DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Jonge kroonprinses beleeft schoonste dag van haar leven Londen wilde niet horen.... Ramadier biedt ontslag van zijn kabinet aan Vandaag... Talrijke slachtoffers door laksheid en vrees Maarten Kuiper, S.D.-beul staat Zaterdag terecht i Eenheid van het Britse volk gesymboliseerd in sprookjesachtig schouwspel Massale menigte stond gisteravond reeds saamgeperst Vliegramp in Italië Wenen devalueert met 66 procent Léon Blum waarschijnlijk zijn opvolger „Ga naar huis terug Bonnenlij st Gironummer 510330 Bank; R'damscbe Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL' Donderdag 20 November '47 Nr. 803 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onze speciale verslaggever) LONDEN. Donderdag N de door vier Friese appelschimmels getrokken Ierse statie koets, gezeten naast haar vader, reed op deze sombere No vembermorgen een stralende kroonprinses Elizabeth van Enge land van Buckingham Palace naar Westminster Abbey. Over een bordeaurood tapijt, onder de tonen van machtige orgelmuziek en veelstemmige koren, door een haag van vorsten en vorstinnen, prinsen en prinsessen, ministers, ambassadeurs en gezanten en nog vele andere prominente figuren der wereld, bracht koning George zijn dochter aan de voet van het altaar in dit eeuwenoude godshuis. Buckingham Palace zee van licht Hier stond luitenant Philip Mountbatten en beiden, bruid en bruidegom, knielden voor de aarts bisschop van Canterbury. Uit bei der mond klonk duidelijk en over tuigd het „ja". Toen stonden zij op en terwijl de blijde, triomfantelijke klanken van dc aloude huwelijksmars van Men delssohn door de hoge gewelven van dit historisch bouwwerk schal den. schreden twee gelukkige men senkinderen, voor God en de we reld verenigd, als man en vrouw over hetzelfde rode tapijt het kerk gebouw uit. Onder het geschetter van klaroenen en bazuinen stapte het jonge bruidspaar in de be roemde glazen koets voor de triomphtocht van hun leven, want de hulde van het Engelse volk, dat in de massale menigte, die de weg naar Buckingham Palace omzoom de. zijn vertegenwoordiging vond, tart iedere beschrijving. Hier in de oude City van Lon den is vanmorgen de klok honderd en nog meer jaar terug gezet. Hier, aan de voet van de Westminster, naar welks Big Ben wij in de vre selijke jaren, die achter ons liggen, zo gaarne hoorden cn waar nog overal de sporen zijn te zien van helse bombardementen, waarmee de Duitse tyran het Engelse volk onder de knie probeerde te krij gen, hier. ja juist hier, zagen wij vanmorgen een bruiloftsstoet, welks kleurrijk en sprookjesachtig schouwspel de grote historie en de eenheid van het Britse volk, als mede zijn gebondenheid aan het Vorstenhuis op wel zeer treffende wijze heeft gesymboliseerd. In floodlight Duizenden Londenaars waren reeds gisteravond naar Westminster getrokken. Voetje voor voetje scho ven zii in de richting van Bucking ham Palace, dat baadde in een zee van licht. Somber en kil was het weer, maar de stralen van tiental len schijnwerpers schoten door de mist heen en richtten zich op de koninklijke standaard, hoog boven het paleis, die traag wapperde in een zachte wind. Geen venster was twintig doden Een vliegtuig met leden van de Zweedse luchtmacht aan boord, van Addis Abeba onder weg naar Stockholm, is in de Italiaanse bergen nabij Ravello neergestort. Twintig personen zijn omgekomen, vijf zijn ern stig gewond, vier minder ern stig. De vliegers hadden vliegende forten, die door de regering van Ethiopië waren aangekocht, naar Addis Abeba gebracht, en keerden nu terug. Nadat een motor was af geslagen wilde de bestuurder een noodlanding maken. Door de mist en de regen moet hij zich echter in de afstand hebben vergist. Het toe stel stortte neer op de berg Dal Garro. Schaapherders verleenden de gewonden de eerste hulp. Vlicgboot neergestort Een vliegboot van de