DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Jouhaux wil communisten uit de Franse vakbond werken Ex-quisling grijpt naar de macht in Siam Plechtige herdenking op dag der oorlogsgraven In Batavia is eerste contact gelegd Commissie-Harriman brengt Truman rapport uit C.G.T. voor een crisis met aspect van internationaal karakter Geen verkiezingen voor 1 April Staking in Parijs loopt af Roomboter wordt luxe-artikel Autobus van dijk gereden Nieuwe figuur bij O verzeese Gebieden Eerste vrouwelijke rechter benoemd Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 10 November 1947 Nr. 794 6e jaarg. Red. en Adm.ï Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In de Confédération Générale du Travail, de grootste Franse vakbond, waarin de communisten een overwegende plaats in nemen. dreigt de reeds lang heersende wrijving tussen de com munisten en de niet-communistische groepen tot een uitbarsting te leiden, die politieke consequenties van internationaal aspect met zich mee kan brengen. i ?ngt:Ze\ t?*eho"derd leden \an d<* vakbond, die in totaal zes millioen leden telt, hebben Zondag namelijk verklaard, dat de CGT door de com. mumsten voor politieke doeleinden gebruikt wordt. Deze tweehonderd leden spraken openlijk hun goedkeuring uit over het plan-Marshall en besloten „stappen te nemen om de CGT te democratiseren". Het bestuur van de CGT wordt ge vormd door een commissie van der- I tien leden, waarin de com munisten, on der leiding van I Benoit Fra- chon de meer derheid heb ben. De aan hangers van de „oude rich ting" („de po litiek strikt gescheiden van het vakvereni- gingsleven") Léon Jouhaux hebben hun de communisten ]eider in Léon uit de C.G.T. Jouhaux. Deze groep is echter ver in de minderheid want op het laatste congres van de CGT in April 1946 beheersten de communisten ongeveer vier vijfden van de stemmen. De minderheidsgroep doet nu openlijk een beroep op haar aan hang, de communisten eruit te werken. Reeds hebben kort gele den enkele groepen uit de CGT zich afgesplitst en afzonderlijke vakverenigingen opgericht en er wordt beweerd dat de RPF van De Gaulle in nauw contact staat met deze dissidente groepen. Breuk in WFTU? De beslissende factor in de huidige strijd om de macht in het Franse vakverbond ligt echter op 4800 km afstand, namelijk in Amerika, waar de CIO (Congress of Industrial Or ganisations), een der twee grote Amerikaanse vakbonden, overweegt sinds de stichting van de Komin form het wereldverbond van vak verenigingen (de World Federation of Trade Unions) te verlaten, omdat dit naar men meent onder de poli tieke invloed van Moskou zou staan. Wanneer de Amerikaanse vakbond zich zou terugtrekken uit het wereld- vakverbond. zouden de Trade Unions in Groot-Brittannië en het Gemene best dit voorbeeld waarschijnlijk vol gen, hetgeen dus het ontstaan van een tweede wereldvakbond tengevol ge zou hebben. In dat geval, schrijft een Keuter-correspondent uit Parijs, zou de breuk in de CGT zeker zijn, evenals in 1931. toen deze vakbond voor de keus stond of zij zich zou aansluiten bij het Rode Internatio nale Vakverbond of niet. Achttienjarige koning De actie tot democratisering van de CGT zal geopend worden op 12 November Dan zal de groep-Jouhaux „organisatorische hervormingsmaat regelen" voorstellen op het congres, dat die dag bijeenkomt. Zij is voor stander van het plan-Marshall, al mag dit natuurlijk niet tot een in breuk op de onafhankelijkheid van Frankrijk leiden, en beveelt voorts aan, producenten te dwingen, hun goederen op de markt te brengen. Een aantal gemeenten heeft met het oog op de werkzaamheden voor het samenstellen van de nieuwe kiezerslijst aan de minister van bin nenlandse zaken de vraag gesteld, wanneer ongeveer de verkiezing voor de leden van de Tweede Ka mer der Staten-Generaal te ver wachten is, gesteld, dat de voorge nomen grondwetswijziging