DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vandaag... Paul Ramadier overweegt zijn aftreden Mackenzie King doctor honoris causa Wijziging onderwijswetten in Tweede Kamer Dr. Gani heeft goede hoop Trein verplettert militaire auto Misdeelde kinderen vragen aandacht Eisen in de zuiveringszaak tegen „De Arbeiderspers" P.R.A.-ers vragen zekerheid Gironummer 510330 Bank: R damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Zaterdag 15 November 1947 Nr. 799 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Grote verhoging der energietarieven; Marseille nog verre van rustig De suggestie dat Ramadier het voornemen heeft af te treden, wordt geopperd in het Franse blad Ce Matin van Vrijdag, volgens hetwelk de Franse premier evenwel van mening is dat de noodtoestand van het ogenblik geen leemte in de uitvoerende macht toelaat. 'Ramadier zou echter van plan zijn de volgende week een bespreking te voeren met alle politieke leiders, die in aanmerking komen voor een portefeuille in het nieuwe kabinet en Ce Matin signaleert geruchten over een kabinet BlumReynaud. Tengevolge van stopzetting van de regeringssubsidic op steenkool zijn in Frankrijk de gas- en clec- trlclteitstarieven met 45% ver hoogd. die van personenvervoer met 25 en die van personenvervoer met 28.5%. Het Franse kabinet, dat Vrijdag hiertoe besloot, neemt tevens maat regelen tegen de politieke onrust: de gemeenteraad van Le Havre wordt ontbonden en de kopstukken van de onlusten in Marseille zullen worden gearresteerd. Weer schoten In Marseille is gisteren weer ge schoten. Onbekenden hebben ge vuurd op Ijet hoofdkwartier der communisten. Er werd niemand gewond, hoewel daar op dat mo ment een vergadering gehouden werd. In fabrieken, werkplaatsen en in het transportbedrijf werd Vrijdag middag niet gewerkt in verband met de begrafenis van de commu nist, die bjj de relletjes van Woensdag is doodgeschoten. Een beslissing inzake algemene staking is nog niet genomen, maar de be weging breidt zich nog steeds uit, nu ook tot Sète, waar de havenar beiders solidair zijn met hun colle ga's uit Marseille. Pantserwagens, vliegtuigen en infanterie worden gereed gehouden voor het geval dat nieuwe onlusten uitbreken. In de stad bevinden zich 7000 man van de garde mobile. Een electrlsche trein Is gister middag op een onbewaakte over weg bü Heemstede in botsing ge komen niet een militaire vracht auto. De 23-jarige sergeant-maioor Lous uit Geldermalsen werd op slag gedood, de sergeant J. C. W. Bakker uit Amèrsfoort liep een Jichte hersenschudding op. De auto werd totaal vernield. Ook de trein werd beschadigd. Zieke, zwakke, misdeelde en ont spoorde kinderen vragen bijzondere verzorging, doch hot is triest te moeten constateren, dat liet belang rijke werk in gestichten en tehuizen ernstige tegenslagen ondervindt door een groot tekort aan geld: vier miilioen gulden. Triester is echter de houding van hot Neder landse volk. dat nog steeds niet In ziet. dat kinderbescherming een nationale samenwerking vereist. Behalve een slechts geringe sub sidie. die het Rijk in de kosten bij draagt. vormt ieder jaar de verkoop van kinderpostzegels een bron van inkomsten. Echter, de totale op brengst bedroeg nooit meer dan 250.000 gulden, een druppel op een gloeiende plaat... Ook dit jaar ziet een serie zegels het levenslicht, evenals een collect5e aantrekkelijke prentbriefkaarten, waarvan de prijs opzettelijk zo laag mogelijk gesteld is. Teneinde de verkoop te stimuleren en daarmede tevens