j AMVJ-werk wortelt diep in in ons volksleven Bunker te Utrecht bergt zilveren schat Amsterdam reikt prijzen uit Laat boeken uw vrienden zijn (~Üi Uit Amersfoort Naar Dalmatië en Dolomieten In des admiraals schuilkelder 8 .Woensdag 12 November 1947/ Ook Amersfoort krijgt eerlang zijn „praatje van de trap" Wie in Amsterdam van het Leidseplein in de richting van de Stadhouderskade .wandelt, wordt altijd weer getroffen door de grote, rode driehoek, die daar hoog aan de gevel van het mas sale gebouw aan het Leidse Bosje is aangebracht. De driehoek herinnert hem ongetwijfeld aan dezelfde figuur, die na de be vrijding op vele plaatsen in ons land aanduidde dat daar een militaire club van de Young Men Christian Association was gevestigd. De letters A.M.V.J., die op de driehoek zijn te lezen, zullen de doorsnee Nederlander minder zeggen. Toch wordt in ditzelfde gebouw al bijna twintig jaar lang veel en belangrijk .werk gedaan. Toch wordt, juist in dit gebouw elke dag weer een daad van christelijke naastenliefde gesteld, die hoog uitrijst boven vele andere min of meer passieve acties tot vorming - her vorming zo men wil - van de Nederlandse jeugd in christelijke stijl. Een uitnodiging van ds. Goudkamp, een van de leden der A.M.V.J.-directie bracht ons er toe, eens kennis te gaan maken met wat eerlang ook in Amersfoort zal worden verwezenlijkt. Groot arbeidsterrein ligt nog braak Op de zolder van een oud heren huis aan de Keizersgracht te Am sterdam werd op 18 November 1918 de Amsterdamse Maatschappij Vcor Jongemannen opgericht. Veel is er niet overgebleven uit die tijd. In een van de directiekamers in het Am sterdamse gebouw hangt nog een schilderij van het grauwe patri ciërshuis. waar door de oprichters werd begonnen met de verwezenlij king van hun ideaal. Wat er ook is veranderd, wat ook verdween, het ideaal is gebleven en er is nog nooit zo hard voor gewerkt als vandaag de dag. De ontplooiing der jeugd naar lichaam, geest en verstand, te gen de achtergrond van de Bijbelse Boodschap, was een taak die van de beginne af de voormannen der Maat schappij na aan het hart heeft ge legen. Tot voor enkele jaren beperk te het werk van de A.M.V.J. zich tot de hoofdstad. Na de oorlog wenste men echter het gehele rijks gebied in zijn arbeid te betrekken. De Young Men Christian Associa tion, de wereldbond waarvan ook de A.M.V.J. deel uit maakt, had haar vertegenwoordigers gedurende de tweede oorlog met de geallieerde legers mee gezonden. Waar de sol daten ook kwamen, overal schiep de Y.M C A. voor hun een tehuis, zorgde zij er voor dat de mannen, ongeacht godsdienstige of politieke kleur, in haar clubs verpozing kon den vinden in een huiselijke sfeer. Zo wilde het ook de A M.V.J. Practisch Christendom De tehuizen in Indonesië en de clubs voor militairen in Nederland, waarvan die in Amersfoort de eer ste is, zijn daarvan het resultaat. Noteert U even GRAND: Het huis der verloren kinderen (18 jr.) 14.30, 18.45 en 21 uur. Zondag: 14, 16.15, 18.45 en 21 uur. CITY: De winterkoningin (elke leeft.), zelfde tijden als Grand. REMBRANDT: Het bandieten- meisje en Buitengewoon verlof. (Elke leeft.). Vryd. en Zat. 14.30, 18.45 en 21 u.; Zon. 14.00, 16.15, 18.45 en 21 u. Overige dagen 14.30 en 20 uur. TOT EN MET 14 NOV.: Najaars tentoonstelling A.K.G., St. Pie- ters en Bloklandsgasthuis. 12 NOV.: Bont progr. Huygen en Wessel. Amicitia, 20 uur. Genootschap Ned.Frankrijk „Les amis de la France", L. Cos- terplein (Wykgebouw) 19.30 uur. Studie Centrale, v. Oldenbarne- veltlaan 42, de heer J. Kuys over de practijken der internationale wapenhandel, 20 uur. 13 NOV.: Vocaal ensemble „J.M. - de Stem van Nederland". Amici tia, 20 uur. Uitgesteld tot 9 Dec. 14 NOV.: De heer dr. J. A. Schro der (A'dam) over: „De verhou ding van oudheid en Christen dom". Kerk Heerestraat. 