Vijf dichters en het herwonnen leven TRUMAN wachtte in April 1945 'n buitengewoon zware taak 4JI Nederlanders schrijven in „Berita Indonesia" Spiegel der wereld MarshallMolotof, Wisjinsky en West-Europa Nieuwspalet •"-DE GELUKSVOGEL Radio-programma Woensdag 12 November 1947^ 3 Na aanvankelijke Roosevelt-imitatie vond hij een eigen stijl Noem eens een grappig woord?" Trunian! Deze anecdote deed in Washington de ronde, toen de beschei den senator Harry S. Truman, die op een kamer van 120 dollar woonde, graag piano (en ook wel poker) speelde, graag ook op tijd zijn glas whiskey had en van wie verder eigenlijk niets be kend was, dan dat hij braaf zijn plicht deed, in April 1945 ge roepen werd tot het hoogste ambt, dat vacant was geworden door het heengaan van Roosevelt: president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Truman had het in het begin niet gemakkelijk. Te moeten treden in de voetsporen van de grote „F.D.R." viel voor de pientere, maar „for maat" ontberende klcinestads-advo- caat niet mee. Hij trachtte in Pots dam met Stalin te praten in dezelf de stijl die Roosevelt bezigde, ook tegenover de pers probeerde hij steeds de toon van zijn voorganger te vinden. Het lukte hem niet. Steeds bleef hij onzeker, omdat hij zich immer afvroeg „Wat zou Roo sevelt nu gedaan of gezegd heb ben?" In de keuze van zijn mede werkers Was het eender: de oude vrienden van Roosevelt wilde hij niet voor het hoofd stoten, ander zijds wilde hij niet hun slaaf wor den. Metamorfose Maar na de verkiezingen in No vember van het vorig jaar veran derde er iets. De meeste leidende figuren van de democratische par tij lagen nog versuft terneer door de knock out. hun toegebracht door de republikeinen, toen Truman zijn programma opstelde. Strijd tegen de vakverenigingen in het algemeen en tegen John Lewis in het bijzon der. strijd tegen de inflatie, strijd tegen de voortdurend stijgende prijzen, strijd tegen de Russische aggressie in Europa en strijd tegen het communisme in Amerika zelf vormden de punten van dit pro gram. Truman had zijn eigen stijl gevonden. Niets herinnerde aan de stijl van de grote Roosevelt, maar het was een goede, verstandige, so lide politiek, te verwachten van een vertegenwoordiger van de midden stand als Truman was. Roosevelt was geniaal en onbere kenbaar. Conferenties leidde hij soms van zijn bed uit. Naohten werkte hij door. Hij rookte ontel bare sigaretten, las ontelbare detectiveromans, brak plotseling belangrijke conferenties af om met persoonlijke vrienden een gesprek te gaan voeren. Bij Truman gaat alles met de re gelmaat van een klok. Hij staat om half zes op. maakt toilet en leest dan kranten. Vier maal per week maakt hij een soort veldloop van drie kilometer be geleid door een (transpirerende) privé-detective. Half acht ontbijt, twintig over acht aan het bureau. Om negen uur be ginnen de dage lijkse conferen ties. Per week ziet Truman op deze manier ongeveer Man van de 250 mensen, 's klok avonds om half zes wordt de „winkel" gesloten. Viermaal per week staat zwemmen op het pro gramma het Witte Huis heeft een zwembassin diner om zeven uur. daarna meestal een boek dikwijls historische werken of soms een concert of een schouwburgbezoek. Intussen is zijn populariteit ge stegen. Niet alleen door de fouten die zijn tegenstanders hebben ge maakt want de republikeinen hebben het er ondanks hun meerder heid in beide Huizen van het Con gres slechter afgebracht dan de de mocraten. Truman heeft zelf veel gedaan wat hem populair maakte. Het tot tweemaal toe uitgesproken presidentiële veto tegen het wets- ontwerp-Taft. dat de rechten der arbeiders wilde beperken, heeft on danks het feit dat de wet toch aan genomen werd. Trumans aanzien doen stijgen. Ook zijn protest tegen het verlagen van de belastingen iets, dat zijn politieke carrière had kunnen ruineren werd merk waardigerwijze geapprecieerd door dat hij zich tevoren in duidelijke taal tot het Amerikaanse volk had gewend en gezegd had. waaróm hij zijn veto uitsprak tegen deze ver laging. Bij