DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Kustvaarder „Holland" ging hevig brandend ten onder Friese paarden in koninklijke stoet Vandaag... Sanchez rekende op steun van de bevolking Golf van stakingen dompelt Frankrijk in een chaos UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Schipper Vermeulen met bemanning beleefde verschrikkelijke nacht Warenhuisbrand in Nieuw Zeeland Besprekingen niet opgeschoten Paul van Zeeland naar België Verstikkende gassen Weerbericht Twee agenda's voor de Grote Vier Textiel blijft op punten Zal het een witte bruiloft worden? Generale repetitie een succes Nieuwe regeling melkbonnen Trumans program bedreigd Eenzijdig en ondemocratisch Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et Woensdag 19 November 1947 Nr. 802 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Drie leden van de bemanning van de kustvaarder „Holland" kwamen gisteren per trein ons land binnen. Het waren de kapitein J. H. Vermeulen uit Vlissingen de stuurman P. Verduin. woonachtig te Chatham en het jongmaatje Cor van Dijk uit Bolnes. Zij vertelden ons, hoe hun schip in de nacht van Zondag op Maan dag j.l. om twee uur door een ontploffing was getroffen. Drie leden van de bemanning van de kustvaarder ..Holland", welke nabij de Deense kust door brand werd vernield, kwamen per trein in ons land terug. Het waren de kapitein H. Vermeulen uit Vlissingen, de stuurman P. Ver duin uit Chatham en het jong maatje Cor van Dijk uit Bolnes. Aantal doden vermoede lijk boven veertig Het grootste warenhuis van Christchurch (Nieuw Zeeland) het vier étages tellende gebouw van BaUantyne Brothers, is Maandag volkomen door brand verwoest, waarbfj, voor zover tot nu toe be kend, 29 mensen om het leven kwa men, terwijl er op zijn minst nog 33 personen vermist worden. Ter plaatse aanwezige autoritei ten gaven als hun mening, dat het niet mogelijk zou zijn voor Woens dagmorgen vroeg de puinhopen ge heel te doorzoeken. Het gebouw was vol mensen, die inkopen voor Kerstmis wilden doen, toen de brand uitbrak en vele men sen op de bovenste verdiepingen werd door de vlammenzee de terug weg afgesneden. Kort na het uitbreken van de brand zagen de straten voor het gebouw zwart van de mensen. Toen dezen probeerden steeds dichter bij het brandende gebouw te ko men, richtte de brandweerlieden de brandslangen op de menigte om dezen terug te drijven. Pauze in Indonesië Welingelichte kringen te Ba tavia hebben het Republikein se bericht bevestigd, dat de besprekingen van de Neder ig.ïdse en Indonesische techni sche commissies over de uit voering van het bestands-bevel op moeilijkheden zijn gestuit. De moeilijkheden ontstonden bij de behandeling van het voorstel voor gedemilitariseerde zones. De reis van de leden van de commissie van drie naar Oost-In- donesië en Sumatra is in verband hiermee voor onbepaalde tijd uit gesteld. Een plaatsvervanger voor Van Zeeland is nog niet aangewezen. Van Zeeland ontkende nadrukke lijk dat zijn onverwacht vertrek iets heeft uit te staan met de ko ningskwestie. Zijn reis zal in dit stadium niet veel vertraging ten f Ige heb ben, omdat de voorbereidende be sprekingen over de politieke as pecten van het Tndonsische vraag stuk zijn vastgelopen op het feit dat de Verenigde Staten om onbe kende redenen nog niet hebben ge reageerd op het verzoek - - o beschikbaar te stellen voor de be sprekingen. Een Nederlandse militaire woord voerder heeft meegedeeld dat de zer dagen bij Tjilangkap 1116 Chi nezen zijn bevrijd. Geen uittreding uit de commissie van drie Naar het A.N.P. van bevoegde zijde verneemt, zal de heer Paul van Zeeland, de Belgische vertegen woordiger in de commissie voor goede diensten, dezer dagen tijdelijk naar België terugkeren, omdat zijn aanwezigheid aldaar dringend nodig is. Volgens berichten in de Belgische pers zou de heer Van Zeeland Zon dag a.s. in België verwacht worden in verband met een belangrijke ver gadering betreffende de konings kwestie De heer Taymans zal Van Zee land tijdelijk