DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vier en vijftig meter zijde voor bruidsjapon Vandaag... r Van Meegeren tot een jaar gevangenis veroordeeld Levenslange opsluiting het vonnis voor Manioe Atoombomproef in Siberië houdt gemoederen bezig Churchill in 't geweer tegen Attlee's Hogerhuis-wet UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Product van Engelse bodem en Engelse volharding MAAR GEHEIM BLIJFT GEHEIM Weerbericht Koningin hervat haar taak Treedtministervan marine af? Schulte-Boeyen weer no. twee WIJZIGINGEN IN JOG JAKARTA Loon der „dapperen" Gironummer 510330 Bank: R'damscbe Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. V oensdag 12 November 1947 Nr. 796 6e jaarg. Red. en Adm.r Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER jl Een tip opgelicht Het kasteel van lady Hart Dyke en de zijdespinnerij waar de stof voor de bruidsjaponnen van prin ses Elisabeth vervaardigd wordt. Met enkele uit Turkije inge voerde eieren begon de eigenares hier haar liefhebberij; zijderupsen telen. Het werd een geslaagd expe riment. dank zij haar vasthoudend heid. (Exclusieve berichtgeving) Waarschijnlijk ben ik op 't ogenblik de enige Nederlander» die als een kostbaar geheim de herinnering bewaart aan het wondere schouwspel, dat enkelen hebben mogen zien: het bruids- toilet, dat prinses Elizabeth van Engeland op 20 November zal dragen, als zij in het huwelijk treedt met Prins Philip Mount- batten. koningin onder haar purperen mantel droeg. Dat was een groot succes voor Zoë, dat haar aanzette tot nieuwe proeven en talrijke verbeteringen. Zij ging nu ook optreden als leve rancier van eieren, moerbeistekken en moerbeizaden aan kleine be drijven en aan amateurs; zij sticht te een adviesbureau en liet aldus velen delen in de kennis, die zij zelve zo moeizaam had verworven Een ramp Het zal er aldus uitzien Neen, het is een kostbaar geheim; de en kele uitverkorenen, die het moch ten zien hebben dure eden gezwo ren, dat zij er niemand medede lingen over zouden doen. En daaraan moet men zich na tuurlijk houden. Maar als ik 's avonds over mijn krant gebo gen zit word ik nu en dan betrapt op een dromerigen glimlach en zegt mijn vrouw: „wat zit je nou weer te grinneken". En ik blijf grinniken en zeg: je weet, ik mag (en durf) geen geheimen voor je te hebbe*», maar dit geheim, dat is nu voor mij alleen. Geen Delila "kan het mij ontfutselen. Niettemin, het is mij wel vergund een tipje van de bruidssleep op te lichten, zoals straks de bruidsmeisjes zullen doen, zij letterlijk, ik figuur lijk. Er io in de bruidsjapon en in de sleep Engelse zijde ver werkt en de herkomst van die zijde is een verhaal van En gelse volharding, vindingrijk heid t. ijver. Die zijde is afkomstig van de JLullingstone Silk Farm, welke zich bevindt op een van die mooie, oude Engelse kastelen. Deze zijde- kwekerij is de gehele zomer voor bezoekers geopend. Zij heeft ook de zijde geleverd, welke gebruikt werd voor de japonnen, die konin gin Elizabeth en de prinsessen Elizabeth en Margaret Rose droe gen ter gelegenheid van de kro ning in 1937. Moeilijke jaren De geschiedenis van deze zijde- fabriek in een kasteel is een roman op zichzelf. De eigenares lady Hart Dyke begon haar in 1932. Zoë, zo als lady Hart Dyke heet, had al tijd al het verlangen gekoesterd zijderupsen te gaan telen! Aanvan kelijk leek het, toen Zoë ging trou wen, en op een groot kasteel kwam te wonen, alsof er van haar plan nen niets zou terecht komen. Maar zij zette door, hoe moeilijk het was, want al wilde zij graag, zij wist van zijderupsen niet meer af dan dat het rupsen zijn. En ze wist ook nauwelijk, dat het Engelse