die gelegenheid trof hij de juiste toon: hij sprak recht tot het hart van millioenen eerzame huisvaders en dat is tenslotte ook een van de factoren van de kracht van Roosevelts geliefde „praatjes bij de haard" geweest. .HxIP' QEDERT 25 Octo- ber bevat het in Batavia verschijnen de Republikeinse blad „Bcrita Indonesia" Het Nieuws van Indonesië) een vaste Zaterdag-rubriek in het Nederlands, „Vrije Tribune", waarin vooruitstrevende Ne derlanders aan het woord worden gelaten. De mede werkers, waartoe mr. W. G. Th. de Bruyn, A. P. J. van der Burg, J. de Graaf jr.. prof. G. J. Resink en de bekende zendingsarts dr. J. A. Verdoorn behoren, schreven in hun inleiding: „Wij menen dit nu te moeten doen. omdat in deze stad voor pro gressieve Nederlanders geen andere uitingsmogelijkheid bestaat, wat tot gevolg heeft dat tot dusver de Ne- landse pers een vertekend beeld le verde van de opinies der Neder landse gemeenschap. Door gebruik te maken van de thans door de „Bc rita Indonesia" geboden gelegen heid zal de weergave der denkbeel den van in deze stad levende Ne derlanders duidelijker geschieden en de waarheid meer nabij komen, waarmee niet alleen Indonesische maar ook Nederlandse belangen worden gediend. Wy gaan uit van de overtuiging dat de oplossing van het probleem dat dit land beheerst slechts kan worden gevonden in volledig overleg en overeenstem ming met de Republiek, en aldus hopen wij door onze arbeid een steentje bij te dragen tot het be reiken van een toestand die ons vu rig verbeide ideaal vrijwillige sa menwerking voor beide zijden mogelijk maakt". De eerste „Tribune" bevat bydra- (Ingezonden mededeling) Jaag die Rheumatiek uit Uw ledematen. Ontdoe Uzelf van die slopende kwaal. Neem regelmatig Kruschen Salts Iedere morgen ln Uw eerste kopje thee cn ge voelt U al gauw een heel ander mens. Dat doet de weten schappelijke samenstelling van Kru schen zes minerale zouten. Die wekken de bloedzuiverende organen weer op tot jeugdig krachtige werking. Ook Uw organen hebben die opwekking nodig. Waarom zoudt ge ze die dan niet geven, met Kruschen Salts onder Uw bereik en met het vooruitzicht weer helemaal de oude te worden, vif en fit en tot het verzetten van bergen in Staat? Kruschen Salts wordt over dc hele wereld verkocht Vraag Kruschen Salts bij Uw Apotheker of Drogist. OP 5 Juni van dit jaar hield Marshall voor de Harvard Uni versity zijn langzamerhand wereld vermaarde rede, waarin hij de nood zakelijkheid van Amerikaanse hulD voor de landen van Europa poneer de. Thans, ruim vijf maanden later, begint het zgn. plan-Marshall con crete vormen aan te nemen, nu aan het Congres de cijfers van die hulp, welke ae Amerikaanse regering mogelijk en noodzakelijk acht, zijn voorgelegd. V\jf maanden lijken een lange tild, maar wanneer wij bedenken, wat er allemaal in heeft moeten gebeuren, dan mogen wij toch over het tempo, waarmee tot nu toe is gewerkt, zeker niet ontevreden zijn. Een deel van deze lof komt on getwijfeld aan Europa zelf toe: de promote wijze, waarop helaas welis waar niet heel ons continent, maar dan toch de zestien staten op het initiatief van Marshall hebben ge reageerd en C j reële, zakelijke wyzc, waarop zii tot overeenstem ming hebben weten te komen, heeft niet alleen het nodige bijgedragen tot versnelling van het tempo, maar ongetwijfeld ook tot de mogelijk heid van de verwerkelijking van het plan. Neen, vijf maanden zi-n wel lang geweest, maar niet te lang. Beden ken wil alleen maar. dat in deze tijd, afgezien van de berg werk, die de economische experts en politieke deskundigen hadden te verzetten, de publieke opinie in de Ver. Sta ten, die machtige factor, welke in Juni nog óf lauw óf zelfs positief vijandig tegenover het plan-Mar shall stond (uitzonderingen natuur lek niet te na gesproken) voor de hulpverlening aan Europa diende te worden gewonnen. \Y7 ANNEER men ons zou vra- gen. wie zich voor dit over halen van de Amerikaanse publieke opinie bijzondere verdiensten heb ben verworven, dan zouden wij ge neigd zijn de erepalm hiervoor uit