DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Marshall vraagt 597 millioen voor „eerste hulp" Besprekingen over Europese tolunie begonnen Pakistan protesteert bij India r NOOD-PROGRAMMA VOORITALIë, FRANKRIJK EN OOSTENRIJK Zestig uur regen in Turkije Door reclamebord gedood Onderscheidingen Schulte-Boeyen op de derde plaats VANAVOND WORDT HET VONNIS TEGEN MANIOE GEVELD AMERIKA EN RUSLAND ZIJN HET EENS OVER PALESTINA Mr. Sikkel over de Joodse Raad Gironummer 510330 •-» Baak: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.»— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOE Dinsdag 11 November 1947 Nr. 795 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie -4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Minister George Marshall heeft het Amerikaanse Congres verzocht 597 millioen dollar beschikbaar te stellen om Frankrijk, Italië en Oostenrijk op de been te houden tot het ogenblik waarop het Marshall-plan in werking treedt. De totale hulp aan de zestien West-Europese landen zal meer bedragen dan de commissie-Harriman heeft geschat, zei Marshall; het zal tussen de zestien en de twintig milliard moeten kosten. Marshall deelde mee, dat hij van plan was om te zijner tijd ook China in de financiële hulp te betrekken. In de Nieuwe Kerk te Amster dam vond Zondag de herdenking plaats van de gevallenen uit de beide wereldoorlogen. Sir Neville Bland, de Engelse gezant in Nc- derlandt legt een krans De tussentijdse hulp aan de drie landen die het meest noodlijdend zjjn is voldoende om vermindering van de rantsoenen te voorkomen, maar niet om de economische ac tiviteit te voorkomen of wederop- bouwobjecten uit te voeren. Het is noodhulp, geen herstelprogramma. Met deze gelden kan ik de drie landen voorthelpen tot Maart 1948. Ik hoop dat het Congres tegen die tyd een be slissing heeft genomen inzake het herstelplan op langere termijn, zei Marshall in de rede waarmee hij z\jn verlang lijst by het Congres indiende. De interim-hulp zal voor een groot gedeelte bestaan uit levens middelen, brandstof, kunstmest, vezelstof, zaden en medische arti kelen. Het programma kan worden uit gevoerd krachtens overeenkomsten met de betrokken landen. Wat be treft het plan-Marshall overweegt men een verdrag met elk der deel nemende landen te sluiten. Geen penetratie Ons programma, aldus Mar shall, is zeker geen program ma van een land dat poogt andere landen te overheersen of op ongewenste wyze tracht te beïnvloeden. De landen en politieke groepen die zich te gen het programma gericht hebben wensen kennelijk om redenen die zij zelf moeten verantwoorden het herstel van Europa tegen te houden. Wij kunnen niet toestaan dat de .Vrije gemeenschap van Europa ver nietigd wordt. Wij handelen voor ons eigen bestwil als wij handelen voor het bestwil van de wereld. Marshall kondigde in zijn bood schap aan het Congres nog aan dat het leger ongeveer vijfhonderd mil lioen dollar voor bezettingskosten zal vragen en iets meer dan drie honderd millioen voor extra-onkos- ten in West-Duitsland. Honderden mensen verdronken Volgens de eerste berichten zijn ettelijke honderden mensen ver dronken bij overstromingen van de rivier de Seyhan in Zuid-Turkije. Door de hevige regens van de laat ste dagen, die zestig uur aan een stuk duurden, waren de dijken van de rivier bezweken. Van minstens 200 mensen staat vast, dat zij ver dronken zijn toen hun dorpen dooi de vloedgolf eenvoudig werden weggespoeld, 1500 personen zijn dakloos geworden, maar het aantal vermisten bedraagt duizend en men vreest dat allen verdronken zijn. Oppositie in Bulgarije gedeporteerd Bulgarije neemt drastische maat regelen tegen de „oppositie". Op een enkele dag. ongeveer een maand geledèn, zijn plotseling drie honderd gezinnen uit de stad Plov div verspreid over verschillende dorpjes in het land. waar zij ge dwongen 'werden zich driémaal daags bij de politie te melden. Vele oppositieleiders worden naar Noord- Bulgarije overgebracht. Zij moeten hun bezittingen achterlaten, die dan onder beheer van het Bulgaar se leger worden geplaatst. Wijziging Parliaments Act vandaag in stemming In een Lagerhuis, waarvan de tribunes dicht bezet waren met le gden van het Hogerhuis, is Maandag het debat begonnen over het wets voorstel dat de macht van het laatstgenoemde college zal beper ken. Bij afwezigheid van de ziek- geworden Winston Churchill was het sir Maxwell Fyfe die namens de oppositie de regering aanviel; hij verzocht om vorming van een com missie uit alle partijen om het ge- ?r j *Taa£stuk te onderzoeken, v oordat vandaag gestemd zal wor den, zullen naar men verwacht Eden en Attlee nog het woord voe ren. Weerbericht WISSELEND WEER Weersverwachting tot Woensdagavond. Meest zwaar be- wolkt met nu en LAAT" dan enige regen. In O het Noorden van het tijdelijk veran derlijke wind. overi gens nu en dan krachtige en aan de kust tijdelijk harde W estelijke wind. Zacht voor de tijd van Het jaar. vooral In het Zuiden van het land. *tOV Zon °P 7-53 uur- onder 16 55 uur. Maan op 7.17 uur, onder 16.47 uur. Gistermorgen stortte door tot nu toe onopgehelderde oorzaak een groot reclamebord, dat op de luifel van het Rex-theater aan de Groest te Hilversum stond opgesteld, plot seling naar beneden. Het zware bord trof een voorbijganger, de 78- jarige D. van Os, die dusdanige verwondingen opliep, dat hij enke le uren later is overleden. By K.B. is aan de heer S. C. Kor- teweg te Utrecht, werkzaam by de N.V. Zachte Zeepfabrieken te Maarssen verleend de eremedaille verbonden aa:i de Orde van Oranje Nassau. Tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw werden be noemd de heren A. Stapelkamp, oud-voorzitter van het Chr. Nat. Vakverbond en lid van de Tweede Kamer, en W. A. G. Timmerman, directeur van het Riiksmstituut voor de Volksgezondheid. Nederlander voorzitter Studenten contra hoge prijzen... Me^r dan zevenduizend Bel gische studenten hebben te Leu ven een protesibetoging gehou den tegen de hoge prijzen in de restaurants, nadat hun onder handelingen met de eigenaars daarvan geen succes hadden op geleverd. Strooibiljetten werden rondgedeeldredevoeringen af gestoken en voor ieder café werden wachtposten geplaatst, die de bezoekers met klem aan rieden rechtsomkeert te maken. De verschrikte „patrons" ston- den opgewonden op de drempels van hun eethuizen hun beleid te verdedigen. De studenten dien den hen dan onder grote hilari teit van repliekHier en daar werd een onvoorzichtige bezoe ker op niet al te zachtzinnige wijze een restaurant uitgegooid De studenten deden dit evenwel, volgens de „Gazette van Ant werpen" in de grootste orde, zo dat de politie niet tussenbeiden behoefde te komen van studiegroep „Indien U slaagt in de taak, die U op U hebt genomen, kan de toekomst van Europa mis schien gewijzigd wofden," ver klaarde de Belgische premier Henri Spaak in zijn openings rede van de studiegroep voor de Europese tolunie te Brussel. Vertegenwoordigers van 21 lan den zijn hier onder auspiciën van de regeringen der Benelux- groep bijeengëkomen. België, Nederland. Luxemburg, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ier land. IJsland, Denemarken, Grie kenland, Turkije. Italië en Portugal nemen actief deel aan de bespre kingen, terwijl de zes Britse domi nions Canada, Australië, Zuid- Af rika, India, Pakistan en