klimaat niet altijd even gunstig is voor de teelt. Dan maar aan het proeven nemen. Zoë voerde eieren in uit Turkije, doch toen de in middels uitgekomen eieren in En geland arriveerden, moesten de moerbeibomen, die hen tot voedsel zouden dienen, nog ontluiken. In broeikassen werden schielijk moer beibladeren gekweekt en intussen moest andijvie als surrogaat die nen. Behalve eieren importeerde lady Hart Dyke ook moerbeibo men en ze ging naar Italië om het bedrijf te leren kennen. Haar man. die ingenieur is, hielp haar, toen zij haar kwekerij en spinnerij ging inrichten, met het construeren van gereedschappen voor het spinnen der zijde. Het waren drie jaren van hard werken, van vele tegenslagen, o.a. onbekende ziekten onder de rup sen, maar in 1935 was Zoë toch zo ver, dat zij in Milaan de eerste Engelse zijde tot zijden stof kon laten weven. Twee jaar later, toen cic kroningsplechtigheid plaats had, kon Lullingstone Farm de zijde leveren voor de statiegewaden, die de vorstin en haar dochters droe gen en voor het galatoilet, "dat de MINDER ZACHT Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: Geleidelijk afnemende, maar aan de kust tijdelijk nog harde wind tussen West en Noord-West. Wis selende bewolking met enkele buien. Minder zacht. Zon op 7 54 uur. onder 16.53 uur. Maan op 8.37 uur, onder 17.07 uur. De oorlog betekende bijna een ramp voor de zijdekwekerij. De omringende velden en parken wer den ingericht tot namaakvliegveld, teneinde een echt vliegveld op eni ge afstand aan de aandacht te onttrekken. Derhalve: luchtge vechten boven de kwekerij, neer stortende machines en later ette lijke vliegende bommen. Het ge volg was, dat er in het kasteel geen ruit gespaard bleef en dat in 1945, toen de oorlog was gewonnen, van het dak geen pan meer over was. Maar er waren nog enkele zijde rupsen over, die de oorlog dapper hadden .overleefd. Daarmede werd opnieuw begonnen. En omdat het kasteel toch een behoorlijk dak moest hebben, hielpen de dorpelin gen en andere bewoners uit de om geving het dak restaureren: talrij ken kwamen met pannen aandra gen. Een tweede moeilijkheid: Enge land moet steeds meer voor zijn eigen voedsel gaan zorgen en aan de inheemse landbouw viel ook een groot stuk van het kasteel-terrein ten offer. Thans is men bezig het resterende deel van het plantsoen te restaureren, waartoe ook enige duizenden bloembollen uit Neder land zullen bijdragen. De afgelo pen zomer is er in de Farm met grote energie gewerkt, want men wilde zoveel mogelijk zijde win nen, teneinde te kunnen voldoen aan de behoefte aan dassen, zakdoe ken, shawls e.d. Enom de zijde te verwerven, nodig voor de bruids japon van prinses Elizabeth. Twin tig pond zijde is daarvoor beschik baar gesteld, de opbrengst van 34.000 poppen, waarvan 54 meter satijn kan worden geweven. Nationaal gewaad Of deze 54 meter satijn ge bruikt zijn voor bruidsjapon en/of sleep? Geheim! Maar U moogt bedenken, dat het En gelse vorstenhuis zich, evenals het Nederlandse, streng houdt aan de regel, dat het niet meer textielpunten begeert dan een gewoon burger. Waarschijnlijk zullen deze winter dus meer Engelse dames zijde van Lul lingstone dragen, indien zij de coupons beschikbaar hebben. Hoeveel zijde van lady Hart Dyke in japon en sleep ver werkt zullen worden, blijft een geheim; doch velen willen een bijdrage leveren aan het vor stelijk bruidsgewaad, opdat dit zo hoogst persoonlijke kleed te vens een nationaal gewaad is, ter symbolisering van de natio nale eenheid, welke in het Britse vorstenhuis verpersoon lijkt is. (Nadruk verboden). 