vervangen. De Belgische minister-president en minister van Buitenlandse Zaken. Paul Henri Soaak. verklaarde tegen over het A.N.P., dat hem van een uittreden van de heer Van Zeeland uit de commissie niets bekend was Van Zeeland heeft hem van een wens daartoe niets laten weten, noch heeft de heer Spaak hem verzocht, om welke reden dan ook. zich te, te trekken als lid van de commissie Naar het A.N.P. van de zijde der K.L.M. verneemt, zal vanaf Zater dag 22 November voorlaan dagelijks van Amsterdam naar Batavia en van Batavia naar Amsterdam gevlogen worden, en wel driemaal per week met Constellations en driemaal met Sk;,ae~94*ra. kindse verliezen van 17 No vember: één dode, twee gewonden. Het scheepje was onderweg van Noorwegen en Zweden naar Rotter dam en Hellevoetsluis met een la ding van 50 ton zwavelzuur in va ten en 200 ton stenen. Het bevond zich op het genoemd uur juist voor de monding van dc Weser. Schip per Vermeulen stond zelf aan het roer. Met hem had de 35-jarige ma troos Karei Dronkers uit Den Hel der de wacht. De explosie, die ach ter in het schip ontstond, sloeg alle luiken los en werd gevolgd door een hevige gasontwikkeling. Dooi de hoge zeegang en windkracht 8 tot 9 was de situatie hoogst onpret tig voor de 6 koppen tellende be manning. Schipper Vermeulen hield aanvankelijk de boot varen de, niettegenstaande door de ont ploffing een ruit van de stuurhut was verbrijzeld. Daardoor konden verstikkende gassen de cabine bin nendringen. Nog meer ontploffingen Het bleek, dat er na de ontplof fing brand in het achterschip was uitgebroken, waardoor nog meer ontploffingen volgden. De achter boom sloeg overboord en de ravage werd steeds groter. Tenslotte liet men het schip drijven en werd ge probeerd de sloep overboord te zet te. „Het was een geweldig gesuk kel", zo vertelde Vermeulen, „ik hoop, dat het verboden wordt, om sloepen van het achterschip af te water te brengen. Eindelijk geluk te het". „De sloep was direct vol water doch dat hinderde niet. Hoe moei lijk de situatie ook was, de moed hebben wij geen moment verloren. Dronkers sprong in de sloep, doch blijkbaar was hij bang, dat deze onder het achterschip zou geraken. Hij sprong tenminste overboord en is helaas verdronken. Van 27 uur volgden de explo sies elkaar op. Het was een hel op de kleine coaster. We stonden met zijn vijven op het achterschip en hadden geen last van koude voeten, want het dek was warm". „De zolen onder mijn klompen waren verschroeid", werpt stuur man Verduin er tussen. Bange uren Bange uren hebben de mannen doorstaan. Het was niet mogelijk het schip tegen wind in te krijgen, want niemand kon het uithouden in de verstikkende gassen. De kok W. Wijs uit Vlissingen en het jong maatje Cor van Dijk uit Bolnes gin gen, toen de toestand vrijwel on houdbaar was geworden van boord in de sloep. Zij werden opgepikt door een Duitse vissersboot, die hen in Bre- Daad van een kampioen De neger Ray Robinson, wereld kampioen welter gewicht, had in Juni jl. 'n wedstrijd gebokst tegen Jimmy Doyle, die aan de ge volgen van deze match overleden is. Robinson heeft thans een bedrag gedeponeerd bij een New Yorkse bank waar uit een maandelijkse lijfrente van 50 dollar betaald zal worden aan dc moeder van Doyle. Koning George doet een aanbod Koning George van Engeland heeft het Britse parlement medege deeld, dat hij bereid is gedurende twee jaar na hun huwelijk de kos ten voor het onderhoud van prin ses Elizabeth en luitenant Philip Mountbatten uit eigen middelen te betalen, om op het ogenblik geen last te laden op de schouders van het volk, dat met zulke grote eco nomische moeilijkheden te kampen heeft. Prinses Elizabeth zelf heeft me degedeeld, dat zij twintig van de 25 japonnen en andere kledingstuk ken, die zij als huwelijksgift van het New Yorkse instituut van kle dingontwerpers heeft ontvangen, aan twintig Britse bruiden zal ge ven. KOUD Cf Weersverwachting, geldig v tot Donderdagavond: \anvankelijk wind uit Oostelijke richtingen. La ter