tot Ka merontbinding aanleiding geeft. In antwoord hierop heeft de mi nister medegedeeld, dat verwacht mag worden, dat deze verkiezing niet vóór 1 April J948, de (latum waarop de niéuwe kiezerslijst van kracht wordt, zal geschieden. AARDAPPELEN OP DE BON IN ENGELAND In Engeland komen de aardappe len op de bon. Overstromingen en droogte hebben de productie doen dalen van acht millioen tegen tien millioen ton in het vorige jaar. Weerbericht WISSELEND WEER Weersverwachtng tot Dinsdagavond. Aanvankelijk snel ver der afnemende wiii'l tussen Noordwest en West. Weinig bewol king. bijna overal droog weer, iets kouder. Later: naar Zuidwest wakkerende wind. toe nemende bewolking met voornamelijk In het Noordwesten van net land plaatselijk enige regen. Iets zachter. 11 Zon op 7 51 uur. ondér 16 56 uur Maan op 5.58 uur, onder 16.30 uur. De staking van het personeel der openbare diensten te Parijs zal van daag wel tot het verleden behoren want een grote meerderheid van dit personeel heeft zich uitgesproken voor hervatting van het werk op Maandag, nu de regering heeft toe gestemd in een loonsverhoging van 25 pCt. terwijl het verbond slechts 15 a 20 pCt. geëist had. Reeds Zaterdag was tussen Rama- öier en de vakvereniging van per soneel in gemeentedienst een voor lopig accoord bereikt. De Parijse straten waren die dag door soldaten geveegd. Parlement in West- Duitsland? Engeland en de Verenigde Staten hebben besloten in he. begin van 1948 een parlement in West-Duits- land te vormen, indien op de aan staande conferentie van ministers van buitenlandse zaken geen over eenstemming wordt bereikt over het Duitse vredesverdrag. De acht premiers in de Westelijke zones zouden een regering vormen, waarna ongeveer zes maanden later algemene verkiezingen zou den worden gehouden. Eet maar margarine! Bij de herziening der prijzen van de landbouwproducten zal in de loop van deze maand de prijs van de roomboter waarschijnlijk met negentig cent a een gulden per kilo worden verhoogd. Tegelijker tijd zal er evenwel de mogelijkheid bestaan om op de bonnen margari ne te kopen. Deze prijsverhoging is een gevolg van de vermindering van subsidie. Zaterdagmiddag is op de Oost- dijk bij IJsselmonde een auto bus, waarin zich 43 passagiers bevonden, van de dijk gegleden en gekanteld De autobus, die de dienst RidderkerkRotterdam onderhoudt, kwam uit Rotter- dam en moest op een gegeven ogenblik een auto passeren. Daarbij zijn de linkerwielen van de bus vermoedelijk te veel op de berm terecht gekomen. De wa gen gleed althans plotseling weg en viel onder het hevig gegil van de inzittenden op de drie meter lager gelegen oprit, waar hij op zijn kant kwam te liggen. De paniek was groot. De passa giers deden wanhopige pogingen de bus te verlaten. Spoedig waren en kele auto's van de G.G.D. ter plaatse, die de gewonden, 21 in getal na de eerste hulp verleend te hebben ijlings naar Rotterdam vervoerde Daar bleek, dat de verwondingen van de meesten hunner nogal mee vielen. Twintig personen hadden slechts snij wonden van de gebroken ruiten opgelopen en konden na verbonden te zijn. naar huis terug keren. De 49-jarige kantoorbediende W. Schipper uit Rotterdam kreeg echter een voorhoofdfractuur en moest in het Ziekenhuis Coolsingel ter verpleging worden opgenomen. HET KAN VERKEREN. Terwijl het doorgaans de gewoonte is dat een schipper, voor hij onder een brug vaart, zich er van overtuigt dat zijn schip niet vast zal lopen blijkt dat hij zich nu moet afvragen of er wel water genoeg staat om zijn boot van de grond te houden. De schip per op de foto zag zich enige uren onder de Zaagmolenbrug te Rotter dam opgehouden doordat zijn schip tengevolge van de lage waterstand aan de grond liep. VERZETSLEIDERS UIT REGERING GEZET Eenheden van het Siamese leger onder leiding van maarschalk Phini- boen hebben in de vroege morgenuren van