13 Nov.: Ik heb het gedaan en moet er voor boeten De Amsterdamse rechtbank onder presidium van mr. V. G. A. Boll veroordeelde hedenmorgen de kunstschilder Han van Meegeren tot een gevangenisstraf van 1 jaar. De rechtbank bepaalde tevens, dat de schilderijen aan de eigenaars zullen worden teruggegeven. Niet teleurgesteld Wij hebben na de rechtszitting waar het vonnis tegen Han van Meegeren werd bekend gemaakt, een onderhoud met de kunstschil der gehad. Hij bleek niet teleurge steld over de straf, die hem is op gelegd: „Ik heb het nu eenmaal gedaan, dus moet ik er ook voor boeten, mea culpa". Han van Meegeren kon ons nog niet zeggen, of hij in hoger beroep zou gaan, overleg met zijn advo caat is daarvoor nodig. In „De Tijd" van Zaterdag 8 November stond een artikel waar in de vraag werd opgeworpen of Han van Meegeren inderdaad de Emmaüsgangers heeft geschilderd. De redacteur van dit blad haalde onder meer het oordeel van de be kende Amsterdamse schilder A. C. Willink aan, die reeds in Decem ber 1945 schreef: „Deze man kan de Emmaüsgangers niet gemaakt hebben. De handen van de Christus in de Emmaüsgangers, een der zwakke plekken in dit schilderij, zijn juweeltjes van peinture verge leken bij de griezelige handen van de Christus in de tempel (het schilderij dat Han van Meegeren maakte om te bewijzen dat hij in derdaad een schilderij als de Em maüsgangers geschilderd kon heb- ben). Een Rotterdamse kunsthandelaar beweert volgens De Tijd, dat de schilder die de Emmaüsgangers maakte, in de omgeving van Van Meegeren gezocht moet worden." Wij vroegen Han van Meegeren wat hij hiervan dacht. Zijn vurig commentaar luidde: „Allemaal nonsens, ik heb persoonlijk iedere vierkante centimeter geschilderd." Itaië zonder gas De Italiaanse nationale bond van arbeiders bij de gasfabrieken, die in bijna alle steden afdelingen heett besloot Dinsdag tot een landelijke staking voor betere arbeidsvoor waarden. Rome had Dinsdag al geen gas. „Mea culpa Vissersboot met man en muis vergaan De vissersboot Breskens 27 voer Maandagnacht uit ter garnalen- vangst en keerde des avonds niet meer terug. Dinsdagmorgen werd ontdekt, dat de mast van het vaar tuig bij de Zuidplaat in de Westcr- schelde boven water stak. De reddingsboot „President J. Wierdsma" heeft geen spoor van de bemanning kunnen ontdekken, zo dat gevreesd wordt dat drie vis sers, die allen gehuwd en vader van twee of meer kinderen zijn, om het leven zijn gekomen. Bij de Waddeneilanden zijn noodseinen opgevangen van een onbekend stoomschip, dat zich on geveer twee en een halve mijl bui ten de geul bevindt, die vrij is van mijnen. De reddingsboot Branda- ris is uit Terschelling te hulp ge sneld. Naar wij vernemen wettigt de bevredigende gezondheidstoe stand van de Koningin de ver wachting, dat Hare Majesteit over enkele weken haar werk zaamheden zal kunnen hervat ten. Men neemt derhalve aan, dat het Regentschap van Prin ses Juliana op 1 December be ëindigd zal worden. Binnenkort Is het aftreden te ver wachten van de heer J. J. A. Scha- gen van Leeuwen als minister van marine. De oorzaak hiervan is naar wü vernemen dat de heer Schagen van Leeuwen zich niet langer kan verenigen met het beleid van het kabinet. Wü menen, dat hierbU liet Indonesische vraagstuk eeu rol speelt, doch bovenal verschil van inzicht over de opbouw van onze vloot. Na het aftreden zal de mi nister van oorlog. Fiévez, het de partement van marine ad interim beheren. Aan het eind van de vierde dag iDinsdag) van de Brusselse zesdaag- had het Belgische koppel Bruneel- Naeye de leiding voor de Nederlan ders Schulte-Boeyen. Op één ronde volgden het Belgi sche koppel Spelte-Kuysscher, de Fransen Carrara-Le Nizerhy en de Belgen Adriaenssens-Bruylant. Schoenen