te reiken aan...... Molotof en Wislinsky. Dit is geen grapje, maar bittere ernst. Van het begin af aan is de Amerikaanse propaganda in het teken gezet van „bestrijding van het Russisch-communistische Nieuws uit Indonesië Wisjinsky Molotof Zij steunden Marshall gevaar en de heren in het Kremlin hebben werkelijk alles gedaan om deze propaganda volledig te doen slagen. Van dc weigering van Mo lotof om Oost-Europa mee te laten doen in het plan-Marshall af, over Wisjinsky's optreden en toon in Lake Success en dc executie van Petkof heen tot aan de wederop richting van de Komintern (om maar enkele voorbeelden te noe men) heeft de Russische politiek de voorstanders van Amerikaanse hulp aan West-Europa in de kaart gespeeld. Dit is zelfs zo waar, dat wy ons afyragen, wat het effect op het Congres, dat zich nu over de hulp aan Europa zal moeten uitspreken, en de publieke opinie zal zy'n van de jongste publicaties van dc ..pro feet" van de Amerikaanse politiek, Walter Lippmann. Deze heeft nl. beweerd, dat de „koude oorlog" (een term, die Lippmann zelf heeft uitgevonden) tussen de Verenigde Staten en de Sowjetunie nu defi nitief door eerstgrenoemden is ge wonnen en dat alle lawaai en ag- gressiviteit van de Russen op dit ogenblik niet veel anders is dan het leggen van het rookgordiin. waar achter zich hun strategische terug tocht zal voltrekken. Over de mé rites van deze opvatting van Lipp mann willen wij het nu niet heb ben. wy zyn alleen benieuwd, of deze theorie West-Europa tenslotte op idem zoveel millioen dollars minder zal te komen te staan. gen van De Graaf en van der Burg, terwijl uit „Vry Nederland" het ar tikel „Crisis cier Waarachtigheid" van Prof. Kraemer werd overgeno men, HET IS DRUK in de haven van Makassar, de hoofdstad van Oost- Indonesië. Er komen zoveel sche pen aan dat het dikwijls niet moge lijk is alle op tijd te lossen en te laden. De scheepsbewefing bedroeg in Augustus 305 prauwen en 81 schepen. Er werd in die maand uit gevoerd ter waarde van 240.000. HET COLLEGE van burgemees ter en wethouders van Makassar is thans opnieuw samengesteld. By de verkiezing ln de gemeenteraad werd dc Chinese candidaat wegge stemd. Het col lege bestaat nu uit drie Indonesiërs en een Neder lander (voor technische zaken). De raad nam een motie aan, waarin er bij de regering op wordt aange drongen het college van B. en W. uit te breiden. AMBTENAREN van het Neder lands-Indische gouvernement krij gen een nieuwe regeling voor duur te- en gezinstoeslagcn, afgestemd op dc gewijzigde kosten voor le vensonderhoud. Bij de nieuwe rege ling worden de toeslagen vastge steld in verband met het plaatse lijke prijspeil. EATAVIA TELT thans ook een Rus onder de buitenlandse corres pondenten. Het is Georgi Afrin, van het Sowjet-pgrsbureau Tass. Er zijn ongeveer vijftig buitenlandse correspondenten in de stad. NIEUWE FABRIEKENIn Djogja zal deze maand een papier fabriek geopend worden, die 5000 vellen per dag zal produceren. Wel dra zal begonnen worden met de bouw van een textielfabriek. Er zullen driehonderd clectrische weef- machines komen, die dagelijks 7000 meter stof zullen produceren. In Madioen is een sodafabriek ge opend. PERSONALIA: Prof. dr. N. H. Swellengrebel, buitengewoon hoog leraar aan dc universiteit van Am sterdam is benoemd tot tijdelijk hoogleraar te Br.tavia. Genoraal- majoor der mariniers M. R. de Brüyne heeft de Amerikaanse Le gion of Merit gekregen. OOK BORNEO zal deelnemen aan de internationale arbeidsconfe- rentie te Havanna. Het Nederlands- Indische gouvernement heeft de heer Marwan Ali van de N.V. Kina- baloete Bandjarmasin als afgevaar digde aangewezen. Schiller's laatste afstammeling De laatste afstammeling van Friedrich von Schiller, Freiherr Alexander von Gleichen-Rus- zwurm, is op 82 jarige leeftijd te Badcn-Baden overleden. Freiherr Alexander, bekend door zijn Schil- lerbiographie en door andere wer ken van philosophische en lite- rairhistorische aard, werd in 1865 op het slot Greifenstein in Unter- franken geboren en was een klein zoon van Schillers jongste dochter, Emilie. 