DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Politieke onlusten in Marseille en enkele Italiaanse steden Bezorgster van het „N.U.D." gaat naar het Engelse hof De minister examineert Financiën hoofdschotel in Kamer debatten Britse belastingen worden opnieuw verhoogd UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Een dode na veldslag in raadhuis van Zuid-Franse havenstad Deserteurs waren geen deserteurs Weerbericht Mackenzie King gearriveerd Exportwinsten moeten worden afgeroomd Jenny Aardema schonk een sierkussen aan prinses Elisabeth „Ik ben zo blij!" Adviseurs krijgen vaste vergoeding Bruidsauto slipte Bonnenlij st Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct Donderdag 13 November '47 Nr. 797 6e jaarg. Red. en Adm,t Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Dertien personen zijn gewond - een van hen overleed later in een ziekenhuis - bij botsingen te Marseille tussen communisten en Gaullisten die culmineerden in een bestorming van het stad huis. waar een ware veldslag geleverd werd met stoelen: inkt kokers. banken en zelfs hele bureaux als projectielen en waarbij de Gaullistische burgemeester Carlini en zijn plaatsvervanger dusdanige verwondingen opliepen, dat zij naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. „Hang De Gaulle op" Jlir. De Geer ontslagen als minister van staat BfJ Kon. besluit is jhr. mr. D. J. de Geer, oud minister-president, ontslagen als minister van staat. De manifestanten hebben Ameri kaanse vlaggen die ter gelegenheid van wapenstilstandsdag waren op gehangen, in stukken gescheurd en 's avonds zijn zij bars en nachtgc- legenheden binnengetrokken, waar de inventaris onder de kreet „Hang De Gaulle op" kort en klein werd geslagen. Men houdt rekening met de mogelijkheid dat deze inciden ten nog een algemene staking in de stad tengevolge zullen hebben. Volgens Ass, Press ontstonden de onlusten naar aanleiding van protesten tegen verhoging der tramtarieven Reuter' geeft als oorzaak ontevredenheid van een aantal demonstranten op over von nissen. uitgesproken tegen twee le den der vakvereniging het com munistische blad l'Humanité schrijft dat Marseille in verzet is gekomen tegen de hoge kosten van levensonderhoud en tegen de socia listen die de stad hebben „uitgele verd aan de neo-fascistischc burge meester Carlini". De Gaulle heeft inmiddels Woensdag zijn eerste perscon ferentie gehouden. Ten over staan van driehonderd journa listen verkondigde hij dat Frankrijk een groep moest vor men met andere landen Engeland en Amerika die zich „eveneens" bedreigd voel den door de Sowjet-Unie. Zijn partij, de R.P.F., zei De Gaulle, zou „groeien als een vloed golf". Bommen in Milaan In Milaan hebben ook demonstra ties plaats gehad, die zeven uur geduurd hebben en waaraan dui zenden personen hebben deelgeno men. Er was Woensdagmiddag een bom geworpen in het hoofdkwar tier van de communistische partij, die echter weinig schade aanricht te. Als wraakneming waarschijnlijk hierop, is later een aanslag ge pleegd op het hoofdkwartier van de rechtse partij van de gewone man (Uomo Qualunque), dat door de aanvallers in brand werd gestoken nadat zij eerst een politiepost in de buurt hadden overrompeld. In Bologna ontplofte een bom in het bureau van de monar chistische partij en in Venetië werd, nadat daar het gebeurde te Milaan bekend was geworden, het bureau van de partij van de Uomo Qualun que geplunderd. Doden of gewon den z{jn er in Venetië en Bologna niet te betreuren, in Milaan zijn drie arbeiders gewond. Het algemene verbond van Itali aanse vakverenigingen heeft in een