Nieuw- Zeeland evenals Zwitserland, Zwe den en Noorwegen waarnemers hebben gezonden. Na de openingsrede van Spaak werd do chef van de Nederlandse delegatie, de heer D. P. Spieren burg, tot voorzitter van de huidige zitting der studiegroepen gekozen, terwijl Brussel met algemene stem men verkozen werd als permanente zetel van de studiegroep voor een Europese tolunie. ring is zijn ring. Haar Rechter Freimd in Los Angeles (U.S.A.) ging bijna 2.000 jaar te rug tot de oude Romeinse wetge ving voor zijn beslissing, dat een verlovingsring niet van de vrouw is, totdat zij getrouwd is. Hij besloot, dat mej. Sinclair haar diamanten ring terug moest geven aan haar vroegere verloofde, tenzij zij er de voorkeur aan gaf hem hiervoor 2.500 dollar te beta len. De rechter zei, dat volgens het Romeinse recht een verlovingsring slechts een symbool van trouw was en dat mdien de trouw verbroken werd de ring teruggegeven moest worden aan de schenker. STRIJD IN KASJMIR LOOPT AF De regering van Pakistan heeft in New Delhi geprotesteerd tegen de bezetting van de staat Junagadh. Zij wil met de regering van India niet over Junagadh confereren voor de troepen zijn teruggetrokken. Eep woordvoerder van de regering van India heeft meegedeeld dat het in Junagadh volkomen rustig is. De bezetting is volgens de plannen ver lopen. De staat Junagadh is gelegen op het schiereiland Kathiawar. De be volking is voor 85 procent Hindoe- staans. De heerser is echter een Mohammedaanse prins, die zich op het ogenblik in Karachi, de hoofd stad van Pakistan, bevindt. Hij heeft zijn persoonlijke kas, bevattende 7.5 millioen roepies (on geveer 5 milioen gulden) en de ko ninklijke juwelen ter waarde van 25 millioen roepies (bijna 20 mil lioen gulden) meegenomen. Begin September had Junagadh zich bij Pakistan gevoegd, maar de regering- van India heeft Zondag op verzoek van Sir Sjah Nawaz Bhutto, de Mohammedaanse pre mier van Junagadh, het bestuur overgenomen. Volgens berichten uit India loopt de strijd in Kasjmir ten einde. Alle invallers zouden op de vlucht zijn. De regering van Kasjmir maakt zich echter bezorgd over de toe stand van de provincie Gilgit, in het Noord-Westen van Kasjmir, waar een stam uit de staat Swat, verder Westelijk gelegen, binnen gedrongen is. De weersgesteldheid is namelijk ongunstig voor het zen den van een militaire expeditie. Boer door eigen wagen overreden De heer A. Koopman op het eiland Texel had het ongeluk te struikelen toen hij naast zijn ge deeltelijk geladen boerenwagen liep. Twee wielen gingen over het hoofd van de ongelukkige, die op slag werc' gedood. Het slachtoffer laat een vrouw en drie kinderen na. Een zoon bevindt zich in militaire dienst in Indonesië. Ontwerpagenda voor „Londen" ingediend De plaatsvervangers van de mi nisters van buitenlandse- zaken der Grote Vier hebben Maandag te Lor.den besloten de volledige agen da voor de raad van ministers te bespreken, aldus wordt van gezag hebbende zijde vernomen. De Russische afgevaardigde, Srnirnof, heeft een ontwerp-agenda ingediend, waarop viif minten voor komen, ten aanzien waarvan on de Berlijnse conferentie der Grote Vier geen overeenstemming is bereikt: zij omvatten o.m. de procedure voor het samenstellen van het Duitse vredesverdrag, het Duitse industriepeil en de herstelbetalin gen en het rapport van de viermo- gendhedencomrnissie voor het Oos tenrijkse vredesverdrag. Rapport over de negers in U.S.A. Harde waarheden Zeer harde waarheden worden ge zegd in het rapport van de com missie van burgerrechten in de Ver enigde Staten, over de minderwaar dige behandeling der negers. De meerderheid van Amerika's ne gers is gedwongen samen te hokken