belangstelling voor de kin derbescherming te wekken zal op 21 November een Sint Nicolaasluis- terwedstrtfd worden gehouden over de zender Hilversum II om half 8. over Hilversum I om vijf over acht. Op de avond van het kind 5 December zal Sint Nicolaas voor de microfoon de winnaars en de prijzen bekend maken. Elke luiste raar van jong tot oud kan aan deze wedstrijd deelnemen, maar boven dien zij als speciale attractie ver meld. dat ook de schoolieugd de oplossingen in klasseverband kan inzenden door deze de leraar ter be schikking te stellen, die dan voor verzending zorg draaft. Het adres luidt: St. Nicolaas. Keizersgracht. Amsterdam. Sovjet-Unie probeerde het nog eens Ondanks het feit dat de Ameri kaanse resolutie in de politieke commissie der UNO betreffende Korea met grote meerderheid de vorige week is aangenomen, heeft de Sovjet-Unie gisteren in dc alge mene vergadering opnieuw terug trekking van de Russische en Ame rikaanse strijdkrachten uit Korea op 1 Januari voorgesteld. Het voor stel kreeg zeven stemmen, die van het Sovjetblok en Egvpte. Zeven landen stemden niet. maar het aan tal der verwerpers bedroeg 34. Weerbericht REGEN Weersverwachting tot Za terdagavond. Aanvankelijk zwakke. I later weer toenemende wind uit Westelijke rich tingen. Meest zwaar be wolkt ir.«t regen. Weinig verandering van tempera tuur. 16 Nov Zon op 8 00 uur. onder 16 49 uur Maan op 12.06 uur. onder 18.55 uur. 17 Nov.: Zon op 8.02 uur. onder 16.48 uur. Maan op 12.55 uur. onder 19.52 uur BODEMLOZE PUT De 328 miilioen dollar die Ame rika als tussentijdse hulpverlening voor Frankrijk heeft voorgesteld, zijn ontoereikend om de behoeften voor het eerste kwartaal van 1948 te dekken; deze bedragen 360 mii lioen aldus een verklaring van Herve Alphand, directeur-generaal van economische en financiële zaken van het Franse ministerie van buitenlandse zaken. Bon voor een ei Op 20 November a.s. .zal in de bonnenlijst voor alle leeftijdsgroe pen een bon voor een ei worden aangewezen. De in het najaar af lopende productie van eieren heeft deze bon wat lang doen uitblijven. Men zal er genoegen mee moeten nemen op deze bon eventueel een ei van klasse 5 geleverd te krijgen. OP EEN OOR NA GEVILDLang zaam vordert het werk aan Rhenen's bakstenen vestingmuur, overblijfsel uit vroeger tijden, die eens aan Rembrandt en Rut/sdael stof voor menige schets leverde, doch in de loop der eeuwen werd verwaarloosd en ten slotte in ver val geraakte. Doch in de restauratie plannen van de stad had ook de oude verdedigingsgordel de aandacht gekre gen. zodat in dc toekomst de Cunera- kerk weer statig zal worden omlijst. Op de foto: een gedeelte van de herstelde muur, die overgaat in nog bewaard ge bleven door klimop overwoekerde resten. De wal strekt zich uit tot onder aan de Rijn. Canada's premier is gisteren tot doctor honoris causa ge ïnstalleerd op de Amsterdamse universiteit. Bij het betreden van de aula speelde het studenten muziekgezelschap P. Swee- linck" het Nederlandse en Ca nadese volkslied. Onder de talrijke hoogwaardigheidsbekle ders bevonden zich minister president Beel en de minister van financiën prof. Lieftinck. De rector-magnificus prof. G. C. Heringa nam als eerste spreker het woord. „De erepromotie, die heden zal geschieden, is een sym bool van de grote vriendschap, die het Nederlandse volk voor Canada gevoelt. De senaat besloot U tot doctor in de rechtswetenschappen te promoveren zich welbewust van het feit, dat het principe, welke Uw staatsmanschap