British Overseas Airways is in de nabij heid van Newport (eiland Wight) tengevolge van de mist neergestort. Een lid der bemanning vond de dood, drie anderen werden gewond. Zij waren de enigen aan boord. Het toestel was op een oriëntatie- vlucht, voorafgaande aan het inne men van passagiers voor een reis naar Singapore. Weerbericht ZACHTER Weersverwachting, geldig van Donder dagavond tot Vrij dagavond: Meest zwaar be wolkt met hier en daar enige lichte re gen of motregen en op vele plaatsen vooral aanvankelijk nog nevel of mist. kust tijdelijk vrij onverlicht en aan de rand der bre de balcons hingen wijnrode tapij ten. De Household Guard paradeer de met getrokken sabels voor de hekken van het paleis en de lange kleurrijke banieren aan de hoge masten op het plein voor het paleis baadden eveneens in een fantasti sche feestverlichting. Langs de rand van de trottoirs, op de banken van het park, ja zelfs in het gras van gazons voor St. James' Palace hadden zowaar om acht uur gisteravond reeds de eerste Londenaars zich geïnstal leerd. Gehuld In plaids, dekens en winterjassen hadden zij het voornemen, de nacht in de open lucht door te brengen en zich daarvoor zo goed en zo kwaad het ging geprepareerd. Thermosflessen met warme dranken, ontbraken daarbij na tuurlijk niet, tassen met brood en andere etenswaren evenmin en sommigen waren zelfs uitge rust met spirituslichtjcs. Toen de drukte bij het paleis gis teravond op het hoogtepunt was ge naderd kwam de hele Engelse ko ninklijke familie op het balcon en werd daar vele minuten lang geest driftig toegejuicht. Geen muis! geven van de krioelende mensen menigte, die feeds om acht uur vanmorgen The Mall en Whitehall omzoomden. De route van Buc kingham Palace naar Westminster Abbey is kort, veel te kort voor al deze honderdduizenden. De Brit heeft een over de gehele wereld bekende zin voor orde en discipli ne. Ook nu, maar hoe een zo mas sale menigte deze ochtend in el kaar stond geperst, is bijna onge looflijk. Geen muis zou er door heen hebben gekund. Een zee van vlaggen overkoepelde Whitehall en voor de vensters van de reeksen gebouwen zaten nog eens duizen den de komende gebeurtenissen af te wachten. In The Mali en op Trafalgar Square was het al niet anders. Ook hier een menigte, waarvan de helft straks iets zou zien en de rest met behulp van spiegels en andere hulpmiddelen zou kunnen trachten een flits van het schouwspel op te vangen. Drie muziekcorpsen op verschillende plaatsen van de route opgesteld, kortten de* wachttijd met het spe len van pittige marsmuziek. Zij komen! Zo werd het 9 uur en 10 uur cn ten slotte gelukkig 11 uur. Op dat moment startten respectie velijk van Marlborough House, woning van koningin Mary, de grootmoeder van prinses Elizabeth en van Buckingham Palace twee stoeten, bestaande uit een aantal hofauto's, waarin de voornaamste vorstelijke gasten hadden plaats genomen. In de stoet van koningin Mary zaten ook onze Prinses-Regentes en prins Bernhard. In de wagens, die van Buckingham Palace ver trokken, zaten behalve de koningin en haar jongste dochter prinses Margaret Rose ook koning Haakon van Noorwegen en de koning en de koningin van Denemarken. Luide toegejuicht door het legioen langs de weg bereikten beide stoeten tien minuten later en kort na elkaar de Westminster Abbey, waar de vorsten en vorstinnen, prinsen en prinsessen met het ge bruikelijke ceremonieel werden Spaar Uw verslaggever voor de ontvangen en naar hun plaats wer- taak, U in woorden een beeld te j den geleid. de Matige, aan krachtige wind tussen Zuid cn Zuid west. Belangrijke stijging van tempera tuur. 21 Nov.: Zon op 8.08 uur, onder 16.42 uur. Maan op 14.36 uur, onder Het Oostenrijkse parlement heeft met 161 tegen 1 stemmen de nieuwe valuta-hervormings wet aangenomen, waardoor de schilling met 66% wordt gede valueerd. Alleen de communisten stemden tegen. De communistische minister voor de electriciteit, Karl Altmann, heeft zijn ontslag aangeboden. Hij was de enige communist in* het kabinet. De hoofdpunten van de devalua- tiewet zijn: 1. De biljetten van de circulatie bank worden tot een derde van hun waarde teruggebracht, maar men zal schellingen tegen schellin gen kunnen inwisselen (150 per persoon). 