worden goedkoper Begin December zal de prijs van dames-, heren- en kinderschoenen met ca. 6 word verlaagd. Reeds in de loop van die maand zal deze prijsverlaging merkbaar worden. De handel krijgt echter tot onge veer 10 Januari 1948 gelegenheid hun voorraad duurdere schoenen uit te verkopen. Bonaanwijzing voor brood vereenvoudigd Met ingang van 23 November zullen bonkaarten van vereenvou digd model in gebruik worden geno men. Tezelfdertijd zal ook een aan zienlijke vereenvoudiging in de bonaanwijzing worden ingevoerd. Van genoemde datum af zullen de broodbonnen van de gewone bonkaarten per week worden aan gewezen Een trein liad sinds lang De bestuurder van een vracht auto van de A.T.O. van het depót Groningen, wiens uitzicht belem merd werd door de regen. zag. toen hij reeds vlak voor een spoorweg overgang bii Veendam was. een lo comotief met grote snelheid nade ren. Hfi kon niet meer op tijd rem men en gaf daarom vol gas. Hij passeerde met zijn truc de spoor baan, maar zijn transport werd ge grepen. Door de schok knapte de koppeling tussen truc en trailer, waardoor de truc volkomen onbe schadigd bleef. Ziin volgwagen kantelde evenwel en werd volledig versplinterd. De reizigers in de truc kwamen met de schrik vrij. Straffen van één jaar tot levenslang voor andere beklaagden in Boekarester proces Levenslange dwangarbeid, wegens do hoge leeftijd van de beklaagde, die 74 jaar oud Is, gewyzigd in eenzame opsluiting, luidde het vonnis dat Dinsdagavond door het militaire gerechtshof te Boekarest Is uitgespro ken tegen dc Roemeenso oppositieleider dr. Jullu Manioe. en 10 jaar verlies van burgerrech- Eveneens tot levenslange dwang arbeid veroordeeld werd Ion Miha- lache, de vicc-voorzitter van Ma- nioe's Boerenpartij. Straffen van vyftien jaar tot le venslang werden opgelegd aan vier ministers, die echter in het buiten land vertoeven en bij afwezigheid berecht werden: de overige be schuldigden in het proces-Manioe kregen gevangenisstraffen van één tot zeventien jaar. De verdediger heeft hoger beroep aangetekend. Manioe is veroordeeld: Wegens samenzwering tot 10 jaar eenzame opsluiting en vijf jaar verlies van burgerrechten, voor de daad van samenzwering tot eenzelfde straf, voor hoogverraad tot levenslange dwangarbeid, gewijzigd in eenzame opsluiting, omdat hij 74 jaar oud is, omdat hjj voor de tweede maal de misdaad van hoogverraad be gaan heeft tot 25 jaar dwangarbeid en 10 jaar verlies van burgerrech ten, wegens rebellie tot 10 jaar een zame opsluiting en vyf jaar verlies van burgerrechten, wegens gewapende ongehoor zaamheid tot 25 jaar dwangarbeid Dr.. JUL1U MANIOE Socialistische regering in Denemarken De leider van de Deense so ciaal-democraten, Hans Hed- toft, zal vandaag de samenstel ling van de nieuwe regering bekend maken. De vrij langdurige regeringscrisis is thans opgelost doordat dc koning heeft besloten een socialistische minderheidsregering te doen vor men. De agrariërs en de conserva tieven hadden een coalitieregering willen vormen de liberalen waren echter voorstanders van een socia listische regering, omdat de verkie zingen voor agrariërs en conserva tieven een nederlaag had opgele verd. De voorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer K. Vorrink, zal naar Brno gaan, om daar, als afgezant van het partybestuur een congres bij te wonen van de Tsjechische socialistische partij. Dit congres wordt gehouden op 15, 16 en 17 November. Tal van seismografen trilden op 15 Juni Sommige seismografen in Europa hebben op 15 Juni j.l. lichte tril lingen geregistreerd, die thans in verband worden gebracht met het bericht dat door het Franse blad