DAGBLAD VOOR AMERSFOORT In half verduisterd Parijs wordt kabinetswijziging overwogen Vandaag... Mosley houdt eerste rede na de oorlog Politieke relletjes in alle delen van Italië Plan-Marshall wordt binnen veertien dagen voorgelegd Honderd vijftig immigranten Palestina binnengekomen Utrecht: kynologisch centrum UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Reynaud leider van een regering der centrumpartijen? Weerbericht Textielprijzen dalen aanzienlijk „Wagtail Ninon" werd kampioen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Posthui 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4v— per kwartaal Losse nummers 10 11 Maandag 17 November 1947 Nr. 800 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Een lunch, door president Auriol aangeboden aan de leiders van enige Franse politieke partijen en een conferentie van Paul Reynaud met premier Ramadier heeft nieuwe geruchten in om loop gebracht over een aanstaande kabinetswijziging. Weer worden de namen van Léon Blum en Paul Reynaud genoemd. De laatste was zelfs vrij positief toen hij in een interview mede deelde, dat - als hij ministerpresident werd - de economische kwestie op de voorgrond zou staan. Men neemt aan dat getracht zal worden een sterke regering van alle centrumpartijen te vormen zonder langdurige kabinetscrisis. Deze regering zal dan het hoofd moeten bieden aan de actie van de vakvereniging tegen verhoging der prijzen: de C.G.T. heeft vandaag alle Parijse vakverenigingsfunc tionarissen bijeengeroepen om houding te bepalen tegenover de verhoging der tarieven van gas. clectra en vervoer. In Parijs zal een semi-ver- duistering worden ingevoerd tussen 16 en 20 uur. Ter be sparing van electriciteit zullen behalve op Zaterdag, Zondag en op vacantiedagen alle luxe verlichtingen van theaters, winkels, bars etc. verboden zijn of sterk beperkt worden. Staking duurt voort De staking in Marseille dreigt zich uit te breiden tot alle Middel landse Zee-havens. Ook in de Cor- sicaanse havens Ajaccio en Bastia hebben de arbeiders het werk neer gelegd; zij eisen 33 loonsverho ging. Militairen en politie hebben in Marseille duizend onruststokers verhoord, ruim tachtig van hen werden gearresteerd. De haven arbeiders hebben besloten de sta king voort te zetten en willen zelfs een algemene havenstaking over geheel Frankrjjk uitroepen als het voornemen, de marine te gebruiken voor het lossen van schepen, uitge voerd wordt. Wel staan de arbei ders toe, dat de marine levensmid delen lost die aan bederf onderhe vig zijn, „want deze mogen geen schade lijden door de toestand", zo luidt hun overweging. ASSEMBLéE '48 IN EUROPA? De Algemene Vergadering van de Ü.N.O. heeft besloten haar vol gende vergadering in Europa te houden, mits de daaraan verbon den extra kosten met tweederde meerderheid worden goedgekeurd. Het besluit werd met 32 tegen 17 stemmen gekozen. Er is zwaar gediscussieerd in deze bewogen vergadering en er waren veel be zwaren tegen een vergadering in Europa. Sir Hartley Shawcross (Groot-Brittannie) betoogde dat de verhuizing niet alleen extra kosten met zich zou meebrengen maar het werk van verscheidene delega ties zou belemmeren. Tot de tegenstemmers behoorden: Groot-Brittannië, Australië, Brazi lië, China, India, Nieuw-Zeeland. Turkije en Zuid-Afrika. De Ver enigde Staten stemden voor. Er bestond veel oppositie te gen het voorstel om Genève als vergaderplaats te kiezen, omdat Zwitserse francs moei lijk te krijgen zijn. Parijs maakt de beste kansen. Een commissie, bestaande uit Australië, Wit-Rusland, Ethiopië, Iudia, Libanon, Nederland, Noor