2. De geblokkeerde rekeningen zullen zonder meer geannuleerd worden. 3. Het gedeelte van de geblok keerde rekeningen dat onder zeke re voorwaarden ter beschikking van de rechthebbenden is gebleven zal moeten worden omgezet in obligaties of schatkistbiljetten a 2%. Politieke manoeuvre Altmann heeft meegedeeld dat zijn ontslag kan worden beschouwd als het uittreden van de commu nisten uit de regeringscoalitie. Men vreest dat hieruit ernstige moeilijkheden zullen voortkomen. Gezaghebbende socialistische woordvoerders noemden Altmanns aftreden een politieke manoeuvre, bedoeld om .nunt tc slaan uit het feit dat de regering zich tot impo pulaire maatregelen verplicht ziet. In het parlement heeft de Volks partij 85 zetels, de socialisten 76 en de communisten 4. Dollars voor Frankrijk en Italië De commissie voor buitenlandse betrekkingen van dc Amerikaanse senaat heeft met 13 tegen 0 stem men een wet goedgekeurd, om noodhulp te verschaffen aan Frank rijk, Italië cn Oostenrijk. Eveneens eenstemmig aangenomen is een aantal amendementen; in één hiervan werd uiteengezet, dat de wet geen enkele verplichting aan welk der landen ook inhoudt, noch het verkrijgen van enigerlei bijzon dere goederen waarborgt. Het aanvaarde ontwerp behelst dc voorziening, dat niet meer dan vijf-en-zeventig procent van alle aan Frankrijk. Italië en Oosten rij k verleende dollardcrcdicten besteed kan worden in de V.S Hierdoor wordt dus de mogelijkheid openge steld van grotere aankopen tegen dollars door deze landen op andere markten. Men verwacht, dat dc commissie van het Huis van Afgevaardigden haar ontwerp van de wet begin ko mende week voltooid zal hebben en dat dit ontwerp met veel van dat van de senaatscommissie zal ver schillen. Kota Baroe vertrokken naar Indonesië Gistermiddag is de „Kota Baroe" met 1500 militairen aan boord, allen behorend tot de grenadiers en jagers naar Indonesië vèrtrokken. Aan de kade heerste grote drukte, terwijl een militaire kapel met op gewekte marsen de stemming ver hoogde. Aan boord bevinden zich reddingsmiddelen voor 2000 perso nen, terwijl nog 20meer zwem vesten aanwezig zijn. Opnieuw informeel contact te Batavia De commissie van goede dien sten heeft gisteren weer informele besprekingen gevoerd met de tech nische commissies voor de uitvoe ring van het bestand. Deze com missies zullen Vrijdag naar Djogja vertrekken en de vergaderingen daar voortzetten. Van Zeeland, die Zaterdag naar België zal vertrekken, brengt voor dien nog een eendaags bezoek aan Makassar. Ruhrkolenmijnen weer in Duitse handen Gisteren heeft in de villa „Heu gel", het oude bezit van de familie Krupp, thans zetel van het Brits- Amerikaans controlebureau dat de Britse „North German Coal Control" zal vervangen, de over dracht plaats gehad van de leiding en het beheer van de mijnen in het Ruhrgebied aan de Duitsers. De officiële overdracht geschiedde door William Ashbury, de Britse gouverneur van Noordrtfn-West- falen. Bij de overdracht werd een boodschap van Bevin voorgelezen, waarin deze zijn waardering uit drukte voor het herstel van de Duitse steenkoolproductie tot het huidig „bemoedigend" peil. De „Duitse raad voor de steenkool productie" zal nu verantwoordelijk zijn voor productie, distributie, outillage en mijnwerkers-belangen. Over zijn besluiten kar. een veto worden uitgesproken door het Brits-Amerikaans controlebureau, dat ook de binnenlandse prijzen en voor de export zal vaststellen als mede de export-quota. Veto-kwestie gaat naar Kleine Assemblée De politieke commissie der UNO heeft met 