4* Enige Nederlandse filmbewon deraars hebben als blijk van hun bewondering voor de film „Rapso die in Blue" die is uitgebracht door de Motion Picture Export Associa tion aan deze maatschappij een Delfts blauw bord aangeboden. 4» Luit. Philip Mountbatten zal bij zijn huwelijk een gewoon uni form'van de Britse Koninklijke Ma rine dragen met statiedegen. Ver wacht wordt dat Koning George in het volle ornaat van vlootadmiraal zal verschijnen. 4b De Ver. Staten tellen op het ogenblik in verhouding tot de ge hele bevolking meer communisten, dan Rusland in 1917, toen de partij de regering overnam, aldus dr. Maier uit St. Louis, de Lutherse radiospreker. 4» Een Japanse rechter is aan tering en do gevolgen van onder voeding gestorven omdat hij een yo hoge opvatting had van hetgeen zijn waardigheid als rechter van hem eiste, dat hij standvastig wei gerde iets zwart te kopen, zelfs na dat de dokter had geconstateerd, dat hij aan tuberculose leed. 4» Als uw kanariepietje niet meer zingt, moet u hem een drup pel whiskey of een beetje genever geven, zegt mevr. Grasco. die kana ries fokt en bovendien nog jurylid is, waaraan zij de geruststelling verbindt, dat de kuur uw kleine zanger nooit dronken maakt. 4» Volgens de Duitse Nieuws dienst heeft de Sovjet-Unie geen antwoord gegeven op de Ameri kaanse uitnodiging, deel te nemen aan een grote militaire parade te Neurenberg ter gelegenheid van de Amerikaanse wapenstilstandsdag. 4» Toen douanebeambten haar kraampje met sigaretten op de zwarte markt te Rome naderden, werd de 25-jarige Lueiana Gallipani zo bang. dat zij de benen nam on danks het feit. dat zij al jarenlang verlamd is. Naderhand ging 41. naar de kathey aal van St. Marie, waar zij lang in gebed verzonken was, om haar beschermheilige te danken voor het mirakel. 4» Roberto Rossellni. regisseur van de film „Rome, open stad" is de wanhoop nabij, omdat „het ge raamte" te veel eet. „Het geraam te" is een Duitse acteur, van wie niet veel meer was overgebleven dan vel over been en die daarom door Rossclini naar Rome is ge haald om in „Duitsland, jaar 0", de hongersnood uit te beelden. Dc halfverhongerde Duitser geeft on geveer jn hele filmsalaris uit aan lekker eten cn gaat er uit zien als „Hollands welvaren." Scheepstijdingen Alamak, A'dam-Perzische Golf 11 Nov te Antw Aldani, R'dam-Buenos Aires 10 Nov op 360 mijl zd van Kaap Verdische Eil Alpherat, 10 Nov v Manilla n Hongkong: Alwaki, R'damLa Plata, pass 9 Nov Oues- sant; Amsteldijk. HavanaAntwerp, pass 10 Nov Startpoint; Averdijk. 11 Nov v Tampico te R'dam; Berlage, 8 Nov v Hongkong te Manilla; Bois- sevain, 11 Nov v Singapore te Shang hai verw; Bredero, R'damShanghai 9 Nov te Hongkong; Dclfshaven, 10 Nov v Casablanca te R'dam; Ittersum, A'damBuenos Aires, 11 Nov te Per- nambuco verw; Japara, 11 Nov van Vancouver te Calcutta verw; Java, BataviaA'dam pass 10 Nov Malta; Maasland, Buenos AiresA'dam. 10 Nov v Bahia n Pernambuco; Meer kerk, Caleutta-R'dam 9 Nov v Port Said; Pojokcrto. 10 Nov v Soerabaya te Batavia. Muiderkerk, Marseilles- Antwerpen. pass 10 Nov Gibraltar; Nieuw Holland. A'dam-Java. pass 10 Nov. Suez; Mala, 10 Nov v Aantos n Curagao; Prins Willm 2. R'dam- Montreal. 10 Nov 750 mijl oost van Belle ISLE; Stad Arnhem, Huelva- Amstei-dam. pass 10 Nov Burlings; Stad Schiedam. R'damCalcutta 10 Nov v Port Said; Tabian, 8 Nov v Singapore n Batavia; Westerdam. 10 Nov v R'dam te New York; Zeeman, 9 Nov v Batavia n Soerabaya; Abbe- dijk, 11 Nov v R'dam n de Gulfha- vens; Amstcldijk, HavanaR'dam, 11 Nov te Antwerpen; Andijk 9 Nov v Tamba te New Orleans; Arkeldijk. New York—Antwerpen, pass 11 Nov Vlissingen; Blommersdijk. 11 Nov v R'dam n New York via Antwerpen; Blijdendijk. 10 Nov v New York n Londen, Antwerpen en Rotterdam; Edam, 11 Nov v Antwerpen n R'dam Jaarstroom. West Afrika—Havre, 11 Nov op 100 myl west van Kaap St. Vincent; Leeghwater, Abadan— R'dam. pass 10 Nov Kaap St Vin cent; Nieuw-Amsterdam, 10 Jan. v New York n R'dam; Prins Willem van Oranje. Chicago—R'dam, pass 11 Nov Wight; Stad Schiedam. R'dam —Calcutta. 