wegen, Panama en Uruguay zullen de plaats moeten kiezen. Reorganisatie der troepen op Java Binnenkort zal een reorganisatie in de opstelling en verdeling van de Nederlandse troepen op Java wor den doorgevoerd. De basis-comman do's. zoals Batavia. Bandoeng en Cheribon zullen worden ingekrom pen. Door de decentralisatie zullen de grote steden in grotere mate van troepen worden ontdaan. De leger leiding beoogt blijkbaar een grotere verspreiding van de operatieve een heden te bereiken, waardoor de zui vering en consolidering van het be zette voormalige republikeinse ge bied effectiever zal worden. De re organisatie begint 18 November en moet in ongeveer tien dagen zijn be slag hebben gekregen. Wapens in een Russisch repatriëringskamp De Franse politie, die met twee duizend man en vier pantserauto's een onderzoek heeft ingesteld in een kamp van Sowjet-Russische burgers, die op repatriëring wach ten, heeft een hoeveelheid wapens ontdekt, waaronder 50 revolvers, stenguns, geweren en granaten. Dc razzia werd ondernomen om drie Franse kinderen terug te brengen, die tydens het echtschei dingsproces bij hun Russische moe der inwoonden. Nederland wantrouwend, vond Noelting Professor Eric Noelting. de min. van handel van Noord- rijnland-Westfalen, heeft op een persconferentie na zijn be zoek aan Nederland verklaard, dat er in Nederland weinig be grip bestond van de toestand in Duitsland cn dat hij er veel wantrouwen had ontmoet. De Nederlanders, aldus Noelting, verkeerden nog steeds sterk onder de indruk van de ontberingen tij dens de oorlog. Wel wenste Neder land tot redelijke betrekkingen met Duitsland te komen, doch daarbij stuitte men steeds op moei lijkheden in verband met de door de bezettingsautoriteiten geëiste betalingen in dollars. Slechts voor zestien procent van 178 export orders, die op de beurs te Hanno ver gegeven zijn, was toestemming verkregen. De fractie van de Christelijk- Democratische Unie in de Landdag van Noordrijnland-Westfalen heeft een protest tegen de territoriale eisen van Nederland en België doen horen. Evenals de regering van Neder-Saksen heeft de fractie deze eisen in verband gebracht met de toezeggingen door de be zettingsautoriteiten in haar nieuwe industrieplan gedaan. Zij heeft als haar mening uitgesproken, dat bij in vervulling gaan van de grens- vorderingen zelfs de als minimum aangegeven capaciteit van het in dustrieplan illusoir zal worden. Mikolajczyk verbannen De Poolse regering heeft Stanis- law Mikolajczyk voor het leven uit Polen verbannen. Stefan Korbonski, een andere Poolse boerenleider, die thans even eens naar Engeland is gevlucht, heeft meegedeeld dat 30 A 35.000 personen zijn gearresteerd bij po gingen om Polen te verlaten. Britse fascisten leider heeft plan voor nieuwe politieke partij Sir Oswald Mosley, de vooroor logse Engelse fascistische leider, heeft Zaterdagavond in Londen zün eerste politieke rede na de oorlog gehouden, hetgeen tot hef tige incidenten aanleiding heeft gegeven. (Zoals bekend heeft Mos ley tijdens de oorlog gevangen ge zeten als nazi-aanhanger). Een menigte drong de zaal, waar in Mosley zijn rede hield voor een publiek, dat de fascistische groet bracht, binnen en het kwam tot botsingen met de bewakers, die als enig overblijfsel van hun ver boden uniform zwarte hemden droegen. Het regende bakstenen, die men meegebracht had van na burige gebouwen, die door bom bardementen vernield waren en wolken peper werden de zaal in- gcslingerd. De politie, die versterkingen gekregen had en ongeveer een