- radicalen over de vorming van een coalitie-regering zonder de socialis ten. Naar verluidt zijn de besprekin gen van Buhl mislukt door de hou ding der links-liberalen ten aanzien van het vraagstuk Zuid-Sleeswijk. Denemarken zonder hoop De schuilkelders in de Deense steden zullen niet afgebroken wor den in verband met de mogelijk heid van een derde wereldoorlog, heeft de Deense civiele luchtverde diging meegedeeld. Geen Pfeiffer, maar tocli een proces De naar het buitenland gevluchte leider van de Hongaarse onafhan kelijkheidspartij Zoltan Pfeiffer zal de volgende week bij verstek be recht worden, aldus is te Boedapest aangekondigd. De openbare aankla ger zal verbeurdverklaring van zijn bezittingen eisen als bijkomende straf. Tegelijk met Pfeiffer blijkt ook de fractieleider van de Onafhanke lijkheidspartij, Achay, naar Oosten rijk te zijn gevlucht. Ramadier houdt krijgsraad Ramadier heeft alle negentig prefecten van Frankrijk uitgeno digd voor besprekingen over alge mene regeringspolitiek, o.m. over een plan voqy het laag houden van de prijzen voor de landbouwproduc ten en het verhogen van de prijzen voor steenkool en bepaalde indu striële basisproducten, in verband met het laten vervallen van de re- geringssubsidics. In Parijs wordt thans gestaakt door tachtig procent van de open bare diensten, waaronder de reini gingsdienst. De meeste stakers eisen dezelfde loonsverhoging twintig percent die ook de métro-arbc.iders met hun staking van midden-October hebben ver kregen. Een vrouw in Roemeense kabinet De bekende Roemeense commu niste Anna Pauker is benoemd tot minister van buitenlandse zaken, als opvolgster van Georges Tata- rescoe. De portefeuilles van de andere liberale kabinetsladen krijgen een communist, een socialist en een lid van de boerenpartij. Dc commissie voor goede diensten der Veiligheidsraad heeft dc V.S. ver zocht een schip ter beschikking tc wil len stellen voor het voeren van onder handelingen tussen Nederlandse cn In donesische vertegenwoordigers. Beide partijen hebben hun goedkeuring aan dit plan gehecht cn volgens AFP zou dc Amerikaanse regering reeds een schip ter beschikking hebben gesteld. Van Nederlandse zijde had men aan Batavia als ondcrhandelingsplaats de voorkeur gegeven, terwijl Djokjakarta Singapore prefereerde. Dc Nederlands- Indische regering heeft zich bereid ver klaard aan dc commissie van drie de teksten van alle officiële radiouitzen dingen en van al haar officiële publi caties te doen toekomen. Reeds eerder was bekend gemaakt dat de republi keinse regering dezelfde inlichtingen zou geven, wat haar publicaties betreft. Vrijdag heeft de commissie dc zes consuls die enige tijd geleden het rap port aan dc Veiligheidsraad hebben op gesteld, verzocht, tenminste hetzelfde aantal waarnemers ter beschikking te stellen als bij het vorige onderzoek naar de naleving van de order „staakt het vuren". Men meent tc weten, dat het schip, waarop dc onderhandelingen zullen worden gevoerd, ligplaats zal kiezen bij de Duizend Eilanden, een koraal archi pel ongeveer 75 kilometer ten Noord- Noordwesten van Batavia. Verliezen Nederlandse strijdkrachten Dc regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in dc afgelopen weck de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: Mar. J. J. G. M. Crousen uit Heerlen; korp. mar. J. S. A. Kop-Janscn uit Haarlem. Koninklijke Landmacht: F. D Baas uit Haarlem; VV. Boll uit Gouda; J. Bongenaar uit Amster dam; F. Hoekstra uit 's-Graven- hage; H. C. Krijncn uit Oosterhout; H. Punter uit Nijmegen: H. P. Rcu- dink uit Lochem; A. Smits uit Utrecht; B. H. Smits uit Culem- borg; H. A. Swinkels uit Beek en Donk (N.B.); A. de Vos uit Sneek; J. H. te VVicricke uit Hengelo. Koninklijk Nederlands-Indisch leger: Br. Ind. sold. 2de kl. inf. Alegapan uit Ned.