DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Grootse ontvangst viel Canada's premier ten deel Onrust in Frankrijk en Italië duurt voort Vandaag... Minister Dalton afgetreden Zullen autolessen goedkoper worden? Soberedoch indrukwekkende rede van Mackenzie King Prof. Kranenburg leidt zitting in Gedemilitariseerde zone? Extra voeding voor onze athleten Rumoerige zittingen in parlemen ten der beide landen Tweespalt spitst zich toe Kleine Assemblee' gevormd Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 14 November 1947 Nr. 798 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Een straffe Hollandse wind woei door de haren van de grijze Canadese premier, toen deze gistermiddag op het Binnenhof een eredetachement van het Ministerie van Oorlog inspecteerde. Klokke vier arriveerde Wil liam Mackenzie King bij de Ridderzaal. Toen hij uit zijn wagen stapte, luisterde hij eerst blootshoofds naar het Canadese volkslied, dat door de Koninklijke Militaire Kapel werd gespeeld. In zijn gezelschap waren de Canadese ambassadeur, dc heer Pierre Dupuy, de chef van het protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, mr. J. Visser, alsmede de toegevoegd adjudant kapitein J. E. Thcunissen. De heer Mackenzie King S-j omplimenteerde de commandant van de erecompagnie, kapitein J. R. roen, en besteeg daarna de geloperde trap naar de Ridderzaal. De De Canadese eerste minister Mac kenzie King tijdens zijn rede in de Ridderzaal. Rechts de Britse Am bassadeur en Lad ij Bland. Begroet door het hartelijke ap plaus der vele aanwezigen, trad de Canadese premier de Ridderzaal binnen, waar zich behalve vele vooraanstaande Nederlandse per soonlijkheden ook de Engelse am bassadeur, Sir Neville Bland en de diplomatieke vertegenwoordigers der Engelse Dominions met hun echtgenoten bevonden. De voorzitter van de verenigde vergadering, prof. mr. R. Kranen burg sprak hierna de openingsrede in de Engelse taal uit. Na te hebben gememoreerd op welk een hoge prijs de Nederlandse regering het stelt een groot staats man als Mackenzie King binnen haar landsgrenzen te mogen ont vangen. beschreef spr. de grote vreugde der bevrijding en de diepe dankbaarheid jegens de Canadese bevrijders. Spr. uitte zyn dank voor de gast vrijheid, die Canada aan onze troon opvolgster en haar kinderen had betoond. Prof. Kranenburg besloot zijn rede als volgt: Moge gij naar uw land de bood schap terugdragèn, dat gij hier in Nederland een volk hebt gevonden, dat door dezelfde idealen van vrij heid, rechtvaardigheid en zelfbe stuur is bezield als het leven in uw jonge, sterke gemeenschap. Een volk, bereid om te lijden en te strij den voor deze idealen, overtuigd, dat het recht uiteindelijk zal over winnen. Mackenzie King spreek! Onder doodse stilte betrad hier na de Canadese premier het spreek gestoelte om als derde vreemde staatsman na min. Churchill en veldmaarschalk Smuts het woord tot de verenigde vergadering te richten. Mackenzie King gaf te kennen, dat nimmer een natie het zal wa gen de vrijheid en het leven in de democratische landen te bedreigen, indien de democratische naties de eenheid en de kracht tonen, die zij gedurende de oorlog aan de dag hebben gelegd. Mackenzie King bracht de grote dankbaarheid onder woorden, die het Canadese volk koestert wegens de liefdevolle zorg, die het Neder landse volk aan de graven van Ca nadese soldaten geeft. Voorstel van commissie van goede diensten De commissie van drie heeft aan de Nederlandse en Repu blikeinse autoriteiten verzocht zich uit te spreken over een voorstel van de commissie voor het instellen van een gedemi litariseerde zone van tien a twintig kilometer langs de de marcatielijnen. De zone zou moeten worden ge controleerd door de militaire waar nemers, die deelnemen aan het werk van de commissie. De beide partijen, terzijde ge staan