Zondag door een staatsgreep de regeringsmacht in Siam in handen genomen. De troepen van maar schalk Phimboen hebben het vervoer en de radio te Bangkok onder hun beheer. Strategische gebieden zijn afgezet. Het leven tc Bangkok gaat zijn normale gang, afgezien van enkele samenscholingen op straat. Naar verluidt is Phimboen tot overeenstemmig gekomen met maar schalk Adoel, opperbevelhebber van het leger, die naar verwachting in functie zal blijven. Phimboen heeft alle regeringsambtenaren verzocht in functie te blijven. Alle regeringsbureaux werken onder zware be waking. Tot nog toe was Locang Dham- rong Nawasawat president van het Siamese kabinet, dat voornamelijk was samengesteld uit leden van de volkspartij, die zich tijdens de oor log achter de anti-Japanse verzets beweging schaarde. Maarschalk Phiboen. beter be kend als maarschalk Pibocl Song- kram was tijdens dc Japanse bezet ting minister-nresident van Siam en verklaarde in 1942 de geallieer den de oorlog. Toen Japan in 1945 werd verslagen, kreeg hii huisar rest. In Maart 1946. drie maanden nadat het vredesverdrag met Enge land was getekend, werd hii op be vel van het hoog gerechtshof te Bangkok echter vrijgelaten. ..daar de wet op oorlogsmisdaden niet met tei ^gwerkende kracht toege past kon worden." De afgezette premier Loeang wa- wasawat. heeft aan het hoofd ge staan van verschillende Siamese kabinetten. In Mei van dit iaar trad hij af en vormde een nieuwe rege ring. nadat de oppositie de vorige had beschuldigd van onbevoegdheid en corruptie. In Juni 1946 werd de twintigiari- ge koning Ananea Madihol dood in zijn paleis aangetroffen .-met een schotwond in het hoofd. Een medi sche commissie van 20 Siamese. Britse. Amerikaanse en Indische dokters, die door dc Siamese rege ring werd gevormd, rapporteerde dat de dood aan een ongeluk, aan zelfmoord of moord kon worden toe geschreven. 12 van de 20 dokters waren echter tot de conclusie ge komen, dat de koning vermoedelijk vermoord was. Direct na de dood van Madihol werd zijn 18-iarige broeder prins Phoemiphon Adoeldet Ad door de Nationale Vergadering als konir.g van Siam uitgeroepen. De afgezette premier Loear.e Dhamrong Nawasawat en 'n ander vooraanstaand politicus, dc verzets leider Panomjong. ziin sinds Zon dagmorgen verdwenen. Socialisten verliezen in Australië De socialisten hebben bij de al gemene verkiezingen in de Austra lische staat een nederlaag geleden. De einduitslag is nog niet be kend. maar waarschijnlijk zal de nieuwe Tweede Kamer van de slaat komen te bestaan uit 25 libe ralen, 21 socialisten en 19 leden van de plattelandspartij. De oude Kamer bestond uit 32 socialisten, .13 liberalen, '8 afgevaardigden van de plattelandspartij en 2 on- afhankelijken. De socialisten heb ben drie ministerszetels verloren. De nationalisatie van het Bank wezen, hoewel een aangelegenheid van de centrale regering vormde het voornaamste strijdpunt in de verkiezingscampagne. UNO lieeft haast De voorzitter van de Algemene Vergadering der U.N.O., dr. Os- waldo Aranha, heeft de voorzit ters van alle commissies der U.N.O. verzocht te trachten hun werk binnen de komende zeven dagen te voltooien. Hij stelt voor, dat de commissies elke dag een half uur vroeger beginnen en zo nodig 's nachts vergaderen. Géén Duitse beweging in de Sowjet-Unie? Luitenant-kolonel Fritz Kaiser, lid van de staf van veldmaarschalk Friedrich von Paulus, de vroegere Duitse bevelhebber van Stalingrad, heeft het bericht tegengesproken, dat er in de Sowjet-Unie een „Vrije Duitse beweging" onder leiding van Von Paulus bestaat. Kaiser, die onlangs uit krijgsgevangenschap in deSowjet-Unie is teruggekeerd, ontkende ook, dat honderdduizen den Duitse krijgsgevangenen voor dienst in het Sowjetleger zouden worden opgeleid. BIJEENKOMST IN DE NIEUWE KERK TE AMSTERDAM Allen, die dc Nieuwe Kerk te Amsterdam tot de laatste plaats