honderd man bedroeg, rende met gummiknuppels zwaaiend op de in en de demonstranten, die hoofdza kelijk uit jongeren bestonden, trokken zich vechtend over de straat terug, waar zij meer dan een uur bleven schreeuwen :„Weg met Mosley". Er vonden twee ar restaties plaats. De Amerikaanse troepen die naar Zaterdag door hun commandant in bet Middellandse Zee-gebied, generaal Jayncs, te Llvorno werd mede gedeeld, Italië binnen achttien dagen geheel zullen ontruimen, zullen het land in 'n rumoerige politieke toestand achterlatend. Stakingen en onlus ten worden uit alle delen van het land gemeld. Een complete veldslag woedde Vrijdag en Zaterdag in de stad Ce- rignola. Zuid-Italië. waar een me nigte demonstranten de gebouwen van alle rechtse politieke partijen vernielde en het politiebureau om singelde, zodanig dat gebruik van vuurwapens en handgranaten niet hielp en het bureau door hulp van buitenaf ontzet moest worden. Een dode en drie gewonden waren de slachtoffers onder de burgers, de politie telt acht gewonden. Dergelijke relletjes deden zich ook voor in Perugia, waar Musso lini in 1922 zijn mars naar Rome begon, waar de onlusten begonnen waren met een bomaanslag op het communistische hoofdkwartier, doch later leidden tot vernieling van bureaux van partijen als die van de Uomo Qualunque, de Ita liaanse sociale beweging, de monar chisten en de liberalen. Ook komen berichten over on lusten van soortgelijke aard uit Pa dua, Ferrare en Rovigo. In Vene tië ging Zaterdagavond eensklaps anderhalf uur het licht uit: de ar beiders op de centrale staakten. In Rome brak Zaterdag plotse ling een algemene staking uit een protest tegen de arrestatie van linkse demonstranten die een bij eenkomst van oud-krijgsgevange nen uit de Sowjet-Unie trachtten te verstoren. Alle transport in de stad lag stil en de winkels waren ge sloten, uit vrees voor ongeregeld heden. Scclba, de minister van binnen landse zaken, wil voor onmiddel lijke behandeling een wetsontwerp indienen ter bescherming van de republiek tegen bedreigingen van elke zijde en tot onderdrukking van fascistische en neofascistische be wegingen. De sterkte van de cara binieri is verhoogd van 65.000 tot 70.000 man. NEDERLANDS COMMUNIQUE Nederlandse verliezen op 14 No vember: twee gesneuvelden, vier gewonden. 18 Nov.: BUIIG Weersverwachting gel- dig tot Dinsdagavond: Tijdelijk krachtige cn langs de Waddcnkust nu en dan tot storm toenemende wind tus- sen West eu Noord. Wisselend bewolkt met regen-, hagel- of sneeuwbuien. Koud. Zon op 8.03 uur. onder 16 46 uur. Maan op 13.32 uur. onder 20.58 uur Brits ,JFührcr"? Mosley vertelde zijn gehoor, dat uit ongeveer 900 mensen bestond, onder wie veel vrouwen, dat West- Europa zich moet verenigen om de wereld van het „Oosterse commu nisme" te redden. Toen hij klaar was stonden de toehoorders op, juichten en er werd geroepen: „Wij willen Mos ley, onze leider." Een vrouw zei, toen zij de zaal verliet: „Ik heb de leider gezien en ik ben voldaan." Mosley antwoordde op vragen, die na de vergadering gesteld wer den, dat hij binnen twee weken zou besluiten, of hij in de politiek zou terugkeren. Hii zei, dat hij eerst zün geestverwanten wilde raadplegen en dat wanneer er een nieuwe beweging opgericht wordt, deze de Eenheidsbeweging (Union Movement) zal heten. Mosley trok van leer zowel te gen Labour als tegen de conserva tieven de laatsten waren niet bij machte geweest om een eind te maken aan de „janboel zonder weerga" door de eersten aange richt. Beide partijen rijden door het atoomtijdperk in een statie koets, zo