door de commissie van drie, zouden tot een accoord moeten ko men over de instelling van nieuwe demarcatielijnen. Beide partijen zouden hun volle medewerking moeten geven voor het vlotte ver loop van de ontruiming der gebie den die aan de andere partij beho ren. Het voorstel is geïnspireerd op het plan, dat in September j.l. aan de consulaire commissie is voorge legd door de Franse delegatie en waarvan de hoofdlijnen zijn aan vaard door de consulaire commis sie zowel als door de Nederlanders en de Republikeinen. Beide par tijen zouden zich moeten verbin den tot het staken van de vijande lijke propaganda via de radio en de legerberichten. Zij zouden zich eveneens moeten onthouden van sabotage en alle andere handelin gen, die tot verstoring van de orde, de vrede en de goede verstandhou ding zouden kunnen leiden. Weerbericht ENKELE BUIEN Weersverwachting tot Zaterdagavond. Aanvankelijk nog verder afnemende, doch later weer wat 1 toenemende wind uit Westelijke richtin gen. Wisselend be wolkt met enkele buien, voornamelijk in het Noorden \an het land. Koudere K, nacht. V>ov Zon op 7 53 uur- onder 16 50 uur. Maan op U 05 unr, onder 18.09 uur. Nederlandse kinderen, die bloemen naar deze graven brengen, zag hij als een symbool van de kin deren der gehele wereld, die ver langden met liefde en medelijden te worden behandeld. Hij bracht hulde aan Koningin Wilhelmina, die door het Canadese volk als „een der grootste vrouwen aller tijden" wordt beschouwd, „een toonbeeld van zielskracht". Het verheugde de premier te vernemen, dat zij thans in de gelegenheid was de rust te genieten, die zij zo zeer behoefde. Herinnerend aan het bezoek van de Prinses-Regentes aan Canada, zei Mackenzie King, dat naar z\jn mening nimmer enig land een zo schitterende ambassadrice had ge had. Men koesterde genegenheid voor de Prinses; in alle delen van het land was zij bekend en haar naam zal in dankbare herinnering blijven. Mackenzie King heeft voorts een brief van generaal H. Crerar, com mandant van het Canadese eerste leger, voorgelezen, waarin de gene raal de dank van het Canadese volk voor de verzorging der Cana dese oorlogsgraven in Nederland onder woorden brengt en de nadruk legt op de banden tussen de twee volken. Mackenzie King besloot metde woorden: Ik geloof niet, dat de we reld door geweld voor rampen ge vrijwaard zal blijven. Ik geloof, dat geweld noodzakelijk is voor dc verdediging, doch de uiteindelijke triomf van de vrede zal tot stand komen door bevordering van de goodwill. Nimmer tevoren in de we reldgeschiedenis heeft er zo veel goodwill en samenwerking bestaan tussen de vrijheidslievende landen als heden. Ik geloof, dat wtf alles ten slotte goed zullen zien terecht komen wanneer wjj proberen onze idealen te verwezenlijken. Naar men ons uit betrouwbare bron mededeelt zullen onze athle ten. welke in training zijn voor de Olympische Spelen en dus een redelijke kans maken om uitgezon den te worden, extra rantsoenen ontvangen. Wij merkei. hierbij op dat een dergelijk besluit eveneens door de Franse regering een dezer dagen werd genomen. Bidaults partij is voor een „derde macht" Het bestuur van de Mouvement Républicain Populair van Georges Bidault heeft met algemene stem men een motie aanvaard, waarin de oprichting van een „derde macht" gevraagd wordt, tot herstel van de orde en verzekering van de voorziening in de behoeften aan voedsel en andere onmiddellijk no dige zaken in Frankrijk. Het be roep was gericht tot „alle republi keinen in de regering, in het bij zonder alle leden van de socialis tische partij en van de M.R.P.". SIR STAFFORD CRIPPS KRIJGT ER ZIJN DEPARTEMENT BIJ Hugh Dalton, minister van financiën, een der „Grote Vijf" van het Britse kabinet, is Donderdag afgetreden. Sir Stafford Cripps, de minis ter voor economische zaken, is benoemd als zjjn