veranderlijk. Zwaar bewolkt met opklaringen. Plaatselijk enige lichte sneeuw en hier en daar nevel of iróst. In de nacht 'erscheidene plaatsen weer lichte i Nov Zon op 8.07 uur. onder 16.44 Maan op 14 19 uur, onder 23.20 uur merhaven aan wal zette. Daar moesten de kok en de machinist in het ziekenhuis worden opgenomen. De kapitein en de stuurman bleven aan boord, doch konden weinig uit richten. De brand woedde voort, zo dat beide mannen blij waren toen een loodsboot te hulp kwam. Zij sprongen overboord en werden uit zee opgepikt. Het schip zonk later, doch het kan, naar de mening van de kapitein gelicht worden. De drie schipbreukelingen waren blij weer vaderlandse bodem onder de voe ten te hebben, al was het dan plat zak. Wanneer Marshall en Molotof, Be- vin en Bidault 25 November in Lon den aankomen, zullen zii daar twee agenda's aantreffen. Hun plaats vervangers hebben .namelijk geen overeenstemming kunnen vinden over de te behandelen onderwerpen en hebben nu maar twee verschil lende agenda's opgesteld: een met de standountcn van de Ver. Staten. Engeland en Frankrijk en een met die van de Sovjet-Unie. Wel was men het er over eens dat de volgende vraagstukken be handeld moesten worden: de toe komst van Oostenrijk, de economi sche toekomst van Duitsland, de voorlopige regering van Duitsland, de procedure voor een vredesver drag voor Duitsland. Over de volg orde van deze vier punten was men het echter alweer oneens en verder kon bijv. over de ontwapening hele maal geen accoord bereikt worden. Zoals gemeld heeft het bestuur van het NW heden een telegram gezonden aan de Minister van Eco nomische Zaken, naar aanleiding van geruchten over een in overwe ging genomen opheffing der gehele textieldistributie. Het Ministerie van Economische Zaken deelt ons nu mede, dat van een beslissing inzake het vrijkomen van de distributie van textielgoe- deren geen sprake is en voorlopig geen sprake zal zijn. 7 NOVEMBER D-DAG VAN STAATSGREEP IN SURINAME De samenzweerders, die onder leiding van Simon Sanchcs een staatsgreep in Suriname zouden ondernemen, hadden er op gerekend, dat de bevolking achter hen zou staan. Dit is mee gedeeld door-de procureur-generaal van Suriname. Zij wilden een regering van Surinamers. Sanches, die in Augustus uit Nederland was gekomen, had ongeveer tachtig man, allen overzeese oorlogsvrijwilligers uit Paramaribo, om zich verzameld. Hun doel was het Nederlandse bewind uitschakelen en met geweld een nieuwe regering in het zadel helpen. Op de avond van 7 November zouden de wachten van de mili taire barakken te Kamween- landswej bij verrassing overvallen moeten worden en daarna zouden de samenzweerders zich meester maken van alle wapens, tanks en motorvoertuigen. De blanke Ne derlandse soldaten zouden worden opgesloten. De aanvallers zouden daarna het hoofdbureau m politie, de radio- en telefoonstations, het re geringsgebouw en Fort Zeelandia bezetten. Vervolgens zouden Fort Amsterdam, het vliegveld te Zan- derry cn het arsenaal aan de beurt zijn gekomen. De kanonnen zouden gevechtsklaar worden gemaakt. De rebellen waren van plan de Gouverneur in zijn huis te (Van onze speciale verslaggever) LONDEN, Dinsdagavond. Als Donderdag :n de eeuwenoude abdij van Westminster Prinses Elisabeth en luitenant Philip Mount batten elkaar de hand zullen reiken en de aartsbisschop van Can terbury in tegenwoordigheid van vijf koningen, z- vcn koninginnen, een tiental prinsen en prinsessen en verder nog vele andere promi nenten der aarde hun huwelijk zal Inzegenen, bc"kent dat tevens dat voor het eerst in hun leven 36 Friese paarden deelnemen aan een „royal procession", een koninklijke stoet en dan nog wel een die zal worden gadegeslagen door een menigte zoals de Engelse hoofd stad. die in vele jaren niet op de been heeft gezien. de aanzegging, die reeds verschei dene verdachte Londenaren gekre gen hebben om Donderdag uit de buurt van Westminster te blijven. Staking doodgelopen De wel een beetje heel erg ge forceerde staking in de