20 uur. Feestelijke jaarvergadering Prot. Chr. Spoor- en Tramweg personeel. Markthal, 20 uur. Mary Pos: „Indrukken uit Ame rika". Friends of America, 's Prinsenhof, 20 uur. Ver. v. Rijksambtenaren, toneel voorstelling: „Haar laatste wil". Amicitia, 20 uur. 15 NOV.: Buurtver. „De Indische Éuurt", toneeluitv. „Tot weder dienst bereid", 's Prinsenhof, 20 uur. Feestavond pers. fonds W.P.C. Spoorwegen, Markthal, 20 uur. t/m 6 DEC.: Tentoonstelling van schildersprenten A'foortse Ge meenschap. St. Pieters- en Blok- lands Gasthuis, 1012 u., 1417 u. Zo.: 1417 uur. „STICHTSE HEUVEL": Wo., Za. en Zondagavond en Zondagmid dag dansen (Black-White Band, „de Spotvogels"). DANCING VAN T HUL: Zat, Zon. en Woensd dansen, 20—23 uur, Zon.mid. 1518 u. (Orkest Jan van Loo). DANCING d ORANJEBOOM: Zat., Zon. en Woensd. flansen. OPENB LEESZAAL EN BIBL. dage lijks ruilen v boeken 1417 u Di Vrijd. avond ook van 1921 u. Leesz geopend dagfliiks 10—12.30 u en 14—17 u. Di. en Vrijd ook 19—22 uur ELKE VRIJDAG bespreking Theos. Vereniging (Regentesselaan 21), 20 uur. Wie is er aan de beurt? Voor de uitreiking van bonkaar ten en schoenenbonnen dienen zich Donderdag de stamkaarthouders 43001—45000 aan het distributie kantoor te vervoegen. Neem T.D., titelstrook, bonkaart 711 en inlegvel mede. Uitreiking geschiedt op kamer 3 van 8.30 11.30 en van 14.30—15.30 uur. De A M.V.J, wilde echter meer. Haar ideaal moest verder worden uitgedragen. Haar practisch Chris tendom practisch in de goede zin van het woord zou het gehele land ten goede moeten komen. Daar om werd een nieuwe A.M.V.J. opge richt de Algemene Maatschappij Voor Jongeren waarvan de Am sterdamse Maatschappij een afdeling werd. Aan deze nieuwe maatschap pij nu is het werk voor de militai ren en de verbreiding der A.M.V.J.- gedachte in het gehele land, opge dragen. Behalve Amsterdam heeft op dit ogenblik alleen Twenthe een eigen A.M.V.J.-centrum, waar de arbeidsjeugd uit de grote industrie steden zoals Hengelo. Almelo. Ol- dcnzaal en Enschede zich in steeds groter getale verzamelt voor sport, spel en discussie. De entrée van het A.M.V.J.-ge- bouw in Amsterdam stelt de bezoe ker meteen op zijn gemak. Diepe le ren fauteuils om gezellig-lage tafel tjes. een imponerend trappenhuis en in de hoek als een vrolijke onder breking van de warmdonkere lam- brizering de opening van de counter, waar de portier zijn domicilie heeft. Hij is hier onmisbaar, want behalve het kantoor is er in het gebouw een woongelegenheid voor meer dan 100 jongemannen met de nodige eet zalen, conversatiezalen enz Voorts zijn er de bibliotheek, biljartzalen sportzalen en een groot overdekt zwembad. De grote sportzaal kan tevens worden ingericht als kerk- zaal of bioscoop. Achter de hoge' fluwelen gordijnen aan de achter kant is een uitstekend geoutilleerd toneel verborgen. Geestelijk hoogtepunt Honderden jonge Amsterdammers van 1830 jaar leven hier hun ver enigingsleven. Ze sporten er, ze ma ken er muziek of ze luisteren er al leen maar naar. Ze bezoeken er le zingen en nemen zelf deel aan het debat over een of ander belangrijk vraagstuk uit ons tijdsgewricht. En Vrijdagsavonds is er het hoogtepunt. Dan verzamelen allen zich in de grote vestibule. Met z'n vijven boven op een fauteuil, leunend langs de wand of hangend over de trapleuning luisteren ze aandachtig naar het ..praatje van de trap." Aller ogen zijn gericht op de man, die daar rustig halverwege de trap staat, sprekend over het antwoord, dat God van de jonge mens op zijn vraag verwacht. Een vraag die ze allen kennen, omdat deze er juist de oorzaak van is geweest, dat hun vereniging werd opgericht. Ds. Goudkamp leidt ons rond en vertelt over het werk dat zo diep is geworteld in het Amster damse sociale en culturele leven. Hij stelt ons voor aan de mensen, die aandeel hebben in deze arbeid. Een jonge vrouw die als secreta resse grote verantwoordelijkheid draagt, een vlotte sportleider die ons ontvangt in zijn gezellig, met boeken volgepropt vertrek, een paar kantoor-meisjes, het personeel van de woongelegenheid en de directeur van het grote A.M V.J.