opvolger, maar zal z\jn eigen portefeuille behouden. Dalton had Woensdag, toen hij het Parlementsgebouw binnenkwam om zijn begroting m te dienen, geantwoord op enkele vragen van een aan hem bekende journalist. Gistermiddag, voor tot z\jn ontslag was besloten, heeft hij in het Lagerhuis zijn verontschuldigingen aangeboden. „Ik ben indiscreet geweest," zei hij, „en ik neem de schuld op mij." Daltons indiscretie, een kwartier voor de indiening van zijn begro ting, was niet zeer belangrijk, maar de onschendbaarheid van de begro ting is een ongeschreven grond recht. In 1936 deed de toenmalige minister van koloniën Thomas voortijdige mededelingen over de begroting. Hij moest eveneens af troden. De Conservatieve fractie, onder leiding van Churchill, Eden, Sir John Anderson en Cement Davies. heeft een voorstel ingediend, om een commissie van onderzoek in te stellen. Dalton, een zestigjarige voorma lige hoogleraar aan de Londense hogeschool, was minister van fi nanciën van het ogenblik af dat Labour aan de macht kwam. In 1924 werd hrj voor de eerste maal als lid van het Lagerhuis gekozen cn in de Labourregcring van Mac- Donald (19291931) was hij parle mentair onderstaatssecretaris van buitenlandse zaken. Een versterking De verhoudingen in het kabinet ondergaan een sterke wijziging, nu slechts vier van de „Grote Vijf" (Attlee, Bevin, Cripps en Morri son) over zijn. Stafford Cripps is nu de mach tigste man. Dit betekent onge twijfeld een ver sterking. Het was reeds lang bekend, dat Sir Cripps in zijn mogelijkheden om de weg te zoeken naar eco nomische herstel zeer gehinderd werd door Dal tons financiële politiek. Nu hij beide departe menten in han den heeft, zjjn Stafford Cripps ...machtigste man... alle kansen gegeven voor een krachtige economische politiek. Daltons begroting ondervond in dc Britse pers ernstige kritiek. Over het algemeen was men van oordeel dat zijn maatregelen om aan de crisis het hoofd te bieden, zeer ontoereikend waren. Telefoonverkeer met Suriname en Curacao Van 23 December 1947 tot 3 Januari 1948 zijn in het recht streekse radiotelefoonverkeer van Nederland met Curaqao en Suri name kerst- en nieuwiaarsgesprek- ken toegelaten tegen het verlaagde tarief van 10.50 per drie minuten. Voor Curagao zijn geen gesprekken toegelaten op 28 December. Hugh Dalton ...indiscreet... WEDEROPBOUW IN ONS GEWEST Kamers van Koophandel worden ingeschakeld Voor het opstellen van het bouw plan 1948 heeft de minister van Wederopbouw de medewerking ver zocht van het college van directeu ren der Econonusch-Technologische instituten van de Kamer van Koop handel, dat de aanvragen van be drijven voor nieuwbouw, herstel of uitbreiding aan een onderzoek naar eonomische belangrijkheid zal on derwerpen. Nationale en streekbe- langon spelen bij die beoordeling een" rol. evenals zij het dan in mindere mate dat van het be- driif zelf. Op deze wijze hoopt de minister, die gebruik zal maken van de door het college uitgebrachte adviezen een redelijke, eerlijke verdeling der toegewezen materialen en arbeids krachten te verkrijgen. Aangezien nog niet alle aanvragen bil de be voegde instanties gemeentebe stuur. prov. hoofdir.-dir. van We deropbouw en college van commis sarissen zijn binnengekomen, houdt het E.T.-instituut Utrecht in de komende week zitting in ver schillende plaatsen, opdat belang hebbenden alsnog hun wensen naar voren kunnen brengen. In Amers foort Kamer van Koophandel wordt zitting gehouden* Maandag 17 Nov. 1012- uur: in Veenendaal fGemeentehuis i Dinsdag 18 Nov. 912 uur; in Rhonen fid.) Dinsdag 2.304 uur: in Wijk bü Duurstede fid.) Woensdag 10 Nov. 1012 u.; in IJsselstein fid.) Woensdag 2.30- 4 uur: in MG,, cht (id.) Donder dag 20 Nov. 10.3012 uur: in Breukelen (id.) Donderdag 2.304 uur. Banketbakkersarbeid in Sinterklaastijd In banketbakkerijen, die niet