grote West End-hotels is doodgelopen. Toen een groep stakers Maandagavond opnieuw trachtte te verhinderen, dat er aan het Savoy Hotel olie werd afgeleverd het geschiedde ook nu weer onder leiding van het Labour-parlementslid Lewis heeft de politie korte metten ge maakt en Lewis alsmede een twin tigtal stakers gearresteerd. Reeds vanmorgen zijn zij voor de rechter geleid. Deze heeft hun medege deeld, dat hij de volgende week een beslissing zal nemen en de de monstranten er voor gewaar schuwd zich gedurende deze tijd niet als stoute jongens te gedragen. Een gewaarschuwd man geldt voor twee en het is niet te verwachten, dat Lewis en zijn vrienden de hun Natuurlijk interesseert ons Nederlanders dat. Wij toch in het bijzonder zijn nieuwsgierig, hoe het vorstelijk geschenk van 36 Friese warmbloeds, het vo rig jaar door onze Koningin de Engelse koning aangeboden, als dank voor het aandeel, dat het Britse volk in de bevrijding van ons vaderland heeft gehad, in de practijk zal voldoen en vooral hoe dit prachtige fokproduct van onze bodem deze vuurproef zal door staan. Een ding weten wij tenmin ste al zeker: de generale repetitie, die Zondag is gehouden, was een succes. De koninklijke stalmeesters waren zeer tevreden en blijkens hun uitlatingen wat blij met deze kostbare aanwinst van hun stallen. Mist en sneeuw Londen was naar en droefgeestig vandaag. Er hing een koude, vrij dichte mist over de stad en van ochtend vroeg lag hier en daar zelfs enige sneeuw. Zal het dan toch nog een witte bruiloft wor den? De weerspecialisten houden een slag om de arm en durven geen voorstellingen te doen. Wat moeder natuur in al haar grillig heid dan ook van plan zal zijn, koude, sneeuw of regen zullen niet kunnen beletten, dat reeds mor genavond de eerst' Londenaars een plaats langs de korte route, die de bruiloftstoeten Donderdagmor gen volgen, zullen innemen. En thousiaste patriotten, die geen moeite en geen ontbering te veel is om toch maar niets van het mach tige kleurrijke schouwspel te mis sen. V nsters- en balconplaatsen, voor zover deze zün aangeboden, noteerden vandaag schrik niet lezer bedragen tot honderdvijf tig pond. dat is in Nederlands geld uitgedrukt iets meer dan zestien honderd gulden. Nog liefhebbers? Scotland Yard actief Ook is gewenst, dat hij een be wijs van goed gedrag meeneemt, want Scotland Yard heeft sinds de invasie in Normandië niet zo'n ac tiviteit ontwikkeld als in deze bruiloftsweek. Geen enkel risico wordt genomen en honderden de tectives zijn reeds dagen op stap om precies vast te stellen, welke de antecedenten zijn van hen, die Donderdag naar Whitehall zullen komen. Alle toegangswegen, die leiden naar Buckingham Palace en LONDEN:STAD DER VORSTEN In geen jaren heeft de Engel se hoofdstad zoveel personen van vorstelijke en prinselijke bloede in haar midden gehad als deze week. Vijf koningen, vier koninginnen en een tiental prinsen en prinsessen zijn thans als gasten van de Britse konink lijke familie in Londen aanwe zig. Zij zijn: Koning Haakon van Noorwegen; Koning Frederik en Koningin Ingrid van Denemarken; Koning Frederik van Grieken land; Koning Michael van Roemenië en zijn moeder Koningin Helena; Koning Peter en Koningin Alexandra van Joego-Slavië; Koningin Victoria Eugenie van Spanje met haar zoon en schoondochter, de hertog en hertogin van Barcelona; Prins Albert van België; Prinses Juliana en Prins Bern- hard; Prins George en Prinses Euge nie van Griekenland; Prins John en Prinses Elisabeth van Luxemburg. vV gegeven raad in de wind zullen slaan, ook al niet omdat hun wel duidelijk zal zijn geworden, dat het grote publiek hun actie op dit mo ment helemaal niet kan apprecië ren. Nog geen licht in nieuwe kabinetsformatie De stakingen in Frankrijk breiden zich uit als' een olievlek. Tal van kolenmijnen liggen reeds stil, de meeste autofabrieken werken niet meer en de havenstaking die in Marseille begon, dreigt landelijk te worden. De C.G.T. heeft een verhoging van het minimumloon van 7.000 tot 10.800 