vulden, rezen van hun zetels op, toen de „Last Post" weerklonk, het appèl aan de doden en de maning aan de levenden om de millioenen gesneuvelden en de zaak van vrgheid en rechtvaardigheid, waarvoor zij vielen niet te vergeten. Onder auspiciën van het Nederlands oorlogsgravcncomité en in samenwerking met dc wereldomroep PC.J. werd Zondagmiddag de dag van het oorlogsgraf, de herinnering aan de geallieerde doden van twee wereldoorlogen, plechtig herdacht in een herdenkinsdienst, waar de diplomatieke, militaire en consulaire vertegenwoordigers van de landen die zich tegen de overheersing van dc totalitaire staten hebben verzet, aanwezig waren. Tijdens het binnentreden der tal loze genodigden liet.het orgel, be speeld door de organist Henk Loo- huys, zijn sonore klanken door de hoge gewelven ruisen. Voor de preekstoel stond, overdekt met een zwarte lijkwade, een katafalk, waarbij militairen van de vier le geronderdelen: zeemacht, mari niers, land.'-ieht en luchtstrijd krachten de wacht hadden betrok ken. Toespraken De rev. C, Edward Elton van de Church of England sprak naar aanleiding van Paulus' brief aan de Colossensen. „Zo lang er mensen op aarde zijn geweest, hebben zij strijd ge voerd uit haat en jaloezie. De schrijver A. den Doolaard droeg daarop twee gedichten voor. het eerste van de in Tunis gesneu velde Richard Spender Ds. W. van Limburgh, Ned. Herv. predikant te Amsterdam, vond het symbolisch dat deze bijeenkomst in een kerk wordt gehouden, want de strijd tegen nationaal-socialisme en fascisme, waarvoor 15 millioen ge allieerde soldaten hun leven gaven, was de strijd van Christus tegen de anti-christ. Nadat Den Doolaard een gedicht van Ben van Eysselstein „De bal lade van Macbain", had voorgedra gen, kwamen padvinders de kran sen aandragen, die de vertegen woordigers der geallieerde landen aan de voet van de katafalk neer legden. Kolenproductie aan de Ruhr stijgt De kolenproductie in het Ruhrgebied beweegt zich in stijgende lijn. Op 6 No vember bedroeg de productie 274.240 ton. Sir Cecil Weir, hoofd van de eco nomische afdeling van het Britse be stuur in Duitsland, heeft in een radio toespraak voor de bevolking in de Britse zone verklaard, dat de gezinnen aldaar de komende winter over drie maal zoveel kolen kunnen beschikken als de vorige winter. Griekse regeringstroepen boeken successen Griekse bergtroepen zijn ten noord oosten van Larissa aan de Oostkust van Griekenland aan land gegaan. Zij val len de gucrillastrijders aan op de hel lingen van dc Olympus. Bij de golf van Saloniki zijn de guerillastrijdcrs verdre ven van Thessalie tot Saloniki. Het moreel van het zgn. democratische volksleger zou slecht zijn. De bevelheb ber. generaal Markos. is ontslagen en vervangen door generaal Ipsilantis. Soekarno wekt zijn volk op tot naleving der Veiligheidsraad-besluiten De eerste, informele, besprekingen tussen Nederlanders en Indone siërs hebben Zaterdagmiddag plaats gehad. In Batavia Is een bijeen komst belegd door de commissie van goede diensten. Behalve de com missie zelf waren aanwezig van Nederlandse zijde de heren Abdoel KatUr, Dzoelkaraln en Van Vrcderiburdh» terwijl de republikeinse rege ring vertegenwoordigd was door Setyadjit, Lelmena cn Hadji Agoes Sallm. Over de besprekingen wordt niets gemeld. De republiek Indonesia heeft een commissie benoemd voor de uitvoe ring van het bevel ..staakt het vu ren", waarvan dr. Leimena voorzit ter is. Ook Nederland zal naar Anc- ta meldt, op korte termijn een der gelijke commissie in het leven roe pen. President Soekarno heeft Zater dag in een radiorede tot het Indo nesische volk o.a. verklaard dat de Nederlanders de besluiten van de Veiligheidsraad kleineren cn nog steeds voortgaan met hun verded en heerspolitiek. Dc Republiek zal zich. aldus de president, hoewel de besluiten van de Veiligheidsraad haar nog niet geheel