te vens broodbakkerijen zijn, mogen van 17 t.m. 28 November manne lijke arbeiders van 18 jaar of ouder elf uur per dag en ten hoogste zes tig uur per week werken. De ar beidstijd moet in zijn geheel gele gen zijn tussen 7 en 20 uur (op Zaterdag 22 uur). Nederlandse oorlogs misdadiger in Oostenrijk geëxecuteerd De „Volksstimme", Oostenrijks communistisch orgaan, meldt, dat Nikolaus Been, die door een Britse militaire rechtbank ter dood was veroordeeld wegens moord op vier Joden in het kamp Schmiedlrtffctte in Stiermarken, geëxecuteerd ii. De veroordeelde is opgehangen. Het betreft een 39-jarige Am"ter- dammer, die gedurende de oorlog gescheiden heeft geleefd van zijn echtgenote en nadien wettig is ge scheiden. Hij staat geboekt als lid van de NSB. de Germaanse SS. de Waffen-SS, de Wach- und Schutz- dienst en de NSKK. Het Nederlandse s.s. „Alphe rat", waarvan Woensdag is gemeld, dat op 240 kilometer van Hong kong brand aan boord was uitge broken, is er in geslaagd de haven van Hongkong binnen te lopen. Schulte-Boeyen winnen in Brussel Het Nederlandse koppel Schulte- Boeyen heeft dc zesdaagse te Brus sel niet een ronde voorsprong „ewonnen. Chinese overval op Ned. schip Veertig met geweren gewapende Chinezen hebben een bezoek ge bracht aan het Nederlandse schip „Tjitjolenka", dat in de haven van Amoy lag. Zij waren slecht te spreken over iet feit, dat een hoe veelheid goederen, bestemd voor de Chinezen, door de Engelse douane te Hongkong ii. beslag was genomen. De Chinezen dreigden de kapitein neer te schieten en deze kon zijn leven slechts redden door betaling van 7.000 Hongkong- dollars ais schadevergoeding voor de in beslag genomen goederen. Voortaan zal het schip de dienst Singapore-Amoy onderhouden zonder Hongkong aan te doen, ten einde op die wijze de controle door de Engelse douane, en de ge volgen daarvan voor het humeur van de Chinezen, te vermijden. Eis tegen Weinreb blijft tien jaar De geruchtmakende zaak tegen de 36-jarige F. Weinreb te 's-Gra- venhage, die ervan verdacht wordt Joden eerst geld te hebben afge troggeld, zg. om ze te vrij waren voor deportatie, en hen later bij de S.D. heeft aangebracht, werd gisteren voortgezet. Ondanks verdachte's ontkenning, meende de procureur-fiscaal bij zijn eis van 10 jaar te moeten persisteren. Frank Graham weer in Djogjakarta Dr. Frank Graham, het Ameri kaanse lid van de commissie voor goede diensten inzake Indonesië, is Donderdag weer in Djogja aange komen, vergezeld van Setyadjit, Hadji Agoes Salim, dr. Leimena en enige republikeinse ambtenaren. De belgische militaire waarnemer luitenant Bouart reisde ook mee: hij gaat in Djogja zijn Amerikaan se collega Ogburn aflossen. Nederlands schip in brand in Chinese Zee Het Nederlandse stoomschip „Alpherat" is in de Chinese Zee in brand geraakt. Het schip behoort aan Nievelt Goudriaan en Co. te Rotterdam. Twee andere schepen, de „Cha- ma" en de Boonesborough", snel len ter hulp. De Boonesborough bevond zich gistermiddag op dertig mijl afstand van het in nood verkerende schip. De erbarmelijke politieke verdeeldheid van Frankrijk kwam gisteren opnieuw tot uiting cn wel ten eerste in de Nationale Vergadering, voorts in de bijeenkomst van de vakvereniging cn tenslotte in Marseille *vaar de rust na dc botsingen van Woensdag nog niet is teruggekeerd samenscholingen in dc stad zijn verboden en er zijn troepen heenge zonden, terwijl het werk op vele plaatsen stil ligt. De onlusten te Marseille kwamen gisteren ter sprake ln het Franse parlement, waar Ramadier ronduit de communisten ervoor verantwoor delijk stelde. Billoux, de communis tische oud-minister, nam het voor zijn geestverwanten op en beweer de dat de communisten slechts het stadhuis hadden bezet om hun raadsleden gelegenheid te geven rustig hun zetels te bezetten Ramadier sprong verontwaardigd op