-hotel ..Cen traal." dat naast het gèbouw aan het Leidsebosje is gelegen. „Ontmoet je vrienden in de Hall en in do Burcht" staat er ergens te lezen Met de hall hebben we reeds kennis gemaakt, de Burcht blijkt het domicilie te zijn van de meisjes afdeling der Amsterdamse Maat schappij. waar vele werkende en studerende meisjes haar kamer hebben of er alleen maar de maal tijd gebruiken. En ook de Burcht staat iedere avond open voor hen. die willen studeren, lezen of musice ren Behalve over al deze gebou wen. beschikt de Amsterdamse Maatschappij nog over een complex sportvelden in het Bosplan. Goed doorwrocht Goed doorwrocht is de gehele or ganisatie van het afdelingsleven in de hoofdstad. Dertig jaren lang heeft men er zijn ideeën op allerlei gebied aan de practijk kunnen toet sen. Dat zulk een resultaat in de nieuwe afdelingen on veel korter termlin kon worden bereikt, indien slechts lering wordt getrokken uit de Amsterdamse ervaringen, heeft de groei van het centrum in Twenthe wel geleerd. Bij een van zijn bezoeken aan onz.e stad zei ds. Gnudkamp dat men ook Amersfoort in het A.M.V.J.- werk wil betrekken. Op de duur zal ook hier een be gin worden gemaakt met het vor men van een Rroep jonge mensen, die samen zullen arhpiden aan de geestellike. lichamelijke en maat schappelijke vorming van de jonge ren uit onze omgeving En daarbij 7.ullen zij direct al voor hebben de in de grond zo wijsgerige en voor name A.M V.J-stelregel: De deur wijd open. want eerst moeten we de mensen weten te pakken, d&n pas kan er worden gevormd. De Nederlandse Reisvereniging organiseerde Dinsdagavond voor haar leden een filmavond over „Dalmatië en Dolomieten" in 's Prinsenhof. De heer L. A. Dupree uit Nijme gen vertoonde eigen gekleurde op namen over zijn vooroorlogse tocht van Nijmegen af naar Joego-Sla- vië. Op interessante en geestige wijze schetste de heer Dupree, die de heenreis over 5000 km. in acht da gen per auto in gezelschap van zijn echtgenote en gewapend met cemera maakte, het wel en wee over deze tocht. In Joego-Slavië waren de wegen smal, slecht en gevaarlijk. Er be stond geen behoorlijk wegdek, maar een harde grond bezaaid met kleine puntige rotsblokken. De hotels zagen er uit als palei zen, met hygiëne en zindelijkheid waS het echter slecht gesteld. Het leven was er voor buitenlanders zeer goedkoop. De bevolking was arm en leefde veelal van bedelarij. Velen waren zelfs analphabeet. Spreker vergeleek de Dalmatische kuststrook met de Rivièra. Hij noemde het een land vol warme en zonnige kleuren, diep blauwe lucht en zeeën. Na deze korte inleiding gaven de prachtige opnamen ons een kijkje van het leven der Dalmatische kust en bewoners der steden. Eni ge opnamen van Joego-Slavische vrouwen en arbeiders en meisjes in hun typische klederdrachten ga ven vooral ook een kijk op de folklore van dit volk. De belang stelling voor deze avond was groot. Niwin-comité dankt! De Bonte NIWIN-markt is weer achter de rug. Door zich te laten winnen voor een ruime variatie van genoegens en nuttige zaken heeft de Amersfoortse burgerij een offer gebracht voor de welzijns- verzorging van velen in Indonesië. Ons Comité heeft zich uitermate verheugd over de in ruimer kring merkbaar wordende belangstelling voor degenen, die ginds vaak in zo moeilijke omstandigheden, meestal niet in familieverband leven. Dat deze belangstelling groeit, is zeker te danken aan allen, die. in welke vorm ook. medewerkten aan dit laatste NIWIN-gebeuren. Onze dankbare gedachten gaan bv. uit, naar de vele dames, die met de grootste welwillendheid goederen met winstmarge in consignatie ga ven, of zelfs ten geschenke afston den. Naar degenen, die de mode show deden slagen; de militairen, die zo nuttig als ordebewakers of anderszins optraden, en naar de dames van de Huishoudschool. En dan komen ons de bouwers van het geheel, alsmede de musici voor ogen. De bedieners van het rad van avontuur