kenmerkt, dat is' van rechtvaardigheid". De promotor prof. mr. Marius G. Levenbach sprak de hoge gast in het Engels toe. Hij bracht de be vrijdingsdagen in herinnering. „Wie zal ooit de datum van 8 Mei kunnen vergeten," riep spreker uit. Prof. Levenbach schetste vervol gens de «carrière van de promoven dus. In het bijzonder schonk hij daarbij aandacht aan het boek „Industry and humanity", dat de premier in 1918 heeft geschreven. Na de toespraak van prof. Levenbach overhandigde prof. dr. W. Vechting, secretaris van de senaat, de nieuwe doctor honoris catisa de bul onder luid en langdurig applaus van alle aanwezigen. „Ik beschouw deze bul als een geschenk van het Neder landse volk aan Canada," aldus de Canadese premie, in zijn dankwoord. Formele ontmoeting te Batavia Te Batavia hebben Vrijdag de commissie van goede diensten en de Nederlandse en Indonesische contact-commissies voor het eerst elkaar ontmoet. De bijeenkomst was slechts formeel: men sprak af, de werkelijke besprekingen bij een volgende ontmoeting te beginnen. Sjahrir is Donderdag in Karachi aangekomen en is van plan, in Lahore een bezoek te brengen aan Mohammer Ali Jinnah, de gouver neur van Pakistan. Na die ontmoe ting zal hij terugreizen naar Djog- jakarta. Verliescijfers De Nederlandse verliezen be droegen op Donderdag een dode en zes gewonden, meldt het officiële bericht. Verliezen Nederlandse strijdkrachten De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd Koninklijke marine: G. C. Groot uit Gouderak; J. Maes uit 's-Gra- venhage; J. H. Notermans uit La- naken (België). Koninklijke landmacht: J. Möe- selaar uit 's-Gravenhage; G. Wil- lemse uit Utrecht: A. Kooiman uit Dordrecht; W. Koresc uit gem. Barredeel; W. J. le Noble uit Am sterdam; Chr van Diick uit Maas- niel; J. C. M. Hochstenbach uit Ophoven; G. J. Ymker uit Arnhem; R. Koerts uit Dwingelo. Koninklijk Nederlandsch-Indische leger: kapt. art. E. C. Filet uit Maartensdijk; J. H. G. Klooster man uit Bussum; J. A. Kneefel uit Indonesië: res. kapt. inf. J. Krijten- burg uit Harlingen. „De eer, die mij hier in Neder land te beurt viel, zal ongetwijfeld troost brengen aan Canadese ouders, die hun zonen hebben ver loren in de vrijheidsstrijd om Europa." ERE-STUDENT Tijdens de receptie in de senaats kamer ontving de premier uit hanr den van de rector van de Unitas Studiosorum Amstelodamensium, de heer A. K. Faber, een tweede bul, namelijk die van zijn benoe ming tot buitengewoon lid van deze studentenvereniging. „U zult nu. excellentie, als Am sterdams student weer kunnen in halen, wat U van Uw studie aan Uw universiteit vergeten hebt," zei de heer Faber, waarop de nieu we student antwoordde: „Ik zal mijn best doen-rr.ij een waardig Amsterdams student te tonen." Prinses-Regentes Juliana en Prins Bernhard zaten 's avonds aan bij een officieel diner, dat ter ere van de Canadese minister president door de Canadese ambas sadeur te zijnen huize, „Groot Ha- sebroek" te Wassenaar werd aan gericht. Rijkseenheid protesteert Het comité handhaving rijkseen heid heeft in een telegram aan de minister-president dr. Beel ernstig geprotesteerd tegen het opnieuw vperen van onderhandelingen met de republiek. Het comité kan dit niet anders opvatten dan als het opof feren van de levensbelangen van ons volk en de volkeren van Indo nesië aan de partijpolitiek. Het tele gram is getekend door de oud-mi nisters Gerbrandy. Welter en gene raal Winkelman. Verdedigingspact tussen Sovjet-Unie en Finland De Sowjet-Unie en Finland heb