drukte Mosley het uit. Maar het idee, dat ik nu naar vo ren breng gaat evenveel verder dan het fascisme en de democratie van 1939 als een schroef loos vlieg tuig vergeleken bij een negentien- de-ceu\vse stoommachine: de eco nomische moeilijkheden van Enge land kunnen door directe nationale actie worden opgelost. De ontwik keling der Afrikaanse koloniën moet ter hand genomen worden met de zelfde concentratie van krachten als tijdens de oorlog. Na afloop verliet Mosley de zaaJ door een streng door politie be waakte zijuitgang. Zijn auto reed weg met vier mannen op de tree plank. Mosley's lijfwacht. HOGE HOEDEN worden weer veel gevraagd in Engeland in verband met het a.s. huwelijk van Prinses Elisabeth. Herderlijk schrijven inzake woningnood Zondagmorgen is In allo R.K. kerken cn kapellen een herderiyk sehryven voorgelezen van do aarts bisschop en de bisschoppen van Ne derland. In dit sehryven vragen de bisschoppen de speciale aandacht der gelovigen voor het tekort aan woonruimte en de ontbering der Nederlandse kinderen In Duitsland, en verder voor de gevolgen van dit alles op godsdienst, zedelyk en maatschappciyiv gebied. Aangespoord wordt tot het delen van beschikbare woon ruimte met anderen. Met schijnredenen mag men zich niet onttrekken aan deze plicht, al dient in verband met de grote bezwaren aan samen wonen verbonden, voorzichtig heid te worden betracht. Tenslotte wordt hun, die niet in staat zijn een heel gezin in hun huis op te nemen, in overweging gege ven een of meer hulpbehoevende kinderen op te* nemen. En tenslotte ls er dan nog voor hen, die ook dit niet kunnen doen, de mogelykheid mild bij te dragen aan de bestrijding der kosten van deze massale kinderopname, bij te dragen voor het zenden van levens middelenpakketten. Nederlandse tanker in brand en gezonken Volgens berichten van radio El- be-Weser stond gistermorgen het Nederlandse tankschip „Holland" ter hoogte van de Deense kust in brand. Het 250 ton metende schip was met een lading zwavel en keistenen uit Noorwegen op de te rugreis naar Nederland. Latere berichten meldden, dat het schip kort na de brand is ge zonken. Een lid van de bemanning is verdronken, de anderen zün ge red en ongedeerd. Engels schip in nood Volgens berichten uit Halifax is het 4909 ton metende Britse stoomschip „Langlecrag" in de straat van Belle Isle bij de Noord punt van New-Foundland in tweeën gebroken. De uit 25 koppen bestaande bemanning bevindt zich in een précaire toestand. De weers omstandigheden zijn zeer slecht. De prijzen van alle textiel- goederen worden vrij aanzien lijk verlaagd. Deze prijsverla ging is mede mogelijk gewor den door de medewerking van het grootste deel van de desbe treffende takken van industrie en handel, om de prijs- en loon politiek van de regering te doen slagen. Verlaagd worden de fabrieks prijzen van de katoen-, kunst zijde- en linnenindustrie, de wollcnstoffenindustrie. de trico tage- en de confectic-industrie. terwijl ook de marges van groot- en kleinhandel zijn her zien. Tenslotte kan in dit ver band nog melding worden ge maakt van de binnenkort te verwachten verlaging der maat- kleermakerstarievcn. Teneinde een indruk te geven van de invloed, die een en ander zal hebben op de winkelprijzen, worden hier enkele voorbeelden genoemd van te verwachten verlagingen van de prijzen van enkele belangrijke artikelen. De hercnconfectie zal met onge veer 7worden verlaagd, dames- japonnen zullen 13 ét 15ró goedko per worden, damesmantels zullen een daling van 11 A 12% te zien ?;even. Verder zijn te noemen: wol- enstoffen 