L'intransigeant gelanceerd is. over een Sovjet-Russisch atoomexperiment in Siberië, dat omstreeks die tyd zou zjjn uitgevoerd In Stuttgai-t zijn op genoemde da tum zwakke doch duidelijke trillin gen waargenomen en ook het me teorologisch instituut te Kew (Enge land) heeft op dezelfde dag trillin gen geregistreerd, vermoedelijk af komstig uit Zuid Siberië, op een lengtegraad van Irkoetsk aan het Baikalmeer, dus daar waar volgens het Franse blad. de proef genomen is. Volgens het staatsinstituut voor seismologie te Praag is er daar op 15 Juni niet waargenomen, maar wel heeft men daar berichten ontvangen op die dag dat zwakke trillingen waren waargenomen in Straatsburg, Wladiwostok. Alma Ata (Buiten Mongolië). Obi, Tasjkent, Moskou, Pasadena (California) en Stuutgart. Tal van Europese deskundigen be twijfelen echter of deze trillingen door een atoomontploffing zijn ver oorzaakt. want de Engelse instru menten bijvoorbeeld hebben zelfs geen „uitslag" vertoond toen de atoomproeven bij Bikini genomen werden. Prof. Werner Heisenbcrger, een Duitse atoomdeskundige, toon de zich ..zeer geïnteresseerd" maar zocht ook geen verband tusser. de waargenomen trillingen en het be richt over de atoomproef Volgens het Franse blad zouden vier Duitse technici in dienst van de Sowjets werken en een van hen zou dr. Lud- wig Bevilogua zijn. een vroegere assistent van prof. Heisenberger In Washington bewaart men een diep stilzwijgen De commissie voor de atoomenergie heeft geen com mentaar geleverd. Nog meer dollars ZESTIG MILLIOEN VOOR CHINA Minister George Marshall heett aangekondigd dat het Congres zal worden gevraagd zestig millioen dollar beschikbaar te stellen voor hulpverlening aan China voor dc eerste helft van 1948. Dit betekent dat in totaal 2.657 millioen dollar zal worden ge vraagd voor alle vormen van hulp aan het buitenland. De situatie in China is niet zo ernstig als in Frankrijk, Italië of Oostenrijk, zei Marshall. Maar in deze drie landen is er reeds een basis voor herstel, en die ontbreekt in China. Zeventig h tachtig pro cent van de Chinese begroting be staat uit uitgaven voor de oorlog voering. Marshall keerde zich met kracht tegen eventuele pogingen om de volkeren van Europa door propa ganda met de Amerikaanse bijdra ge te imponeren. De hulp moet in overeenstemming zijn met de waardigheid van die volkeren, al moeten de Europese landen zich wel bewust zijn van de omvang van het Amerikaanse offer. ten, wegens het anderen aansporen tot hoogverraad tot levenslange dwangarbeid, gewijzigd ln levens lange eenzame opsluiting, wegens een poging tot omver werping van de grondwettige orde tot 12 jaar gewone gevangenis straf, wegens aansporing van anderen om illegaal de grenzen te over schrijden tot 12 jaar gevangenis straf. Hy moet de zwaarste straf uit zitten en voor proceskosten S20 gulden betalen. De Indonesische premier Amlr Sjarifoeddin heeft Dinsdag de aan gekondigde wijzigingen In het repu blikeinse kabinet bekend gemaakt. De vertegenwoordigers van de Mo hammedaanse partöen krijgen hier bij een plaats in do regering. Er zijn twee vice-prgmierschap- pen ingesteld, waarvan het eerste in handen komt van dr. Soekiman (Masjoeml); het tweede Is toege wezen aan de gematigd-Mohamme daanse Partai Sarckat Islam Indo nesia. De tegenwoordige vice-pre miers Gani en Setyadjlt zakken af naar de der> e en vierde plaats. In totaal ziin tien nieuwe porte feuilles toegewezen, waarvan elk der beide Mohammedaanse partilen er vijf krijgt. Behalve de reeds ge noemde vice-premlerschappen is de verdeling als volgt: Masjoemi. twee ministers, een minister van staat en een vice-minister: P.S.I.I.: twee