ben te Moskou een pact van we derzijdse verdediging gesloten. Fin- lands premier Pekkala, leider der delegatie heeft uitstel verzocht voor de herstelbetalingen, daar de productie door gebrek aan electri- sche stroom belemmerd wordt. Ontploffing in Britse rakettenfabriek Een zware ontploffing in een Britse rakettenfabriek in de nabijheid van Aylesbury (in Buckingham, 75 km. ten noordwesten van Londen) heeft een groot aantal gewon den ep waarschijnlijk ver scheiden doden ten gevolge gehad. De explosie ontstond tijdens een- proef met een nieuwe raket, be doeld voor het starten van vlieg tuigen. Bij het afschieten van de proefraket ontplofte echter een tweede. De eerste officiële opgave van het aantal slachtoffers meldt een dode en tien gewonden; men re kent er echter op dat nog doden onder puin begraven liggen. Een groep Duitse raket-experts onder leiding van dr. J. Schmidt, die in de oorlog de Duitse raket onderzoekingen in Kiel leidde, werkte in de fabriek. Nog steeds aanslagen in Italië De gasfabriekstaking in Italië landelijk afgekondigd maar slechts te Rome uitgebroken is geëin digd. nadat overeenstemming was bereikt, maar politick is Italië nog verre van rustig: in Milaan is een communistische arbeider door on bekenden aangevallen en met re volverschoten ernstig gewond; Codogno werd een oude vrouw ge wond door een granaat die in een herberg werd geworpen; in een beek bij Cernusco werd het liik ge vonden van e -n jonge chrlsten- domocgmt wiens schedel was inge slagen; Gatti, ex-generaal van de fascistische militie, is in het zie kenhuis overleden na de aanslag die op hem was gepleegd; in Ve rona werden bij demonstraties tien personen licht gewond en in Paler mo deden 1500 arbeiders een aanval op bureaux van twee rcchtsgezinde partijen. Berlijns protest tegen „verdwijningen" De gemeenteraad van Ber lijn heeft een motie van wan trouwen aangenomen tegen de politiepresident Paul Markgraf, nadat de vorige dag sociaal democratische raadsleden had den meegedeeld dat volgens hun gegeven - sedert het begin der bezetting 5.413 personen uit Berlijn ziin „verdwenen". Franz Neumann, de leider der Berlijnse sociaal-democraten, deel de mee dat de 5.413 vermisten be staan uit 126 politici, 1255 jeugdige personen. 1203 on-politieken, en 2829 ex-Nazi's. Sommige sociaal democraten hebben van de Russen bevel gekregen om binnen hun par tij als spionnen op te treden zei hij. Markgraf was met de Russische legers in Berlijn aangekomen en door de Russen als politiepresident benoemd. Alleen de S.E.D. stemde tegen de motie van wantrouwen. Toen een der S.E.D.-leden de Rus sen trachtte schoon te pleiten in zake het geval-Friedc. omdat Frie- de een pion zou zijn in de Ameri kaanse anti-communistische actie (Friede, redacteur van „Der Abend", is tien dagen geleden door een telefoongesprek naar de Rus sische sector gelokt en wordt sinds dien vermist) riepen de andere le den: „Quisling!" „Illegale" schepen op weg naar Palestina Twee schenen onder Panamese vlag hebben de# haven van Con- stanza (aan de Zwarte Zee. pabtf Stamboel) verlaten op weg naar Palestina. Ongeveer tienduizend Joodse emigranten zouden aan boord zijn. De schepen zijn. naar men aan neemt, de „Pan York" en de „Pan Crescent". In de afgelopen 48 uur zijn in Palestina negen Britten gedood door leden van de groep Stern. Vier van de omgekomenen waren burgers. Verder werden 32 Britten gewond, waarvan vijf er ernstig aan toe zijn. Alle Britse burgers in Jeruza lem hebben officieel advies