bevredigen, houden aan deze besluiten. Hii deed een beroep op het volk. zich gedis ciplineerd achter de regering te scharen en geen gehoor te geven aan provocaties. ..Als dc vijande lijkheden niet gestaakt worden, zal het bezoek van de commissie van goede diensten geen resultaat af werpen" aldus Soekarno. die erop wees dat het Indonesische volk de resolutie van de Veiligheidsraad kan naleven, zonder ziin doel uit het oog te verliezen. Rondetafelconferentie met de West in December Begin December zal in Den Haag de ronde-tafel conferentie van Ne derland en de Overzeese Gebiedsde len in dc West worden gehouden. Vermoedelijk zal dit plaats vinden in de Ridderzaal, mogelijk in een verenigde vergadering van dc Eer ste en Tweede Kamer. Aangenomen wordt dat de minister van overzeese gebiedsdelen. Jonkman, met het pre sidium der conferentie zal worden belast. Er wordt naar gestreefd om de vergadering zo veel mogelijk in het openbaai- te doen plaats hebben. Philippino's ter stembus Op 11 N vcmber trekt de bevolking van -dc- 7'il/lippijnen voor het eerst sedert zi| op 4 Juli 1946 volledige on afhankelijkheid Vein de Verenigde Sta ten kreeg, ter stembus. Ruim drie mil lioen Philippino's zijn dit jaar kiesge rechtigd. Volkomen gespeend van politieke voorrechten, toen Amerika in 1S98 het bestuur overnam, stemden de Philippi no's voor de eerste keer in 1901. Twee procent van de bevolking was toen stemgerechtigd. Bij de komende verkie zingen zullen burgemeesters,, senatoren, en gemeenteraadsleden worden gekozen. Tien jaar geëist tegen „knuppelkoning" Tegen de Amsterdammer H. J. Kooy, die gedurende de periode van Maart tot October 1911 in 't kamp Amersfoort als bewaker fungeerde en daar door ziin brute optreden de naam van ..knuppelkoning" ver wierf, werd tien iaar gevangenis straf geëist. Junagad bij India ingelijfd Indische troepen hebben op uit nodiging van de regering van Juna gad de gelijknamige stad bezet en het bestuur overgenomen. De Mohammedaanse bestuurder van deze staat, waar de meerder heid der bewoners uit Hindoes be staat hpeft afgezien van zijn be sluit de staat "bij Pakistan aan te sluiten. Chinese regeringstroepen hebben een communistische afdeling van 20.000 man in een val gelokt en voor het grootste deel vernietigd na een veld slag in Wcst-Mandsjoerije. 7.000 communistische soldaten zouden zijn ge sneuveld of gewond en „vele honder den" gevangen genomen. PLAN-MARSHALL ZAL 12 a 17 MILLIARD DOLLARD MOETEN KOSTEN De commissie van negentien „vooraanstaande burgers", onder voor zitterschap van minister van handel, Hamman, die tot taak had het rap port van de Parijse conferentie te bestuderen, heeft hierover een rap port uitgebracht, dat nog uitvoeriger is dan het Parijse. De commissie stelt voor dat de Verenigde Staten voor het eerste jaar van het Plan- Marshall ongeveer 5.750 millioen dollar aan de zestien betrokken landen zullen lenen of schenken. De totale kosten van het plan-Marshall wordt op 12 17 milliard dollar geraamd, voor een periode van 1948 tot 1951. L. Götzen, minister zonder portefeuille Bij Koninklijk Besluit van heden is benoemd tot minister zonder por tefeuille cle heer L. Götzen. thans hoofd van de tweede afdeling van het ministerie van overzeese ge biedsdelen en oud-directeur van het departement van financiën te Batavia. De heer Götzen zal niet belast zijn met de leiding van een ministe rieel departement, doch zijn taak vinden binnen het kader van het ministerie van overzeese gebieds delen. De bedoeling hiervan is aan de nieuwe minister in het bijzon der de behartiging toe te vertrou wen van de financiële en econo mische vraagstukken, waarvan de verzorging tot het werkterrein van dit ministerie behoort. De juiste taakverdeling zal in onderling overleg tussen de minister van overzeese gebiedsdelen en de heer Götzen plaats vindn Ten behoeve van de voorbereidingen van