11 Nov v Suez n Djibou ti- Volendam. R'dam-Java. 11 Nov te Algiers; Algenib, R'dam—Pernam buco. pass 10 Nov St. Vincent <k v); Alhena. wordt 14 Nov n m v Buenos Aires te R'dam verw; Jefferson City Victory. 6 Nov v New York, w 20 Nov te R'dam verw; Notre Dame Victory. 13 Nov v New York te R'dam verw; Pierre Victory. 8 Nov v New-York, wordt 16 Nov te R'dam verw; Sloterdijk. Batavia—R'dam, pass 10 Nov Ouessant. De tijd van de onmiddellijke reacties op oorlogen en bezet ting wijkt al meer en meer terug in de schemering van het verleden. Wat fel van kleur was en rauw van geluid is voor het oog en het oor nauwelijks merkbaar. Niet wat ons direct en hevig heeft aangedaan domineert, maar wat het innerlijk diep heeft geraakt en veranderd komt tot bewustzijn en in welke mate wij andere mensen zijn geworden, dan wel tot onze ver bazing dezelfde zijn gebleven. Het leven herneemt zijn rechten op dood en leed. Zo is het ook in onze literatuur. De stroom van verzetsgedich ten en -verhalen is voorbij en thans verschijnen de werken, waaruit blijkt wat een leven gewonnen en verloren werd in de jaren, die achter ons liggen. Want hoe verschillend de dichter lijke persoonlijkheden en hun werk ook zijn: de bundels, die hier tezamen worden besproken, dragen zo duidelijk het ken merk van de tijd. waarin ze ontstonden, dat zij daarin hun een heid vinden. Het is poëzie, veel al uit leed ontsprongen en toch het leven in liefde aanvaardend. De oudste onder deze vijf dich ters is de Vlaming Jan van Nij- 1 e n. Hoe dikwijls was hij reeds de ontgoochelde, de scepticus. Ook hem is het leea van de oorlog niet voorbijgegaan, maar het is of hij daardoor een dieper geloof heeft gekregen in de onvergankelijkheid van het leven. De droom van de vrede van het eenvoudige leven, zuiver en zorgeloos, heeft hem niet verlaten. Er zijn nog altijd aardse plekken, waar die droom onge stoord kan ontstaan ondanks het tekort. Het kind in hem is niet ge storven. En de dood zal de laatste droom zijn. die de enige werkelijk heid is. Liefde en goedheid heb ben onze aarde niet verlaten. Schijnt het heden troosteloos, de dichter zal in het leven de ziel en de innigheid blijven ontdekken. Het blijft de belofte bevatten van een nog verborgen geluk, dat zich soms in kleine dingen overstelpend openbaart. Het prachtige gedicht „Stilleven" getuigt ervan. Er spreekt uit de verzen van deze bundel de zekerheid, dat leven en droom, dood en vrede dezelfde zijn. En het Kwatrijn, dat ze alle besluit, geeft het levensgevoel van de dichter voortreffelijk weer: „Gij zoekt vergeefs naar de oorzaak van ii iv zorgen. Naar de noodzaaklijkhcid van ieder ding. Vergetend dat de zomer is verborgen. In duistren schacht van rups en engerling." VERGEEF mij deze taal, waar in de dood zichzelf bestrijdt in allerdiepste nood". Deze verzen van M. M o k zouden het motto kun nen zijn voor zijn bundel „H e t wankel hart". Hierin is alle leed en angst en waanzin, die het menselijk vermogen te boven sche nen te gaan, gestold tot het ver steende masker van de mens, die nochtans is blijven voortleven. Hij ziet de wisseling van dag en nacht aan zich voorbijtrekken, ziet zich zelf bewegen en doen, maar zijn in nerlijk is, na al wat gebeurde, een verwoest land, een zware dode steen. Aan dood en leven is hij voorbij, de maten van hel en hemel werden overschreden. Mok heeft het innerlijk gepeild van wie door zulke onnoemelijke angsten en ver schrikkingen zijn gegaan, dat de waanzin een zachte helper werd, de dood een liefdelijkc moeder. Maar in hem leven zij voort en verzoenen zij zich weer met het le ven, zowel op de stille dag, die het hart wonderlijk beweegt als in het begenadigd ogenblik, waarop de voleinding wordt ervaren en „de nameloze klaarte, waarin de eeuwigheid de tijd doordringt". En in de zeer bewogen cn gedragen verzen, die Mok eigen zijn ge weest van Exodus en Kaas en Broodspel af tot heden toe, heeft telkens een visioenair ge zicht op leven en wereld, waagt hij steeds opnieuw een