in onvoldoende woonkazernes tegen onbehoorlijk hoge huurprijzen, zo als bijvoorbeeld in de negcrwiik Harlem in New-York.... Slechls vijf procent der niet-blanke burgers kan functies op het gebied van be drijfsleiding of als geestelijke bekle den. Negers zijn uitmuntende zan gers. acteurs of musici, maar slechts enkelen zoals Paul Robeson hebben erkenning gevonden. Voor de mees- ten blijven de concertzalen gesloten. De vergadering heeft haar eerste practische resultaat reeds behaald; Zwitserland is als lid van de groep toegetreden. De conferentie zal o.m. de eco nomische betrekkingen tussen Grie kenland en Turkije bestuderen. Bel de landen zullen, waarschijniyk een tolunie vormen. De directeur-generaal van de Ne derlandse douane mr, W. H. van den Berge en de Belgische alge mene secretaris van het ministerie van economische zaken baron Snoy hebben op de vergadering de werk wijze van de Benelux uiteengezet. Cura^aose delegatie in Londen Een delegatie van Curacao, be staande uit financiers, industriëlen en Nederlandse regeringsambtena ren. is Zaterdag per vliegtuig In Londen aangekomen voor bespre kingen rrtet de Britse regering. Cu rasao wil voor leveranties aan Groot-Brittannie, in dollars worden betaald. De stand van de Brusselse zes daagse na de sprint van vannacht 1 uur luidt: 1. BruneelNaeye 209 punten; 2. Th\jssenDepauw 110 pnt.; 3. SchulteBoeyen 101 pnt.; 4. Van Steenbergen—Sterckx 91 pnt.. Op een ronde: 5. AcouVan Si- maeys 130 pnt.; 6. CarraraLe Nizerhy 81 pnt.; 7. Kint—Depred- homme 73 pnt. Op twee ronden: 8. SpelteDe Kuysscher 113 pnt.; 9 Lapcbie— Seres 93 pnt.; 10. Ockers—Jans- sens 65 pnt. De overige renners waren allen drie of meer ronden achter. Voldoende postbladen voor militairen Zoals bekend is op 1 November in Indonesië een regeling getroffen, waarbij de aldaar gelegerde mili tairen slechts twintig brieven per maand naar Nederland konden zenden. Hiervoor werden dan de z.g. postbladen uitgereikt en deze werden tegen de prijs van 2'^ cent ter beschikking gesteld, terwijl ze verder port-vrij konden worden verzonden. Deze regeling heeft zo wel in Nederland als in Indonesië veel ontstemming gewekt. Zoals men ons van bevoegde zijde mededeelt, is deze kwestie thans opgelost en heeft men in overleg met de P.T.T. de volgende regeling getroffen: Voortaan zullen de militairen zoveel post mogen verzenden als ze zelf verkiezen. Ze zullen hier voor echter uitsluitend de „post bladen" mogen gebruiken, indieif zij ten minste portvrij willen cor responderen. Deze postbladen zullen voortaan ongelimiteerd ter beschikking wor den gesteld. Een Superfort (B 29) van het Amerikaanse leger is bij* Oklahoma op een groep geparkeerde jagers gestort. In de brand en de ontplof fingen die er het gevolg van waren kwamen twee leden van de be manning om. Vijf werden gewond. Roemeense boerenleider ontkent alle schuld Na een onderbreking van drlo dagen Ij Maandagmorgen het pro ces tegen de Roemeense boerenlei der hervat: de beschuldigden kre gen voor de laatste keer de gele genheid, zelf het woord te voeren. Vandaag om 5 uur Nederlandse tijd zullen de vonnissen bekend worden gemaakt Het Hof heeft afwijzend beschikt over het verzoek van de verdediging, de nog niet verschenen getuigen op te roepen. De hoofdbeklaagde. dr. Juliu Ma- moe, ontkende alle tegen hem in gebrachte beschuldigingen en zei, dat hij van deze beschuldigingen bewijzen wenste te zien. „Ik, die mijn leven voor Roemenië op het spel heb gezet, heb niet deelgenomen aan een samenzwe ring, noch aan intriges" zei hij. en met een van verontwaardiging tril lende stem ontkende hii te hebben getracht een anti-Russische stem ming te