30 tegen zeven stemmen bij 11 onthoudingen, besloten de bestudering van het probleem van het veto-recht aan de pas inge stelde „Kleine Assemblee" over te laten. Ramadier heeft president Auriol Woensdagavond het collectieve ont slag van dc achtste Franse regering sinds dc bevrijding aangeboden, waarna de president onmiddellijk begonnen is besprekingen tc voeren voor de benoeming van een nieuwe president. Dc eerste die hU ontving was Edouard Hcrriot. Léon Blum schijnt zich bereid te hebben ver klaard tot de vorming van een nieuw kabinet, indien de president hem dit opdraagt. Een geheel socialistische regering zou dan niet onmogelijk zijn, maar ook moet rekening gehouden worden met een coalitie tussen socialisten, MRP, radicalen en onafhankelijk conservatieven. Deze „manoeuvres achter de scher men" hebben de ontevredenheid opgewekt van de radicalen die De Gaulle vriendschappelijk ge- De uit vier „verdiepingen" bestaande bruidstaart voor Prinses Elizabeth en Luitenant Mountbatten is bijna 3 nieter hoog en weegt 500 Engelse ponden! Australische padvindsters schonken de ingrediënten. Paul Raynaud: Slechts plaats voor een socialist Reynaud heeft president Auriol doen weten dat hij niet bereid is, de leiding van een nieuw kabinet op zich tc nemen. Naar zijn me ning Js slechts een socialist in slaat, in deze omstandigheden de nodige maatregelen tegen de com munistcn tc nemen. Reynaud houdt zich echter ter beschikking van de president. Het programma van een eventuele regering-Blum zou o.a. verhoging der minimum lonen omvatten, bepaling van een nieuw prijspeil en het in stellen van een prys- en loon stop. Volgens een Reuterbericht zou tussen Blum en dc leiders van de centrumpartijen, w.o. de MRP reeds een overeenkomst zijn geslo ten over een toekomstige coalitie. Hoe er gesold werd met vluchtelingen en Engeland-vaarders ..Laten wij de vuile was binnen 's lands grenzen houden cn voor later b;.\yaren" v.zo sprak in 1944 een Engelandvaarder tot een der hoogst geplaatste Nederlanders in Londen, nadat hij een droevig relaas had verteld over de ondervonden tegen werking der her- en der-verspreide consuls in de onbezette ge bieden. Nu „deze vuile was" uit Londen, blijkens de berichten over het opstellen van rapporten, aan de beurt is, heeft deze verdienstelijke en op zeer belangrijke posten geplaatste Enge landvaarder de redactie van het N.U.D. ingelicht over allerlei wanbeleid tijdens de oorlog inzake Engelandvaarders. Het is een jammerklacht geworden, waaruit dit blad enige feiten op tekent. Onze zegsman besloot in 1941 met nog twee makkers te proberen, via het onbezette deel van Frankrijk. Spanje en Portugal. Engeland te be reiken Nadat zij met behulp van een Nederlandse pastoor voor wie geen moeite teveel was en geen ge vaar te groot over de ..zone inter- dit" en met behulp van Fransen over de demarcatielijn waren gezet, dachten zij de grootste moeiliikheden te hebben overwonnen In Vichy zat immers de oud-consul generaal van Parijs, die belast was met de behar tiging der belangen van refuge's, bijgestaan door den Hoge Commis saris van Zuid-Frankrijk, van wie alle heil werd verwacht Doch tel kens wanneer zij zich op een consu laat vertoonden na een gevangenis straf te hebben ondergaan wegens Moordenaar van Hannie Schaft en vele andere ondergrondse strijders Een der beruchtste Nederlandse figuren uit de bezettingstijd, de ex- rechercheur van politie. Maarten Kuiper te Amsterdam, die geduren de de oorlog deel uitmaakte van de Duitse „Sicherheitspolizei", zal Za terdagmorgen a.s. voor het bijzón der gerechtshof te Amsterdam te recht staan Als SD-er tussen 1941 en 1944 en als „Sturmscharführer" na Dolle Dinsdag heeft hij op weerzinwekkende wijze jacht ge maakt op illegale strijders en on derduikers en het is bewezen, dat deze activiteit de dood van talrijke goede Nederlanders tengevolge heeft gehad. Het was Maarten