en riep: „Als gij de dictatuur wilt. zullen wij U tot het uiterste be strijden." De zitting was zeer ru moerig: scheldwoorden vlogen over en weer en het scheelde weinig of er was handgemeen ontstaan. Rumoer in CGT Eenzelfde sfeer heerste op een bijeenkomst van de CGT. de Fran se vakbond waarin de communis ten onder leiding van Benoit Frachon de meerderheid hebben doch waarin een minderheid onder leiding van Léon Jouhaux voor stander is van het plan-Marshall, naar aanleiding waarvan het even eens tot zeer heftige discussies kwam. Do communisten hadden na melijk enkele uren tevoren een ma nifest uitgegeven waarin werd aan gespoord tot vorming van „ar- beidskernen" in elke fabriek om tot eventuele „actie" te kunnen over gaan. De niet-communistische min derheid ziet deze actie als onder deel van de „oorlog tegen de socia listische partijen", aangekondigd door de Kominform en ren open lijke strijd in de CGT schijnt niet ver meer. Marseille Is niet het enige cen trum van stakingen: ook de arbei ders van meelfabrieken rondom Pa rijs werken niet meer, omdat z|j hun loon met 20% verhoogd willen zien. Onderhandelingen zijn afge sprongen cn hefbroodrantsoen van 200 gram. dat reeds lager Is dan tlldens de Dutter bezetting dreigt nog een Inkrimping to ondergaan doordat de bakkers nu zonder bloem komen te zitten. Hoewel de toestand dus uiterst rijp schijnt voor poli tieke ontwikkelingen van twij felachtig peil. schijnt De Gaulle nog juist geen vat genoeg te hebben op de centrumpartij, want het bestuur van de ka tholieke MRP heeft gisteren met veertien tegen dertien stemmen besloten, niet in on derhandelingen te treden met de Rassemblement du peuple frangais van de generaal. Ook in Italië zijn de betogingen tegen rechtse politieke partijen, die STORMACHTIGE VERGADERING VAN VAKGROEP PERSONENVERVOER In een rumoerige vergadering heeft de vakgroep Personenvervoer langs de weg, sectie autorijscholen in Krasnapolsky te Amsterdam be raadslaagd over de problemen van de 300 auto-scholen Men bleek zeer ontevreden over de toewijzing van tweedehands-auto's. De R.V.S. wei gert deze te verstrekken omdat aldus de vergadering niet altijd de hand wordt gehouden aan het innemen van de oude wagens bij levering van nieuwe. De voorzitter, de heer J. Hippe, had op een vergadering met kring voorzitters uit de elf provincies be sloten een circulaire te zenden aan alle scholen, waarin deze werd ge vraagd klachten in te dienen over de werkwijze van het Centraal Bu reau dat de rijvaardigheidsbewijzen verstrekt, het optreden van de ad viseurs en de wijze van examineren. Hoewel men in het algemeen van BYRNES' VERDRAG TER SPRAKE De verrassing van de vergade ring van gisteren van de conferen tie der plaatsvervangers te Londen was dat de Britse vertegenwoordi ger voorstelde een nieuw debat te houden over het viermogendheden- verdrag over ontwapening en dc- militarisering. van Duitsland, dat Byrnes indertijd heeft voorgesteld. De plaatsvervangers hebben tot taak dc agenda op te stellen voor de conferentie van de Grote Vier. Zij besteedden gisteren het grootste deel van de tijd met schaduwbok sen over de volgorde waarin de kritieke aspecten van het Duitse en Oostenrijkse vredesverdrag door hun chefs zullen worden behandeld. De Verenigde Staten en Groot- Brittannië willen aan het Oosten rijkse verdrag de voorrang geven, omdat men van de komende confe rentie ten aanzien van Duitsland weinig resultaten verwacht en dan toch in elk geval iets gedaan wil hebben; de Sowjet-Unie, gesteund door Frankrijk, wil Duitsland voor rang geven. Ethiopië maakt aanspraak op Eritrea Ethiopië heeft bij de confe rentie van plaatsvervangers der Grote Vier de eis inge diend, dat Eritrea onmiddellijk zal worden teruggegeven. Bomaanslagen te Jeruzalem Acht Engelsen zijn gedood en 22 gewond door geweervuur cn bom men