Voor de krijgsraad te velde te Rotterdam werden gisteren 13 de- sertiege\ allen behandeld van mili- tarien, di geweigerd hadden naar Indonesië te gaan. De meesten van hen gaven als motief op, dat zij zich lichamelijk niet tegen de dienst in Indonesië voelden opgewassen. Hoe juist dit motief was. bleek, dat bij herkeuring op het Fort Ruygenhoek liefst 12 van de 13 deserteurs werden afgekeurd voor de tropen; er waren er zelfs bü, die totaal ongeschikt voor militaire dienst werden bevonden. De straffen varieerden van 6 maanden voorwaardelijk tot 1 jaar gevangenisstraf. „Soldatenmoeder" in vrijheid gesteld Het bijzonder gerechtshof te 's Gravenhage heeft dezer dagen np een desbetreffend verzoek van de verdediger de onmiddellijke invrij heidstelling gelast van mevrouw HiddinkDen Haan. meer bekend als ..De Soldatenmoeder." Zij heeft elf maanden in voorar rest doorgebracht. Hoewel de in structie tegen haar nog steeds niet gesloten is. vond het bijzonder ge rechtshof geen termen aanwezig haar nog langer in arrest te hou den. Op de spoorbaan te Dordrecht werd de spoorarbeider D. van de Voorden dcor een losse locomotief gegrepen en overreden. De man werd zwaar gewond. WISSELEND BEWOLKT Tijdelijk nog krachtige wind tus sen West en Noord- West, Wisselend bewolkt met en kele buien. Weinig verandering van temperatuur. 14 Nov.. Zon op 7.56 uur. onder 16.52 uur. Maan op 9.54 uur, onder 17.33 uur. manifest aan de regering de ont binding geëist van de „Italiaanse sociale beweging" en alle neo-fas- cistische bewegingen, „opdat het land niet in 'n burgeroorlog wordt gestort door fascistische provoca teurs". De correspondent van het Joego slavische persbureau Tanjoeg te Triest is, zo meldt het Italiaanse persbureau Ansa, door onbekenden aangerand en vrij ernstig gewond. Ook in Brussel Ook Noordelijker in Europa zijn gisteren bommen ontploft en wel in Brussel, waar in vijf verschillen de delen van de stad cxplosiva wa ren neergelegd. Men vermoedt dat het hier een uiting van ontevreden heid betreft over het onvoldoende bestraffen van collaborateurs. Verbeteringen voor bouwvakarbeiders Voor de bouwvakarbeiders zijn na onderhandelingen tussen de be- drijfsunie en werkgevers enkele zeer belangryke verbeteringen tot stand gekomen. Voor vorstverlet zal in de toe komst 90% van het loon worden uitgekeerd, terwijl de uitkering bij regenverzuim van 70 op 30% zal worden gebracht. De Canadese minister-president Mackenzie King is gisteravond te Bergen op Zoom gearriveerd, na eerst in Putte aan de grens enthou siast te zjjn ontvangen. De premier bezocht in Bergen het kerkhof, waar vele van zün gesneuvelde landge noten ter aarde zijn besteld. De burgemeester overhandigde Mackenzie King, die als een ver woed verzamelaar van antiquiteiten en curiosa bekend staat, vervolgens een fraai gehouden exemplaar in etui van het oude boekje „Histoire abregee de la ville de Bergen op Zoom" van Jean Faure, die in 1761 werd uitgegeven Mackenzie King betuigde de bur gemeester zijn grote erkentelijkheid en verzocht hem zijn dank over te brengen aan de bevolking van Ber gen op Zoom voor de wijze, waarop het de graven zijner landgenoten on derhoudt. Hij deed de toezegging het fraaie boekje te zullen nalaten aan de Canadeese staat, opdat het bij vele generaties nog een herinnering zal zijn aan de band, die Nederland en Canada verbindt. Dc Canadese Minister-president Mc. kenzie King is gistermiddag in Neder land aangekomenIn het dorpje Putte werd hij verwelkomd door dc burge meester van dit stadje, dc heer Hofman, terwijl Z.Exc. op het Canadese kerkhof te Bergen op Zoom