DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Uitvoerrechten naar U.S.A. worden verlaagd Er was bal op Buckingham Palace en St. James' ligt vol cadeaux Vandaag... Truman wil prijsbeheer sing weer invoeren Reynaud waarschijnlijk eind deze week gereed Eenvoud kenmerkt huwelijk van Engelands kroonprinses rn Kleine oorzaken... De Gasperi wil niet van wijken weten „Ingrijpendste overeenkomst in de geschiedenis van de wereldhandel" Vier jaar geëist tegen Voüte Parijs krijgt broer van De Gaulle tot burgemeester Politieke spanning op Curacao Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Peptbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummer# 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Dinsdag 18 November 1947 Nr. 801 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Londen wacht een grote dag fVan onze speciale verslaggever) LONDEN, 18 November. Een koude, mistige avond vlei gisteren al vroeg over do City van Enge lands hoofdstad. In Buckingham Palace werden de laatste toebereidselen gemaakt voor een groot bal. Daar stapelden de huweiyksgeschenken in de zalen van St. James Palace zich nog steeds op. Een nieuwe ploeg tim merlieden, clcctriciens en behangers ging met verdubbelde energie in Westminster Abbey aan het werk. Ziedaar „in a nutshell" een aantal Indrukken van Londen op de eerste dag van een bruiloftsweek, waarop de ogen van heel de wereld zyn gericht. rado voor een pas getrouwde vrouw, die zaal van St. James Pa lace op deze Maandagmiddag. Vooral de troonzaal waar in door leden van Scotland Yard bewaakte vitrines de kostbare cadeaux liggen tentoongesteld, die de bruid van haar vader en moeder en van ooms en tantes heeft gekregen. Uw verslaggever had het voor recht te mogen behoren tot de kleine groep van belangstellenden, die het vergund was een blik in deze vitrines te werpen. Een zo flonkerende schitte ring van diamanten, robijnen, PRINSES JULIANA OP PICCADILLY LONDEN. Maandagmiddag. Een stralende herfstzon overtoog vandaag Londcns city en Novem ber kan niet mooier zijn. Ik wan delde van Charing Cross Road in de richting van St. James palace over Piccadilly. Er wandelden nog duizenden anderen en de reeksen van etalages die in deze bijzondere feest week in een even bijzonder feestkleed zijn gestoken, genoten grote belangstelling. Even aarzelde ik. Maar nee. ik zag het goed en was blij verrast. In de monumen tale ingang van een groot waren huis stond onze prinses-regen tes. Zij droeg een pakje onder de arm. meegaand in de stroom van hen. die zich voor al het schoons in de etalages interesseerden, ver volgde zij haar weg ongestoord. Volkomen vrij. niet gadegeslagen door tientallen van nieuwsgierigen, genoot prinses Juliana, zoals iedere andere vrouw op deze mooie Maandagmorgen in Piccadilly ge noot. Een eindje verder was een tearoom. Hier ging prinses Juliana naar binnen. Moge zij van het kop je koffie even ongestoord en ge zellig hebben genoten als van haar wandeling op straat. Er is groot rumoer in Londens grootste hotels. De directies liggen al sinds maanden overhoop met haar personeel. De aanleiding is destijds geweest het ontslag van een kellner. Ongeschikt voor zijn werk zo luidde het motief van zijn directie. Niets van waar, in trekken het ontslag was het oor deel van de vakbond. Doen wij niet aldus repliceerde de directie. Toen had je de poppen aan het dan sen. Het conflict bleef slepend totde bruiloftsweek. Hotels tot barstens toe gevuld. Nu of nooit, dacht de vakbond. En kele groepen werknemers zijn Zon dag gaan staken. De moeilijkheden bereikten een hoogtepunt, toen nog eergisteren een drietal tankwagens aan het Savoy hotel stookolie wil den afleveren en enige posters on der leiding van een parlementslid, dit trachtten te verhinderen door voor de auto's o'p de straat te gaan liggen, zodat deze niet op de plaats van de aflevering