de staatkundige hervormingen zijn geen verdere voorzieningen geno men. De heer Götzen is geboren 10 Oc tober 1894 te Amsterdam, waar hij zijn eindexamen van de H B.S'. haal de. Hierna studeerde hij voor ac countant en behaalde hij zijn middel bare acte boekhouden en de acte Staathuishoudkunde en Statistiek. Van 1914—1918 was hij gemobili seerd als officier en in 1921 vertrok hij naar Indonesië als accountant bij de Nederlands-Indische accountants belastingdienst. Later werd hij be noemd tot thesaurier-generaal en in November 1938 werd hij directeur van financiën. Na de Japanse overwinning werd hij geïnterneerd in hetzelfde kamp als de heer Jonkman. Na de capitu latie kwam hij in zijn oude functie terug tot October 1946 toen hij nadr Nederland vertrok. De heer Götzen is niet aangesloten bij enige politieke partij, zodat hij dus geacht moet worden als een zui ver technische minister. Door de be noeming van deze nieuwe minister voor de financiële en economische aangelegenheden zal de minister van Overzeese Gebiedsdelen zich meer kunnen wijden aan staatkundige vraagstukken, zulks in samenwer king met de minister-president, die als minister van Algemene Zaken ruimschoots gelegenheid heeft gekre gen om aan de staatkundige hervor ming leiding te geven. Eén voorstel van de conferentie van Parijs heeft de commissie niet aanvaard: het voorstel om drie milliard dollar ten koste te leggen aan een monetair stabilisatiefonds. Dit is de taak van het Internatio naal Monetair Fonds, aldus de commissie-Harriman. De commissie neemt krach tig stelling tegen de gedachte dat de Verenigde Staten aan de hulpverlening de voorwaar de zouden moeten verbinden dat de ontvangende landen geen socialistische politiek zouden mogen voeren. Aan een der voorstellen van de commissie-Harriman heeft de com missie voor buitenlandse economi sche aangelegenheden van het Huis van Afgevaardigden reeds uitvoering gegeven: het beheer van de hulpverlening is voorlopig aan het departement van buitenlandse zaken onttrokken en in handen ge geven van een speciaal bureau. Men stelde verder voor dat voor elk der zestien landci. commissies van vijf (waarvan drie Amerika nen) worden ingesteld. Tegen het plan om door middel van een „raad voor de hulpverlening aan het buitenland" de uitvoering van het plan-Marshall meer onder de controle van het Congres te bren gen, schijnt op tegenstand van de regering te stuiten. Meer dollars voor Griekenland? In zijn verslag aan het Con gres over de hulpverlening aan Griekenland èn Turkije laat Truman doorschemeren dat er wellicht meer nodig zal zijn dan de tot dusver beschikbaar gestelde driehonderd millioen dollar. De economische ineenstorting van Griekenland is door de Amerikaan se hulp voorkomen, maar de toe stand is in wezen nog niet verbe terd. De uitbreiding der operaties heeft het nodig gemaakt, dat de gelden in plaats van voor economi sche, voor militaire doeleinden wer den gebruikt. Ook heeft de prijs stijging in Amerika de koopkracht van de beschikbaar gestelde dollars aanmerkelijk verminderd. Alle voorwaarden voor het her stel zijn aanwezig. Zij kunnen on middellijk tot uiting komen als de binnenlandse orde is hersteld. In Turkije is vijf millioen dollar besteed voor de wegenbouw, vijf tien voor de zeemacht, 27 voor dc luchtmacht, 48 voor het leger en vijf millioen voor de verbetering der arsenalen. In een bruinkoolmijn te Leffe bij Milaan is het versteende skelet van een prae-historische olifant gevonden. Volgens een deskundige moet het ongeveer vierhonderd duizend jaar oud zijn. STAATSLOTERIJ Vierde klasse. Eerste lijst. 25.000.— 5379 1.500. 8670 1.000.— 11510 1.000 19608. 400.-; 3899. 15680. 18972, 10675 200.— 2244. 13911. 100.— 7805. 8008, 10892. 11652. 