een krans legde. (Van onze. parlementaire redacteur) De in het volgend jaar te verwachten Kamerverkiezingen hebben ver schillende sprekers bij de Algemene Beschouwingen aanleiding gegeven om hun mening te zeggen over de noodzakelijkheid van een kabinet op brede grondslag. Dat hier de wens de vader der gedachte was, zal moei lijk kunnen worden ontkend, te meer omdat de grootste animo voor een Regering, samengesteld uit meer dan twee partijen, voornamelijk be staat bij de Christelijk Historische Unie en bij de Partij van de Vrijheid. Terwijl de fractieleider van de P.v.d.A. een dergelijke oplossing rond uit verwierp, zweeg prof. Romme erover, doch men mag de uitlating in de memorie van antwoord, dat op dit ogenblik een nationaal kabinet niet gewenst wordt geacht, beschouwen als een vertolking van het katho lieke standpunt. Dit sluit natuurlijk in, dat na de verkiezingen de K.V.P. over deze kwestie misschien een andere opinie zal hebben. Voor de heer Wage na ar (C. P.N.), die gisteren de eerste spre ker was, is het probleem heel een voudig: iedere Regering, waarin de communisten niet vertegenwoor digd zijn, is reactionnair. Hij be schouwt het communisme als de ideale belichaming van democratie en streven naar nationale zelfstan digheid. Terwijl de communistische spre ker. die pleitte* voor een algemene prijsverlaging van tien procent, ge paard gaande met looncorrecties, zag de heer Korthals (Vrijh.) de zaak geheel anders. Aan dc ene kant staat de Christelijke Wes terse beschaving, aan .de andere kant een anti-christelijk nihilisme. Hij vond de begroting onduideliik. omdat de salarissen van de indi viduele ambtenaren erin ontbre ken, in afwijking van vorige be grotingen. Ook de heer DeWilde (A.R.) vond de vereenvoudigde be groting onoverzichtelijk, doch zijn grootste grief was, dat zij zo wei nig tekenen toonde van bezuiniging. Als wij op deze weg voortgaan, aldus was zijn conclusie, dan gaan wij naar de kelder. De heer T e u 1 i n g s, de finan ciële specialiteit van de K.V.P., drukte zich minder somber uit, al had oók hij bezwaren tegen de nieuwe inrichting van de begroting en al had hij nog geen belangrijke inkrimping van het overheidsappa raat geconstateerd. Positieve voorstellen De belangrijkste financiële be schouwingen hield ongetwijfeld de heer II o f s t r a (Arb.). De subsidiepolitiek, aldus zijn re denering, verhoogt de winsten bij export kunstmatig. Deze averecht se gevolgen zouden eigenliik moe ten worden weggenomen door een speciale belasting op exportwinstcn ter versterking van het Landbouw- egalisatiefonds. Bovendien zou aan hen, die een inkomen hebben bo ven een bepaald bedrag, de subsi die op bet levensmiddelenpakket teruggevorderd kunnen worden, door middel van een belasting ver hoging. Doch onze belastingadmini stratie is overbelast, zodat deze weg niet ingeslagen kan worden. De oplossing zou hier zijn, dat exportgoederen niet langer vrij dom van omzetbelasting behoren te krügen en dat voor luxe-artike len een extra-weeldebelasting wordt ingesteld. Ook voor de vereenvoudiging van het staatsapparaat ontwikkelde de heer Hofstra belangrijke denk beelden. De bijdragen voor de so ciale verzekering en de loonbelas ting zouden door één instantie kunnen worden geadministreerd. Er zullen trouwens meer van der gelijke schotjes moeten worden af gebroken om tot groter efficiency te komen. Geen reden tot verwijt De heer Andriessen (K.V.P.) vond, dat er geen reden is. om de Regering een verwijt te maken van de spanning tussen lonen en prij zen, ofschoon hij zich afvroeg of zij niet te vermijden ware geweest. In