alomvattende synthetische greep, waardoor doel en zin duidelijk worden en hij een zekerheid ervaart voor „het ver murwde hart", aan het einde van alle vertwijfeling. Van N ij 1 e n en Mok zijn be schouwelijk van aard. In hun poë zie verdiept het leven zich doordat het het leed innig in zich heeft op genomen. Ook V a s a 1 i s' laatste gedichtenbundel is een in memo- riam, zij draagt haar verzen op aan een kleine dode. En in dit werk zit de poëzie het leven nog dichter op de hielen dan in haar eerste bundel „Parken en W o e s t ij- n e n". Door v a s a 1 i s wordt de dichterlijke taal tot haar grootste eenvoud gebracht, ontdaan van elk teveel, en leidt de verbeelding tot het oorspronkelijk symbool, dat, talloze malen en eeuwenlang her haald, in haar als voor de eerste keer ons verschijnt. Zij is een van die kunstenaars, die het leven bo venal ervaren als het bewegende, stromende, ongestelde; ook zij kent, liefde, vriendschap, natuur, behoed zaam in veiligheid te brengen. Hij heeft iets van de dichter Bloem, ook de vorm van zijn gedichten is met het werk van Bloem verwant, de regelmatige verzen in stroken van vier regels. Het is soms onbe langrijk, maar altijd oprecht, zon der pose. Aan dit werk wordt men zich opnieuw bewust, hoezeer het experiment van dc jongeren heeft afgedaan. Een wereld, die aan tra dities te gronde dreigt te gaan, heeft dringend vormvernieuwing nodig. Maar onze wereld, die uit z'n voe gen gerukt wordt, vraagt bovenal een vaste vorm. Ook al is de geest allerminst gedwee en voegzaam, of meent hij allerminst aarzelend te zijn en weerloos, zoals bij Mor- riën's tegenvoeter Koos Schuur het geval is. Morriën zocht het stille, ver trouwde Vaderland, de gemeen schap, waarin hij geborgen wil zijn. Voor Schuur is de wereld vol herfst, hoos en hagel. Hij staat in verweer, zoekt het grote gebaar, vindt het voorshands echter nog meer bij anderen dan in zichzelf. De ballades van Werumeus Buning, met hun kaperkapiteins cn vage bonden, de wereldschemering van A. Roland Holst en het geluid van Hoornik's verzen zijn soms onweer staanbaar, hetgeen doet vermoeden dat de weerbaarheid van Schuur en de weerloosheid van Morriën el kaar niet zo heel veel ontlopen. En dat kan ook niet anders. De oude ren weten leven cn leed te verzoe nen. Wie zal het de jongeren ver wijten, dat zij dit weigeren, zo on gemerkt mogelijk of met nadrukke lijk gebaar? Dr. J. C. Brandt Corstius. Vandaag worden besproken: JAN VAN NIJLEN De Dauwtrapper. A. A. M. Stols. 's-Gravenhage 1947. M. MOK t Het wankel Hart. Servire. Den Haag 1946. M. VASALIS Dc Vogel Phoenix. A.A.M. Stols. 's-Gravenhagc 1947. ADRIAAN MORRIËN: Het Vaderland. De Bezige Bij. Amsterdam 1946 KOOS SCHUUR Herfst, Hoos en Hagel. Dc Bezige Bij. Amsterdam 1946 wat Gorter eens treffend noemde: Het leven gaat voorbij alsof het leeft. V a s a 1 i s' werk is thans het beste wat de traditie van Gorter, Herman van den Bergh en Mars man heeft opgeleverd, zij verwer kelijkt in de poëzie wat Ter Braak altijd ervan heeft geëist. Met deze weinige verzen steekt zij ver uit boven de jongere dichters, ook in haar vermogen om, volstrekt poë tisch, tevens volstrekt verstaan baar te zijn. Bereikte de oplaag van haar eerste bundel niet het onge kend hoge getal van 12.500 exem plaren? En „De Vogel Phoe nix" doet voor die publicatie in waarde niet onder. Aarzelend en weerloos", zo voelt de jonge dichter Adriaan Morriën zich staan tegenover het geweld en de hard heid van deze tijd. Eén ding weet hij zeker: wat nog aan geluk rest, Jan de Hartog lijdt een échec Onder auspiciën van het Theater Guild ging in het Ethel Barrymore theater te New York de première van „This Time Tomorrow" van Jan dc Hartog. De toneelrecensent van The As sociated Press, Jack O'Brian, schrijft n.a.v. deze première: De bezetting bestaat uit niet meer dan vier personen, die twee bedrijven en drie tonelen lang breedvoerig en zonder te overtui gen praten over kankeronderzoek, de onsterfelijkheid der ziel, mystie ke helderziendheid, tuberculose, liefde, wetenschap, oorlog