Kuiper, die in April 1945, vlak voor de capitula tie, de moedige illegale werkster Hannie Schaft, die later op de ere begraafplaats te Overveen werd ge- eerd en begraven, met een ratel uit een machinegeweer heeft ver moord. Dat was zijn laatste mis daad voor de bevrijding. Voordien, in September 1941, nam hij deel aan de sensationele jacht op de ondergrondse strijder F. Addicks, die hij na de gevangen neming doodschoot, terwijl hij de moeder van zijn slachtoffer met een schot in de arm verwondde. Op 15 Februari 1944 werd te Alkmaar een overval op het stad huis gepleegd en weer was het vidu zijn straf niet. Maarten Kuiper, die zich uitsloof de om de zaak „rond" te krijgen. In het huis van mr Koelma arres teerde hij als vermoedelijke dader een zekere J. Hoberg, die hij in de boeien sloeg, daarop beestachtig mishandelde en hem vervolgens aan de Duitsers overleverde. In October van hetzelfde jaar beroof de hij de heer H J Engelsma, eveneens een bekend ondergronds werker met een nekschot van het leven Maar nog was de sadistische lust ^an Maarten Kuiper niet bevre digd. Nog in dezelfde maand, waarin hij Engelsma vermoordde, schoot hij Albert Bakker uit Wees- perkarspel neer, die door een van Kuiper's handlangers was gearres teerd. De man deinsde zelf voor de laffe moord terug, maar Kuiper was daar wel voor te vinden. Bo vendien wordt hem nog ten laste gelegd, dat hij aan verschillende „Silbertanne-acties" (veemmoorden van de S.D.) heeft deelgenomen, zodat waarschijnlijk het aantal slachtoffers nog wel hoger zal zijn geweest. Dertig getuigen a charge, onder wie de moeder van de ver moorde heer Addicks en de Duit sers Emil Rühl en Viebahn zullen Zaterdag tegen Kuiper getuigen en hopenlijk ontgaat dit ongure indi- het clandestien overschrijden van de grens, kregen zij te horen: ..Wat komt U doen? Ga naar huis terug. Spanje kom je toch nooit door. Naar Zwitserland kunnen wij je niet stu ren. omdat daar 32 Nederlanders zijn geïnterneerd. Onmogelijk kunnen wij een illegale reis door Spanje organi seren. omdat wij geen pas krijgen, noch de beschikking hebben over gidsen ipasseurs). die jullie over de Pyreneeën brengt". De uit het getergde Nederland ontsnapte vaderlanders lieten zich echter niet ontmoedigen en wonnen op eigen houtje inlichtingen in bij de behulpzame Franse bevolking, en de Zweedse consul, die de diploma tieke belangen van Nederland be hartigde. Wegens gebrek aan medewerking en onvoldoende kennis o.a. van dc Hoge Commissaris te Portugal, die constant in telefonische verbinding met Toulouse stond, bleven de uit gewekenen maandenlang opgesloten in kampen en gevangenissen, waar zij bloot stonden aan de ergste ont beringen. die de ondernemenden vaak volkomen murw maakten. Het consulaat te Toulouse, beloof de vele malen een „passeur" er op uit te sturen, doch het bleef bij be loften. Door de laksheid van deze heren, vielen bij de Duitse bezetting in November 1942 van het Vichy- Fr ankrijk talrijke Nederlanders, waaronder zeer vele Joden in Duit se handen, terwijl tientallen omkwa men bij hun poging om over de Pyreneeën te komen. Slechts een enkel transport in 1941 glipte erdoor, maar de ongelukkigen kwamen in Indië terecht, waar zij door de Jap werdén overvallen. Op herhaald aandringen van de op vrijheid be luste Nederlanders werd namens de Hoge Commissaris geantwoord, dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid binnen enige we ken een. volgend convooi zou ver trekken". Negen maanden later zat men er nog, doodgezwegen ten prooi aan ontberingen in 't Franse kamp. terwijl velen de situatie te zwaar werd en vrijwillig teruggingen, soms in vijandelijke krijgsdienst traden of tot diefstal vervielen. Wat men niet wist... Op de consulaten in Zuid- Frankrijk wist men verder niets zei men althans niets té weten dat er te Toulouse een Portugees consulaat was. dat op grote schaal passen