dit verband wees hij in het bijzon der op de leraarssalarissen en op de beloning der ambtenaren. Wan neer de prijsverlaging zou uitblij ven, zal loonsverhoging niet kun nen worden vermeden. Er is naar zijn mening dan ook reden om te betwijfelen of de huidige loon- en prijspolitiek zal kunnen worden gehandhaafd. De heer Vonk (Vrüh.) had de slechte gedachte om op dit ogen blik, nu alle krachten worden in gespannen, ten einde een oplossing te vinden voor het Indonesische vraagstuk, aan Indonesië de reke ning te presenteren. Hij stelde n.I. de Regering de vraag, of er maat regelen zijn genomen, om de de viezen uit de opbrengst der Indo nesische export naar Nederland te doen vloeien. De heer Van der Feltz (C. H.) opende geen nieuwe gezichts punten in zijn pleidooi voor gro ter zuinigheid in het staatsbeheer en ook de heren Zandt (St. Ger.) en Hoogcarspel (C.P.N.), die de rij der sprekers sloten, brachten niets nieuws te berde. Enpuête-commlssie benoemd. Gedurende de zitting werd te vens de enquête-commissie be noemd, die tot taak zal hebben het Londense beleid aan een onderzoek te onderwerpen. Haar werkzaam heden werden bepaald voor de duur van 1 jaar. Engels schip liep op een mijn Het onbekende schip, waarvan noodseinen op de Waddenzee wer den opgevangen, blijkt thans te zijn het Engelse stoomschip „Aqueity", dat Dinsdagavond op een mijn is gelopen. Zestien leden van de bemanning zijn overgeno men door de „Ibis", die naar Lowestoft vaart. Jenny; Aardema-van der Goot, bezorgster in Dricbcr- r gen van het „Nieuw Utrechts Dagblad", ook een uit gave van de Stichting „Het Parool", is op het ogen blik misschien dc gelukkigste vrouw in ons land! Zij is één der weinige Nederlanders, en vrijwel zeker de enige Nederlandse arbeidersvrouw, die de Engelse Kroonprinses Elisabeth persoonlijk geluk mag wensen bij haar huwelijk met Philip Mountbatten. Op uitnodi ging van de opper-kamerheer van de Engelse koning zal zij Maandagmiddag aanwezig zijn op de partij, welke het koninklijke paar in het St. James-paleis geeft. Dc officiële uitnodiging, die Jenny Aardema ontving van dc Opper kamerheer van dc Engelse koning. J 't/ Ay 'Ms/* r M'//fj//fJ t/ yf/lt /04V. f. £t<v\tlt v»-^> s.ir r T/. Met een stralend gezicht kwam zij ons het verrassende nieuws vertellen. „En dat alleen, omdat ik prinses Elisabeth een sierkussen geschonken heb. Ik ben toch zo blij! Ten eerste de reis en dan voorgesteld te worden aan de prinses en haar aanstaande man Maandenlang heeft Jenny iede re avond aan het kussen gewerkt. Het hoofdmotief is het Nederland se wapen, omgeven door fraai ge drapeerd lint, een grote rozet en een gevlochten koord, alles in onze nationale kleuren. „De leeu wen en het schild heb ik helemaal geborduurd van gesplitste Engelse parachute-zijde. Hoeveel duizen den steken er in zitten? Ik durf het heus niet te schatten. Inspan nend, dat gepriegel? Nou, maar toch vond ik het een heerlijk werk! Ik houd echt van borduren. Ik heb het geleerd toen ik voor m'n diplo ma eenvoudig costuumnaaien werk te." In 1946 begonnen Jenny bekent, dat zij nooit vermoed heeft dat haar kussen aan het Engelse hof zou be landen, want zij is er al vorig jaar aan begonnen. „Ik maakte het zó maar, voor m'n plezier. Het was al bijna klaar toen ik in de krant las, dat prinses Eli sabeth zich ging verloven. Da delijk dacht ik: ik geef het haar cadeau!" Toen eenmaal haar besluit vast stond schreef zij in het beetje En gels, dat zij van de Tommies leerde toen die in het najaar van 1944 bij haar ingekwartierd waren. (Jenny woonde toen in Schinveld-Lim- burg) een brief aan de