konden komen. Aanvankelijk lukte de opzet, want de auto's maakten rechtsomkeert. Later op de dag evenwel heeft de politie en ook Scotland Yard zich met de zaak bemoeid. Weer kwa men enige tankwagens en weer gingen de posters voor de wielen liggen. Wat er nu precies is ge beurd. valt uit de verschillende ver klaringen nog niet precies op te maken, maar vast staat in ieder ge val. dat de olie is afgeleverd. De stakers en hun vakbond zyn nu ver schrikkelijk boos op de politie, die zij beschuldigt van onrechtmatig ingrijpen, het gebruik maken van geweld, enzovoorts. Zij hebben het hogerop gezocht en eisen een streng onderzoek. Als tweede reac tie hebben circa tweeduizend werk nemers uit verschillende groepen van het hotelbedrijf besloten tot een proteststaking van een uur per dag en wel van 8 tot 9 uur *s morgens. Deze begint vandaag en zal de ge hele week duren. Eenvoud en soberheid Om nu op de feestelijkheden te rug te komen, gisteravond danste de jeugd op Buckingham Palace. Eenvoud en soberheid, die passen bij de ernst en de noden van deze tijd, zullen de kenmerken zjjn van de huwelijksfestiviteiten, zo heeft koning George uitdrukkelijk gede creteerd, maar de jeugd heeft hij een stemmingsvol bal niet willen onthouden. Circa honderd vrienden en vriendinnen van prinses Elisabeth en luitenant Philip Mountbatten waren gisteravond dan ook zijn gast. Eenvoud en soberheid zijn ook de kenmerken van de versieringen, die langs de korte route, die de bruiloftsstoeten van Buckingham Palace naar Westminster Abbey zullen volgen, zijn aangebracht. Eerst gisteren is men begonnen, met rode en blauwe doeken en een beperkt aantal vlaggen, een een voudige versiering aan te brengen en dan alleen nog maar aan de ge vels van de monumentale gebouwen in Whitehall. Dat is het enige, uit gezonderd dan een passend feest kleed, dat Buckingham Palace zelve is aangetrokken. Een dorado St. James Palace stond gister middag in het middelpunt van de belangstelling. In zes grote zalen, onder meer ook in de troonzaal, zijn al de geschenken tentoonge steld. een enorme collectie, een wa renhuis in het klein. En wanneer wij een greep doen uit de veelheid van geschenken, die prinses Elisa beth uit alle delen der wereld zijn toegezonden, dan noemen wij slechts: een paar bedstellen. jazz platen, jazzmuziek, een radiotele visie-apparaat, een frigidairc, een Singer naaimachine, een onnoeme lijk aantal geborduurde kleden en kleedjes, stofzuigers, een vleugel, prachtige stoelen, tafels en schrijf- bureaux vervaardigd van de duur ste houtsoorten, koffers, tassen, keukengerei, enfin kortom alles wat een jong echtpaar, ook al is de bruid de kroonprinses van Enge land, best kan gebruiken. Een do- De Gasperi, ministerpresident van Italië, heeft Maandag gezegd, dat de ongeregeldheden die revolu tie voorspellen hem niet kunnen af brengen van zijn koers, die door het Italiaanse volk wordt gesteund. Om de internationale conceptie, die hun zo dierbaar is. te kunnen die nen. hebben de communisten verge ten. aldus De Gasperi. vóór alles Italianen te ziin. De wanordelijkheden schijnen over hun hoogtepunt heen te zijn. Er worden nog slechts kleinere in cidenten gemeld. goud en zilver zag hy nog nim mer. De ereplaats in de rij de zer kostbaarheden wordt inge nomen door het cadeau, dat koning George zijn dochter gaf. het is een, deels uit diamanten, deels uit robijnen bestaand halssnoer. Ter weerszijden hiervan lagen onder meer een diamanten tiara, drie met dia manten bezette armbanden, diamanten broches, een dia manten haarband en enkele dito oorringen, verder een staand gouden klokje, een gou den sigarettenkoker, een kleine robijnen halssnoer en vele an dere kostbare juwelen. Prinses Margaret schonk haar zuster een picnicuitrusting ver vaardigd van crèmekleurige plastic, een zeer origineel cadeau, dat sterk de aandacht trok, evenals