zorgden voor een forse som. Wij gedenken dankbaar de pers. Zo lieten wij velen de revue passeren en mogelijk sloegen wij nog wel goede geesten over. Aan allen, die op enigerlei wijze medewerkten om de „Bonte" te doen slagen, onze zeer hartelijke dank. Nu even uitblazen en straks star ten wij weer voor een volgende actie, want er moet nog veel meer worden gedaan. PLAATSELIJK NIWIN-COMITE Een kijkje in het geheel gemoder niseerde tropen, en hospitaalschip Groote Beer", dat een dezer dagen zijn eerste reis naar Indonesië zal beginnen. Rondom het biljart Opnieuw had in de cadre-klasse een belangrijke ontmoeting plaats. De Vergulde Wagen 1 trok gister avond naar Utrecht om de strijd tegen Tolsteeg 1 op te nemen. Het was voor de Amersfoorters een handicap dat Koppel nog steeds niet capabel is om zijn partij te spelen, waardoor Steffen tegen twee tegenstanders kwam te staan. De eerste partij bracht hij tot winst, doch de tweede werd na spannende strijd met miniem ver schil door hem verloren. Bregman was goed op dreef en gaf zijn Utrechtse tegenstander weinig kans. De uitslagen van de gister avond gespeelde wedstrijden zijn: Cadreklasse: Tolsteeg 1-Vergulde Wagen 1 2-4. Eerste klasse libre: Zonneheuvel 1-Vergulde Wagen 3 6-2; Gouden Ploeg 2-Ons Genoegen 2 8-0. Tweede klasse libre: Centraal 2- Vergulde Wagen 4 2-6. Derde klasse libre: Paauw 1- Leusderkwartier 3 2-6. Vierde klasse libre: Tavenu 2- Ons Genoegen 3 6-2. Vijfde klasse libre: KOT 3-Me- Iropole 4 4-4. Zesde klasse libre: Oosterpark 2- Vergulde Wagen 6 2-6. Burgerlijke stand Geboren: Hermanus Gerhard, z v J F de Beuse en P Spee; Pieter- nella Maria Johanna, d v A J van der Last en M J van Doorn; Jacob Anton, z v D Wittermans en C Schreuder. Overleden: Jonkheer J H Scho- rer, 42 j ongeh: D de Zwart, 11 md, d v D de Zwart en C Moureaux; E A van Beerendonk, 41 j. wed v H A Korthout; R Rijnders, 81 j, echtg van C Pothoven. Engelands houding nog niet bekend Wat Engelands standpunt zal zijn na het bekend worden van de overeenstemming tussen Rusland en Amerika over de Palestijnse kwestie is nog niet bekend maar sir Alexander Cadogan heeft er in Lake Success op gezinspeeld, dat zijn regering misschien zou weige ren tegen 1 Mei 1948 de verdeling van Palestina tot stand te bren gen. Londen zou niet accoord gaan met een voorstel dat strijdt met Creech Jones' vroegere verklaring. Utrechter vanroofmoord beschuldigd De Utrechter Wilhelmus de Vos, oud 21 jaar, en do 19-jarige Marl- nus Aarden uit Den Haag, worden beschuldigd tan moord op de be jaarde abt Gustavo Vrlndts, pas toor van de kerk Notre Dame do neige te Borgerhout (België). De pastoor werd op gruwelijke wijze van het leven beroofd en een bedrag van frs 10.000 werd ontsto len. De twee Nederlanders beant woorden aan het signalement, zoals dat door de huishoudster van de pastoor was opgegeven. De gendar merie te Luik heeft hen toen in hechtenis genomen. Verkeersstaking te Londen Duizenden Londenaren konden geen gebruik maken van de bus. doordat het personeel van busdien sten in West- en Zuid-West-Londen in staking is gegaan uit protest te gen de nieuwe winterdienstrege- ling. De staking draagt geen of ficieel karakter. Wordt in Amerika geslagen pasmunt weer gesmolten en teruggezonden? VAN het zilvergeld, dat naar iedereen verwachtte, na de bevrijding in roulatie zou komen en dat, volgens mededeling van Radio Oranje, destijds in opdracht van de Nederlandse Regering reeds in Amerika was aangemaakt, is nog steeds geen spoor te bekennen. Toch bevindt dit geld zich in Nederland en wel bij de Nederlandse Munt. die het onder haar berusting heeft en het in een schuilkelder te LUrecht heeft opgeslagen om het, naar ons ter ore kwam, weer tot staven om te smelten, die van wege de deviezenmoeilijkheden naar Amerika zullen worden terugge zonden. de destijds in Amerika geslagen zilveren munten, ter waarde van 170 millioen gulden, liggen hier op getast. zorgvuldig