Britse con sul-generaal in Amsterdam. Die liep dadelijk warm voor haar aan bod en zorgde er voor, dat het kus- JENNY AARDEMA-VAN DER GOOT: „Ik ben wel een beetje zenuwachtig, want wat moet ik aantrekken." (Exclusieve berichtgeving) Uit onlangs gepubliceerde ge gevens is gebleken, dat er thans meer auto's langs de Neder landse wegen rijden dan voor de oorlog het geval wa,s. Al de be stuurders van al deze auto's zijn. naar men mag aannemen, in het bezit van een rijbewijs. Hoe zijn zij daaraan gekomen? In theorie zijn zij allemaal door de minister geëxamineerd, althans voorzover zij een rijbewijs na 1927 hebben verkregen. Maar aangezien de minister van Waterstaat onmo gelijk alle candidaten voor een rij bewijs zelf op hun rijvaardigheid kan testen, heeft hij destijds beslo ten de vier grote verkeersbonden. nl de ANWB. de KNAC. de KNMV en de BBN te machtigen, bewijzen van rijvaardigheid uit te reiken. Na deze machtiging hebben genoemde bonden een centraal bureau opge richt. dat adviseurs aanstelt, die de candidaten een rijproef laten ma ken. Wie 4.50 aan dit bureau zendt, krijgt een oproep, kan ver volgens zijn rijproef maken en als die naar wens verloopt zendt het bureau een bewijs van rijvaardig heid. waarmede hij dan het off ici cle rijbewijs kan krijgen, tegen be taling van 2.Wie zich niet door een officiële instantie wil laten examineren, kan examen doen bij een rijksdeskundige, hetgeen even wel tien gulden kost in plaats van 4.50. Van de gelegenheid om bij een rijksdeskundige examen te doen wordt maar weinig gebruik ge maakt: des të drukker hebben het de adviseurs van het centraalbu- reau. Deze. 150 in getal, over het gehele land verspreid, laten thans per jaar omstreeks 130.000 candida ten voor een -rijbewijs examen doen en van dit grote getal zakt er on geveer 30 De rest gaat de weg op... Een eenvoudige rekensom leert, dat iedere adviseur van het centraal bureau gemiddeld een 300 candidaten per jaar te examineren heeft. In werkelijkheid zijn het er natuurlijk meer. want velen, die gezakt zijn, wagen een tweede, een derde, een vierde kans. Bezoldiging Deze adviseurs hebben aan dit examineren geen volledige betrek king; het is een half time job en zij worden per candidaat gehonoreerd Tegen dit systeem zijn nog al eens bezwaren geopperd, want zo werd geredeneerd, als iemand per exa men gehonoreerd wordt, is de ver leiding groot zoveel mogelijk candi daten te laten zakken, des te meer rijproeven moeten er worden afge legd en des te meer komt er in het laatjelaatje. Wij geloven, dat de advi seurs. die met zorg worden geko zen, bona fide mensen zijn. wie het niet om de vergoeding voor een rijproef, maar om een erezaak te doen is. Niettemin, nu het aantal rïj- proef-candidaten een zekere re gelmaat heeft bereikt, heeft het centraalbureau besloten met in gang van 1 Januari a s. de be zoldiging per candidaat te laten vervallen en de adviseurs een vaste vergoeding per jaar te geven. Daartegen kan men. als men per sé kwaad wil, ook weer bezwaren hebben, want nu kan men betogen: als dc adviseur geen belang meer heeft bii het aantal candidaten en het examineren in een deel van zijn misschien drukbezette tijd verricht, is de verleiding groot, iedereen te laten slagen, des te minder werk behoeft er gedaan.te worlen voor de vaste bezoldiging Zoals gezegd, wij hebben de in druk. dat de adviseurs, zoals de examinatoren heten officieel be slist het centraalbureau. na het ad vies van de adviseur te hebben ont vangen met zorg worden geko zen. Bovendien is er een buiten dienst, die weer toezicht houdt op het werk der adviseurs. Wie