ont vangen, 's avonds niet buiten de versterkte zones te komen. Britse officieren en soldaten moeten in Jeruzalem minstens met vier man zijn wanneer zij zich bui ten vertonen. De politie in Jeruza lem ziet speciaal uit naar scherp schutters op de daken. In de straten van Tel Aviv hcb-v ben gewapende verzetslieden de winkeliers onder bedreiging met geweld bevolen hun zaken te slui ten tijdens de begrafenis van vijf leden van de Stern-groep, die in een vuurgevecht met Britse troe pen gedood werden. Krupp Maandag voor Alfred Krupp von Bohlen und Halbach zal zich Maandag voor een Amerikaans gerechtshof te Neurenberg moeten verantwoorden voo«* oorlogsmisdaden. Met hem zullen elf andere leiders van de Krupp-fabrieken terecht staan. Mevrouw Colijn overleden Vrijdagnacht is in de ouderdom van tachtig jaar vrij plotseling overleden mevrouw H. Colijn gebo ren Groenenberg, echtgenote van de vroegere minister-president. De Tweede Kamer heeft tijdens haar beraadslagingen de wetsont werpen tot wijziging en aanvulling van de Hoger Onderwijswet en tot wijziging en aanvulling van de Middelbaar Onderwijswet behandeld. De heer Deering (Arb.) betreurt het dat de Kamer slechts gedeelte lijke. voorzieningen voorgelegd krijgt. De strekking van liet verplichte leervak muziek heeft dc volle sympathie van sprekers fractie. Spreker wijst op het gebrek aan Roule niet schuldig Oef Dat was een moeilijke! Was de filmacteur Morvvn Roule schuldig aan mnord of niet? Ziehier de oplossing: Dc potilic arresteerde Roule niet. Dc vingerafdrukken toonden dui delijk aan dat Dunqass zelf zijn dood had veroorzaakt, In zijn be nevelde toestand cn in het verlan gen om dc man tc ontwijken, die achter hem aan kwam, had hij de balcondcuren geopend en was ver volgens omlaag gestort. Men had gezien dat Roule de deuren sloot hetgeen zijn 'Vingerafdrukken op dc kruk verklaarde. Maar enkele lezers vonden dc goede oplossing. De volgende driewan hmi werden na loting met een prijs beloond: A. J. Rekker. Nood Sanato rium Pav. 2 Amerongen Dik Rugell, Voltastraat 35. Amers foort. R. van Emous, P. Hen- drikweg N. 6, Putten (Gld.). Elders in dit nummer vindt men de laatste opgave van deze serie. Fusie in Roemenië De Roemeense socialisten en communisten hebben het besluit genomen een verenigde arbeiders partij op te richten. De nieuwe partij zal een politiek voorstaan van goede betrekkingen met alle vredelievende volken. De buitenlandse politiek zal gegrond vest blijven op vriendschap met de Sowj et-Unie. De getuige-deskundige, toege- I Kemp vijftien jaar, Van Zorgen 10 voegd aan de commissie voor de jaar. S. v. d. Velde 5 jaar (ingaan- perszuivering, de heer Govers, heeft de Mei 1945), Age Scheffer, 1 jaar Vrijdagnamiddag in een rede, die j met aftrek van de tijd waarin hij meer dan vijf uur duurde, geadvi- i niet in de journalistiek heeft ge- seerd de volgende maatregelen te werkt. Roosenschoon 10 jaar en Ra- nemen tegen de medewerkers van de N.V. „De Arbeiderspers", ge durende de oorlog: ontzetting uit het reèht bij een dagbladbedrijf werkzaam te zijn voor de tijd van twintig jaar voor de directeur Kerkmeester, de commissarissen H. J. Woudenberg, mr. Lelieveld en Alofs. Voor de redacteuren M. F. Franca, S. Modderman, Semeyn, Gevers, drs. Wienbelt, Spaans, v. d. Molen, R» Visser, Kaas, Koek cn de ex-hoofdredacteuren De Haas, Van Dorsser, H. Lindt en drs. Goed- huys, ontzetting uit het perswezen voor twintig jaar. Eveneens werd twintig jaar gevorderd tegen de heer