francs geëist en 25% loonsverhoging. De arbeiders zetten aan deze eisen kracht bij op de volgende wijze: In Noord-Frankrijk staken 114.000 mijnwerkers. In de fabrieken van Renault, Hotchkiss, Penhard, Citroen, Ford en Gnöme-Rhöne is het werk neer gelegd. De onderwijzers gaan Vrijdag sta ken ongeacht of de regering hun voorschot-eisen inwilligt of niet andere burgerlijke ambtenaren wachten de beslissing der regering af). De 4500 stakers in de Parijse meelfabrieken hebben steun gekre gen van hun collega's in Lille en Marseille. In de havens wordt overwogen het werk neer te leggen. De afd. Parijs van de C.G.T. be sprak Dinsdagavond 't uitschrijven van een algemene staking. Triumviraat En Ramadier zet zijn besprekin gen tot wijziging van het kabinet voort. Dinsdag had hii weer een on derhoud met Reynaud. Men houdt thans in Parijs reke ning niet de vorming van een ml naar de route, die de bruiloftstoe- I nisterie met een driemanschap Ra ten zullen volgen tot enige honder- l den meters voorbij Westminster Abbey, zijn reeds vanavond onder controle van Scotland Yard ge steld. Ieder maar enigszins ver dacht uitziend persoon zal met in gang -van vanavond onverbiddelijk worden ondervraagd of gevisiteerd. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan politiek onbetrouwbare of ge vaarlijke elementen, maar ook aan zakkenrollers en dieven, die het speciaal op sieraden hebben ge munt. Het totaal aantal geünifor meerde politie-agenten, dat Don derdag langs de route dienst zal doen, bedraagt meer dan zes dui zend. Dat het Scotland Yard inder daad menens is, moge blijken uit niadlerBlumReynaud aan het hoofd, waarvan een der drie pro- mier zou worden en de beide ande ren vice-premier. Ramadier aan het hoofd zou con stitutioneel de meest eenvoudige oplossing ziin. evenwel worden ook de beide andere mogelijkheden on der ogen gezien. Italië: nieuwe onrust In Genua is een havenstaking uitgebroken uit solidariteit met de Marseillaanse havenarbeiders: men wil geen schepen lossen die oor spronkelijk voor Marseille bestemd waren en thans de Italiaanse haven aandoen. In Milaan is een staking uitge broken in de electriciteitsfabrieken en uit alle delen van Italië komen nieuwe berichten over onlusten, aanvallen op politiebureaux en bom aanslagen. De Romeinse bladen op peren de mogelijkheid van een nieuw ministerie waarmee De Gas- peri de communistische aanslagen wil bestrijden. De premier zou Dins dagavond besprekingen voeren met de socialistische partij der Italiaan se arbeiders (de afgescheiden rech tervleugel onder Saragat) en de re publikeinse partij. interneren en het gezag over te dragen aan enige personen op wier steun zij konden reke nen. Daarna zouden zij zich tot de Nederlandse regering wen den, die zij dan meenden te kunnen dwingen het nieuwe bewind te erkennen. De Europese Nederlanders in Paramaribo «.ouden geïnterneerd worden, maar een klein aantal zou op hun post hebben mogen blijven om hun normale werk onder streng toezicht voort te -etten. Vijftig man in arrest De politie heeft het complot kun nen verijdelen, zonder dat mensen levens verloren gingen. Op het ogenblik bevinden zich vijftig man in arrest, w.o. Simon Sanches, zeven soldaten, een poli- tie-agent en zes groepsleiders. Voorzover de regerii g van Suri name kan nagaan heeft de bevol king met de actie der rebellen niets van doen cn is er geen onmiddel lijk gevaar dat vrees kan wekken voor de verstoring van de orde en rust in Suriname. In een blad te Caracas werd ge schreven dat de samenzwering van Sanches c.s. een onderdeel uit maakte van een algemene onafhan kelijkheidsbeweging in Guyana. De politie van Brits Guyana deelt echter mee niets tc weten van enige actie onder de bevolking van dit gebied, die zich op het ogenblik druk bezig houdt met de campagne voor de op 24 November te houden algemene verkiezingen. In verband met dc grote toevloed van melkbonnen uit het Oosten naar het Westen des lands, zal roet ingang van 23 November een nieu we regeling worden afgekondigd, waarbij alle bonnen, die afkomstig zün uit andere dan de provincies Noord-Holland. Zuid-Holland cn Utrecht in het Westen niet geldig zün. Na 23 November zullen in het Westen alleen geldig zijn: 1. de voor melk aangewezen bon nen der gewone bonkaarten voorzien van de aanduiding „West'.' 