verstrekte, waardoor vele Belgen en andere buitenlanders, wier consuls zich wèl beijverden voor hun landge noten. konden ontsnappen Men wist daar ook niet. dat heel ge makkelijk een uitreisvisum een sortie en een Spaans transito-visum konden worden verstrekt voor personen boven dertig jaar. als zij een medisch attest konden tonen, waaruit bleek, dat de bezitters ervan on geschikt waren voor militaire dienst. Dit attest kon men kopen voor 50 francs. Zij waren voorts niet op de hoog te van de vertrek-tijden van Franse boten uit Marseille, die Spaanse havens aandeden, waarop landgeno ten konden worden weggesmokkeld. Een Nederlands pastoor te Toulouse speelde zelfs zo zeer met de belangen dat hij de teneinde raad zijnde jon gelui adviseerde zich tot de Duit se controle-commissie te wenden. Zo werden bv. van 33 binnenkomenden er 31 naar Nederland teruggevoerd Het consulaat m Madrid toonde zich al even weinig galant, verslofte de belangen var,m Spaanse kampen opgesloten vaderlanders waarvan het "kamp Miranda wel het berucht ste was en vergat hen te voeden of uit te kopen. Al deze feiten kwamen aan het licht toen bleek, hoe goed de Franse en Belgische organisaties werkten en toen twee Nederlandse zakenlieden, de heren Aarts en ir. Testers de in middels naar Curaqao overgeplaatste consul uit Toulouse vervingen en op eigen houtje de belangen gingen be hartigen van de uitgewekenen. Van dat moment af zijn de Engeland vaarders beter behandeld. Helaas boetten beide heren hun activiteit met de hoogste prijs. In 7uid-Frankrijk was er nu een fonds gevormd „Het Wilhelmina Fonds", dat ten doel had geld te verzamelen om uitgewekenen te helpen In Toulouse legde men dat zo uit, dat 500 francs werden verstrekt om weer in Parijs te komen, waar bij de Kamer van Koophandel nog eens 500 francs konden worden opge vraagd voor de thuisreis naar Ne derland. Dit geld werd ten slotte door onze zegsman aanvaard, de indruk wek kend, dat hij terugging en langs ille gale weg bereikte het drietal toen Zwitserland, waar een andere ont vangst hun wachtte, dan er in Tou louse was geschetst. In Zwitserland Hier werkten dag en nacht de militaire attaché, generaal Van Tricht, de secretaris van de con sul van Genève, de heer v. Eist, de directeur van de Shell, de heer Welbergen en de later helaas overleden zakenman, de heer Kerdel. Deze zijn onlangs onderscheiden door het Prinse lijk Paar tijdens hun bezoek aan Zwitserland. Deze vier mannen hebben dan ook alles gedaan om het de uitgewekenen naar de zin te maken, kosten, noch moeiten sparend; ondanks de benauwd heid van het gezantschap. Zo hebben zij bv, een vliegtuig aangekocht, waarmee de bekende schrijver Jan de Hartog en een vlie- gcrinstructeur pogingen konden on dernemen om naar Lissabon te vlie gen die helaas zijn mislukt. Verder hebben zij met eigen middelen ver schillende illegale wegen uitgestip peld, waarlangs vluchtelingen zou den kunnen worden afgevoerd. In Engeland aangekomen, werden na de verplichte Engelse zuive ring alle klachten doorgegeven. Doch blijkbaar stond men machteloos te genover de lakse ambtelijke sfeer Deze kwam bv. tot uitdrukking in het feit, dat hoewel de Engelsen dag aan dag werkten om de Engeland vaarders af te voeren naar de Ne derlandse onderdelen, de politie mannen op Eton Square hun kanto ren Zaterdags sloten en de op wer ken beluste vaderlanders buiten lie ten staan. Op de ministeries werd elke klacht doodgezwegen, het per soneel bleek ten enenmale ongeschikt ondanks het feit, dat het op de Amerikanen na het best gesalarieerd was tot enige actie te komen, hoewel elke klacht de vele voor gaande bevestigde. Ook de Rode Kruis brieven, die de achtergebleve nen in het vaderland over de aan komst van de Engelandvaarders zou den moeten inlichten, kwamen zel den of nooit aan. Men ging zelfs zover, dat een zeer hooggeplaatst man de Engeland vaarders „uit het lood