Zwertbroek, propagandalei der van het NAF en de redacteu ren van „Werkend Nederland", Jan van Ek en Ietswaard. Het advies tegen de hoofdredac teur Van Overbe^k luidde vijf jaar, demaker 10 jaar. Tegen de adjunct directeur Veenstra, ontzetting tot op de dag van de uitspraak. Voor Henri Bruning, medewerker van „De Waag" enz. luidde het advies 20 jaar. Voorgesteld werd geen maatregelen te nemen tegen de heer P. Schumacher. Het advies in de zaak Van Grieken luidde onge veer gelijkluidend. De heer Govers wilde een certificaat uitgereikt zien aan P. A. Donker, G. A. Krop, v. Steenselv. d. Aa en Breunes. De heer Govers meende dat het beroep van velen op het feit dat noch commissarissen, noch partijbestuur het personeel van De Arbeiders pers in de Meidagen van '40 een duidelijk advies hadden gegeven, niet opging, omdat ieder persoon lijk verantwoordelijk blijft voor zijn daden. Wat het zoveel omstre den advies van de commissarissen, in het bijzonder dat van de heer ingaande 5 Mei 145. tegen de re- Vorrink betreft, merkt de heer Go dacteur Jan D. Rempt, 6 maanden, I vers op, dat het zeker te betreuren ingaande bi.i ^de uitspraak, R. I is dat het personeel van „Het Kampstra, 2 iaar (idem), Van Gas tel 8 jaar. Max Wolters 3 jaar in gaande 5 Mei 1945, A. v. d. Vet, 1 iaar, ingaande bij de uitspraak. Volk" niet die steun kreeg, die het had mogen verwachten. De heer Vorrink had wel degelijk dc gele genheid gehad zijn standpunt dui- HOOFDZAAK: EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS VINDEN (Speciale verslaggever) Op doorreis naar Havana kwam Vrijdagmiddag oAï half zeo de dele gatie van de Indonesische republiek, onder leiding van vice-premier dr. Gani, op Schiphol aan. Een ongebruikelijke isoleringsmaatregel maakte dat zowel de pers als degenen die ter verwelkoming van het gezelschap aanwezig waren, eerst buiten de douaneloods contact met de republi keinse heren konden krijgen. Vertegenwoordigers van de Perhimpoenan Indonesia, van dc vereniging NederlandIndonesië, het Tweede Kamer lid F. J. Goedhart, begroetten de republikeinse delegatie, die behalve dr. Gani de ministers Maramis en Laoh (resp. van financiën en openbare werken), prof. mr. Soenarjo Kolopaking, hoogleraar aan de universiteit van Djogja en Dasaad, directeur van het Dasaad Musin concern, om vatte. Dr. Gani verklaarde zich onmid dellijk bereid om na aankomst in hotel Pays Bas in Amsterdam, waar het gezelschap verblijft, de pers te woord te staan en daar ont wikkelde zich een ongedwongen gesprek, waarbij de jonge vice- premier zich een militant en zelf bewust debater toonde. Ten aanzien van de onder handelingen zei clr. Gani, altijd optimistisch te zijn geweest en nog te zijn. Het belangrijkste is een gemeenschappelijke basis te vinden. Het gemiddelde Indonesische standpunt is: onze zelfstandigheid krijgen wij toch, zo niet nu dan morgen. Wij willen concessies ge ven op economisch gebied, speciaal aan de Nederlanders. Het gemiddelde Nederlandse standpunt is, aldus.dr. Gani, het handhaven der dominering en de bescherming van het kapitaal door een leger. Dit is een ouderwetse gedachte. Beide standpunten zullen tot elkaar moeten worden gebracht. Aan de bestandschendingen zijn beide partijen schuldig. Wie Radio Djogja veroordeelt, moet volgen dr. Gani ook Radio Batavia en de R.V.D. niet vergeten. Overigens wérkt de gruwelpropaganda, zoajs de R.V.D. het in haar witboek geeft, in de wereld niet meer. De te Bandoeng gehouden West- Java conferentie beschouwde dr. Gani als