2. De voor melk aangewezen bon nen van de toeslagkaarten voor zieken en a.s. moeders, zonder „West". 3. De voor melk aangewezen cou pure X 178, zonder aanduiding „West". 4. De voor melk aangewezen X- coupures met hoger nummer dan „187", voorzien van de aanduiding „West". 5. De rantsoenbonnen voor melk G 39, zonder de aanduiding „West". Zij. die niet in het Wisten wonen, doch daar gedurende kortere of langere tijd zullen verblijven, kun nen. onder overlegging van hun stamkaart de aangewezen melk bonnen bij de distributiedienst hunner tijdelijke verblijfplaats rui len tegen rantsoenbonnen. Dit ?eldt ook voor hen. die naar het Westen verhuizen. Voor hen. die zich uit Noord-Ho'.land. Zuid-Hol land en Utrecht naar een der an dere provincies begeven, is zulk een regeling niet nodig, aangezien de bonnen met de opdruk „West" ook in het overige deel des lands geldig zijn. Congres is geschrokken Een bedreiging van het Europese herstelprogram heeft zich in het Amerikaanse Congres ontwikkeld. Toen een aanzienlijk aantal demo craten zich Dinsdag aansloten bij de Republikeinen om een hecht blok te vormen tegen het anti-inflatie program van president Truman. De radicale en^onverwachte voor stellen, die Truman op het gebied van prijsbeheersing en rantsoene ring uiteengezet heeft, schijnen het zwaartepunt in de huidige speciale zitting van het Congres van de bui tenlandse aangelegenheden naar de binnenlandse verlegd te hebben. Het schijnt, dat Truman opnieuw voedsel gegeven heeft aan de be weringen dat de ontzaglijke Ameri kaanse export in verband met het hulp-program zo niet de voornaam st?. dan toch een van de oorzaken zou zijn van dc inflatie. Het heeft er ook de schijn van. dat de eis van senator Taft. dat het plan-Marshall maximaal niet meer moet kosten dan de huidige uitgaven voor het buitenland, meer steun ondervindt Bovendien blijkt Truman een at mosfeer van bittere 'politieke tegen stellingen geschapen en een krach tige beweging aan de gang ge bracht te hebben tegen het verbin den van het land aan ieder hulpplan op lange termijn voordat de kwes tie van binnenlands economische aard zijn geregeld. Niet in principe Er was overigens niets, dat er op wijst, dat deze reacties een snel le behandeling van het wetsontwerp voor tussentiidse hulp in de weer zullen staan. Er is eveneens weinig te bemerken van een vermindering van de steun voor het beginsel van het plan-Marshall op zichzelf. Wel ingelichte kringen ziin echter van mening, dat de voorstellen van Tru man voor een wederinvoering van een contróle op lonen en prijzen en een rantsoenering van verbruiks- goederen „ten dode zijn opgeschre ven." De vakverenigingen verzetten zich vierkant tegen de invoerir.e van een loonstop, terwijl de zaken wereld. Republikeinen en rechtse Democraten zich onverbiddelijk to nen tegenover de andere twee voor stellen. Alle vijf inzittenden zijn om het leven gekomen bij het neerstorten van een Constellationvliegtuig van de Transworld Airlines dat Dins dag tijdens een proefvlucht in New castle (Delaware. USA) veronge lukte en in brand vloog. Bij de Nederlandse troepen in Indonesië bestaat de functie van contact-officier. De laak van deze militairen is te peilen welke wen sen en verlangens er leven onder c'e soldaten cn die te rapporteren aan hun superieuren. Het doel is j.izicht te krijgen in de geest, die er onder de troepen heerst. De opzet verraadt de zuivere sociale aard der functie. Deze contact- officieren kunnen dan ook buiten gewoon nuttig werk doen. Voor deze functie wordt per ba taljon één jongeman aangewezen, die het einddiploma 5-jarige H.B.S. moet hebben, terwijl hij over enige journalistieke aanleg moet beschikken. De scholing geschiedt