trouwens verschillende andere, zoals bijvoor beeld een fles van wel een halve meter hoogte gevuld met zeer oude cognac. Aardige cadeautjes van kinderen, handwerkjes, tekeningen enzovoort. Wanneer het inderdaad het voornemen van prinses Elisa beth is om alle schenkers en schenksters persoonlijk schriftelijk te bedanken, dan is zjj hiermee voorlopig nog niet klaar. Gister avond tenminste was het aantal cadeaux tot bijna vijftienhonderd gestegen. Twee Nederlanders uit België gezet De twee Nederlanders, die zich zonder papieren in de buurt van Luik ophielden, en er een ogenblik van verdacht werden schuldig te zijn aan de moord op de pastoor van de kerk Notre Dame de Neige te Bor- gerhout, zullen door de vreemdelin genpolitie wegens onwettig verblijf in België over de grens worden ge leid. Het betreft hier Wilhelmus de Vos, 21 jaar oud uit Utrecht en Marinus van Aarden, oud 19 jaar. uit Den Haag. Grieks-Amerikaanse staf gevormd In Griekenland is een gecombi neerde Grieks-Amerikaanse staf gevormd ter bestrijding van de guerilla-troepen, zo heeft vice-pre mier Tsaldaris in het Parlement meegedeeld. Aan Griekse legereenheden zul len Amerikaanse officieren worden toegevoegd. Eerste stap gedaan, zegt commissie van drie Paul van Zeeland (België) voor Radio Batavia en Richard Kirby (Australië) voor Radio Djogja hebben in gelijkluiden de redevoeringen een oproep tot Nederlanders en Indone siërs gericht. De eerste stap is gedaan, zo zei den zij: het was de uiteenzetting van ae wederzijdse standpunten, die zouden kunnen leiden tot een ontmoeting van vertegenwoordi gers van beide partijen. De sprekers wezen erop dat op het ogenblik een commissie met vertegenwoordigers van beide zij den bijeenkomt om de order „staakt het vuren" tot uitvoering te brengen. „Van het meeste be lang is dat men bij elkaar komt om het eens te worden over een overeenkomst die op een afdoende manier een eind maakt aan het doden en de vernieling." De commissie van drie kan al leen van nut zijn als op haar op roepen acht wordt geslagen, aldus Van Zeeland en Kirby. De glasfabriek te Leerdam vervaardigt een 36 persoons kristallen drinkscr- vies. dat door de Nederlandse Regering aan H.K.H Prinses Elizabeth van Engeland zal worden aangeboden. Een cassette met van elk een glas is ge reed en bevat: wijnkaraf, waterkaan. wijnglas, klein wijnglasportglas. bit- tcrglas, likcurglas. waterbckcr. vingerkom, sorbetglas. OMVANGRIJK WETGEVEND PROGRAMMA TEGEN DE INFLATIE Twee hoofdpunten bevat het wetgevende programma voor dit zittings jaar. dat president Truman Maandag in zijn boodschap aan het Congres liceft aangekondigd: de hulp aan het buitenland en dc bestrijding van de inflatie. Deze twee punten houden met elkaar verband Truman heeft daar zelf in zijn rede op gewezen want dollarlcningen aan Europese landen zullen de Amerikaanse afzet vergroten en de prijz.cn doen stijgen en om gekeerd zal dc prijsstijging de hulp aan het buitenland in gevaar kunnen brengen. Het programma ter bestrijding van de inflatie, dat o.a. wederinvoering van dc bij de zakenlieden zo gehate prüsbebeersing inhoudtt, was een grote verrassing voor het Congres. Trumans anti-inflatieprogramma bevat de volgende punten: 1. Rantsoenering van verbruiks- goederen die van invloed zijn op de kosten van het levensonderhoud er de industriële productie. 2. Maximumlonen, nodig om de maximumprijzen te handhaven. 3. Verscherping van toezicht op de huren. 4. Toezicht op de verdeling van schaarse goederen. 5. Maatregelen tegen speculatie ve goederenhandel. 