ministers en twee vice-ministers. Gani naar Havanna Dr. GanJ is Dinsdag uit Batavia vertrokken naar Havanna waar hij de internationale conferentie voor handel en werkgelegenheid namens de republiek zal biiwonen. Hij is van plan een bezoek te brengen aan enige Europese landen en hoopt op die reis ook Amsterdam aan te doen. Dr. Soebandrio. die reeds enige tijd in een niet-officiële functie te Londen vertoefde, is benoemd tot vertegenwoordiger der Republiek in de Engelse hoofdstad. De Nederlandse verliezen ln In donesië bedroegen Maandag één ge wonde. aldus meldt het officiële Nederlandse communiqué van Dins dag. T")e commissie, die tot taak had onderzoeken of de klachten juist waren, dat Nederlandse poli tieke gevangenen van officiële Ne derlandse zijde onvoldoende steun hebben ontvangen, is tot dc conclu sie gekomen, meldt Het Parool, dat die klachten gerechtvaardigd waren. Zij rapporteert, dat de tekortkomin gen vrijwel alle zijn toe te schrij ven aan gebrek aan fantasie, durf en initiatief, en een teveel aan forma liteiten en bureaucratie Duizenden Nederlanders, die bij tijdige hulp verlening gered hadden kunnen worden, zijn daardoor gestorven. Deze conclusies zijn bijzonder ern stig. Uit eigen ervaring weten we. dat de hulp van officiële zijde geduren de de bezettingsjaren op zijn zachtst gezegd, uiterst schamel is geweest. Wat er gedaan is. en daarover strekt zich onze ervaring uit 1» gedaan door een kleine groep Ne derlanders. zowel in Berlijn als in Nederland, die met de hulp van Zweedse autoriteiten, deden wat zü konden om het officiële gebrek aan moed en initiatief op te vangen Er zijn enkele Nederlanders geweest, die zich dood hebben gewerkt en de grootste gevaren hebben getrotseerd om Nederlanders in concentratie kampen te helpen. Zij konden, ge ring in getal als zij waren, en gering als hun middelen moesten zijn, lang niet genoeg doen, maar zij deden wat zij konden. Door Zweden wer den zij flink gesteund, maar van of ficiële Nederlandse zijde merkten zü nooit ofte nimmer iets. Dat kleine groepje mensen is er ook herhaal delijk in geslaagd gevangenen vrij te krijgen, weinigen vergeleken met het grote getal gevangenen, maar zij de den tenminste wat zij plicht achtten. Nooit zullen we dc avond in de hongerwinter vergeten, toen oen oude, invalide man, opgsloton om dat hij zich pro-Joods had uitgela ten, in zijn gezin terugkeerde en evenmin zullen we ooit vergeten hoe dankbaar deze man was voor de hulp. die hem was verleend en die hem in het leven had behou den. Wat was er voor hem gezwoegd en geofferd, maar het resultaat was dan ook zó schoon, dat het alle zorg rijkelijk vergoedde. Het rapport der commissie Is nog niet gepubliceerd en volgens Het Parool aarzelt men met de publica tie. omdat er een of meer hoogge plaatste personen bij deze affaire betrokken zijn. Dat is dunkt ons een reden te meer. waarom ijlings tot openbaar making van dit rapport dient te worden overgegaan Er zijn in de afgelopen jaren wel onbelangrijker kwesties uitgerafeld en openbaar ge maakt dan deze. Zo moesten enkele van de genoemde Nederlanders, die wèl fantasie, durf en initiatief be zaten en deswege herhaaldelijk in onaangenaam contact met Gestapo en S D. kwamen, een weliswaar glo rieus doorstane, maar niettemin toch altijd pijnlijke en voor hen kost bare „zuivering" ondergaan. Dat was de beloning van durf en initiatief! De barmhartigheid van minister van Maarseveen mag zich dan ook stel lig niet uitstrekken tot hen. wier gebrek aan initiatief en fantasie heeft geleid tot de onbarmhartige dood van duizenden vrijheidskam pioenen. (S.) „GEEN REGERING ZO MACHTBELUST, GEEN REGERING ZO