te Jeruzalem en Haifa. Bij een aanval op het café Ritz te Jeruza lem van leden der Stern-organisatie zijn vier Engelse soldaten gedood, twintig gewond. Baronesse Orczy overleden Baronesse Orczy, schrijfster van de beroemde verhalen over de Rode Pimpernel en meer dan vijf tig andere historische romans, is na een korte ziekte op 80-jarige leeftijd te Londen overledgn. Zij is in 1865 te Tarnaors, Hongarije, geboren en was het enige kind van baron Felix Orczy en Emma ba ronesse Orczy geboren gravin Wass. Als meisje kwam zij naar Lon den om de kunstwetenschappen te bestuderen maar spoedig nadat haar werken door de Royal Acade my aanvaard waren, begon zij te schrijven. Sir Percy Blakeney, de Rode Pimpernel, de held uit het gelijknamige boek, verschafte mil- lioenen onschuldige opwinding door zijn escapades tijdens de ter reur van de revolutie in Frankrijk. Dit boek was dan ook beslist haar .best seller'. Het werd geschreven in 1903 en in 23 talen vertaald. Haar laatste boek is in 1946 uitge geven. Brittannië verwerpt verdeelplan De Britse regering heeft be sloten het verdeelplan voor Palestina, waarover de Vere nigde Staten en de Sowj et- Unie het eens waren gewor den, niet te aanvaarden en er niet aan mee te werken. Het Amerikaans-Russische plan wilde dat de Britse troepen ver antwoordelijk zouden blijven voor orde en rust in Palestina geduren de de overgangsperiode. De Britse regering blijft echter vasthouden aan het eenmaal ingenomen stand punt, dat zij niet verantwoordelijk wil zijn voor de uitvoering van een plan, dat niet aanvaardbaar is zonder de goedkeuring van Joden en Arabieren beiden. De Britse troepen zijn niet be schikbaar om in Palestina met ge weld een oplossing op te leggen, heeft Londen te verstaan gegeven. Britse soldaten zijn Donderdag het slachtoffer geworden van een bomaanslag en een schietpartij in Jeruzalem. Grieks offensief Het lang verwachte Griekse of fensief tegen de guerillastrijd in West-Macedonië is thans begon nen. Er wordt hevig gevochten rond vijftien steden en dorpen in het gebied van Grevena. De aan vallen worden gesteund door de luchtmacht. oordeel was. dat er talrijke klach ten bestonden, meende de vergade ring dat niet te veel tegen de advi seurs geageerd moet worden, om dezen niet tegen zich in het harnas te jagen. Dit was reeds gebleken uit een telefonisch protest uit Den Haag. On verzoek van de verkeers politie was een conferentie be legd, waarop door dc politie en het bestuur der vakgroep over een was gekomen, dat men zich met ..beginnelingen" niet direct in het verkeer mocht be geven. maar moest oefenen op stille oorden in de buitenwijken. Slechts „gevorderden", die het stadsverkeer niet belemmeren zouden op de drukke binnen stad mogen worden losgelaten. Dit besluit is voor Amsterdam reeds van kracht geworden en zal weldra ingang vinden in alle grote steden van het land. Het grootste en rumoerigste agendapunt maakt een ingekomen schrijven van de Prijsbeheersing uit. Van Prof. Brouwers is n.l. be richt ontvangen dat de Vakeroep on de lijst staat van de bedrijven die tot verlaging der priizen zullen moeten overgaan. Dit schrijven kwam binnen iuist op het moment, dat het bestuur besloot, in verband met de aanstaande stiiging van de benzineprijs de lesgelden te ver hogen. Als de vergadering Prof. Brouwers motief aan hoort. steekt de storm op. De voorgestelde verlaging is ge grond op het feit dat vele onder nemers onder de goedgekeurde „plafond"-prijs van zes gulden les geven. Het blijkt, dat enige der prijsbrekers aanwezig ziin en hun verdediging (lagere afschrijving op oude auto's. geen per soneel. eigen reparatie-inrichting) doet het debat aan kraeht winnen Na ruim een uur wordt men het eens dat men de prijs van zes gul den moet vasthouden, en dat men de ..onderkruipers" op het feit zal wijzen dat hun