na 1 November 1927 een rij bewijs heeft gekregen, kan daarvan een vernieuwing krijgen, zonder dat een nieuwe rijproef nodig is, zoals ook ieder, die nu een rijbewijs krijgt, dit zonder nader onderzoek naar zijn rijvaardigheid kan laten ver lengen. Hiertegen zijn wel bezwa ren geopperd, want dit kan beteke nen. dat mensen, die in geen jaren achter het stuur hebben gezeten, op eens de lust krijgen weer eens te gaan rijden, met eventuele gevaar lijke gevolgen. Na de oorlog zijn echter hier en daar steekproeven genomen, die aantoonden, dat de overgrote meerderheid van ..oude rijders" na enige aarzeling hun rij vaardigheid hadden behouden. Een her-examen achtte men dus niet nodig, 1 sen veilig en wel in Engeland arri veerde. Op 4 November ontving Jenny van de hofdame Margaret Egcrton een brief van de volgende (vertaal de) inhoud: Buckingham Palace. Beste Mevrouw, Prinses Elisabeth heeft mij ver zocht U Haar oprechte dank tc betui gen voor Uw mooie geschenk, dat de Prinses aanvaardt ais ccn bewijs van Uw goede wensen voor het aan staande huwelijk van Hare Koninklij ke Hoogheid. Maar er kwam meer! Stelt U Jen ny's verrassing voor toen zij een of ficiële uitnodiging ontving om Maandagmiddag een partij in het St." James-paleis bij te wonen. Het hele gezin Aardema boog zich over de grote witte kaart, waarboven het koninklijke wapen prijkte. Ze lazen en hèrlazen en konden slechts tot één conclusie komen: „Het is echt waar!" „Zenuwachtig" „Of ik zenuwachtig ben? Nou, geen klein beetje! Mijn grootste zorg is: welke jurk moet ik aandoen? Op de uitnodiging staat dat ik een „ochtendjapon" of een mantelpakje mag aan trekken. Een mantelpak heb ik niet en ik weet niet precies wat men aan het Engelse hof onder een „ochtendjapon" verstaat. Ik denk, dat ik maar een heel een voudige jurk aantrek!" En reist. Jenny Aardema Van der Goot, onze heel eenvoudige krantenbezorgster uit Driebergen, Vrijdag naar Engeland. Vader Aar dema en zijn negenjarig dochtertje (ook al een heldin in het borduren!) zijn danig jaloers dat zij niet mee mogen naar het hoffeest. Maar Jen ny heeft beiden getroost: een pakje Engelse sigaretten en een klein ca deautje zal zij toch wel mee terug mogen nemen Jaffa voor de Arabieren De commissie der UNO voor de verdeling van Palestina heeft Woensdagavond besloten de stad Jaffa aan de Arabische Palestijnse staat toe te wijzen. Dc tekst van dc officiële uitno diging luidt: „The Lord Cham- lain is commanded by Their Majesties to invite mc.s. J. Aarde ma-van der Goot to an Afternoon Party on Monday the 17 tlx. No vember, 1947. from 2.30 to 4.30 p. m. St, James's Palace Service Dress Uniform. Morning Dress (or Lounge Suit)". Vertaling..Dc opper-kamcrhcer heeft van Zijne Majesteit op dracht gekregen mevr. J. Aarde ma-van der Goot uit te nodigen voor een middagpartij op Maan dag 17 November, 's middags van 2.304.30 uur St, James pa lcis voorgeschreven kleding: uniform, „morgenjapon" (of mantelpak) Moeder van de bruid gedood Tc Hjjkcrsmilde in Drenthe Is een luxe auto op weg naar het gemeen tehuis te Smildc vermoedelijk tenge volge van een harde rukwind op de tramrails geslipt cn op een vracht auto gereden met het gevolg, dat de tachtig-jarige weduwe mevrouw De Visser, moeder van de bruid, die naast de bestuurder zat vrijwel op slag werd gedood. Het bruidspaar en dc chauffeur kregen slechts enige lichte verwon dingen. Het huwelijk werd na het droevige ongeval op het gemeente huis voltrokken. Tienduizend textielpunten verhandeld Twee Zwollenaren zijn gearres teerd in verband met een uitgebreid gezwendel met textielpunten. De ge