ONBEKWAAM" Churchill, die op het ogenblik lijdt aan een aanval van influenza en rust moet houden, was gisteren tegen het advies van zijn doktoren in naar het Lagerhuis gekomen om het Tory-verzet tegen de Hogerhuis- wet te leiden. Zijn rede was een staaltje oratorisch vuurwerk zoals men dat van hem kent, een heftige aanval op de regering, rijkelijk demago gisch en met het zwaarste geschut: de regering wordt beheerst door machtswellust, de regering bestaat uit een groepje volkomen onbekwame lieden, de regering drijft Brittannië naar de ondergangDat Labour Dinsdagavond niet vernietigd werd ligt beslist niet aan Churchill! heden als een Conservatieve rege* ring zou hebben. Churchills amendement om het Morrison, de leider van het La gerhuis, had ditmaal het meeste te verduren. Hij heeft een duidelijke, onmiskenbare en alombekende zin voor tweedehands dictatorschap, aldus Churchill. Geen regering heeft in vredestijd ooit een zo wil lekeurige macht gehad en geen re gering heeft ooit vollediger gefaald. Als er morgen verkiezingen zou den worden gehouden zou Labour zijn meerderheid verliezen, zei Churchill apocalyptisch; als de re gering nog een jaar zo doorgaat is Labour voor een aanzienlijke tijd van het toneel verdwenen, niet be weend, niet geëerd, niet bezongen en niet gehangen. Labour drijft naar een éénkamer stelsel toe, een systeem dat door alle democratieën verworpen is. Noem mij een krachtige democra tie met een enkelvoudig parlement, riep Churchill. Noorwegen, bood een Labourafgevaardigde. Noor wegen is geen krachtige staat en zou zonder onze hulp al lang niet meer bestaan, was Churchill's ant woord. Zijn rede bevatte echter ook een positief element. Hy liet doorschemeren dat de Tories bereid gevonden zouden kun nen worden mee te werken aan hervorming van het Hogerhuis, dat misschien verkiesbaar ge maakt zou kunnen worden. Chuter Ede verdedigt Na Churchills kanonnade gaf Chuter Ede, minister van binnen landse zaken een rustige uiteenzet ting van het regeringsstandpunt. Het volk heeft Labour aan de macht gebracht. In het Hogerhuis hebben de Conservatieven echter de macht. Wanneer de regering haar mandaat wil uitvoeren zal zij dus de macht van de Lords moeten aan tasten. Wij wensen geen bijzondere faci liteiten, aldus Ede. Wy wensen al leen maar dezelfde werkmogelijk- wetsontwerp te verwerpen werd met 345194 afgestemd. Hiermee was het wetsontwerp in tweede le zing aangenomen. STAATSLOTERIJ 502e Staatsloterij, 4e klasse 2e lijst. f 5000,—: 14554 f 2000,—: 11776 f 1500,—: 1108 f 1000,—: 14275, 15180, 18951 f 400,—: 5205 f 200,—: 10415, 12432, 19696 f 100,—: 1181. 3437, 6369, 9643, 17354 en 20561. willen we het eens over ons voedsel hebben. Volgens deskun digen zal onze veestapel aan het eind van de winter honger gaan lijden, omdat er door de droge zomer veel minder voedsel voor het vee beschikbaar is dan in 1946. Dus: minder vlees, minder melk, minder kaas; en de melk en de kaas worden ook duurder, evenals de boter. Gelukkig zijn er voldoen de aardappelen en geconserveerde groenten, die goedkoper zullen worden. Het vee zal hongeren, helaas, de mensen niet, gelukkig. Op het ogenblik wordt er in sommige steden zoveel vlees aange voerd. dat men het niet verwerken kan. En de extrabonnen voor vlees zijn om zo te zeggen niet van de lucht. We eten maar vlees, van ons toekomstige armoedje. Een vooruitziende huismoeder vertelde ons, dat zij maar vast aan het vlees sparen is gegaan; een paar blikjes gehakt, een paar busjes worst. Zij zet de huidige tering alvast naar de komende nering. Is hel misschien een tip voor ande ren? S.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1