in de Waalsdorp-kazernc te Den Haag, doch voordat de jongelieden daarheen gaan test men ze in Woerden op hun geschiktheid. Enkele officieren van de Leger- Voorlichtingsdienst leiden de cur sussen in de Waalsdorp-kazerne. Het zijn de heren Koenders, (waar nemend hoofd van de L.V.D.)» overste Borghoiit en Gravelotte, de rechterhand van generaal Spoor. De lessen van deze heren beper ken zich tot strikt zakelijke kwes ties. Wonderlijk doet het aan dat daar, wat de politieke voorlichting betreft, uitsluitend tegenstanders van de regerings-koers t.a.v. Indo nesië lezingen houden, nl. de he ren Welter, dr. Meyer Ranneft en prof. Gerretson. Men versta ons wel: wij hebben cr geen enkel bezwaar tegen dat ook tegenstanders van de huidige kabinetskoers hun standpunten aan deze jonge officieren bekend ma ken, maar dat geen enkele voor stander van de politiek der rege- ring-Beel de kans krijgt de cursis ten voor te lichten is, op z'n zachtst gezegd, toch wel vreemd. Er is meer: het eigen kabinet van generaal Spoor, dat onder lei ding staat van mr. Van Lier, geeft een vertrouwelijk blad uit „Blijf op de hoogte", dat bestemd is voor cc officieren van het K.N.I.L. en het K.L. Het bevat perscommen taren, gekozen uit bladen van di verse politieke richtingen, ook ci taten uit de z.g. „linkse" Neder landse kranten drukt men in dit blad af, zonder commentaar. De bedoeling is klaarblijkelijk de offi cieren een objectief beeld te geven van de politieke meningen in ons land. Generaal Spoor blijkt het be lang van juiste voorlichting zeer wel in te zien, hetgeen duidelijk merkbaar is uit een vertrouwelijke brief, die in het „Blijf op de hoog te" nummer van 1 Mei afgedrukt staat. Na een zakelijke uiteenzet ting van de betekenis van „Ling- gadjati" merkt generaal Spoor op: ..Ik verzoek U Uu< onderhebbende commandanten inzage van dit schrij ven te geven cn voorts dc inhoud te gebruiken als grondslag voor de aan dc troepen te geven voorlichting en theorieën. Ik wijs nogmaals op dc noodzaak de troep zo goed mogelijk voor tc lichten in de huidige moeilijke en verwarrende tijden. De voorlichting hier is dus in strijd met het streven van generaal Spoor. De contact-officieren, al dan niet ingeschakeld in de L.V.D.zouden de troepen een goede voorlichting kunnen geven. Maar dan is het toch zeer gewenst dat zij zelf door hun opleiding niet van meet af aan eenzijdig worden voorgelicht. V.S. willen vetokwestie in de Kleine Assemblee behandelen In de politieke UNO-commlssle heeft Amerika voorgesteld de kwes tie van het vetorecht naar de Klei ne Assemblée te verwijzen, omdat deze aangelegenheid een zorgvul dige en langdurige bestudering eiste. Gromyko verzette zich hier tegen: geen enkele kwestie kon naar dit volgens hem „illegale" lichaam worden verwezen. Het eni ge juiste besluit zou zün, de veto kwestie van de agenda van de As semblée af te voeren. vestigen we de aandacht op het feit, dat er volgens de jongste voor lopige gegevens van het Centraal Bu reau voor de Statistiek in September 1947 1009 woningen zijn voltooid en dat cr op 1 September 30302 wonin gen in aanbouw waren. Als we de cijfers over 1947 bekijken zien we. dat u>e in Januari 1947 be gonnen met 137 voltooide woningen, en dat er in dc volgende maanden steeds meer bijkwamen. Er wordt dus wel gebouwd, al is het zachtjes aan. want als men 1947 vergelijkt met 1938 staat het er nog niet al te best voor: het maandgemiddclde voor 1938 was 3198 voltooide woningen. Intusschen is cr oor log geweest, zijn cr vele wo ningen vernield en geen nieuwe bijge komen. dus hebben we een grote ach terstand gekregen. Om die achter stand in te halen is een totaal van ruim 1000 woningen nog niet bepaald iets om over naar huis te schrijven. We willen maar zeggen: er moet nog veel meer en veel sneller gebouwd worden, willen we uit dc woningmisè re raken. In dit tempo komen we er niet. maar komen we via inwoning hoogstens met z'n allen in een zenuw inrichting.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1