kweken. Manioe gaf toe, dat hij aan Engel sen en Amerikanen documenten heeft overhandigd die betrekking hadden op de werkzaamheden van de regering omdat deze naar zijn mening de overeenkomst van Mos kou had geschonden en het begrip „volledige vrijheid" niet kende, maar de Amerikaanse agenten wa ren over ziin houding niet eens te vreden geweest. Hij had hun name lijk te verstaan gegeven, dat hij niet te vinden was voor staatsge vaarlijke manoeuvres, maar daarop hadden zij hem via de naar de Ver. Staten gevluchte minister van buitenlandse zaken Buzesti laten weten dat als hii een dergelijke be weging niet zelf zou organiseren. Nieuwe premier van Siam Khoeang Aphaiwong, die tijdens en na de oorlog reeds premier van Siam is geweest, vormt thans een nieuwe regering. De leider van de opstand, Phi- boen, die tijdens de bezetting dic tator van Siam was, schijnt zelf niet aan de regering te willen deelnemen. De leiders van de staatsgreep zeggen, dat zij hun actie begonnen zijn, omdat het volk zijn misnoe gen toonde over corruptie, het op potten van rijst en smokkelarij on der het vorige regiem. Toen Phiboen in 1939 premier was bestreed hij de buitenlandse invloeden in Siam en kondigde hij o.a. een staatsmonopolie voor pe troleum af, waardoor de Shell en de Standard hun Siamees afzetge bied verloren. Waar de afgezette premier Laoeng Nawasawat (Pridi Pha- nomjong) zich ophoudt is niet bekend. Herkende zijn dochter op „Exodus"-film Ingenieur Wosk uit Polen, die sedert zijn bevrijding uit een Duits concentratiekamp in Zweden woont, heeft zijn vermiste acht tienjarige dochter Esther terugge vonden door een filmreportage van de ontscheping van de „Exodus" in Hamburg. Hij had haar het laatst gezien toen zij op elfjarige leeftijd naar Auschwitz werd weggevoerd. Als dakloze V.P. had zij naar Palestina willen emigreren. de eerste de beste avonturier dit zou doen. Ook de andere beklaagden zün aan het woord geweest maar wan neer zij pogingen deden, hun mede beschuldigden vrij te pleiten of zich op politiek terrein te begeven, maakte een hamerslag van de pre sident een einde aan hun betoog. Een van hen, Vasile Serdici, stelde zich tegenover Manioe. „Ik ben niet zijn verrader, maar zijn slachtoffer" zei hij en verklaarde, dat Manioe typisch een man was, om alles 'e ontkennen. Bi1 deze woorden glim lachte de hoofdbeklaagde. kamde zijn haar en veegde wat stof van zijn schouders. In het westen van Perzië is de pest uitgebroken. Er zouden reeds veertig mensen aan de ziekte bezweken zijn. Britse houding nog een vraag De Verenigde Staten en Rus land zijn het eens geworden over een Russisch compromis plan voor het ten uitvoer brengen van de voorgestelde verdeling van Palestina. Het plan is onmiddellijk naar de sub-commissie van de Assemblée gezonden, die be raadslaagt over voorstellen voor de verdeling van het Hei lige Land - in Arabische en Joodse landen. Het Russische plan ziet er als volgt uit: 1) De Assemblée kiest een com missie van drie of vijf leden, om toezicht te houden op het bestuur van Palestina, totdat de voorge stelde Joodse en Arabische landen na de verdeling onafhankelijk worden. 2) De interimperiode begint, wanneer de Assemblée tot verde ling besluit, en eindigt op 1 Juli aanstaande door de stichting van de beidé nieuwe landen. 