11799, 13513, 14566, 18159, 18760. Bij K.B. van 5 November is me juffrouw mr. dr. Johanna C. Hudig benoemd tot rechter in de arron dissementsrechtbank te Rotterdam in de vacature van mr. Overwater. Het ligt in het voornemen haar voor een benoeming tot kinder rechter voor tc dragen. De eerste vrouwelijke rechter in ons land is veertig jaar. Zij stamt uit een oud Rotterdams geslacht en is de doch ter van prof. Hudig tc Wageningen. Haar schooljaren bracht zij door in haar geboorteplaats Groningen. In 1930 begon zij haar rechtenstudie te Utrecht, verkreeg in 1934 de meesterstitel cn promoveerde in 1939 cum laude op een proefschrift getiteld „De criminaliteit der vrouw". Intussen werkte zij op het Criminologisch Instituut van de Rijksuniversiteit en aan de reclas sering te Utrecht en van October 1938 af als inspectrice bij de kin derpolitie te Rotterdam. In Augus tus 1946 vertrok mejuffrouw Hu dig voor een studiereis van een jaar naar de Verenigde Staten, waar zij speciaal van de proble men der kinderrechtspraak en kinderbescherming heeft kennisge nomen. SAMENZWERING IN SURINAME Complot uil Je regering omverwerpen Dc Surinaamse politic heeft een samenzwering van jonge lie den ontdekt die van plan waren een voorlopige regering tc vor men na liet bezetten van de mi litaire barakken, het hoofdkwar tier van politic en de telefoon- en telcgraafinslallatics, De leider was Simon Sanches, een Surinamer, die na verscheidene ja ren in Nederland gewoond te heb ben. onlangs in Suriname is terug gekeerd Hij heeft reeds bekend. Men heeft een opslagplaats van wapens gevonden. Volgens een rap port worden de onderzoekingen voortgezet en zal nog een officiële verklaring van de politic worden bekendgemaakt Simon Sanches is 32 jaar cn heeft bij dc Nederlandse Marine als ver pleger gediend. Hij heeft een Neder landse vrouw cn vier kinderen, die ook in Suriname vertoeven. Donderdagavond werd hij gearres teerd. Hij bekende dat het tijdstip van het omverwerpen van de Suri naamse regering was bepaald op Vrijdagavond. Het plan bestond om gouverneur Brons onder arrest te stellen en iemand van eigen keuze aan het hoofd van de voorlopige re gering te plaatsen. Sanches rekende hierbij op cle steun van het Creoolse bevolkingsdeel. De meeste van zijn volgelingen waren oorlogsveteranen, yan wie sommigen in militaire en politiedienst waren. Prinses Marijke terug op Paleis Soestdijk Prinses Marijke, die kort geleden voor een nabehandeling in het ge sticht voor ooglijders te Utrecht werd opgenomen, is thans weer op paleis Soestdijk teruggekeerd. Koningin schenkt gift aan Rode Kruis H.M. de Koningen heeft aan het Nederlandse Rode Kruis een gift geschonken van 75.000,—. Het is de wens van de Koningin, dat deze som zal worden gebruikt, voor dc vorming en uitrusting van de Rode Kruis-teams, die tot heil der Indonesische bevolking werk zaam zijn. Besprekingen tussen mr. Stikker en mr. Oud Te Amsterdam werd de eerste be spreking gevoerd tussen een delega tie van het hoofdbestuur van de partij van de Vrijheid onder leiding van mr. D. U. Stikker cn een dele gatie uit het voorbereidende comité tot oprichting van een democratische volkspartij onder leiding van mr. P. J. Oud. C.P.N. herdenkt 30 jarig bestaan Sovjet-Unie Ruim 12.000 leden der C.P.N. wa ren Zaterdagavond in het R.A.I.-ge- bouw te Amsterdam bijeen om het feit te herdenken, dat 30 jaar ge- zeer leden de communisten in Rusland 00j. aan de macht kwamen. Als spre-' kers fungeerden de heren Paul de 1 Groot en Henk Gortzak, die beider gewag maakten van de krampach*" ook tige pogingen der reactie om he'.a. de communisme te vernietigen. latum Beide sprekers achtten de kansg/na- om Rusland met atoomwapenen tQpren- vernietigen, verkeken, na de ont~AfPrt hulling van Molotof, dat de Sovjet- Unie zelf over atoombommen be-en schikt. enz. Met een opwekking tot breder onte samenwerking met Oost-Europa t te besloten beide sprekers hun rede. T„

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1