6. Uitbreiding van voorschriften voor de export. „Kleine Vier" effenen het pad De plaatsvervangende ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier (in de wandeling veelal „Klei ne Vier" genoemd) zijn het tc Lon den eens geworden over vier pun ten van de agenda die zij voorbe reiden voor dc conferentie der Grote Vier, die 25 November zal pogen een Duits vredesverdrag op te stellen. De vier punten zijn: Oostenrijk, de voorlopige politieke organisatie van Duitsland, economische prin cipes en de procedure bij de voor bereiding van een vredesverdrag. Over de volgorde der te behande len onderwerpen bestaat echter nog geen overeenstemming. Ook Tsjechoslowakijc heeft zijn complot Zes en dertig personen, waaron der militairen, zijn in Bohemcn in hechtenis genomen na de ontdek king van °en complot tegen de staat, melden de Tsjecho-Slowaak- se ministeries van binnenlandse zaken en nationale veiligheid. Zij zouden in verbinding hebben ge staan met de vertegenwoordigers van een vreemd land en militaire geheimen hebben verkocht. 7. Toezicht op het gebruik van verkeersmiddelen. 8. Toezicht op het verbruik van granen voor veevoer. Er was bijna geen applaus na Trumans rede. Men vat dit op als een teken, dat het Congres op der gelijke drastische voorstellen niet was voorbereid. Slechts de enkele, en dan nog niet directe verwijzing naar de Sowjet-Unie („landen die niet hetzelfde doel als wij nastre ven") lokte het enige luide ap plaus uit. De zaal was overvol, en op de tribunes verdrong men zich. Men verwacht dat Trumans poging om de prijsbeheersing weer in te voeren, die na de Republikeinse verkiezings overwinning door het Congres was afgeschaft, op sterke te genstand zal stuiten. Op vele punten controle op toewijzingen, uitbreiding van de controle op export e.d. zal Tru mans programma waarschijnlijk de steun van het Congres kunnen krijgen. Het voorstel tot instelling van een loonstop was ook voor de vak bonden een verrassing. Overigens komen Trumans plannen voor de kosten van het levensonderhoud overeen met het programma dat enkele weken geleden door de CIO is opgesteld. Deskundigen zijn het er over eens, dat de voorgestelde maatre gelen in elk geval niet binnen een half jaar in werking zullen treden. Het Congres zal ze eerst in de ge wone zitting, die in Januari begint, in behandeling nemen. Aardappelen worden niet goedkoper Naar wij vernemen zal de in overweging genomen verlaging van de aardappelprijs niet doorgaan. Met Ingang van 1 Januari 1948 zullen de landen van Europa minder uitvoerrechten moeten betalen voor de export naar de V.S., dientenge volge meer geld voor hun goederen maken en meer dollars verkrijgen. Het secretariaat der V.N. to Genève heeft In do hoofdsteden van alle deelnemende landen een 1300 bladzijden tellend document gepubliceerd, dat geheel nieuwe tarieftabellen voor 23 landen bevat en do veelomvat- tendste en ingrijpendste overeenkomst in de geschiedenis van de wereld handel wordt genoemd. De Benelux-landcn zullen er dit voordeel bij hebben, dat dc Import- heffingen op tuinbouwproducten verminderd worden en faciliteiten ver leend worden voor de export naar Engeland van linnen weefsels en ruw ijzer. nada, Ceylon, Chili, China, Cuba, Tsjecho-Slowakije, Frankrijk, In dia, Libanon, Luxemburg, Neder land. Nieuw Zeeland. Noorwegen, Pakistan, Zuid Rhodesia, Syrië, Unie van Zuid Afrika. V.K. en V.S De hele serie overeenkomsten zal van kracht worden, wanneer ze door de contracterende partijen aanvaard is. zij heeft betrekking op 85% van het totale buitenlandse handelsverkeer van alle onderte kende landen. De Beneluxlanden, Engeland, Frankrijk, de V.S., Aus tralië en Canada hebben een pro tocol ondertekend, inzake voorlopi ge toepassing der overeenkomst met ingang van 1 Januari 1948. Volgens Trygve Lie, secretaris generaal der V.N., is deze overeen komst van 30 October „een succes volle beginaanval in het centrum van de internationale handel". Julio Lacarte van de conferentie voor internationale handel en werkgelegenheid heeft op een persconferentie verklaard, dat dit protocol 1 Januari voorlopig in vloed heeft op overeenkomsten van Australië, België, Nederland, Luxemburg, Canada, Frankrijk, Engeland en de V.S. De andere landen kunnen tot 30 Juni 1948 tekenen. Beperkingen van de import uit Amerika De voornaamste betekenis van de overeenkomst is de volgende: 1) De aan de internationale han- delsconferen*o tc Geneve deelne mende landen zijn overeengekomen om in een aantal gebieden, waar tweezijdige handelsovereenkomsten van kracht zijn, de mogelijkheid te scheppen voor het sluiten van meervoudige overeenkomsten en de toltarieven te verlagen. 