-Indië: sold. 2de kl. genie F. J. Carli uit Ned.-Indië. NED. VERLIEZEN VAN GISTEREN Officieel Is gemeld, dat op 6 No vember vyf Nederlanders z(jn ge sneuveld en zeven gewond. Geen post-uitreiking in aanloophavens Door de in Egypte heersende cho- lera-epidemie. zal de uitreiking van post in aanloophavens aan militai ren. die onderweg zijn naar Indo nesië. niet plaats hebben. De corres pondentie. bestemd voor deze mili tairen. zal "hu rechtstreeks naar In donesië worden verzonden, waar ze dadelijk na aankomst zal worden uitgereikt. Morgen wordt in geheel Nederland een Oorlogsgravendag gehouden waarop alle gevallenen uit de beide wereldoorlogen herdacht zullen wordenOp de foto ziet men twee dames bezig met de verzorging van het graf van een onbekende soldaat uit de laatste oorlog. PAPIER WORDT GOEDKOPER De persdienst var. het Ministerie van Economische Zaken meldt: „Voor de papierprijzen is een nieuwe regeling getroffen, welke een verlaging van ongeveer 20% betekent van de prijs der binnen landse papiersoorten. Tot heden gold, zowel voor het binnenlandse, als voor het geimporteerde papier per soort één prijs, waar de prij zen van binnenlandse fabrikatie en import waren „gemengd". Deze mengprijs wordt half November afgeschaft. Tengevolge daarvan zal het papier, dat tot dekking van de meest dringende behoefte nodig is, tegen belangrijk lagere prijzen kunnen worden gekocht. Het duur dere buitenlandse papier zal dan n.l. moeten worden verwerkt in de meer luxe papierwaï en. Het be hoeft weinig betoog, dat de prijs verlaging invloed heeft op de kos ten van de verwerkende industrie fverpakkingsmateriaal enz.) en op de prijzen van papierwaren (schrijfblocs, enz.)." N.C.R.V.-voorzitter legt functie neer Naar dc omroepgids van de NCRV meldt, heeft Mr. A. van de Deurne bedankt als voorzitter van deze omroepvereniging. Merf zal zich waarschijnlijk her inneren, dat Mr. v. d. Deurne enige tijd geleden gearresteerd werd als verdacht van samenwerking met de bezetters. Prof. dr A. Edelkoort zal zijn functie tijdelijk waarnemen. Nieuwe raiitsoenbonnen voor textiel Het centraal distributiekantoor deelt mede. dat met ingang van 1 November j.l. rantsoenbonnen voor textiel van nieuw model in gebruik zijn genomen Deze nieuwe bonnen zijn uitgevoerd in de kleuren blauw grijs met oranje (waarde 1 punt) en blauw-grijs met groen (waarde 10 punten) De opdruk is in groene letter uitgevoerd. In de linkerboven hoek bevindt zich een letter D ge volgd door een getal Deze bonnen zijn evenals de thans in omloop zijn de bonnen der C-serie, tot nader aankondiging geldig. De stand van dc Zesdaagse te Brussel, waarvoor Vrijdagavond het startschot viel, was om twee uur Zaterdagmorgen als volgt: 1. SchulteBoeyen 22 pt. 2. Strom Arnold 15 pt. 3. de Kuysscher— Spelte 12 pt. 4. Bruylancl-Adriaons- scn 7 pt. Op 1 ronde: 5. Lapebie— Seres 17 pt. 6. ThysscnDepauw 16 pt. Op twee ronden: 7. Kint Depredhomme 29 pt. 8. Bruneel Naije 10 pt. Op 3 ronden: 9. Van SteenbergenSterckx 23 pt. 10. CarraLe Nizerhy 17 pt. Alle an dere koppels waren 4 en meer ron den achter. In de latere uren kwa men er nog enkele wijzigingen in de staartgroep. BRILLEN WORDEN GOEDKOPER Voor brilleglazen en brilmonturen is een nieuwe prijsregeling afge kondigd. die voor de glazen een prijsverlaging betekent, en voor de monturen nieuwe marges vaststelt. Aan ieder ziekcnfondslid. dat een door het ziekenfonds