mislukt. Men heeft tot nu toe geen erkende nationalisti sche leider kunnen vinden, die met het Nederlandse bestuur wil samenwerken. Hoogstens enkele hoofdambtenaren. Zou er nu een vrije volksstemming komen, dan zouden mensen als Soekawati, Hamid II en dergelijken het afleg gen. De Republikeinse groepen wor den overal in Indonesië met de dag sterker. Verkiezingen onlangs in Oost-Indonesie gehouden, heb ben het bewezen. Het communisme krijgt in Indo nesië geen kans zo lang godsdienst en adat er nog zo domineren. Maar hoe groter de onderdrukking is, des te meer kracht zullen ook de communisten krijgen. Veertien ui-iien met as aan Roode Kruis overgedragen Veertien urnen met as van in Japanse kampen omgekomen Ne derlandse militairen zijn in de aula van de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam overgedragen aan het Nederlandse Rode Kruis. De Prinses Regentes onderhield zich in de ontvangkamer met fa milieleden van de omgekomen mi litairen. DR. A. K. GANI „Ik ben en blijf optimistisch" delijk te kennen te geven, vooral aan zijn vele oude vrienden bij de krant. Wanneer de heer Vorrink nu zegt, dat de excuses van de oude mensen van „De Arbeiders pers" laffe uitvluchten zijn, dan moet ik daartegen opponeren, al dus de heer Gavers. Des avonds om half negen kwamen de raadsleden aan het woord. Prins Bernhard legt vliegexamen af Prins Bernhard heeft Donderdag, naar de voorzitter van de examen commissie de heer L. A. de Lange na afloop verklaarde een zeer ge slaagd examen zware vliegtuigen ge daan: bovendien was hij de eerste examinandus, die voor deze afdeling een proeve van bekwaamheid heeft afgelegd Reeds lang beschikte de Prins over een vliegbewijs A, dat recht geeft een sportvliegtuig te besturen; voor het besturen van zijn Dakota heelt de Prins echter een speciaal diploma nodig. Het mondelinge deel van het examen, dat 's morgens vroeg begon, wérd te Soestdijk afgenomen Na de lunch ving op Soestdijk de vlucht van één uur en 50 minuten aan. Het aantal choleragevallen in Egypte blijft teruglopen. In de laatste 24 uur zijn 65 sterfgevallen en 105 nieuwe gevallen gemeld. Voor de eerste maal sinds het uitbreken van de epidemie krijgen tie ambtenaren van het hunistene van openbare gezondheid het week eind vrij. docenten cn instrumenten. Enthou siast is spreker over de voorgestel de regeling voor dc middelbare meisjesscholen. Hij geeft in overwe ging de geschiedenisleraren op 'le ze scholen ook staatsinrichting te doen doceren. Mevrouw FORTANIER DE WIT (P.v.d.V.) komt het niet nodig voor met de experimenteerscholen en de middelbare meisjesscholen te wach ten tot de algehele herziening der onderwijswetten, omdat deze her ziening langdurige studie van d© Kamer zal vergen. Mevrouw VAN DER MTTYZEN- BEKGWIT ,FMSE (C.PN) vindt dit niet het ,uiüte moment muziek als verplicht leervak op te nemen. Minister Glelen deelde mede. dat er een wet zal komen ter regeling van het voorbereidend hoger onderwijs. Het ligt in zijn voornemen te bevorderen, dat do invoering van hot ver plichte leervak muziek ntet voor 1 September 1919 zal ge schieden. Met mevrouw Fortamer de Wit acht spreker staatsburgcliike vor ming op de middelbare meisjes school nodig. Bij de behandeling van het wets- ontwerp^tot tijdelijke regeling van het personenvervoer met motorrij tuigen dat wordt aangenomen, wor den harde noten gekraakt. De voorwaarden voor het verlenen van rijvergunningen moeten volgens vele leden strenger worden gemaakt. De heer SCHTLTHUIS (Arb merkt op dat rljvergunniiigén in het bezit van mensen, die ze nog niet moesten hebben, om dat anderen er meer behoefte aan hebben. Hij is van oordeel, dat de vergun ningen op een verkeerde grondslag worden verstrekt. Hem is een geval bekend, dat aan een dame een ver gunning is verleend voor een auto, die zü alleen gebruikt om tussen huis en magazijn te rijden cn om prezlerritten te maken, terwijl tevens vergunning heeft gekregen voor rijden op Zondag. „De P.R A.