verpakt in lin nen zakjes, die er met kleine hoe veelheden tegelijk zijn binnenge bracht. Men heeft behoorlijke voor zorgen genomen tegen ongewenste bezoekers, door de kluis van een deur te voorzien die slechts op zeer bijzondere wijze is te openen en dan alleen nog door gebruik te maken van verschillende sleutels, welke niet door een en dezelfde persoon worden bewaard. Achter de zware deur bevindt zich bovendien nog een groot kluishek, dat natuurlijk ook weer zijn geheimen heeft als het op openen aankomt. Al deze goede voorzorgen ten spijt, zal de Munt haar schat wel niet lang kunnen bewaren, want men is van plan het geld om te smelten tot zilverstaven, die aan Amerika zullen worden terugge zonden om Nederland van deviezen- verplichtingen te ontlasten, tenzy door de Staten-Generaal anders wordt beschikt. In het voorjaar is namelijk het ontwerp voor een nieuwe muntwet ingediend, waarop nog geen Memorie van Antwoord is verschenen en zo lang dit niet het geval is, bestaat er kans, dat het nieuwe zilvergeld in het land blyft. De financiële omstandighe den, nóch uitlatingen van insiders, geven dienaangaande echter veel hoop. ER zyn gedurende de bezettings tijd in Nederland door de Duit sers op vele plaatsen schuilkelders gebouwd, van welke een deel per manent zal biyven herinneren aan de zorg, die de bezetters zich ge troostten om het vege ly'f te be schermen tegen de wapens der ge allieerden. Het verdwijnen van dcr- geiyke gevaarten is soms zo niet onmogelijk, dan toch vaak een te kostbare aangelegenheid en dus worden sommige bunkers voor nut tige doeleinden in gebruik geno men. Dit is ook het geval met de schuilkelder in de tuin van het Mi litair Hospitaal in Oog en Al, die tegen het einde van de oorlog ter beschikking stond van Von Dönitz en derhalve op zeer luxueuze wijze werd ingericht. Zelfs zou deze kel der een rechtstreekse telefoonver binding met Hitler's hoofdkwartier hebben gehad, wat wel iets zegt omtrent de belangrijkheid van het bouwwerk, dat zó massief is opge trokken, dat geheel Oog in Al aan verwoesting zou zijn prysgegeven als men had getracht het op te bla zen. Voor 170 millioen Thans beschermt Je kelder op nieuw een belangrijke inhoud, want Beschrijvingen over personen, die op één of ander gebied hebben uitgeblonken, zijn immer de moei te waard om gelezen te worden. Onder de auteurs zijn er ver scheidene, die geïnspireerd rijn door het leven van bekende of minder bekende figuren uit de ge schiedenis. Er zijn de laatste tijd vrij veel boeken op dit gebie.i ver schenen. De Openbare Leeszaal, Huurhuizen 9, kocht er enige aan voor de bibliotheek. Van de hieronder volgende zijn de eerste twee romans, de overige studieboeken. D. de Jong. Een burgerkoning. Roman over Coenraad van Beu- ningen, Amsterdams diplomaat uit de Gouden Eeuw. A. M. de Jong. De dolle vaan drig. Roman over de dichter Ger- brand Bredero. G. de Pourtalès. Het leven van Liszt. W. S. Churchill. Mijn jonge jaren. Autobiografie. W. Muensterberger. Tekeningen, studies, schetsen. Een 100-tal re- Verbreding Utrechtseweg Hedenmorgen is een aanvang ge maakt met de verplaatsing van de tuinmuur van het perceel Utrecht seweg hoek Snouckaertlaan. De verkeerssituatie zal na voltooiing der werkzaamheden aanmerkelijk zijn verbeterd. Onze klokken en carillons Voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen sprak gisteren in Amicitia de heer J. Vincent, beiaardier in dienst van H.M. de Koningin, over onze klokken en carillons. De klokken speelden in ons leven altijd een grote rol. Zij waarschuwen bij brand en schip breuk en leven mee met geboorten en begrafenissen. Spr. verhaalde de geschiedenis van de klok, die voordat de monni ken haar goten, uit twee platen bestond, en slechts een dof ge dreun verspreidde. Allengs kwam er een zuiverder toon in de klok ken, en het duurde dan ook niet zo heel lang, of het carillon was er in een primitieve vorm. Door de eeuwen heen is er