10%. kunstzijde en ka toenen stoffen 12%. overallstof 9%, luiers, doeken e.d. 8%, katoenen bedlakens 9%. overhemden 10%, dameskousen 7V£%, babvtruitjes 11%. tapijten 15%. trijp 18%. ge- confectionneerde overalls 5%. De meeste dezer verlagingen zul len begin December in werking tre den. De nieuwe handelsmarges zul len per 1 Januari a.s. ingaan. RAPPORT VAN COMMISSIE-HARRIMAN BASIS VAN TRUMANS VOORSTEL President Truman heeft besloten het plan-Marshall binnen veertien dagen aan het Congres voor te leggen, dat vandaag in speciale zitting bijeehkomt om over de tussentüdse hulpverlening aan Frankrijk, Italië en Oostenrijk te beraadslagen. Waarschijnlijk zal het Congres het Marshall-plan echter niet voor de gewone zitting, die in Januari begint, in behandeling nemen. De bedoe ling is dat het Congres in staat zal zijn de tussentijdse hulpverlening te beoordelen in het raam van het totale regeringsplan. Trumans voorstel zal gebaseerd zün op het rapport van de commissie- Harriman, die de totale kosten van de hulpverlening aan Europa schatte op twaalf tot zeventien milliard dollar. W oorden wisseling leidde tot moord In dc nacht van Zaterdag op Zondag is te Borgharen bij Maas tricht de 20-jarige M. Dolmans ge dood met twee revolverschoten in de maagstreek. De dader was de 48-jarige ongehuwde H. (Hen driks) uit Ulestraten. Een woor denwisseling tussen de twee man nen was aanleiding tot dc moord. Een derde persoon, die dc schoten hoorde, waarschuwde de politie. Het slachtoffer werd overgebracht naar de nabijliggendo chemische fabriek, waar hij een kwartier la ter overleed. De dader heeft zich bij de politie gemeld. Hij staat daar bekend wegens geestelijke afwij kingen. Het slachtoffer stamt uit een gezin met elf kinderen. Een nader onderzoek wordt ingesteld. SCHIP „ALIYAH" LEEG VOOR DE KUST Een illegaal emigrantenschip onder Turkse vlag. de Aliyah, (He breeuws voor immigratie) is vyftig meter voor de kust b(j Nahariya, een luxe badplaats ten Noorden van Haifa, aangetroffen. Een geïmpro viseerde brug leidde van het schip naar ondiep water. Er was niemand aan boord. Er werden slechts Amerikaanse legeruniformen en blikjes levensmiddelen aangetroffen. Het schip was reeds enkele dagen geleden gesignaleerd, toen het naar de Palestijnse kust onderweg was. Het had naar schatting 150 tot 200 illegale Joodse emigranten aan boord. Een ar«i»,r schip, de Kadima (Voorwaarts), die 500 emigranten aan boord had is aangehouden. Men heeft bij de ligplaats van de Aliyah sporen het land in zien gaan De opvarenden waren merendeels jonge mensen tussen achttien cn twintig jaar, die getraind waren in het landen door ondiep water, in de trant van de geallieerde invasie troepen. De landing was voor het krie ken vn de dag geschied en werd niet gehinderd, omdat het Zondag was, en de militairen aan het strand eerst om 7 uur de wacht betrokken. Te Haifa werd Zondagnacht een algemeen vervoerverbod afgekon digd, maar de immigranten wer ken waarschijnlijk reeds als arbei ders en huisvrouwen in de Joodse nederzettingen. Het zal wel niet mogelijk zijn ze te achterhalen. Overval op postkantoor Gemaskerden hebben bij een overval op het postkantoor van Tel Aviv voor vele duizen den ponden aan gesneden dia manten geroofd. Drie Britse politieagenten, die gezonden waren om de diamanten te bewaken, werden door de over vallers ontwapend. Z\j drongen het kantoor binnen tijdens een verwar ring die ontstaan was door een te lefonische „waarschuwing" dat in het gebouw een bom was neerge legd. Het gebouw werd ontruimd voor een