3) De Britten blijven in Palesti na tot 1 Mei aanstaande. Geduren de deze periode zal Groot-Brit tannië hot Heilige Land op beperk te schaal besturen. De commissie, die op grond van het Russische compromisplan voor de verdeling van Palestina inge steld zal worden, zal geleid worden door en verantwoording verschul digd zijn aan de Veiligheidsraad. Zij zal maandelijks verslag uit brengen over haar werkzaamheden In het Russische voorstel blijven Dat kan alleen Amerika! in .4/s in een wild west-film hebben twee knapen, een jongen van acht en een van tien, in Minnesota (U.S.A.) met zes geweren en 100.000 patronen twee uur lang de politie en burgers bestookt. Van uit een garage schoten zij op woningen en passerende auto's en het scheelde nwar weinig of zij had den enigex mensen dodelijk ge troffen. De wapens en munitie hadden zii in een reeks inbraken bemachli- i langzaam wist de politie dc knapen te omsingelen tot zij zich overgaven, waarna zij in de gevangenis werden op gesloten. VJ Mohammedaanse henden trekken terug uit Kasjmir De Mohammedaanse stammen, die Kasjmir binnengevallen waren, trekken zich terug, nadat troepen van de Indische regering hun een beslissende nederlaag hadden toe gebracht. De Mohammedaanse ben den overvielen in Kasjmir o.m. een katholiek ziekenhuis, waarby een Engelse kolonel en zijn vrouw, een Indische vrouwelijke patiënt en een verpleegster werden gedood. De moeder-overste werd gewond, toen zij te hulp snelde. DE EERSTE DAG van de Londense mist bracht vele on gelukken, vooral bij de spoor wegen. Midden in Londen reden een electrische trein en een stoomtrein op elkaar. Een man werd gedood. Dit zagen de Londenaars toen de mist was opgetrokken. Engelse armenhuizen gaan verdwijnen De Engelse armenhuizen uit de tijd van Dickens zullen vojgens het door de regering ingediende wetsontwerp inzake maatschappe lijk hulpbetoon eindelijk verdwij nen. Krachtens de nieuwe wet zal de Armenwet, die dateert uit de dagen van Shakespeare, en die heeft geleid tot misbruiken, die een dankbaar onderwerp hebben geleverd aan romanschrijvers, worden ingetrokken en de armen huizen zullen plaats maken voor nieuwe inrichtingen, met warm en koud stromend water in de slaap kamers, een gemeenschappelijke eetzaal, een wasserij, en alle ge riefelijkheden, die deel uitmaken van een behoorlijk bestaan. Berlijn, anno 1947 Volgens de berekening van de betrokken stedelijke diensten moeten thans in de ruïnes van Berlijn drie millioen rallen leven of ongeveer evenveel als er mensen in de stad wonen. Naar schatting verslindt het ongedier te dagelijks 00.000 menselijke voedselrantsoenen. Men is thans een systematische campagne tot uitroeiing van de ongewenste medebewoners begonnen. Erwten en bonen op korte termijn leveren Aan telers van groene erwten en bruine bonen wordt bekend ge maakt dat. in verband met de noodzaak dat deze producten op zeer korte termijn beschikbaar ko men voor de distributie door het bedrijfschap voor granen, zaden en peulvruchten, is bepaald dat de te lers verplicht zijn binnen 4 weken na dorsing de groene erwten en bruine bonen af te leveren aan een ingeschakelde handelaar dan wel aan een erkende zaaizaadhande laar. Indien aan deze verplichting niet wordt voldaan, zal een lastge ving worden uitgereikt tot levering van genoemde producten ten be hoeve van het A.V.A. Bij niet-vol- doening aan de lastgeving zal tot inbezitneming moeten worden over gegaan. nog twee vragen onopgelost: in hoeverre heeft de Veiligheidsraad jurisdictie over de verdeling en zal de Engelse regering er in toestem men, tussen de bekendmaking van de verdeling en 1 Mei als enige de orde in Palestina te handhaven. In een onderhoud, dat een A.N.P.