klokkenroof ge weest. De overwinnaar haalde de klokken uit de torens en liet hen omgieten in oorlogstuig. Na het sluiten van de vrede goot men dan van het oorlogstuig weer een klok. Vele opschriften van klokken her inneren daar nog aan. Een serie uitstekende lantaarn plaatjes accentueerde het gespro ken woord. producties van Vincent van Gogh; waarvan acht in kleuren. F. W. Heerikhuizen. Rainer Ma ria Rilke. Uitvoerige studie over zijn leven en zijn werk. K. Sprey. Homerus. Populaire beschouwing over deze dichter uit de Oudheid. K. Sprey. Hannibal. Leven van één der beroemdste legeraanvoer ders uit de Oudheid. W. L. M. E. van Leeuwen. Drie vrienden. Studies over drie in de oorlog gestorven jonge Nederland se schrijvers: Menno ter Braak, H. Marsman en E. du Perron. T. J. C. Locher. Peter de Grote. Een biografie, geschreven naar aanleiding van de herdenking van Czaar Peter's bezoek aan Neder land. P. Clarijs. Anton van Dijck. Rijk geïllustreerde studie over de 17de eeuwse Vlaamse schilder. L. C. J. Frerichs. Antonio Moro. Van vele afbeeldingen voorziene studie over een 16de eeuwse Ne derlandse schilder. S. Zweig. Joseph Fouchè. Roman tische biografie over één der groot ste intriganten uit de politieke ge schiedenis van Frankrijk. K. S. Davis. Soldaat der demo cratie. Biografie over het leven van Generaal Dwight Eisenhower. Evenals in 1946 heeft de ge meente Amsterdam dit jaar prijs vragen uitgeschreven op het gebied van letterkunde cn muziek. Een zeer groot aantal inzendingen is door letterkundigen cn musici aan dc. jury's ter beoordeling voorge legd. Gistermiddag heeft de wet houder voor kunstzaken, mr. A. de Roos, de uitslag van de beoorde lingen in de bibliotheek van het Stedelijk Museum bekend gemaakt en de oorkonden aan de prijswin naars overhandigd. Mr. de Roos gaf een uitvoerige uiteenzetting van de overwegingen, die de jury's tot hun conclusies hebben gevoerd. De prijsvraag voor muziek was on derverdeeld in vier groepen. De prijs van f 1000 voor groep a, waarin een symphonische studie werd gevraagd, werd niet toege kend en zal opnieuw worden uitge loofd. Ir. H. C. King, gemeente ambtenaar te Amsterdam kreeg een eervolle vermelding voor zijn suite „per ardua". In de groep b, waarin 6 inzen dingen waren binnengekomen, werd de heer A. Bonsel uit Hil versum begiftigd met de prijs van f 700.voor zijn suite voor fluit en strijkorkest. Koos van der Griend uit Am sterdam werd in groep c uitverko ren uit 17 mededingers voor zijn trio voor viool, alt en violoncel en ontving een prijs van f 300.Het koorwerk „Stabat Mater" door Klaas van Oostveen kreeg de hoog ste onderscheiding in groep d, waarvoor 16 inzendingen waren binnengekomen. De literatuurprijs 1947 voor to neel op verzoek van de jury verdeeld onder de heren Manuel van Loggem, V. Sirolf (achter deze naam verbergt zich een Utrechts hoogleraar en mej. L. Treves (mej. M. Roselaarmet respectie velijk „De Chinese fluitspeler", „De aanslag op de zogenaamden graaf van Serdan" en „De Ring en de Kelim". Er waren 37 toneel werken ingestuurd ter mededin ging naar de prijs van f 1000. De jury voor de literatuurprijs 1947 voor prozawerk schrijft in haar rapport o.m., dat de meest bevredigende resultaten werden bereikt door auteurs, van wie de kwaliteiten merendeels reeds be kend zijn. „En de akker is de we reld" van Dola de Jong werd uit 92 inzendingen uitverkoren voor de prijs van f 2000.