-mensen protesteren volkomen legaal tegen het ontslag, dat hun per 1 Januari werd aange zegd, zonder dat redelijke voorzie ningen waren voorbereid Zij aehten een wachtgeldregeling billijk, even als bijzondere maatregelen, die een terugkeer in de burgermaatschappij mogelijk maken", deelde dc heer H. A. Kagie, landelijk voorzitter van de P.R A.-personeelbond mede op een Vrijdag te Utrecht gehouden persconferentie. Hij merkte, tevens op. dat de taak der PRA wordt over genomen door de gemeentepolitie, doch dat op de medewerking van de oud-PRA-mensen wordt prijsgesteld. omdat zij de ingewikkelde materie beheersen De herhaaldelijk beloofde wachtgeldregeling is echter nog steeds, niet ter kennis gebracht en de betrokkenen vrezen hun recht op wachtgeld te verspelen, als zij in tijdelijke politie-dienst overgaan. Daarom besloten zij na 1 Januari de werkzaamheden niet voort te zetten. Van staking kan geen sprake zijn, omdat allen het ontslag in handen hebben gekregen. De heer Kagie verwacht, zoals hij zeide. dat een regeling binnenkort het licht zal zien. waarin rekening is gehouden met de wénsen van het personeel, dat 546 burgerrecher cheurs. 965 man administratieve krachten en 330 man in algemene dienst omvat, „Zij allen verlangen, dat de beloften, van hogerhand in 1946 gegeven, zal worden gestand gedaan Zij willen weten, waar zij op kunnen bouwen, zij vragen zeker heid. En voegen hieraan toe: „De tjjd dringt!" vertellen we, omdat het morgen Zondag is. een verhaaltje, met diepe zin. dat we in de „Readers Digest" vonden, n.l. de geschiedenis van een Duitse sigaret. Een Amerikaans soldaat geeft een sigaret aan zijn „fraulcin". Zij neemt haar mee naar huis. maar niemand durft haar opsteken. De schoenen van het hele gezin moeten noodzakelijk ge repareerd worden, maar de schoenma ker zegt. dat hij geen tijd heeft. De sigaret verricht wonderennou ja, morgen zijn ze wel klaar. De schoen maker weet niet meer hoe een behoor lijke sigaret smaakt, maar hij waakt als een ccrberus over zijn buitenkansje Hij heeft nog meer zin in plees; ergo ruilt hij bij dc slager. De slager zou de sigaret best willen roken, maar hij neemt toch nog liever zijn kruiwagen cn gaat naar de kolen- baas. Zodra hij de sigaret te voorschijn haalt, wordt cr een zak kolen in het karretje getoverd. De kolenbaas heeft al een maand lang zijn loodgieter ge smeekt een lekkage te herstellenDank zij de sigaret woont hij voortaan droog. Dc sigaret is niet meer hele maal fris. maar nog in tact. De volgende Zondag neemt de lood gieter zijn rugzak en gaat dc boer op. Al had hij zijn zakken vol marken, dan zou hij nog geen onsje meel krij gen van de tonnen, die de boer heeft liggenMaar nu staat de zaak anders: de sigaret is een half mud aardappelen waard. Na de transactie gaat dc boer zitten in zijn kamer vol prachtige meubelen, Perzische tapijten. Zwitserse klokken enz. Hij bezit alles, wat hij begeert, behalve een sigaret. Ergo rookt hij zijn nieuwste aanwinst op. (S.J.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1