afgestempeld recept of een door het ziekenfonds afgegeven ander schriftelijk bewijs kan overleggen, moet op de door opticiens berekende prijzen een kor ting van 20% worden verleend. Eventuele, door dc ziekenfondsen aan hun leden uit te keren bijdragen worden hierbij niet in aanmerking genomen. De opticien mag voor het bijslij- f>en der ruw geslepen brilleglazen ot het gewenste model, het facet- teren van de rand. het pasklaar ma ken cn het inzetten in het montuur geen extra kosten in rekening bren gen. Bij brilmonturen is het aanmeten en het geheel pasklaar afleveren bij de prijs inbegrepen. De kosten van deze bewerkingen, evenals het breukrisico, moeten uit \de bruto winstmarge van de opticien worden bestreden, aldus deelt de persdienst van het ministerie van economische zaken ons mede. Personeel Hollandia verraden Van 1500 slachtoffers keerde één terug De vrouw, die door verraderlijke mededelingen oorzaak werd van de arrestatie van. nagenoeg het gehele personeel van dc N.V. HoUandia- fabricLcn tc Amsterdam en de ge zinnen van deze mensen in to taal 1500 personen is. thans door dc Amsterd. Politieke Recherche gearresteerd. Zij vertelde in 1945, dat de Duit sers haar afschuwelijk hadden mis handeld, totdat zij iets losliet en toonde zelfs de littekens van brandwonden over het gehele li chaam. Zij bleef op vrije voeten, doch bij nader onderzoek kwam aan het licht, dat zij deze brandwonden opliep, toen zij, na het verraad in Amsterdam te hebben gepleegd, in Duitsland weer iemand aangaf bij de Gestapo. Vrouwen gooiden haar toen uit wraak van de trap, terwijl zij een teil kokend water droeg. Deze arrestante is geestelijk niet volwaardig. Zij blijkt bereid elk verhaal op te dissen om haar on dervragers plezier te doen. Dat heeft zij tegenover de Duitsers ook gedaan, toen zij vertelde, dat de Hollandiafabrieken een broeinest vormden van sabotage en commu nisme. Men liet haar destijds in de Euterpestraat acht personen aan wijzen, van wie er zeven direct werden neergeschottn. En om een voorbeeld te stellen deporteerden de Duitsers de overige leden van het personeel met hun gezinnen. Slechts één van haar slachtoffers keerde terug (Het Parool). Hoogleraren zevende faculteit benoemd De gemeenteraad van Amster dam heeft de twee gewone en twee buitengewone hoogleraren der nieuwe zevende faculteit benoemd. Na een langdurige bespreking kreeg dr. J. Suys (gewoon hoog leraar wetenschap der politiek) 24 stemmen, dr. S. Kleerekoper (ge woon hoogleraar beginselen der economie) 27 stemmen, dr. J. Pres- ser (buitengewoon hoogleraar ge schiedenis van de nieuwste t\jd) 28 stemmen en dr. K. Baschwitz (bui tengewoon hoogleraar in de leer der pers) 29 stemmen. Zodoende werden alle voorgedragenen be noemd. Vorstverletregeling voor de komende winter Met het oog op de komende winter, die oorzaak kan zijn, dat arbeiders werkloos worden, die geen aanspraak op loon of wachtgeld kunnen maken, heeft de minister van Sociale Zaken zich gewend tot de Stichting van de Arbeid met het verzoek een beroep op de werkgevers te doen om zo mogelijk alsnog een wachtgeldregeling aan te vragen. Zolang er nog geen verplichte wacht geld- en werkloosheidsverzekering tot stand is gekomen, zullen er ondanks de medewerking van de werkgevers nog gevallen overblijven, waarin op andere wijze moet worden voorzien. De minis ter van Sociale Zaken heeft zich daar om in een rondschrijven tot de gemeen tebesturen gewend, waarin hij goed keurt. dat de overbruggingsregeling zo nodig toepassing kan vinden in derge lijke gevallen."

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1