2) De V.S. hebben er in toege stemd de landen te helpen door de invoerrechten op goederen te ver lagen en zo de gelegenheid te scheppen tot het verdienen van dollars. Voor Frankrijk heeft Enge land de toltarieven op zijde, kunst zijde, weefsels van dezelfde mate rialen, rijwielen en tuinbouwpro ducten verlaagd. De invoerrechten op kant en borduurwerk zijn met 5 procent verlaagd. Voor T s j e h o-S 1 o w a k ij e zijn de invoerrechten op schoenen, katoenen goederen voor het huis houden en goederen van de betere kwaliteit kunstzijde verlaagd. In Noorwegen blijven de ta rieven van 1933 voorlopig gehand haafd, daar de noodzakelijke ver anderingen kunnen worden aange bracht, wanneer deze overeen komst binnenkort gewijzigd wordt. De andere landen zullen tot 1952 de V.S. beperkingen van de importquanta kunnen op leggen ten einde zich te kun nen vrijwaren tegen een toe vloed van niet-essentiële arti kelen. Hoewel de uiteindelijke verlagingen waarschijnlijk niet zo groot zijn als men oorspronkelijk in economische kringen te Londen gehoopt had, is na C maanden van besprekingen te Genève toch genoeg bereikt om het optimisme onder de uitvoerende landen te doen herleven. De landen, welke aan de over eenkomsten deelnamen zijn: Aus tralië, België, Brazilië, Birma Ca- De bijzondere raad van Cassatie behandelde gisteren het beroep van de oud-burgemeester van Amster dam G. J. Voüte. De procureur fiscaal eiste na een uitgebreid re quisitoir een gevangenisstraf van vier jaar. Subsidie op boter blijft Toch prijsverhoging Een weinig verheugende prijs verhoging doorkruist op het ogen blik helaas een serie aangekondig de verlagingen in prijs van andere artikelen. Tëxtiel, textielgarens, schoenen en meubelen worden goedkoper, voor boter echter zal men zeer binnenkort bijna een gulden per kilo moeten betalen. Velen hebben gemeend dat de ver hoging van Je boterprijs samen hing met het verlagen of geheel wegvallen van de regerings-subsi- die op de boter. Van bevoegde zij de deelt men ons echter mede, dat van verlaging of opheffing van de subsidie op boter geen sprake is. Geconstateerd werd evenwel, dat de boeren, mede door het afgelo pen voor hen zeer ongunstige jaar, met de huidige melkopbrengst hun bedrijven niet in stand kunnen hc-uden. De boeren zullen daarom voor de door hen afgeleverde vet te melk (3.3 vetgehalte) drie cent per liter meer ontvangen. Aangezien voor een kilo boter ge middeld 26 liter melk nodig is, komt alleen hierdoor de verhoging al op 72 cent per kilo. Door VA tot 2 cent omzetbelasting per kilo en nog andere, bijkomstige kosten, zal de totale verhoging, naar ver wacht wordt, ongeveer 92 cent per kilo bedragen. De nieuwe boter prijs zal zeer binnenkort worden ingevoerd. Trouble in paradise Reeds lange tijd gingen er geruch ten. dat het niet bepaald boterde bil de leiders van dc communistische partij in Nederland. Natuurlijk zijn deze ge ruchten prompt tegengesproken, want bij de communisten is altijd alles koek en ei. of botertje tot de boom Niette min. al weten wc, dat ook dit bericht wel zal worden tegengesproken, het is wel zeker, dat de heer A J. Koejemans. die thans met ziekteverlof is. niet zal terugkeren als hoofdredacteur van Dc Waarheid, hetgeen hij thans in schijn nog Is en dat de communistische pro paganda in politiek opzicht een scher pere koers zal gaan varen De heer Koejemans zal wel op het