gedistancieerde hou ding fnuikend is voor het aanzien der vakgroepen. Woensdag in Milaan waren begon nen, in diverse andere steden voort gezet. In Napels rijden pantser auto's en de politie moest traangas- bommen gebruiken om een links© aanval op haar hoofdbureau af t© slaan. Grote menigten trokken ge bouwen van rechtse kranten bin nen en verbrandden exemplaren van deze bladen aan do kiosken. Het rumoer weerspiegelde zich in d© zitting van de constituerende ver gadering die gisteren werd gehou den en waar Scclba. de minister van binnenlandse zaken herhaal delijk onderbroken door de commu nisten verklaarde dat er in Ita lië een zeer jonge fascistische or ganisatie bestaat die in het geheim werkt. Scelba deelde mee. dat d© regering zo spoedig mogelijk ver kiezingen wenste. Het tumult ln da Kamer was zo hevig, dat de com munistische voorzitter een van zijn eigen partijleden wegens ..onbe schaamdheid" liet verwijderen. Oekraine gekozen in de V eiligheidsraad De algemene vergadering der UNO heeft Donderdagavond met 41 tegen 6 stemmen besloten tot vorming, van dc zogenaamde „klei ne assemblee", het door Marshall voorgestelde Interimcomité voor vrede en veiligheid, dat alle leden der UNO zou omvatten, maar waarin de Sovjetgroep geen zitting zal nemen: deze stemde tegen. De Arabische staten onthielden zich van stemming. Tot opvolger van Pol.en, welk land 1 Januari de Veiligheids raad verlaat, is de Oekraine gekozen en wel met 35 'togen 2 stemmen. De laatste werden uitgebracht op India, hoewel dit land zijn candidatuur had ingetrokken. Vijftien leden onthielden zich van stemming, Amerika schijnt o.a. niet te hebben gestemd. Ook moet Nederland dit hebben gedaan, ófwel een van de twee ongel dige stemmen hebben uitge bracht (de stemming was ge heim). De Veiligheidsraad zal er nu na 1 Januari als volgt uitzien. Per manente leden: V.S., Gr.- Brittannië, Frankrijk, Sovjet-Unie en China. N i e t-permanente le den: Syrië, Columbia, België, Ar gentinië, Canada en de Oekraine. In de Beheersraad kregen na negen maal stemming de Philippij- nen en Costa Rica de twee overge bleven plaatsen, een kwestie welke op het dode punt was geraakt. Vooraanstaande Tsjechen gearresteerd Verscheidene vooraanstaande Tsjechen, onder wie een ambte naar, een leraar en een officier in actieve dienst zijn uit een Bo heemse mijnstad verdwenen, vol gens het officiële orgaan van de Tsjecho-Slowaakse sociaal-demo- cvatische partij. Zij zijn naar Praag overgebracht op grond van hun activiteit in de Brits-Tsjecho-Slo- waakse vereniging. herdenkt de B.B.C. zijn zilveren jubileum. Dc gehele weck worden speciale programma's aan dit feest ge wijd. die o.m, dc vooruitgang van de B.B.C. in een kwart eeuw laten zien. Welke Nederlander heeft geen aan gename herinneringen aan de B.B.C. al was het maar gedurende de oorlogs jaren. toen wij op dc nieuwsberichten van Londen, of van die met behulp van de B.B.C. uitgezondenmoesten teren. Wc kenden de namen van de omroepers van buiten en probeerden bij het eerste woord te raden, wie dc nieuwslezer zou zijn. Wat hebben duizenden cn duizenden vooral jongeren, in die jaren hun Engels geleerd of verbeterd. Hoe was: dc B.B.C. zegt het. in die jaren synoniem met: dus is het zo en de Duitsers mogen kletsen wat ze willenHoeveel tranen zijn er bij die B.B.C. geschreid en hoe veel vreugde heeft zij teweeggebracht. Dezer dagen luisterden we toevallig weer eens naar de nieuwsberichten: er ging een schok door ons heen. een schok van herkenning, een schok van oude herinneringen. Zilveren B.B.C.. wat hebben we veel aan je te danken gehad in die bittere, donkere jaren. En dan te bedenken, dat de B.B.C zo maar een nationale omroep is. waar je niet eens in kunt horen, wanneer vereniging zus of zo een bridge-avond houdtS

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1