geslagen ele menten" ging noemen Deze uitge wekenen berieden zich dan ook niet lang en namen veelal dienst bij En gelse onderdelen, teleurgesteld door de werkzaamheid van het Neder landse apparaat. zind zijn on dezen zouden daar om geweigerd hebben met de so cialisten in overleg te treden. Stakingen alom Het aantal stakingen in het ge hele land is tot 600.000 gestegen en Frankrijk staat thans voor een in dustriële verlamming. Te Parijs zijn 350.000 metaalarbeiders in staking, waardoor zes grote auto- fabrieken worden getroffen. In het gebied van de hoofdstad zijn 15.000 arbeiders in de meelfabrieken in staking. Technische experts houden de machines gaande en leger- vrachtwagcns vervoeren meel naar de hoofdstad. Te Marseille staken 85.000 arbeiders. De havenarbei ders van Dieppe hebben uit sym pathie met hun collega's te Mar seille het werk neergelegd. Bonkaarten KA. KB. KC 71S 001 Melk: 4 liter melk. 004 Melk: 6 liter melk. 005 Melk: 61A liter melk. 006 Vlees: 100 gram vlees. 007 Vlees: 400 gram vlees. 008 Boter: 125 gr boter of marga rine of 100 gram vet. 009 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. 019 Algemeen: 250 gr. margarine of 200 gram vet. 020 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 021 Algemeen: 1 ei. 022 Algemeen: 2000 gram brood (geldig t.m. 29 November). 013 Reserve: 800 gram brood, (geldig t.m. 29 November). 014 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 016 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m. 29 November). Bonkaarten KD, KE 713 504 Melk: 10 liter melk. 505 Melk: 11 liter melk. 506,507 Vlees: 100 gram vlees. 508 Boter: 250 gr. boter of marga rine of 200 gram vet. 509 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. 519 Algemeen: 1 ei. 520 Algemeen: 800 gram brood (geldig t.m. 29 November). 513 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m. 29 November). 514 Reserve: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. Bonkaarten IMA, MB, MC, MD, MF, MG, Mil 713 (BUz. arb., a.s. moeders en zieken) 1001 Vlees: 300 gram vlees. 1002 Margarine: 250 grani mar garine of 200 gram vet. 1003 Brood: 800 gram brood. 1004 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 1006 Vlees: 200 gram vlees. 1007 Melk: 5 liter melk. 1008 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. 1009 Eieren: 5 eieren. Op 27 November zullen wederom broodbonnen voor één week wor den aangewezen. De bonnen 1003 brood der toeslagkaarten zijn even als voorheen 14 dagen geldig, der halve t.m. 6 December. Ook margarine en vet op de boterbon In de bonnenlijst van deze week zijn bonnen aangewezen, welko recht geven op het kopen van boter, waarop desgewenst margarine of vet kan worden gekocht. Het is niet toegestaan zich op de uitsluitend voor margarine/vet aan gewezen bonnen boter te verschaf fen. willen we het even hebben over een geheel andere kant van de brand stofvoorziening dan die we onlangs hier bespraken. Wie een van centrale verwarmnig voorzien huis bewoont dat evenwel één schoorsteen heelt, krijgt geen kolen voor die verwarming. Is men zo listig geweest die ene schoorsteen dicht te metselen (of te verzwijgen) dan krijgt men wel extra kolen voor die centrale verwarming. Zuinigheid is best. maar zij kan ook dc wijsheid bedriegen. Zoals een lezer ons vertelt: hij krijgt geen kolen voor zijn centrale verwarming, maar wel een extra clec- triciteitsrantsocndat hem veel meer geld en dc regering waarschijnlijk veel meer kolen kost. Bovendien staat nu ijn installatie te verroesten en die moet hij nu J raison van duizend gul den laten vernieuwenvoor het geval hij t.z.t. eens kolen er voor krijgt. Dc regering heeft dus geen kolen in natura. maar wel in electriciteit. Deze kost de man meer geld en bovendien ontstaat er materiaal- (en nog eens)é geldverlies. Is dat geen zonderlinge zuinigheid

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1