congres of in de binnenkamer schuld moeten belij den en dan verdwijnen Men zegt. dat hij zich aangetrokken voelt tot studie aan de zevende faculteit te Amster dam. Weerbericht Dat Paul Reynaud die er op economisch gebied liberale ideeën op na houdt premier van Frankrijk zal worden, lijkt steeds waar schijnlijker. Wel schijnen de socialisten enigszins huiverig voor een rege- ring-Reynaud waarin dc minister-president alle belangrijke economische en financiële portefeuilles zou willen beheren, zodat er van de geleide economie niet veel overblijft, maar anderzijds schijnt Ramadier wel be reid, zitting te nemen in zo'n kabinet van centrumpartijen, vermoedelijk als vice-premier. Vorder schijnt Reynaud de bedoeling te hebben de M.R.P.-er Georges Bidault te vervangen door de radicaal-socialist Robert Lacoste. Men verwacht tegen het eind van de week de samenstelling van het nieuwe kabinet. KOUD Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: Aanvankelijk meest zwaar bewolkt, later tijdelijke opklaringen. Plaatselijk enige lichte regen of sneeuw en hier en daar nevel of mist Verander lijke wind. Koud met plaatselijk lichte vorst in j nmnwerkers bedraagt nu 10.000. de nacht. I In Marseille is het rustig. Het 19 Nov Zor. od 8 05 uur. onder 16 45 politiecordon rondom de prefectuur uur. Maan op 13 59 uur, onder 22 08 uur is opgeheven. Pierre Dc Gaulle, een broer van de generaal, is gisteren in een ru moerige raadszitting gekozen tot burgemeester van Parijs. Hij kreeg 51 stemmen, zijn communistische en socialistische tegencandidaten resp. 25 en 8 stemmen. Toen de uit slag bekend was. maakte de ver slagen communist Bossus luid ka baal. eiste het aftreden van De Gaulle en ontketende door zijn in sinuaties en beschuldigingen aan het adres van Amerika. De Gaulle's partij en de socialisten een dusda nig rumoer, dat de voorzitter een kwartier lang tevergeefs met ziin bel zwaaide om de rust te doen wederkeren. Dat lukte pas. toen de communisten de zaal verlieten „om dat zij niet wilden samenwerken met Vichv-isten en collaborateurs." Pierre De Gaulle is vijftig iaar en vader van vijf kinderen. Hii is di recteur van een bank. waar hii in 1921 als bediende begon. In 1943 arresteerde de Gestapo hem en hii verbleef tot 1945 toen hii door de Amerikanen werd bevriid. in een concentratiekamp in Tsjechoslowa- kiie. De stakingsbeweging in de Noord-Franse mimen heeft zich uitgebreid tot het departement Pas de Calais. Het aantal stakende Lidmaatschapskwestie weer naar de Raad Dc Algemene Vergadering heeft een resolutie aangeno men, waarin de Veiligheids raad wordt verzocht opnieuw de candidatuur te bespreken van Eire, Portugal, Transjor- danië, Italië, Finland en Oos tenrijk. (De Sowjet-Unie heeft deze can- didaten in de Raad herhaaldelijk geveto'd omdat de andere leden de candidatuur van Griekenlands Noorderburen niet wilden aanvaar den). Een Belgische resolutie om het Internationale Gerechtshof tc raad plegen over de vraag of een lid op andere gronden dan in het Hand vest vermeld zich kan verzetten te gen een candidatuur werd eveneens aangenomen. Het voorstel om de Spanje-reso- lutie van verleden jaar opnieuw te nemen haalde niet de vereiste twee derde meerderheid. In de plaats daarvan werd besloten: „De Alge mene Vergadering geeft uiting aan haar vertrouwen dat de Veiligheids raad gebruik zal maken van de hem in het Handvest verleende verant woordelijkheid. zodra deze van oor deel is dat de toestand ip Spanje dit vereist." Nog geen député's voor Ronde-tafelconferentie De Curagaoso Democratische Party voert krachtige opposl-' ties tegen de voorgestelde be noeming van afgevaardigden voor de komende ronde-tafel-- conferentie. Het voorstel is dat dc Staten een l\jst van mogeltJke afgevaardigden zal samenstellen, waaruit dc Kroon een keuze kan doen. De Democra tische Party wenst echter, zoals ook in