- redacteur had met de procureur fiscaal van het Bijzonder Gerechts hof te Amsterdam, mr. N. J. G. Sikkel in verband met de arresta tie van de voorzitters van de Jood se raad prof. dr. D. Cohen on de heer A. Asscher, zeide mr. Sikkel het volgende: „Door de grote omvang van het onderzoek, dat wij na de oorlog in het algemeen hadden te voeren, scheen het ons niet juist in een zo gecompliceerde kwestie, als deze van de Joodse raad, in te grypen. Dit kon eerst dan geschieden, wan neer cr aan de hand van een uitge breid, omzichtig onderzoek gegron de bewijzen gevonden waren voor de schuld der leidende figuren in deze Joodse zaak. Gedurende do laatste maanden hebben wjj het onderzoek naar hun beleid meer intensief tor hand ge nomen en liet bewijsmateriaal over hun onjuiste houding heeft zich zo zeer opgestapeld, dat het in het be lang van het verdere onderzoek niet verantwoord was hen langer op vrjjo voeten te laten. De vraag waar het om draalt Is: werd door de werkzaamheid van dc Joodse raad de deportatie van Joden be vorderd of belemmerd? Het antwoord hierop is dat de taak van de Joodse raad zich zo heeft uitgebreid dat men gekomen is tot een niet meer te pardonneren medewerking aan de vyand, waar door de Joodse deportatie in be langrijke mate werd vergemakke lijkt. Mr. Sikkel deelde voorts nog mede, dat het de leiding van de Joodse raad vooral moet worden aangerekend, dat z\j, ook op het tijdstip, dat deze moest weten, welk lot de Joden in Duitsland wachtte, heeft medegewerkt aan het trans porteren van Joodse Nederlanders. Ware deze registratie niet door de Joodse raad uitgevoerd, dan had het grootste deel van de Joden zich over Nederland kunnen ver spreiden en onderduiken om zo uit de handen van de Duitsers te blij ven. Mr. Sikkel besloot het onderhoud met de mededeling, dat het onder zoek nog niet afgelopen is en dat het met kracht wordt voortgezet. Inval bij prof. Pootjes Omstreeks middernacht heeft de politie met circa 15 man een inval ondernomen in de woning van de door de justitie nog steeds gezoch te prof. Pootjes aan de Langestraat te Hilversum. Aanvankelijk toonden de bewo ners zich ditmaal zeer verstoord. De hoofdinspecteur, die de leiding had, kreeg o.a. toegevoegd: „Mijn heer, u begeeft zich op heilige grond". Niettemin liet men de po litie ongehinderd haar gang gaan. Wederom werd het huis doorzocht, doch de voortvluchtige professor die onvermoeid voortgaat zijn blad „De Vredestichter" te schrijven, werd niet gevonden. Surinaamse vrijwilligers waren verbitterd Ongeveer tachtig personen wa ren betrokken bij de samenzwe ring tegen dc regering van Surina me. Het zijn bijna allen uit Indo nesië teruggekeerde Surinaamse oorlogsvrijwilligers. Om de gede mobiliseerde soldaten in de gele genheid tc stellen zich een positie in de Surinaamse samenleving te verwerven heeft de regering een vakopleiding in het leven geroepen en een wekelijkse kostwinnersver goeding van f 15.— tot f 20.— toegekend. Onder de samenzweerders heers te echter een verbitterde stemming, omdat er naar hun mening vrijwel niets voor hen werd gedaan. De leider Simon Sanches werd in 1915 te Ambarawa (Indonesië) geboren. Te Utrecht studeerde hij voor me disch analyst en was' hij werkzaam aan het rijksinstituut voor de Volksgezondheid. De heer Sanches was een vurig voorvechter voor de rechten der inheemse Creoolse be volkingsgroep en is voorstander van zo groot mogelijke autonomie voor Suriname. Minister Huysmans hervat functie (Van onze Haagse redacteur) De ziekte van de minister van Economische zaken, dr. G. W. M. Huysmans, heeft de bewindsman langer aan het bed gekluisterd dan aanvankelijk verwacht werd. Toen hij herstellende was van de opera tie, waarbij een nier verwijderd moest worden, kreeg hij te kam pen met een aanval van ischias. Thans is minister Huysmans weer zo ver hersteld dat hij thuis de lopende zaken behandelt. Htf wordt Maandag weer op zijn de partement verwacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1