onderzoek, maar er werd geen bom gevonden. Tel Aviv is het cen trum van een bloeiende diamant industrie. Krantenpapier niet goedkoper Zoals wij reeds onlangs meld den zijn dc prijzen van binnen lands papier aanzienlijk ver laagd. Teneinde echter misvat tingen bij het publiek te voor komen delen wij mede, dat deze prijsverlaging niet geldt voor het rotatiepapier van de dagbladen. BELGISCHE PROTESTMEETING TEGEN 311LDE VONNISSEN Meer dan 15.000 oorlogsvetera nen en leden van de ondergrondse beweging zijn Zondag door de stra ten van Brussel getrokken om te protesteren tegen de te milde be handeling van collaborateurs. Meer dan vijf en twintig duizend personen bezochten de internationale U.Z.G. hondenshow Naast de talrijke keuringen cul mineerde de belangstelling in de „Parade der Nederlandse honden". De vijf en twintig honderd bezoe kers, die zo gelukkig waren een plekje op de, in de nacht van Za terdag op Zondag ingerichte tribu ne gevonden te hebben, waren ge tuige van een ongewoon, doch niet Moge de internationale U.Z.G.- tentoonstelling welke Zaterdag en Zondag in een groot gedeelte van het Jaarbeurscomplex te Utrecht werd gehouden, het record van de grootste hondenexpositie op haar naam gebracht hebben, vermoede lijk zal er ook nog wel een ander record gesneuveld zijn. Wij zullen de plank niet ver mis slaan als wij zeggen dat nog nimmer in ons land een hondenshow door een zo groot aantal belangstellenden werd be zocht. Was de toeloop Zaterdag reeds groot en beliep dit reeds in de duizenden, Zondag passeerden naar schatting 25000 personen de loketten en op een gegeven moment moest „de man aan de microfoon" de aanwezigen verzoeken om, wan neer men de expositie volledig had gezien, plaats te maken voor de honderden, die nog buiten in de stromende regen stonden te wach ten om binnen gelaten te worden. In dit opzicht alleen al heeft Utrecht zich tot een kynologisch centrum gestempeld. Doch niet alleen in quantitatief opzicht, maar ook qualitatief viel er veel te waar deren. De beste, de meest interessante en ook de merkwaardigste honden waren in de Jaarbeursgebouwen bijeen gebracht, en dit luidruchtige volkje heeft er voor gezorgd, dat de „U.Z.G." een tentoonstelling is ge worden, die in de historie der ky- nologie met gulden letters zal wor den geboekstaafd. De keuring trok natuurlijk de grootste belangstelling en met steeds toenemende spanning sloeg men het lang niet gemakkelüke werk der 38 keurmeesters, waar onder zich een 8-tal buitenlanders bevonden, gade. Na vrij lang wikken en wegen en nog eens keuren trad ten slotte de cocker spaniel ..Wagtail's Ninon" van de kennel Wagtail uit Mü- drccht, eigenaresse mevrouw van Heerwaarden, als kampioene te voorschün. Dc Internationale U.Z.G.-tentoon stelling welke Zaterdag tc Utrecht werd gehouden, munt uit door een record aantal inzendingen van dc schoonste en zeldzaamste rassen en variëteiten. Dc belangstelling was overweldigend. Zondag pas seerden naar schatting ongeveer 25000 personen de loketten. De keurmeesters hadden een moeilijk en verantwoordelijk werk. minder sierlijk schouwspel, toen daar in de grote ring, met de in het midden aangebrachte fraaie plantenversiering, de mooiste exem plaren van Hollands meest beken de rassen paradeerden. O der voorzitterschap van de oud-minister van oorlog Hcnry Stimson is in New York een com missie tot steun aan het plan-Mars hall gevormd, met een nationale raad waarin tweehonderd verte genwoordigers van dc zakenwereld, de vakverenigingen, de kerken en het onderwijs zitting hebben. Een andere oud-minister