arresteerden hebben reeds bekend meer dan tienduizend textielpunten te hebben verhandeld. Niet lang na de arrestatie van de Zwollenaren kwamen twee Amster dammers naar Zwolle om hun afne mers opnieuw van een behoorlijke hoeveelheid textielpunten te voor zien. De politie had een val opge steld en de hoofdstedelingen, de 26- jarige G. W. L. en de 25-jarige W. K. konden gegrepen worden. In Zwolle werden tot nu toe reeds 6 personen gearresteerd. Hugh Dalton, de Britse minister van financiën, heeft in zijn begroting opnieuw ingrijpende verhogingen van verschillende belastingen voorge steld, voornamelijk op winsten en luxe-artikelen. De nieuwe maatrege len hebben ten doel de inflatie te voorkomen, die verwacht wordt als gevolg van de pogingen van de regering om de export op te voeren ten behoeve van de binnenlandse markt. In de komende wintermaanden zal worden bestudeerd op welke wijze de druk die de Britse belastingbetalers hebben te verduren kan worden verminderd. De belasting op winsten zal wor den verdubbeld: voor uitgekeerde belastingen tot 25 voor onuitge keerde winsten tot 10 De om zetbelasting wordt eveneens dras tisch verhoogd. Tien procent belasting zal wor den geheven op de weddenschap pen bij windhondenrennen en op voetbalpools (paardenrennen blij ven vrij). De accijns wordt verhoogd op bier, wijn, rum en whiskey en er wordt een belasting ingevoerd op advertenties. „In deze tijden zijn de meeste advertenties verspilling van arbeid en geld," zei Dalton. Door de nieuwe belastingen zullen de staatsinkomsten stij gen met 208 millioen pond sterling per jaar. „Bij de volgende begroting hoop ik verlaging van belastingen te kuxïnen voorstellen," zei Dalton nog. Stak Duitse spion „Normandië" in brand De brand, die de reusachtige Franse mailboot „Normandië" te New York vernielde, zou het werk zijn geweest van een Duitse spion, die thans verdacht van moord, in Duitsland wordt gevangen gehou den, meldt het blad „France Amé- rique" dat te New York verschijnt De aanslag op dit voormalige vlaggeschip is gesticht door le den van de „German American Bund", een organisatie van in de Verenigde Staten woonachtige Duitsers Wit Russen, die weinig waren injenomen met de Ameri kaanse hulp aan de Sowjet-Unie. Voor her tüdvak van 1629 Nor. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van; Bonkaarten KA, KB, KC 711 (Serie R) R-04 Diversen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel, of 1000 gr. jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen. R-05 Diversen: 225 gr. huishoud zeep of 180 gram toiletzeep. Bonkaarten KD, KE 711 (Serie R) R-ll, R-12 Diversen: 250 gram suiker, boterhamstrooisel, of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen. R-13 Diversen: 450 gr. huishoud zeep of 360 gram toiletzeep. R-16 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kin dermeel (alle soorten) of kinderbiscuits. Bonkaarten MA. MD, MH 712 (Serie R) (bjjz. arb., a.s. moeders en zieken) R-21 Suiker: 250 gram suiker, boterhamstrooisel of 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen. Tabak- en versnaperingskaarten enz. QA, QB. QC 711 R-01, R-02 Tabak: 1 rants, siga retten of kerftabak. R-03 Tabak: 2 rantsoenen sigaret ten of kerftabak. R-01 Versnaperingen: 200 gr. ver snaperingen, of 200 gr. sui ker, boterhamstrooisel, enz., of 400 gram jam, stroop enz. R-03 Versnaperingen: 100 gr. ver snaperingen, of 100 gr. sui ker, boterhamstrooisel, enz., of 200 gram jam, stroop enz. De reeds aangewezen bon R-03 Vlees voor 100 gram vlees is geldig t.m. 22 November.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1