Suriname is gebeurd, de ge delegeerden definitief te benoemen en weigert mede tc werken aan het opstellen van een voordracht. De Volksparty van Da Costa Gomez heeft zich tegenover dc De mocraten gesteld. Na de Staten vergadering van Vrijdag, waarby de stemmen over de benoeming der gedelegeerden staakten, heeft Go mez by de Staten een adres Inge diend, waarin hy dc houding der Democraten afkeurt. De Democraten hebben hun hoop gesteld op de komende Pan-Amerl- kaanse conferentie tc Bagota, waar zij steun denken te krygen voor hun streven naar autonomie voor Curagao. Had Sanchez opdracht uit Nederland? Sanchez, de leider van de samenzwering tegen dc Suri naamse regering, heeft zijn volgelingen voorgehouden dat hij speciaal uit Nederland was gezonden met aanwijzingen om de beweging te organiseren en dat de beweging door groe pen uit Nederland en dc Ver enigde Staten werd gesteund, zo heeft een der medeplichti gen Zaterdag medegedeeld. De politie heeft wapens gevon den, die van het leger waren ge stolen of van de oorlogsfronten wa ren meegenomen. Dit was mogelijk, omdat de bagage van militairen ongezien de douane passeert. Slechts zestien man werden ge arresteerd. Enkele van hen zijn, nadat ze bekend hadden, aan deze beweging te hebben deelgenomen, weer vrij gelaten. Zes soldaten en een politieman zijn nog in arrest. „Volendam" vaart brug ia Suezkanaal onklaar Het s.s. Volendam van de Hol- land-Amerikalijn, dat met 2100 mi litairen op weg is naar Indonesië, is gisteren in het Suez-kanaal te gen een draaibrug gevaren. Het schip liep even boven de waterlijn schade op aan de voorsteven, ter wijl het oostelijk gedeelte van de brug geheel werd vernield, zodat zij moet worden gesloopt. Het ongeluk is te wijten aan stroom en wind. Reeds geruime tijd had de maat schappij, die het Suezkanaal ex ploiteert de aandacht der Egypti sche regering gevestigd op het feit, dat de tijdens de oorlog gebouwde metalen draaibrug gevaar oplever de voor de scheepvaart. Lichte botsingen tegen een der pijlers hebben verscheiden malen plaats gehad. Nu de brug onbruikbaar is, is ook het probleem van het ver keer tussen Palestina en Egypte weer gerezen. Het is niet uitgeslo ten, dat men een tunnel onder het kanaal gaat bouwen. Plan om koning van Siam te vermoorden Het Siamese militaire commando heeft koning Phoemiphon Aduldet van Siam gewaarschuwd, dat er een moordenaar op weg is naar Lausanne waar de 20-jarige vorst studeert. De Siamese regering heeft zeven personen laten arresteren die ver dacht worden de vorige koning van Siam Ananda. die zeventien maan den geleden dood op zyn bed werd aangetroffen, te hebben vermoord. Onder hen bevindt zich dc secreta* ris van dc vroegere koning. moeten we een woord van lol schrijven over de prijsverlagingen, welke de laatste dagen bekend zijn geworden: gloeilampen goedkoper, textiel goedkoper en er hangen nog meer prijsverlagingen in de lucht. We kunnen er nog best wat gebrui ken. Maar er ts op dit ondermaanse mi eenmaal geen onvermengde vreugde. Meestal zit er ook een scheutje bitter heid in. Zo vernemen wc, dat met in gang van 1 Januari 1948 op alle goe deren. die uit andere dan de Benelux- landcn worden geïmporteerd, een ho ger invoerrecht zal worden geheven en wel van 24%. Als men daarbij be denkt, dat sedert enkele maanden van een aantal ingevoerde goederen ook al een weeldebelasting van 14% wordt geheven, dan kan men zich voorstel len. dat die importgocdcren in 1948 nu niet bepaald goedkoper zullen worden. Onder die importgoederen zijn er, die voor de gewone man onmiskenbaar zijn. zoals bepaalde soorten glas- en aardewerk. Prijsverlagingen zijn prachtig, maar wc zouden haar zo graag over de ge hele linie hebben gezien en we zouden die invoerrechlenverhoging liever be perkt hebben geweten tot de luxe ar tikelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1