en an dere onderwerpen, welke slechts toevallig iets met elkaar te maken hebben. Het stuk is dan ook meer een slaapmiddel dan de interessante uitbeelding van een wetenschappe lijk probleem, zoals de tekst wil suggereren. Als eindelyk waarlijk geen minuut te vroeg het gordijn valt, is men met de geneeswijze voor kanker niets verder gekomen, is men niets wijzer geworden omtrent het leven na de dood en de zin van het leven, maar is men zich wel duidelyk bewust geworden van een zwaar vermoeden, dat hetgeen de Hartog heeft geschreven niet veel van een toneelstuk weg heeft. FEUILLETON ten was zo bitter, dat hij uit wraakzucht alles anoniem, naar dit adres". "Hij schreef iets op een had verteld wat hij maar wist. stukje papier en gaf het aan Bolivar. Deze las „Het waren mannen van Zwendasky", ver- met moeite de Engelse woorden: „Blind Children telde graaf Paul. „Ze hadden de opdracht mij. Foundation, Philadelphia", cn als het ging ook Jonska, terug te brengen naar „Wat betekent dat?" Mexico City. „Dat is een Instituut voor blinde kinderen", Zwendaskv is woedend. Het schijnt dat zijn legde graaf Paul uit. „Waar ze. zo mogelijk, hun JOHN VAAL SmEllEmBE&G bende bloedige verilezen in Acapulco heeft ge- gezichtsvermogen weer terugkrijgen en anders 7 i leden. Mensen van de Paramount Oil Co. waren een nuttig handwerk leren zijn tegenstanders. Ze dachten „het geheim" in -Dat ls lcts moois zei de oude vader. ..Zoiets het hotel Imperio te vinden. Arme Don Carlos. Er ï^et»ben we nog met in ons land. Is dat in „Dat het Pablo was., o, nu, het was je held zal wel heel wat stuk geschoten zijn in zijn Europa? hoor, en ga nu maar gauw kijken hoe 't met hem hotel. Hij was zo trots op zijn namaak Louis XIV „In Amerika", zei graaf Paul. „Weet je wie de is. anders heb je toch geen rust weet je waar meubeltjes., ik zal hem later een flinke schade- stichter ervan is9 Zwendasky". het_hu[s van de ouderlingen is?" vergoeding sturen". „Zwendasky" riep ik. „Ja Bolivar, dat weet ik. Ik ga dadelijk. Maar Bolivar, ik wilde je iets vragen O. hoe „Hij, die olie-wolf", lachte Luis, zal nu nog „Ja. dat zit zo. Zwendasky was, ongeveer tien lustig en lokkend en onweerstaanbaar klonk nu wel veel kwader zijn". jaar geleden de eigenaar, of in ieder geval de dat guitaarspel wil je Bolivar wil je eerst -Hu zal je niet loslaten klonk de profetische grootste aandeelhoudei in de Philadelphia Tram ucu guiuarspci wu jv. Duuvdi, wu je eeisi \,a J virW Tk- kpn 7p dip Ppfroleros we8 Mij. Op een dag wilde hij de tarieven ver- nog even de Cucaracha met me dansenen stem \an de vader, „ik Ken ze me Petroieros. H moeiliik want de tarieven wa- me héél hoop in de rondtp zwaaien9" Een druppel olie in t oog maakt een man blind i ae tarieven wa TT no°S hineri en leeH" ren al ho°S genoeg om de company een behoor- „Un pouqito locol Kom klein^ dwaas lachte lijk rendement te verzekeren. Er zou dus eerst Bolivar. Hij trok mij mee. baande zich een weg Bolivar knikte nadenkend. Ja, ja jullie moe- iets gedaan moeten worden om bij het pubilck door de menigte. ..Maak ruimte, hombres. voor ten maken dat je in veiligheid komt in een goed blaadje te komen. Dus stichtte hij de twee kampioen Cucaracha-dansers van 2Qj juiüe naar Vera Cruz brengen". De dit Instituut voor Blinde Kinderen. Met veel op- Mexico. kleine dokter liep met korte pasjes door de ka- hef dat begrijp je. Zwendasky's portret als HOOFDSTUK XXVI. mer- ..Neen, neen. spreek me niet tegen. Ik wil dat van de grote philantroop stond in alle zien, dat jullie Mexico veilig uitkomt. Anders kranten. Een paar maanden later vroeg hij de De laatste avond bij Bolivar. hebben we hier geen rust. Eenmaal in de be- verhoging van de tarieven aan. Financieel was De laatste gasten waren verdwenen: alleen de schaafde wereld zul je je wel redden. Maar het niet slecht berekend. Een rit koste een cent „ingewijden" bleven. Rondom de grote tafel, bij hler'ln d" Iand kan alles gebeuren -i- - - het walmende petroleumlampje, hield het Comité Graaf Paul vond het goed. Hij scheen zich het van de Vrije Peon Beweging nog een laatste minst van allen over de afloop bezorgd te ma meer. dat maakt in zo'n stad al gauw een paar millioen uit Het bouwen van het instiuut kostte hem misschien een paar hondderdduizend; 1000 van u'-t v i jjtr x-C'Jii ucncgi ug nug ccn iao ioiu vv.» ,t,lric* J..