van oorlog, Robert Patterson, zal aan het hoofd staan van het uitvoerende comité. De commissie-Stimson wil druk uitoefenen op het Con gres ten gunste van de hulp aan Europa. Het eerste doel is een millioen handtekeningen te verzamelen op een petitionne ment. Hoewel de commissie-Stimson erkent dat het plan-Marshall tot doel heeft Europa van het commu nistische gevaar te redden, legt zij er de nadruk op dat de steun aan Europa niet moet worden uitge legd als een anti-Russische cam pagne, maar als een streven naar vrede. Ook aankopen elders De Amerikaanse regering is voornemens het Congres te verzoe ken machtiging te verlenen tot de aankoop van voedsel en goederen onder het plan-Marshall in Cana da en Latijns Amerike ten bedrage van ongeveer zes milliard dollar. Men wil goederen die in andere landen verkrijgbaar zijn onder het plan brengen, om uitputting van de eigen voorraden te voorkomen. De voornaamste artikelen die in Canada en Zuid-Amerika zouden kunnen worden aangekocht zijn: brood, granen, tarwe en andere granen, vetten, oliën, katoen en timmerhout. Prinselijk gezin in Londen aangekomen Zondagmiddag om ongeveer 4 uur is Prinses Juliana vergezeld van Prins Bernhard te Londen ge arriveerd om het huwelijk van Prinses Elizabeth bij te wonen. Toen de beide hoge gasten uit het vliegtuig stapten, werd de Ne derlandse vlag gehesen, waarop de Prinses plaats nam in de auto van de hertog van Gloucester. Prins Bernhard volgde in een an dere auto. Tydens hun verblijf in Engeland zullen de Prinses en de Prins hun intrek nemen in de Londense wo ning van de hertog en de hertogin van Gloucester. Mackenzie King uit Nederland vertrokken Na een bezoek van ongeveer drie dagen aan ons land, als gast van de Nederlandse regering, vertrok Canada's 73-jarige minister-presi dent, Mackenzie King, gisteravond met de „Oranje-Nassau" van Hoek van Holland naar Engeland, uit geleide gedaan door tal van Ne derlandse en buitenlandse autori teiten. Tegenover de pers verklaarde Mackenzie King nog, dat hy haast geen woorden kon vinden om de gevoelens, die dit bezoek aan Ne derland in hem gewekt hadden uit te drukken en hoe Wj getroffen was door de vele blijken van war me genegenheid. Hoewel de „Oranje-Nassau" tus sen tien en half elf had moeten vertrekken, geschiedde dit pas te gen twaalf uur, daar men met het vertrek had gewacht op een uit Duitsland komende trein met En gelse verlofgangers, die vertraging had ondervonden. herinneren we nan het schone bericht, dat grote gezinnen twee een heden brandstof extra krijgen. Een mooi gebaar van de regering, al zit ten er wel enkele vreemde kanten aan. Bijvoorbeeld deze. dat het de vraag is, of die grote gezinnen wel over vol doende geldmiddelen zullen beschikken om die extra brandstof tc kopen. Gro te gezinnen zijn meestal niet dc best- gefortuneerde gezinnen. En wat heeft men aan bonnen, als men niet het geld bezit om ze in goederen om te zetten? Daar zal evenwel de zwarte handel wel raad op weten. Een tweede vreemde kant aan dit stelsel van bevoorrechting van grote gezinnen is, dat het ons tc incidenteel lijkt. Wil men grote gezinnen werke lijk helpen waar wij vóór zijn dan zou men een zeer gedifferentieerd stelsel van bonnen en prijzen moeten invoeren, waardoor zo'n groot gezin in weerwil van een laag inkomen, toch alles kan kopen wat het nodig heeft. Dat gebeurt nu niet. Thans lijkt het cr veel op. of men dc begeerde dingen dicht bij het bereik van dc mensen met grote gezinnen zet, maar ze kunnen er niet bij.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1