—. De jury roemt dit boek, dat de lotgevallen van enige emigranten in Noord- Afrika behandelt, om dc volkomen originele conceptie, de sobere uit werking, de rake typering en bo venal de suggestieve schrijftrant. Het juryrapport vermeldt eervol dc volgende werken: „Sla de wol ven, herder" van Theun de Vries, ,.De Burgerkoning" van David de Jong en keurt nog drie andere een vermelding waardig t.w. „Rolien en Ralien" (Josepha Mendels),„De geboorte van Jan Klaassen (J. J. Klant) en „De paarden van Holst" (Gerard van Eckeren). De jury voor poëzie stelt er in haar rapport prijs op vast te stel len dat meerdere voortreffelijke inzendingen (totaal 87) nauwelijks in waarde onderdoen voor de be kroonde bundel „De Steencn Min naar" van Gerard den Brabander, die de prijs van f 1000.kreeg toegewezen. Van de 29 essays heeft de jury een aantal werken met een meer literair-histonsch dan essayistisch karakter buiten beschouwing ge laten. „Poezie als ernst" van Fok- ke Sierksma, dat over de dichter Gerrit Achterberg handelt, werd „om het scherpzinnig analystisch talent, de oorspronkelijke visie en het persoonlijk karakter" bekroond met de prijs van f 1000. Jhr. W. J. H. B. Sandberg di recteur van het Stedelijk Museum, sprak in zijn functie van voorzit ter der federatie van beroepsver enigingen van kunstenaars zijn dank uit aan het gemeentebestuur van Amsterdam, dat een zo hoge opvatting heeft van haar taak, waar het geldt de cultuur te dra gen en te bevorderen. Gewapend verzet in Siam In Siam is gewapend verzet uit gebroken tegen de regering dia door de staatsgreep van maar* schalk Phiboen aan de macht 1» gekomen. Phiboens tegenstanders noemen zich „dc troepen van het Siamese volksverzet." Volgens een woordvoerder In Bangkok staat het gehele leger achter het nieuwe bewind. Hoevelaken Burgerlijke stand Geboren: Christiaan, z v J C Pleizier en M Top: Paulus, z v T van de Bunt en A Morren. Ondertrouwd: H van Doornik en G Doppenberg. Gehuwd: N Jansen (Barneveld) en J Roskam. Overleden: Fenna van de Biezen, oud 7 weken. - Het gaat ze nooit hard genoeg Dinsdagochtend naderde een mi litaire vrachtauto uit de richting Amersfoort met grote snelheid het kruispunt in de richting Apel doorn. Door de te hoge snelheid kon de bestuurder de bocht niet halen en reed na eerst nog een halve slag te zijn omgedraaid, met een harde klap door de afrastering om eerst daarachter tot stilstand te komen. Een arbeider die op het land werkzaam was kon zich, door nog juist op tijd opzij te soriugen redden. De auto liep lichte schade op en kon de reis vervolgen. Officiële publicaties INLICHTINGENCENTRALE 's-GRAVENHAGE. 11 Nov. Ten behoeve van hen. die besprekingen moeten voeren met ambtelijke in stellingen en niet precies weten tot wie zij zich moeten wenden is on langs door de economische voorlich tingsdienst een inlichtingen-centrale aan de Bezuidenhoutseweg 62 te Den Haag geopend. Van het ogenblik af, waarop de Centrale haar werkzaam heden begon, is een regelmatig be roep op haar gedaan. Een bezwaar bij het raadplegen der Centrale was tot dusver, dat zij telefonisch vaak moeilijk bereikbaar was. Thans be schikt de Centrale echter over een eigen stadsliin onder no. 772080. Daarnaast blijft zij bereikbaar over de telefoon centrale van het ministe rie van Economische Zaken, onder telef. no. 720060. interlocaal letter G. (Toestellen 482 en 492). n Amsterdamse Effectenbeurs Spreekuur burgemeester De burgemeester zal wegens ver lof te Leusden en te Stoutenburg voorlopig tot nader aankondiging geen spreekuur houden. Leusden Burgerlijke stand LEUSDEN Geboren: Huber- tus, z. v. W. Langemaat en A. Leijenhorst; Elisabeth, d. v. J. B. Ham en W. van Batenburg. Gehuwd: H. van Woudenberg en M. van Raaij. Overleden: Geen. STOUTENEURG Geboren: Wilhelmina Cecilia Maria, d. v. P. van Dijk en H. J. Rutten; Johannes Jozef Zacharias, z. v. B. Groten huis en E. H. Kerkhof; Cornelis, z. v. C. Meerveld en A. Hooijer. Gehuwd: J. C. van Kooij en W. J. van Dijk; C. J. L. Steenbergen en M. van Rootselaar. De effectenbeurs te Amsterdam had vandaag by de opening een aarze lend voorkomen. De meeste toonaangevende fondsen uit de diverse rubrieken, waren beljou- dens enkele uitzonderin gen, wat de hoofdkoer- sen aangaat, iets lager. KoninklHkc echter wa ren met een hoofdkoers van '46)4 een goede 3% boven het vorige slot. Uit alles kon worden op gemaakt. dat het publiek zich afzijdig hield, want ook thans waren er maar weer weinig orders en