„ vergadering. Graaf Paul had die middag de ach- ken. Er werd nog het één en ander besproken en w"jst aus. ,Mï tergebleven. gewonde bandiet ondervraagd. geregeld. Bolivar dacht dat de mannen uit de SlrSnJïni We+ De gangster had geen aanmoediging nodig ge- vallei reeds na een paar jaar een gedeelte van X™ ?iï' had om te praten; zijn wrok jegens de „laffe jak- het geld zouden kunnen terugbetalen. gemakkelijk om te kopen als hy had gedacht, halzen" die hem aan zijn lot hadden overgela- ..Goed", zei srraaf Paul. ..dan stuur ie het maar. (Wordt vervolgd). „Goed", zei graaf Paul, „dan stuur je het maar, (Ingezonden mededeling u Ik zal nu mijn rijmen maar stoppen. En laat mij geen tweede keer foppen. Op TIP maakte lk Een knal Limerick. Maar dc fles kwam niet op de proppen1 'n TIP VAN BOOTZ Inz. Mevr. J. V. Bussum ontv. 1 11. TIP. Hedenavond HILVERSUM I. 19.00 J. F. de Jong: Beginsel progr. PvdA; 19.15 Zang; 19.30 De kerk nu; 19.45 D§. Sirks; 20.00 Nws; 20.15 Dolf v. d. Lin den; 20.45 USA Discoparade; 21,15 Luistespel: Jean Jaurès; 22.10 Toe spraak Prof. Kors; 22.15 BBC Zilve ren jub. conc.; 23.15 Nws; 23.30 Licht ork conc HILVERSUM II. 19 00 Nws en weer; 19.15 Nws uit Indië; 19.30 Ac tueel geluid; 19.45 Eng les (Gévord.) 20.00 Nws; 20.15 Dankdienst voor het gewas; 21.30 Kamerork.; 22,15 Nws; 22.45 Overdenk.; 23.00 Sweelinck- kwartet; 23,35 Slotaccoord. Morgen HILVERSUM I 7.00 Nws; 7.15 Gymn.; 7.30 Ochtendrhythme; 7.50 Dagopening; 8.00 Nws; 8.15 Mars en Wals; 8,45 Werken Rimsky Korsakof; 9.15 Morgenwijding: 9 30 Clavccim- bel; 9.45 Arb. vit.; 10.30 Voor de vrouw; 10.35 Werken van Quilter; 10.50 Kleutertje luister; 11,00 Boyd Ncel Strijkork.; 11.20 Musette; 11.50 Renova; 12.30 Weer, in 't Spionne tje: 12.38 Pianoduo; 13.00 Nws; 13.15 Vaudcville-strijkork.; 13 45 Piano; 14.00 Voor de vrouw; 14.20 Gram. muz.; 1500 Voor zieken cn gezon den; 16.00 U kunt het geloven of niet; 16.05 Reprises; 17.00 Kaleidos- coop; 17.20 Dr. Portieljc; 17.30 Sky- masters; 18.00 Nws; 18.15 Sport; 18.30 Strijdkrachten HILVERSUM n. 700 Nws; 7.15 Grpl.; 7 30 Morgengebed; 7.45 Gr. muz.; 8.00 Nws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Werken van Mozart en Haydn; 9.30 Waterst. 9.35 Tsjechische en Slo waakse koorzang: 10.00 Muziek van het Leger des Heils; 10.15 Morgen dienst; 10.45 Orgelspel; 11.00 Zonne bloem; 11.45 Beroemde violisten; 12.00 Angelus; 12.03 Charles Pan- zéra; 12.30 Weer; 12.33 Lunchconc.; 12.55 Zonnewijzer; 13.00 Nws; 13 20 Welk boek; 13.25 Lunchconc.; 13.45 Hors d'oeuvre; 14.00 Recital voor twee piano's; 14.30 Sopraan; 14.40 Causerie voor de vrouw; 15.00 Tsje chisch Symph. ork.; 15.15 Amsterd. strijkkwartet; 16.00 Bijbellezing; 16.45 Piano; 17.00 Jeugdjournaal; 17.30 Zang; 17 50 Rijk over zee; 18.00 CNV-kwartier; 18.15 Grpl.; 18.30 Ge mengd koor. TUINKALENDER 13 NOVEMBER Omstreeks 1830 werd in Colnbrook in Enge land een nieuwe appel gewonnen, die thans nog tot de lekkerste be hoort en waarvoor in de fruithan del de hoogsie prijs wordt betaald. Het is de bekende Cox Grange Pippin, een fijne tafelappel, die tot einde Januari kan duren. Wil men deze appel in eigen tuin gaan kwe ken, dan houde men er rekening mee, dat hij zelf steriel is. Dat be tekent, dat zijn stuifmeel voor de bestuiving van eigen bloesems niet werkzaam is. Daardoor zou de noodzakelijke bevruchting voor het voortbrengen van fruit achterwege blijven. Er zijn echter wel andere soorten, waarvan het stuifmeel op de bloesems van de Orange Pippin wel werkzaam is. Deze zijn de James Grieve, de Jonathan of de Yellow Transparant. Wanneer één of meer i-an deze soorten in dezelf de tuin worden geplant, komt het in dit geval met de bestuiving wel in orde. L,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 3