toen de vriie handel een aanvang nam. droeg de affaire over het ge heel genomen een sle pend karakter. De stemming werd echter vaster want vrij wel allerwegen legden de koersen een neiging tot verbetering aan do dag. waaraan de vaste hou ding van Koninklijke klaarblïikelijk niet heel vreemd was. want laatst genoemd aandeel liep ge leidelijk aan enige pun ten naar boven en steeg tot 45114. om byna op het hoogste punt van de dag uit de notering te treden. Dekkingsaanko- oen op bescheiden schaal speelden hier naar het scheen een zekere rol. fn Industriëlen ging bit ter weinig om maar in net vrije verkeer gingen 3e fondsen waarin nog iets te doen was een kleinigheid naar boven. Act. aandeleD 10/11 11/11 J,1'1! Sltk tildk i»11" 1-6 105$;; 143 167'.'. Koloniale Bank 106 106 N. I. H.bank 105% 105 Ned. H. Mij. 142>i 142 A K.U. aand. 166»,167 Bergh's Jurg. 295 295 v. Berkels pat. 120% 121 Calvé Delft Crt 172' 172 Centrale Suiker Fokker 194% 186 Van Gelder 150% 149% K. Nd. H.ovenfl 167% 166 Lever Cert. 286287 Ned. Ford 932'/, 383 Ned. Kahelfabr. 296 291 Philips gloell. 370 371', Wilton Fyenrd 201 200li O. Petrol MU 421»; -.±s Kon Petr. Mil 443'/, 446', A'dam Rubber 161 161K- 3nnd Rhb MU 15014 148 Dell-Bat. R.M. Dost Java R M. 8684 Serbadjadl S R. 96*1 ->5 Holl. Am. LUn 180 176', Java-C-J. LUn 1531', 150), KN.S.M 162 181 Kon PaketV. 184 181 Sch. Unie 487% 186 i0o'* Rott. Lloyd 463Yt 162% j St MU Nederl 469'; 168), H V.A. 233 -32!', 3*» Jav. Cult MIJ 116»' 115 415 Ned Ind. S. U. 126 425 4-6, Ver. Vorst C M 61% 6l% Deli-Bat 151 450 1-1 Dell Tabak 165V, 468 16) Senemb. 150% 449 149 295 122 172 149)5 166% 291 yt 383 291 371)5 201 423% 451)5 lo3% 96% 10/11 ll/H 99% 99'/, 99% 98^ 99' 99J2 lor.. 401 81% Actieve obllg.: Ned. '38 (3)),)' 3 dito '47 (3)6) 3 Ned '37 3 Dollarl '47 3 <7o NWS 2)5 - Sp. cert. 100 2% 401% 40l,„ N.I. *37 A 3 97% 93 Niet-actleve obligaties A'dam I '37 3)6 l00i/ 100% 'sHage I '37 3% 100% R'dara I/III '37 3)6 103% 100% R'dam '38 3)6 3 100% 100% Pandbrieven Amst Hypbank Arnh. Hyp. B. q8 98% Fr. Gr H. Grav Hyp Bk Ned. Hypb. Veend3m 3)6 99 99 Rott Hypb. 3)6 99 99% Utr. Hypb (2% vpl. uitl) - - West Hypb 3)6 400)5 tndustr. obllg.: A.K U. obll. 3)6 Berghs en J 3% Levers 3)6 Werkspoor 3)6 Bt Ptr Mij 3% Dell Sprw. 3)6 Ned.-Ind Sp 3% 102% 102% 103'. 104% 1049IO43, 103'. 104 102'', 1U2 90 57 56): Nlet-act, aand. 10/11 41/1 A'damse B. 15:% 1531/ Hll. Bank Unie 204% 204% Incasso 467)5 156% Rott. Bankver. 156 155' Tw. Bank. Cert. 163)5 165 155 Rott Bel Cons 178)5 Lever 6% c pr Gist en Sp. lab Rott. Dr. Mij. Werksp Serio A Anlem Ned. Ind. Gas Internatto 178)5 155% 371 371 327% 329% 165 163 112 160 112)4 161% Amst. Ball. Mij 152% 150 Dell Sp. MU. Ned. Ind Spw. Voorlopig ge noteerde aand.: Lever 4% c. pr. Mij. Fin. N. H. Vredesteln Ned Walvlsv. Prolongatie Amcr fondseD Anaconda Bethl. Steel Chrysler Gen Motors Intern Nickel Kennecott Republic Steel US Steel Phillips Shell Union Tidewater Baltimore Pensylvanla t laten bieden 62% 28 88 108', 108% 101^ 407% 35% 402% 60)6 29% 49% 2735 77)5 34% 22% 40% 46 yt 160 107% 2% 35sR 102^ 60^ 50% 27% 77» i 60% 31% 22% 10% N.V. Droogdok Maat schappij Tandjongpriok. I11 de jaarlijkse alge mene vergadering van aandeelhouders in de N.V. Droogdok Maatschappij Tandjongpriok werd aan de directie op grond van de byzondere omstandig heden uitstel verleend voor het overleggen van een balans en winst- en verliesrekening over het boekjaar 1946. De heer ir. J. T. Bierman werd als commissaris herkozen. Conversie Amsterdam een succes. Houders van de 3)2 proc. obliga- tiën Amsterdam hebben zodanig van hun conver- sierecht gebruik gemaakt. dat voor de vrfle inschrij vingen slechts een gering bedrag beschikbaar is. Het betreft hier de uit gifte van 60 millioen gld. 331 proc. obligatiën der lening 1947 der ge meente Amsterdam, waar voor de inschryvlng open stond tot een koers van 100 pet.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 2